1 Ook Mikojan ontkende in maar: Gesprek van piloten bekend iTOMADOl Wegverkeer in de mist Politiek vuurwerk van Chroestsjew van nationale welvaart STAATSVRUE SFEER MOET WORDEN UITGEBREID dorp 1 Principieel opportunisme Dr. Curt Sachs overleden Partijcongres geëindigd West-Berlijn is „tijdbom Christelijk-Historische Unie wenst: Slechte wegen in Gronings leiden tot noodtoestand r Geen KNVB-voetbal Vier maanden geëist voor wilde rit Visseri j-incident bij Noorwegen Zaak-Lacaze draait om chantage Koopt op tijd uw zekerheid NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Woningbouw voor elke beurs Socialisten moeten buiten kabinet blijven 1 1 i m i r~~~ NèwM* 'O KAMERLID STELT VRAGEN .1 A VRIJDAG 6 FEBRUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4215 r Directeur: H. UB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. ij. tiltUINSSLUT Heerlijke zelfgemaakte ERWTENSOEP met worst en varkensvlees in 15 minuten klaar met de SNELKOOKPAN Gesprek NED. FONDSEN IN NEW YORK MW MiWi J Russische Invasier MEVROUW WALTER: PREMIER Chroestsjew heeft gisteren in een rede aan het slot van het 21ste partijcongres in Moskou enerzijds scherpe aanvallen gedaan op de Verenigde Staten, maar anderzijds president Eisenho wer uitgenodigd voor een bezoek aan de Sowjet-Unie. Het hoogtepunt van Chroestsjews propagandistische redevoering was zijn verklaring, dat hij de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Dulles de eer wilde geven overwinnaar in de koude oorlog te zijn, mits er maar gauw een einde aan deze koude oor log zou komen. Chroestsjew zei, dat de Sowjet-Unie begonnen is met massapro ductie van raketten, die ieder punt op aarde, Amerika niet uitge zonderd, kunnen raken. Maar hij geloofde, dat een oorlog kan wor den vermeden en dat de Russen ten slotte het Westen in vreedzame economische concurrentie zullen kunnen voorbijstreven. (Van een onzer verslaggevers) DE Christelijk-Historische Unie heeft haar verkiezingsmanifest uitgegeven. Zij verwerpt daarin zowel staatsalmaeht als onge bonden vrijheid en pleit voor de ware christelijke vrijheid, die niet los te zien is van roeping en verantwoordelijkheid. De C.H.U. is ervan overtuigd, dat slechts in de richting die in haar beginsel program is aangegeven, de ware vrijheid en eenheid van ons volk kunnen worden gevonden. Woningbouw Inkomens Goede herinneringen (Zie verder pag. 3, 7e kol.) MANIFEST VAN V.V.D.: Artsen staan niet in voor snelle hulp ft! 'm g«tUr<5*nt: Witte de Wlthstraat 25 - Telef. 115700 (4 t Postbus 1112 - Postgiro No. 421319. KlacWendienst abonnementen: 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700, "i-Grsvenhsge: Huygenspleln 1 - Telefoon 1834S7 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867, Klachtendlemt: 163019.30 u. Telef. 362369. nsrdreeht: Schefferepleln 3 - Postgiro No. 424208, Tel. 4570. Klschtendienst na 1730 uur 7314. «cbledam: Lange Haven 73 - Telefoon 67486 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.63 per maand, I 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. J Th&uw- (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Droog weer met plaatselijk mist of laaghangende bewolking, morgen overdag ook opklaringen. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen temperaturen oplopend tot om het vriespunt. Weinig wind. Morgen: Zon op: 8.12 Maan op: 7.33 Onder: 17.37 Onder: 17.42 Vw_ NADAT prof. Oud herhaald had. dat hij meent wat hij zegt en dat du» na de verkiezingen de V.V.D. geen medewerking zal verlenen aan de tot- jtindkoming van een kabinet, waar in ook socialisten zitting zullen hebben, beeft ook de vice-voorzltter van de V.V.D, mr. H. van Riel, zich in ge lijke zin uitgesproken. En hij heeft daarbij de opmerking gemaakt, dat ^rijn afschuw van het socialisme moei lijk kan worden overtroffen." Dat is nog eens sterke taal. Verontwaardigd toonde mr. Van Riel ach, omdat in ons blad was gesugge reerd, dat