I Lichtpunt OORLOGSVLOOT WORDT VERSPREID Concentratie op één plaats te gevaarlijk Perwoeehin biedt excuses aan A Bedrijvigheid om bedrijfsautoshow Auto duikt gracht drie doden m: Straal-verkeersvliegtuig stort in East River W aarschi j nlijh 60 doden passagiers valt 9 kilometer Smokkelaars met boterautos dwars door slagbomen Douane op haar qui-vive Koopt op tijd uw zekerheid Twee Japanners vechten nog op de Philippijnen In verraderlijke hocht bij Utrecht Mist rampspoedig voor „Electra5 Enige overlevende na kwartier op weg aangetroffen Wereldolieproduktie op reeordpeil Eerste proef met „Titan" faalt DE r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK WOENSDAG 4 FEBRUARI 1959 -\ ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4213 Directeur: H. UK HUIG In Nieuwediep blijven drie squadrons mijnenvegers Messbeheerders wegens fraude veroordeeld (op partijcongres) Amerikaans konvooi wordt door Russen vastgehouden Dertien jaar na de oorlog Lifters EEN viermotorige „Lockheed Electra" van de American Airlines is gisteravond in de East River hij New York gestort. Ge vreesd wordt dat bij dit ongeluk zestig personen om het leven zijn gekomen. Er waren 72 mensen aan boord. De ramp is waarschijn lijk te wijten aan de zeer dichte mist. Onder het ijs Fout automatische piloot; niemand gewond In het RAI-gebouw wordt met man en macht gewerkt om de tweehonderd stands klaar te krijgen voor de be drijfsautotentoonstellingdie' vrijdag -geopend wordt Vercïo vende middelen Voorwaardelijke straf voor doktersvrouw J. dt wdc, U2tn a t, audi, loge- irlter ijk. er ts Bij. v. 4 N Da® Rot- mi te Jufc "te iber; Mtcltin: Witte de Withstraat 25 - Telef, 115700 (4 Li Postbus 1112 - Pongiro No. 42451S. Kinchtendienst abonnementen: 18.301930 uur Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700. '»-Gr*venh*ge:Huygensplein 1 - Telefoon 183467 (3 lilnen). Postbus 1091 - Poetgiro No, 424867. Klachtendienst: 18.30—19.30 u. Teief. 382569. pordrecht: Sebeffersplein 3 - Postgiro No. 424208. Tel. 4570. Klachtendienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 67486 Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand, I 7.80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot morgenavond) OOSTELIJKE WIND Droog weer met zonnige perioden. Matige tot vrij krach tige oostelijke wind. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen overdag temperaturen even boven het vriespunt. Morgen: Zon op: 8.16 Maan op: 6.15 onder: 17.34 onder: 15.24 Hootdretlacieur: Ur. J. A. H. J. S. BK UI NS SLOT Er is enkele jaren geleden nog al wat te doen geweest over de wij ze, waarop de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie zo goed mogelijk zou kunnen functioneren. Het ging toen om de vraag hoe de pri vaatrechtelijke organisaties zo mogelijk bij de arbei. van de publiek rechtelijke bedrijfsorganen zouden kunnen worden betrokken. Prof. mr. W. F. de Gaay Fortman heeft zich destijds (in 1953) veel moei te getroost iets in die richting te doen Zijn suggesties, neergelegd in het z.g amendement-De Gaay Fortman, heb ben toen echter geen meerderheid in de Sociaal Economische Raad kunnen verwerven. De tegenstanders van het amende ment waren van oordeel, dat de ge dachte, neergelegd In het amendement- De Gaay Fortman, niet zou passen ln het systeem van de wet op de be drijfsorganisatie. Het was een wat wonderlijke argu mentatie, want het ging slechts om de eenvoudige gedachte, dat het bestuur van een schap, alvorens een verorde ning vast te steljen, advies moet in winnen bij de desbetreffende vrije or ganisaties. HET amendement-De Gaay Fort man werd. door de S.E.R. met 22 tegen 17 stemmen verworpen,, maar sindsdien is de ontwikkeling doorge gaan en is tevens gebieken dat de ge dachte van het amendement in ver schillende bedrijfstakken een gunstig onthaal heeft gevonden. Verschillende schapbesturen hebben namelijk in het reglement van orde bepalingen opgenomen, die een nauwer betrekken van de "vrije organisaties bij hun .werk bevorderen. En thans is het ook zover, dat in de kring van de centrale overheid de ge dachte van het amendement-De Gaay Fortman langzamerhand meer waar dering is gaan ontmoeten. Dit