Fase of frase? Betere controle voorgesteld INDON. INVASIE DREIGT OP NIEUW-GUINEA" Den Haag iveet van niets NÊT ECHT Plannen aan Congres voorgelegd SCHEEPSARTS-AF Honderd Ned. arbeiders naar Oostduitse werf Dertien partijen werpen zich in stembusstrijd Amerikaan bleef 200 uur achtereen wakker Brits blacl weet te melden,, H Auto met 5 mensen te water: een dode Liet Barnevelder bij emigratie schulden achter? Dichte mist over Zuid-Holland Dulles: geen grote geschillen tussen V.S. en Moskou Arbeidsbureau staat buiten de actie Eén zonder naam één zonder kandidatenlijst Strauss dient klacht tegen Niemöller in Coentunnel zou ook voor Amsterdam voorkeur verdienen Vliegtuig aan boord „Karei Doorman'5 verongelukt Bijna staking bij NecL Opera-orkest ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4208 r ik SS r IN DIENST VAN ROTTER!) BEDRIJF VIJF NIEUWE GROEPERINGEN TER WILLE VAN DE WETENSCHAP COLLEGA WIL 225 UUR VOLMAKEN JK»IVDERDAG 29 JANUARI 1959 F" y -\ Directeur: H. DE KU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Tweede lading wapens Gladheid en mist Onfortuinlijk Uitgeputte musicus (na 2 mml. hoiHferëtakiiUï) naar ziekenhuis Geen bezwaren ersitai (toetst Ha- el m e ra lp ra -ad :n dwto- (era rtiroii W Mm sVUl«* oe wnnsudai «:a ma, u^iuu Postbus ilia - PostRiro No. -124519. Klschtendienst abonnementen; 18 3018.30 uut Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 133700 •f-Grarerhase- Huygcnsplein l - Telel. 183467 (3 Ujnen.) Postbus 1Q91 - Postgiro No. 424867 KlacStendicnst: 18 30—1930O. Telef 362369. Dordrecst-. Seheftersplem 3 Postgiro No. 424208 Teletoon 4571 Klachtendienst na 17.30 uur 7314 ScBledara: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs Steent per week 12,65 per maand,/7,90 pe) kwartaal Lease nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK MIST Plaatselijk mist. maar ook hier en daar opklaringen. Weinig wind. Vannacht overwegend lichte vorst, morgen overdag in mistgebieden temperatuur om het vriespnnt, elders enkele graden boven nul. Morgen: Zon op: 8.25 Slaan op: Onder: 17.22 Onder: 10.44 DE liberalen zijn blijkbaar maar weinig gelukkig met de uitspraak van prof. mr. P. J. Oud. dat de V.V.D. na de verkiezingen geen medewer king zou verlenen aa- de vorming van een kabinet, waarin ook socialisten zouden worden opgenomen. Wel heeft mr. dr. C. Berk houwer zich achter zijn fractie-voorzitter ge schaard en maandagavond in een ver kiczingsvergadering te Nijmegen ver klaard, dat hoe ook de voortgang van het politiek gesprek mag zijn," de V.V.D. onder geen beding met de so 'ciaiisten in één kabinet zitting zal ne men, maar er worden intussen ook al 'andere stemmen gehoord. Het is trouwens wel bekend, dat er in de V.V.D. nogal enig menings verschil ten aanzien van een aantal vraagstukken aanwezig is. Eerste en tweede voorzitter van de liberale par tij zitten zeker niet op één stoel. M band genoemd worden een hoofd artikel in de Nieuwe Rotterdamse Cou rant van zaterdag. Naar aanleiding 'van de opmerking van dr. W. P. Berg huis op de Deputatenvergadering, dat de verklaring van prof. Oud voorba rig was, schrijft het liberale biad, dat dit oordeel voor de hand ligt, als ten minste die verklaring geïsoleerd wordt gezien. „Maar."' zo vervolgt het blad, ,.zo'n verklaring mag men met alleen op die wijze beschouwen. Men mag baar niet los zien van hetgeen er in hel nog te publiceren liberale verkiezings manifest zal staan. Zij is stellig, ge zien dit vroege stadium, ook te be schouwen als een fase in de discus sie, die zich ir de vorm van verkie zingsstrijd aan het afspelen is. Als zo danig is