er ten aanzien van de sa menwerking met de socialisten on enigheid binnen de V.V.D. zou bestaan Voor die verontwaardiging is weinig reden. Niet alleen de hoofdartikelen in de Nieuwe Rotterdamse Courant be wijzen, dat zeker niet alle liberalen de door prof. Oud geponeerde stellingen onderschrijven. Het artikel in ge isoemd blad van 3 februari jl., afkom sög uit „liberale kring." geeft duide lijk weer, dat er zijn die er anders over denken en die ook na blijven hopen, dit *is het verkiezingsonweer voor bij is in de gezuiverde atmosfeer opnieuw de elementen zuilen worden gevonden, die samenwerking op een breed vlak mogelijk blijven maken. En wie zijn oor te luisteren legt, weet ook, dat die stem uit liberale kring, niet die van een eenling is. LS mr. van Riel betoogt, dat het f\ socialisme, zoals het zich in de dertien jaar in Nederland heeft ont wikkeld, een gevaar voor ons land is geworden, dan willen we hem wel bij vallen, Maar dan zal hij moeten be deaken, dat het prof. Oud was, die der den jaar geleden meegewerkt heeft om dat gevaar op te roepen, toen hij met rijn Vrijzinnig-Democratische Bond opging in de Partij van de Arbeid. Dan zal hij voorts moeten bedenken dat de V.V.D. eerder dan de AR. Partij medewerking heeft verleend tan '©kabinet op brede basis. Dan zal hij moeten toegeven, dat in de jaren '«-'52 de socialistische invloed groter was dan iin de jaren '32~*58, toen geen V.VJk-er, maar wel anti-revolu tionaire en christei.-hlstorische minis ters deel uitmaakten van bet kabinet. Dan zal hij ook moeten erkennen, dat de breuk ln december jl. mede ver oorzaakt werd, doordat de a.r. en cJh. -ministers niet wilden bukken voor de dictatuur van de P. v. d. A.- fractie. En dan zal hij zich ook nog eens moe ien herinneren, dat de V. V. D. -leider, prof. mr. P. J. Oud. in 1956 bij de kabinetsformatie heeft rondgelopen met dé gedachte te komen tot een ka binet, waarin geen K. V. P. -ministers, maar wel socialisten zitting zouden hebben. DE V.VJj.-ieiders moge" dan vandaag de dag hoog van de toren blazen en zaterdag wellicht de legen krijgen van het V. V. D.-con gres, zij zullen nooit kunnen stellen, dat zij thans bezig zijn principieel liberale beginselen uit te dragen. Wie geen vreemdeling is in het poli tieke leven, weet ook maar al te goed, dat in de voorbije jaren in Staten en gemeenteraden juist de V. V. D.-le- dea de meest trouwe bondgenoten van de socialisten zijn geweest, een enkele uilzondering daargelaten. Sedert het vorige jaar, toen de V,V.D.-ers zelf verbaasd stonden over de winst, welke zij bij de toen gehou den verkiezing hebben behaald, is de verandering Ingetreden. Toen zag men dat de kans op winst het grootst was, indien afstand werd genomen van de socialisten. Het ia dan ook zoals het op de A. R.-deputatenvergadering zo te recht werd gesteld een principieel opportunisme, waardoor de V. V. D. zich thans lakt lelden. Voor een prin cipieel liberalisme, hoezeer, evenals principieel socialisme, af te wij len, kan men nog enig respect hebben. Maar dat is niet het geval met het opportunisme, dat thans de V. V. D. ten toon spreidt en dat er slechts op "it is een zo groot mogelijk aantal stemmen van ontevreden kiezers bij een te schrapen. V.S. BEWIJZEN: Russen schoten toestel boven Armenië neer (Advertentie) HET AMERIKAANSE trans portvliegtuig, dat op 2 sep tember van het vorige jaar brandend in Sowjet-Armenië is neergestort, is met opzet door Russische jagers neergeschoten. Dit blijkt uit een aantal bewijs stukken, waaronder een op de band opgenomen, afgeluisterd gesprek tussen de piloten van de Russische jagers dat gisteren door het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken is vrij gegeven. Vlee-premler Mikoian heeft tiidens zijn bezoek aan de Verenlrde Staten ontkend dat het toestel is neergescho ten. Mikojan heeft, volgens het Ame rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, vice-premler