I Zwanen zwemmen voor hun leven Macmillan spoedig MOSKOU naar Grieks-Turks „topgesprek over Cyprus in Züricli V.S. BLIJVEN INDONESIË WAPENS LEVEREN KLM krijgt waardevol eindpunt TV wil een dag staken Diamantairs in paniek door brand in beurs Diensttijd- verkorting Sn Koopt op tijd tiw zekerheid Worclt impasse doorbroken? Ondanks bezwaren van Nederland „Voor optreden tegen bandieten" ■Nog deze maand of begin maart Dulles geeft fiat van Amerika Epidemie in Britse kraaminrichting Fraude loopt in de duizenden Edelstenen werden bijeengeveegd r r~ Chroestsjew: Mikojan's reis was „goed iets" Prinsessen gaan skiën NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Menclès France uit radicaal- socialistische partij Fransen gearresteerd in Tunesië Britse minister: ERIK ONDERDEKEN S J. I. LINKER GEEN GELD VOOR MÉÉR ZENDTIJD MILJOENENSCHADE YORK DOIVOERDAG 5 FEBRUARI 1S59 V_ Directeur: H. L>E RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4214 VJ Hoofdredacteur: Dr. J A H. J S HltUINti tiUJi r.w- XT* "il". Restaurant ,,'t SWARTE SCHAEP" Zon onder NDANKS de Nederlandse vrees, dat de wapens die Ainerilta aan Indonesië levert, binnenkort tegen Nederlands Nieuw- Guinea zullen worden gebruikt, gaan de Ver. Staten door met de voorbereidingen voor de levering van meer militaire uitrusting aan Indonesië. In verband met een bericht over de mogelijke levering van lichte wapens voor tien miljoen dollar aan Indonesië heeft de Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen, contact opgeno men met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Datier melrlt zicli: Ds. W. B. H. van Linsehoten overleden Nu de ERIK-deken is in het land, Kunnen de kruiken aan de kant. ELEKTRISCHE ZW4KSTROOM L1SSE V. NED. FONDSEN IN NEW YORK now jones-inokx Botterdam: Witte de Wlthstraat 25 Teler. 115700 (4 1 1 Postbus 1U2 - Postgiro No 424519. Klachtendienst abonnementen: 1B.M19 30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 '«-GravenhageHuygcnspleln 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 4248B7 Klachtendienst: 1830—19.30 u. Telêf. 3623G0. Dordrecht: Scheffersploln 3 - Postgiro No. 424208. Tel 4570 Klachtendienst na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 6748S Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.85 per maand, 7.80 per Lwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. rN (Geldis tot morgenavond) WEINIG WIND Droog en overwegend zonnig weer. In de nacht cn ochtend hier en daar mist. Zwakke oostelijke wind. Vanaeht overwegend lichte vorst, morgen overdag temperaturen oplopend tot enkele graden boven het vriespunt. .vlorgen: Zon op: 814 Maan op: fa'.5& onder: 17.35 onder: 16.32 (Van onze militaire medewerker) DE mogelijkheid van verkorting van de eerste oefentijd oefent be grijpelijkerwijs een sterke bekoring uit op ons volk en slechts weinigen kunnen 2ich daaraan onttrekken. Het gaat hier om een ingewikkeld vraagstuk dat men in al zijn facetten moet kennen om tot een gefundeerd oordeel te komen. De bekoring is zo sterk dat de ver leiding bestaat haar als verkiezings leuze te gebruiken in navolging van het buitenland. Velen die met een be roep op het voorbeeld van bv. België "cn Duitsland de leuze van de P.v.d.A., aangeheven op de Fakkeldragersdag, nog zo gek niet vinden, vergelen dat in landen die verkorting om politieke redenen is doorgevoerd, dwars tegen elke militair-technische eis in. Bovendien is daar de diensttijdver- kortir.g ten dele gecompenseerd door een veel groter aantal vrijwilligers voor de technische functies, die een iange opleiding