Deputatendag PARTIJCONGRES BEGONNEN Rivaliteit meer op economische vlak m ruiming ze ERKER VISSERS NAMEN VEERDIENST OVER Radiogolven uit VS via maan naar Nederland Drie maanden arrest onjuist proces-verbaal na Britten weinig geneigd toe te geven Smokkelaar schoot op douanemannen Zevenjaren-plan moet kapitalisme verdringen Inval in speelhol: 25 arrestaties «i Van zakelijke in politieke vlak" Ctdba gaan voort Scherper toezicht aan Belgische grens Auto tijdens .rijles' te water: dode r M PPffS IfpMlIt iSSSSlilMI lm Ji - - m HOF SPREEKT KELNER VRIJ AGENT HERROEPT VERKLARINGEN LUNS KWAM OP VOOR KLM PINSDAG 27 JANUARI 1959 -J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4206 Directeur: H. L)E uc-iU VS Hoofrireiiacteur: Ur. J. A. H. J. S. BHUiMS Si.OF DE Russische premier en partijsecretaris Chroestsjew heeft gis teravond op een receptie in dc Indiase ambassade te Moskou verklaard dat het niet uitgesloten is dat de dooi invaüt in de Rus- sisch-Amcrikaanse betrekkingen. De grote rede die de Russische premier vanmorgen hield bij de opening van het 21ste Congres van de Russische communistische partij maakt eveneens duidelijk dat de Sowjet-Unic uit is op betere betrekkingen met het Wea.cn. Chroestsjew verklaarde vanmorgen dat zowel een hete als een koude oorlog vermeden kan worden, nu de economische sterkte der communisten voldoende is om de wereld voor zich te winnen. De Russische premier lichtte in een zeer lange rede, een zevenjarenplan toe dat het kapitalisme op economisch terrein moet verslaan. Tegen 1965 dient de Sowjet-Unie haar industriële produktie met' ongeveer 80 procent verhoogd te hebben vergeleken met 1958. E>e toeneming voor de kapitaalgoederen dient 85 k 88 procent te zijn en voor de consumptiegoederen 62 a 65 procent, aldus Chroestsjew. Ontvoerde baby gevonden Optimistisch Rustig Aanval Overstekend kind gedood iü A tfefti -i WM j Op onderzoek Kolendamp aan boord bedwelmt drie mensen Nasser voor Britse tv Nu in militair gebouw OJ3 RUSLAND PRODUCEERT INTERCONTINENTALE PROJECTIELEN Voorstel radio-Moskou Amerikaans-Russische ruimte-expeditie g^tur&ua: wmo <x wiuutoi - iöa. u. Postbus 1113 - Postgiro No. 424518. Kladuendlenst abonnementen: 18.3018.30 uur Zaterdag» 1718 uur. Teleloon 115700. '«.GraTenhage: Huygensplein 1 - Telef. 183467 (3 lijnen.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867. KJacbtendienst: 18J0103ÓU. Telef. 362569. Dordrecht: Scheffersplein 3 - Postgiro No. 424208 Telefoon 457i Klachtendlenst na 1750 uur 7314. dcbledam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67682. Abonnementsprijs 61 cent per week 2.65 per maand, 7,80 pel kwarts*L Losse nummers 13 cent. VencbUnt dagelUk* V— A (Geldig tot morgenavond) OPKLARINGEN Opklaringen maar in de nacht plaatselijk nog mist, voornamelijk in het noordoosten van het land. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. Vanacht overwe gend lichte vorst, morgenmiddag in het algemeen tem peraturen enkele graden boven het vriespunt. Morgen: Zon op: 8.28 Maan op: 22.18 Onder: 17.19 Onder: 9.48 DE zaterdag te Utrecht gehouden Deputateh-vergadering van de A.-R. Partij is voor haar het begin van de verkiezingsveldtocht geworden. Het program van a tie werd een stemmig aanvaard. Aan dat program kan men zien wat de A.-R. Partij voor de komende jaren positief wil. Het is een program dat in zijn wensen voor de praktijk zoveel mogelijk U afgestemd op de principiële achtergrond waaruit de partij leeft. Het tweede belangrijke punt dat naar voren kwam is het feit dat de par tij de brede basis, gelijk die 13 decern bcr jl. verbroken werd, niet meer te rugwenst. Daarin waren de partij voorzitter, de lijstaanvoerder en de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie eenstemmig. Zij wensten een christe Jjjke politiek door een christelijke re gering. De mythe die door socialisten en liberalen verspreid werd, als zou ten aanzien van de