RADI0SEINEN OPGEVANGEN Omgeslagen sloep waargenomen GETUIGE IN HAVANA Dulles komt praten over Berlijn kolonel Aref geëist in Bagdad Negers mogen naarblanke' scholen in Virginia Liberale oppositie boekt winst in Luxemburg Pohopatiëntjes op verjaarsvisite Koopt op tijd uw zekerheid m MORGEN NAAR EUROPA Westen oneens over tactiek? Centrumpartijen in Frankrijk willen invloed herwinnen Dibeliu& Jieert zich tegen Russische voorstellen Na half jaar weer onderwijs Hogere boete voor ongeldig treinkaartje Tegenwicht contra gaullisme Vannacht lichte tot matige vorst CUBANEN VINDEN JUWELEN VAN BATISTA Le Troquer in staat van beschuldiging- SIMIWAG 2 FEBRUARI 195» ZEVENTTE1VRE JAARGANG No. 4211 r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Herkeuring mogelijk van noodwachtpliehtigen REGERING ZENDT OPNAMEN VAN PROCES UIT Schipper beklemd tussen stuurhut en sluis Kind overleden na eten van rattenvergif OPROEP TOT BONDGENOOTSCHAP r Chv.-democrat en moeten 6 zeiels prijsgeven J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: L)r. J. A. ti. J. S. BRUINS SLOT VERRASSENDE berichten over radiosignalen die geboord zijn uit hel gebied waar liet Deense schip ..Hans Hedtoft" wordt vernist, hebben vandaag de hoop dal nog overlevenden van de poolvaarder zullen worden gevonden, weer enigszins aangewakkerd. Het Deense schip ,Uiuanak', evenals de .Hedtoft' van de Deense Groenland-maatschappij, ving vanmorgen vroeg zwakke en onregel matige signalen op. die mogelijk van een reddingboot van het ver ongelukte schip afkomstig zijn. Twee radiostations op New Found- land hebben eveneens zwakke seinen opgevangen. De signalen hadden geen enkele betekenis en werden blijkbaar uitgezonden door iemand die bet morse-alfabet niet kent. Een vliegtuig van de Amerikaanse marine, dat deelneemt aan het zoeken naar de „Hans Hedtoft" heeft gemeld dat ten zuiden van Groenland een omgeslagen reddingboot is waargenomen, die waarschijnlijk afkomstig is van het Deense schip dat vrijdagavond met 95 personen aan boord op een ijsberg liep. Met haar acht omianden ovde baby op de schouders trad de Cubaanse mevrouw Aniva Ramos Zamora in Havana als getuige op in Het proces tegen kapitein Moicjon, Morejon werd beschuldigd van oorlogsmisdaden, bedreven onder het regime van ex-president. Batista. Mevr. Zamora moeder van negen kinderen getuigde dat Morejon verantwoordelijk was voor de dood van haar man. At ore jon werd in het proces ter dood veroordeeld, li tj is het aj~ gelopen weekeinde gefusilleerd. De soldaat links op de foto houdt een microfoon voor de getuige vast. Zon onder GROENLAN Afgelasten .,Om naam, te zuiveren" zün J Witte de Withstraat 25 - Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 - Postgiro No. 42451». Klacbtendienst abonnementen; 18.30—19.30 uur Zaterdags 17IB uur Telefoon 315700, <I-Gr»¥cith»te: Huygensplcin 1 - Telefoo- 183467 13 lijnen). Postbut 1091 - Poitgiro No, 424867 Klaehitmdiensf 18 3019 30 u. Telef. 3S25S*. *#rére«M: Seherfersplein 3 - Postgiro No. 424208. Tel. *370. Klachtendienst na 17 30 uur 7314. SebUdam' Lange Haven 73 - Telefoon 67488 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2 65 per maand, I 7 80 per Inru-tail. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK MIST Enkele overdrijvende wolkenvelden cn plaatselijk wist. Vannacht lichte en hier en daar matige vorst, morgen overdag lichte votst tot temperaturen om het vriespunt. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen noord en oost. Morgen: Zon op: 8.19 onder: 17.30 Maan op: 4.25 onder: 13.22 'och nog overlevenden van Hedtoft-ramp? i Advertentie) Zon op Het Deense schip „"Umanak" ving de tekens op, toen. het zich op een afstand yin ongeveer honderdviiftlg kilometer vin de plaats bevond waar de „Hed toft" waarschijnlijk is ver-paan. De senders In de reddingboten van de „Hedtoft" zijn uitgerust met dynamo's. rccxrrv CUXCPA die met de hand moeten worden aan gedreven. Er wordt dan automatisch een SOS-signaal uitgezonden, maar dit timaal wordt verminkt wanneer het apparaat niet goed wordt bediend. Beu woordvoerder van de Deense Qroenlandmaatscbapptj heeft verklaard dat er een goede kans bestaat dat de lein enafkomstig zijn van overleven' den van de „Hanx Hedtoft". De piloot van het Amerikaanse marinevliegtuig heeft de omgeslagen reddingboot waargenomen ongeveer 93 kilometer ten zuiden van Kaap Vaar wel, het meest zuidelijke punt van Groenland. Er werd geen teken van leven gezien. Schepen en vliegtuigen hebben het gehele weekeinde naar het Deense whip gezocht. Het zeegebied voor de Groenlandse kust wordt nog steeds door een orkaan achtige wind in. heftige beweging ge houden. Er staat een zeer zware zee gang, en er is veel drijfijs. De Duitse trailer „Johannes Kruess" die het eerst op de plaats des onheils was aangekomen, is na tien uur zoeken uit hel betrokken gebied weggevaren, omdat het vaartuig door Ijs dreigde te worden ingesloten. Het voorlopige plan is dat vijf vlieg tuigen, van drie nationaliteiten, van daag 't zoeken naar mensen van de „Hans Hedtoft" voortzetten. Gisteren is gezocht door drie Ame rikaanse vliegtuigen. Vandaag zullen rikaanse vliegtuigen en. verscheidene schepen. Vandaag zullén dezé drie -jv -* p, Amerikanen gezelschap-- krijgen j T ATk .-l-ri l-un 4- een^Deense vliegboot en" een Canadees Jr| 1 j Inmiddels heeft Kal Lindberg, de Deense minister voor Groenland, laten doorschemeren dat de regering mis schien aan de Groenlandse handels maatschappij gelasten zal het passa giersvervoer per schip tussen Denemar ken cn Groenland op te geven in de winter. In' plaats daarvan zal do regering misschien een passagiersdienst per vliegtuig instellen. De schepen van ge noemde maatschappij zouden het vrachtvervoer ook in de wintermaan den mogen voortzetten. De „Hans Hedtoft". een vrachtschip met passagiersaccommodatie, maakte haar eerste reis. Zij was op 7 januari uit Kopenhagen vertrokken naar Juli- anehsab op Groenland. Het was nu op de terugweg naar Denemarken. Het gloednieuwe schip is speciaal tegen het gevaar van ijsbergen uitgerust. Het was voorzien van. zware stalen platen en had zeven waterdichte schotten die het mogelijk zouden moeten maken ook na oen ernstige aanvaring te blijven drij ven. (Van onze Haagse redacteur) Noodwachtpliehtigen, die herkeu ring verlangen, moeten binnen tien da len rta de ontvangst van de uitslag der keuring een schriftelijk verzoek indie nen bij de minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en P.B.O.. Wordt het verzoek ingewilligd dan zal de noodwachtplichtige uiterlijk een week voor de herkeuring hiervan bericht Wjgen, In Irak is gisteren bekendgemaakt, dat de openbare aanklager in Bagdad enige t|jd geleden de doodstraf heeft geëist tegen kolonel Aref, de vroegere vice-premier, die met de huidige pre mier Ka asem een hoofdrol heeft ge speeld bij de Iraakse revolutie. Aref, die later onenigheid kreeg met Kassem. werd ervan beschuldigd, dat hij 20U hebben getracht laatstgenoem de te vermoorden. De regering zond gisteren opnamen van het proces tegen Aref, dat in de cember is gehouden, voor radio en tele visie uit. Aref had volgens de