vereisen. Dit heeft verhoogde uitgaven met zich gebracht en het loslaten van een loonpolitiek, waarbij leger en maatschappij, zoals bij ons, aan elkaar zijn gekoppeld. Men bedenke bovendien, dat Duits land weliswaar een »erste oefentijd heeft van 12 maanden, doch daarach ter 9 maanden herhalingsoefening. Heeds thans is men daar, omdat de eerste oefentijd te kort is, (zelfs voor met-specialistendaaraan direct -stezSkb «a maanden zgn. gaan vastknopen. herhalingsoefening LOS daarvan is het interessant te weten dat onze eerste oefentijd niet het produkt is van het Neder landse brein, doch dat dit een alge mene NAVO-grondslag heeft waarop de Nederlandse bijzondere omstandig heden zijn geënt. Er is wel degelijk in NAVO-verband een afspraak ge- •maakt over de noodzakelijke duur er van. Een minimum en een maxi mum, afhankelijk van de nationale omstandigheden o.a. van het intelli gentiepeil der diverse bevolkingen. Teneinde dit op wetenschappelijke basis vast te leggen heeft het hoofd- kwarjier van-de NAVO onlangs een beroep gedaan op een der meest voor aanstaande geleerden op het gebied van de sociale problematiek in ver band met arbeidskracht en taakver deling, prof. Macmahon van de uni versiteit te Edinburgh. Let wel, een burger dus! De hoogleraar behandelde in het eerste gedeelte van zijn onderzoek de strijdkrachten van de Ver. Staten, Engeland. Canada, Frankrijk, België en Nederland. Zojuist is hij ook ge reed gekomen met Denemarken. De conclusie was, dat een militair tijdens zijn opleiding in een periode van 1 tot 15 maanden er steeds bij leert, terwijl hij gedurende een tijd vak dat deze eerste periode mis schien nog overschrijdt, nog verdere behoefte aan training en opleiding nodig heeft. In de periode van 12 tot 15 maan den kost de militair alleen maar geld en alle kapitaal dat in deze opleiding geïnvesteerd wordt is dood en onpro- dukiief wanneer dan gestopt wordt Indien men van het geïnvesteerde ka pitaal vruchten wil plukken, d.w.z. wil de opleiding inderdaad effectief 2ijn, dan moet deze training nog enige tijd doorgaan. Daarbij zijn er twee factoren, die sedert de meer klassieke oorlogvoe ring volkomen gewijzigd zijn, nl. dc snelheid en de paraatheid. Dit vereist nogmaals een betere opleiding e; voortdurend een zekere sterkte van geoefende troepen onder de wapenen In menig geval betekent dit dat de op- k.di:<gsduur de 20 maanden te boven zal moeten gaan. Aldus de conclusie van de geleerde, dus niet van een mi litair die men onwillekeurig van over 'rekking van de eisen zou kunnen ver denken. INDIEN er dus landen zijn die zich beneden deze maatstaf be jegen, dan ligt de conclusie voor de haad. nl. dat hun krijgsmacht voor rvat de dienstplichtigen betreft niei aan de normen voldoet. Kwantitatief 's men wellicht op peil doch kwalita tief niet. Zulk een strijdmacht te vel de zenden is immoreel, even immo- re_el als het is dat te doen met een minderwaardige bewapening op grond van de overweging dat de defensie- uitgaven best wat lager kunnen. Dan gaat de krijgsmacht te velde a!s een schaap ter slachtbank. Wil fen dit laatste propageren, welnu, öan sluite men de ogen niet voor eigen immoraliteit tegenover landgenoten, 3a> tegenover eigen kinderen die men aan zulk een lot overgeeft. Doch zelfs als men ulk een per soonlijke beslissing wel voor zijn re kening durft te nemen, dan mag men •mlks nog met verwachten van de t'erantwoordclijke overheid. Zij in dit geval de minister van Defensie legen deze immoraliteit moeten De Britse premier Macmillan zal naar verwacht wordt vanmiddag in het Lagerhuis