Prof. Zijlstra - Ons eerste doel is: AR deputatenvergadering start verkiezingsactie Russen bereid tot uitstel voor kwestie-BERLIJN TWEELINGEN voor plezier en VEREEND wetenschap Kabinet-F anfani treedt af „Onze ministers zijn niet onze zetbazen" Oorverdovend I Mikojan op persconferentie: Voorstellen nog verder verzacht Nu 37 gevallen van t.b.c. op ulo in Neecle 1x4 en 2x2 GEZICHTEN EN KLEREN: ALLES DUBBEL Veertig cent is niet de moeite, REGERINGSCRISIS IN ITALIË Jongeman door gas gedood Luns in Londen vonden overvallers Drieling maakt het dozijn vol „Enige kans?" Logenstraffen Pakistan maakt einde aan grootgrondbezit MAANDAG 26 JANUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4205 r Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Pr J A H J S BRUINS S1.Ü'P (Van onze parlementaire redacteur) DE DEPUTATENVERGADERING van de Anti-Revolutionaire Partij, zaterdag in Utrecht werd gehouden, is het startsein r geweest voor de verkiezingscampagne. Deze campagne zal zich niet alleen richten tegen de socialisten, maar en in minstens even sterke mate ook tegen de liberalen en alle andere met-christe lijke partijen. De lijstaanvoerder van de A.R. Partij, prof. dr. J. Zijlstra en num mer twee. clr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, hebben na de duidelijke ope- ningarede van dr Berghuis nog eens nadrukkelijk te verstaan gege- :t ven. dat de PvdA en de VVD zich geen illusies-moeten maken over mogelijke verschillen van mening binnen de A.R. Partij over de rich ting, waarin onze nationale politiek moet koersen. „Ons eerste doel is een christelijke politiek door een christelijk kabinet," aldus prof. Zijlstra, en dr. Bruins Slot voegde daaraan toe: „In het program van actie, dat de Deputatenvergadering goedkeurde, is getracht in sommige artikelen duidelijk tot uitdrukking te bren gen, wat wij als positieve christelijke politiek zien. Niet alles, wat wij wensen, zal misschien kunnen worden verwezenlijkt, maar wij gullen het in ieder geval proberen." TWEELINCTROTS ERFELIJKHEID Kapitein kreeg geld terug DE CRISIS, die reeds enkele maanden in de boezem van de Italiaanse regering sluimerde, is tot uitbarsting gekomen. Van morgen heeft het kabinet-Fan- fani zijn ontslag aangeboden. Het kabinet een coalitie van christen-democraten en sociaal democraten is zeven maanden aan het bewind geweest. i JIUL titlUCriIiUl- tvillc UW tfUUALi UUI MU 1L postbus HU - Postgiro No. 42451» Klachtendienst abonnementen 18 JO19.30 uui Zaterdag» 17—18 uur. Teleioon 115700. •«-Gravcnhase: Huygensptetn 1 - Tele!. 18346? (3 UJnen.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst: 187501930u. Tclet. 362569. Dordrecht: Scheflerepleln 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 43?i Klachtendienst na 17:30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2,85 per maand, 7,90 po kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelilh» J r (Geldig tot morgenavond) WEINIG WIND. Opklaringen maar ook plaatselijk mist. Weinig wind. Vannacht lichte en hier en daar matige vorst. Morgen middag temperatuur om het vriespunt. Morgen: Zon op: 8.29 Maan op: 21.02 Onder: 17.17 Onder: 9.21 Christelijke politiek doör chr. kabinet Prof. ZUlstra heeft de gelegenheid niet laten voorbijgaan, prof. Oud van i repliek te dienen. De WD-leider had f vorige week betoogd, dat de A.R., nu ril prof. ZUlstra als lijstaanvoerder hadden gekozen, wel op een nieuwe bredebasispolitiek zouden aansturen. Prof. ZUlstra kwam hiertegen in het geweer, „Wij anti-revolutionai ren hebben 'de brede basis nimmer als een politiek ideaal gezien. Toch hebben wij ook voor de oorlog in een breöebasiskabinet samenge werkt. En wel met liberalen en an dere vrijzinnige groeperingen. Be langrijke argumenten konden daar voor. worden aangevoerd. Deze ar gumenten golden ook in 1952 en in 1956. Door de sociale samenwerking was er ook een politieke samenwer king mogelijk. Maar, aldus de lijstaanvoerder, wij hebben het vandaag niet over hel verleden, maar over de toekomst. Onze overtuiging is, dat de brede basis vervagend werkt in de politie ke verhoudingen. De mensen gaan steeds minder van de politiek?begrij pen. De tegenstelling oppositie-re geringspartij raakt op de achter- grond. Uit de liberale hoek wordt de laatste tijd