beschuldigingen samengezworen „met imperialistische en hebzuchtige kringen en valse na tionalisten." Nadat Aref belangrijke functies in frak had bekleed, werd hij plotseling „weggewerkt" doordat hij in West- Duitsland ais ambassadeur werd be noemd. De oorzaak daarvan was. dat hü door Kassem als te pro-Egyptisch werd beschouwd. Op 4 november keerde Aref echter onverwachts weer terug. Hü werd toen gearresteerd. Van een onzer verslaggevers) In de Goejanvervvellesluis te Heken- dorp is vanmorgen de 20-jarige schip per P. Pouw uit "Kamerik omgekomen toen hü klem raakte tussen de stuur hut van zün zandschuit en de sluis. De Duitse bisschop Otto Dibelius, die toet hoofd is van de Duitse Evangelische kerk. heeft zondag verklaard, dat de Evangelische kerk zou verstikken on der de voorwaarden die het door de Sowjet-UMe voorgestelde Duitse vre desverdrag bevat voor de geloofsvrij heid. In een predikatie in de Oostberlijnse Mariënkirche zei de bisschop, dat de voorgestelde beperking van de geloofs vrijheid tot liturgisch leven binnen de muren van de kerken het sociale werk en de verspreiding van het geloof door middel van het gedrukte woord zou verhinderen. Kapitein van de „Hans Hedtoft", de heer P. L. Rasmussen. Dwr de eerste maal in de geschiedenis tan de Amerikaanse staat Virginia •tijgen vandaag blanke en neger- leerlingen gezamenlijk onderwijs op toholen in Norfolk en Arlington. De autoriteiten verwachten geen relle- JJM zoals destijds plaatsvonden te Little Rock in de staat Arkansas. jaar en 261 dagen na de uitspraak tan het federale hooggerechtshof (op 17 mei 1954) waarin volledige inte gratie van het onderwijs werd ge last. zal deze integratie in de staat Virginia een feit zijn, In Arlington zou de Stratford Junior middelbare school vandaag vier leer lingen. toelaten op een totaal van 1076 blanken en in Norfolk zouden vandaag zeventien negerieerlingen worden ingeschreven op zes middel bare scholen waarin totaal ongeveer 10.000 blanke j'# gelui les krijgen. De scholen in Norfolk waren sinds september van het vorige jaar ge sloten geweest. In alle kerken van Norfolk was giste ren gebeden voor een vreedzame heropening van de scholen zonder rassenrelletje*. O (Van een onzer verslaggevers) treinreizigers, die zich zonder geldig plaatsbewijs op reis begeven, zullen voortaan dieper in de beurs moeten tasten. Passagiers die geen kaartje hebben en daar vooraf kennis van geven aan de conducteur, moeten voortaan 50 in plaats van 25 cent extra betalen. Wie het feit dat hij geen kaartje heeft verzwijgt moet drie gulden ex tra betalen (tot nu toe 1,50). Wie een ongeldig biljet heeft zal vier gulden moeten betalen (tot nu toe ƒ2) en verder zal iedere wijziging van het kaartje 50 cent gaan kos ten tegen 25 cent tot nu toe. De maatstaven, volgens welke de treinreizigers „beboet" worden, da teren uil 1940 en de N.S kregen daardoor, gezien de waardevermin dering van de gulden, een achter stand. die ze nu gaan inhalen. Was er tot nu toe verschil tussen boe- tes-eerste-klas en boetes-tweede klas, nu komen alle boetes op eerste- klasmveau. Hot vierjarig zoontje van het echt paar K. te Groessen in Gelderland is overleden ten gevolge van het eten van rattenvergif. De kleuter had het vergif gevonden in het kippenhok, waar de moeder het neergelegd had. De Franse volksrepublikeinen (MRP) en de verzetspartij (XJDSR) hebben een oproep gedaan voor een bondgenootschap van cent ramgroepen al stegenwicht tegen de Gaullistische aardverschuiving bij de eind vorig jaar gehouden algemene verkiezingen. Aan het slot van