Een vraag KIBBELEN MOET OPHOUDEN reis maakt Mikojan 's Parijs ongerust Herstel is begonnen Ook bondgenoten bij topgesprek Maandag zestien jaar m, y: Bedrijfstelevisie op Schiphol Westduits ruilplan voor Cyprus Onbekende schepen werden gesloopt55 Geen boycot in zaak-Worms Oostburg zet de klok terug Zullen V.S. concessies doen? piano's - orgels Vorst blijft zeker I nog tot morgen Ook Noren willen twaalf mijlszone 4 Accountants over schrootaffaire: Locomotieven tegen rijp ingezet B.S. Polak breekt met E.V.C. r MIKOJAN TURKEN NAAR GRIEKS EILAND? VERVOERSTAKING IN ITALIË VRIJDAG 16 JANUARI 1959 T ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4197 V. Directeur: H. DE RUl(J Hoofdredacteur: Ür. i. A. H. J. S HKUINS SLOT Steun voor Bonn bodegraven ALGERIJE ONDER VUUR 'J *7 "U"'"" -.v*"'' V "-v Maandag 19 januari hoopt HKH prinses Margriet haar zestiende verjaardag te vieren. Egeïsche Zee wordt overgebracht. Dit laatste eiland, waarvan de be woners naar Cyprus zouden gaan, zou dan Turks worden. (Van een oneer verslaggevers) SLECHTS voor 32 procent van de 1,9 miljoen ton schroot die uit andere landen het gebied van de Europese Kolen- en Staal gemeenschap zijn ingevoerd, wa ren voldoende documenten om trent de oorsprong aanwezig. Dit is vastgesteld bij een onderzoek, dat naar de schrootaffaire is in' gesteld door een Zwitsers accoun tantskantoor, de Société Fidu- ciaire Suisse. Schoolkincleren: laat negerjongetjes vrij Afwijkingen Man verdronk na zijn vrouw uit zinkende auto te hebben geduwd mMiTitnr wkm) m mumtui w - rest. nnw ij. Poatbua SU - Poctgiro No. «345IS. Klnehtendiwist abonnementen: 18.3016.30 uur Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700 »«-G»*tmUuiz«: Huygenipieln l Telef. 183467 (3 LUnen.j Poethu» 1081 - Foitgiro No. 4248S7. Kiachtendieiwt: 1830—I930u. Teler. 382569. Dorflreeht: Scheffer*pleln 3 - Postgiro No.424208 Telefoon 457i Klachten dienst na 1730 uur 7314 gehiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67883. Abonnementiprljs 81 cent per week 2.85 per maand, 7.60 pei kwartaal Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dageHJk» (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING Opklaringen met hier en daar een sneeuwbui. Hier en daar mist. Lichte vorst tot temperaturen om het vries punt. maar vannacht en morgenochtend in het binnenland plaatselijk matige vorst. Weinig wind. Morgen: Zon op: 8.41 Maan op: 12.02 onder: 17.00 onder: 1.32 HET Vrije Volk moet zich de laat ste tijd nog al eens in allerlei bochten wringen om artikelen, welke het gepubliceerd heeft, goed te praten. En dan komt het socialistische blad cr toe te suggereren, dat bij de tegen stander kwade trouw aanwezig is. Zo ook naar aanleiding van hetgeen wij vorige week schreven onder de ti tel „Blunder." Slechts het tweede door ons gege ven citaat wordt weergegeven en daarop wordt gezegd, dat „daarin niets meer en niets minder staat dan dat de minister niet het tempo be paalt waarin de Raad van State en de Koningin de wetsontwerpen die wor den voorgelegd, bekijken". En het artikel besluit dan: „In die weergave van de feiten zit niets van een verwijt aan de Raad van State of aan de Koningiit ban 1 ""rouw er uit. Zonder enig" is van Trouw geen blun Die laatste st""1 1 het doen. Het is van Trouw tt.,a olunder meer. Maar wat dan wel? WIJ moeten erop wijzen, dat Het Vrije Volk zwijgt over het citaat, dat wij gaven van de uitspraak van oud-minister Suurhoff, waarin gezegd werd, dat „in ons