in West-Nederland Den Haag en Rotterdam werden „dode steden" Velen strandden in vreemde steden Vlist neemt af Prinses Beatrix 21 jaar i Op een botsingen met weg 160 auto s V.S. bezorgd over emigratie van Roemenen naar Israël Ruim miljoen Nederlanders profiteren van de AOW Ook 'erwoechin en Saboerow in ongenade? Zowel voor radio als t.v. verkiezingszendtijd Rusland kan meer raketten maken dan VS KLM weer 7 pet r Niet geoorloofd Tegen .Jxet goede heertje" zes jaar geëist Onzuivere lucht oorzaak van mist Verscheidene wagens te water geraakt Wel spreken maai niets laten zien voor de camera's Zal Willy Brandt bijdraaien? VRIJDAG 30 JANUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4209 DRIE PERSONEN VERDRONKEN RUSSISCHE DRUK OP NASSER? Mannen roofden alles ivat los en vast was Tegen spoorbomen 104-JARIGE IN SOEST OVERLEDEN Ambassade-ambtenaar gearresteerd Koninklijke gift voor spastische kinderen Baby in wiegje gestikt McElroy geeft toe: Koningin en prinsessen in Haagse schouivbitrg A J Directeur: H,. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. B. J. S. BR1JXNSSLOT (Van onze verslaggevers) EN MIST ZO DICHT als 111 Nederland zelden voorkomt, heeft *-J gisteravond vooral in het westen van het land het verkeer volkomen ontwricht. In Den Haag werd het autobusverkeer geheel stopgezet. Ook taxi's reden niet meer, en de meeste particulieren vonden het eveneens veiliger hun wagen aan de kant van de weg te zetten. In Rotterdam was de toestand niet minder ernstig. Het aantal ongelukken was hier legio. De NCRV deed gisteravond op verzoek van de KNAC zelfs via de radio een oproep aan de bevolking de huiskamergordij'nen open te laten ten behoeve van het verkeer. Ieder lichtpuntje was een houvast en een oriënteringspuntje meer voor de mensen óp de weg. Zie verder pag. 5, le kol.) f V (Van onze verslaggevers) KETTINGBOTSINGEN waren gisteren en vandaag tengevolge ran de mist aan de orde van de dag. Op de rijksweg Rotterdam- Den Haag waren niet minder dan 160 auto's bij botsingen b.etrok ken. Op verscheidene andere plaatsen reden auto's het water in. Twintin; botsingen Meer dan miljard aan V_ sociale uitkeringen J jtetfcrAun* Witte de WHhstraat F 5 - Telef. 113700 <4 1.). Postbus 1112 - PostGiro No. 424519. Klaefttendicnst abonnementen: 13..1019.30 uur. 2atcrdags 1713 uur. Telefoon 115700. ij-GMTMihace: H"Vgensplein X - Telef. 183467 (3 Rinen.) Postbus 1091 - Postgiro No. 424667 Klachtendicnst: 18 30IS 30 u. Telef 362369. Bofdreeht: Scheffersplein 3 - Postgiro No. 424203. Telef. 4570. Klachtendienst na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telef. 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. -\ (Geldig tot morgenavond) ZWAKKE WIND. Vooral aanvankelijk «ogr op vele plaatsen mist. Overigen» veel bewolking met hier en daar wat motregen. Vannacht in het binnenland lichte vorst, elders temperatuur om. het vriespunt. Morgen overdag temperaturen op de meeste plaatsen enkele graden boven nul. Zwakke wind in hoofdzaak tussen west en noord. Morgen: Zon op: 8.23 Maan op: 0.51 (Van onze militaire medewerker) EB is in de pers, speciaal in die van Botterdam, fel gereageerd op een artikel van de hand van lt. kol. b.d. H. C. Bajetto in de Militaire Spec tator. Het was geschreven naar aan leiding van een pennevruclit van H. A. Jakobsen in de „Wehrwissenschaft- lïche Rundschau" over het bombarde ment van Rotterdam op 14 mei 1940. Overste Bajetto kvara lot de con clusie dat dit bombardement een ge oorloofde oorlogshandeling was. Rot terdam was immers z.i. geen open, doch een verdedigde stad. Voorts zou het bombardement een strikt militair doel hebben gehad, logisch voortvloei ende uit de operationele situatie op dat ogenblik. Zouden de Duitsers ter reur hebben beoogd, dan zouden ze de buitenwijken van de stad hebben ge bombardeerd met groter effect op de burgerbevolking en minder risico voor it eigen troepen. nir betoog van overste Bajetto LJ achten wij op geen enkel punt geslaagd. Baten we onze herinnering 'nog eens wat