de partijcongres sen. die afzonderlijk in Parijs zijn ge houden, hebben de twee partijen be sloten om te trachten te komen tot de vorming van een brede eoalitie, die in staat is om een evenwicht te vormen met de zo sterk gezwollen macht van de Gaullisten. Dit besluit weerspiegelt dc pogingen van de politieke partijen uit de Vierde Replibliek. te trachten iets van de in vloed terug te winnen, die zij verlo ren. toen de Gaule weer aan dc macht kwam Politieke waarnemers zeggen ech'er. I KT weer In West-Europa wordt nog steeds bepaald door een Krachtig hosedrukcebied, vsaarian liet lentrtim <1646 mb) bnsen Schotland Is gelegen Om dit lrbgedrukgeblecl stroomt droge polaire tucht uit Srandmasie naar ons land. Deze lucht U niet erg koud. Dc torst in tic nacht is In hoofdzaak een zes ulg tan rtr nachtrlllkr uitstraling ter plaatse i»e xfgeluprn natht varieerden dc minimumtemperaturen in Nederland tussen min 1 en min 7. I.ang-t dc W adüenkust bleef het knll. hier en daar hoven het vriespunt, ltonr het zon nige weer komt de temperatuur overdag in het gehele land even boven het vries punt. Aangezien de naehtrlilke afkoeling groter is dan de verwarming overdag, knelt de Sneht toch langzaam verder af. rodat voor het komende etmaal de temperaturen weer een of twee graden lager zultrn zijn Kr bestaar evenwel kans. dat wolkenvelden van een storing, die zich van Denemarken langzaam naat het zuiden verplaatst, de atr.htelijke afkoeling piaalielijk temperen. dat de voorstanders van een hergroe pering van de centrumpartijen voor veie moeilijkheden zullen komen te staan. Soortgelijke pogingen onder het voorbije regime mislukten steeds als gevolg van de tegenstellingen tussen de partijen. John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zal morgen naar Europa vliegen voor over leg over de kwestie-Berlijn en de her eniging van Duitsland. Naar verluidt bestaat er onder de westelijke landen verschil van mening over een vier- mogendheden-conferentle met de Rus sen over het Duitse probleem. Dnlles zal besprekingen voeren in Londen. Parijs en Bonn. Dulles wenst dat de westelijke landen zich in ieder geval -ensgezind tonen in hun antwoord op de tussische voorstellen inzake Berlijn. Volgens sommige berichten zou cr •nig verschil van mening bestaan tus- ;en Engeland en de Verenigde Staten jnerzijds en Frankrijk en West-Duits and anderzijds. De V.S. en Londen touden willen zoeken naar nieuwe we- "en om tot een hereniging van Duits- 'and te geraken, terwijl Frankrijk en West-Duitsland willen vasthouden aan 'rïje verkiezingen als enige methode m tot hereniging te geraken. Frankrijk Is voorts van mening, dat een eventuele mïnistersconferen tie over Duitsland met de Russen na 27 mei (de datum waarop de Russen Oost-Berifjn aan de Oostduitsers willen overdragen) moet worden ge houden ömilat het anders zou. lijken dat men voor Russische druk is ge zwicht, Van goed-ingelichte zijde te Wash ington verneemt United Press Inter national dat er geen diepgaande verschillen tussen de westelijke lan den zouden bestaan. Men heeft slechts verschillende opvattingen over de tactiek, die moet worden gevolgd. In een bekendmaking van het Ame rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt meegedeeld dat de reis van Dulles „geen weerspiegeling is van onvoorziene moeilijkheden". Op een landgoed van de vroegere Cubaanse dictator Batista zijn juwelen ter waarde van naar schatting 7,5 miljoen gulden aangetroffen. Een vroegere huisbediende van Ba tista heeft verklaard dat de gevonden juwelen slechts een klein deel van het