Christelijke politiek V.V.D. niet in één kabinet met PvdA Dooi gaat een aanval op de winter doen Zeesmokkel eindigde in de mast Gevangenen op Cuba Twee honden overleefden 11 maanden Zuidpool Atoommotor van voor kunstmaan 5pond ProfOUD verklaart: Tekenend Melkprijs gaat niet omhoog Mikojan: troepen 800 km van Elbe r N Depressie nadert met regenzone Auto van Koningin had aanrijding Nieuwe Amerikaanse vinding: XAfEïlDVG 17 JANUARI 1959 Directeur: H. DE HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4198 Hoofd redacteur: Dr. J. A, HL J. BKU1N8 SLOT sLLLfLóJi~+tg fxxaMJO s 1 gronirïgën - - v dealerslifsfop aanvraag Nietmbonw voor KUST- en binnenvaartuigen N.V, Levensyerzekering Mij, UBO N,V, Aigera. Verzekering Mij, UBO Kroame Niwwe Gracfcï 8-10 Utrecht In het noorden JSoodkndwg- DE WOESTE HOEVE Regering verhoogt subsidie O DE LA PROMENADE ncmsaaiB; nine o« wiumraot m - i«m. naruv i.,. Po*ttr%ls 1113 Fottdio No. 42*519. KtachtcndJenjrt abonnementen; 18.3010,30 eur Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700. •«-Gr»veahsg«: Hurzenspiein 1 - Tcief. 1B3487 (3 UJneo.) Postbus 1001 - Poetgiro No. 424867. KlachUadlaMt: 14ISOlOJIOu. Tsïef. 36256D, Dordrecht: Schrffenpleln 3 - Povtgho No. 424203. Telefoon 4571 Klachtendlenit no 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 87833. Vs. AbonnemenUprlJ» 61 cent per week 12.65 per maand, 730 pel Losse nummers 15 cent. Verschijnt dageUJk» twxrts *L (Geldig- tot hedenavond) VORSTGRENS OVER NEDERLAND. Voornamelijk in het binnenland plaatselijk mist. Slechts enkele verspreid voorkomende opklaa-ingen. In Holland en Zeeland lichte dooi. Verder landinwaarts temperatu ren om het vriespunt tot lichte vorst. Weinig wind. Maan op: 12.30 Onder: 2.34 Morgen: Zon op: 8.49 Onder; 17.02 p. E noodzaak van een christelijke U politiek, een evangelische staat kunde. in zo hecht mogelijke een dracht gevoerd, is thans groter dan ooit. Deze noodzaak heeft prof. rar. I. A. Diepenhorst ertoe gedrongen een boek te schrijven over „Christelijke politiek"*). Het tijdstip, waarop dit boek het licht ziet, is bijzonder gelukkig, in deze weken voorafgaande aan de ver vroegde verkiezingen, zijn vooral de eerste leven hoofdstukken zeer ac tueel. Met grote nadruk wijst de schrijver op de behoefte aan op beginselkevze berustende partijen. Onophoudelijk «preken levens- en wereldbeschouwing mee al« het gaat over vragen van overheidsbeleid. Het gaat in de politiek niet om lou ter zakelijkheid. Er zijn er in de Par tij van de Arbeid en wellicht ook in de V.V.D. die de noodzaak van christelijke partijforir.atie onder zeer bepaalde omstandigheden erkennen. Maar prof. Diepenhorst wijst erop, dat die mensen vergeten, hoe begin- sellcze deskundighei I dikwijls in steri- Hte't eindigt, indien zij tenminste po- litiefe-elhisch niet zeer verderfelijk uit schiet. En alsdan is het xnissehien te laat om als uiterste redmiddel tot christelijke partijformatie de toevlucht te nemen. DE noodzakelijkheid van principiële partijformatie vastg jteld heb' bende, kost het de schrijver weinig moeite het goed recht van de A.R. Partij te verdedigen. Tal van vaak oude bezwaren tegen deze partij worden weerlegd, waarbij hij nadruk kelijk stelt, dat de antithese door haar niet wordt afgekondigd, doch dat met het bestaan ervan wordt gerekend. De verbrokkeling op staatkundig ge bied bejreurt de schrijver diep. Aan eensluiting van allen, 'die staatkundig de beginselen der hervorming willen hooghouden, wordt een levensvoorr waarde geacht voor het behoud van het nationale protestantisme. Maar prof. Diepenhorst is wel zo nuchter om te erkennen, dat samen smelting op stel en sprong tussen A.R. en CR. de verwarring enkel zou ver gróten en afval naar splintergroepen, zowel als naar de liberalen o£ zelfs de socialisten zou bewerken. VOOR de dag van vandaag schijnt in 't bijzonder het zevende hoofd stuk over de samenwerking met ande re partijen geschreven te zijn.