Algerije „Maar wij hebben het niet alleen voor het zeggen 9 Procéssen op Cübtt niet meer in stadion? Groots project van energieke stad Kosten: bijna 130 miljoen Het hoort er niet bij Dr. Berghuis opende Deputatenvergadering Zware gevechten „Russen ver voor met raketten" Macmillan naar Chroestsjew? Ontdekte Soivjetgeleerde het verzonken Atlantis: Westers overleg over doorbraak' naar Berlijn Weer overleg Kekkonen- Chroestsjew m Oncluideli j kheicl in politiek moet verdwijnen Prins Remliard nog met griep te bed Postbestelling via de ruimte Woedende menigte wilde beklaagde molesteren ERIK ONDERDEKENS Duitsland belast kolen uit V.S. ZATERDAG 24 JANUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4204 V Directeur: H. DE RUIG Hoofd redacteur: L)r. J. A. H. J. 3. BKUIHS SLOT Achttien Fransen gedood r> SENATOR SYMINGTON CONTRA MCELROY DE LA PROMENADE ..Immers", aldus de partij voorzitter. „zij is door welke partij ook gedaan voorbarig. Er kan iets inzitten van een zich onttrekken aan een eventuele verplichting om de steeds on zekere situatie van de toekomst op het aangewezen tijdstip te be oordelen uit het oogpunt van nationaal belang. De uitslagj dei- verkiezingen. de toekomstige op drachten van de Koningin en de eisen van 's lands belang zullen ten slotte op het daarvoor ge geven ogenblik in de toekomst, bij het nemen van verantwoorde lijke beslissingen in acht moeten kunnen worden genomen." Evangelische strijd MITROPOULOS KREEG HARTAANVAL DE MOESTE HOEVE Tsjoe-En-Lai naar Moskou voor 21ste partijcongres M. CASTRO WEERT RADIO EN Risico bus: Bulldozer te^en zes Belgen gedood Breuk Mexico-Guatemala O Het is nog niet tc laat. OM EEN ERIK ONDERDEKEN TE KOPEN ELEKTRISCHE ZWAKSTROOM LINKER - LISSE Toerkmeniër uit centraal comité gestoten N,V. Levensverzekering Mij. UBO N.V, Algem, Verzekering Mij. ÜB9 Kromme Nieuwe Bracht 8-1 Utrecht verricht. De metrolijn, die onge veer vijf kilometer lang zal wor den, zal bijna 130 miljoen gulden kosten. Een studiecommissie, die in Amerika poolshoogte heeft geno men, heeft de suggestie gedaan de zaak meteen fors aan te pak ken. Drie Rotterdamse gemeen tediensten (die van stadsontwik keling en gemeentewerken alsme de het trambedrijf) hebben daar na eendrachtig het plan uitge werkt, dat B. en \V. ter hand is gesteld. Men zal de uitvoering van het project beginnen met de aanleg van een tramtunnel onder de Nieuwe Maas. Zie verder pag. 3, 1* kolj CüCttioam' mra oa «itnauriun. iim, noioo <.a uj. Foatöus 1112 - Postgiro No. «24519. Klachtendicnat abonnementen: 18.30—19.36 mir Zaterdag» 17IB uur. Telefoon 115700. '«-GraTeafcage: Huygenspldn 1 - Telef. 183407 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachlcndienst: 18.3019.3 Du. Telef. 362569. Dordrecht: ScheHerapteJn 3 Postgiro No. 42*203. Telefoon 457f Klachtendicnst na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon G78B2. Abonnementsprijs 61 cent per week 2,65 per maand, f 7,«0 pe> kwartaal. Loste nummert 35 cent. Verschijnt degelijk* OPKLARINGEN. Opklaringen en slechts een enkele verspreide bui, voornamelijk in het noorden van het land. Vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. Matige, aan de kust aanvankelijk nog overwegend krachtige, wind tussen noordwest en west. Morgen: zon op: 8-3'ï maan op: 18.33 onder: 17.14 onder: 8.21 ZOALS de lezer gisteren uit onze rubriek „Uit le Wijde Wereld'' heeft kunnen lezen i. in Rusland het anti-semitisme een levende werkelijk heid. Communistisch Rusland is op dat punt gelijk aan het tsaristische Rusland en een