Plan voor busstation op dak van warenhuis KEEK EN SCHO 01. Dr. Van Baal sprak over beleid inzake Nw.-Guinea mmmtrnNed. versie Coignel-womngen .irr Weekmarkt in de toekomst naar T ransvaalplein' Ijsbaan „Spieringshoek" open Nieuwe verbinding tussen Hoogstraat en Liesveld Afscheidsavond voor personeel Landverbetering Rozenburg n In gesaneerde Vlaardingse binnenstad J. Dorsman overleden 't Pad verlegd en verbreed Bezoek van Brits inspectievaartuig A.R. verkiezingsbijeenkomst in Harmonie te Vlaardingen IJsbaan „Soenda" is open - 'lók! M.A.B, n.v. K. c. stun - tf- TROUW Woensdag 4 februari 1959 Schiedam Stedelijk Museum gaat activiteiten uitbreiden Deken Russische Orthodoxe Kerk leidt concert in Nieuw agentschap in Schiedam VI aardingen Nieuwe abonnementen, klach ten over*bezorging, e.d. kunnen aan dit adres worden opgege ven. Keuze van melkslijter VLAARDINGEN. Wanneer de sanering* voor de oude binnenstad zo kunnen worden gerealiseerd, als zij zijn gedacht, zal Vlaardingen in de toekomst, waarschijnlijk als eerste stad j bJ,L," 0f winkelcentrum komt. in het land. een busstation rijk zijn op het dak van een warenhuis, i Het café op het dak zal Duitse zeelieden stalen rijwiel in Schiedam Inbraak in woning Spaarcijfers R.P.S. Opening CJ.M.V.-jeugdhuis Inbraak in Kolpabad NCVB-af deling opgericht Brandje in kolenberg Maassluis Bindingsavond B.B VLAARDINGEN. De grote zaal van de Harmonie aan de Schie- damseweg was dinsdagavond tot aan de laatste plaats bezet met leden van de drie Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen in Vlaardingen, die gezamenlijk de verkiezingsactie inzetten met een grote propaganda- bijeenkomst. Dr. J. van Baal, oud-gouverneur van Nieuw-Guinea, sprak op deze avond over het beleid van de overheid ook ten aanzien van Nieuw-Guinea. Voor de Anti-Revolutionaire verkiezingsbijeenkomst, die gister avond werd gehouden, bestond een zeer goede belangstelling en het moet de organisatoren aan het begin van deze actie moed hebben gegeven, dat de heer T. Bol, de voorzitter, een volle zaal kon begroeten. Advertentie AIVIMO-ZEGELS geven veel méér Nieuw-Guinea Advertentie ZELFBE WON ING Flats v.a.'f 15.500 Vrije huizen v.a. f 21.500 Commissie rechtspositie onderwijzend personeel VERKEERSEXAMEN OP KWEEKSCHOLEN Hachelijk avontuur Wedstrijden Excelsïor-nieuws Eerste paal voor kleuterschool MAASSLUIS- Vanmorgen omstreeks twaalf uur is de eerste pt-iï geslagen voor de nieuw* openbare kleuterschool in de SluijpoMer-west. A'" 4' - rij/ jr.- IV V-. V te? Spirit hield jaarfeest Maasland Schade aan dokFigee DE RUDOLPHSTICHT1NG J. A. Kuypers benoemt tot adj. directeur Prof. Diepenhorst spreekt voor Oec. Jeugdraad BET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur vW 4 -I tl! «n "7' il r» 42 'P\ "V 5* Aanrijding ll -< w -e ia 17 7 3 n Nieuwe docent te Utrecht in puhlieiteitsleer SCHIEDAM. De Ocumenische Raad van Kerkers, onder wrens auspiciën het donderdag door het beroemde koor van het Russisch-Orthodoxe Seminarie te Parijs irs de Grote Kerk te geven, kerkeoneerl zal plaatsvinden, heelt de| deken van de Russisch-Orthodoxc kerk' in Nederland, archimandriet Dionissios, priester van de parochie te Rotterdam, i waar verleden week een nieuwe Rus-1 Met ingang van maandag 2 februari 1959 wordt het agent schap voor ons blad in Schie dam behartigd door de heer A. BALLIJNS, Lange Haven 73 Tel. 6748S SCHIEDAM. Het Stedelijk Museum ral, met het oog op Interne werkzaamhe den, deze week gesloten zijn. Daarna worden de exposities „Ach tijd, waar ben Je gebleven" en „Moderne Expressio nisten" weer opengesteld. Het is de be doeling dat de historische tentoonstelling nog tenminste de gehele maand februari te bezichtigen is- Op 20 februari gaat er Ie de bovenzalen een grote tentoonstel ling van modern Nederlands aardewerk i sisch-Orthodoxe kerk in gebruik is ge- open. nemen, bereid gevonden het concert met De serie jeugdavortd word inmiddels j een toespraak in te leiden. De deken, voortgezet. Zo ontvangt het museum de]die zich goed