staatsbestel leder wetsontwerp pleegt te beginnen met de woorden: Wij, Juliana. Het is na melijk niet de minister die een wets ontwerp indient bij de Tweede Ka mer, maar de Koningin." Tegen deze uitspraak ging ons be zwaar, omdat daarin ter veront schuldiging van oud-minister Suurhoff het staatshoofd In de discussie wordt betrokken. En als het waar zou zijn, wat het socialistische blad zegt, dat ook daar in niets zit van een. verwijt aan de Koningin, dan zouden wij de vraag willen stellen: Waarom is deze pas sage dan toch in het interview opge nomen? Welke betekenis heeft zij dan :;og? De eenvoudige lezers ook Het Vrije Volk zal deze ongetwijfeld on der zijn abonnees tellen moesten wel de indruk krijgen, dat de schuld van de late Tndiehlng van het wets ontwerp inzake de algemene verzeke ring voor weduwen en wezen niet bij oud-minister Suurhoff, maar bij de Raad van State of bij de Koningin te zoeken was. Tegen deze suggestie maakten wij bezwaar. De Gaulle waarschuwt parlement voor partijstrijd PRESIDENT DE GAULLE heeft gisteren het Franse parlement gewaarschuwd, dat het niet mag vervallen in de partijstrijd, die het einde veroorzaakte van de Vierde Republiek. Hij drong er op aan dat men de tactiek van kibbelen laat varen. De Gaulle zei in zijn boodschap dat er voor het land een grote toekomst is weggelegd ais het parlement het landsbelang boven het partijbelang wil steilen. „Het parlement mag niet door de bomen van het eigen belang, van het partijdige opbieden en de persoonlijke agitatie het bos van de Franse eenheid uit het oog verliezen", aldus de president in zijn boodschap, die gistermiddag aan de Nationale Vergadering werd voorgelezen door de voorzitter Jacques Chaban- Delmas. Tezelfdertijd werd de boodschap in de Senaat voorgelezen IN het Zeeuwivlaatnie plaatsje Oost- borg heeft men de klole honderd jaar terug moeten zetten. In twee nieuwe wij ken mag geen elektrische straatverlichting worden aangelegd en men heeft er no zijn toevlucht genomen tot de oude. beproefde stallantaarn. De gemeenteraad bad wel besloten tot een" modernere verlichting, maar Gedepu teerde Staten keurden dit besluit niet goed, omdat zij meenden, dat de gemeente de kosten daarvan niet meer zon kunnen dra gen. Het nienwe raadhuis, dat enige tijd geleden werd geopend, was nl. naar bon mening wel wat erg daar geworden. Iedere avond gaat nn een gemeentewerk man de stallantaarns, die een geschenk zijn van een padvlndersgroep, ophangen. DU toerbeurt moeten de omwonenden, alt ze tenminste licht op straat willen hebben, de lantaarns nn „oppompen". (Van een correspondent) PARUS. I N REGERINGSKRINGEN te Parijs 1 volgt men met gespannen aan- dacht liet bezoek van Mikojan aan de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken wees ons er desgevraagd op, dat „iedere ontdooiing gevaarlijk kan wor den als er een stevig nachtvorstje op volgt" en met deze actuele beeldspraak tekende hU inderdaad bepaalde geva ren. HU doelde duidelijk op de reacties welke de recente ontwikkeling veroor zaakt heeft in West-Dnitsland, De vrees van Bonn, dat de „ont dooiing" er uiteindelijk toe zal leiden, dat Washington concessies in het voor uitzicht stelt inzake het Duitse vraag stuk heeft reeds geleid tot diplomatiek overleg tussen Bonn en Parijs. De Duitse ambassadeur en vier zijner naaste medewerkers hebben de laat ste dagen contact gehad met president de Gauile en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Couve de Mur- ville. Na deze