Samenwerking van vijf CH KANDIDATENLIJST VOOR 12 MAART Vrij zacht weer PHILIPS kreeg opdracht voor Nederland Stengmi ging af bij ontladen: militair gedood Binnenkort gesprek van vier over Duitsland? ministers ONBEZORGDE OWE DAG Stakingen en gevechten in ARGENTINIË Bezwaren van verzet tegen voormali Molotow Raab in recordtijd thuis dank zij KLM-passagiers Tïlanus no. één in hele lancl Groepsvergaderingen zaterdag bijeen Franse helikopters redden Amerikanen op ruwe zee MIKOJANBEZOCHT EISENHOWER Herzie standpunt inzake Berlijn Nasser wil FLN liet lancl uit hebben Peronistisch verzet tegen versobering CASTRO: NOG 250 EXECUTIES „Liever een andere, ambassadeur" Pakje met f 40.000 verdwenen Twee kinderen door het ijs gezakt en verdronken COMMUNISTEN GEARRESTEERD MAANDAG 19 JANUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4199 r J r~ V. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. IT. J. S. BRUINS SLOT 'Niet herkiesbaar HET staat vrijwel vast dat vijf grote Westeuropese ondernemin gen waaronder Philips ge zamenlijk de Amerikaanse Hawk- raket in licensie zullen gaan fa briceren. Een conferentie over deze zaak. vorige week in Parijs gehouden, heeft volgens het offi ciële communiqué „tot resultaten geleid" - welke werd niet ge zegd. De bedoeling is dat Nederland. België, West-Duitsland, Frank rijk en Italië elk een deel van het projectiel zullen vervaardigen. Daartoe heeft elk land een grote onderneming aangewezen: resp. de N.V. Philips, de Ateliers de Construction Electrique de Char leroi, Telefunken, Thompson Houston en Sinmeecanica. Hoogstwaarschijnlijk zal de Franse firma de speciale opdracht krijgen tot coördinatie van de produktie. min niiiiinni Mnimiiiiminiiinmini Minui imiiiHnntniitin Eerder terug? Moeder sloeg huilend kind met zuigfles op hoofd Oostenrijkse kanselier ziek terug uit Tokio Botterdam: witte ae «viuuu'am ja - iau, i* ut. Puetbtu 1112 - Postgiro No. 124510, Kiochtendienst abonnementen: 18301830 utir Zaterdags 17—1B uur. Telefoon 115700. •i Grarcnbage: Huygentplcln 1 - Telef. 183467 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachtendlenst: 1B30— 1930u, Telef 362569. Dordrecht: Schefierspleln 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457t Klnehtendlenst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2,65 per maand, t 7,80 pe: irèartsaL Losse nummer. 15 cent, VerscbUnt dagclUks (Geldig: tot morgenavond) VRÏJ ZACHT Halt tot zwaarbewolkt met enige regen. Matige tot krachtige en tijdelijk krachtige tot harde wind tussen znid en zuidwest. Vrij zacht. Morgen.Zon op: 8.38 Maan op: 13.40 onder: 17.05 onder: 4.33 West-Europa gaat zelf raketten vervaardigen Geschenken voor jarige Prinses HK. H. prinses Margriet, die vandaag zestien Jaar wordt, kon zaterdagmid dag reeds enige cadeaus in ontvangst nemen. De taart (halve meter lang en halve meter breed), die u op de foto alet, werd haar aangeboden namens het Prinses Margrletfonds voor KoopvaardU-oorlogs- slaehteffers. Op de taart, die een geschenk was van de Kon. Ned. Itedersverenlging, prijkten de 56 vlaggen van alle Neder landse rederijen. Ook kreeg'de Prinses een klassieke grammofoonplaat (die zij op de toto juist bewondert). De geschenken werden overhandigd door de veertienjarige Lucle Itoekscma nlt Den Haag (geheel rechts), die o-a. vergezeld werd door haar moeder (tweede van rechts) en door de heer J. i. Wagner, secretaris van het Haagse comité van het Prinses Margriet fonds (achter de Prinses). Koningin Juliana kijkt belangstellend toe. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdag zijn in zeven plaatsen in liet land de achttien kamerkring- bestoren van de Christelijk Historische Unie Ia groepsvergaderingen bUeen geweest voor het samenstellen van de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer-verkiezing op 12 maart. In alle achttien kieskringen is bij de Tweede Kamer-verkiezing de ..top lijst", gevormd door de eerste twintig kandidaten, dezelfde. Gezien de uitslag van de stemmin gen bij de zeven groepsvergaderingen mag aangenomen worden, dat de lan delijke toplijst van de CHU er als volgt ial uitzien: 1. Dr. H. W. Tilanus. 2. Mr. H. K. J. Beernink. 3. F. H. van de Wetering. 4. C. J. van Mastrigt. 5. Jkvr. mr. C. W. I. Wttewaaïl van Stoetwegen. 6. Drs. D. F. van "der Mey. 7. H. Kikkert. 8. M. R. H. Calmeyer. 9. Ir. C. F. van der Peyl. 30. Dr. I. N. Th. Diepenhorst. 31. Dr. J. J. R. Schinal. 12. J. de Ruiter. 13. H. M, Gerbrandy uit Nijland. 14. J. T. Mellema uit Scheemda. 15. Mr. G. Ph. Helders, minister van ONDER Invloed van een langzaam oost waarts trekkend depressiesysteem op de oceaan, stroomde tijdens het weekeinde 'u de hogere luchtlagen warmere lucht West-Europa binnen. In de alleronderste luchtlagen bleef zondag nog koude lucht vit Noord-Frankrïjk naar ons land stromen. In verband daarmede viel de regen, die met het binnendringen van de warmere lucht gepaard ging, tijdelijk bU tempera turen even onder het vriespunt, hetgeen lu het midden, oosten en zuiden van het land plaatselijk IJzel veroorzaakte. In Midden- en Zu'.d-FrankrUk werd zon dag de daar nog aanwezige koude lucht verdrongen door zachtere oceaanlucht, die vanmorgen met zuidelijke winden snel in de richting vau ons land stroomde. De depressie op de oceaan nam gisteren weer In diepte toe. Ze verplaatst zich maar lang- 'aarn ln noordoostelijke richting. Dat be tekent, dat de aanvoer van zachte lucht haar onze streken de komende 24 uur voort duurt Een nieuw regengehled van de de- Pressie komt langzaam naderbij, zodat de kani op regen weer toeneemt Zaken Overzee. 1G. Mr. J. W. van Gelder uit Amstel veen, secretaris van de CHU. 17. Mej. mr. E. A. Haars uit Breuke- Icn, lid van Provinciale Staten van Utrecht. 18. Drs. J. W. van Huist uit Amster dam, lid van de Eerste Kamer en directeur van de Hervormde Kweekschool te Amsterdam. 19. W. Veldsink, hoofd van de chris telijke landbouwschool te Ommen. 20. Dr. J. W, Beerekamp uit Hooge- veen, hervormd predikant. Dr. H. W. Tilanus zal dus de lan delijke lijstaanvoerder van de Christe lijk Historische Unie zün. De christelijk historische fractie in de Tweede Kamer bestaat momenteel uit dertien leden. Uit de toplijst blijkt dat twaalf zittende kamerleden weer kandidaat gesteld zijn. Het dertiende lid de heer Tj. Krol, stelt zich niet meer herkiesbaar. Ook de christelijk historische minister ir. C. Staf stelt zich niet beschikbaar. Uit de toplijst blijkt ook dat het agrarische element zeer sterk verte genwoordigd is. De CHU zal in alle kieskringen kan didatenlijsten met dertig namen in dienen. De nummers 21 tot en met 30 van deze lijsten zullen per groep ver schillend zijn. Op de groepsvergade ringen zijn zaterdag ook de stemmin gen gedaan voor deze „slaartlijsten", waarop in de meeste gevallen streek- kandidaten voorkomen. Op alle groepsvergaderingen is zater dag een telegram voorgelezen van het bestuur van de