meedelen, dal hij op uitnodiging van de Sowjet-regering naar Moskou zal vliegen voor overleg met premier Chroestsjew Macmillan kreeg waarschijnlijk maan dag een officiële Russische uitnodiging De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dulles, heeft gisteren in Londen besprekingen gevoerd met Macmillan. Hij zou het Amerikaanse fiat hebben gegeven aan de voorgeno men reis van de Britse premier naar Moskou. Macmillan zou beloofd heb ben „geen particuliere onderhandelin gen"' met de Russen te voeren. Dulles en de Britse leiders zouden overeen stemming hebben bereikt over een eensgezinde houding t.a.v. de kwestie- Berljjn. Verwacht wordt, dat Macmillans oe- zoek aan de Sowjet-Unie in de tweede helft van deze maand of begin maan zal plaatsvinden en een week tot tien dagen z.al duren. Bondskanselier Adenauer heeft er op verzoek van de oppositie mee inge stemd om voor de besprekingen, die hij morgen met Duties zal voeren over leg te plegen met de vertegenwoordi gers van alle partijen in de Bondsre publiek- Minister Dulles gaat vandaag naar Parijs voor overleg met de prem'er de Gaulle van Frankrijk en secretaris-ge neraal van de NAVO. Spaak. Bij zijn aankomst op het Londense vliegveld verklaarde de Amerikaanse minister gisteren geen nieuwe voorstellen voor de oplossing van de Berlynse kwestie te hebben meegebracht. Hij was ge komen, zo zei hij, „omdat ik vermoed dat we de komende weken gedwongen zullen zijn enige belangrijke beslissin gen te nemen die ons door de Sowjet- Unie worden opgedrongen." De Russische premier Chroestsjew De Russische premier Chroestsjew heeft op een receptie van de nmbas- sade van Ceylon in Moskou verklaard dat de reis van Mikajan naar de Ver. Staten zowel negatieve als positieve aspecten heeft opge'everd en over het algemeen „een goed iets" is geweest. (Advertentie) BEZOEKT TIJDENS DE RAI Korte Leidsedwar«;str, 24 1 en II hock Leidseplein Tel. K 20-223021 nir. 4. HARTMAN. waken door diensttijdverkorting en verlaging van de defensie-uitgaven op deze gronden af te wüzen. Er zijn slechts enkele verantwoor de uitwegen: 1. meer vrijwilligers, te verkrijgen door loslating van het algemene loonbeleid tegenover de strijd krachten; 2 sterkere jaarklassen: 3. vermindering van de divisie sterkte door meer moderne bewape ning, die hel verlies aan mankracht compenseert Dat vergt echter hogers materiële uiteaven. In beginsel zijn diensttijdverkorting en verlaging van defensie-uitgaven twee polen die elkaar afstoten. heeft gisteren voor de derde keer in 10 dagen een onderhoud gehad met de Westduitse ambassadeur KrolJ. Veel vogels ztin in moeilijkheden gekomen, nu er door de vorst drijf- ijs onstaan is in het Usselmeer. Bij Durgcrcum werden enkele zwa nen aangetroffen, die zich met moeite konden voortbewegen tus sen het üs. Wanneer zii niet in be weging blijven, zullen ze onge twijfeld vastvriezen. HK.H. prinses Beatrix zal zaterdag jen korte wintersportvakantie begin nen m Sankt Anton (Oostenrijk). Zij keert 17 februari naar Nederland te rug. H.K.H. prinses Irene zal eveneens voor een korte wintersportvakantie naar Sankt Anton gaan. Zy zal daar de laatste week van deze maand ver- olijven. (Advertentie) Zon op PREMIER MENDERES van Turkije cn premier Karainanlis van Grie kenland zullen vandaag in de Zwit serse stad Zürich besprekingen voe ren over de kwestie-Cyprus. De Turkse en Griekse ministers van Buitenlandse Zaken, Zorlu en Averoff, zullen aan het overleg deelnemen. Diplomatieke waarnemers in Washington speculeren erop, dal dit Grieks-Turkse „topge- sprek" het