de leuze gehoord, dat zij die tegen de samenwerking met de PvdA zijn. alleen bij de VVD terecht kunnen. Dit- maal gaat het niet om de leuze: „Het roer moet om", maar om „Grijpt uw enige kans." Wij weten echter wat wij aan WD-leuzen hebben," aldus prol. Zijlstra. bane voordat ik In een bredebasis- j" fcablnet sitting- nam, was het prof. Oud die mede de PvdA oprichtte. Misschien was dit een vergissing of een kapitale blander, maar het moet prof. Oud toch In ieder geval dwingen tot gepaste be scheidenheid. Ook was het de In 1947 opgerichte VVI). die in 1948 na de leu- r ie „Het roer moet om" in een kabinet met do socialisten zitting nam. In 1951 herbaalde dit zich. In 1952 nam de A.R. aan de regering deel, De VVD is toen niet gevraagd. jEn in 1956 is mij niets gebleken van i een afkeer van de VVD om aan het regeringsbeleid deel te nemen, zo ver volgde spr. De heer Oud had toen zelfs 5 een zekere voorkeur voor de PvdA i, boven de KVP. Dat er toen geen ka binet zonder socialisten kon worden gevormd, lag zeker niet aan de A.R. Prof. ZUlstra betoogde vervolgens, dat prof. Oud wel de laatste was, die I' zich op de borst mocht slaan. Wie «fy hem stemt, leunt op een gebroken rietstaf. De heer Oud verkondigt po litieke onwaarachtigheden. zyn enige doei is stemmen bil elkaar te graaien. Voor een principieel libe ralisme heb ik nog enig respect, maar wat de heer Oud verkondigt is een principieel opportunisme. Met een beginsel en een ideaal heeft dit niets meer te maken, Vervolgens ging prof. Zijlstra nader in op de bedoelingen van de A.R. Par- I Zie verder ji. .1. (>r kul I Op LONDON AIRPOK I. het vlies veld vin de Engelse hoofdstad. lopen sommige employés de laatste.dagen met halve bollen om hun oren geKiemd. Het zijn oorkreppon die het tergende getier en gebrul van de grote Comci-motorcn moeten tl:inpen. Zij vormen een afdoende bescherming van d? trommelvliezen. De kleppen zijn uitgereikt aan al het onderhoudspersoneel dat aan Comets werkt. De Russische vice-premier Mikojan heeft zaterdag op een persconferentie in het Kremlin meegedeeld, dat de Russen de door hen gestelde termijn voor besprekingen over de kwe.stie- Strljitt eventueel met enkele weken, misschien zelfs met twee of drie maan den kunnen verlengen „indien wü overtuigd zijn van de goede wil van de westerse landen in onderhandelin gen over de toekomstige status van West-Berliin". Het zou in zo'n geval niet moeilijk zijn de besprekingen te verlengen, aldus Mikojan, die herhaalde dat er van een ultimatum geen sprake is geweest. De hoofdzaak is niet de datum, waarop besprekingen geëin digd moeten zijn, maar het feit dat ze gehouden worden, aldus Mikojan. Zoals bekend hebben de Russen eerder gesteld, dat zij na de door hen gestelde termün van zes maan den (die eindigt op 27 mei) Oost- Rerlijn aan de Oostduitse communis ten overdragen. In westerse hoofdsteden ziet- men de verklaring van Mikojan als een verdere verzachting van het Russï sche standpunt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er inmid dels zijn vreugde over uitgesproken, dat Mikojan voelt „dat kunstmatigp druk betreffende het tijdstip van onderhandelen geen effect heeft". In de VS heeft men thans zelf enige hoop dat de Russen akkoord zullen gaan met een bespreking van het ge hele Duitse probleem zoals eerder door het Westen voorgesteld, Begin februari zal in Washington westers overleg beginnen over een voorstel aan de Russen met betrek king tol een conferentie over Berlijn en dc Duitse hereniging. Mikojan sprak verder over zijn be zoek aan de Verenigde Staten. Hij noemde de ontvangst daar zeer harte lijk. Hü achtte de sfeer thans algemeen gunstig „voor stappen die de vrede versterken". „Onze regering is voldaan over de attentie ons bewezen door president Eisenhower, vice-president Nixon en minister Dulles, alsmede door andere autoriteiten," aldus de Russische viee- premier. „Onze regering zal Ameri kanen, die naar de Sowjet-Unie komen met dezelfde warme gastvrijheid ont vangen." Mikojan prees voorts Dulles om zijn „buitengewone kennis van het marxisme-leninlsme". Samenzang. Achter de bestuurs tafel tijdens de Deputatenverga dering van de A.