Rotterdams Philh. Orkest bracht Beethovenprogramma Mej. J. Woensdregt was veertig jaar bij zondagsschool ïeuwjaarsvergadermg van gemeenteraad Maassluis VAN ANDEL Voor Toonkunst Schiedam JUWELIER Vrijdag 16 Januari I959 TROUW Schiedam H.V.O.-schaakwedstrij den Advertentie Hoogstraat 152 en 164 - Beijerlandselaan 176 - R'dam jVlaardingen Nogmaals: vrouw en ambt Deze en volgende week in Schiedam Derde „Ontmoeting met kunst" Passé Partout in Irene. Lezing voor „Het Nut Maassluis Prof. Edelman gehuldigd Shell 1-Charlois 2 Ds. P. B. Lengkeek Gedenkdagen predikanten Tentoonstelling van „Gezinsvoorlichting" Advertentie V isserijberichten Burgerlijke stand van Rotterdam HET WEER IN EUROPA Damnieuws VLAARDINGEN In de clubcompc- titie van H.V.O, liep leider A. Hooger- werf in de hoofdgroep nog verder v an zijn concurrenten weg, In een briljante partij overtroefde hij B. van Dnol. P. de Goede moest de vlag strijken voor L. Veldheer, terwijl A, Koopman en D. C. Torn remise mei elkaar overeen kwamen. In groep 2 won H, de Koe met wit van W. v. Houdt, speelden A Bhileven en J de Breems tegen elkaar remise en werd de partij J. A TazelaarA, Puttei afge broken Donderdagavond speelde het eer ste team van H.V O m Maassluis tegen het eerste team van Maassluis ronder P de Goede en E Bongers voor wie .1 A. Taze'aar en C Wesfdijk invielen De clirbcompetitic van Shell ging haar twaalfde ronde in, welke als resultaten opleverde: NagengastSmit afg Van DongenKruis 01: ZnlriiaPetri sr. 10;KortlandGroenenberg I0: Van der 'ZandenJansen nfg Ignatius Eijgenraam 10; PetriVermaal 10: De RuiterVan der Horst afg Verwcel Ouwens 0—1: Den EngelsmanRoodcn- burg 01. Vrijdag ontmoet Shell 1 op de! Vijfsluizen in Chariots 2 zijn grootste' rivaal. i in solide waardevolle GOUDEN en ZILVEREN ARTIKELEN HORLOGES en KLOKKEN. Speciale prijzen in BRILLANT. BEROEPINGSHERK NED. HERV. KERK Beroepen te Oudcga: J. F. Horn ic Nij broek. GEREF. KERKEN Bedankt voor Aduard W Struyj t« Krommenie GEREF. GEMEENTEN Bedankt vooi Pa*wdic iVer Staten)- H Rijksen te Vlam dingen GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND Bedankt voor Leerdam H. Ligtenbèrz te Rotterdam-West s Het hoofdbestuur van de Geref Bond In de Ned. Hervormde Kerg heeft zich opnieuw gekeerd tegen de beslissing van de generale synode, om ook vrouwen tot het ambt 'toe te" la ten. Het heeft verklaard dat de beslis sing in alle opzichten in strijd is mot de belijdenis omtrent de geestelijke politie waarvan in rt. 30 der Ned. ge loofsbelijdenis sprake is en met da door de apostel Paulus gegeven regel Over de wettigheid van het besluit heeft de Geref. Bond tn een brief aan het breed moderamen van de generale synode opgemerkt, dat de kerkordelij. ke (formele) wettigheid van de verga dering der synode alszodamg de wet- lelijkheid van haar besluiten en bande- lingen volgens eis maatstaf en regel van de hier genoemde geestelijke po- Iitie nog niet insluit In deze brief, ondertekend door prof. dr. J. Severljn en ds. J. J. Timmer, wordt er leedwezen over uitgesproken dat de synode haar besluit niet heeft willen intrekken Dit te meer, omdat dc synode niet kan aantonen dat de apostei Paulus zich vergiste Ir zijn voorschriften over de bekleding var, het ambt. De mededeling dat de syno de ook heeft geluisterd naar dc me ning van andere kerken. Is wel verhel derend, aldus de brief, maar rechi- vaardigt de synodale beslissing met. Klaarblijkelijk heeft de synooe In de ze zaak meer naar andere kerken dan naar de Heilige Schrift geluisterd, al dus dit schrijven. 19 januari: Irene, 14 uur: Prinses Mar- prietfonds; Feestmiddag. Irene. 