opfrissen. De groot-stra tegische situatie verliep in mei 1940 voor de Duitsers geheel naar wens. Toen generaal von Küchler op 13 mei te 17.05 opdracht gaf voor het bom bardement op 14 mei te 13.20 droeg dit ten eerste reeds een terreurkarakter {„De tegenstand in Rotterdam moet met alle middelen gebroken worden, desnoods door met vernietiging van de stad te dreigen en deze uit te voe ren") en ten tweede was op dat mo ment de" doorbraak bij Sédan met in eenstorting van het Franse front zich reeds bezig te voltrekken, Brugge- boofden waren gevormd en tanks trokken over de Maas. Was de lokaal-strategische situatie in Holland zo slecht en zou de snelle val van Rotterdam daarin radicale ver andering brengen? Zou om de ar gumenten van de schrijver te noemen een aanval van Franse troepen uit het zuiden tegen de JVIoerdijkbrug- gen daardoor zijn voorkomen? Zqu de vereniging met de Duitse troepen bij de Grebbe zijn versneld, aangenomen dat er toen nog een intacte Waterlinie zou zijn geweest. Zou de aaukomst van Britse versterkingen in Amster dam erdoor zijn verhinderd? Kortom, zou het door de Duitsers gevreesde voortbestaan van een bruggehoofd in de rug daardoor snel zijn voorkomen? Neen! Niet door de bloot tactische daad van de val van Rotterdam! Wel door het veel verder grijpende resul taat van de val van heel Holland. BIJ de laatste bedoeling is de opzet duidelijk. De wijze waarop Rot terdam snel zou vallen moest door haar afschrikwekkendheid tevens de val van heel Nederland met zich brengen. Het terreurelement speelde dus de eerste rol en dit is ook benut door de volgende dag Utrecht met een gelijk lot te bedreigen en daarmede de alge hele capitulatie van Nederland (behal ve Zeeland) af te dwingen. Dit vooropgezette, doelbewuste ter reurelement ligt bovendien opgesloten in het bevel .van generaal Küchler om te dreigen met vernietiging van de stad. Vernietiging van een grote stad op grond van een beperkt tactisch doel gaat immers dat tactisch doel verre ie boven. Dat is volkomen in strijd met het i'n de landoorlog des tijds toegestane, aan grote beperkin gen gebonden gebruik van strijdmid delen tegen een stad. HET terreurelement «preekt voorts uit het feit dat de stad niet bc ■stookt is geworden door Stuka-duik- bommenwerpers doch door Heinkel bommenwerpers. De eerste soort zou, in overeenstemming met de geoorloof de landoorlogsregelea, een beperkte rechtsstreekse 'teun aan de grond troepen hebben kunnen geven waar door de verwoesting sterk zou zijn be perkt. De tweede soort kon technisch slechts een bombardement op een op pervlakte afgeven, dus ver uitgaande op wet de grondtroepen aan steun zouden behoeven. Ja. zelts voor hen een nadeel zou zijn omdat de grote verwoestingen het doordringen en be. zetten vaö de stad zou vertragen. Het dreigen met een gelijk lot voor Utrecht ondersteunt de stelling, dat Rotterdam als afschrikwekkend voor beeld was bedoeld, evenals Warschau in. 1939. Herinnert men zich nog wel dat na Warschau en voor de invasie in Noorwegen in West-Europa films hebben gedraaid van de Duitse voor lichtlngsdienst over het Warschau- bombardement ter intimidatie van pu bliek en xegering? Was Rotterdam in lit verband niet 'en geheugenopfrlsser van Warschau? Concludeerden de geallieerden daar Biet de onscrupuleusheid van de. Duit 'Bis uit en gingen zij niet daarom over tot bombardementen op het Ruhxgebied? Rotterdam bewees lm Mist maakt verkeer geheel onmogelijk Volgens onze weerkundige medewerker breidde de mist zich in de loop van de dag uit over Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de Betuwe. Bovendien daalde de temperatuur geleidelijk verder beneden het vriespunt, waardoor de mist hier en daar op de wegen een heel dun jjslaagje vormde. Vannacht kroop de mist verder naar het noorden van ons land en naar Zee land. Was in Den Haag gisteravond tijdens het spitsuur het zicht nog vier meter, later op de avond is dit nog sterk teruggelopen, zodat op sommige punten zelfs de straatverlichting nauwelijks zichtbaar