brede basis tussen de boven bedoelde personen verschil van gevoelen zijn, is zaterdag door duidelijke uitspraken van alle drie weerlegd. DE heer Zijlstra heeft te kennen ge geven dat hij het toe zou juichen indien tegenover een socialistische op positie aan een chrlstelijk-nationaal en christelijk-sociaal beleid gestalte zou kunnen worden gegeven. En hetzelfde willen de a.r. doen te genover de liberalen. De socialisten ko men met hun eigen politiek. De libera len niet. Zij zijn negativistisch, specu leren geheel op gevoelens van ontevre denheiden onlust, zonder de moeite te nemen een eigen politiek daar positief tegenover te stellen. ET deze gedachten heeft de Depu- tatenvergadering door krachtig applaus herhaaldelijk haar instemming betuigd. Öf deze politiek verwezenlijkt kan worden, op die vraag zullen de kiezers het antwoord moeten geven. Een rege ring moet een behoorlijke werk-meer- derheid hebben. Wié op de liberalen stemt, drijft ,e K.V.P. en de P.v.d-A. naar elkaar toe. Daarom moet er in de komende we- ken-krachtig gewerkt worden. Voor de A-R, Parüj was de Deputaten-vergade ring daartoe een spoorslag. Die spoorslag werd wel in zeer bij zondere zin gegeven door de ere-voor- zitter der partij dr. J, Schouten, die op zijn.onnavolgbare wijze en, ook voor hem, in zeer hoge vorm daartoe het ar. volk opriep. Dat het erelid de drieënnegentlgja- rige heer Duymaer van Twist de Depu- tatenvergadering van het begin tot het eind bijwoonde, was vel het meest 'sprekende bewijs van zijn toewijding aan en'zijn vertrouwen in de partij die in gehoorzaamheid aan God haar werk in de politiek wil verrichten. Moskou: Koude oorlog kan vermeden worden werd niet gerept van deelneming aan het congres door Boelganin en andere in diskrediet geraakte leiders: Malen- kow, Molotow, Kaganowitsj en Sjepi- Iow. Voor zover bekend zijn zü nog partijlid. Maar uit de felle aanval, die het partU-orgaan Prawda nog van avond op hen deed, valt op te maken dat deze groep weinig invloed zal hebben. Het gerechtshof- te 's-Hertogenbosch heeft uitspraak gedaan In een zaak, die door het bedrijfsleven met enige be langstelling Is gevolgd. Het confectie bedrijf N.V. A. Sehunk te Heerlen, dat door. de rechtbank te Maastricht tot een boete van 255 gulden was veroor deeld wegens overtreding van de Uit- verkopenwet, werd nu door het hof vrijgesproken. Het bedrijf had een buitengewone verkoop, die niet in de opruimingstij d viel en ook niet was aangevraagd, met sensationele slagzinnen aangekondigd. Ter zitting van het hof verklaarde het deze handelwijze' met de mededeling, dat het' hier een collectie verouder ie mode-artikelen betrof, die in de ge wone seizoënopruiming niet meer ver kocht zouden kunnen worden. Ook voerde men aan dat het bedrijf bi) het begin van de seizoenopruiming steeds een extra krant in de mijnstreek ver spreidt. wat by deze gelegenheid niet gebeurd was. De baby John Tavarez, die verleden week te New York door een vrouw is ontvoerd, is teruggevonden. ■- De'-vrouw, die verdacht wordt het kind te hebben ontvoerd, is door de politie gearresteerd. Chroestsjew verklaarde voor de ruim 1.400 afgevaardigden, dat de „groot heid" van het zevenjarenplan „haar weerga niet vindt in de geschiedenis". Drie jaar zijn verstreken sinds het 20ste partijcongres en in deze tijd is de Sowjet-tTnle vol vertrouwen vérder gegaan op Lenins weg naar het com munisme. Zy heeft haar macht steeds meer versterkt en In de s»rijd voor het behoud van dc vrede en vriendschap onder de volkeren haar internationaal prestige verdroot. De socialistische wereld is nu ster ker, eensgezinder en onverwoestbaar- der dan ooit, aldus Chroestsjew. Over de internationale politiële, zei Chroestsjew, dat het nodig is een einde te maken aan de koude oorlog en dat de internationale spanningen moeten verminderen. Hü pleitte voor een consequente voortzetting van een buitenlandse po litiek, die streeft