zekere verwantschap met Hitler-Duitsland is niet te mis kennen. Trouwens ook in het huidige IVest-Duitsland is het anti-semitisme allerminst uitgestorven. Telkens lezen wij van ontstellende uitspraken en de autoriteiten zijn lang niet altijd mans genoeg om daar op de vereiste kracht dadige wijze op te reageren. Onze Westerse wereld accepteert Jcbandelijke zaken maar a. te gemak kelijk. Het rassen-vooroordeel dat we in Zuid-Afrika en in Noord-Amerika j tegenkomen is aan het anti-semitisme f verwant. Welk een trieste zaak is het niet als twee kleine negerjongetjes die een blank meisje hadden gekust deswege voor jaren opgeborgen worden in een opvoedingsgesticht. Dat is een onmen- «elijke handeling. Het mag dan zijn dat in Amerika het ressen-vooroordeel op zijn retour is, die terugtocht gaat met vreselijke dingen gepaard. En het is volkomen juist wat onlangs er gens gezegd is. dat het Westen in Afri ka en Azië beoordeeld wordt naar deze excessen. Daardoor blijft het Westen daar in diskrediet. President Eisen- houwer kan de discriminatie der ne gers in Little Rock niet aan. Hij kan niet doorzetten wat de wet eist. nl. dat er negerkinderen samen met blan ke kinderen op de scholen zuilen zit ten. HET laatste schokkende nieuws zijn de gebeurtenissen op Cuba. Dat eiland heeft jaren gezucht onder een dwangbewind v.* n Batista. Een op stand onder Fidel Castro maakte daar een eind aan. Maar dat einde, de nieuw verworven vrijheid, gaat daar ge paard met een rechtspleging over de dienaren van het _ude regime, welke die naam niet verdient. Het is een wraakoefening, die door de vele dood vonnissen de wereld opschrikt. Vanuit Noord-Amerika komén de protesten. Maar Fidel Castro legt "ze naast zich neer. De pot vcrwrt de ke tel dat hij zwart ziet. Inderdaad, wie het „zwart op wit" van de kussende kinderen zo trakteert, behoeft Fidel Castro niets te komen' vertellen. Maar niettemin blijft het erg. En het meeste van de erge dingen blijft ons verborgen. Wat weten we van alle ellende in de wereld. China. India, Afrika? Vroeger waren de mensen harder naar het schijnt. Men vond de ellende en armoede, het geweld en de boos heid vanzelfsprekend. Het hoorde bij deze wereld. Dat is niet christelijk. Onrecht en ellende horen niet bij deze wereld. Wij mensen brengen het erin. En wij moeten daar tegen protesteren en vechten. .Daarom is de bijstand aan de min der ontwikkelde gebieden hoe moei lijk dit vaak te verwezenlijken is christenplicht. En die bijstand be hoort tot de christelijke politiek. 'En wij mogen niet aflaten onze stem te verheffen tegen het onrecht, dat ook in onze westelijke wereld aan getroffen wordt. Want onze strijd te gen het communisme "an alleen wer kelijk krachtig en van een geestelijk hoog karakter zijn, als we ons zelf de kritiek niet sparen. A.R. verlangen naar chr. regering Dr. W. P. BERGHUIS Een vooraanstaande democraat, Stuart Symington, lid van de commis- »ie voor de strijdkrachten en onder Truman minister voor de luchtmacht, neeft vrijdag in de Amerikaanse Senaat als zyn mening te ken- sen gegeven, dal de Russen, gezien de huidige krachtsverhouding en het pro- mm van de republikeinse regering voor de toekomst, tegen 198X over meer dan viermaal zoveel interconti nentale ballistische projectielen zullen beschikken als de Amerikanen. Deze opvatting vormt een sterke te genstelling tot de uitspraak van de Amerikaanse minister van Defensie, McElroy, die donderdag zei dat de be richten over de sterkte van de Sowjet- Unie op het gebied van raketten over dreven