kiesvereniging te Mid delburg, waarin gezegd wordt dat de gevoerde actie inzake jkvr. Wttewaaïl van Stoetwegen betreurd wordt. De produktie van Amerikaanse ra ketten blijkt het voornaamste doel ge weest te zijn van de rondreis van de Amerikaanse onderminister van De fensie Donald A. Quarles door Europa. Ondanks de geleidelijke invoering van geleide projectielen zal het jachtvliegtuig in de naaste toekomst nog waarde blijven behouden, meent de Nederlandse luchtmachtstaf. Daarom zijn er nog steeds vliegers nodig. De Koninklijke Luchtmacht gaat derhalve-narnia.il dóór met de opleiding van vliegers. „Hoe vreemd het ook moge klinken, wjj moeten bij de verdere verkenning van het luchtruim met beide benen op de grond blijven staan en voorkomen dat verbeelding het zal winnen van het nuchtere verstand", aldus zegt men bij de luchtmacht. Geleide projectielen zijn voor de verdediging van zeer grote, nog niet geheel overziene en ten volle te door gronden betekenis. Daarvoor is het wapen nog niet ver genoeg ontwik keld. Men moet zich naar de mening van de luchtmachtstaf dan ook hoeden voor overhaaste conclusies en „argu menten in de ruimte". Het is dus helemaal niet zo dat men een totale zo snel mogelijke omme zwaai naar een totale geleide wapen verdediging overweegt. Dat zou bo vendien afgezien van alle andere nadelen ver boven onze financiële en economische draagkracht gaan, al dus de luchtmachtstaf van de Neder landse Koninklijke Luchtmacht. (Van onze correspondent) De twintigjarige militair G. Th. van Baal uit Amsterdam Is zaterdagavond in de omgeving van IJmuiden door een ongelukkig schot uit een pistool-mi trailleur getroffen en kort daarna over leden. Het ongeluk gebeurde aan het zij- kanaal F tussen Spaarndam en het Noordzeekanaal, waar militairen, be horende tot het regiment van Heutsz, de wacht hielden bij munitieschepen. Toen een patrouille terugkeerde bij het nachtverblijf en enige militairen bezig waren hun wapens te ontladen, is waarschijnlijk een foute beweging gemaakt, waardoor een der stenguns afging. De collega van het slachtoffer, wiens wapen het noodlottige schot loste, kon nog niet worden verhoord, daar hij in een shocktoestand moest worden op genomen. PreuMent Elsenhower (links onder) ontving zaterdag de Russische vlce-premler MlkoJan (tweede van rechts) op het Witte Hut* In Washington- Voorts ziet men de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dulles (geheel rech\ts), de Ameri kaanse ambassadeur In Moskou Uewcïyn Thompson (links boven) en de Russische ambassadeur ln de V. S. MensJIkow. Helikopters van de Franse marine en de Franse slecpbcot „Beller" hebben zondag 37 zeelieden gered van. het Amerikaanse schip ..Valiant Effort" (7025 ton), dat voor de knst van Tunis aan de grond was gelopen. De Franse marinebasis in Bizerta had om vier uur plaatselijke tijd nood seinen opgevangen. Tegen acht uur hadden de helikopters van het vlleg- dekschip „Arromanches" zeventien man en de Franse sleepboot twintig man opgepikt. Het was zwaar weer voor de kust van Tunesië. Ais de storm gaat liggen zal de sleepboot pro beren de „Valiant Effort" te bergen. 