blijkt uit het dezer dagen ver schenen jaarverslag van het Convent van Chr. Sociale Organisaties, dat daarvoor verwijst naar enkele uitlatin gen vsn de staatssecretaris van Bin nenlandss Zaken, Bezitsvorming en de P.B.O., waarbij 'deze heeft doen alt- komen, dat de voorstanders van het amendement-De Gaay Fortman er volstrekt niet aan behoeven te wan hopen dat zij er te eniger tijd nog eens in zullen slagen voor d;" gedachte nog Kon. Marine krijgt vier thuishavens (Eigen bericht) OINNENKORT wordt de bekendmaking verwacht van een besluit van de hoogste marineleiding met betrekking tot een ver door gevoerde decentralisatie van de oorlogsv'oot en het appar?.. vla onze Koninklijke Marine. Een groot deel van de tot nu toe in Den Helder liggende schepen zal in andere havens ligplaats krijgen. De nieuwe basissen, waarover de vloot zal worden verspreid, zijn IJrnuiden en Hellevoetsluis. Met Den Helder en Vlissingen mee zal de marine dan in totaal vier thuishavens hebben. Reeds lang werd gesproken over het specifieke gevaar, dat het bijeenbrengen van alle varende eenheden der marine in één haven (Den Helder) in een moderne oor"og met zich brengt voor deze stad en voor de vloot zelf. eens een plaats in d drijfsorganisatie te k t op de be- T T ET wachten is eigenlijk nog slechts op een geschikt moment voor het doorvoeren van een wetswij ziging, zodat dan een aantal kwesties tegelijk kunnen worden behandeld, welke gebleken zijn een belemmering te zijn voor de verdere ontwikkeling van de P.B.O. Zal de P.B.O., waarin de gedachte van de bedrijfsgemeenschap is gecon cretiseerd, leven, dan moet al het mo gelijke worden gedaan om te "bevorde ren dat de vrije organisaties hierbij zo nauw mogelijk worden betrokken. Het Convent van Chr. Sociale Orga nisaties is er verheugd over, dat men thans minder afwijzend gaat staan te genover de gedachte van het amende ment-De Gaay Fortman. Wat dit betreft heeft 't in 1955 gepu bliceerde rapport van het Convent in zake opzet en inrichting van publiek rechtelijke bedrijfsorganen niet nage laten invloed uit te oefenen. Er wordt veel afgegeven op de PB.O. die toch beschouwd mag wor den als een vrucht van christelijke maatschappij-beschouwing in inter confessionele zin. Met het Convent zijn wij van oordeel dat er alles aan gelegen is de staketsels uit de weg te ruimen, die een goede functionering van de P.B.O. belemmeren. Weliswaar heeft de marine, behalve in Nieuwediep, ook te Amsterdam. Hil versum. Rotterdam en Vlissingen schepen en basissen, maar het meest kostbare en in oorlogstijd belangrijke materieel, n.I. de complete vloot, lag in Den Helder, Naar wij vernemen, staat thans vast. dat aan deze situatie een eind komt. ondanks de hoge kosten, die aan de overplaatsing van omvang rijke marine-eenheden en het over brengen van vele schepen naar nieu we marinehavens (die daarvoor in gericht moeten worden) verbonden zijn. Het zou in de bedoeling liggen de fregatten, onderzeebootjagers en mij nenvegers, die momenteel in Den Hel der In conservatie liggen (d.w.z. niet tot de varende eenheden behoren) over te brengen naar IJrnuiden, Vlis singen en Hellevoetsluis. Dit zou mee brengen, dat een groot deel van het marinepersoneel eveneens naar deze havens moet vertrekken. Voor Nieu wediep betekent dit een zware slag, er zouden b.v. van de mijnenvegers nog slechts drie squadrons overblijven. S. Lines keert een onv. kwart, div uit van SJO. De Chesapeake and Ohio Railway declareert een regelmatig kwartaals dividend van S 1.00. Het hoog militair gerechtshof te Den Haag heeft de sergeant-hofmees ter E. B. in hoger beroep wegens fraude veroordeeld tot eet, gevange nisstraf van drie maanden met aftrek van het voorarrest. Het hof steidc B. in arrest en beval zijn onmiddellijke gevangenneming, De zaak tegen B. hangt samen met onregelmatigheden, die voorjaar 1958 in leveranties aan beheerders van mi litaire messes in legerplaatsen op de Veluwe zijn geconstateerd. B. had zich tot fraude laten verleiden mede door toedoen van de reeds veroordeelde leverancier L., die met geschenken, feestjes e.d., verplichtingen tot aan koop had geschonken. De sergeant-hofmeester W. van *t S. werd veroordeeld tot de straf, die hem door de krijgsraad was opgelegd, nl. een jaar gevangenisstraf, "wegens fraude. Het hof stelde ook Van 't S. in arrest en beval zijn onmiddellijke gevangenneming. Van 't S. heeft in het begin de leve ranties van de leverancier-L. bij col lega's aanbevolen zonder er aanvanke lijk enige vergoeding voor te hebben genoten, maar dit werd anders toen L bemerkte dat Van 't S. in moeilijk den verkeerde doordat zijn vrouw ziek was en doordal hij kastekorten had. 