zij uict meer dan een stel ling die wordt geponeerd en waarom heen zich nog allerlei tot meningsvor ming en standpuntbepaling leidende gedachtenwisseling kan ontwikkelen: een spe! van stelling en tegenstelling, van nuancering en precisering." Het is wal ingewikkeld gezegd, maar het komt dan toch hierop neer, dat .het helemaal niet zeker is, dat dc V.V.D. straks het standpunt van prof. Oud als het juiste zal erkennen. u DE verklaring van de oppositielei der blijkt dus in tweeërlei opzicht onjuist. In de eerste plaats was zij niet ge rechtvaardigd, mdat de V.V.D. baar standpunt nog niet heeft bepaald en in de tweede plaats was zij verwerpelijk omdat er naar dc woorden van dr. Berghuis iets kan inzitten van een zich onttrekken aan een eventuele verplichting om de steeds onzekere si tuatie van de toekomst op het aange wezen tijdstip te beoordelen uit 't oog punt van het nationaal belang." Eisenhower: „Gangsters moeten uit vakhonden (iiiiiiiiiiiiilfiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiihiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sggra 11 met 0 mei 3», Od 95; B-< Gr il YOClti 15 tu -3.15, leitong 3/05, Idea 1.15- 40 tg elschö seint vent cantje t 46- rirgei 1 «Uit- inuati p dit ureaa itzaffl Ito s res- al lol «oase- va pro? jdalf, legen- et dt dek erk«: jreaii. studit snees Berin w» z. Er i bd va® dezi i dal jkkes Dl« Bol- van I aidi •antes ïaald- octet- er en isente voor- ;ebied ;eveff er dt socio ht 18 Dpea- •absjs larno i dj» ET Rotterdamse liberale blad ziet prof. Oud's verklaring als ..een fase in de discussie." Wij zouden haar willen noemen een ..frase" van een partijleider, die niets positiefs te bieden heeft en thans speculeert op het onbehagen an die kiezers, die zich bij geen enkele partij „thuis" ge voelen en daarom bij elke verkiezing het verrassende element vormen. De duidelijkheid waarmede de NR.C. te kennen heeft gegeven, dat de afgelegde verklaring zeker nog niet mag worden beschouwd als een weer gave van hetgeen leeft in de V.V.D. moet door prof. Oud toch wel worden gevoeld als een terechtwijzing. Wat straks het standpunt zal zijn van dc V.V.D. dient nog te worden af gewacht. En als het toch anders zal zijn, dan prof. Oud heeft gezegd, dan tel de liberale leider er voor de zo veelste maal wel in slagen zijn draai ie nemen. Nederland zou volgens hel Londense biad „Daily Mail" de Britse regering ervan op de hoogte gesteld hebben, dat Indonesië in de komende lente een invasie in Ned. Nieuw-Guinea zal doen. Volgens een correspondent van het blad zijn daartoe honderden kleine vaartuigen geconcentreerd in de ha vens van de Molukken. Een woordvoerder van het Neder landse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vanmorgen dat „dit bericht voor rekening blyft van het blad, dat het gelanceerd heeft". Van een acute bedrc.-.ing van Nieuw-Guinca door Indonesië is de Nederlandse regering op het ogenblik niets bekend» Ook weet de Nederland se regering niets van het feit, dat Lon den aan zou dringen op een „vier- mogendhedenconferentie", daar de In donesische autoriteiten niet alleen Ne derlandse, doch ook Engelse, Austra lische en Amerikaanse zouden bedrei gen. Zoals bleek uit het te Londen uit gegeven communique aan het eind van de besprekingen van mr. Luns met zijn collega Selwyn Lloyd, heeft Nederland reeds zijn bezorgdheid uit gesproken over mogelijke Indonesi sche bedoelingen. Nederland hoeft ge wezen op agressieve uitspraken i.a.v. Nieuw-Guinea - door verantwoordelijke Indonesische leiders en ook op de ver antwoordelijkheid die bevriende lan den op zich nemen door wapcnleve- rantie. Ook