einde van de impasse be tekent waarin de kwestie-Cyprus reeds jaren verkeert: Naar verluidt is de Engelse regering zeer ingenomen met het Turks-Grieks overleg ten aanzien van Cyprus op hoog niveau. Gesteld dat de ontmoeting Karaman- lisMenderes een succ»s wordt, dan zal Engeland een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije, Griekenland en Groot-Brit- tannië voorstellen om te trachten een definitieve oplossing te bereiken. Zoals bekend wenst Turkije dat Athene zijn eis dat Cyprus het recht moet hebben zich eventueel bij Grie- O Een redacteur van het Amerikaanse persbureau United Press International heeft in officiële kringen in Washing ton vernomen, dat er geen beleids- bezwaren zijn gerezen binnen de Ame rikaanse regering tegen het voldoen aan Indonesië'? verzoek om wapens die moeten bijdragen tot de uilrusting van twintig Iegerbataljons. Bij het ko pen van Amerikaanse wapens belooft Indonesië deze niet te zullen gebrui ken voor enige aanval, noch voor door levering aan anderen. De Amerikaanse regering neemt aan dat deze belofte naar letter en geest nagekomen zal worden. Indonesia's „verlanglijstje" voor de tweede wapenleverantie (de eerste, bestaande uit lichte wapens en pa trouillevaartuigen, is kort geleden vol tooid) is sinds ongeveer twee maan den in studie bij het Amerikaanse departement van Defensie. De proce dure is tamelijk tijdrovend, omdat ver schillende afdelingen de te leveren be wapening moeten goedkeuren, de prij zen moeten bepalen en de verscheping moeten regelen. Er is echter geen ab normale vertraging opgetreden. Wel zijn er onbevestigde berichten geweest dat er misverstand heeft be staan ten aanzien van de prioriteit der verlangens. Het Indonesische leger zou het eerst lichte infanteriewapen» verlangd hebben, maar de Amerikanen hebben aanvankelijk voorrang gege ven aan het vrijgeven van lichte ver- bindingsviiegtuigen cn bruggenbouw- uitrusting. Ook dat schijnt inmiddels opgelost te zijn. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, na Neder land en Australië gerustgesteld te hebben, in november bekendgemaakt dat Amerika bereid was meer mili taire uitrusting aan Indonesië te leveren. Dat besluit is genomen na een grondig onderzoek van de poli tieke situatie. Washington is tot de conclusie gekomen dat Indonesië wa pens zou krijgen van het communis tische blok zoals in het verleden reeds geschied is en dat het wel licht vijandig tegenover het Westen zou komen te staan, als de V.S. zou den weigeren te helpen. Engeland In een kraaminrichting te Tredagar in het Engelse graafschap Monmouth shire zijn vijf baby's gestorven aan een geheimzinnige ziekte, die alle baby's die daar verpleegd worden heeft aan getast. De Britse vereniging van artsen heeft meegedeeld dat het hier een be smetting betreft met een bacil uit dc groep der ingewandsziekten die zelden voorkomt. Alle baby's in de inrichting zijn thans geïsoleerd. (Van een onzer verslaggevers) Op het Amersfoortsc politiebureau heeft zich de 39-jarige handelscorres pondent P. B. uit Loosdrecht aangege ven, die werkzaam is bü een financiële instelling te Amersfoort. Hij vertelde zijn werkgever voor zesduizend gulden te hebben opgelicht. Bovendien be kende B. talrijke winkeliers te heb ben benadeeld door goederen met on gedekte cheques te betalen. Dc zesduizend gulden van zijn werk gever had hij tussen de maanden sep tember en december 1958 los weten te krijgen onder voorwendsel dat hij in Amersfoort een huis wilde bouwen. Driemaal klopte hij bij zijn directeur voor tweed uiz.end gulden aan. De