u w TILANUS laakt staatsrechtelij k onjuist optreden Miljgenen-fraude voor de rechtbank Gezusters hielden broer en zuster verborgen VERHONGERD Postbode:Ik stal brief metf40.000 Kandidatenlij sten ingediend Willy Brandt dreigt met aftreden Een goed tehuis en VERVUILD Nog geen ministerszetels opeisen Kamerontbinding streep door rekening PvdA' W egeninf ormatie: K1700-635070 Pasternak ontkent „Goede heertje" hoorde 20 pagina's dagvaarding Om familiekapitaaltje te sparen „Op ergerlijke wijze met geld gesmeten" Aleer dan honderd dieren gedood bij felle brand Trein raast langs open bomen IN ACHTTIEN K Automatisch .bellen' met België en West-Duitsland X r r lvö 9 AR rtzen. 5, at naar iat hij ksuni- 4 wat ten F'c WOENSDAG 28 JANUARI 1958 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4207 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT iVan een onzer verslaggever») Op het in Utrecht gehouden congres van de vereniging van chr. historische leden van gemeentebesturen in Nederland heeft dr. H. W. Tilanus, fractie-voorzitter van de C.H.U. in de Tweede Kamer, verklaard, dat hij er niet over denkt zich uit te laten over de ma nier, waarop een nieuw kabinet tot stand zou moeten komen. Wij zullen eerst eens zien hoe de resultaten zijn en hoe de stukken op het schaakbord staan. Daarna zullen wij moeten afwachten welke beslissing de Kroon neemt, aldus dr. Tilanus. Zie verder pag. 4. 7e kol.) CiQA (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen om tien minuten over halftien is de veelbesproken 51-jarige Amsterdamse procuratiehouder C. R. van H.f in de volks mond bekend geworden als „het goede heertje", voor zijn rechters geleid. Hij wordt ervan verdacht ruim twee miljoen te hebben ver duisterd. In etc rechtszaal 'vaii de Amsterdamse rechtbank waren speciale niaatre'gclcrT getroffeft. Op de groene tafel stonden vier microfoons,, lussen dc rechtbank en de plaats voor de getuigen stonden drie microfoons voor de geluigen-deskundigen. Achter de advocaten- banken brandden dc lampjes van de geluidsinstallatie. Drie getuigen (Zie verder pag. 3» kol. 4) Politie boos RUZIE MET PARTIJGENOTEN Benoeming wethouder nederlaag voor burgemeester Willy Brandt, de burgemeester van West-Berlijn, heeft dinsdag avond gedreigd af te treden als gevolg van een verschil van me ning in de boezem van de soeia- istische partij waartoe hij be hoort. Over twee jaar: ÉÉN VAN DRIELING OVERLEDEN it fciti '«-Ga. rkon. an de frotp n 2ijn s Pott door ad tot uwen, faeui. kart», chafu I voor sphei in ta laat- waai waar- i» op Vrij» )t 13 )p f pro!, over; fabr n A over salie I re- Slot iver: mar) i)A, sden JOlI- pre- een laag, n de 'erk, ibts- obap e te naar itén- ■hij ipril tol rene ictie was der ring hij iken 1 de wij: ken leur ier- •ke» ing. 23 eci- erv. m.« ing. aar lip-* De igd ied. itte m- ran la!, aar aar ran te- te us. 'P- ter gi- Üe I.ex. rgen n. aid. v A 'r Ce- irea Den Ge- G te aag> te ;an' Sap, ïlS, per, de Nw po- am. ian, ÜoKcroami witta ce munuaai zj - iwei. ,,uiuu i.,. Postbus 1112 - Postgiro No. 424518. Ktactitendienst abonnementen: 1830—1939 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. •i-Cravenhage: Huygenspleln 1 - Telef. 183487 (3 lijnen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. KlacbtendJenst: 1830—1930u. Telef. 