'illlll!l!llll!lllllillll[|i|!llil|||ii!ll!llll! Een Amerikaans lcgcrkonvooi. be staande uit vier vrachtauto's die jeeps vervoerden, is maandagmiddag door de Russen tegengehouden toen het de con trolepost van Marienborn wilde passe ren. Het was van Berlijn op weg naar tVest-Duitsiand en wordt nog vastge houden ondanks protesten van Ameri kaanse zijde. De reden voor de Russi sche maatregel is niet bekend. f Advertentie) Zon op Zon onder De Russische ambassadeur in Oost- Duitsland, Perwoeehin, die de vorige Malenkow c.s.. heeft gisteren op het partijcongres te Moskou genoemd werd als lid van de „anti-partijgToep" vair Malenkow c.s., heeft vandaag op het 21e congres van de Russische commu nistische partij „zijn diepe spijt" be tuigd voor het feit, dat h(j de plannen van de groep niet bad doorzien. Perwoeehin, die kandidaat-lid is van het partijpresidium, verklaarde het helemaal eens te zijn met de veroor deling van de „anti-partijgroep" door het centrale partijcomité in december jongstleden. Hij gaf vervolgens een relaas hoe hü de „verkeerde weg" had gekozen. Hij bevestigde, dat hij de aanval op Chroestsjew had gesteund, maar hij was het niet met de groep eens ge weest. dat een wisseling In het leider schap noodzakelijk was. Hü zette uit een hoe Malenkow, Kaganowitsj, Molotow, Boelganin en Sjepiiow de weg van de anti-partij-activiteiten hadden gekozen op een tijdstip „toen de partij en het volk vochten voor de verwerkelijking van belangrijke maat- regelen". Perwoeehin dankte het centrale comité voor de hem geboden kans om zijn schuld voor het forum van de party te belijden en beloofde het Ln hem ge stelde vertrouwen te zullen rechtvaar digen. ÏPS& - De Phillppijnse politie Is met honden *en grote speurtocht begonnen naar twee Japanse militairen, die blijk- o?ar nog niet weten dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen en nog weeds met vechten doorgaan. De Japanners, een tweede luitenant en ®en sergeant, hebben zondag een wegwerker neergeschoten. De vorige ^aand-hebben zij een boer gewond. 9 hebben zich, sedert dertien jaar geleden de Philippijnen door de Amerikanen werden bevrijd, in de bossen van het eiland Lubang ver borgen gehouden, r «nctionarissen van de Japanse ambas sade in Manilla hebben vorig jaar Pamfletten boven het eiland la ten uitwerpen om de vechtjassen tbede te delen dat de oorlog afgè- t°Pen js en dat ze zich moeten over geven. «en is er echter niet in geslaagd in Contact met de militairen ie treden. (Van een onzer verslaggevers) t N het water van de gracht rondom het fort Blauwkapel onder Utrecht zijn i vannacht drie mensen om het leven gekomen, nadat hun auto te water was geraakt. In de misleidende bocht om het fort was de wagen rechtdoor geschoten. Alleen de vrouw van de bestuurder, de 41-jarige kelner G. van Altena uit Hilversum, slaagde erin naar de oever te zwemmen. De kelner en twee andere inzittenden, korporaals van het marine kamp te Hilversum, kwamen ln de auto om het leven. Hun namen zijn H. J. Oenen nlt Haarlem en P. Jansen van 't Haar uit Deventer.^ De vrouw, de 41-jarige G. v. Altena- Knopperts, moet een kwartier op de weg heen en weer hebben gelopen, voor een passerende automobilist haar op merkte. Dat was omstreeks drie uur. De vrouw verkeerde in een shock toestand, maar ondanks haar verwarde De auto. die in de gracht rondom het Tort Blauwkapel onder Utrecht te water raakte, is tater op het droge gehesen. Voor de drie inzittenden kwant de hulp echter te Iaat. rtlaas begreep de automobilist wat er gebeurd was. Hü waarschuwde de politie van Maartensdijk, die met een kraanwagen van de brandweer onder leiding van burgemeester Schuller uitrukte. De hulp bleek te laat te