N H Regering houdt vast aan vrij omroepbestel Meer mogelijkheden voor politieke voorlichting Peetmoeder van piloten D' Eisenhower naar Moskou „als het nodig m „EENZAAM MAARIT NIET ALLEEN" T egenstrij digheden P.v.d.A.-programma het Hjoodwill Dr. Malan (84) overleden Onoverbrugbaar Titan geslaagd Koopt op tijd uw zekerheid is' Levensschets „Index-economie op zijn slechtst" van prinses Wilhelmina Chaos in stroomloos Amsterdam Oud-premier van Zuid-Afrika Vorst begint térrein te verliezen Ministers willen „open situatie Kleurweclst:rijd voor de jeugd Geen uitiiodi iiig ontvangen PROF. DR. J. ZIJLSTRA IN ARNHEM: Jjeowff"ptwVSsert fragmenten uit: D' Glijbaan naar de inflatie r v_ Op basis Soesterberg straaljagers naar haar genoemd I.V, Levensverzekering Mij. UBO Kromme Nieuwe Gracht 8*10 Utrecht NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Aan mr. HVan Riel D Djoeanda naar Moskou h JL959 rev ens iiet ^TÜftDAG 7 FEBRUARI 1959 ZEVENTDEÏVDE JAARGANG No. 4216 r Directeur: H- t)iü KU1G H. Gold redacteur: Ur. J A. H J. S. HKUINS SLOT een )E ■Sr N.V, Algem. Verzekering Mij. UBQ DE LA PROMENADE (Van een onzer verslaggevers) E regering heefl besloten Je luisterbijdrage, die zij aan vankelijk lot f 13.wilde verhogen, voorlopig te hand haven op 12.per jaar. Dit zal mogelijk zijn doordat de Wereldomroep, die in zijn huidige vorm gehandhaafd wordt, gefinancierd zal worden uit de algemene rijksmiddelen en dus niet ten laste van de opbrengst der luistergelden gebracht zal worden. Dit wordt meegedeeld in de thans aan de Tweede Kamer gezonden Memorie van Antwoord op het ontwerp-omroepwet, waarin een aantal wijzigingen in dit van 1953 daterende ontwerp worden aan gebracht. Vlet ontwerp blijft gebaseerd op het stelsel van autonome omroeoverenigingen doch de regering heeft, om verstarring te voor komen, de mogelijkheid geopend voor de oprichting van nieuwe omroeporganisaties, die, als zij aan de gestelde eisen voldoen, ook zendtijd zullen krijgen. Naar P.B.O.? De staatssecretaris van O., K. en W. en de ministers van Verkeer en Waterstaat en van financiën a.i., die de Memorie van Ant woord ondertekenen, laten de mogelijkheid open dat het radio- bestel zal groeien naar publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie, doch zij willen deze groei niet forceren. Zij streven naar een open situatie, waarin geen sprake kan zijn van een overtrokken overheidsinvloed. DE uitslag van onze kleur- wedstrijd voor de jeugd heeft lang op zich laten wachten. Wij ontvingen ook ditmaal weer zeer veel kleur platen. Aanstaande woens dag hopen wij de uitslag in de krant bekend te maken. Dezelfde dag krijgen" de prijswinnaars de prijzen thuisgestuurd. Nog een paar dagen geduld dus' "N IJDENS een zaterdagmiddag in Musis Sacrum te Arnhem ge houden verkiezingsredevoering heeft prof. dr. J. Zijlstra de socialistische kritiek op het a.r. program van actie besproken en deze afgewezen. Daartegenover heeft hy gewezen op de ernstige tegenstrijdigheden in het program van de PvdA. De A.R. lijstaanvoerder vroeg zich af, of men deze tegenstrijdigheden wel voldoende heeft onderkend. Prof. Zijlstra toonde aan, dat, wat de Pvd'A wil, dö index-economie op haar slechtst is. Het is de glybaan naar de inflatie. BiNNENVERiNGBED SCH UI MR U BBERBEE DE WOESTE HOEVE West», '■-Alblas ind. en? !e vicaris tv Kia fis; is. i.N a?e der mnecn! eer G rfschen. S'Gra. >et en cm 34 wijkje. Oraii!, iHandet Toepc- kt> tsma b sscl. 11 dervew ElshK 3. Boe ren e Sanje Mid de; gere- m co- en tt P hei rieden in d« mpen die ior d< ilderd ie se- s Ho- an it ns!er< t. Ds. S ver leeme tdbch :m«t (86 11 jaar voor- Ned. wam- i 1816 maar, 1825 waar rbeid. bij. Di irich- ibosd d. «etieKUun: Witte de Wlthstraat 23 - Teler. 