tras. De verkeerspolitie kon weinig uitrichten. Hier en daar waren de agenten niet meer te onderscheiden. De gebruikelijke surveillance met de polltiejceps moest worden gestaakt. Het autobusverkeer van de Haagse Tramweg Maatschappij is eveneens stopgezet. De chauffeurs, die het aandurfden, mochten tussen zeven en acht uur gisteravond nog naar de garages rijden. De trams bleven rijden, zij het in opdracht stapvoets, dus met een snelheid van een vijf kilometer per uur. Het hele buspersoneel, dat gisteravond dienst had. bleef overigens in de remises in reserve, zodat alle bussen, mocht de mist plotseling optrekken, on middellijk weer konden rijden. Omstreeks zeven uur werd eveneens het taxiverkeer in Den Haag in onder ling overleg tussen verscheidene taxi bedrijven geheel stilgelegd. Chauf feurs verklaarden, de punt van de motorkap van hun wagens uit niet meer te kunnen zien. Ze reden onge veer een uur over een afstand van vijf kilometer. Ook de a.-r.-kiesv. Centrum Iff-West heeft hinder ondervonden van de mist. at vertoefde zij niet op straat. Vele leden en belangstellenden 1naren nl. bijeen en zalen met smart te wachten op de ere-voorzitter van de partij, dr. J. Schoutendie een rede zou houden, maar inj bleek door de mist verhinderd le zijn. Het binnenkomen van de post stukken op het hoofdkantoor der PTT in Den Haag werd ten gevolge van de mist ernstig vertraagd. De buslichting van halfnegen was om 'tien uur nog niet op het hoofdpost kantoor aangekomen. In Rotterdam stelden padvinders en burgers alles in het werk om het totaal lamgelegde verkeer weer op gang te brengen. Er was een Zicht van slechts drie meter. Bij het begin van de rijkswegen waren verkeers posten ingericht. Via luidspreker» adviseerde de politie de automobi listen hun weg niet te vervolgen en dp nacht door te brengen in Rotter, dam. De meesten gaven hieraan ge hoor. Tegen de 5l-jarigc procuratiehouder C. R. van II. (alias „het goede heertje" of „Rijke Kees") heeft de officier van Justitie bij de Amsterdamse rechtbank vanmorgen zes jaar met aftrek geëist. Van II. wordt ervan verdacht ruim twee miljoen gulden te hebben ver duisterd. (Zie ook pagina 3). (Van 0117e et-rkundlse medewerker) De bijzonder dichte mist in het wet ten van het land, die nauwelijks onder doet voor de beruchte Londense „tóf". hangt vermoedelijk samen met een gro tere verontreiniging van de atmosfeer, die bijzonder gunstig is voor mlst- vorming. Als gevolg van het bijna wind stille weer is de atmosfeer in de onder ste lagen zeer stabiel, zodat alle indus trie- en linisbrandrook zich in de onder ste tientallen meters ophoopt. N* een In betekenis afnemend hogedrukgebied boven het vas teland van Europa en Engeland Is de wind gisteren vrijwel geheel wegge vallen. In de landen rond de Noord zee nam bovendien de vochtigheids graad van de lucht toe. Hierdoor breidde dc mist 2ich belangrijk tilt. In ons land, waar gisteren het wes ten In een zeer dichte mist gehuld bleef, breidde de mist zich geleide lijk verder landinwaarts uit. Van morgen was alleen 't zuidoosten vau het land nog buiten de njlsc. De tem. peratnur daalde in ons land op de meeste plaatsen tot omstreeks 5 gra den onder nul. Van de oceaan be reikte intussen een nieuw hogedruk gebied Schotland. Onder invloed biervan. zal er In onze omgeving een zwakke noordwestelijke wind gaan waaien, waardoor Iets minder koude lucht van ree zal binnenstromen. De temperaturen zullen zich daar om in stijgende lijn bewegen en in het westen en noorden van het land boven het vriespunt komen. De mist zal daarbij af temen. t Drie personen zijn ten gevolge van dc mist om het leven gekomen. De 72-jarige B. Snoodïjk uit Rot terdam viel na een misstap lil de Delfhavense Schie en overleed later in het ziekenhuis Coolsingel. De 62-jarïfee H. Baars uit de Van Speyckstraat en de 38-jarige J. Ver heul uit de Duranstraat, beiden uit Den Haag en werkzaam bij de fa. Vlsheen. aan de Jupiterkade aldaar, vertrokken 's avonds om zeven uur van hun 'werk en reden, door de mist