handelscorrespondent, die gehuwd is en twee kinderen heeft, heeft ech ter nooit pogingen gedaan, een huis te kopen of te laten bouwen. Bij verscheidene boekwinkeliers, ra diohandelaren. een juwelier en kle dingmagazijnen kocht hij goederen, die hij met vaise cheques betaalde. De cheques vermeldden een veel hoger be drag dan B. de winkeliers schuldig was. Hy verzocht de gedupeerde za kenlieden hem het levee! in contanten terug te betalen. Later op de bank bleek hun, dt de cheques ongedekt wa ren. Het bedrag, dat de handelscorrespon dent zich op deze wijze heeft toege- eigend, loopt In de duizenden guldens. Men acht het niet uitgesloten, dat hij dezefde praktijken ook in andere delen van het land heeft toegepast. De ver dachte is voor dezelfde feiten al eens eerder veroordeeld. heeft een soortgelijke beslissing ge nomen. De twee westelijke mogend heden kwamen tot het oordeel dat Indonesië een rechtmatige behoefte had aan wapens, omdat het moest optreden tegen vele verschillende opstandige troepen en tegen bandie ten. die het land in een staat van onrust hebben gebracht. kcnland aan te sluiten Enosis laat vallen. Griekenland daarentegen wil dat Turkije niet langer aandringt op verdeling van het eiland in een Turks un een Grieks deel. Engeland wenst Cyprus geen onaf hankelijkheid te verlenen, voorname lijk uit strategische overwegingen. De Franse 'radicaal-socialistische partij heeft haar vroegere leider ex- premier Mendès-France meegedeeld, dat de partij hem als uit de partij ge treden beschouwt, omdat hij zich heeft aangesloten bij de UFD. de bond van democratische krachten. Deze organisatie verzette zich het vorig jaar tegen de nieuwe Franse grondwet De UFD heeft geen zetels in het parlement. Van officiële Tunesische zijde wordt meegedeeld, flat er dinsdag In Tunis acht Franse burgerlijke ambtenaren zijn gearresteerd. Drie hunner behoren tot het perso neel van de Franse ambassade. De andere vijf zijn technici die bij het Tunesische ministerie van PTT werken krachtens een overeenkomst betref fende de Franse technische hulp, aan Tunesië. Van gewoonlijk betrouwbare zijde verluidt, dat de technici ver trouwe ii'ke berichten hebben onderschept on aan een spionagedienst verstrekt. „Wij zijn edelmoedig tegenover dé Nederlanders. Wat er ook gebeurt, zij krijgen een eindpunt voor de KLM, dat zeer waardevol is en dat zij nog nooit eerder hebben gehad." Deze woorden sprak de Britse mi nister van Verkeer en Burgerlucht vaart, Harold Watkinson, gistermid dag in hei Engelse Lagerhuis. Hij be antwoordde het Labour-lid John Rankin, die gevraagd had wat de regering wel had kunnen bewegen om het aantal KLM-vluchten od Singapore voorlopig op twee te handhaven in plaats van het terug te brengen op één. De minister zei dat het besluit om het aantal vluchten op één per week terug te brengen, vorig jaar maart was genomen. Het had in september in werking moeten treden, maar dit was uitgesteld in verband met stappen van de Nederlandse regering. „Natuurlijk willen wij ons niet los maken van onze goede vrienden", ant woordde de minister. „Zij hebben ge zegd dat er een verschil scheen te be staan in de cijfers die beide züden schenen te gebruiken. Deze kwestie onderzoeken wij thans." Ds. W. B. H. van Linschoten, em. pre dikant der ncd. herv. kerk, is woens dag op 94-jarige leeftijd te Zeist over leden, waar hij zich na zijn emeritaat gevestigd had. Voor zover bekend, was ds. Van Linschoten, wat betreft het aantal predikantsjaren, de oudste pre dikant in de ned. herv. kerk. De be grafenis zal 9 februari, des middags om twee