in de Nederlandse taal komende weken groepen werkende meis-1 kan uitdrukken, zal dan iets vertellen jes van „de Zonnebloem" en de Malerover het ontstaan van het Seminarie SCHIEDAM Van de Melksanerings- Amabilisscholen, de Jeugdgemeenschaple Parijs en over de huidige positie vancommissie te Schiedam ontvingen wij het van de VCJC en de Schiedamse HBS-ide studenten. volgende bericht, vereniging. Ook uit Rotterdam zijn aan-j De organiri van do kerk. de heer vragen voor jeugdavonden binnen se- Jacq. P. Bekkers, zal vóór de aanvang komen. van het concert en tijdens de pauze or- Tevens wordt met het voorlichtings- werk voor volwassenen verder gegaan. Het museum werd dezer dagen oa, be. zocht door een Engelse conversatieclub die een inleiding over het zien van kunst in de Engelse taal volgde. De „Ontmoetingen met kunst" hebben ook elders de aandacht getrokken. Be halve in Breda zal deze serie dit seizoen waarschijnlijk ook nog een keer in het Stedelyk Van Abbemuseum te Eindhoven ■worden gegeven. Het is de bedoeling de arbeid voor jongeren zowel als ouderen gaandeweg nog verder uit te breiden, waarbij steeds naar nieuwe vormen zal worden gezocht, j Het museum werd dezer dogen o.a. be-, aangewezen (met alle hachelijke gevolgen; van dien!) beschikt thans over een eigen i projectie-apparatuur en is begonnen met het aanleggen van een verzameling kleu- ren-dia's van oude en nieuwe kunst. Bij rondleidingen zal het publiek niet meer behoeven te staan; iedere aanwezige krijgt op zijn tocht door de zalen, een licht vouwstoeltje mee. gcimuziek ten gehore brengen Toegangsbewijzen ad f 1.—rijn's avonds 1 maait 1959 de keuzemogelijkheid aan de kerk verkrijgbaar, !dne slijters per sector za! ingaan. Op de vergadering van de Vertrou- wensraad is na overleg met de Sanenngs- commissie besloten, dat met ingang van uit renhuis, ïnplaats van het in gedeelten ite verhuren aan verschillende winke- ;lieHet dak zal een onderdeel vormen van het nieuwe viaduct dat over de ge* Ihcle binnenstad van Vlaardingen wordt 1 gebouwd. Dit viaduct gaat als het ware over in he. dak. waardoor, naast de rij- baan aan de ene zijde ruimte zal zijn voor een busstation, aan de andere zij de voor een café restaurant met een terras, eveneens dus op he'. das, aan de zijde van het plein. Gezorgd zal wor den voor een gemakkelijke verbinding voor de buspassagiers en café bezoe- en nieuwbouwplannen kers tussen dak en begane grond, b.v. door middel van roltrappen, waardoor men van het dak midden in het waren- 1 1 t. h.n/tnn 4a1 oon Cf SCHIEDAM. Twee Duitse zeelieden werden, dinsdagavond gesnapt, toen zij met een gestolen fiets in de Dr. Noiet- straat reden. Toen zij bemerkten dat de politie hen wilde aanhouden, vluchtten zij weg en verborgen zich achter een tuinmuurtje. Dat hielp hen echter met. Zij werden gearresteerd en ingesloten op het Hoofdbureau. Het bleek dat de zeelieden afkom stig waren van een Duits schip dat op het ogenblik onderhanden is bij de werf De Jong aan de Wilhelminahaven. Aan het rijwiel hing een kaartje waar op het adres van de eigenaar stond, zo dat de politie niet veel moeite had, deze zijn eigendom terug te bezorgen. SCHIEDAM. In de woning van de caféhouder A. Z. werd dinsdagavond in gebroken, toen Z. niet thuis was en zijn vrouw bediende in een café aan ce Hoogstraat. Door het verbreken van een rulh wisten de inbrekers de woning aan de West Frankenlandsestraat binnen te dringen. Er wordt een groen geldkistje vérnust met als inhoud enkele kostbaarheden, zoals drie gouden horloges, gouden rin gen en waardepapieren. SCHIEDAM Bij de Rijkspostspaar bank, de -postinrichting Schiedam, de maand januan ingelegd S0o.6oi.8j en uitbetaald 188-593,55. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes in die periode bedroeg 84, het'aantal nieuwe jeugdspaarders 24. tl SCHIEDAM. Zoals wij reeds bericht ten zal het Jeugdgebouw van de Schie damse C.J.