113700 (4 ij Postbu* 1112 Postgiro No. 424318. Klachtendlenet abonnementen: 183018.30 uur Zaterdag. 17—18 uur. Telefoon 113700 i.firarenb*fe: Huygensplein 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424B6T. Klacntendienst: 1830—1930 u. Telef. 362368. noriweb»: Scheffersplein 3 - Poitgiro No. 424208. Tel. 4370. KIschtendienst na 1730 uur 7314. «ttiledam: Lange Haven 73 - Telefoon 57486 Abonnementsprijs 61 cent per week. t 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummer» 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot morgenavond) VOORAL AANVANKELIJK MIST Droog weer met vooral aanvankelijk mist of laag hangende bewolking. Zwakke oostelijke wind. Over wegend lichte, vannacht hier en daar matige vorst. Morgeit: Zon op: 8-18 Maan op: 8.03 ouder; 17.39 onder: 18.52 AAR gaat het om bij de komende W verkiezingen? Het gaat daarbij om de oorzaken, die geleid hebben wt de breuk met de socialisten. Die oorzaken, die er op 11 december waren, bestaan thans nog onverkort. Ja zelfs zijn zij door het verkiezings program der P.v.d.A. op bepaalde punten nog versterkt. Wjj willen vestigen op het thco- P«le* n ge- A de euwe plre- ther- 'erti- )der- chle- ikant hrii- cam- Wsj- •rgea pie- 'hsid n 12 hcid trui* ant» ts mj »n n. vandaag de aandacht constitutionele aspect van de breuk. Dat constitutionele aspect is de miskenning van socialistische zijde van het eigen recht der overheid te genover het eigen recht der Staten- Gcneraal. Bij de socialisten vloeien overheid en Staten-Generaal in elkaar De rege ring zien zij als een aBntal gedepu teerden van de kamer, die het land moeten regeren volgens tevoren op gestelde regeis die door kabinet en kamermeerderheid zijn aanvaard. Er is zodoende naar socialistische visie wederkerig een volledige afhan kelijkheid tussen kabinet en kamer meerderheid, tussen ministers en ver wante fracties. De speelruimte die er moet zijn tus sen kamer en regering is er niet meer, De volledige afhankelijkheid maakt het „gemeen overleg'' van art. 81 der Grondwet tussen regering en kamer praktisch onmogelijk. Dan krijgt men als het niet botert van de zijde der regering telkens het „onaanvaard baar" te horen tegenover voorstellen uit de kamer, of wel 'ractles sturen ministers naar huis. LUISTERGELD VOORLOPIG NIET HOGER DIT is een zeer ernstige zaak. is de achtergrond van hel Het z-g. „woordbreuk"-complex van de heer Burger. De socialisten aanvaarden 'net dualisme regering-Staten-Generaal dat tot de Nederlandse' constitutie be hoort, niet. Dal is voor hen «en prin cipiële zaak. Voor ons is het een prin cipiële zaak dat bet wel aanvaard wordt. Thans is gebleken dat dit principiële verschil in de praktijk tot grote moei lijkheden geleid hecajg. Moeilijkheden die uitmondden in de kabinetscrisis. Blijkens uitlatingen van sociailati- iche zijde hebben de socialisten zich sinds dien nog cent extra op hun standpunt vast gezet. In het verkiezingsmanifest der CHU wordt gesteld dat het volstrekt onjuist is dat de socialistische ministers door hun eigen partij naar huis werden ge stuurd, tn het A.R.