zijn en dat er geen positieve bewijzen zijn, dat de Sowjet-Unie op «et gebied van de intercontinentale projectielen een voorsprong op de V.S. heeft. Volgens McElroy zouden de Russen (ADVERTENTIE) HOTEL-CAFÊ-RESTAÜRANT BAARN AMALIALAAN 1. TELEF 0 2934—2913 Ouwtige ligging in het centrum vot» het dorp, 3 minuten van het station en Ja directe nabilheid van prachtige bossen PRIMA KEUKEN. ZEER VERZORGDE WIJNKELDER (Van onze parlementaire redacteur) TT\E voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partjj, dr. W. P. Berg- huis, heeft vanmorgen in zijn openingsrede voor de Deputaten vergadering duidelijk gezegd, dat de A.-R. Partij zich nog niet wil vastleggen op een uitspraak betreffende haar deelneming aan een kabinet waarin de socialisten zuilen zitting hebben. Herinnerend aan een uitspraak van prof. Oud. waarin deze had medegedeeld, dat de V.V.D. aan zulk een kabinet niet zou deel nemen. zei dr. Berghuis, dat in het algemeen genomen een dergelijke uitspraak in dit stadium onjuist moet worden genoemd. Dr. Berghuis voegde hieraan echter onmiddellijk toe, dat de kiezers niet in het vage behoeven te blijven, wat de verlangens van de A.R. Partij be treft. Deze gaan uit naar een christe lijke regering. En al is het dan zo, dat niet kan worden gezegd, of aan deze verlangens kan worden voldaan „wij hebben het tenslotte niet al leen voor het zeggen" een ding zal als uitgangspunt moeten worden genomen, nl. „dat de zgn. „brede ba sis" in de zin van de verstreken pe riode geen bevrediging meer kan schenken." Dr. Berghuis, die aan het begin van zijn Deputatenrede nog eens duide lijk de achtergronden van de kabinets crisis en de Kamerontbinding had ge schetst, riep de partij op tot een evan gelische strijd. Deze strijd bepaalt in wezen het bestaan van de A.R. Partij, omdat hij gaat voor een staatkundig bestel in Bijbelse gehoorzaamheid. De ervaring van de laatste jaren heeft ge leerd, dat de zgn. „brede basis" op de duur aan de duidelijkheid der poli tieke verhoudingen en ook aan die der wezenlijke tegenstellingen afbreuk doet en principieel vervagend werkt, hetgeen een nadelige invloed heeft op de politieke oordeelvorming der burgers, Het zal dan ook duidelijk zijn dat het verlangen van de A.R. Partij op dit ogenblik beslist niet uitgaat naar een herstel van de enkele we ken geleden gestrande „brede basis". „In het scheppen van een basis voor kabinetsformatie 2ullen duidelijker en zuiverder verhoudingen tot hun recht moeten komen dan de laatste jaren aanwezig zjjn geweest." Vervolgens stond dr. Berghuis stil bij de ontwikkeling der politieke ver houdingen in de na-oorlogse jaren en hij constateerde, dat de na de oorlog optredende P.v.d.A. het socialisme de aanduiding „vooruitstrevend" toeken de, waardoor er voor de overige par tijen alleen de benaming ..conserva tief" overbleef. De doelstelling was het aantasten van de bestaansgrond der confessio nele partijen en een partijopbouw naar Engelse inzichten. Deze doelstelling bracht mee, dat de nieuwe partij het socialisme, in vergelijking met voor de oorlog, een verzachte vorm moest geven. „De scherpe kantjes gingen er af en er trad een toenemend proces van verburgerlijking op." Zie verder pa«. 3. 