komen voor de drie andere inzittenden. De auto had slechts twee portieren, waarvan er een moet hebben klem gezeten. Van een defect aan de stuur inrichting of andere mankementen is de politie niets gebieken. Over de connectie van het echtpaar met de korporaals was vanmorgen nog niets bekend. De vrouw is in een zie kenhuis opgenomen en kon nog niet worden verhoord. Vermoedelijk waren de militairen lifters. liet ongeluk is het eerste met een rtmerikaans Hjnvliegtuig met straal aandrijving, sedert" de Amerikaanse maatschappijen met deze toestellen zün gaan vliegen- De „Lockheed Eiecira" Is het nieuwste vliegtuig van de Lock- heedfabriek. die ook de bekende Con stellation bouwde. De KLM heeft twaalf Elettra's besteld. Dit najaar zul len ze «n dienst worden genomen op de langere Europese lijnen en op de vluchten naar hel Midden-Oosten, De Electra is een zogenaamd turbo-prop toestel: straalmotoren met propellora. Het toestel van de American Airline., kwam terecht in ongeveer tien meter diep water, vlak bij het eiland Rikers. Het was op weg van Chicago naar het New Yorkse vliegveld La Guardia. Er zün 25 lüken geborgen; sleepbo ten en helikopters hebben twaalf per sonen kunnen redden. Men vreest dat de vermisten om het leven zyn geko men. Het reddingswerk wordt ernstig be lemmerd door de zware mist. Waar schijnlijk zijn verscheidene doden door het snelstromende water meegesleurd. De controletoren van La Guardia had nog radiocontact met het vlieg tuig, toen het vliegtuig tot op enkele kilometers genaderd was. Men ver moedt dat de „Electra" door het slech te zich het vliegveld heeft „gemist". Het vliegtuig is terecht gekomen op korte afstand van de plaats waar op 1 februari 1957 een DC-6a van de Northeast Airlines verongelukte. Toen kwamen twintig passagiers om het le ven en werden 28 personen ernstig en 50 licht gewond- Lockheed is pas begonnen de Elec- tra's af te leveren, American Airlines, t!'e zorgt voor het luchtverkeer tussen tal van Amerikaanse steden, was een van de eerste maatschappijen, die Electra's in dienst stelde. Nader is gebleken dat de twee inzit tende militairen geen lifters waren doch zich reeds in Utrecht in gezel schap van het echtpaar Altena bevon den. Toen de auto te water geraakte en gedeeltelijk onder het ijs van de fort gracht schoot, is mevrouw Altena eruit geslingerd. Zü zag kans de weg te be reiken. De automobolist, die haar op merkte was een kunstschilder uit La ren. Deze heeft eerst nog getracht via het ijs de wagen te bereiken en het portier van de auto te openen, wat niet lukte. Hij bracht daarna mevrouw Al tena naar een nabijgelegen woning en waarschuwde de politie. Bij het onderzoek zijn betrokken de gemeentepolitie van Utrecht, de politie van Maartensdijk en de Kon. Mare chaussee. Het ongeval gebeurde nl, op de weg die onder de gemeente Maar tensdijk valt, terwijl'de Fortgraeht tot de gemeente Utrecht behoort. De produktie van ruwe olie in de vrije wereld nam in november toe en vestigde voor de tweede maal in drie maanden een nieuw hoogtereeord. De produktie in genoemde maand beliep 1.303.800 barrels per dag tegen 18.1-20.000 barrels in oktober en 18.198.000 in september. In laatstgenoemde maand werd voor de eerste maal de mijlpaal van 16 mil joen vaten per dag overschreden. In de meeste gebieden vertoont de pro duktie in november een stüging, In Venezuela nam deze toe tot 2.816,200 barrels per dag, hetgeen het hoogste niveau in zestien maanden is. De pro duktie in de V.S. vermeerderde iets tot 6.984.000 barrels per dag en de Cana dese produktie beiiep ongeveer 470.000 barrels per dag. In het Midden-Oosten liep de produktie volgens ..Oil and Gas Journal" terug tot 4.472.100 bar rels per dag. Dc 114 passagiers van een Boeing- 707-straaivIiegtuig van de Pan Ame rican Airlines hebben dinsdagavond angstige ogenblikken beleefd doordat het toestel een steile duik van 9000 meter maakte als gevolg van moeilijk heden met de automatische piloot. Een „echte" piloot slaagde er echter op een hoogte van ongeveer 1800 meter ln het vliegtuig onder controle te krijgen. Hij zette het toestel veilig op het vlieg veld van Gander op Newfoundland aan de grond. Er werd niemand