naar het behoud van de. vrede en veiligheid op basis van Lenins principe van een vreedzaam naast elkaar bestaan van landen met onderling afwijkende sociale systemen. Op de Indiase ambassade zei Chroest sjew gisteren onder meer: „Van onze kant doen we alles wat mogelijk is om de betrekkingen tussen Moskou en Washington té verbeteren". Naar aan leiding van Mikojan's bezoek aan de Ver Staten zei de Russische premier optimistisch te zijn, al had het niet tot concrete resultaten geleid. Chroestsjew sprak vanmorgen op vallend rustic en bepaald niet oor logszuchtig. Hij legde de klemtoon op „vreedzame wedijver", en zijn belofte van een hogere levensstandaard leek een aanwijzing, dat minder de nadruk wordt gelegd op militaire uitgaven. Wij hebben alle reden om hier te verklaren, dat de socialistische landen voorop gaan bij de vooruitgang aldus de Russische premier, Hü sprak vervolgens over de succes sen, die de Sowjet-Unie heeft behaald en de diepgaande veranderingen, die hiervan het gevolg zijn. De lancering van de eerste aard- satellieten is een markant succes ge weest voor onze geleerden en ons volk en een duidelijke demonstratie van het hoge industriële en technische niveau van de Sowjet-Unie, aldus Chroestsjew. Deze woorden kregen een storm achtig applaus van de afgevaardigden. De premier zei voorts, dat het sowjet- volk „zullcc toppen" bereikt heeft en zulk een vordering heeft gemaakt wat de economische, openbare en politieke ontwikkeling betreft, dat Rusland thans in de gelegenheid is een nieuw belangrijk tijdperk binnen te gaan.... de periode van grote opbouw van de communistische gemeenschap Het zevenjarenplan van Chroest sjew verdringt een „onrealistisch" vijf jarenplan, dat aan de in ongenade ge vallen oud-premier Boelganin is toe geschreven. In de eerste uren van het congres JJRKER vissers hebben voor heel V wat Zeeuwen uitkomst gebracht, toen gistermiddag de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens werd stopgezet. Een plotseling opkomende mist legde gisteren vrijwel het hele scheepvaartverkeer in Zeeland stil. Toen ook de veerboten niet meer konden varen, trokken honderden passagiers zich gelaten terug in dc Vlisringse stationsrestauratie of tn een hotel. Sommigen van hen ontdekten dat .Urker vissersbootjes wèl voeren. In het haringseizoen hebben de Urkers Breskens ais thuishaven. Gedurende het weekeinde gaan de meesten van hen naar huis. Op maandag gaan zij terug: per trein naar Vlissingen. Daar worden ze dan afgehaald door enkele collega's, die de zondag in Breskens overblijven. Toen gistermiddag de verlofgan gers afgehaald werden, namen de gastvrije IJrkers meteen maar wat gestrande passagiers mee. Zo ver dwenen sommige vissersscheepjes met wel tachtig man aan boord in de dikke mist. Richting Breskens. (Van een onzer verslaggevers) Toen een officier van Justitie en twee rechercheurs van de Amster damse politie maandagavond om tien uur een zaak in de Beursstraat te Am sterdam binnenstapten, wisten zij niet dat de vangst zó goed zou zijn: zij trof fen in een achterzaal ongeveer 25 per sonen aan, die zich bezighielden met roulettespel. Allen werden gearres teerd. Twee van hen zijn nu nog op gesloten. Dc buit 117 werd in beslag genomen, alsmede het roulette- materiaal. Het speelhol was sinds korte tijd „verdacht". Het werd gehuurd door een zekere O., die maandagavond de recherche binnenliet. In een achter zaal werd luidruchtig gespeeld. Er werd snel politieversterking ingeroe pen, waarna de bankhouder, L. B., de huurder en zijn gasten naar bureau Warmoesstraat werden overgebracht. In de loop van de nacht zijn de mees ten van hen vrijgelaten. De Franse premier Michel Debré zal eind februari naar Londen gaan voor besprekingen met premier Harold Macmillan. Op het fysisch laboratorium van de rijksverdedigingsorganisatie TNO op de Waalsdorpcrvlakte te Den Haag heeft men vanmorgen radiosignalen via