^amen- werking der cbr. partijen verdient bo ven brede- of zeer brede-basiscon- slructies de voorkeur. De keuze wordt welbewust en geargumenteerd gedaan. Erkend wordt, dat de protestanten in de niet benijdenswaardige omstan digheid verkeren, hun lot te moeten verbinden aan een grote broer de K.V.P. van wiens praktische poli tieke trouw zij zich niet geheel zeker achten en die hen, ook al zijn zij be reid niet aan „antl-paplsme" toe te geven, door het bondgenootschap soms in bepaalde kringen in opspraak brengt. Niettemin is de schrijver van oor deel, dat moet worden aangekoerst op een werkelijk christelijke politiek, be rustend op een bredere christelijke samenwerking. A aldus duidelijk zijn voorkeur te kennen gegeven te hebben wijst de schrijver op de moeilijkheden, wel ke zich in ons land, in het bijzonder na de tweede wereldoorlog hebben voorgedaan. En aangezien het land gere geerd moet worden, kan de noodzake lijkheid van een kabinet op brede ba sis zich voordoen. Onder die omstan digheden wordt dan echter het zich verenigen op een bepaald program voor "net te voeren beleid noodzake lijk geacht. Het verkiezen van het iso lement enkel ter wille van het isole ment moet worden afgekeurd, al mag daarbij ook niet vergeten worden dat lichtvaardig meegaan in een compro mis evenzeer verkeerd is. Oppositie kan noodzakelijk zijn. Er kan zelfs een plicht tot oppositie zijn. Ook dan kan men een rol van beteke nis vervullen. Kuyper, ofschoon soms te tactisch, heeft als oppositie-leider misschien meer dan als minister-pre sident invloed uitgeoefend. Prof. mr. p. J. Oud heeft gisteren op de ie Arnhem gehouden Gelderse boe- rendag verklaard, dat de VVD in geen geval zal deelnemen aan een regering waarin socialisten zitting hebben. Eerder in zijn rede had prof. Oud opgemerkt er nog niet zeker van te zijn welke situatie zal ontstaan na de aanstaande verkiezingen, er daar bij op wijzend, dat prof. Horame graag zou willen aansturen op her stel van samenwerking met de so cialisten. Hij zei ook niet te '.veten welke houding de Christelijk Histo rische Urne en de Anti-RevoUitio- naire Partij zullen aannemen. Zijn twijfel over de houding van deze laatste partij was vooral gegroeid nu prof. Zijlstra die hij als exponent van die anti-revolutionairen, die tot samenwerking met de socialisten ge neigd zijn, beschouwde lijstaan voerder van die partij is geworden. Prof. Oud wees er voorts op dat de WD slechte ervaringen heeft opge daan met deelnemen aan de brede- basisregering van 1948 tot 1952. Dui delijk is dat de CHU en de VVD vooi de heer Romme toen alleen als gevel versiering dienden. Als er strijdpunten waren dan werd de dienst uitgemaakt HET komende etmaal- komt er een onhzieniijke verandering in de weerstoestarid, omdat zich 'door lucht- drakdallngen in de omgeving van Ier land. een depressie gaat ontwikkelen, 'TAdvertèniiei Een nieuwe smokkelweg over zes heeft gisternacht twee mannen, een Belg en een Nederlander, in een le vensgevaarlijke situatie gebracht, toen hun bootje bij Ostende zonk. De mannen, die urenlang in de mast hebben gezeten, zijn gered ze zit ten nu veilig in het Paleis van Jus titie te Brugge. Nachtelijke wandelaars op de boule vard van Ostende hoorden uit de donkere mist angstige kreten om hulp. zy waarschuwden de reddings brigade, die eerst twee uur tever geefs zocht naar de schipbreukelin gen, Toen men hen eindelijk ont