-progr&tn van actie wordt gezegd dat het een eis der Nederlandse constitutie is dat het eigen recht en de zelfstandigheid der regering worden onderscheiden en gehandhaafd naast het eigen recht en de zelfstandigheid der Staten-Generaal, zodat kabinetten de kamers de uitoefening van hun rechten niet onmogelijk maken en fracties de ministers de wet niet voor schrijven. 7 IEDAAR de constitutionele zijde van het gerezen conflict Een principieel zeer belangrijke zaak. Ministers zijn dienaren der Kroon, niet dienaren van een fractie. Zij ver tegenwoordigen het overheidsgezag. Daartegenover vertegenwoordigen de aien-Generaal de burgervrijheid. Die vertegenwoordigers moeten, ieder ,V«n uit hun achtergrond, samen het beleid vinden. Dat is een principieel briljant aspect van onze constitutie. Het maakt ons parlementair systeem tot een levend systeem. Het socialistische beginsel haalt de geza gs-vrijheidsspanning uit ons con stitutioneel stelsel weg. Het wenst een eenzijdig gezagsgeval met alle uade*- len daaraan verbonden. Het maakt het parlement dood. s? DU verschil tussen de socialisten en ons heeft kennelijk de laatste tijd aan diepte en betekenis gewonnen. Het lijkt ons onoverbrugbaar. Joekie van der Valk heeft op de Ameri kaan» etraaUacerpl- loten Tan Soeiterber» diepe Indruk ge maakt. Vol bewonde ring hebben de Ame rikanen een half jaar lang Joekie ia bet SRO-televigieprogram- ma „Blijf er niet voor thuli" gevolgd. Toen Joekie eind deeetnber voorlopig afscheid had genomen van de t-r., kreeg alj een oor konde thuisgestuurd van de «traaljagerpt- loten, waarin zi) tot „peetmoeder" van de Amerikaanse straalja gerpiloten werd be noemd. Als reden stond erbij, dat *ii op dete militairen een verfrissende inhruk bad gemaakt. Dezer dagen heeft Joekie het verroek bereikt of men twee nienwe „Jets" naar haar mocht noemen, de Joekie I en Joekie U Met de toestemming^' werd moteen gevraagd of de nienwe peet moeder de doop van dexe vliegende Joe kie'» wilde verrichten. Joekie van der Valk heeft dit toegelegd. (Advertentie) Leven*-, stadie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen» en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbrsak-, ongevallen- en W-A.-verzekeringen UBO voor alle verzekeringen. (Van onze weerkundige medewerker) De vorst in Europa verliest thans in het zuiden terrein. In Fransrlik is de temperatuur de laatste dagen geleide lijk gestegen. Gisteren werden in Zuid- en Midden-Frankrijk tempera turen van 17 graden bereikt. Ook in Zuid-Dultsland is hei overdag vrij zacht weer met temperaturen tot 8 traden. In Noord-Duitsland, België m Nederland handhaaft zich het winter weer met 's nachts vorst en op vele plaatsen mist. In Scandinavië vriest bet 's nachts nu streng als gevolg van aanvoer van koudere polaire lucht. In onze streken Is de wind zwak en veranderlijk door de geringe lucht- drukversehillen aan de zuidkant van CCD onivangTÜk hosedroUKCbled dat al geruime tifd het weer in het grootste deel van Europa bepaalt. De depres sie-activiteit op de oceaan breidt zich intussen weer heel langzaam uit in de richting van Europa. Daardoor neemt de wind later weer iets in kracht toe, waarbij de zachtere lucht in FrankrUk en Duitsland lang zaam verder