informatieve besprekingen heerst op de Duitse ambassade de over tuiging dat president de Gaulle dui delijk begrip heeft voor de gevaren, welke uit de huidige ontwikkeling kunnen voortvloeien en bereid is bet standpunt van West-Duitsland te ver dedigen. Ook de Gaulle zou geen concessies willen doen Inzake Berlijn en de sta tus van West-Duitsland en willen vast houden aan de nadrukkelijke eis van Adenauer, dat alleen volkomen vrije verkiezingen in West- en Oost-Duits- land een begin kunnen zün van een juiste oplossing. Met warme belang stelling wijst men hier op een moge lijk gevolg van Amerikaanse conces sies: deze zouden Klein-Europa hech ter kunnen doen samengaan. Men deelde ons in dit verband nog mede over Inlichtingen te beschikken, waaruit kan blijken, dat men ook in de hoofdsteden van de Beneluxlanden al dus denkt. Ook in Den Haag en Brussel is men nog altijd volgens Parijs ervan overtuigd, dat iedere bespreking met de Kussen, oolc die over het Duitse vraagstuk, niet nuttig is zolang de Westerse alliantie het niet volkomen eens is wat betreft de alge mene gedragslijn. Deze moet volgens Parijs worden bepaald in nauw over leg met Klein-Europa, Advertentie Mj - vraagt brochure Telefoon 01 726-2188 Het parlement was voor het eerst bijeen sedert de Gaulle president van de Republiek is geworden. Premier Debrê ontvouwde in deze buitengewone zitting het regeringsprogramma. Het !s zeker dat dit met grote meerderheid zal worden aanvaard. De socialisten zullen echter tegenstemmen. De Gaulle verklaarde verder dat het herstel van Frankrijk is begon nen, maar om het volledig te doen slagen, waren diepgaande herzienin gen nodig in het parlementaire stel sel. De Gaulie zei dat de toekomst van Algerije alleen kan worden opgelost door algemeen kiesrecht, waarvoor een systeem zal worden uitgewerkt na pa cificatie en hervorming In Algerije. In het oplossen van de grote proble men ligt de beslissende krachtproef voor het parlement. Als dit het natio nale welzijn verwart met partijstrijd, zou de oude crisis kunnen terugkeren. Premier Debrê hield daarna een vurig betoog, waarin bh opriep tot vaderlandsliefde, een gezonde in stelling zei hij, in tegenstelling tot het nationalisme, dat de eigen su perioriteit verheerlijkt en neerziet op anderen. De Algerijnse kwestie zal voorrang blijven genieten. Het in de herfst van vorig jaar door generaal de Gaulle aan de Algerijnse opstandelingen gedane aanbod is volgens Debré de enige weg om tot een staking van de vijandelijk heden te komen. (De Gaulle heeft toen vertegenwoordigers van de opstande lingenregering vrijgeleide naar Parijs aangeboden voor een bespreking over het herstel van de vrede. Dit aanbod is door de opstandelingen afgewezen). De regering is niet voornemens de opstandelingen een nieuw voorstel te doen. Het oude aanbod is nog steeds van kracht. Frankrijk zal voorts zijn verplich tingen in NAVO en andere gemeen schappen volledig nakomen. Bij de aanbieding van het regerings programma werd premier Debré scherp onder vuur genomen door de onafhankelijke afgevaardigde uit de wetgevende vergadering, Legendre. In een toespraak die veelal fel sar castisch van toon was, verweet Le gendre de nieuwe premier dat som mige leden van het nieuwe kabinet ondanks de betuigingen van het te gendeel precies dezelfde partijme thoden volgden als in de Vierde Re publiek. Dit wekte Debré's woede en de premier voegde de afgevaardigde toe: „Als er iemand is wiens gedrag doet denken aan de slechte