dekte kon men de mannen niet be reiken in verband met het lage wa ter. Tenslotte bereikte een motorsloep de mannen. Ze zaten in de mast van hun gezonken schip, vlak boven het water. Toer, de redders zagen dat rondom de mast grote hoeveelheden boter in zee dreven, brachten zij de mannen naar de politie. Het bleek dat de smokkelaars, de 30- jarige Gerrit B. uit Amsterdam en de even oude Lucien van P. uit het Belgische plaatsje Zaventem don derdagmiddag met hun motorvlet uit Scheveningen waren vertrokken, ge huld in een dikke mist. Het scheepje raakte vlak bij Ostende vast op een zandbank. Alleen het puntje van de mast stak nog boven het ijskoude zeewater uit. En daar aan hadden de mannen zich vastge klampt. De mannen vertelden dat ze naar Nieuwpoort hadden willen varen. Zü waren" op het idee gekomen bo ter over zee te gaan smokkelen, om dat de douanebewaking op de Bel gisch-Nederlandse grens de laatste tyd zeer scherp is. Automobilisten die in de buurt van Amerfoort rijden, wanen zich in een Zwitsers landschap, omgeven door be rijpte en besneeuwde bomen. Advertentie) (Advertentie) DE verleiding is groot nog verder uit te weiden over de inhoud van dit boek. In een dagbladartikel is dit echter niet mogelijk. Het hoofdstuk over de staatsopvat ting der AR. Partij is wellicht voor vele lezers het zwaarst te verteren. In de hoofdstukken over de veran derde maatschappij, de staat en de po litiek; de sociaal-maatschappelijke en economische problematiek; het onder wijs en de christelijke politiek; over- SNEKF.R SCHFF.PSBÖUW UNIE VALKSTRAAT 20 SNEEK TEL. K 5130363830783912 waarvan men verwacht, dat hü over de Noordzee naar Denemarken zal koersen. De depressie wordt vooraf gegaan door een regenzone, die van morgen de Ierse Zee bereikt h&dl Bij ons zal de depressie morgen dooi brengen met de bekende verschijnse len: yzel, mist, regen en stijging van temperatuur. Aanvanketyk zal plaat- setyk nor vorst voorkomen. De afgelopen nacht was de vorst in 'ons land wat minder dan in voorgaande nachten. De laagste temperaturen va rieerden van min acht graden in het binnenland-tot temperaturen om- het vriespunt aan de kust. Plaatselijk ont wikkelde zich opnieuw mist. Een overzicht van de temperaturen geeft het volgende beeld: vanmorgen" min.temp. Den Helder Ypenburg Vilssingen Eelde Twenthe De Bilt Eindhoven Zuid-Limburg 7 uur 3 2 0 1 1 0 —4 rr® —2 —2 —3 —8 —2 5 0 0 Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen- en Begrafenisverzekeringen urand-, Jnbrsalt-, Ongevallen- en W-A^-veTxekertncen. UBO troof *Uo \eriokertnpen. In de noordeiyke provincies, waar het vannacht plaatselijk nog acht gra den heeft gevroren, is plotseling dooi ingetreden. Te Eelde was de tempera tuur vanmorgen om negen uur al iets boven het vriespunt gekomen. In Groningen en Friesland werd gis teren druk geschaatst. Het ijs in de kanalen rondom de stad Groningen is opengebroken m het belang van de afwatering, nu de dooi zyn intrede heeft gedaan. De mist beeft gistermiddag omstreeks yier uur een op Ypenburg 'gestatio neerde Piper Cub van de luchtmacht tot een noodlanding gedwongen bü Waddinxveen onder Gouda. Het toe atel, dat «een radio aan boord heeft, kan niet ronder zicht landen. Toen dan ook plotseling de mist kwam opzetten, besloot de piloot snel zijn toestel aan de grond te zetten. Hij kwam. terecht op een. drassig stuk weiland, maar het toestel bleef onbeschadigd. Het „grote" luchtvaartverkeer kon gisteren en vannacht normaal voort gaan, aangezien de mist zich niet tot Schiphol uitstrekte. Op de nationale luchthaven, die dondérdag de hele dag dicht gezeten had, werd gisteren nor maal gestart en geland. De Hamburgse rechter