362569. Dordrecht: Schefferspleia 3 - Postgiro No. 424208. Telefoon 4571 Ktachtendienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2,68 per maand, f 7JK> per kwartaal Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagetlfka THAyUM" (geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING In de nacht en ochtend overwegend lichte vorst en hier en daar mist. Overdag zonnig weer met ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. Weinig wind, Morgen: Zon op: 8.26 Maan op: 23.34 Onder: 17.21 Onder: 10.15 p R zijn verleden week in de Neder- t Iandse pers enkele jammerklach- 'ien geslaakt over het geleidelijk ver dwijnen van de Stichting van de Ar beid. Wij zien daarin helemaal geen ramp. De Stichting heeft haar tijd ge had. In het verleden heeft zij belang rijk werk gedaan. Arbeid waarvoor wij grote waardering hebben. Geleidelijk echter veranderde het getij. Nieuwe vormen van overleg en samenwerking braken zich baan. De wet op de bedrijfsorganisatie opende daartoe de mogelijkheid. Wat is er meer vanzelfsprekend, dan dat de Stichting terug treedt, waar de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie breder armslag kreeg? Reeds tijdens de oorlogsjaren heeft men zich de Stichting van de Arbeid ingedacht als een orgaan van tijdelijk karakter, een overgangsorgaan naar de P.B.O. AX verwacht werd gebeurde. Naarmate de Sociaal Economi sche Raad in betekenis toenam, kromp de betekenis van de Stichting van de Arbeid in. Nog onlangs zijn in het jaarverslag van het Convent VEn Chr. Sociale Or ganisaties nog eens de bedenkingen opgesomd over de werking van de Slichting van de Arbeid. Daar was het bezwaar, dat dit orgaan uitsluitend so ciale aangelegenheden kan behande len. Alsof een verantwoorde behande ling van sociale vraagstukken moge lijk zou zijn zonder daarbij ook de eco nomische aspecten te betrekken! Hiermee verband houdend is het be zwaar dat een van de belangrijkste ondernemersorganisaties (het Ver- I bond van Ned. Werkgevers) aan het overleg in de Stichting niet deelneemt. De laatste jaren Is er verder geen sprake meer van dat de Stichting van de Arbeid.nog als adviesorgaan t.o.v. de regering optreedt. Die taak is naar de S.E.R. overgegaan. Alleen t.a.v. de loonpolitiek heeft de Stichting door de handhaving van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou dingen 1945 nog een adviserende taak. Zodra echter de beslissing over een andere organisatie voor de loonpolitiek gevallen is, en deze In een nieuwe wet is verankerd, valt ook die taak weg. HU kritiseerde de uitlatingen van prof Oud, die uitmunt door allerlei ne- ratlvismen, maar geen antwoord weet op de vraag: wat wilt gij nu eigenlijk in het sociaal-economisch vlak? GEZIEN heel deze ontwikkeling valt het dus te verstaan dat de vrij kostbare apparatuur van de Stich ting van de Arbeid wordt ingekrom pen. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid komt Immers nog slechts «poradlsch bijeen. Het eigenlijke over leg vindt sinds lang in de S.E.R. plaats. Er valt dan ook o.i. weinig tegen te zeggen dat de Stichting van adres verandert en onder één dak met de S.E.R. wordt samen gebracht. Geen verdriet daarover! S.E.R. en Stichting zijn immers opgebloeid uit één en de zelfde gedachte, nl. die van overleg en «menwerking. De Stichting heeft daarbij de weg geëffend voor de So ciaal Economische Raad. In het Conventsverslag staat o.a.: „Rondom het advies inzake de be stedingen hebben de leiders der be trokken organisaties in de sfeer van de Soc. Econ. Raad de goede toon ge vonden. De instelling van de commissie ont wikkeling Nationale Economie geeft alle reden voor de verwachting dat het overleg over "e sociale en economische problemen definitief een goed tehuis heeft gevonden". Wij zijn dankbaar voor wat de Stich ting in het verleden presteerde. Maar wie achteruit blijft kijken, loopt ge vaar te verstarren. Daarom pinken wti geen traan weg, nu de Stichting geleidelijk uit het gezichtsveld ver dwijnt Er is iets beters voor in de plaats gekomen. Het speet de heer