gewoonten die in het parlement van de Vierde Republiek gangbaar waren, dan bent u het". De Russische vice-premier Mikojan heeft donderdag te New York nog eens op een topconferentie aangedrongen, die züns inziens beslist eens zal plaats vinden en die niet tot twee of drie mogendheden beperkt behoeft te zijn. Wij willen niet dat twee mogend heden kwesties oplossen die ook an dere landen aangaan, noch willen wtf de Amerikanen van hun bondgenoten scheiden, evenmin als dit iemand bij ons en onze bondgenoten zou gelukken, aldus Mikojan. fjgÉ (Foto Meyboom) IN de afgelopen nacht kwam in Ne derland overwegend lichte vorst voor. maar evenals gisteren waren er grote plaatselijke verschillen. Vlak aan de kust kwam nauwelijks vorst voor. maar In het noordoosten vroor het plaatselijk 14 graden. De mist ver dween voor een groot gedeelte door uitvriezen en rllpvorming. Een hogedrukgebied dat zich boven de Britse eilanden bevindt, verplaatst zich snel in zuidoostelijke richting naar het Alpengebied. Het wordt ge volgd door een oceaanfront, dat door de toegenomen depressieactiviteit op het westelijk deel van de oceaan in de richting van West-Europa opdringt. Dit betekent een nieuwe aanval op de heersende vorst, maar het front zal ons het komende etmaal nog niet berei ken. Er komt de komende 24 uur dan ook weinig verandering in de weers- loestand. Ten slotte nog een blik op de ther mometer: in vanmorgen 7 u. min, temp. Den Helder 1 1 Ypenburg 3 5 Vllssingen 1 1 Eelde —13 —13 Twenthe 5 5 De Bilt 5 5 Eindhoven 2 4 Zuid-Limburg 4 5 De voorzitter van de visserij commis sie van het Noorse parlement heeft gisteren gezegd, dat Noorwegen zo spoedig mogelijk een twaalfmUls-vis- serifzone moet proclameren. Johannes Olsen zei in een vraagge sprek dat de mening onder de Noorse vissers veld wint, dat er weinig kans bestaat, dat de tweede internationale conferentie van de VN. over het zee recht iets tot stand zal brengen. Daar om willen zij. dat reeds dit jaar de twaalfmijlszone van kracht wordt. VOLGENS welingelichte krin-i vaardige oplossing van het vraagstuk- gen te Bonn heeft de West- fiwij sluiten de deelneming van duitse regering voorgesteld, dat) andere landen, binnen of buiten de de Turkse minderheid op Cyprus j navo, aan deze besprekingen met uit.' naar een Grieks eiland m de De Griekse en de Turkse regering hebben de goede diensten van dc bondsrepubliek aanvaard. Volgens ge noemde kringen dient dit Duitse voor stel als basis voor de besprekingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland en Turkije, die midden-december in Parijs begonnen en sindsdien werden voortgezet. Het voorstel van de bondsrepubliek is gedaan naar analogie van de uitwis seling in 1923 tussen Griekenland en Turkije van bevolkingsgroepen in Thracië en Klein-Azie. Aartsbisschop Makarios, de verban nen leider der Griekse Cyprioten, is gisteren van een bezoek aan de V.S in Athene teruggekeerd. Hij verklaarde bij aankomst op het vliegveld van de Griekse hoofdstad, dat de bevolking van Cyprus bereid is met Engeland te spreken over een vreedzame en recht- Vannacht hebben de spoorwegen tussen Amsterdam en Den Helder, AmsterdamHaarlem en Uitgeest, Haarlem en Leidon, Haarlem en IJmuiden, Breda en Vüssingen en tus sen Lage Zwaluwe en Essen speciale locomotieven laten rijden om de rijp- afzettingen te verwijderen. De lijnen konden op deze manier worden schoon- gehouden. Wel vielen hier en daar onderge- koelde (jsdruppels op de stroomafne mers van treinen, zodat