in politieke kringen te Washing ton staat men sceptisch tegenover de berichten. Amerika voert op het ogen blik onderhandelingen met Indonesië over de verkoop van een tweede la ding wapens. Het zou dit niet doen. zo werd verklaard, als het inlichtingen had over een dreigende aanval. De correspondent van de Daily Mail schroef, dat Indonesië „een van de best georganiseerde en bost uitgeruste" legers heeft van zijn omvang ter we reld. De 54-jarige heer A. Floris uit Ber- hout is vannacht omgekomen, toen dc auto. waarin hij met zijn vrouw en drie zoons terugkeerde van een verjaars visite, op de Walingsdijk in Ursem ten gevolge van de gladheid en de mist in de langs de weg lopende vaart reed. De auto werd bestuurd door de 19- jarige A. Floris. Deze wist zich met zijn moeder en twee broers uit de over <je kop geslagen auto te bevrijden. Zijn vader werd levenloos uit de auto ge haald. Een Atlas-raket die dinsdagavond te Cape Canaveral in Florida gelan ceerd werd, heeft de berekende af stand over de Atlantische Oceaan afgelegd en de vlucht heeft de mees te beoogde resultaten afgeworpen. 5»crctaris vuur algemene raken va» de Her\ormdc Kerk, ds. F. Hf» ^dsman, herdacht gisteren dat hij 25 jaar e 'den In het ambt werd bevestigd. In 7** H»ag hield de predikant een druk ®e*oehte receptie. dt foto (van links uaat cechu> de pratses van de Generale Synode van de Ned. Hervormde Kerk, dr. A. A. Kool haas. de dochter cn de echtgenote van da Landsman en ds. Landsman telf, die samen dc binnengekomen gelukstelegrammen be kijken. (Voor verslas zi« pagina 5)» De „Verenigde Gerondheids/org Noord-Nederland", een overkoepelend orgaan voor ziekteverzekering In de drie noordelijke provincies, heeft met een door een Amsterdams reclamebureau ontworpen reclamefolder heel wat mis verstand veroorzaakt. De folder was samengesteld als een rekening met gefingeerde cijfers van een gefingeerde zieken fondsorganisatie en een eveneens verzonnen chirurg: dr. B. van Wapeningen, Veemarkt 9. De pseudo-rekening leek zo echt, dat menigeen dacht bij vergissing een reke ning te hebben ontvangen. Men belde het telefoonnummer cn kreeg, door een ongelukkig toeval, de Groningse chirurg prof. dr. L. D. Eerland. OssemaTkt 9. De telefoon van hei huis van prof. Eerland ratelde onophoudelijk. De directie van de V.G.N.N. heeft Inmiddels aan prof. Eerland spijt betuigd over deze gang van zaken. (Van een onzer verslarsevcrs) Rondom de emigratie naar Australië ran de Barnevcidse cartonnasehande- iaar J. van T F, zijn in zijn vroegere woonplaats talrijke geruchten ont staan. omdat de heer Van 't F. met ziln aezin kans zou hebben gezien het land te verlaten met achterlating: van vele schulden, waarvan de schattineen nogal uiteenlopen. Zo zou hij nog verschillende bedra gen hebben te verrekenen met een aannemer en een elektricien voor een bungalow, die hij vorig jaar heeft laten oouwen- Deze schuldeisers zouden in middels beslag hebben laten leggen op de bungalow en de fabriek. De inspecteur van de belastingen te Harderwijk weigerde ons te zeggen of er ook nog belastingschulden zijn. Overigens is bij de politie nog geen aanklacht ingediend wegens oplichting of iets dergelijks, hoewel dit niet zo verwonderlijk Is. aangezien de zaak geheel in het civiele vlak ligt. De heer Van 't F., die van goede familie is, stond wel bekend als „een gelukszoeker", die reeds vele onder nemingen heeft opgezet, zonder deze tot een goed einde te brengen. Maar ook de politie had niet de indruk hier met een oplichter te doen te hebben. Bovendien zouden nog wel enige ac tiva zijn achtergebleven, o.a. de