uur plaatsvinden op de Nieuwe Aig. Begraafplaats te Zeist. (ADVERTENTIE) Met TRANSFORMATOR op 5 ver schillende standen regelbaar. I persoons 2 persoons 90 X 190 130 X 190 LITS.TUMEAUX, 2 MAAL 90x190 5 standen regelbaar, 2-pers. en Lits- jumeaux elke helft afzonderlijk regel- BABYDEKEXS 40 X 70 Aileenverkoop voor Nederland HEEREWEG 7 025?0—3185 Prosp. gratis op aanvrage verkrijgbaar. m (Van een onzer redacteuren) Het is zeer de vraag of de televisie irderdaad. zoals de bedoeling was, van af 1 april zes avonden per week zal gaan uitzenden. Er zijn ernstige moei lijkheden gerezen tussen de regering en de tv-secties van de NTS over de financiering en het Hikt er veel op dat men In Den Haag niet bereid, is om voldoende geld beschikbaar te stellen voor de programmakosten. De NTS is van plan om tegen deze teleurstellende gang van zaken te protesteren door haar uitzendingen gedurende een dag te staken; dit zal vermoedelijk de eer ste maandagavond van april zijn. We! is het vry zeker dat vanaf 1 april op zondagavond geregeld wordt uitgezonden, maar wanneer er geen. verbetering komt in de financiële po sitie zal men een andere avond in de week (vermoedelijk de maandag) te- ievisieloos moeten maken. Omdat ook de vrijdag televisieloos is, zou dit be tekenen dat er nog niets komt van een zesde zendavond. (Van een onzer verslaggevers) De 35-jarige. mevrouw J. S.H. uit de Lepelkruisstraat heeft gisteren per abuis een slok genomen utt een fles ammoniak, inplaats van uit een flesje met een door de dokter voor geschreven drankje. Zij is in ernstige toestand in het W.G. opgenomen. DE lU.ijcse politie heeft ghteren een nieuwe aanwinst gedemon streerd: een watenver per die bij relletjes cn opstootjes 2al worden Ingezet, als het publiek zich op last van Ue politie niet verspreidt, liet kanon" spuit aan alle zijden water uit, onder een druk. die men kan laten arleren san vier tot ongeveer veertien atmosfeer. De watcrwerper /al op de komen de KAT voor hodrijfsautornobielcn int Amsterdam te zien /ijn. maar het ziet er niet naar int. dat daar een realis tische demonstratie nodig zal zijn Koninklyke Olie noteerde op 4 febr S47"'n J. ie«en S47i„ op 3 lebr, Phi lips noteerde S 1412—22 1400-10). Uni lever S 1272—80 (1260—70) cn KLM 5 30 (31 ',i. (Opgave Hirseh Ze Co) tndu*t? 2 febr .»0Z 21 1 frbr vi* "i 4 frbr. fi?D 33 A«ino a fltu 3 170 2 febr a frbr 4 febr -*p>»rer it.i a7 t ip i 131 60 UO.lk, 7 "GO o-,n r. no utis 9« 72 oi 90 97 1 tilun i 24a 21R 22V Utï» HM 2'! HM 20 80 25 Hum»» 443 377 Ulfl Monrtv 382 8 3R4 384 IJlgCf «3 De Britse koningin-moeder Elizabeth is uit Londen voor een reis van drie weken naar Kenya en Oeganda ver trokken. IN' een gebouw van twee verdiepin gen. waarin de New Yorksc diamantbeurs gehuisvest Is, heeft woensdag een brand gewoed, die volgens een voorzichtige schatting een schade van twee miljoen dollar heeft veroorzaakt. Bovendien wor den nog diamanten ter «narde van een half miljoen dollar vermist. De brand, die vermoedelijk ont staan is in de kelderverdieping, bracht detectives bijna even snel ter plaatse als de brandweer. Toen de brandweerlieden arriveerden, wa ren juweliers in koortsachtige haast bezig de diamanten uit de vitrines bij elkaar te vegen. Een van de eigenaars vertelde dat het gebouw kostbaarheden ter waarde van ver scheidene miljoenen dollar bevatte. De brand richtte grote verwoes ting aan op de beneden-etage. De gehele nacht hield de brandweer schijnwerpers op het gebouw ge richt en de politie 'rok er een cor don om.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1