gewond. De opgewonden passagiers vertelden dat vooral de luchtdruk op de trom melvliezen en in de keelholte een vreemde gewaarwording was geweest, ..Ik had het gevoel dat mijn armen en mijn schouders werden afgerukt", meende een van de vrouwelijke passa giers. Dc Fan American Airlines vond het een gelukkige omstandigheid dat dit ongeval een straalvliegtuig is overko men en niet een conventioneel pro- peilervliegtuig. Dit laatste zou zich wellicht niet meer uit de val hebben kunnen vrijmaken. Onder de passagiers bevonden zich o.m. de Amerikaanse acteur Gene Kelly en talrijke Amerikaanse jour nalisten die de nieuwe Parijse mode hadden verslagen. Het toestel was op weg van Parijs naar New York. (Van onze correspondent) In de Smildervaart te Havelte heb ben voorbügangers het stoffelijk over schot aangetroffen van de 54-jarige petroleumventer J. Muller. Men ver moedt, dat de man door de koude be vangen te water is geraakt en ver dronken. De .egrste proef met Amerika 's nieuwste intercontinentale'raket„Titan" is mislukt. Acht seconden nadat de motoren waren gestart, vielen zü uit. De „Titan" bleef roerloos op de lan ceerbasis Cape Canaveral staan. De 110 ton wegende raket had een „loze" tweede trap, die water als hal last bevatte i.p.v, een motor met een stuwkracht van circa 27.000 kilo. De raket had een afstand moeten afleggen van ongeveer 480 km. Als de „Titan" op zijn volledige ca paciteit wordt beproefd moet de raket ongeveer 110 km de ruimte Inschieten en circa 10.000 km van de lanceerplaats De rechtbank te Amsterdam heeft eert 62-jarige doktersvrouw wegens het gebruik van verdovende middelen ver oordeeld tot een voorwaardelijke ge vangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van drie jaar. Daarbij werden als bijzondere voorwaarden ge steld, dat de vrouw zich onder toe zicht en onder leiding zal stellen van de 'Dr. Meyersstichting en dat zij zich gedurende de proeftijd in een psychia trische inrichting zal laten opnemen, indien en zolang dit noodzakelijk wordt geacht. De tandtechnicus, door wiens bemid deling de vrouw In het bezit van de verdoverde middelen kon komen, werd wegens oplichting veroordeeld tot een geldboete van 75 gulden subs, vijftien dagen hechtenis. (Van een onzer verslaggevers) BOTERSMOKKELAARS aan de Nederlands-Belgische grens worden met de dag driester. De douane inoet nog wennen van de nieuwste methode: op enkele honderden meters van dc grens geven de chauffeurs van de zware smokkclwagens vol gas en enkele ogenblikken later rijden zc de slagbomen zonder meer aan splinters. Ontsteld zien de douanemensen dc auto dan op Belgisch grondge bied verdwijnen. vuurwapens ccbruik te maken. Bij Sas van Gent werd op deze wijze de grensversperring vernield, maar de Belgische douane liet het er niet bij zitten en zette de achtervol ging m. Onder Assende werd de auto in het nauw gebracht. De chauffeur sprong eruit en de auto reed in een gracht, waaruit zj naderhand werd getrokken. De wagen die 22D0 kg roomboter bevatte werd in beslag genomen. De chauffeur wist te ont komen, In Sint Anna ter Muiden reed een Al verscheidene malen Is deze me thode gevolgd bü pogingen de Neder landse roomboter zonder betaling van rechten In België te krijgen. Het is de nieuwste stunt, nadat de boiersmok- keiaars kort geleden niet aarzelden van grote personenauto dwars door de grensversperring heen, maar de doua nemensen die ijlings de achtervolging inzetten, wisten de wagen spoedig tot stilstand te brengen. Ook hier wist de chauffeur, gebruikmakend van de duisternis, te ontvluchten. Tussen Aardenburg en Oostburg werd een smokkelauto na een wilde achtervolging door de dienstauto va* de centrale velddienst tot stoppen ge dwongen. De chauffeur werd gearres teerd, maar zijn helper wist te ont komen. De auto met 800 kg boter werd in beslag genomen. Verder worden ook nog de „gewone" pogingen gedaan, om door het open veld en op plaatsen waar de grens minder intensief is bewaakt, boter naar de zuiderburen uit te voeren lang* illegale weg, waarbij het dan meestal gaat om betrekkelijk geringe partijen, maar te zamen toch. nog een fiinjr kwantum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1