(M.)V.'s aan de Lange Haven 129 zaterdag 7 februari worden geopend. Het feestelijk gebeuren zal aanvangen om 3 uur 's middags. Géboren; Adfiaan J. z. v. A. L. A. Peu- te en J. M. A. Janse; Henncus M. z. v. J. van der Tol en T. Weitenberg: Edith C. d. v, J. Scnriek en II. M. «- van Schaick. t -vr„- Overleden: J. Hoppe, 51 j; J. H..J.v er- weij, 75 jr; P. C. Euypers, 69 jr. wed van 3. F; van Wel. Voor 'de Transvaaibuurt, begrensdCronjestraat, aan openbare en buzonde door de Gedempte Biersloot. Cronjé-jre gebouwen met een hoog karakter, 'straat. De Wetstraat, verlengde van dejter zuidzijde hoge panden Heemraadstraai en het Weeshuisplein.' wordt namelijk in van donderdag a.s. aan de gemeente raad een partieel saneringsplan voorge- liegd. Dit saneringsplan omvat o.a. een jin dc binnenstad geprojecteerd plein imet aan de Westzijne een bebouwing [bestaande uit winkels met vijf woonla gen en aan de oostzijde, volgens het partieel saneringsplan ..Afrol-west- nieuwland" eveneens winkels met 3 en 5 woonlagen. Ter afsluiting van dit plein, gedacht wordt aan <je naam „Transvaalplein" zijn geprojecteerd ter noordzijde, bij ce met kanto- iHeemraadstraat en het Weeshuisplein, jren, woningen en winkels. Op het plein cie raadsvergadering aan de noordelijke zijde komt dan een met een oppervlakte in ovaalvorm, groot pand van 60 bij 30 cm. dat zal worden ingericht als winkelcentrum, met aan vier zijden etalages. Wat de bestemming zal zijn van dit bouwwerk, dat één bouwlaag zal hebben en voor- .zien zal worden van een plat dak. is pog niet bekend. Gedacht wordt echter .het geheel te bestemmen voor een wa- oidoende gelegenheid bieden tot een gezellig Uit zicht over het plein, waar m de toe komst waarschijnlijk de weekmarkten gehouden zuilen worden en ook ruimte is voor andere massale gebeurtenissen. Het café komt aan de Zd.-zijde van het gebouw. Het dak van het gebouw zal dus een onderdeel vormen van het tracé van het ontworpen viaduct, hetwelk van de Hoogstraat af. via een aftrit in de vorm van een lus, achter de westelijke wand van het plein aan sluiting zal geven op de Joubertstraat. NED, HERV. KERK Beroepen te Borger (toez.'i: G. R. Brinl te Ysbrechtum (Fr.): te Oud-Beijeriand J. Wieman te Oudewater: te Emmei ipred. voor bijz. verkz.): Tj. Alkema ti Rotterdam-Feijenoord. Benoemd tot hulpprediker te Eind hoven (voor wijk Woensel-Oost): ds. j G. dc Pater te St. Oedenrode; te Rotter dam-Kralingen iwijkgem. Vredenoordi ds. M G. Baldce. zendingspredikant me verlof. Benoemd tot vicaris te Thamen aar. dt Amstei: J. H. ten Broeke, kand. te Am sterdam; te 's-Gravenhage (voor he jeugdwerk): J. Visser, kand. te Rotter dam; te Nunspeet: R. E. Kuus. kand. t» Zeist; te Rotterdam-Charlois: M. Ruster kand. te Borsselc. GEREF. KERKEN (VRIJGEMAAKT) Bedankt voor Houwerzijl: A. I, Krijten.! burg te Zaamslag GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Rhenen: M. Blok te Rijsse en P. Honkoop te Yerseke, van wie eersi genoemde is beroepen. Examens. Na gehouden examen hei- ben de heren L. Huisman en G. Schip, aanboord, studenten aan de theologisch» hogeschool te Rotterdam, toestemminj ontvangen in de gemeente te proponeren! SCHIEDAM Het ijs op de sproeibaan ,JSpieringshoek" Uns dinsdagavond fan een dusdanige fataliteit, dat de beheer der legen negen uur de belangstellenden, die reeds lang voor de hekken hadden staan wachten, op het terrein toeliet.. De schaatsen waren snel ondergebonden en weldra vormden zich op het ijs lange slierten jongeren, die zich kostelijk ver maakten. VLAARDINGEN. In de nacht van zondag op maandag is ingebroken in het Kolpabad en het Badpaviljoen. Uit een sigarettenautomaat werden 21 pakjes siga retten 'gestolen, terwijl uit een snoepgoed automaat 71 dubbeltjes werden ont vreemd. MAASLAND, Met 70 leden werd een afdeling van de Ned. Chr. Vrouwen Bond opgericht. VLAARDINGEN. Onverwacht Is vanmorgen op 73-jarige leeftijd overle den, de heer J. Dorsman, directeur uit gever van de Nieuwe Vlaardingse Cou rant en directeur van de N.V. Dorsman en Ode's boekhandel en drukkerij te Vlaardingen. De heer Dorsman werd vanmorgen op zijn kantoor onwel. Een ontboden