NIxon verzekerd, dat Moskon alle Inlichtingen die het over het vliegtuig beaat bad doorge geven, en verder gezegd niet te be grijpen, waarom de Amerikanen zo wantrouwend waren. Mikojan gaf deze verzekering twee maanden nadat onderminister Murphy de Russische ambassadeur in Washing ton. Mensjikow, een afschrift had ge geven van het gesprek, dat de Rus sische piloten tijdens de aanval voer den. Mensjikow weigerde naar de bandopname daarvan te luisteren, om dat hij zich technisch niet competent achtte, en hU bleef weigeren, toen ook zMn militaire attaché werd uitge nodigd. Er waren zeventien man aan boord van het ongewapende toestel. Na drie weken bebben de Rossen d stoffelijke overschotten vaq zes Ajncrlka.nen.uit- fAdoertemtie) geleverd- Van de overige elf inzitten den zeiden ze niets te weten. I>e Rus sen ontkenden dat z|] het toestel had den onderschept. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had tot nu toe steeds van „onderscheppen" gespro ken. Gisteren beschuldigde het de Russen voor het eerst van het be schieten van het toestel. Het minis terie deelt niet mede hoe het aan de bandopname is gekomen. Deze zou gemaakt kunnen zijn door een station van de Amerikaanse luchtmacht, waarvan de radio afgestemd was op de golf die de Russische jagers ge bruikten. Het ministerie zegt dat het Ameri kaanse toestel in de buurt van de Turkse grensplaats door dc Russen is beschoten. Onder de bewijsstukken die door de Amerikanen werden gepubliceerd bevinden zich ook fotokopieën en ver talingen van twee artikelen in „Sow- jet luchtvaart", het officiële orgaan van de Russische luchtmacht. In deze artikelen wordt de „aanval" op de „vijand" beschreven en worden de vier piloten die eraan deelnamen genoemd- Verder staat erin, hoe een generaal de piloten na de aanval ontving, „hun de hand schudde en dankte voor de geslaagde uitvoering van hun op dracht". Het gesprek tu**en de Russische piloten verliep als volgt, aldus blijkt uit de Ame- rlk&ftnse bewijsstukken: „5S2, Ik zie het doel, rechts". ailliliniIllilH3lll!I!l)!III!l|]|l!i!>HIIIUl!l!nilli!!i!iltt|H1lllilli; De vermaarde musicoloog dr. Curt Sachs is gisteren 4e New York ha'één korte ziekte op 77-jarige leeftijd over leden. Hij werd op 29 juni 1881 te Berlijn geboren en studeerde aan de universi teit aldaar en promoveerde in 1908 in de musicologie. Aan de Berlijnse Hochschule für Musik en aan de Aka- demie für Kirchen- und Schulmusik was hij tot 1933 als docent verbonden. Hij vluchtte voor het Hitleregime naar Parijs, waar hij aan de Sorbonne to: 1939 doceerde en medewerker aan bet ethnologisch museum was. Sedert I93f woonde hij in New York. Dr. Curt Sachs was een internatio naal erkend autoriteit op het gebied van de instrumentenkunde. Diverse publikaties van zijn hand zijn stan daardwerken op dit terrein van de muziekwetenschap. Alle KNVB-wedstrijden, die voor morgen waren vastgesteld, zijn in ver hand met de gesteldheid van de ter reinen, afgelast. i5°n}pkH)ke Olie noteerde op 5 febr J*/""~ft tegen $47%op 4 febr. Philips ©SS** 13951405 (1412—22), Unilever 11272B0», KX.M. $30% (30). (Opgave Hirsch Co.) DOW JUNKS-I NMKX 2 fehr AM»»a4 l Vhr SRpa# 5 febr. 586.12 3 ff»hr fehr i febr. rtana S.25i» 3 17o 3.140 fff» 162 3JÏ 19» Hf» 160.84 Of) U tt ft <»ftn 6 no 6,500 Ut» <11 csn 07 90.63 LulHSi 1.518 1 225 1.218 titsi 86 26 9' 86 27 riuge» 527 388 345 Mtxrtl) 2R4 3»4 333.2 Uvqi 481 S*5 669 KiiviS Op vele plaatsen in ons land lijkt de wereld vandaag weer bijzon der klein; een dichte mist belemmert bet scheepvaart- en wegverkeer, vooral in het zuidwesten. De Veer diensten ln Zeeland liggen vrijwel sUl en in de Westersehelde Is een groot Panamees schip, de Irlnl, aan de grond gelopen. De mist, waarin de temperaturen vannacht op sommige plaatsen tot acht graden onder nul daalden, Is ontstaan door sterke nachtelijke uit straling. Het Is weer een vrll hard nekkige verkeersbelcmmerlng, door dat