Tilanus bijzonder, dat hü nu weer had moeten lezen, dat er^relfs al ministerszetels worden op geëist. Dat is staatsrechtelijk volko men mis. De Koningin wijst de forma teur aan, pleegt overleg en dan wor den de zetels verdeeld. Wanneer men thans weer begint met bepaalde mi- nisterszeteis op te eisen verdwalen wij in dezelfde moeilijke situatie als in 1956, toen het maanden duurde vóór er een kabinet kon worden gevormd. Het optreden van de PvdA achtte de heer Tilanus eveneens staatsrech telijk volkomen onjuist en het zat hem dan ook bijzonder hoog. De CHU zal moeten trachten, die lijn zo recht mogelijk te houden, want dit is, al dus dr. Tilanus, van het allergroot ste belang. Te voren bad hij het verloop van dc kabinetscrisis geschetst en verklaard, dat wel duidelijk gebleken is dat par tijbelang prevaleerde boven landsbe lang. De ontbinding van de Kamer noemde hij een streep door de politieke rekening van de PvdA. Voorts zei de heer Tiismus, dat er felle strijd zal worden gevoerd. Ook de CHÜ dient actief te zijn en pal te staan voor het prot.-chr. beginsel. De voorzitter, de heer H". M .'Mariens verklaarde dat de verplichte wettelij ke uitgaven het de gemeenten vaak on mogelijk maken, met een sluitende be groting te komen. Hij zei, dat een op deze wettelijke uitgaven afgestemde financiële verhouding lussen rijk en gemeente dringend noodzakelijk Is. Volgens de heer Martens komen doeluitkeringen steeds meer in de mo de. Dit is. zijns inziens, jammer, om dat deze altijd worden aangepast bij de laatste normen. Een algemene uitke ring aan de gemeenten blijft gewenst, aldus de heer Mariens. Hii meende, dat het ook aanbeveling verdient, dat ten aanzien van allerlei andere uitgaven in de gemeenteraden gedebatteerd kan worden over de vraag, of deze gerecht- Er is een apart telefoonnummer voor de „KNAC-Wegeninformatie", namelijk Den Haag (K 1700) 635070. Van zes uur 's morgens tot negen uur 's avonds kunnen alle weggebruikers iedere dag via dit nummer inlichtingen krijgen over de toestand van de wegen en over de weersgesteldheid en de weersver wachtingen in Nederland en andere Westeuropese landen. Voorlopig is da Uenst nog niet 's nachts in bedrijf. Bij slecht weer zal men echter wel tot elf uur 's avonds een beroep op de wegen informatiedienst kunnen doen. De Russische letterkundige Boris Pasternak heeft de persberichten te gengesproken volgens welke hij_ van plan zou zijn om een serie lezingen in het buitenland te houden. Die be richten zijn belachelijk, verklaarde hij. vaardigd zijn, gezien de offers iie daarvoor van de burgerij worden ge vraagd. De heer Martens hoopte dat nog dit jaar een nieuwe regeling van de finan ciële verhouding tussen Rijk en ge meente in het Staatsblad zal verschij nen. Tegen halflien stroomde de publieke tribune geheel vol. Alle „genodigden" figuren uit de financiële wereld passeren twee controles. Fotografen, die „jacht" gemaakt hebben op de hoofdpersoon uit dit proces (dat drie dagen zal duren), worden uit de rechtszaal geweerd. Alleen tekenaars hebben toegang. Temidden van de overwegend mannelijke bezetting van de zaal is de secre taresse van de ^raadsman, mr. Jelger de Jong een aparte verschijning. Zij stenografeert de zitting. Stapels dossiers liggen gereed als de zaal in afwach ting is van de komst van de rechtbank. Dc president van de rechtbank, mr. Co- Groninger recherche heeft in een Perceel in de Korrewegwijk te Gro- rirgen een ernstig geval van ver waarlozing ontdekt. Twee zusters van omstreeks 55 jaar blijken hier gedu- tcnae een groot aantal jaren een inwo nende broer en een inwonende zuster ^«borgen te hebben gehouden. Dezen •crbleven in het huis van hun