misleid, In het water. Zij ver dronken beiden. Nog vier andere auto's raakten van de weg af en reden het water in, doch in deze gevallen, in Den Haag in de Loosduinervaart en in dejHoutza- gerssingel en te Rotterdam een taxi in de Merwedesingel, konden de in zittenden zich tijdig redden-en be perkte de schade zich tot natte kle ding en een natte auto. De taxi chauffeur uit Rotterdam werd echter voor alle veiligheid in een zieken huis opgenomen. Dit gebeurde ook met de 70-jarige heer "W, Cord, te Rotterdam, de tweede die op deze avond in de Delfhavense Schie te recht kwam. Bij een ongeluk, dat vanmorgen in Den Oever, bij de splitsing naar de Afsluidijk gebeurde, werden twee personen, uit Heiloo ernstig gewond. Zij moesten naar het ziekenhuis te Alkmaar worden gebracht. Beiden zaten in een personenauto, die bi) de splitsing door het slechte zicht met een vrachtauto met oplegger uit Ma- rum in botsing kwam. O De beruchte rijksweg 13, van Rot' terdam naar Den naag, sloeg ook nu weer a!Ic record». Er gebeurden twin tig botsingen, waarbij in totaal 160 auto's betrokken waren.' Tientallen wagens konden niet meer Een recente foto van H.K.H. prin ses Beatrix, die morgen haar 21ste verjaardag hoopt te vieren. Foto M. C. Meyboom Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken 1 ziet in de emigratie van duizenden Roemeense joden naar Israël een poging van Rusland om de onrust in het Midden-Oosten aan te wakkeren, zo schrijft de New York Times, De rijkspolitie van Vlieland heeft de 50-jarige G. te Vlieland en zijn on geveer 30-jarige aangetrouwde stief zoon D. uit Wolvega aangehouden. Zij bekenden de laatste anderhalf jaar grote partijen goederen te hebben ge stolen uit zomerhuizen en hotels, o.a. dekens, lakens, bestek, serviezen, slo pen en blikken groente. Voorts hadden zij bij particulieren badpakken, hout, gereedschappen, wasgoed en fietsen ontvreemd. Een groot deel van de ver dwenen artikelen is achterhaald. Er zijn ongeveer 300.000 joden in Roemenië. Dit aantal is waarschijnlijk niet voldoende om het machtseven wicht in het Midden-Oosten in gevaar te brengen, zelfs als alle Roemeense joden naar Israël zouden gaan, aldus het blad. Maar men acht het vrijwel zeker dat de Arabische wereld onrustig zal wor den ais de emigratie van de Roemeense joden gevolgd mocht worden door de emigratie naar Israël van de 3 miljoen joden die in de Sowjet-Unie wonen, hetgeen door premier Ben Goerion van Israël is voorspeld, zo vervolgt de „New York Times". In Washington ziet men in deze emi gratie een Russische poging om druk uit te oefenen op president Nasser en deze zienswijze vindt steun in de woor den van Chroestsjew op het 21ste par tijcongres in Moskou, De Russische premier heeft op dit congres zijn mis noegen geuit over de maatregelen van de Ver. Arabische Republiek tegen de communisten in dit gebied, zo besluit het blad. RVUI een miljoen Nederlanders profiteren van de voordelen van de algemene ouderdomsvoorziening. Op 31 december 1957 waren 739.909 A.O.W.- pensioenen toegekend en wel aan 148.900 ongehuwde mannen, 230.009 ongehuwde vrouwen en aan 311.909 echtparen. Dit blijkt «lt het (gecombineerd) jaar verslag van de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid over 1957. Het blijkt dat het aantal ongehuwde vrou wen boven de 65 jaar bijna tweemaal 70 groot is als het aantal mannen boven de 65. Het totaal bedrag aan sociale uitke ringen bedroeg In 195" mécr dan een miljard gulden. "Ten opzichte van 1536 betekent dit meer dan een. verdubbe- ling. De voornaamste oorzaak van de stijging Is de invoering van de A.O.W. Vergeleken met het bedrag, dat in 1956 ingevolge de noodwet ouderdoms voorziening werd uitgekeerd, is sprake van een vermeerdering met ƒ543 mil joen. Ook de andere uitkeringen zijn echter sterk gestegen. Bij de ongevalsuitkerin- gen waren b.v, van Invloed de la de laatste tijd doorgevoerde loonrondcn en de verhoging van het maximaal verze kerde dagloon van ƒ16 op ƒ19. Het aantal aangegeven ongevallen In de in dustrie