het weer overal ln orze omge ving bijzonder rustig Is geworden. Het ziet er naar uit, dat het huidige weertype nog even voortduurt, met 's nachts enige vorst en overdag tem peraturen, die tot even boven het vriespunt oplopen. Voor de Amsterdamse rechtbank !s tegen de 22-jarige chauffeur C. A. M. S. uit Volendam vier maanden gevan genisstraf en ontzegging uit de rijbe voegdheid voor de tgd van drie jaar geëist. De verdachte was op 18 oktober na een bezoek aan de kermis te Pur- merend. met de gloednieuwe kleine vrachtwagen van zijn baas tegen de leuning van de J. Koningbrug te Edam gereden. De 17-jarige metselaar P. J. Kras, die naast hem in de cabine zat, liep een schedelbasisfractuur, een ont wrichte heup en hoofdwonden op. „Ik zie het doel, een groot „Ik ben zot, Ik zie het doel, val aan". „Ik ben Z01. ik val het doel aan". „Val aan, val aan, Z18, val aan,...". „Het doel 1$ een transporttoestel, een viermotorig", „301, ik val het doel aan". „Het doel brandt". „Er is een treffer". „Het doel brandt. 581". „Het doel helt in de lengte". „Open het vuur". „201 valt u aan?". „4a, Ja". „liet doet brandt". „De staart valt van het doel af". „Kijk". „Hm". „KIJlt naar hem, hij kan Met wegkomen, hij valt al". „Ja, hg valt. Ik zal er een eind aas maken Joneens, ik zal er een eind aan maken". „Het doel loopt alt de hand, het valt omlaag". Een «root aantal naar schatting 300 Russische vissersvaartuigen is vanmorgen bi! Kristtansand de Noorse territoriale wateren binnengevaren en heeft de netten uitgezet binnen de vlsseriisrrens die vier mijl uit de kust loopt. Volgens waarnemingen van een kastwaebtvaartuig waren de schepen vanmorgen twee miil binnen de grens. De Noorse marine heeft het com mando In Bergen opdracht gegeven schepen naar het gebied te zenden. „Jaformeren en naar huts". „Na mijn derde salvo begon het duet te branden". „Mooi, formeren, laten wij gaan". De geruchtmakende zaak-Lacaze in Frankrijk heeft een nieuwe wending gekregen door de verklaring van een van de belangrijkste figuren in deze affaire, mevrouw Walter, dat de hele kwestie draait om twee pogingen tot chantage. Haar broer, Jean Lacaze en de arts Lacour zouden het doelwit zUn geweest van chantagepogingen die in feite tegen haar waren gericht. Zoals bekend zijn in de zaak Lacaze twee beschuldigingen uitgebracht. De eerste luidt dat Lacaze en mevrouw Walter, die samen de meeste aandelen bezitten in een groot complex lood- en zinkmijnen in Marokko, via dr. La- cour tien miljoen hebben aangeboden aan een zekere Rayon als deze de aangenomen zoon van mevrouw Wal ter en erfgenaam van haar fortuin, Jean-Pierre Guillaumme uit de weg zou ruimen. De tweede is gericht tegen Lacaze, die een vrouw 15 miljoen frank zou hebben geboden als zij Guillaumme van souteneurschap zou beschuldigen, waardoor de adoptie van de laatste niettig verklaard zou kunnen worden. Mevrouw Walter heeft vandaag deze beschuldigingen ter zijde gelegd en verklaard dat er alleen maar sprake is van chantage. Zon óp Zon onder Chroestsjew richtte zijn uitnodiging aan Elsenhower nadat hij opgemerkt had, dat de Amerikaanse president op Voortgaande in die richting wenst de CU II o.m.: 1 Een regering die haar roeping verstaat en niet geleid wordt door politieke groeperingen; 2 Een overheid, die luistert naar het getuigenis van de christelijke kerk. 9 Een bestuur van ons land, gericht op een rechtvaardige verdeling van de nationale welvaart, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan. alle groepen van ons volk, die het moeilijk hebben; A Een politiek, welke enerzijds rekent met de eigen verantwoordelijkheid en de roeping van de mens, maar anderzijds aan het menselijk eigenbelang, waar nodig, beperkingen aanlegt; S Uitbreiding van de z.g. staats vrije sfeer, dat Is het terrein, waarop de burger zich kan bewegen zonder met de overheid in aanraking te komen. heden leren, dat wie niet aanstonds deze richting kiest