deze met een dikke laag ijs werden bedekt. Hierdoor ontstond gisteravond in de buurt van Dordrecht draadbreuk. Trein 1250 bleef om 23.48 uur stilstaan en de rei zigers moesten per bus naar Rotter dam worden vervoerd. Ook in Breda leidde de ijsafzetting op de pantogra- fen vanmorgen tot enige vertraging. Uij 8e twee middenpllxren in de wachtkamer Europa op schiphol zijn voor enkele dagen niet minder dan acht TV-ontvangtoestellen opgesteld om te onderzoeken of bedrijfstelevisie op de luchthaven technisch goed kan func tioneren en ook op praktische wijze te cebruiken Is. De bedoeling Is dat de aankondigingen van het vertrek van vliegtuigen en andere voor de passa giers belangrijke mededelingen behalve in het gesproken woord ook op het scherm verschijnen. Niet alleen expe rimenteren technici met de beelden maar ook wordt gezocht naar korte en duidelijke teksten om misverstanden te voorkomen. De meningen over televisie op Schln- no! het betreft hier een proefne ming van Philips xljn verdeeld. Bij de luchtvaarldlrectle vindt men en thousiaste voorstanders, xnaar ook men sen, die het graag nog even willen aan kijken. Reden waarom de proefnemin gen worden voortgezet. Deze televisie werkt volgens een zo genaamd gesloten circuit. 5!en kan cr dus geen programma's mee opvangen, die in Bussum worden uitgezonden. De camera staat la de cabine van de iuehUiavcnomroepster. Gisteren func tioneerde mej. 3. Nickel als tv—om roep ster. Helemaal een nieuwigheid is tele visie op Schiphol niet. Gp de proef- bank, waar gerepareerde motoren proetdraaten, gebruikt de technische dienst van de KLM reeds televisie om alle onderdelen beter te kunnen be kijken. (Van een onzer verslaggevers) Het Eerste-Kamerlid van de CPN B. S. Polak heeft als medisch adviseur van de communistische Eenheids Vak- Centrale bedankt. Een afschrift van zijn ontslagbrief is in „De Waarheid" ge publiceerd. De heer Polak geeft als reden voor zijn ontslag op: „De ont wikkeling van de politieke situatie en van uw houding hebben met zich mee gebracht, dat het mij thans niet langer mogelijk is voor uw organisatie te werken". De EVC is gelieerd met de dissidente communisten, die zich in de „Brug- groep voor Vrede en Socialisme" ver enigd hebben. EVC-leider B. Brandsen komt op hun verkiezingslijst voor. Paul de Groot heeft zijn eigen vakvereni- gingetje: de EVC '58, en hij heeft de aanhangers van de oude EVC bestem peld als „Amerikaanse agenten, BVD- spionnen, handlangers van de reactie, pilaren van Hitier". De heer D. F. Spierenburg, vice- voorzitter van het hoge gezagsorgaan van de K.S.G., heeft in Straatsburg meegedeeld dat het accountantskan toor twee rapporten heeft uitgebracht over de schroothandel in het tijdvak van 1 april 1954 tot 30 april 1957. In deze periode heeft de verenigingskas op 8,2 miljoen ton schroot heffingen betaald, Daartoe behoorde 1,9 miljoen ton dcrdc-landemchroot, d.w-z. schroot dat het gebied van de K.S.G. werd bin nengevoerd. Hiervan was 32 procent gedekt door voldoene bewijsstukken, 49 procent onvoeldoende gedekt en 17 wrocent In het geheel niet gedekt. Aan een doeltreffende samenwer king tussen de O.C.C.F. (de organi satie van schrqotverwerkende indus trien), de regionale bureaus en de kas zelf heeft het ontbroken, zegt het accountantsbureau. Uit de controle is gebleken, dat de regionale bureaus in Nederland en Duitsland vooral in het eerste begin veelal naar eigen inzicht gehandeld hebben b(j het al of niet aanvaarden van de