5e kol.) Algerijnse opstandelingen hebben donderdagavond ten noordoosten van Elmilia in het gebied van Constantino onverhoeds een Franse kolonne be schoten, waardoor achttien Franse mi litairen zijn gesneuveld, aldus is vrij dag te Algiers meegedeeld. De solda ten begeleidden een ploeg wegwerkers. Op verscheidene plaatsen woeden hevige gevechten tussen Franse leger eenheden en Algerijnse rebellen. Hei Londense blad Daily Mai! voor spelt dat de Britse premier Macmillan spoedig een bezoek aan Moskou zal brengen voor besprekingen met premier Chroestsjew. De diplomatieke correspondent van het blad schrijft dat de Amerikaanse regering en de andere NAVO-hondge- noten van Engeland er geen bezwaar tegen zouden hebben, indien Macmillan in Moskou zou gaan praten. Volgens de Daily Mail zou Macmil lan o.m. besprekingen willen voeren over een topconferentie van de Grote Vier. Hoewel de toestand van prins Bern- hard. die griep heeft, vooruih- „f. moet hij vandaag nog het bed hc.t Daar- tm kon hij vanmiddag me: wezig zijn bij de oprichters vergadering van de Nederlandse Sportfederatie te Am sterdam en evenmin kan hij vanavond deelnerr-an aan het diner van de bui tenlandse persvereniging in het Kur- haus te Schevemgen. De Amerikaanse dirigent Dmitri Mitropoulos heeft vrijdag een hartaan val gehad en is in New-York in het ziekenhuis opgenomen. Naar verluidt is zijn toestand nu goed. (ADVERTENTIE) HUIS VOOR SPÉCIALITÉS de Specifiek wild restaurant te midden van Veluwse jachtterreinen. BEEKBERGEN. Telef. 0 6*66—589. (Anno 1771). IN OUDE GLORIE HERREZEN, Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn— Arnhem. nog niet in staat zijn een interconti nentaal ballistisch projectiel op het grondgebied van de Ver. Staten te la ten neerkomen. Symington zei gisteren dat de Ame rikaanse regering toelaat dat de voor sprong van de Russen op het gebied van raketten nog groter in plaats van kleiner wordt „ondanks alle vage ge ruststellingen. die in de afgelopen ja ren en opnieuw kortgeleden zijn ge daan". De directeur van de Amerikaanse PTT, Arthur Summerfield, heeft voor speld dat voordat de mens een voet op de maan zou zetten (hetgeen vol gens sommige geleerden binnen tien jaar het geval zal zijn) de post met geleide projectielen via de ruimte naar en van alle plaatsen ter wereld zal worden gestuurd. Hij zei, dat een brief uit New York dan binnen een paar uur in Melbourne bezorgd zou zijn. Een delegatie van de Chinese com munistische partij onder leiding van premier Tsjoe-En-lai is per vliegtuig naar Moskou vertrokken ter bijwoning van het 21ste congres van de Russi sch* communistisch* partij. OE Cubaanse revolutionaire leider Fidel Castro heeft de stafchef van het leger opdracht gegeven de radio- en televisie-uitzendingen van <le pro cessen in het stadion van Havana ie staken „omdat deze uitzendingen een permanente staat van onrust" veroorza ken. Er doen geruchten de ronde dat de processen niet langer in het stadion zullen worden gehouden. Gisteravond hebben zich bij de be handeling van de zaak tegen kapitein Pedro Morejon incidenten in het sta dion voorgedaan. Woedende toeschou wers trachtten de beklaagde te moles teren. Het proces werd daarop ge staakt. Het invloedrijke Amerikaanse blad New York Times schrijft over de pro cessen inzake „oorlogsmisdaden" in het stadion te Havana dat deze een „vrese lijke vergissing" zijn. „Het nieuwe regime op Cuba heeft een goedbedoelde maar vreselijke ver gissing gemaakt bij de methode die het koos om de mensen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden, te be rechten. Een schouwspel als Havana donderdag tezien gaf in een stadion met een om bloed schreeuwende menigte moest hier en overal elders ter wereld wel afkeer wekken Het probleem is in hoofdzaak niet slechts de wijze van terechtstelling maar de vraag of recht kan worden gedaan