en daarin probeert voort te gaan. spoedig afdwaalt. Voor de naaste toekomst acht de CHU een aantal punten van groot be lang, waarvan enige hierna worden aangegeven. In het manifest zegt de CHU verder: „De bijzondere reden, waarom de Ne derlandse kiezers en kiezeressen op 12 maart naar de stembus worden ge roepen, is gelegen in het feit, dat vijf ministers, leden van de Party van de Arbeid, hun ontslagaanvrage hebben ingediend. De gronden, waarop die ontslagaanvrage is geschied, hebben Wij niet kunnen waarderen. Moest dat nu zo? Was het niet volstrekt onjuist, dat de socialistische ministers door hun eigen party naar huis werden g .stuurd? Thans gaat het om de vraagfioe Neder land in de komende vier jaren zal worden geregeerd. Daarmede staat het Nederlandse volk voor een uiterst be langrijke beslissing. In verband hier mede zal ieder zich ernstig dienen ie bezinnen op de staatkundige problemen van het ogenblik. Jong en oud zullen zich terdege hebben af ie vragen in iveike richting het bestuur van Neder land dient te gaan." Het gaat in het staatkundig leven niet alleen om principiële vraagstuk ken, maar wel is voor vele staatkundige problemen de geestelijke achtergrond van de allergrootste betekenis. De praktijk heeft ons ook nu weer geleerd, dat de eenheid van ons volk niet wordt bevorderd door de geeste lijke achtergrond van vele vraag stukken terzijde te laten dan wel door die alleen als voor de enkeling in de binnenkamer van belang te beschou wen. De CHU stelt voorop, dat de over heid Gods dienaresse is en roept over heid en volk op zich in het politieke leven naar Gods woord te richten. Daarmede zijn niet de politieke be slissingen in de gegeven situaties zonder meer bepaald, doch is wel de richting aangewezen. Verleden en Nodig is de uitvoering van een woningbouwprogratnma, dat rekening houdt met de behoeften van het ogen blik en dat voldoende mogelijkheden biedt voor heel de bevolking, voor elke beurs en voor gezinnen van elke om vang. Daarbij dienen particuliere bouwondernemers en woningbouwver enigingen in ruime mate te worden ingeschakeld. Het huurvraagstuk kan niet los worden gezien van het loonvraagstuk. Voorts biyft krachtige bevordering van de krotopruiming noodzakelijk. De belastingdruk dient, waar mo gelijk, te worden verlicht, mede ter bevordering van de uitbreiding der werkgelegenheid. Het belastingtarief voor ongehuwden behoort zo spoedig mogelijk te worden verlaagd. In de komende periode zal bijzon dere aandacht moeten worden besteed aan de ontwikkeling van de werk gelegenheid, mede door krachtige be vordering van de Industrialisatie, spe ciaal in die gebieden, waar structurele moeilijkheden zich voordoen. Iedere verantwoorde mogelijkheid om te komen tot reële inkomens verruiming moet worden aangegrepen, waarbij in de eerste plaats behoort te worden gedacht aan de minst draag- krachtigen. Met inachtneming van een z.g. loon- vloer dient zo spoedig mogelijk wijzi ging te worden gebracht in het huidige onbevredigende systeem van loon vorming. De overheid late op dit gebied meer verantwoordelijkheid aan de maatschappelijke organisaties. In dit verband is de totstandkoming van de reeds lang in uitzicht gestelde wette lijke regelilig voor een nieuwe loon politiek zeer urgent. Maatregelen ter versteviging van de positie van de handeldrijvende en industriële middenstand, van het Zie verder pag. 3. 