was in 1957 lager dan in 1956: resp. 400.099 en 409.000, Het totaal be drag aan sociale uitkeringen steeg van 500,4 miljoen tot 1,066,3 miljoen. verder en moesten langs de kant blijven staan. Er vielen enige gewon den, die met particuliere auto's en politieauto's naar het ziekenhuis wer den gebracht. De Rotterdamse poli tie had het wel voorzien, en postte op het Blijdorpplcin om de automobilis ten te waarschuwen het er liever niet op te wagen en maar in Rotterdam te blijven. Het zicht bedroeg minder dan vijf meter. Een automobilist, die donderdag middag op de tramrails in het Groen- daal in Den Haag extra-goed uit wil de kijken, werd daardoor de oorzaak van een kettingbotsing van vijf trainsi De eerste reed de auto aan, de tweede; derde en vierde, die afwachtend stop ten werden huns onsdanks door een vijfde tram weer opgeduwd. f B|j Hlndeloopcn reed een auto met werklieden tegen de gesloten spoor bomen. De auto en een afsluitboom, werden vernield, doch persoonlijk© ongelukken deden zich niet voor. Op de onbewaakte overweg aan de Kleine Vosstraat te Brammen in Gel derland is een aanhangwagen met traktor, beladen met bussen melk van de coöperatieve melkfabriek in Eef- de, om 3.16 uur onder de trein* geko men, die om 8.03 uur uit Zutphea naar Arnhem was vertrokken. De aan hangwagen werd gegrepen en totaai vernield. Het treinverkeer had daar door anderhalf uur vertraging- Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. i Het ziet ernaar uit, dat ook Michael Penvoechin en Maxim Saboerow, twee voormalige leden van het presidium van de Russische communistische par tij, in ongenade zijn gevallen. Volgens de Prawda heeft de partijsecretaris van Leningrad de namen van Perwoe- chin en Saboerow gisteren verbonden aan de anti-partijgroep van Malenkow. Moiotow, Boelganin, Kagauowitsj en Sjepilow. Voor zover bekend is Pcr- woeeliln thans kandidaat-lid-van het nartijpresidium en Saboerow lid van het centrale partijcomité. Perwoechin werd tot kandidaat-lid gedegradeerd tijdens de zuivering, waarbij Malenkow c.s. afgezet werd. De laatste tijd heeft men van beide mannen niets ver nomen. Inmiddels nemen de aanvallen tegen de zogenaamde anti-partijgroep op het 21ste partijcongres toe. Steeds meer afgevaardigden eisen, dat de leden van de groep voor het congres verantwoor ding van hun daden moeten komen af leggen. De toenemende actie tegen de leden van de groep heeft in het Wes ten speculaties doen ontstaan dat zij terecht moeten staan als verraders. (Van onze correspondent) De oudste inwoonster van de ge meente Soest, mevrouw J. Westra Dijkstra, is vanmorgen in haar woning op de Heuvehveg te Soestdijk over leden. Op 22 december van het vorig jaar was zfj 104 jaar geworden. llllimillllliillllillUlllllimillillHllllllllllllilllllllllllllil mers dat de Duitsers zich niet langer zouden beperken tot geoorloofde strijdmiddelen in de landoorlog, doch dat zij de onbeperkte luchtoorlog In hun vanen hadden geschreven. Het bombardement van Rotterdam was derhalve geen geoorloofde tacti sche daad, doch een ongeoorloof de door geen operationele noodzaak gerechtvaardigde strategische te* reurdaad. (Van een onzer verslaggevers,) De 47-jarige kanselier A. H. R. valt de Nederlandse ambassade in Thailand (het vroegere Siam) is bij zijn aan komst op Schiphol gearresteerd. De man wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan fi nanciële onregelmatigheden, die hem een bedrag van ongeveer f 20.000 zou den hebben opgeleverd. Hij is in het huis van bewaring te Haarlem ingeslo ten. R. kwam voor een periodic,: verlof naar Nederland. Hij heeft twaalf jaar op de ambassade te Bangkok gewerkt en is in die tijd opgeklommen tot kanselier tweede klasse. H M, de Koningin en Z. K. H. de Prins hebben een belangrijke gift ge daan aan de Dr. Winthrop M. Phelps- stichting voor spastische kinderen te Amsterdam. (Van onze radioredacteur) Zowel voor radio als televisie heeft staatssecretaris Höppencr thans politieke zendtijd toegewe zen in verband met de verkiezin gen. Deze