geneesheer kon slechts, de dood consta teren. De heer Dorsman kwam op 35-jarige leeftijd bij zijn vader in het bedrijf, en bleef daar sindsdien. VLAARDINGEN. Maandag zijn de sloophamers weer gaan knagen aan een stukje oud-Vlaardingen. Het zlin de panden op het stukje van de Kuiperstraat en de uitmonding van "t Pad tot aan de iimermanswinktl van Weerhelm, die uit het oude stads beeld gaan verdwijnen. Door het slopen van dit gedeelte van de binnenstad wordt de mogelijkheid geboden 't Pad te verleggen en te ver breden tot vier meter, waardoor het haaks op de Kuiperstraat uitkomt» onge veer ter hoogte van het trottoir voor de nieuwe winkels aan het Liesveld. Daarmee zal dus een nieuwe verbin ding gereed komen tussen Hoogstraat en datt gedeelte van het Liesveld, dal op 13 maart In gebruik genomen zal worden. Het nieuwe Pad zal 24 meter lang worden en uitsluitend bestemd zijn voor voetgangers, eventueel met kindei- wagens. Er kennen twee toegangswegen tot "t nieuwe Pad» een langzaam hellena stuk dat bjj de huidige Armyshop met een bocht op 't Pad uit zal komen on een trap. Zodra het pand van van der Sman.zat zijn weggebroken, dat zal eerst gebeu ren wanneer deze drogisterij is ver plaatst naar een van de nieuwe winkels aan het Liesveld, zal op die plaats tegenover de Blokmakerssteeg van de Hogstraat naar het nieuwe Pad een trap komen .van 12 treden. Een trap dus. die uitkomt op het nieuw aan te leggen Pud. Op 13 maart hoopt men, zoals geschre ven, met het verleggen en verbreden van 't Pad klaar te zijn. nog niet met de aanleg van de trap. Eveneens hoopt men op deze dag, de officiële ingebruikneming van een gedeelte van het Liesveld, de tegels voor de nieuwe winkels daar te hebben gelegd. Ook zal dan gereed zijn de expeditiestraat achter de nieuwe win kels waarop de magazijnen uitkomen, een verlengde van de Kuiperstraat, die hier zai worden omgebogen. t Pad Het nieuw aan te leggen 't Pad is ROZENBURG. - Ais gevolg van de', heeft gehad blijkend uit de gratmcatie. overigensjiok uitvoering van de plannen van Rotter-1 welke op deze avond werd uitger„.kt d&m msl betrekking: tot het Europoort-Spr. gaf de verzekering, dat het bedi tji project op West-Rozenburg heeft hctlin alle opzichten op de steun van net gs* grootste landbouwbedrijf van Rozenburg j mcentebestuur kan rekenen m atze moeten ükwidcren, in een speciaal overgangsperiode. daarvoor belegde avond werd maandag Door de jubilaris werd de h~er do- in „De Schans" door het personeel vanichems een oorkonde overhandigd Uict dit bedrijf afccheld genomen van dc eï-jde handtekeningen van het personeel en rrenaar mr, H. Jochcms te Wassenaar* een aantal schetsen var. het, bedrijf. Behalve het voltallige personeel waren! Dankwoorden werden_ook^ nog gespro- va^d^cS^^.De Voorktper" aan de 2e o.a. aanwezig de bedrijfsleiding, burgc-j ken door dc opzichters F. C. Romers en var» LeijdenGaelstraat ontstond van- meester Aschoff. de gemeente-secretaris. J Goeciendtv-ti. Ljmtet genoemd^ nacht een brandje. Een vonk tussen ,de briketten moet als de oorzaak worsen de heer J. Kuiper en een aantal ge- icek het bedrijf met een supertanker, nodigden welke steeds rijke vrachten binnen hesehouwd Mr. Jochems, die de rij van sprekers bracht en thans op een klip is gevaren. Het betrof hier een kolenopslag met opende wees m zijn toespraak op het en in zinkende toestand >f-£fert i 7 ton bruinkoolbriketten waarvan feit. dat het bedrijf trouwe mensen De heer D v. d. Vhet dankte namens i v-'i «rorhranHrïr» heeft voort£.ebr3cht, nu we er blijkend het personeel voor dc ontvangen grati- De ^brandweer ondervond veel hinder'ui! de meer dan 50-janr trouwe dienst ficatie en has!de daarbij prettige en van de dichtc rouk v'i mocst SChruA van de werknemer C. A. Klrnjwcgt.'minder prettige hertnuermgen op uit de maken van zuurstofmaskers. Dc vroeg tijdige verbrande briketten is ac «ruge schade. MAASSLUIS. Het mag nüsscli te hoog gegrepen lijn om het repertoire, Ae daharetler NL Schoolenberg uit Verder wees spr. op de