de' maan ontvangen. De signalen, die werden uitgezonden door een Amerikaanse militair station in Fort Mormouth (New Jersey), hebben in totaal ongeveer 760.000 kilometer ont vangen. Bü het experiment fungeer de de maan ais spiegelbeeld voor de uitgezonden golven. De Amerikaanse zender, die werkte op een golflengte van 1.98 meter, had een vermogen van circa 50 kilowatt. Het signaal bestond uit een onge- moduleerde draaggolf. De ontvangst in Nederland was redelijk goed, zu het met geringe sterkteschommelingen. De zendantenne was op de maan gericht, evenals de antenne van de Nederlandse ontvanger, een oude Duitse radarantenne. Soortgelijke proeven zijn in Amerika reeds vaker genomen, doch tot nu toe was men er in Nederland niet in geslaagd de sig nalen op te vangen. De resultaten van de proef zun van die aard, dat men het mogelijk acht om via de maan en met gebruik van korte golven telexverbindingen over lange afstand tot stand te brengen. (Van onze correspondent) Het zesjarig zoontje-van de familie J. van Lambalgen is gistermiddag op de Stationsweg in Woudenberg, voor de ouderlijke woning, door een auto aangereden en enige minuten daarna overleden. Het jongetje stak plotseling van achter een stilstaande autobus over. Het slachtoffertje werd geschept en enige meters meegesleurd. fjfi x-'.*; r/'j DE 38-jari2e politie-agent J. R. uit Maastricht heeft gisteren voor het Gerechtshof te 'a Hertogenbosch een zeer benauwd ogenblik gehad. „Met een dergelijk proces-verbaat on dermijnt u de rechtspraak" hoorde hij- zich door de boze procureur-generaal toevoegen, die vrijspraak eiste voor de verdachte, de Maastrichtse kelner N. J. De kelner, die drie maanden in voor arrest heeft gezeten, was door de Maastrichtse rechtbank veroordeeld tot 5 maanden en 9 dagen gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaarde lijk. Hü zou met zijn scooter op agent J. R. ingereden zijn en zou dat opzet telijk'gedaan hebben. Zo stond het in het proces-verbaal van de politieman. Tijdens de behan deling in hoger beroep was hij echter niet helemaal zeker van dit bewijsstuk en trok hij bepaalde passages in. In Maastricht zou de:e agent door een scooter bijna van do sokken zijn ge reden In een passerende auto zette hjj met een collega de achtervolging in. De scooter was echter in de duisternis verdwenen. Even later kwamen ze een scooter tegen. De be.stuurder was de kelner N. J. en de agent meende in hem de gezochte te herkennen. De kelner ontkende en beweerde kórt daarvoor nog in een café geweest te zijn. Hij werd in de cel gezet en door de Maastrichtse rechtbank veroordeeld. Toen hij weer vrij was, ging de kelner zelf op onderzoek uit. Hij ontdekte dat in de auto, waarmee de agenten de jacht hadden ingezet, nog een deFde man, een zekere C., gezeten had. Deze verklaarde nu als getuige, dat naar zijn mening de man op de scooter helemaal geen poging tot aanrijding had onder nomen, maar in een wijde bocht om de agent was heengereden. De agent had verder verklaard, dat van het des betreffende merk scooter er maar vijf in Maastricht reden. Ook dit bleek niet waar te zijn. Een van de vijf hande laren in de stad had er alleen al meer dan twintig van verkocht. Voor het Hof hakkelde de agent en gaf toe, dat er geen sprake van opzet geweest kon zijn, als verdachte onder invloed van alcohol was geweest. Hij moest nog enige verklaringen her roepen. De procureur-generaal maakte hem een geducht standje en conclu deerde tot vrijspraak. Arrest van het Hof op 9 februari. Aan boord van het motorrijnschip „Wilja". in de Waalhaven te Rotter dam, heeft zich gisteren een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan, tengevolge waarvan de 39-jarige schip per De Jong, zijn 27-jarige echtgenote en hun driejarig dochtertje Wilhelmina in het Zuiderziekenhuis moesten wor den opgenomen. De vrouw is er het ergst aan toe. President Nasser van de Ver. Arabi sche Republiek is maandagavond op het Britse televisiescherm verschenen. De BBC had een interview met hem op de film vastgelegd, In hei Kremlin tn Moskou 1s vin- <1 n:thrt 21ne c:i*.'