bunga low en de bedrijfsruimten. In het westen des lands hing van morgen plaatselijk een zeer dichte mist, waardoor het zicht soms was teruggebracht tot enkele meters. Deze mist was er ondermeer de oorzaak van, dat een melktankauto ter hoogte van het vliegveld Ypenburg werd gegre pen door de tram, die van Den Haag naar Delft reed. Niemand ljep bij dit ongeluk letsel op, maar er was een flinke materiële schade en tijdelijk vertraging op dc lijn tussen Den Haag en Delft. In sommige Haagse buitenwijken reden de stadsbussen met grote ver traging. Het treinverkeer lussen Gouda en Den Haag werd licht gestagneerd. Over de gehele Nieuwe Waterweg, tot ver in het havenbekken van Rot terdam, hing een dichte mist, die het scheepvaartverkeer ernstig belemmer de. Verscheidene te Rotterdam ver wachte schepen zijn buitengaats voor anker gegaan. PRESIDENT Eisenhower heeft het Amerikaanse Congres een wetsontwerp voorgelegd, dat een einde moet maken aan de prak tijken van gangsters in de vak beweging. De president wil het algemeen bp- tang beschermen en dc vrijheid van de arbeiders verzekeren door afpersers uit de arbeidersbeweging- te verwijde ren en tie kassen van de vakbonden te beschermen tegen corrupte functiona rissen. Sommige van de door Eisenhower voorgestelde wijzigingen zijn door de vakbeweging voorgesteld en an dere door de werkgevers. Het verbod van de Taft-Hartley wet op indirecte boycotten waardoor werkgevers belet wordt zaken te doen met andere firma's zal wor den verscherpt. Daarentegen wordt het verbod voor stakers, om te stem men of een vakbond hun belangen zal blijven vertegenwoordigen, op geheven. De vakverenigingen zouden hun statuten en reglementen openbaar moeten maken. Het mag volgens de president niet langer mogelijk zijn dat een vakvereniging, door het uitzetten van posten, eer. werkgever dwingt haar als -vertegenwoordigster van zijn per soneel te erkennen. De aanbevelingen van de president vloeien voort uit een onderzoek, dat een commissie heeft ingesteld naar gangstennethoden in de vakbeweging. Deze commissie rapporteerde in sep tember van het vorig jaar onder meer, dat de unie van vrachtautorhaaffgurs bijna zeven miljoen dollar aan-'gang- sters had geleend. De' aanbevelingen van Eisenhower zijn praktisch dezelfde als die, welke hjj een jaar geleden indiende bij een met geslaagde poging om het Congres een wets-voorstel te laten goedkeuren tegen de afpersings- en zwendelprak- tyker» van sommige vakbondsleiders gericht. Tijdens een uiteenzetting die hij woensdag gehouden heeft voor de com missie voor Buitenlandse Zaken uil het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dulles, ge zegd dat de Ver. Staten geen belang rijke geschillen hebben met de Sow- jet-Unie en die ook nooit gehad heb ben. Ter verduidelijking merkte Dulles op, dat de werkelijke geschillen hij gaf een uiteenzetting over de koude oor log bestaan tussen de vrije wereld en het internationale communisme, dat heerst over 90 miljoen mensen, in vijf tien landen die onafhankelijk zijn ge weest. Te Moskou is een handelsprotocoi tussen de Sowjet-Unie en Joegoslavië ondertekend dat voorziet in een lichte uitbreiding van de handel tussen beide landen, aldus het Russische persbureau TASS. vV (Van een onzer verslaggevers) Zondagavond zullen ongeveer hon derd Nederlandse arbeiders in dienst van het scheepvaartbedrijf van Zan ten te Rotterdam, naar Oost-Duiis- land vertrekken. Zij zullen daar te werk worden gesteld op de Warnewert in Warnemunde.bii Rostoek, waar drie schepen aan de afbouwkade liggen. Dc arbeiders zullen vijf weken weg blijven- Daarna