pogingen door 1 geschiedenis van het Lednjf hem ondernomen om het bednjf te mo- Verder werd nog het woord gevoerd - door de heer P. Breure, namens de per soneelsvereniging, de heer J,. Kuiper, gemeentesecretaris, de heer N. C- van Exel en Mw. Kleijwegt-van Oudenaar- aan'Vfk "personeels- j den. De bijeenkomst werd gesloten met demiseren. Ook de contacten inet de bedrijfsleiding locmrte spr. zeer. Deze waren steeds van de meest aangename aard. Aan bet slot van zijn toespraak overhandigde spr. Ud een cadeau onder couvert. De bedrijfsleider de heer J. J- V. d Hoek deelde vervolgens mede dat het cadeau was afgestemd op het aantal dienstjaren, dat men op het bedrijf was geweest. De heer N. C. van Exel. voorzitter het zingen van het Wilhelmus. Dordrecbt"mSsda.g op de" blndbigsavond |van de afd. Rozenburg van dc Holl. Mij voor de organisatie Bescherming *?CVOJ;; van Landbouw wees in zijn toespraak VLA AARDINGEN Tussen 19 en .24 te geven,"Vastgesteld -dient te woriiena'vond. Aan dc éne kant een mmeur-februari zal het Britse Vi^erij-mspeeiie- dat de vrijwel «mheoJ gevulde Luxorzaa!!slcmm;ng anderzijds een feeststemming 'schip II.M.S. V- oC®'1 ?f. oazae»vvwcj» «nlsnan-L. u„t mhiteum bezoek brengen aan Vlaardingen. Het kinir bracht de titel „One-Man Shnvi"jop hel tweezijdig karakter van deze, ».u dient te worucn javond. Aan dc ene kant een mineur- «en avond vol "afwisseling en «mispan- j verband met het 50-jang jubileum jbezoek brengen een vo» »- a Ktcnwest. So,-, ligt in de bedoeling, dat leden van de ning geboden Inreeg Wilhelminahaven rui ën"dankbaar applaus in ontvangst) Burgemeester Aschoff feliciteerde dfejaan de r,...!„0 n» te nlmen. De avond, die o.m. werd bj-ibeer Klc.jwegt met zijn jubileum en commando van Lth H- A. S. Dumg De door de burgemeester van Sprak vervolgens een afscheidswoord totwaterveiplaatsing is 360 ton. de lengte - de hp heer Jochems. Sor. wees daarbij "p.350 voet. De bemanrung de bestaat uit 37 de toekomst mede op deze plaats de fundering komt voor het viaduct dat over de hele Vlaardingse binnenstad zal worden gebouwd. Voor elke voile spaarkaart f 635 in spoorgeld of f 5. in contanten Vraag Uw winkelier. HOBOCA REISBONNEN blijven geldig tot 1960 daag aan de dag voordoen. Het zijn niet alleen de spanningen tussen de commu nistische landen en de niet communis tische landen die ons ongerust maken. Daar zijn ook de spanningen in het Aziatische blok. Az:ë, dat zich steeds meer tegen de Westelijke Mogendheden keert. Verder is daar China, dat on grijpbaar is geworden en dat met de ve le middelen die dit land ten dienste staan, zich kan opwerken tot een der grootste machten van de wereld. Hier heerst eej» militaire dictatuur van natio nalistische snit en antiwesterse gezind heid. De heer Van Baal ging vervolgens dieper in op het beleid van de overheid ten aanzien van Nieuw-Guinea. Bij samensprekingen zullen we eerst eens moeten gaan beginnen met de zaak duidelijk te stellen en afwegen wat recht is. Nederland is altijd al voor een eigen status van Nieuw-Guinea geweest en nu doet Indonesië of het een ea an der plotseling uit de lucht komt vallen, terwijl toch in *46 de zaak duidelijk werd gesteld. Indonesië heeft zich nooit en nimmer in kunnen denken in de ver antwoordelijkheid vao Nederland. Spre kend over een eventuele overdracht aan Indonesië merkte spreker op of dan liet uitbreken van opstanden wei voorkomen zou kunnen worden. Er zullen er onge twijfeld velen zijn, die zich bij Neder land blijven voelen. De overdracht Internationaliseren en voor de Verenigde Naties brengen zal ook moeilijk gaap. Het Aziatisch blok zal, hoewel men misschien niet direct sympathiek tegenover het een en ander staat, toch de zaak van Indonesië steu nen, terwijl men van de communistische afgevaardigden ook niet op gunstige handelingen in onze richting moet reke nen. Verder ook komt dit geschil dan in de wereld terecht, met alle nare ge volgen van dien. zodat het later heus niet meer zo gemakkelijk is om voor uur zal de baan open zijn. Gisteravond