14.15 u. Nod. Ver. van Huis vrouwen: ..De stamlanden van ons Vorstenhuis" door de heer J. J. Qlt- mans. Iregne, 20 u. Techn. Unie: Voorlich tingsbijeenkomst. Wijkcentrum, 20 u. Open Deur Dienst. Sted. Museum. 20.15 u. Ontmoetingen met Kunst: ,,De negentiende eeuw". 20 januari: Irene, 14.30 u. Techn. Unie: Voorli ch tin gsbijeon komst Irene, 20 u. Techn. Unie: Voorlich tingsbijeenkomst. 21 januari. Zaal Opstandingskerk, 20 u. De Macht van het kleine: Filmavond. Cantine Hoelants. 20 u. S.B.L.O.: Clubbladcursus. Het maken en verzor gen van stencils. Wijkcentrum, 20 u. N.C.V.B. Aid. Nieuwland: „Industrialisatie en migra tie" door ds. S. Hoekstra. 22 januari: Chr. Soc. Belangen, 20 u. ARJOS: Bijeenkomst. Irene, 20 u. Ver. voor Geref. Onder wijs: Bijeenkomst, 24 januari: Snortfondsenbad, 19-30 u. Zwemver. Wilton-Fijenoord: Kinder- afzwemfeest. Irene, 20 u. Ontspanningsver. Vegla: Marionettentheater Bert Brugman brengt ,,De Parelvissers". Sursum Corda, 20 u. C.J.M.V.: Passé Partout. Dadelijks Stedelijk Museum Exposities „Op een blad papier"; „Ach tijd waar ben je gebleven?" SCHIEDAM. Op maandagavond 19 januari avnrdt in de entreezaal van het Stedelijk Museum te Schiedam de derde „Ontmoeting met kunst" gehouden. Drs. Th. van "Velzen, directeur van het Cultureel Centrum „De Beyerd" tc Bre da bespreekt dan leven en kunst van de 19de eeuw, onder de titel: „Van Frago- nard tot Manet". In zijn couserie zullen o.a, da roman tiek en het klasslcistne ter sprake komen. De muziek van deze eeuw zal tot uiting worden gebracht door mejuffrouw Wieb de Rook, sopraan, die liederen van Hugo "Wolff zal zingen. Zoals gebruikelijk zal er op twee schermen een groot aantal gekleurde lichtbeelden worden geprojecteerd, -waar bij het museum voor het eerst gebruik «al maken van een nieuw apparatuur. De „Ontmoetingen met kunst" worden door het Museum georganiseerd, in sa menwerking met de „Schiedamse Ge meenschap" en de „Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum". Er zij a aan de zaal ook losse kaarten verkrijgbaar. De laatste „Ontmoeting" wordt op maandagavond 23 februari gehouden. De Schiedamse conservator, de heer P. L, A. Janssen, introduceert dan de kunst van de 21ste eeuw, waarbij o.a. ook gebruik zal worden gemaakt van films. SCHIEDAM. In verband met het niet beschikbaar zijn van de zaal in het ge bouw „Sursum Corda", zal zaterdag het „Passé Partout" werk van de C.J.M.V. worden gehouden in het gebouw Irene. Aanvang acht uur. VLAARDINGEN Vrijdag gaat het dept. Vlaardingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de bovenzaal van de Harmonie haar vierde lezing van dit winterseizoen geven. Ir. J. Hammes uit Zeist behandelt het onderwerp „Uit de wereld der edelstenen". Er worden niet alleen lichtbeelden vertoond, maar er zal ook een kleine collectie edelstenen in natura te bewonderen zijn. Men be gint om 20 uur. Ter gelegenheid van zijn zilveren hoogleraarsjubileum is woensdag prof, dr. ir. C, H. Edeiman onder grote be langstelling gehuldigd. Een lange rij van sprekers in de aula van de Land bouwhogeschool te Wageningen heelt de vele activiteiten van dc jubilaris naar voren gebracht. Namens hel hul digingscomité sprak prof. dr F A van Baren, die de eerste was die bij prof Edelman promoveerde. De rector mag nificus, prof. ir. W. de Jong, roemde de activiteit van de jubilaris en merk te op. dat in de afgelopen 25 Jaar 26 Ingenieurs bü prof. Edelman zijn ge promoveerd. Mede namens de minister a.i., ir. C. Staf en namens diegenen die werkzaam zijn op het ministerie voer de ir. A- W. van der Plassche, direc teur-generaal van de landbouw, het woord. Voorts