Budde, die on langs veel opzien baarde door de auteur van een anti-semitisch pam flet vry te spreken, is op eigen ver zoek overgeplaatst naar een civiel gerechtshof, waar slechts pachtza ken behandeld worden. door de KVP en de PvdA. In dit ver band merkte prof. Oud ook op dat men voor de verkiezingen van 1952 nog niet de conclusie had willen trekken dat samenwerking met de PvdA voor de VVD tot de onmogelijkheden be hoorde, maar wel dat er behoorlijk tegenwicht moest zijn. Tegen de ARP en de CHU. zo be toogde prof. Oud voorts, hebben wij toen gezegd: laten wij wat nauwer sa menwerken onder de gegeven om standigheden, nu we staan tegenover de grote machten PvdA en KVP en een derde macht vormen. Een dergelijke samenwerking heeft de AR en de CHU echter koud gelaten, aldus prof. Oud, die zei er toen niet verder op te hebben aangedrongen. Bij een instorting in een Franse yzermijn te Roncourt in Oost-Frankrijk zijn vrijdagavond vijf mensen om het leven gekomen. Twaalf personen wer den gewond ,drie worden er nog ver mist. Een groot deei van het gebied werd door de instorting opgeschrikt. De men sen dachten dat er een aardbeving was; over grote afstand hing een dichte gele wolk van slof. A ''«"l IrsT. ~'t ,1 7 J, f. Noc meer dan zeshonderd aanhangers van het bewindUalisli worden gevangen ge houden in het lort La Cabana hij de Cu baanse hoofdstad Havana. De foto werd ge maakt op de binnenplaats van het fort ter wijl een aantal gevangenen werd gelucht. De processen tegen deze mensen velen worden beschouwd als oorlogsmisdadigers worden thans voorbereid. Inmiddels komen, uit Havana steeds meer berichten binnen over gruwelen die door volgelingen van Batista zouden zijn bedre ven. In totaal zouden aanhangers van Batista in zes Jaar tijd twintigduizend rebellen of andere politieke verdachten hebben ver moord. Het blad El Mundo schreef: „De stemmen die In het buitenland opgaan tegen de exe cuties van Batista's medewerkers en aan hangers zouden verstommen als het buiten- Mr. H. J. Schalvinik, waarne mend regeringscommissaris voor het radiowezenheeft vrijdag in Bussum studio 111 van de Ne- deriatuise Televisie Stichting of ficieel in gebruik gesteld. De foto is genomen, toen mr. Sehöivink de nieuwe studio door een TV~ camera bekeek. Hij werd daarbij voorgelicht door ir. K. Mol. hoofd van de technische dienst van de bl.T.S. llll!llllll!llllilllllllllllll!IHIIIIlll!n!llllilllllliiminilltpillilllinil[llll!lll!lll!nilillllllll!llillllllll!llll!!il!!lll!illl!lllll!!llllll internationale politiek en het ooriogs- vraagstuk, geeft de schrijver princi piële beschouwingen, geïllustreerd met tal van voorbeelden. Niet altijd zal men bevredigd zijn door de keuze, welke de schrijver heeft moeten doen. En niet ieder zal het in elk geval met hem eens zijn. Om slechts één voorbeeld te noemen: prof. Diepenhorst heeft geen bezwaar tegen subsidie voor kerkbouw. In een heid en cultuur; het vraagstuk der gesprek over deze kwestie is het zeker goed ook kennis te nemen van zijr argumentatie. Het boek van prof. Diepenhorst be tekent een zeer te waarderen aanwinst van de a.-r. literatuur. Van harte ho pen %ve, dat dit werk een ruime kring van lezers zal vinden en dat /.ij zich voor zover dal nodig is zul len laten overtuigen van de noodza kelijkheid van christelijke politiek. uitgave 2958. 