57 President Eisenhower heeft zaterdag op het Witte Huls te Washington met de Russische vice-premier Mlkojan gesproken over de koude oorlog. Vet- wacht wordt, dat .als resultaat van dit gesprek spoedig een conferentie zal worden gehouden van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier over het Duitse probleem. Mikojan zei later op een. persconfe rentie over de besprekingen: „Wjj hebben geen onderhandelin gen gevoerd, maar getracht het standpunt van onze landen in veie kwesties te bepalen. Het was een nuttige gedachtenwisseling." Aangenomen wordt dat men ove rigens aan beide kanten de bekende standpunten volledig heeft gehand haafd. Eisenhower's woordvoerder James Hagerty zei, dat is gesproken over o.a. de situatie ia Berlijn, de Duitse kwes tie, de ontwapening, de uitbreiding van de handel en vrijere uitwisseling van personen tussen de V.S. en de Sowjet- Unie. Een bezoek van premier Chroestsjew aan de V.S. en een reis van vice-president Nixon naar Rusland waren niet ter sprake gekomen. Het gesprek, waaraan ook Dulles, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou Llewellyn Thompson, en de Russische ambassadeur in Washington, Mens- jikow, deelnamen, heeft anderhalf uur geduurd. Mikojan heeft er gisteravond in een vraaggesprek voor de Amerikaan se televisie op aangedrongen de ver werping van het Russische verzoek om de geallieerde troepen tegen 27 mei uit West-Berlün terug te trekken; te her zien. Mikojan zei, dat de „positie van Rusland stevig is en correct'.'. Hij voeg de er aan toe, dat noch president Eisenhower, noch een van de andere Amerikaanse regeringsautoriteiten., met wie hij overleg had gepleegd, „enig constructief tegenvoorstel of aanvul lend voorstel had gedaan." Mikojan gaat waarschijnlijk morgen terug naar Moskou, drie dagen eerder dan werd verwacht. Hij had aanvanke lijk ook Florida nog zullen bezoeken, maar 'dit gaat niet door omdat de Rus sische vice-premler te vermoeid zou zijn van het vele reizen. Mikojan zou ln zijn gesprek met Eisenhower hebben verklaard, dat Chroestsjew vast van plan is de Rus sische bevoegdheden in Oost-Berlija aan Oost-Duitsland over te dragen, als het Westen op 27 mei zijn voorstellen tot beëindiging van het hezettings- statuut van Berlijn niet heeft aan vaard. Senator Styles Bridges, voorzitter van de Republikeinse commissie in de Senaat, heeft zaterdag zijn mede-sena toren, die Mikojan onthaald hebben fel gekritiseerd en ook de industriëlen die Mikojan fêteerden de mantel; uit geveegd.; -,,i; Bridges zei dat hij niets ongedaan zal laten om er achter te komen wat. Dulles met Mikojan besproken heeft „al zou dat betekenen dat Dulles' door onze commissie in het öpenbaar verhoord moet worden". (Van een correspondent) In Parijs circuleren geruchten vol gens welke president Nasser van de Verenigde Arabische Republiek po gingen in het v.'erk stelt dc Algerijnse regering in ballingschap, die momen teel in Cairo zetelt, het land uit te krijgen. De premier van de „Vrije Al gerijnse regering", Fcrhat Abbas, zou reeds naar een zetel in een ander land uitzien. De Italiaanse premier Fanfani, die blijkbaar als bemiddelaar optreedt in de kwestie-Algerije, zou er bij de pre sident van de Ver. Arabische Repu bliek op hebben aangedrongen dat de regering van FLN-leider Abbas Cairo verlaat. C TRAATGEVECHTEN en stakingen, die volgens de politic zün georga niseerd door communisten, nationalis ten en aanhangers van oud-president Peron. hebben het openbare leven in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ontwricht. Dc gevolgen van de sta kingen worden ook elders in Argenti nië zwaar gevoeld. De regering hoeft alle stakingen on wettig verklaard, maar niettegenstaan de lag vanmorgen het werk in de aardolie-industrie, in de metaalfabrie- ken en bij het openbaar vervoer stil, en werd ook door drukkers, kelners, journalisten, bakkers, handels- en kan toorbedienden gestaakt. Tientallen pe- ronistische vakverenigingen eisen van de regering-Frondizi dat het econo misch versoberingsprogram, waarmee Argentinië economisch weer op de been gebracht moet worden, verzacht wordt. De politie van Buenos Aires heeft de hoofdzetel van de communistische par tij bezet en alle personen die zich in het gebouw bevonden gearresteerd. Ook b.