-r. van «»e Russische communistische party begonnen. Delegaties van de comuiu.ustische partij en uit de gehele wereld «ijn de afgelopen dagen in Moskou aangekomen om de bij eenkomsten bij te wonen. Alleen Joegosla vië is niet uitgenodigd. Voor het eerst se dert het einde van dc Tweede Wereldoorlog ruilen weer gedelegeerden van de Ameri kaanse partij op het congres aanwezig rijn. Tot nu toe had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gesveigerd paspoor ten te verstrekken aan personen, die het partijcongres wilden bijwonen, maar het Hooggerechtshof heeft beslist, dat dit on juist is. Journalisten van buitenlandse persbureaus hebben voor het eerst in de geschiedenis toestemming om de npeningszitting van hei congres bij te wonen. D RASTISCHE wijziging van het Britse standpunt inzake de lan dingsrechten van de KLM In Singapore valt niet te verwachten. Dit werft gis teravond in Londen medegedeeld naar aanleiding van het bezoek dat minister Luns aan Londen brengt. Naar verluidt heeft mr. Luns ln zijn ónderhond met zHn Britse ambtgenoot Sélwyn Lloyd oom. opgemerkt: 9 "Verkeerstechnische overwegingen rechtvaardigen twee vluchten per week tussen Amsterdam en Singapore. Dit werd ,o.m. aan de hand van sta tistieken aangetoond. De KLM heeft op de route van Am sterdam naar Djakarta pioniersarbeid verricht eh In het verre oosten als het ware een „luchtvaartmarkt" gescha pen. Reeds in 1939 landde de KLM driemaal per week in Singapore. 0 HeL-bëp'eiikf!u:.vaD..dériandingsr«L- ten van de KLM in Singapore tot een maal per week maakt deze route on economisch. De KLM heeft haar belofte, geen passagiers voor Londen van Singapore naar Amsterdam te brengen, steeds'ge stand gedaan. Terwijl het aantal vluchten van de KLM tot één per week wordt' terug gebracht doet de BOAC Singapore acht-, de Qantas vier-, de Air India twee- en de Pari American Airways driemaal per week aan. Het stellingnemen van de Neder landse publieke opinie heeft tot ge volg dat de kwestie, van het zakelijke in het politieke vlak wordt getrokken. De Engelse regering daarentegen voert het volgende aan: Het besluit heeft geen betrekking op het transitoverkeer, dat kan wor den hersteld wanneer de politieke om standigheden hervatting van de dienst op Djakarta mogelijk maken. De KLM heeft nimmer permanente landingsrechten in Singapore gekre gen. Ten tjjde van de crisis in de be trekkingen met Indonesië, toen vele Nederlanders dit land verlieten, wer den de Nederlandse luchtvaartmaat schappij tijdelijke landingsrechten toe gestaan. Deze werden progressief te ruggebracht van vjjf- tot drie- en in juli tot tweemaal per week. De Engelse regering besloot de lan dingsrechten tot eenmaal per week te rug te brengen toen het verloop van zaken meer dan een vlucht per week niet rechtvaardigde. Krachtens de Nederlands-Engelse luchtvaartovereenkomst van 1946 heeft de KLM rechten ter waarde van ruim 10 miljoen gulden in het Verenigde Koninkrijk. Over landingsrechten wordt door- De twee ministers van Buitenlandse Za ken tijdens het gesprek op het Foreign Office ln Londen. Rechts de heer Setwyn Lloyd. gaans op commerciële basis onderhan deld. De pioniersarbeid van de KLM op de route haar Djakarta heeft met de onderhavige kwestie niets uitstaande. De berechting van aanhangers van ex-president Batista is maandag op Cuba' hervat. De processen worden echter niet meer gebonden in het sta dion van Havanna, maar in een mili tair gebouw aan de rand van "de stad, dat slechts plaats biedt aan 300 per sonen. Gisterec.sfond'een oud' legerofficier van het regime van Batista terécht, kapitein Pedro Morejon. Hij wordt o.m. beschuldigd van het plegen van vijftig moorden. Het proces begóri "anderhalf uur te laat door een merkwaardig