3. H. Kok N.V. Kampen De auto van koningin Juliana, die van Socstdyk op weg was naar het station te Utrecht om prinses Irene van de trein te halen, is vanmorgen op de weg tussen Soestdijk en Bilthoven be trokken geweest bij een slippartij van een aantal auto's Bij de aanrijding ontstond iichte materiele schade. De Koningin had een weinig ver traging, maar zij heeft de reis naar Utrecht normaal voortgezet, waar zij haar dochter, die terugkeerde uit Val d'Isère nog voor "net station heeft ge troffen. Na een hartelijke begroeting, stapten moeder en dochter druk pra tend in de auto, die hen naar Soest- dyk terugbracht. land werkelijk wilt welke gruwelen met BatKta's goedvinden in heel Cuba zijn be dreven. Dj E voetbalpool is het onderwerp van gesprek. Ook in de dagbla den. Vooral de „neutrale" pers heeft bezwaar tegen de gang van zaken. Het „Algemeen Dagblad" keert zich fel tegen bet ontwerp tot herziening van de loterijwet, zoals de commissie Wiarda zich dat voorstelt. Vooral het vaststellen van een maximumbedrag acht het blad funest. „Wij zien deze regeling nog niet aanvaard worden. Mocht dit onzali- gerwijze ooit het geval zijn. dan voorspellen wij, dat er in ons land in de Belgische, Duitse en Engelse voet balpools zal worden gespeeld als nooit tevoren. Hetgeen schadelijk is, want zoals bekend, hoe meer geld via de pool bijeenkomt, hoe meer sport en cultuur ervan Tofiteren." We weten het dus nu. Al die „le den" van voetbalverenigingen, die nu hun „steun" verlenen aan de sport, laten verstek gaan ais het totaalbe drag niet hoger komt dan f50.000., Dat is de moeite nie1 waard. Lid of donateur is men slechts om de gelegenheid te hebben om te gok ken. En van de overheid verlangt men. daarom, dat zij daartoe zeer „royaal" de weg baant. Het is wel tekenend. (ADVERTENTIE) HUIS VOOIt SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN TEL. 0 6766—580 (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn— Arnhem. Specifiek wildrestaurant te midden van da Velunse Jachtterreinen. De melkprijs zal NIET worden ver hoogd. De regering heeft namelijk be sloten de verhoging van de slijters^ marge op te vangen door een subsidie verhoging, die gehandhaafd aal blij ven. tot het ogenblik dat op grond van het t« verwachten SER-advies nadere beslissingen, kunnen worden.genomen. In een mededeling van het ministerie van Economische Zaken wordt eraan herinnerd dat begin november de melk prijs in West-Nederland ls verhoogd (Yi cent in de gesaneerde en cent In de niet-gesaneerde gebieden). Het kablnet-Drees achtte het niet verant woord de ruimere slutersmarge door subsidieverhoging op te vangen. De beslissing wat de gevolgen van de margeverhoging voor de verbruikers- prijs zouden zijn, werd opgeschort tot na 1 december jl. De regering is zich ook thans nog ten volle bewust vau de bezwaren, die voor de schatkist uit een verhoging van de consumentensubsidie op de melk voortvloeien. Nu echter het interim advies van de SER achterwege is ge bleven en het volledige advies nog moet komen, acht de regering het niet verantwoord tot een prijsverhoging voor melk over te gaan. T N dc barre wilderuilffuw en pakijs aan de Zuidpool hebben J Japanse poolvorscts, nvee honden stevend aangetroffen, die daar elf maan den geleden met dertien andere honden moesten worden achtergelaten, toen een expedite overhaalt naar Japan moerrt terugkeren. Deze daad wekte muertijd bij dierenvrienden over de gehele wereld afschuw, temeer daar de dieren aan 'kaar geketend waren en de hongerdood tegemoet schenen te gaan. Hoe groot was dam ook de verba/ van enkele Japanse poolvorsers, die onlangs hun kampement van een laar geleden weer opzochten, toen zij twee van de dieren in leven v^ndei n sterk vermagerd. Van de overige dertien ontbrak echter elk spoor. Een Japans hoogleraar in de biologie veronderstelt dat de beide dieren, stel lig de sterksten van de troep, het leven hebben gehouden door steeds de zwaksten op te eten en zich in de sneeuw in te graven om te overwinteren. Het