Jsteun, laat staan militaire steun aan ie kwam cp de ijsbaan een der rijders on-, klopper». Het helder en boeiend betoog van dr. Van Baal werd door de aanwezigen aan dachtig gevolgd en na de pauze maak ten velen van de gelegenheid gebruik om met de spreker in discussie te tre den. Voor de nodige afwisseling zorgde het muziekgezelschap „Insulinde". Voor 'de pauze bracht zij een programma van christelijke liederen, na de onderbre king bood zij de aanwezigen een serie vaderlandse liederen aan. De overheid is niet zo maar een willekeurig gekozen groepje mensen. Men moet haar zien als de dienaresse van God. Dan wordt het ook duidelijk waarom wij gehoorzaam heid, aan haar verplicht zijn, aldus dr. Van Baal. De overheid moet mer. ook zien als dienaresse van de gerechtigheid, ge rechtigheid op 'alle terreinen. Zij za» de zwakken en hulpbehoevenden moeten steunen. Aan de andere kant staat ech ter het feit, dat men de overheid het zwaard niet mag ontnemen. Men levert zich anders juist over aan het kwaad. Zij zal het recht moeten uitoefenen, maar dit uitoefenen houdt een mogelijkheid tot naasteliefde in. Vervolgens memoreerde spreker de internationale spanningen, die zich van- VLAARDINGEN. Naarschatting hebben ongeveer 800 schaatsers dinsdag avond op de Ijsbaan aan de Soendalaan hun schaatsen ondergebonden. Er werd naar hartelust gereden; het ijs was vrij goed. In de morgenuren vie! dc belangstel ling wat tegen, maar waarschijnlijk zal dit te-wijten zija geweest aan het feit. dat vele nog n,ets wisten van de onver wachte openstelling. Ook vanavond na 8 Vraagt- onre gratis brochure- ''Wat is horizontale verhoop?" •Schludamsbvcst 44d Rotterdam Telefoon: 01800-11:91.11.(2 lijnen) Bij beschikking van de minister van 0 K. en W. zijn benoemd tot lid van it rijksvertegenwoordiging van de algemem commissie voor overleg in zaken betref fende de rechtspositie van onderwjjzent personeel: dr. J. H. Wesselings, sec.-gen». raai van het ministerie van O., K. en ff mr, J. G M Broekman, dir.-generaal vai het Onderwijs, mr. H, J. Hoogeboon: Bruins Slot, clief van de hoofdafdeling overheidszaken bjj het ministerie va» Binnenlandse Zaken. Bezitsvorming e. Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, mr J. E. Ysebaert. raadadviseur bij het nu nisterie van Financiën, ir. J. J. A, va. Keulen, directeur van het landbouwon denvjjs bij het ministerie van Landbou» Visserij en Voedselvoorziening. Als voorzitter van de algemene com missie is aangewezen dr. J. H. Wessi lings en als plv. voorzitter mr. J, C M. Broekman. Op alle kweekscholen in Nederland s gisteren voor het eerst een schriftelij) verkeersexamen afgenomen. Gelijktijd:; met de invo.ering van het verplichte ver keersonderwjjs op de lagere scho'en o; 1 januari jl. is ook op de kwee' 'io!ei het verkeersonderrieht aan de vo ichti leerstof toegevoegd. Aan het examen, dat door het minis terïe van O., K. en W. werd afgenomen namen ongeveer 5000 toekomstige onder wijzers en onderwijzeressen deel. VLAARDINGEN. Eerst thans is be- kend geworden dat de 10-jarige G. v. O. op zaterdag 24 januan een hachelijk avontuur beleefde. De jongen was des middags met enige vriendjes aan het spelen op het terrein nabij het transfor- matiegebouw aan de Schiedamsedijk. De kinderen waren aan het kuilen graven toen plotseling de kuil waarin zich de 10-jarigc Gerard bevond, instortte. Ge lukkig pas eerde op dat moment de 17- jortge A. Bal. die kans zag dc jongen uit de kui! te bevrijden. De knaap die geheel versuft was. werd in het padvindersgebouwtje onderge-i bracht. Zyn vader heeft Gerard nog naar het Ziekenhuis gebracht, waar bleek dat alles goed was afgelopen. gelukkig te tallen Een voorbijganger, die het slachtoffer te laat bemerkte, reed 'htm aan en sneed een polsader in. Naar wij nader nog vernemen zal de Vlaardingse IJsclub vrijdagavond om 8 uur clubwedstrijden houden om de V.B.L.O. wisselbeker op de Ijsbaan Soenda. Ook niet-ledèn. inwoners van Vlaar dingen, kunnen aan deze wedstrijden meedoen. Inschrijving