zusters, ~e de huishouding „voerden", zonder iemand ervan op de hoogte was. De enigszins debiele vrouw lag in ccn donkere onverwarmde kamer en was onbeschrijfelijk verwaarloosd, evenals de man, die echter af en toe oog kans zag via een achterdeur de 1 «raat op te komen en dan lang! de vuilnisbakken liep op zoek naar etenswaren. Het tweetal was in vele jaren niet gewassen en verschoond Hun eten bestond uit aardappelsoep zodat zij ernstig ondervoed waren. De familie was overigens niet onbe middeld, maar de beide zusters wil den het ouderlijk kapitaaltje bij elkaar houden. Toen de beide zusters in een civieie procedure werden gewikkeld over een betalingsaangelegenheid viel hun vreemd gedrag op. Men vermoedde met geestelijk gestoorden te doen te hebben. Het onderzoek bracht toen de ver waarloosde familieleden aan het licht en uit een medisch onderzoek bleek dat het viertal geestelijk gestoord is. Ze zullen in een inrichting worden opgenomen N. V. Chtcage A St. Louis RR letto- winst 1958 10.433.485 (13.100.720) of 2.52 (3.67) per aacd. Voor da aanvang van de zitting maakt de vice-president van de recht bank, mr. J. Coninck Liefsting, enige ordemaatregelen bekend. De officier van Justitie mr. IV. P. Bakhoven, geeft een inleiding op de 20 pagina's tellende tenlastelegging, waarbij hij opmerkt dat indien hij alles had ton laste ge logd en in de dagvaarding had ver werkt, deze honderd bladzijden zou ninca Liefsting, betreedt het ecrechtsscbouu hebben geteld. De officier zegt dat als een boekhouder in Nederland kans ziet ruim twee miljoen gulden te verduis teren, dit een zaak is, die een volledige openbare behandeling vraagt. Verdachte, die een zeer correct don kergrijs kostuum draagt en naast zijn raadsman zit, luistert schijnbaar zeer geïnteresseerd naar de voorlezing van een duizelingwekkende reeks feiten, doorspekt met vele indrukwekkende getallen. Reeds na een kwartier kan worden vastgesteld dat de geiuidsinstalïatie voortreffelijk functioneert. Het is zel den voorgekomen dat een rechtszaak zo duidelijk is te volgen. De dagvaarding draagt ongeveer het karakter van een uitvoerig financieel- technisch rapport, de voorlezing duurt 20 minuten. In compacte vorm schildert het O.M. de verduisteringen, die de boekhouder, die bij zijn arrestatie net procuratiehouder was geworden, pleeg de ten nadele van de N.V. Berger Co., waar hij in dienstbetrekking was. Mr. J. Coninck Liefsting wordt ge durende dit proces terzijde gestaan door mr. H. Winkel en mr. C. J. A. Matthes, als rechters. Dc raadsman, mr. Jelger dc Jong, verlaten van zijn auto. bij De heer A. J. van Abbe, directeur van de Karei T-fabrieken te Eindhoven, is benoemd tot officier in de Belgische kroonorde. De gehele eerste dag is volgens het tijdschema gewijd aan het verhoor van de verdachte en drie van de acht getuigen, de inspecteur van politie W. v. d. Voort (Amsterdam) en de heren J. Brautigam en B. Klop, resp. accoun tant en adjunct-accountant van de Kijksaccountantdienst in de hoofdstad De president brengt hulde aan de staf van de inmiddels gepensioneerde commissaris H. Dijkstra van de re cherche voor het omvangrijke onder zoek. Ook wordt lof gebracht aan de rechter-commissaris, die 22 verhoren heeft afgenomen. „Deze verdachte heeft in bepaalde het kringen en niet altijd in de beste krin gen van zich doen spreken. Maar in wezen is deze man een figuur die we wekelijks in de rechtzaal zien. Het bedrag moge dan spectaculair zijn, maar uit criminelogisch oogpunt heb bel» wil weinig belangstelling voor deze man", aldus de president die zegt (Van onze correspondent) Een felle brand, die dinsdagavond in de buurtschap Dc Oosterboer bij Mep- pel de varkensfokkery van de heer H. Wolters in de as legde, heeft een hon- d<#dtal biggen, enkele zeugen en een paar geiten het leven gekost. Slechts twee varkens wisten aan de vuurdood te ontkomen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een paar straallampen. Het vuur ging met een sterke rookontwikkeling gepaard, waardoor vele dieren zijn ge stikt. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al huizenhoog boven het dak van de stal uit. De brandweermannen werden bij hun werk zeer gehinderd door de ver stikkende rook van het smeulende stro; tot in Meppel nam men de brand lucht waar. De eigenaar, die tegen brandschade verzekerd is, had enkele jaren geleden een klompenbedrijf in de buurt van Staphorst, dat echter eveneens door brand verloren ging. Een Haagse busonderneming heeft zes toerwagens voorzien van televisie. Deze zomer zullen de bussen ingezet worden voor het vervoer van vakantiegangers naar Oostenrijk. De overwegwachter van de bewaak te spoorwegovergang in de Van Vre- den burchweg te Rijswijk, de 49-jarige J. H. V., is door de directie van de Nederlandse Spoorwegen geschorst om dat hij dinsdagmiddag de afsluitbomen van de overweg opendraaide, terwijl de uit de richting Delft aanstormende T.E.E.-trein ,Jle de France" nog moest passeren. Door aanhoudend en door dringend toeteren wist de bestuurder van de trein het de overweg opstro- mende verkeer te waarschuwen, waardoor ongelukken zijn voorkomen (Van onze correspondent) De man, die de brief van de Amster damse Bank met ƒ40.000 heeft ge stolen, heeft zich gemeld. Het is een jeugdige Delftenaar, die als bestel ler werkte op het postkantoor te Delft. Hij heeft de diefstal gepleegd toen hij als nachtportier dienst deed. De postale recherche had de man het vuur al zeer na aan de schenen ge legd. Hij wist dat zelf ook, en waar schijnlijk daarom heeft hü het beter geacht eigener beweging naar de politie te gaan. Dat heeft hü gister middag gedaan. Volgens de verklaring, die hü tegen over de politie aflegde, zou hij bij zonder geschrokken zijn, toen hij merkte dat in de brief die hü mee genomen had, zoveel geld zat Daar om zou hü volgens zijn zeggen de brief eerst in een hoek gegooid heb ben, en enkele dagen later het geld hebben teruggestuurd. Deze verklaring wordt echter in twij fel getrokken. Het moet de man vrij wel zeker bekend geweest zün, boe- veel geld er ongeveer in het aange tekende poststuk zat. Hij zou het geld pas hebben teruggezonden, toen hü merkte dat de nummers overal bekend waren. De zaak wordt verder behandeld door de postale recherche, die zeer ge heimzinnig doet en geen verdere in lichtingen wenst te verstrekken. Hierover is de Delftse politie zeer ont stemd. De politie begrüpt met welk bezwaar er kan bestaan tegen publi- katie vari meer hüzonderheden, Het is bovendien zo dat de man zich bij de Delftse politie gemeld heeft en ook tegenover de politie een verkla ring heeft afgelegd. Desondanks wordt de politie een slot op de mond gedaan. De Delftse politie voelde zich al eerder gegriefd, toen de veertig milie bü het - Delftse postkantoor teruggeko men waren. Dat heeft men op het politiebureau namelijk uit de krant moeten vernemen, hoewel oe politie ■wel yverig meegespeurd had naar het geld en de postale recherche ook gebruikgemaakt had van de politie verbindingen. (Van een onzer verslaggevers) in alle achtiien kamerkieskringen van ons land zijn vandaag bij het hoofdstembureau de kandidatenlysten ingediend van de partijen die op 12 maart aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer deelnemen. Enkele partyen komen in het hele land met dezelfde persoon ais nnm mor 1 op hun kandidatenlijst