wanneer het wordt vastgekop peld aan deze sfeer van een arena voor stierengevechten. Het is beter dat de grootste misdadi gers iets langer leven dan dat de ge rechtigheid tekortschiet of tot een dwa ze vertoning wordt gemaakt of dat men het geringste risico loopt dat een on schuldige" wordt gestraft", aldus de New York Times. De eerste beklaagde die in het mon sterproces heeft terechtgestaan, ma joor Blanco, is door een uit drie offi cieren bestaand tribunaal tot de dood straf door de kogel veroordeeld. Het vonnis volgde na een proces van bijna acht uur en meer dan vier uur beraad slaging door de drie rechters. Toen het EEN RUSSISCHE GELEERDE heeft in dc Atlantische Oceaan een on der het zee-oppervlak gelegen bergke ten en een breed plateau ontdekt op de plek. waar volgens oude verhalen eens het legendarische eiland Atlantis gelegen heeft. Dit heeft radio-Moskou medegedeeld. Het onderzoek heeft aangetoond dat het ontdekte gebied eens land is ge- jaar geleden in zee verzonken is. Volgens oude overleveringen o.m. van de wijsgeer Plato zou Atlantis een zeer ontwikkeld, door koningen bestuurd rijk zijn geweest met mach tige legers, die oorlog voerden met de Grieken en Egyptenaren. Het continent zou zich hebben uitgestrekt tot op hon derden kilometers ten westen van Gi braltar en na een geweldige aardbeving weert, maar dat het ongeveer 12.000 in zee zijn verzonken. vonnis werd voorgelezen klonk er ge juich in het stadion. De veroordeelde, die zich tijdens het proces tamelijk fier gehouden had, zag er verslagen en moe uit, toen hij uit het stadion werd weggeleid, uitge scholden door dc weinigen die toen nog aanwezig waren. De Cubaanse leider Fidel Castro is vrijdagmiddag per vliegtuig in de Ve nezolaanse hoofdstad Caracas aange komen. Meer dan 30.000 mensen waren ter begroeting aanwezig. De menigte slaagde erin voor de landing het poli- tiekkordon om het vliegveld te door breken. Castro bezoekt Venezuela om de overwinning op de vroegere dictator Perez Jimenez mee te vieren. O Bij een botsing tussen een bulldozer van het Belgische leger en een bus bij Bonnine zijn zes buspassagiers om het leven gekomen en 17 gewond. De bulldozer maakte deel uit v&n een mi litaire colonne. Mexico heeft gisteravond de diplo matieke betrekkingen met Guatemala verbroken als een gevolg van het ge schil tussen de twee landen, dat ont staan is, doordat Mexicaanse vissers boten op 31 december jl. door vliegtui gen van de Guatemalaanse luchtmacht werden bestookt. Machteloos staat de Cubaanse ma joor Jesus Sosd Blanco in het stamp volle stadion van Havana voor zijn rechtersOm hem heen zitten en staan duizenden op sensatie en wraak beluste aanhangers van Fidel Castro, die de majoor herhaaldelijk uitjou wen. Dit is het beeld van de open bare processen die op her ogenblik, op Cuba worden gevoerd en die terecht door velen worden gekri tiseerd. Majoor Blanco is inmiddels tot de dood door de kogel veroor deeld wegens moord. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Ver. Staten. Enge- land en Frankrük de mogelijkheid overwogen van het gebruik van pant- sertreinen bij een eventuele Russische blokkade van Bcrlün. De woordvoerder noemde de bewe ringen in de pers, waarin van een reeds genomen besluit sprake was, ech ter „betreurenswaardig en onverant woordelijk". Hij verklaarde dat Westelijke des kundigen het probleem op een „zui ver technische basis" hadden bespro ken. maar dat nog'geen besluit is ge nomen. In Franse diplomatieke kringen, zei men, dat in tegenstelling tot persbe richten, er geen onenigheid onder de westelijke bondgenoten bestaat over de wijze waarop de kwestie Berlijn be naderd wordt- Men gaf evenwel toe, dat Engeland tegen het gebruik van ge weid is ingeval van een blokkade. (ADVERTENTIE) Met transformator, op 5 verschillende standen regelbaar. 