komen zij vijf dagen fiiet verlof naar huis. Het achterblij vende gezin zal per week f 110,ont vangen. De arbeiders '«rijgen 40 oost marken per week zakgeld. -Enige-dagen geleden heeft het be- drijt*ad-vertënties in de dagbladen go- plaatst, waarin koperslagers, fitters, bankwerkers, lassers en monteurs wer den gevraagd. Buim duizend arbeiders hebben zich gemeld. Zij zuilen, zo is de bedoeling, binnen vijf weken in Oost- Duitsland aan het werk zijn. De heer Van Zanten vertelde, dat hij enige weken geleden het verzoek heeft gehad van de werfdirectie in Warne- (Van een onzer verslaggevers) Aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 maart zullen dertien partijen deelnemen. Daartoe behoren er vijf die op het ogenblik nog niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Het izijn de Pacifistisch Socia listische Partü, de Boerenpartij, de Partij voor Landbouw en Middenstand, het (vrijgemaakt) Geref. Politiek Ver bond en de Positief Christelijke Na tionale Unie. De laatstgenoemde party heeft al leen in de kieskring Amsterdam een lijst ingediend. Er staan slechts twee kandidaten op: de heren J. F. N. van Os te Doom en C. Poot te Amers foort. Mede doordat de lijst op het laatste nippertje 25 minuten voor sluitingstijd bij het hoofdstembu reau werd gebracht, kon de naam niet meer worden geregistreerd. De partij zal dus aan de verkiezingen slechts kunnen deelnemen met vermelding van het nummer dat haar wordt toege wezen. Naar wij verncmcr, is de heer Van Os lid van de a.-r. kiesvereniging in Doorn. Zijn hoofdmotief voor hel indienen van een eigen kandidatenlijst zou zijn een poging om dc anti-revolu tionairen. christelijk-historischen en staatkundig-gereformeerden als het Hel H'estduitse ministerie van Defensie heeft opdracht gegeven een rechtsgeding aanhangig ie maken te gen ds. Niemoeller. daar deze zoals we gisteren reeds in een deel van onze edities meldden zich in bet open baar schuldig zou hebben gemaakt aan laster ten aanzien van de VVesiduitse strijdkrachten. De aanklacht is ingediend bij de officier van Justitie in Kassei, waar Niemoeller zondag jl. het woord voer de. Het Westduitse kabinet heen deze kwestie gisteren besproken en hel kwam tot de conclusie dat de be weerde uitlatingen van ds. Niemoel ler „op de scherpst mogelijke wijze moeten worden gelaakt". De maxi mumstraf voor laster is in de Bonds republiek twee jaar gevangenisstraf. De gerechtelijke vervolging van Nie moeller geschiedt op verzoek van mi nister van Defensie "Josef Strauss. De zinsnede die de toorn van de regering heeft opgewekt luidt: ..De opleiding van soldaten en de training voor hoge militaire posten moet worden be schouwd ais een hogeschool voor be roepsmisdadigers." Ds Niemoeller heeft later ontkend dat hij dit zou hebben gezegd. Hij zou gedoeld hebben op de training van de voormalige Wonrmacht-commando's. ware te overkoepelen cn tot eenheid te dwingen- Nummer 2 van ds lijst, de heer Poot, deelde ons vanmorgen, desgevraagd mee dal hij tegen zijn zin op de lijst geplaatst is. „Ik sympathiseer met het streven naar eenheid van de protes tantse partijen, maar dit doel kan men niet bereiken door het aantal partijen nog met een te vermeerderen", zei de heer Poot ons. Zelf is hij christelijk- hisiorisch, hoewel geen lid van een kiesvereniging. De Partjj voor Landbouw en Mid denstand heeft in de kieskring 's-Her- togenbosch een lijst met kandidaten ingediend en in de kieskring Tilburg een lijst zonder namen. De afgevaardigde die in Tilburg de lijst kwam inleveren, was wel erg on fortuinlijk. Om één minuut voor vijf kwam hij bij het