-R. Partij v.l.n.r. dr. A. A. L. Rutgers, vlce-voor- zitter van de Raad van State, dr. J, A. H.'J. S. Bruins Slot, prof. dr. J. Zijistra, dr. J. Schouten, J. Smalienbroek, dr W. P. Berghuis, mr. A. B. Roosjen, prof. mr. W. F. De Gaay Fortman. J. Tjalma en prof dr. W. Rip. Het aantal op t.b.c.-besmetting posi tief reagerende leerlingen van de ulo school tc Necde dat door een der me- de-Icerlingen met t.b.c. bleek besmet, bedraagt thans 37. Uct onderzoek is nog niet afgesloten, hoewel alle 180 leerlingen nu het eerste onderzoek achter de rug hebben. Men verwacht dat het aantal gevallen nog zal toe nemen. vooral als over zes weken alle nu niet reagerende kinderen en de leerkrachten aan een tweede onder zoek zuilen ivorden onderworpen. De leider van het districts-consul- tatiebureau te Zutphen, dr. Daan, heeft de ouders van alle leerlingen die rust moeten nemen, geadviseerd hun kinderen te doen opnemen in het sanatorium te Aimen. Niet alle kin deren zullen daar echter ter verpleging kunnen worden opgenomen als zich voor hulp in dit sanatorium niet vol doende verpleegsters, verpleeghulpen en huishoudelijke krachten beschik baar stellen. Er is te Neede een hulpcomité op gericht dat onder andere ook hier voor een beroep heeft gedaan tot al- 'cn. die kunnen en willen helpen. President Ayoeb Khan van Pakis tan heeft zaterdag een landhervor mingsprogramma bekendgemaakt. Maximaal zal men 400 ha bevloeid of 200 ha niet-bevloeid land mogen bezit ten. plus ten hoogste 60 ha boom gaard. (Van een onzer verslaggevers) De 21-jarige W. P. Prelle uit Apel doorn is zondag door gasvergiftiging om het'leven gekomen. Men vermoedt dat de jongeman, die door zijn zuster in de badcel werd gevonden, getracht heeft de gastoevoer van de geiser te vergroten en dat toen de zuurstof snel ler verbruikt was, waardoor de vlam is gedoofd. De jongeman is naar het Juliana-ziekenhuis overgebracht, waar men enige uren vergeefs getracht heeft met behulp van een zuurstofcilinder zijn leven te redden. Minister Luns Is gistermiddag in Londen aangekomen. Vanmiddag bad hü een onderhoud met zijn Britse col lega Sclwyn Lloyd. Morgen zal hij premier MacMillan spreken. De ministers zouden o.a. spreken, over de landingsrechten van de KLM in Singapore, een kwestie, die „de •warme gevoelens van de Nederlanders jegens de Engelsen wat heeft ver koeld", naar minister Luns op het Lon- dense vliegveld zei. Het gaat goed met de Friese vier ling die enige dagen geleden nlt het ziekenhuis naar bet ouderlijke huis in Deinum teruggekeerd is. Op de foto Willem, Meindert, Dirkje en ïtje'samen .met moeder en vader Lantenbach. De negenjarige tweeling Ellen en Yolanda van Amerongen uit Büt- hoven en de 114-jarige tweeling Liesbeth en Angelica Akkerman uit Deventer bekeken elkaar za terdagmiddag In een spiegel. (Van een onzer verslaggevers) ER werden hoogst wetenschappe lijke dingen verteld, maar in de hoek van het zaaltje speelden twee baby's in een box. Zoiets kan ge beuren bü een oprichtingsvergade ring van een vereniging van twee lingen. Op de presentielijst in hetzelfde zaaltje kwam men heel dikwijls de zelfde achternaam., tégen, dikwijls ,cn dan was er.' van êêpeligheid sprake in precies hetzelfde hand schrift neergeschreven; zelfs zagen wü tweemaal dé handtekening A. J. M. Unkraut, maar de ene was van Agnes en de ander van Antonia overigens allebei onderwijzeressen aan dezelfde Amsterdamse school. Zoiets kan gebeuren bij een oprich tingsvergadering van een vereniging van tweelingen. Niet alleen Angelica en Liesbeth Ak kerman uit Deventer, de baby's, in de box, droegen dezelfde kleertjes, maar men zag in het zaaltje twee maal. dezelfde rode japon onder tweemaal hetzeffde vrouwenge zicht, tweemaal dezelfde combinatie van zwarte rok en gele jumper, tweemaal dezelfde turkooise jurk, waarop tweemaal dezelfde paarden staart neerviel. Tweemaal hetzelfde bruine kostuum, tweemaal hetzelfde grijze kostuum met donkergrijs vest, tweemaal dezelfde grijze rok met witte blouse, zwart vest. grijs haar en zwart brilmontuur. Zoiets kan gebeuren bij een oprichtingsverga dering van een vereniging van twee lingen. En denkt u nu niet dat deze dingen maar bijzaken waren van die zater dagmiddag in Utrecht gehouden vergadering. De kleding is nu een maal zeer belangrijk, ook voor de tweeling. Juist voor de tweeling mag men wel zeggen, want waarom zou den