vindt plaats op de ijsbaan tot vrijdagmorgen 32 uur. Tijdens de wedstrijden zullen de Vlaardingse leden van de Ned. IJsdansclub een demonstra tie geven. Veertien paren nemen aan deze de monstratie deel. Maa^sfuis Tm"de beide wethouders; dejae heer Jochems. Spr. wees daarbij "P heer J Douwen v. d. Krab. kringhoofd jhet dat het bedrijf goed persouwlkoppen Westland en de heer J. Suurmono. ver- tegenwoordiger van de Stichting Bet or- dertng B.B. uit Den Haag, alsmede en-; i/"~T toe te Maassluis Dijck" sprak "er "vervolgens zi jn voldoe- ning over uit, dat te Maassluis de biok- ploegen voor 94 pet. bezet zijn, hetgeen, gelet op het landelijk percentage, gun stig genoemd mag worden. Hu uitte dc verwachting, dat dit percentage nog verder opgevoerd zal worden, inspecteur De Jongh, die de avond sloot, gaf gaar ne aan degenen, die nog geen deel uit maken van de organisatie B.B., gele genheid zich aan te melden, opdat Maas sluis inderdaad over de vereiste nood- wachters kan beschikken. De tijd zal leren of deze avond er werkelijk heeft bijgedragen de B.B verder uit te Breiden. MAASSLUIS. Mocht het program ma zaterdagmiddag docrKarg vrnden, dan zal uitsiuite^de competilicwcA strijd Excelsior 3—T.O.G.R. - gespeeia ■worden- ■yf' i -vV.' i J ,n lA? HM >4 'i T Xj-j - T~ "tf T» \«4 VLAARDINGEN. In de grote zaal van gebouw Liefde en Vrede toonden, dinsdagavond een kleine tweehonderd korfballers, dat zü meer konden dan alleen het ronde leder door de mand laten glippen. Het ivarcn de leden van dc Chr. korfbalclub „Sp'r.t", die zich de jaar lijkse feestavond met lieten ontgaan. Daarbij werd ook gezongen, maar onge twijfeld was het hoogtepunt van het feest de vertolking van het blijspel „Surprise", dat zeer verdienstelijk werd gespeeld door uit eigen gelederen geworven krach ten. Het waren Wim Gilie. Dit v. Kempen- v. d. Velden. Horst Radema. Adrie Groe- nevcld, Ina v. d. Vaart, Corrie Klos, Wil Vrijvogel, Gerda Borsboom. Nel Spek snijder en Wim Verburc. die door een dankbaar publiek hartelijk werden be dankt voor hun vele moeite. Aan het einde van zijn betoog waes spreker op de gesteldheid van Kii'jw- Guinea. Bedroeg vroeger de kindersterf te 30 pet. tot 50 pet., dit ls thans zeer sterk teruggelopen en daar waar men vroeger door de malaria niet kon icvt-li, zijn nu vruchtbare plaatsen ontstaan. Men zou hier best een goede toekomst op kunnen bouwen, maar de onzekerheid ligt op de loer en niemand steekt er daarom geld in. Ook de papoea's lezen de krant en horeh de Kerkelijke Bood schap. Papoea's zijn even royaal tegen over ons als wij tegenover hen. De si tuatie waarin we terecht zijn gekomen spruit voort uit onze eigen morele zwak heid. We zullen weer met overtuiging moeien beginnen en een einde maken aan die weifelende politiek, die. het ons zo moeilijk gemaakt heeft- IV at'we moe ten doen is: streven naar gerechtigheid, eerlijkheid, dienen, werken, steun geven en God danken dat we dit doen mogen. Ds. M. J. Mulder, gereformeerd predi kant, besloot deze avond. VLAARDINGEN. Naar wij nader vernemen is de schade aan het drijven de dok van de N.V. Figee aangericht door de brand van dinsdag 1000 groot. Zij wordt door de verzekering gedekt. Het bedrijf ondei vindt geen stagnatie door het gebeuren. Het bestuur der Vereniging tot Ve zorging van Kinderen „De Rudolphstic ting" heeft de staf uitgebreid door c 1 februari als adjunct-directeur aan i inrichting te_ Achterveld te benoemen c heer J. A. Kuipers te Dordrecht. De heer Kuipers hoopt naast het or voedingswerk aan de inrichting zich spt ciaal bezig te houden met het onderho; den van de contracten met de ieden ds vereniging; de diaconieën der gcref. kei ken. Tot nu toe rijksreclasseringsanibi! naar in het arrondissement Dordrech was de heer Kuipers voordien werkzaal op het terrein der kinderbeschermer Kort na de oorlog was hij enige lijd at assistent van de directie werkzaam aa de Rudoiphstichtmg, vanwaar hij nas pen Haag vertrok om bjj „Pro Juventutc in dienst te treden ais ambtenaar voore