hoofdstembureau. Hij was elders zo lang opgehouden by het storten van de waarborgsom, ver klaarde hij. In de haast overhandigde hij een papier, waar alieen de naam van de partij op stond. De naam van de kandidaten wilde hij er na die overhandiging nog bijvoegen, maar dat werd hem niet meer toegestaan. Er zal nog nader worden beslist of de naamloze lijsf geldig is. Negen partijen hebben in alle acht tien kieskringen van ons land kandi datenlijsten ingediend. Het zijn de KVP, de PvdA, de ARP, de CHU, de VVD. de CPN. dc SGP. hel GPV en de Pacifistisch Socialistische Party. De afgescheiden communistische Bruggroep onder leiding van Gerben Wagenaar neemt aan de verkiezingen deel in alle kieskringen, behalve Mid delburg. 's-Hertcgenbosch en Tilburg. Dc Boerenpartij heeft alieen in de kringen 's-Hcrtogenbosch, Tilburg en Maastricht geen lijst ingediend. (Van onze correspondent In het St. Joannes de Deo-zieken- huis te Haarlem is de 50-jarige musi cus R. A. Bottinga opgenomen. De mu sicus ging op 17 november van het vorige,jaar in hongerstaking ter ver krijging van een hem reeds jaren ge leden beloofde uitkering krachtens de wet op de buitengewone pensioenen. Hij is volkomen uitgeput, want hij hield staking tot op heden stipt rol. munde te komen praten. Met vijftien man was hu werkzaam in Travenmunde, een plaats aan de oostgrens, welk werk ten einde liep. In Oost-Duitsland is volgens de heer Van Zanten alles naar tevredenheid geregeld. Geld zal worden overgemaakt naar de Nederlandse Bank. Als voor waarde stelde de Oostduitse regering, dat de sociale voorzieningen van de arbeiders in orde zouden zijn. Van Nederlandse 2ijde worden geen bezwaren gemaakt tegen deze tewerk stelling in het buitenland. Wel gelooft men, dat de arbeiders spoedig zullen ervaren, dat de arbeidsvoorwaarden In Oost-Duitsland niet zo gunstig zijn. Het bedrijf zal voor een visum voor de ar beiders zorgen. Het gewestelijk arbeidsbureau In Botterdam staat buiten deze actie. Bier zegt men, dat er voor goed geschoolde vaklieden nog steeds werk in Neder land te vinden is, Een verkeerstechnische vergelijking tussen de Coen- en IJ-tunnel valt niet alleen voor het Zaanse en het inter lokale verkeer, maar ook voor Am sterdam ten gunste van de Coentunnel uit. Dit 'is de voornaamste conclusie uit het jongste informatiebulletin, dat het Zaans Tunnef Comité ons deed toe komen. Het comité geeft vervolgens een ver- gelykend overzicht van de te verwach ten mogelijkheden van en moeilijkheden met de beide tunnels. Zo wordt ge zegd, dat "bij de IJ-tunnel al het ver keer in het oude stadsgedeelte by het Waterlooplein boven dc grond zou komen, terwyl dat bij de Coentunnel op vrijwel onbebouwd land bij de Coenhaven zal gebeuren. Verder zal het verkeer van en naar de Coen-tunnel gebruik kunnen maken van verschillende brede en wat min der brede wegen aan de buitenkant van de hoofdstad, terwyl men by de IJ-tunnel op daarvoor niet berekende straten in het centrum zou zijn aan gewezen. Ten slotte wordt gesteld, dat de IJ-tunnel aan de oostzyde van het stadscentrum gelegen voor de in dustriëlen havenuitbreidingen in wes telijk Amsterdam van weinig betekenis zal kunnen zijn. Dokter C. J. Ouderkerk, de scheepsarts van het hospitaal- kerkschip De Hoop die in twintig jaar duizenden gewonde en zieke vissers medische hulp verleende, slapt voor goed aan wal. Gister middag, toen het: schip na een reis naar de Ierse Zee in Amsterdam binnenliep, pakte de scheepsarts zijn bullen. Voor hem was het werk in de zeepraktijk afgelopen. De foto toont dokter Ouderkerk op 't moment, dat hij overstapt van de zee- op de loalprakljjk. Hy be gint nl. op Goeree als huisarts een nieuw bestaan. De Nederlandse vis sers en hun organisaties zullen de scheidende arts over enige maan den hij gaat nog één reis mee om in mei zijn opvolger in te werken voor zijn werk huldigen. 