spraken nog dr ir. F, W. G. Ptfls directeur van de stichting voor bodemkarter.ng en proi. dr. R. Tavenier. hoogleraar aan de Gentse universiteit. In zijn woord van daalt noemde prof. Edelman als een van de hooptepunten in zijn loopbaan de jaar voor de oorlog, waarin zyn theo rieën tot ontwikkeling kwamen. De classis Kollum der gerei, kerken heeft in haar vergadering van 14 ja nuari 1959 besloten ds. P. B. Lengkeek te Eestrum te ontslaan uit de bediening van zijn ambt bij de geref kerk te Eestrum, met dien verstande, da' bij het recht op de eer en de uitoefening van het ambt van dienaar des Woords bU de geref kerken in Nederland be houdt. Dit Impliceert dat ds. P B Leng keek beroepbaar is DS P. DENDUYN te Amsterdam, em. predikant der herv. kerk. her denkt 17 januari rijn 50-jarig ambts jubileum Hij diende eerst de gemeen te te Oosterwijk, daarna was hij veer tien jaar werkzaam als predikant evangelist bij de vereniging van rechtzinnig hervormden „Christen dom" te Enschede i ten slotte stond hij te Rijsoord, waar hij in 1937 om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat ging. VLAARDINGEN. De afdeling Vlaar dingen van dc Stichting Commissie Huis houdelijke en Gezinsvoorlichting gaat een tentoonstelling houden. Deze expo sitie zal maandag, 19 januari, om 20 uur worden geopend door de wethouder van maatschappelijke zorg, de heer G. Wal stra, na een inleidend woord van de presidente, mevr, Th. A. Heusdens-Mans- holt. De tentoonstelling is geopend dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 17 en van 18.30 tot 22 uur en bovendien op woensdag van 10 tot 12 uur. ECONOMISCHE HOGESCHOOL Rotterdam Geslaagd voor het kandidaats examen In de economische wetenschappen de heren P. E. Joseph, Bussum; A. E. Vis, Amsterdam: M. J. J Gelauff. Den Haag, J. C. Brugman, Utrecht: D. van Maurik, Den Haag: D, Koning, Rotterdam: E. P. H. Pry li cs, Rotterdam. Geslaagd voor het doctoraal examen de heren J. van den Berg, Den Haag; A. van Putten. Den Haag; M. H, Droppen, Rotter dam; A, Heeneman, Rotterdam: J. L. A. Cuperua, Rotterdam: Ph. de Sterke, Rotter dam, en Lauw Chuan Tho. Rotterdam. i I j„.>n nJel nrlnn nm RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Gepromoveerd lot doctor tn de letteren en wijsbegeerte op proeLscnnfl getiteld „De Kikajat Atjeh". de heer T. Is- kandar, geboren te Tricnggadeng (Ind.). wonende In Leiden. Gepromoveerd tot doctor tn de genees kunde op proefschrift getiteld „Over de gehalten aan follikelstimulerend on jutcl» niscrend hormoon in serum", mej. E G8"5* geboren te Bloem endaal en thans wonende te Leiden. steun van de raadsleden om de gestelde verwachtingen te bereiken en de aan hangige plannen te realiseren. Met de beste wensen voor het Ingegane jaar be sloot spreker zijn dankwoord. De overige agendapunten vroegen don derdagavond niet veel tijd. De aanvrage van het bestuur van de Ver. v. Christe lijk Hervormd Schoolonderwijs om op grond van art. 72 gelden uit de gemeen tekas beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van schoolmeubilair en leer middelen ten behoeve van de Koningin Wilhelminaschool ontmoette bezwaar bij mevr. Hamakers CP.v.d.A). Zij vond het bedrag te hoog, speciaal wat de bijbeis en flanelborden betreft. Wethouder Van der Snoek lichtte de aanvraag toe, waar na de raad zonder hoofdelijke stemming medewerking verleende. Het voorstel om financiële steun te verlenen aan het comité „Handelherden- Jting" in het kader van het muziekfesti val, ter herdenking van de 200ste sterf dag van deze grote componist op 14 april a.s. had de volle instemming van de raad. Het aanleggen van de