zendtijd valt in de drie weken die aan de verkiezingen (12 maart) voorafgaan: voor dc radio worden wekelijks 15 minu ten en voor televisie 7 minuten toegekend. Alleen democratische politieke par tijen die in ten minste negen van de achttien kieskringen kandidatenlijsten hebben ingediend, worden voor de mi crofoon en camera toegelaten. De tv zal uitsluitend sprekers op het -cherm magen brengen. Foto's of an dere afbeeldingen mogen niet worden vertoond. De thans voor tv beschikbare /end- tijd zal gedurende de genoemde periode worden uitgebreid met de tijd die no dig is voorde pohtieke uitzending. Een zendschema zal worden vastg" 'eld zodra bekend is welke partijen gc-ut„ik willen maken van deze mogelijkheden. De voorlopige regeling waarbij (sinds 1 januari 1958) vaste radio zendtijd aan de politieke partijen is toegekend, zal worden opgeschort ge durende de periode van drie weken voor de verkiezingen tot en met de beëdiging van de leden van de nieuw- gekozen kamer. Daarna wordt een nieuwe regeling van kracht, die mo gelijk anders is dan de huidige, in verband met de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Het geschil tussen burgemeester Willy Brandt van West-Berlijn en de parlementaire fractie van de socialis tische partij waartoe Brandt behoort, schijnt te worden bijgelegd. Gisteren kreeg Brandt van de par tijfractie een vertrouwensvotum waar in zowel hijzelf als het door hem ge voerde beleid ten volle werden ge steund. In de resolutie zetten de socialistische leden van het stadsbestuur uiteen dat het afstemmen van een door Brandt gesteld kandidaat voor de post van sociale zaken iri de senaat van West- Berlijn, niet tegen Brandt zelf was ge richt. Dinsdagavond had Brandt een ulti matum gesteld en met aftreden ge dreigd, nadat de socialistische fractie voor de tweede maal had geweigerd, de kandidaat van Brandt, Heinrich Albert?, goed te keuren. Het is nog niet bekend of Brandt zal vasthouden aan zijn eis dat Aloartz wordt benoemd. (Van onze correspondent) Het jongste dochtertje van de familie Stark te Didam is dood in het wiegje gevonden. Het meisje, 2V- maand oud, is waarschijnlijk in het kussentje ge stikt. Het was bet jongste kind in het gezin van drie meisjes. De Britse conservatieve afgevaar digde William Yates heeft donderdag in het Lagerhuis geprotesteerd tegen de grote zuiveringsoperatie die volgens onofficiële berichten op het ogenblik in het noordoosten van Cyprus gaande xou siia. De Amerikaanse minister van De fensie McElroy heeft gisteren voor een parlementscommissie verklaard, dat de Sowjet-Unie in staat is meer intern- continentale ballistische projectielen te maken dan de V.S. en dat zij daar door, Indien zij dat wil, in de komende twee jaar meer van deze projectielen kan hebben dan de V.S. Hij geloofde dat de V.S. op het ge bied van de zware bommenwerpers een zeer uitgesproken superioriteit boven de Sowjet-Unie bezitten en op dat van de middelzware bommenwer pers een „bescheiden superioriteit". Koningin Juliana en de prinsessen Beatrix em Irene, vergezeld door freule Kóell, hebben donderdagavond de tweede voorstelling bijgewoond, die het „Piccolo Teatro di Miiano" in de Koninklijke Schouwburg te 's-Graven- hage gaf van Goldoni's blijspel ,3e knecht van twee meesters". De Koningin en de prifesessen kwa men niet tegelijk bij de schouwburg aan, Zy hadden, evenals vele bezoe kers uit plaatsen buiten de stad, ern stige hinder ondervonden van de mist. De voorstelling begon een half uur later dan het vastgestelde tijdstip. De raad van commissarissen van de K.L-M. heeft zijn goedkeuring gehecht aan het voorste] van de" directie om aan de begin mei te houden algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen het dividend over 1958 te be palen, op 7 procent. Op 4 november 1958 werd reeds een interimdividend van 3 procent gedeclareerd, zodat het slotdividend over 1953 4 procent zal bedragen. Over 1957 werd eveneens 7 procent dividend uitgekeerd-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1