totale bezit van de familie zijn. Reeds voordat Batista werd verdreven had zijn echtgenote het grootste deel van haar juwelen naar de Verenigde Staten gebracht. De 74-jarige André le Troquer, voor malig voorzitter van de Franse Natio nale Vergadering, is in Parijs in staat van beschuldiging gesteld in verband met het schandaal, dat "in Frankrijk bekend is geworden als „De rose bal letten". Le Troquer heeft tegen journalisten verklaard, dat hy zelf had gevraagd om in staat van beschuldiging te wor den gesteld, om door middel van een gerechtelijk onderzoek zün naam te kunnen zuiveren. De kwestie, waarin le Troquofs naam werd genoemd is in Frankrijk uitgegroeid tot een nationaal schan daal, waarin volgens sommige berich ten ettelijke vooraanstaande Fransen betrokken zouden zijn. De algemene verkiezingen, die zon dag voor de 52 zetels van het één kamer omvattende parlement van Lu xemburg zijn gehouden, zün een over winning geworden voor de liberale oppositie, die van zes op twaalf zetels kwam, ten koste van de christen-de mocraten die zes van hun 26 zetels verloren. De socialisten en de commu nisten handhaafden met resp. zeven tien cn drie zetels hun positie. De verkiezingen waren nodig gewor den, doordat de coalitieregering van christen-democraten en socialisten on der leiding van premier Frieden vorige maand aftrad nadat de socialisten zich uit het kabinet hadden teruggetrokken. De christen-democratisch party van Frieden en minister van Buitenlandse Zaken Bech verloor in alle kieskringen terrein, zelfs op het platteland. De liberalen hadden hun campagne gebaseerd op drie punten: het „sane ren" van de economie, het herstel van „het fatsoen" in openbare zaken en de vermindering van de dienstplicht van eeen jaar tot zes maanden. Op grond van de verkiezingsuitslag verwacht men langdurige onderhande lingen voor de vorming van een nieuwe coalitie. N VIER poliopalientjcs uit Goois Kinderziekenhuis het zaterdagmiddag met een hofauto opgehaald om op Paleis Soestdyk Prinses Beatrix geluk te wensen met haar 21e verjaardag. Zij deden dat namens het Prinses Beatrix- Poliofonds, waarvan de Prinses be scherm vrouwe is. De vier kinderen braehten een grote verjaardagstaart, die in de empire-salon aan de tuinzijde van het paleis le pronk werd gezet met 21 brandende oranje kaarsjes. Joke Okkertuan. S jaar (links op de foto) stak, samen met de Prinses, de kaarsjes aan. Zti cn de andere kinderen. de 3-jarige Ria Bouw (reehls op de foto). de 3-jarigi- Jantje Booy en de 5-jarige Frits ('lutsel. mochten daarna een stukje van de laart proeven. Er kwam ook nog limonade aan tc pas. zodat hel een «aar smulfestün werd, voordat de kinderen weer per hofauto naar Bussum «erden gebracht. Nadat de kinderen weg waren, heeft dc burgemeester van Amster dam. mr. G. van Ilall, namens de gemeente aan de jarige Prinses een penning aangeboden, die geslagen is ier gelegenheid van het eerste officiële bezoek van de Prinses aan de hoofdstad op 30 jupi 1956. Ook kreeg de Prinses zeven gouden tientjes. Vervolgens kwam nog een deputatie van de samen- «•erkende Instituten voor kunstonderwijs in Amster dam, bestaande uit mej. Madeieen Brinkman, mej- Emmy Janse en Jacques Commandeur. mèih Weer een kwartier later kwam een delegatie van de Kon. Marechaussee gelukwensen en een bloemenmand aanbieden, en ten slotte kwam een deputatie van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rüverenigingen. Deze bood een bloemenmand aan, die symbolisch een hindernismuurtje voorstelde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1