uit. DU zün de A.R. partij met prof. dr. J. Zijlstra als lijsttrekker, de CHU met dr. 11. IV. Tilanus, de SGP met ds. P, Zandt. Het GPV met L. P. Laning, de KVP met prof. mr. C. P. M. Romme, dc WD met prof. mr. P. J. Oud, de CPN met Paul de Groot. De PvdA heeft vyf verschillende lijsttrekkers. De overige partijen (de afgescheiden communistische Brug- groep, de Pacifistisch Socialistische Partij, de Boerenpartü) nemen niet in alle delen van het land aan de verkie zingen deel. In de kamerkieskring Amsterdam waren omstreeks het middaguur elf lijsten ingediend: AR, CH. SGP, GPV, KVP, PvdA (lijsttrekker Hofstra), CPN, Brugigroep (lijsttrekker "VVage- naar). Pacifistisch Socialistische Par tij (lysttrekker ds. N. van der Veen), Boerenpartij (lijsttrekker H. Koekoek) en WD, In Den Haag ontbrak de Boeren partij nog, maar verwacht werd dat Hot verschil van mening betreft de kandidaatstelling van Heinrich Albertz als wethouder van sociale- en arbeids zaken. De socialistische fractie heeft namelyk deze door Brandt gesteunde kandidaat voor de tweede maal niet aanvaard. Van de 71 leden van de so cialistische raadsfractie stemden slechts 31 voor Brandt's kandidaat. De overi gen stemden tegen, onder aanvoering van Eranz Neumann een bittere vüand van Brandt en eveneens een belang rijke figuur in de socialistische partü- Deze crisis in de socialistische party komt op een voor Brandt ongelukkg ogenblik, daar hü binnenkort een reis naar de V.S. en Canada gaat maken om te pleiten voor zün door de communis ten bedreigde stad. Na de fractievergadering besloot de fractieleiding een büzondere vergade ring te beleggen om het ultimatum van Brandt nader te bestuderen. look deze in de loop van de dag nog met een lijst zou komen. Voor de PvdA staat in Den Haag als nummer 1 oud-minister prof. nr. I. Sarokalden op de lijst en voor de Pacifistisch So cialistische Partij de heer H. J. Lank- horst te Amsterdam. In Rotterdam waren alle elf ge- noemed lijsten ingediend. Voor ed PvdA is hier mr. J. A. Burger, voor zitter van de PvdA-fractie in de Twee de Kamer, de lysttrekker en voor de Pacifistisch Socialistische Partij de heer H. J. Lankhorst. In de kamerkieskring Leiden is het beeld vrijwel hetzelfed als in Rotter dam. De dissidente communistische Bruggroep neemt hier echter niet aan de verkiezingen deel. Voor de PvdA staat hier oud-minister Samkalden als nummer X op de lüsti Het Centraal Stembureau zal eerst over enkele weken de lijstnumme- ring vaststellen. Wat de thans in de Tweede Kamer zitting hebende par tijen betreft, wordt verwacht dat de lijstnummering als volgt is: 1. PvdA, 2. KVP, 3. AR Partü. 4. VVD, 5. CHU, 6. Bruggroep, 7. CPN, 8. SGP. Om de nummering van de lijsten van de andere partijen, als die van het GPV, de PSP en de Boerenpartij, zal moeten worden geloot. (Van een onzer verslaggevers) Bij de ingebruikneming van de nieu we telefooncentrale in Aerdenhout, die een capaciteit heeft van tienduizend aansluitingen, heeft ir. H. J. Ugcs, plaatsvervangend hoofddirecteur van de afdeling telefonie en' telegrafie bil de centrale directie van de P.T.T. te Den Haag, medegedeeld, dat binnen twee jaar een begin zal worden ge maakt met de realisering van de eerste automatische internationale telefoon verbinding van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam met West-Duitsland ea België. Een van de drie baby's, die zondag in het gezin Van de Akkerde Ruiter te Nykerk zijn geboren, is dinsdag in bet ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort overleden. Het was de lichtste van de baby's, Teunie, die vier pond en tweehonderd gram woog.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1