Kinderwetten. Voor hij in Dordrecht b- noemd werd. werkte de heer Kuipr; achtenhair jaar als hoofd van het racial seringsbureau tier vereniging „Het Ho» Land". Op de conferentie van de Oecumen sche Jeugdraad die 7 en 8 februari 1 Amersfoort in het Corderiuslyceir wordt gehouden zal in plaats van pre dr. J. Zijistra, die verhinderd is, pn mr. X. A. Diepenhorst spreken over: „r verantwoordelijkheid der kerken in i Nederlandse samenleving". Tr3*"' 1 4-, ,t Drie duizend woningen volgens het sys teem Dura-Coignet zullen in de komende jaren in het ll'aterucggcbied worden ge bouwd. Deze woningen, die volgens eert Franse systeemboui/jn ethode in de ja- briek kent cn klaar zullen worden ge maakt en op de boutcplaats als een blok kendoos in elkaar zullen uorden gesel, zijn aan de Nederlandse omstandigheden aangepast. Het Architectenbureau EF* Groosman te Rotterdam heejt de lYeder- landse versie van deze woningen uitge werkt en het resultaat is te zien op be gaande plaat. MAASLAND, De brug naar de Doel- straat is nogal eens het slachtoffer van onervaren automobilisten. Werd vorige week de ene brugleuning aangereden, thans is deze weck ok de andere ver minkt. Een beetje meer nauwkeurigheid ware gewenst, evenals de beleefdheid om te melden dat men schade heeft ge maakt. wt ^.33 *-g z£ MAASLAND. Naar we uit betrouw bare bron vernemen, zal na de vorst periode het Kerkplein rond de Ned. Herv. kerk opgeknapt worden. Het hek werk langs de Doelstraat zal naar bin nen verplaatst worden. Ook de Burge meester van der Lelykade zal van een geheel nieuwe bestrating voorzien wor den. Helsinki tw bew. W -8 Stockh. onbew. tv -I Osio onbew. stil Kopenh. mist NW -2 Aberdeen geb. bew. Z -2 L»»nden onbew. ONO -7 A'dam geh.bew. NO -1 Brussel onbew. ONO Luxemb. onbew. ONO -8 Parijs 1 bew. NNO -5 Bordeaux mist stU Grenoble zw bew. O -1 Nice regen NNO -S Berlijn geh. bew. 020 -3 Frankf. onbew! NO MUnchen onbew. O -3 Mrlch geh. bew. ONO -8 Genfve geh. bew. NO Locarno motregen O -1 Wenen onbew. O -2 Innsbr. onbew. Rome zw. bew O -4- AJaecio zw. bew. ONO -3 Madrid regen Majorca 1 bew. stil Algiers ZW h "W. 7 iv -3 -2 -10 -10 -2 -2 2 -3 -3 -4 -3 3 12 -1 -3 -7 -5 -2 1 -7 o o o o 0 0 0 0 0 O 6 12 0 0 D 0 0 0,1 0 0 0 0 3 1 0 De heer W. N. van der Hout. opricht en directeur van het internationaal pc museum ie 's-Gravenhage, die sedert als privaatdocent aan de rijksumversit' te Utrecht de publiciteitsleer doceert thans wegens zjjn leeftijd op zijn verat van laatstgenoemde functie is ontheie zai worden opgevolgd door de heer de Bruyn. drs. ec. te Rotterdam, put' eist en leraar staatswetenschappen en h drjjfskunde bjj het hoger technisch derwijs. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, i febr. Geslaagd het kandidaatsexamen economie de herea H Brinkman, Den Haag; C Schip;* Utrecht. Voor het kandidaatsexamen pedagogiek'! heren H. Pasma, Drachten; C. Nhdü Amstwedde. GEMEENTE UNIVERSITEIT VAN A'Bh AMSTERDAM. - Geslaagd voor he! k»J daatsexamen klass. letteren de herra f- de Vries. L. P. W. Smit en C. A. 8* (Amsterdam) en voor het doctoraal exsw rechten de heer R. Lehmann (Amsterdam RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het doct-e gen n mej. P. G. M. Schrama te BU»»1 en de heren G. ÏL Besselaar te Hterj" dam, J, 1 Feikema te Rotterdam J Knc? man (USA) en P. W. F. v. d, Meukn Leeuwarden. Geslaagd voor het sem'-artsexde her J?- A. M. Janssen te Oogstfeest en E. S. T. Schutte te Breda. Geslaagd voor het somi-artsex. de her deweg te Klaaswaal. H. A. C BoeüM» Den Haag. M J. Haverkorn van Hljri-» te Utrecht. J. L. de Koning te Sch* ningen en J. van Ulsen te Delft. rijksuniversiteit leiden Leiden, 3 (ebtGeslaagd voor kand ex. socfologle mej. G. Flen'ej Scbagen en de heer R. a. Hendriks te "c terdam. Woensdag 4 febr. a i. zat het vijftig Jj geleden zUn dat mr W. F. E. Baron va» Feltz, geboren te Assen en thans won®» te Middelburg, aan de Leidse universlk promoveerde tot doctor te de rechtswe'e* schap.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2