rondweg m de Sluispolder-Oost, vormende de verbinding tussen de wegkruismg bij de Biiderdijklaan met die van de P. C. Hooftlaan, alsmede de bouw van een rioolgemaal met transformatorstation werd ondershands opgedragen aan de firma W. de jager en Co. te Sliedrecht voor 160.850. De voorstellen met be trekking tot de bezoldiging van de secretaris en de ontvanger, alsmede van het personeel der gemeente en een aan tal begrotingswijzigingen gingen onder de hamer door. Na deze openbare vergadering bleef de raad nog geruime tijd bijeen om kenni» te nemen van het ontwerp-ultbreidings- plan Maassluis-West, De Stedenbouw kundige van Maassluis, jhr. ir. De Ra- mtz lichtte dit grootse plan toe, waarna de raad m een niet openbare sfeer hier over van gedachten wisselde. MAASSLUIS. De nicuwjaarsrde van burgemeester Van DUck Is door de nestor van de raad van Maassluis, de Jieer Joh. van Velden (A.R.) beant woord. Spreker gaf de voorzitter de verzeke ring» dat het college kan rekenen op de R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. - Gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerde aa» de R n- universiteit te Nijmegen op proefschrlil 'F' titcld „Hel leven en de werken van FUI- gentius Bottens Q.F.M.", pater J. Paulissen O. F. M. geboren te Voerendaal. RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Groningen. Aan de rijksuniversiteit te Groningen ztfn geslaagd voor kandia®3*5* examen geneeskunde II A. J. W H. Garvc- llnk, Ecfde, K J. Lugtmeicr. Hecrenvcen Kand.ex. tandheelkunde: K. Dijkstra. Em- meloord: doct.-ex. tandheelkunde le J. van Duyn, Stadskanaal; E. Riphogeh» Paterswolde RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het doet rechten vrije studierichting de heer J- A. Boudrez ie Oud-Beijerland: voor hel Ka™ ex k wis- en natuurkunde de heer H. P- Nooteboom te Leiden; voor het kand ex 3 wis- en natuurkunde de heren H. O. Prade te Oegstgeest en F. H. Chamalaun te Le>* den; voor het kand ex a wis- en natuur* kunde de heer L. Meermans te Lelden; voor het doet ex scheidkunde de heren n M. van Dort te Leiden en J. W. van Tuyn te Amsterdam Wij ruimen enige grote partijen Rapporten hedenmorgen 7 uitr iten morgen 7 uur Helsinki Stoekh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'datn Brussel Luxemb Parijs Bordeaux Grenoble Nice Beiltln Frankfort MQnchcn Zürteh Genève Locarno Wenen Innsbr. Rome Maccio Madrid Algiers onbew. iw. bew. onbew. half bew. onbew. onbew. zw. bew. mist 1. bew. Keh. bew fifth bew. fifth bew. 1. bew. mist onbew. sneeuw sneeuw regen onbew. geh bew. "oh hew zw bew. regen 1. bew, onbew. NNO 2 WNW 2 stil Ittts klaurafwijkand, 183 cm. braad. NU voor de helft van de waarde, per meter In h.t origin.!, parket-dessin. Onv.rwo.stba.r sterk linoleum, dat practlich «en mensenleeftijd meegaat. 183 en 200 em. breed, vastge stelde verkoopprijs 15.50 eh 16.90 p.m. 4% M NU voor slechts S Q V WNW 4 WNW 2 scr z', G CweM^-"ve.anuij«« WolfBo J meester d; F A van der Kubbe—- van dor Meijden z: P van den Donk— van den Heijden d: A M A A J van LanKercn—de Jel d, T J cos MAASLAND. De Maas andse dan. club DIO speelde een competitiewedstrii tegen RDG uit Rotterdam. De Maaslan- ders versloegen de Rotterdammers niet 128. De volgende wedstrud is tegen Vreewijk. VISSERUBERICHTEN VLAARDINGEN, Vertrokken ter treilvisserij: VI 85, Bertina, L. van der Harst. VI 97, Prinses Juliana, F. van Schoor. NW 7 stil NNW S stil Stil NNO 4 BINNENWEG "City C.nlrum BEIJERLANDSELAAN stil ONO 1 OZQ 4 NNO 3 ZZW 5 WNW 7 WZW 4 W 10 ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT VUSSINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2