is een raadsel hoe de twee honden erin geslaagd zyn hun ketting te ver breken en in leven te blijven. Mogelijk hebben zc ook kans gezien achtergelaten voorraden van de exped'tie te bemachtigen. Amerikaanse geleerden hebben een vijf pond wegende atoommotor ge construeerd, die zal worden gebruikt in kunstmanen. De motor kan de in strumenten van satellieten evenveel stroom leveren als een aantal batterijen met een totaal gewicht van 700 kg. Het nieuwe apparaat kan hitte uit stralen- met behulp van een radio- isotoop (polonium). Het apparaat is cilindervormig, ongeveer 14 cm hoog bij een doorsnede van 10 cm en het heeft geen bewegende onderdelen. Amerikaanse verslaggevers kon den gisteren de motor in werking zien op een persconferentie in Wash ington, nadat da voorzitter van de Commissie voor Atoomenergie pre sident Eisenhower het apparaat had gedemonstreerd. Autoriteiten van de commissie zeiden lat het apparaat de instrumenten van een satelliet ten minste een jaar lang zou kunnen voeden. Met de vervaardiging van het proef model van de „Ihermo-elektrische ge nerator" was een bedrag gemoeid van vijftienduizend dollar, waarbij de brandstof niet is inbegrepen, maar bij produktie op grote schaal zou het ap paraat waarvan het gewicht nog op drie pond kan worden teruggebracht, naar men hoopt slechts tweehonderd dollar kosten. De Russische vice-premier Mikojan, heeft vrijdag op een lanch met de Ame rikaanse senaatscommissie voor Buiten landse betrekkingen verklaard dat de Rnssisrhe regering niet alleen het piau-Rapacki steunt maar zelfs' voor standster is van een verdergaande terug trekking van troepen tot 800 km ter weerszijden van de Elbe. Men was bereid ook deze grens eventueel nog te verruimen. Volgens senator Humphrey, die de pers versiag deed over Mikojan's woorden, had Mikojan van „buigzaamheid" tegen over de Duitse kwestie blijk gegeven. Maar diplomatieke waarnemers nemen Mikolan's suggesties niet au serieux, aangezien het zou betekenen dat de Amerikanen zich in feite tot over de Atlantische Oceaan zouden moeten te rugtrekken en de Russen tot hun eigen grens. Volgens senatoren die bü de lunch aanwezig waren, heeft Mikojan gezegd, dat de hereniging van Duitsland be slist als uiteindelyk doel in de Sowjet- poiitiek is opgenomen. Hij bracht ech ter geen nieuw voorstel ten aanzien van Duitsland of Berlijn naar voren. Gisteren heeft Mikojan nog- twee maal «en onderhoud gehad met minis» (ADVERTENTIE) HOTEL-CAKÊ-RESTA URAKT baakn AMALIALAAN X TEL. 0 2954 2913 Gunstige ligging in het centrum van het dorp, 3 minuten van het station en in directe nabijheid van prachtige bessen. PRIMA KEUKEN KEEK VERZORGDE WIJNKELDER ter Dulles. Er lopen geruchten dat de Russische gast bij deze gelegenheid een aanbod heeft gedaan lot gedeelte lijke ailossing van de Russische schuld aan de V.S., daterende uit de Tweede Wereldoorlog, toen er in het kader van de Leen- en Pachtwet verschepingen naar de Sowjet-Unle plaatsvonden. Het bezoek dat Mikojan volgende week aan Florida zal brengen, is voor aarts bisschop Hurley aanleiding geweest alle rooms-kathoheken in het bisdom. St. Augustine op te roepen tot een massale bidstond en de kerkklokken te luiden ,,bij deze bezoedeling van de grond van Florida". De aartsbisschop is vroeger apostolisch vertegenwoordi ger in Belgrado geweest. Een officier van de Cubaanse in lichtingendienst heeft te Havana ver klaard. dat ex-president Batista en zyn aanhangers, die een toevlucht in de Dominicaanse Republiek hebben ge vonden. tegen de revolutionaire rege ring samenzweren en het voornemen hebben met 20.000 man een inval tip doen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1