-t gebouw van het communisti sche blad ..La Hora" Is bezet: de krant is etn verschijningsverbod opgelegd. De stakingen werden georganiseerd uit protest tegen het versoberingsprogram- ma en omdat de politie de nationale vieesconservenfabriek van Buenos Aires had bezet, na een urenlang ge vecht met 5.000 peronistisch-gezinde arbeiders, die in gebouwen een sit- down staking hielden. De arbeiders de regering om het bedrijf aan parti culieren te verkopen. Duizend politiemannen en militairen die werden gesteund door tanks vez- ireven de stakende arbeiders met traan gas. De tanks vernielden de door de arbeiders gebarricadeerde poorten. De belegerden hadden voorts troepen vee op de binnenplaats bijeengedreven ais- een levende barricade. Na urenlange strijd moesten de stakers het opgeve. velen vochten echter nog door in de straten. Enkele tientallen van her. raakten gewond. De vakbonden wil den als protest tegen het optreden var de. troepen eerst 24 uur staken, maar later besloten ze de actie voor onbe paalde tijd voort te zetten. Inmiddels is president Frondizi gis teren voor een officieel bezoek naar de Verenigde Staten vertrokken. De lichting 1937, die kort geleden is afgezwaaid, is weer onder de wapenen geroepen. Alle militaire verloven zijn ingetrokken. u De Haarlemse politie heeft de 30- jarige huisvrouw A. N.S. uit de Ro- zenprieelstraat te Haarlem aangehou den. Zij wordt verdacht van poging tot doodslag op haar zeven weken oude dochtertje Cornelia. De moeder zou het kind in de nacht van zaterdag op zondag, toen het na een voeding bleef doorhuilen, met een zuigfles op het hoofdje geslagen heb ben. De zuigfles brak in stukken, maar protesteerden"tegen het voornemen van'het kind liep weinig letsel op. Een Haagse exportslager, de heer P. v. d. Touw, heeft een 19-jarlp paard gekocht met een voor een slager wel zeer ongewone bedoeling. Het Is hem er nl. alleen maar om begonnen het dier, na zoveel jaren trouwe dienst, een onbezorgde oude dag ln een war me stal te bezorgen. Op de foto zien we het dier in zijn nieuwe omgeving. Een zoon van de slager blijkt het reeds goed met de nieuwe stalbewo- ner te kunnen vinden. De Cubaanse rebellenleider Fidel Castro verwacht dal in totaal 450 men sen op Cuba door executiepelotons zullen worden doodgeschoten. Van dit totaal aanta! doodstraffen moeten er nog ongeveer 250 worden voltrokken. Castro ïei dit in een rede tot tiendui zend personen voor het presidentiële paleis in Havana. De nieuwe Cubaanse regering heeft de Verenigde Staten om uitisvering gevraagd van de „oorlogsmisdadigers die naar de V.S. zijn gevlucht. Het voormalig verzet, verenigd ln de vereniging van Ex-Politieke Ge- (Van een onzer verslaggevers) Een zending van veertig bankbiljet ten van duizend gulden, door het hoofdkantoor van de Amsterdamse Bank verzonden aan het bijkantoor te Delft, is verdwenen. Het pakketje was aangetekend verzonden via de poste rijen. Alle bankinstellingen en hotels