anders zoveel van die naar Utrecht gekomen tweelingen uitge rekend dezelfde kleren aangetrok ken hebben? Is dat niet tweeling- trots? Overigens: is het wel goed, dat men tweelingen dezelfde kleertjes aan trekt? En dat men tweelingen naar dezeifde school stuurt, waarin zij in dezelfde klas terechtkomen en uiter aard veelal in dezelfde bank? Dr. J. W. Bruins uit Deventer, die het initiatief nam tot de oprichting van de Nederlandse tweelingenvereni ging, was daar niet zo zeker van. Het is best mogelijk dat het nodig is de tweelingen meer uit elkaar te halen, zei hij. In deze tweelingen- gelijkheid nu schuilt een van de nuttigheden van de tweelingenver eniging, zo legde hy uit. Die vereni- ging kan namelijk een adviesbureau voor tweelingen en ouders van twee lingen stichten, waaraan men me dische, pedagogische en andere pro blemen van de tweeling kan voor leggen. Een ander nut van de vereniging 1? vooral van wetenschappelijke aara, maar dat is indirect weer plezierig voor de tweelingen: de voornaamsie doelstelling is namelijk, dat de vei- eniging zich ten dienste wil stel!-" van de volksgezondheid en de wetenschap. Wetenschap zowel als volksgezondheid zijn namelijk, zo legden dr. Bruins en prof. dr. H. W. Siemens uit Leiden uit, erg gebaat Zie verder pug. 5, 7e kol.) - y (Van een onzer verslaggevers) Enige minuten nadat een 43-jarige sleepbootkapitein zondagavond op de Schiedamse Dijk in Rotterdam was overvallen en beroofd, had hij het Celd, dat hem afhandig gemaakt was, w-eer in zijn bezit. De vier jongens, die hem in zijn wandeling stoorden, hem vastgrepen en zijn zakken door zochten, vonden de buit, die slechts uit veertig centen bestond, niet de moeite waprd. Zij gaven de kapitein, die zich vergeefs tegen de overmacht had trachten te verweren, zijn veer tig centen terug en verdwenen. Drie van de knapen hielden de zeeman vast, de ander doorzocht zijn zakken. Onmiddellijk na de overval beide de kapitein de politie op. Binnen enige minuten was de surveillancewagen van de politie gearriveerd. De kapi tein nam hierin plaats en even later kon hij de politiemannen de over vallers aanwijzen. Zij liepen op de Westzeedijk. Vermoed wordt, dat de knapen meer op hun kerfstok heb ben. In Nijkerk is zondag een drieling ge boren: een zoon en twee dochters "an het echtpaar L, v. d. Akker-de Ruiter. Hoewel moeder en kinderen het uitstekend maken, vond de dok ter het beter de kinderen naar het ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort-te brengen, iongen, Aalt, weegt 4 pond en 300 'ram, Teunie vier pond en twee ons cn Hennie vijf pond. In het gezin v. d; Akker waren al vijf jongens en vier meisjes, zodat het dozijn is vol- gemaakt. De heer v. d. Akker is 41, zijn echtgenote 37 jaar. «-•KT- De beslissing viel tijdens een extra- kablnetszliting, die slechts zeven mi nuten duurde. Deze vergadering was uitgeschreven naar aanleiding van de ontslagaanvraag van de minister van Arbeid. Vigorclll, een socmal-demo- craat. VigorelH had verklaard te wil len werken voor de hereniging van zijn partij met de linkse socialisten van Nenni. Zoals wü vorige week meldden heeft Nenni de commnnistcn de rug toegekeerd en het besluit geno- gaan voeren. democraten had reeds om de bijeen roeping van het centrale comité van de party verzocht om te onderzoeken of het nieuwe standpunt van de Nenni- socialistcn kan leiden tot hereniging van de sociaal-democraten van Saragat en de Nenni-socialisten. Het aftreden van VigorelH vorm de het hoogtepunt van een serie moeilijkheden dfe Fanfani gekweld hebben sedert hy na de verkiezingen van verleden jaar premier werd. Er zal nu misschien een moeilijke periode van politieke strüd aanbre ken. De mogelijkheid bestaat dat er algemene verkiezingen zullen wor den gehouden. Vanavond vergaderen de dagelijkse besturen van de christen-democraten en de sociaal-democraten. Naar ver luidt onderzoeken laatstgenoemden een voorstel om Vigorelli te royeren. Mr. J. A. W. Burger, voorzitter van de Interparlementaire Beneluxraad, heelt za terdagmiddag uit hadden van de Luxem burgse minister van Buitenlandse Zaken Joseph Becb het onderscheidingsteken van. De linkervleugel van de sociaal- ^tvatïen.'" de °rde vaa de eU£enkrö0I>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1