1 persoons 2 persoons 90 x 10» 130 X 193 L1TSJUMEAUX. 2 MAAL 90 X 190 3 standen regelbaar, 2-pers. en Lits- jumeaux elke helft afzonderlijk regel baar. BABYDEKENS 40 X 70 HEEREWEG 7 02530—3185 Alleenverkoop voor Nederland Prosp. gratis op aanvrage verkrijgbaar De Russische premier Chroestsjew liecft de Finse president Kekkonen er van verzekerd, dat de Sowjet-Unie geen expansionistische bedoelingen lieeft jegens zijn land. aldus radio- Moskou. In een toespraak aan een lunch in Leningrad ter ere van Kekkonen's be zoek, verklaarde Chroestsjew, dat het Sowjet-volk vriendschap wil en de best mogelijke betrekkingen met de Finnen. Gisteren zijn er handelsbetrekkingen gevoerd tussen Finse en Russische autoriteiten. De Finse vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, Ralf Toern- gren, heen verklaard dat de Russen de betekenis van de reis van president Kekkonen naar Leningrad volkomen hebben gewijzigd- „Zjjn reis was bedoeld als een parti culier bezoek, maar de Russen hebben dit een semi-officiële betekenis gege ven", aldus verklaarde do Finse be windsman vanmiddag bij zijn aan komst op het vliegveld van Oslo. Met ingang van 16 februari zal er 'n Westduitse heffing van 20 mark ko men op elke ton steenkool die inge voerd wordt, zo heeft de minister van Economische Zaken, Ludwig Erhard, gisteren meegedeeld. De maatregelen zijn genomen om de prijzen van ingevoerde speciaal Amerikaanse, steenkool meer m overeenstemming te brengen met die van de Duitse, De Westduitse mijnen zitten op het ogenblik met voorraden van ongeveer 14 miljoen ton. Erhard zei, dat het hoog gezagsor gaan van de KSG heeft beloofd er voor te zorgen, dat de heffing niet ontdo ken wordt door zendingen uit andere landen van de gemeenschap. Dit betekent, dat Amerikaanse steen kool niet in Rotterdam gelost kan wor den en daarna naar Duitsland gestuurd kan worden. De 48-jarige premier van de sovjet republiek Toerkmenië Babajew, die onlangs werd ontslagen als eerste se cretaris van de Toerkmeense commu nistische partij, is nu ook uit het cen trale comité van de Russische com munistische partij gestoten. Hij zou inbreuk hebben gemaakt op de „le ninistische normen van het partijle ven". (ADVERTENTIE) i*evens-, Miume- en u*izet-, ujircute-, Pensioen- en BcsrarenfsvcrzekeriiiKcn Brand-, Inbraak-, On gevallen- en W.A.-verpekerinseH. UBO voor alle verzekeringen. ONDERGRONDSE IN ROTTERDAM (Van een onzer redacteuren) Rotterdam heeft een nieuw en groots plan op stapel gezet: de aanleg van een ondergrondse spoorlijn. De tekeningen en bere keningen zijn klaar. Op de Cool- singel zijn zelfs el proefboringen De Rotterdamse ondergrondse zou, volgens het plan, beginnen bü het Centraal Station en verder lopen via Weena, Hofplein. Coolsingcl, Van Ho- gendorpplein, SchSedamsedük, vervol gens onder de rivier door, via Parallel weg, Hlllelaan, Mijnsherenlaan naar het Zuidplein. Aan de linker-Maas- oever zou de metro echter, nadat hij onder de rivier door is, naar boven worden gebracht om via een viadnet haar weg te vervolgen. Er zou bij de bouw op gerekend moeten worden, dat zowel aan de rechter, als aan de linker-Maasoever aansluitingen van. andere metrolijnen mogelijk moeten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1