bewijzen die ter staving van de herkomst van een bepaald schip wer- Namens de leerlingen van de vijfde, de zesde en de overgangsklasse van de gemeentelijke o.I school „Het Volle Leven" te Den Haag is gistermiddag een petitie aangeboden aan de ambas sadeur van de Ver. Staten om vrijla ting van de twee negerjongetjes, die blanke meisjes tijdens een spelletje hebben gekust, De petitie bevat de namen van alle leerlingen uit deze klassen. Te middernacht is een staking van vijf dagen ingegaan van driehonderd duizend man wegvervoerspersoneel in Italië. Dit geschiedt uit protest tegen de weigering van de autoriteiten om het in werking treden uit te stellen van nieuwe regelingen waarbij be langrijke bepekringen ten aanzien van het zware wegverkeer zijn voorzien. den overlegd. Verscheidene documea ten ontbreken dan ook. In een aantal gevallen zijn in de wel beschikbare documenten afwij kingen opgemerkt die een nader on derzoek wettigen. Het betreft hier noodzakelijk: 1. gesloopte schepen die niet in Lloyds register voorkomen, 2. zeer groot schrootrendement in vergelijking met de bruto tennenmaat, 3. gebrek aan overeenstemming tus sen de data van de sloopwerkzaam heden en de levering, 4. aanwijzing van gesloopte schepen zonder dat de schrooüeverlngen die heruit hadden moeten voortvloeien zün te traeeren. In al deze concrete gevallen wordt een nader onderzoek zonder verwijl ingesteld. Los van de gebleken tekortkomin gen in de documentatie heeft de Fi- duciaire Suisse andere leemten opge merkt die betrekking hadden op de preciess definitie van het scheeps- sloopschroot, de redactie der inkoop contracten, het toezicht op de sloop werkzaamheden. (Naar het oordeel van de Fiducaire Suisse is dit met name in Nederland weinig bevredigend ge weest, het schrootvervoer van de scheepssloperijen naar de scbrootver- werkende industrië», de transacties in bergings- en repartieschroot De rapporteurs hebben ook een on derzoek ingesteld naar de beweerde boycot van de heer L. Worms, die van alle schroothandel zou zijn uitgesloten nadat hij over de schrootaffaire ont hullingen had gedaan. De accountants komen tot de slotsom dat geen enkele aamwijzing van enigeriet discriminatie van de heer Worms Is gevonden. De aanbiedingen van de heer Worms werden volgens de rapporteurs afge wezen op grond van objectieve maat staven, vergelijkbaar met die welke by andere aanbiedingen worden ge hanteerd. Kort voor de aanbieding van de heer Worms van 12 mei werd een soortgelijke offerte van een Engelse firma afgewezen. (Van een onzer verslaggevers) De 43-jarige fabrikaat J, Koot uit Amsterdam-Noord is vanmorgen op de Houtmankade In Amsterdam het slachtoffer geworden van de gladheid, toen zijn wagen, waarin hij met zijn echtgenote zat, na een plotselinge rem- £*n.oe°Ye 1» water gleed. Mevr. noot, die het eerst op de walkant werd getrokken, bracht er het'leven af. De bestuurder zag, .toen de auto onder water was verdwenen, kans de achterdeur te openen en rijn vrouw naar buiten te duwen. Hij zelf slaagde er met in over de voorbank te klim men. Enkele minuten na het ongeluk werd de heer Koot in bewusteloze toestand uit de auto gehaald. Het was de 37-jarlge garagehoudr G, van We gen, die het ijskoude water was ga- sprongen om ook de bestuurder te be vrijden. Zijn reddingspogingen hebben echter niet meer mogen baten. De brandweerauto, die zeer snel ter plaatse was, heeft het voertuig op do kant gehesen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1