0 De afdeling Bcxgen op Zoom van de Nederlandse Christelijke Vrouwen bond zal op vrydag 13 februari des avonds om acht uur in de Evangelische Lutherse kerk een bijeenkomst houden in verband met de Wereldgebedsdag. Tijdens een vrije dekstarl aan boord van Hr. Ms. vliegkampschip Karei Doorman, is een ccnmotorig aanvalg- vliegtuig van het type Avenger veron gelukt. - Van de vierkoppige bemanning, bestaande uit luit. ter zee.ylieger der eerste klasse A. Seret, luit. ter zee waarnemer der tweede klasse oudste categorie P. Smit, majoor-vliegtuig-, maker konstabel J. Bode en de korpo raal vliegtuigtelegrafist J. Muller, wordt korporaal Muller vermist. Aan gezien na 25 minuten minutieus zoeken de vermiste niet gevonden werd, dient te worden aangenomen dat hy ver dronken is. Een Deens dagblad heeft een bedrag konden, worden gered en verkeren in goede gezondheid. De korporaal-vlieg tuigtelegrafist J. Muller was gehuwd en afkomstig uit Katwijk aan de Rijn. Tijdens een repetitie voor de opera Andréa Chenier, waarvan hedenavond in Den Haag door de Ned. Opera de première wordt gegeven, dreigde het opera-orkest gisterochtend met staking, indien de muziekredacteur van een der Haagse dagbladen, die de repetitie bij woonde, de zaal niet zou verlaten. Deze redacteur had daags tevoren in een beschouwing over de Ned. Opera het orkest een slecht ensemble genoemd, dat bovendien het onrustigste element in deze onderneming vormt, Hierby doelde hij kennelijk op de medezeggingschap in beleidsaangele- genheden, welke het orkest in de af gelopen jaren meermalen heeft op geëist, hetgeen reeds enkele malen tot interne conflicten aanleiding heeft gegeven. De personeelschef van de Ned. Opera bracht de muziekredacteur, die met toestemming van de directie deze repetitie bijwoonde, op de hoogte van de wens van het orkest. Aangezien een half uur oponthoud reeds ernstige ge volgen voor het welslagen van de pre mière zou kunnen hebben, gaf bedoelde redacteur onmiddellijk gevolg aan het verzoek, waarop ae repetitie voort gang kon vinden. DE 32-jarige Amerikaanse radio medewerker Peter Tripp uit New York is erin qeslaaad 200 uur achter een wakker te blijven. Tripp deed de propf te u*i!!e ran de wetenschap en de liefdadigheid. Toen hij gister avond de tweehonderd slapeloze uren had rolaemaakt. drukte hij op een knop. tcoardoor het startsein icerd creperen voor een grote Amerikaanse liefdadigheidscampagne. Tripp heeft voortdurend onder dokterscontrole gestaan. Nadat Tri op voor de radio verklaard had. dat hij het erop had zittenwan delde hij met zijn vrouw naar een nabijgelegen hotel, waar nog een wetenschappelijke proef genomen zou worden, voor hij in bed zou stappen. Maar Tript» viel in slaap voordat de voorbereidingen voor de proef gereed waren. Het was de be doeling geweest om Tripp's hersen golven te vergelijken voor en na het in slaap vallen, maar tijdens zijn slaap zullen nu andere proeven ge nomen worden. Inmiddels is een andere Amerikaanse radioman met een marathon wan de wake" bezig, hoewel niet onder medisch toezicht. Het is de disc- jockey David Hunter uit Jackson ville in Florida. Hunter zegt, dat hij 225 uur wakker zat blijven. Hij be weerde gisteravond al 202 uur ach tereen wakker te zijn gebleven, toen collega Tripp de 200 uur had vol' gemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1