incident. Toen de rechters binnenkwamen was de beklaagde niet aanwezig.. De,pre sident van het hof vroeg uitleg aan dé griffier, dié zei, dat hij verzuimd had de verdachte naar het gerechtshof te brengen. Dc griffier werd onmid dellijk gearresteerd, Ken luitenant nam zjjn -werk over. l Toen kapitein Morejon binnenge leid was, werden hem de handboeien afgedaan. Bü het proces ixi het stadion hield de beklaagde deze de gehele tijd om. - - Reportages van de processen- vcor televisie en radio- zijn op verzoek van Fidel Castro afgelast, in verband met de emotionele uitwerking die deze óp de bevolking hadden. De Amerikaanse immigratiedienst heeft de Cubaanse senator Masferrer, een voorstander van ex-üietator Batis ta in de Ver. Staten toegelaten. (Van onze correspondent) Douanebeambten uit Lokeren en een smokkelaar, P., uit Sleneke hebben een fel gevecht geleverd in de buurt van Clingc aan dc Belgische grens. Daarbij heeft de smokkelaar zelfs van een automatisch vuurwapen gebruik ge maakt. Hij heeft echter de douane mensen niet geraakt. De douanemannen hadden een zwaar geladen smokkelwagen achtervolgd, die de grens was overgekomen. Zes- kilometer op 3elgisch gebied kwamer. de smokkelauto en de douanewagen met elkaar in botsing, nadat de smok kelaar in volle vaart tegen een elek- triciteitspaal was gereden. De smokkelaar sprong uit de auto en vuurde op de douane. Daarna vluchtte hij, het wapen wegwerpend. Later bleek, dat er nog drie patronen in zaten. Naderhand heeft men de smokkelaar gepakt in Steneke. De auto was voor zien van een valse nummerplaat en bevatte 800 kg boter. De douane heeft het toezicht aan de Nederlands-Belgische grens de laatste dagen aanzienlijk verscherpt, vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen, om dat men de indruk heeft dat de botersmokkel vp- Nederland naar België .weer is -n ln de pLo-lop" langs de Zeeuwsen-Vh ,,is 5 grote smokk'lauto' .„en boter van 800 to; 1.000 e, -«ingehouden, ln de tunnel van Antwerpen werd zelfs een vrach ;auto met 300 kg de. buit van de douar.e. Hier wiery de chauffeur, een b'-Lucht smokkelaar uit Oostende, met rookbommen, wat hem echter niet baatte. Hij werd gepakt en ingesloten. Op het te Moskou gehouden congres van de Russische communistische par ty heeft premier Chroestsjew ver klaard, dat de Sowjet-Unie ts begon nen met de produktie van Inter continentale raketten. (Van onze correspondent) Door een verkeerde manoeuvre is maandagmiddag bij West Knollendam, een auto in de Markervriart terecht ge komen. Van de twee inzittenden werd de 44-jarige mevrouw G. J. Kamp huisHagen uit Beverwijk in bewuste loze toestand op de wal gebracht. Op Weg naar het ziekenhuis te Zaandam overleed ze. Dé 57-jarige J. de Boer uit Velsen kon ongedeerd uit de wa gen komen. De wagen, bestuurd door de heer De Boer, kwam uit de richting Wormer- veer. Juist Voorbij de Beatrixbrug bij West Knollendam besloot het tweetal blijkbaar te keren. Mevr. Kamphuis, die geen rijbewijs bezat, nam plaats achter het stuur om zich in het auto rijden te oefenen. Bij het keren trapte zjj waarschijnlijk op het gaspedaal in plaats van op de rem en met grote snelheid dook de wagen via de berm de metersdiepe Markervaart in. Radio-Moskou heeft vanmorgen het voorstel gedaan dat Rusland en de ver. Staten gaan samenwerken om een expeditie van verscheidene dozijnen schepen de ruimte in te schieten. Radio-Moskou zei, dat dergelijke ruimtevluchten zeer grote uitgaven met zich zouden meebrengen, maar dat het mogelijk zou zijn, indien de gehele wereld niet alleen op we tens chap pelij k maar ook op financieel gebied, zou gaan samenwerken. De reeds maanden dreigende scheu ring in de Marokkaanse Istiqlal-partH is thans openlijk aan de dag getreden. Partijleider El Fassi heeft nl. bekend- gemaakt dat verscheidene vooraan staande leden uit de party zijn gesto-* ten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1