in Amsterdam en verscheidene elders in den lande, zijn lijsten verstrekt met de nummers van de verdwenen bankbil jetten. Deze nummers werden via de telexen van de politie en door motor koeriers verspreid. Het pakket werd vrijdagavond te Amsterdam op het postkantoor afge leverd, Het heeft Delft niet bereikt. De postale recherche sluit de mogelijk beid niet uit. dat het pakketje ver keerd is gesorteerd (ofschoon het vreemd is. dat het dan thans nog niet boven water is), maar denkt sterker aan diefstal. Vandaar dat behalve po litie en banken ook de grensposten zijn gewaarschuwd. Drie kwartier heeft het KLM-toestel „Jan van Scorel" gistermorgen op Schiphol gewacht om de grieperige bondskanselier van Oostenrijk dr. Juli us Raab de mogelijkheid te geven zo snel mogelijk thuis te komen. Dr. Ra.ab had zaterdag een officieel tiendaags bezoek aan Japan beëindigd. Hij reisde terug met het KLM-vlieg- tuig „Noordzee" over de Noordpool. Dit toestel legde de afstand in record- 'iid af. Van Anchorage in Alaska naar Amsterdam vloog men zonder tussen landing in 14 uur en 34 minuten. Om 11.07 uur landde het toestel op Schip hol. Oorspronkelijk was het de bedoe ling dat dr. Raab pas om 15 uur ver der zou reizen, maar omdat het vlieg tuig uit Tokio 216 uur vóór was op de dienstregeling, vroeg men de passa giers die om 10.50 met de „Jan van Scorel" naar Wenen en Athene zou den vertrekken, of zij het goed von den dat men op de Oostenrijkse kan selier wachtte. Niemand zei „nee" en dus kon de zieke dr. Raab direct doorreizen naar huis. vangenen uit de bezettingstijd, de nationale federatieve raad Voormalig Verzet alsmede het werkcomité van het nationaal comité ter bestrijding van het concentratiekamp-systeem, heeft met grote wrevel kennisgeno men van een mogelijke benoeming van de heer Molotow tot ambassadeur in Den Haag. In een telegram aan minister Luns herinneren de drie besturen eraan dat Molotow, nadat Warschau en Rotter dam door de Duitsers waren gebom bardeerd, zijn warme gelukwensen aan Hitiers ambassadeur in Moskou heeft aangeboden, toen Nederland, België en Frankrijk capituleerden. Het telegram stelt verder, dat de heer Molotow betrokken was bij het vestigen van het concentratie-systeem, dat miljoenen mensenlevens heeft ge kost. De verenigingen vragen zich af of het niet beter ware geweest om de Russische regering te doen weten, dat Nederland de voorkeur geeft aan een andere ambassadeur. Twee kinderen nlt Bergen N.-H-, de 6-jarlgc II. P, M. Roozenboom en de zevenjarige J, Schaaper, zijn zaterdag middag tusen Bergen en Alkmaar door het Us gezakt en verdronken. De kinderen begaven zich op het slechts twee centimeter dikke ijs van de Bergervaart achter de oude melk fabriek „Wilhelmina". Toen zij plot seling onder de losbrekende schotsen verdwenen waarschuwden kameraad jes, die op de wal gebleven waren, voorbijgangers, die zich onmiddellijk te water begaven. Spoedig vonden zij de drenkelingen. Een arts, die bij de Bergervaart woont, was onmiddellijk ter plaatse, doch zijn pogingen mochten echier niet meer baten. Het ongeval veroorzaakte in het dorp grote consternatie, Het ongeluk gebeurde bij een weiland dat wat ach teraf ligt. De vijfjarige Cornelis Koolman uit de Schinkelstraat te Rotterdam is za terdagmiddag in de poort van een hofje in die straat overreden door een. achteruitrijdende bestelauto. Het jon- jetje was op slag dood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1