6e kol.) zijn persconferentie van 23 januari jl. gezegd had, dat de mogelijkheid van een bezoek van de Russische premier aan de V.S. uitgesloten was. Overwegende dat de Ver. Staten juist als gastheer waren opgetreden voor vice-premier Mikojan, zei Chroest sjew; „Dit Is inderdaad een volkomen onverwachte conclusie". Hij voegde hieraan toe: „Dit lijkt wel ergens iets op discriminatie. De ene mag voordeel trekken uit rechten die allen gemeen hebben, een ander is van deze rechten verstoken» „Men moet tnij niet misverstaan. Ik heb in het geheel niet de bedoe ling een visum voor een dergelijke reis te vragen. Wy hebben vee! te doen. Bovendien heb ik veel uitno digingen en kan Ik nauwelijks tijd vinden om ze alle aan te nemen, „Derhalve ls het niet een kwestie van een verlangen om 'de VA te be zoeken, het is een kwestie -van de rechten van de mens. Chroestsjew zei goede herinneringen te bewaren aan zijn ontmoeting met president Eisenhower in Genève ln 1955. „Mijn mening is, dat, ofschoon Eisenhower een generaal is, üij niet behoort tot deze militairen, die voor het oplossen van omstreden kwesties slechts alleen op kanonnen steunen en die alle problemen met geweld zonden willen regelen. Wij stellen dit op prijs." Een bezoek van Eisenhower aan de Sowjet-Unie zou nuttig zijn en door het Russische en Amerikaanse volk worden toegejuicht, meende de Russi sche premier. Eisenhower zou volgens Chroest sjew „iedereen mogen meenemen die hij wil en overal ln Rusland mogen rondkijken". „Laat. de president een landkaart van de Sowjet-Unie meenemen en laat hij zelf de gebieden "van ons land uit- DE toestand van een aantal onver lichte wegen in het Groningse dorp Opende (gemeente Grootegast) is vooral in de winter zo slecht, dut meer dan 25 gezinnen aan de Ontgin- ningsweg en de Bosweg ln een moel- iUke situatie verkeren. By ziekte is snelle medische hulp voor deze men sen niet mogelijk en in geval van brand is de vuurhaard niet dan met de grootste moeite te bereiken. Laatst heeft een patiënte urenlang moeten wachten op de komst van een ziekenauto, die op de slechte weg niet verder kon. Een meisje moest door regen en wind over zeer lange af stand naar een ziekenauto worden ge dragen. Bij een begrafenis moest een boerenwagen een Igkauto vervangen en een woning is tot de grond toe af gebrand, doordat de brandweerwagen in de modder bleef steken. De burge meester, die naar de brand kwam kij ken, raakte eveneens vast met zijn auto. Vier artsen en drie dierenartsen heb ben in een schrijven aan diverse in stanties op deze noodsituatie gewe zen. Zü schrijven niet te kunnen in staan voor snelle medische hulp in geval van levensgevaar. Het Tweede-Kamerlid de heer Vre- deling heeft de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i. en van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening aJ. schriftelgk gevraagd al het mogelgke ie doen om deze omstandig heden te verbeteren. (Van een onzer verslaggevers) Naar het oordeel van de VVD zal van samenwerking tussen liberalen en socialisten in het na de verkiezingen te vormen kabinet geen sprake kun nen zijn. Het is noodzakeiyk dat de socialisten blijven in de toestand die zil op 11 december zelf hebben ver kozen, namelijk die van de appositie. Dit staat in 'het verkiezingsmanifest van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, dat vandaag is versche nen. Een werkelijke doorbreking van de impasse, waarin wij geleidelijk zyn komen te verkeren, is slechts moge lijk, als afgezien wordt van elke po ging de brede basis te herstellen. Ge beurt dit niet, dan is na de stembus van 12 maart een eindeloos gemar chandeer over de kabinetsformatie te verwachten, aldus het manifest. Volgens het urgentieprogram van de VVD moet onder meer gestreefd wor den naar verkorting van het verbiyf onder de wapenen van dienstplichti gen door uitbreiding van het beroeps- personeel. Het beleid ten aanzien van Nieuw-Guinea moet volgens de WD in nauwe samenwerking met Australië worden gericht op een zo spoedig mo gelijke verwezenlijking van zelfbe stuur. Op het program staan voorts af schaffing van de huurblokkering, be vordering van individuele bezltsvor- ming, geleideiyke terugkeer naar een stelsel van vrijere loonvorming, ver mindering van de progressie van het tarief der inkomstenbelasting en be perking van de dubbele belasting, op uitgekeerde winsten van vennootschap pen. jl v \j$i M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1