naar het noorden door dringt. De weerstoestond in ons land ver andert het komende etmaal niet veel. Alleen wanneer de bewolking en de deMe temperatuur iets stijgen. De eerste intercontinentale raket van het type „Titan" is vrijdag op de Amerikaanse raketbasis Cape Canave ral In Florida met succes gelanceerd. Het betrof een proef over een beperkte afstand, nl. 500 km. De tweede trap van de raket bevatte slechts water. De Titan kan 10.000 km afleggen In de cember en op 3 februari zijn pogingen om een Titan te lanceren mislukt. Advertentie HOTEL-CAFÉ-RESTAtTRANT BAARN AMALLALAAN 1 - TEL. 0 2854—2813 Gunstige ligging in het centrum van het dorp. 3 minuten van het «station en in directe nabijheid van prachtige bossen PRIMA KEUKEN. ZEEK VERZORGDE WIJNKELDER. 95 Enige andere punten uit het gewij zigde ontwerp: j Regeling van de zendtijd voor poli tieke partijen. De mogelijkheid tot het brengen van politieke voorlich ting wordt verruimd. De regering geeft de voorkeur aan de aanvaar ding van een erecode door de poli tieke partijen bóven het in de wet vastleggen van voorwaarden, waar aan de politieke uitzendingen moe ten voldoen. 2 Een gewijzigde formule voor de verdeling van de zendtijd. Kerk genootschappen krijgen zendtijd voor kerkdiensten, Verhoging van de minimum-contri butie voor het lidmaatschap van de «mroeporganizaticgsyan één tot vier guide» per laar. 4 Het medetellen-van het lidmaat schap van meer dan een omroep organisatie, Luisteraars, die van meer dan een organisatie lid zijn, worden dus bij elk van die'organi saties meegeteld. 5 Het „gezamenlijk programma" zal komen te vervallen. g Oir< elke indruk van overheidsbe moeiing te vermijden, zijn de bepa lingen betreffende de „gedelegeerde" vervallen; in plaats daarvan Is de flgunr van de regeringscommissaris voor het radiowezen gehandhaafd. 7 De nadruk wordt gelegd op de samenwerking tussen de omroep organisaties en de adsplrant-omroep- organlsatles onderling en van deze instelHugen gezamenlijk met de Wereldomroep. g Handhaving van de N.V. Nozems. Tn het gewijzigde ontwerp is de historische lijn doorgetrokken, daar de omroep toevertrouwd blijft aan het particuliere initiatief. Zij achten hef niet juist om te spreken van een compromis tussen, de voorstan ders van een gemonopoliseerde staatsomroep en de voorstanders van een stelsel, gebaseerd op auto nome omroeporganisaties. (Zie ook pas. 3, le kolom). (Advertentie) Zon op Zon onder E heer mr. H. van Riel heeft in zijn te Zeist gehouden rede ver klaard dat er een grotere eenheid in ons volk moet komen. Daarbij zijn, zo zei hij, overleg, wiisheid en mild heid nodig. Verder: mildheid en wijsheid zijn ty pische kenmerken var> Ie liberale le venshouding. Toen we dit lazen hebben we gedacht aan mr. Van Kiel's geestelijke voor vader Kappeyne, die zei dat de min derheden maar moesten worden on derdrukt. En verder hebben we gedacht aan Spreuken 27:2. j President Eisenhower zal een bezoek aan de Sowjet-Unie overwegen, indien uit toekomstige gebeurtenissen blijkt, dat de zaal van de vrede hiermee ge diend zal zijn. Dit beeft James Hager ty, de woordvoerder van bet Witte Huis, vrijdag; meegedeeld. President Eisenhower heeft herhaal delijk gezegd, dat hij voor de zaak van de vrede bereid is overal heen t» gaan. In zijn jongste verklaring wordt niet meer gezien datï'éen bevestiging van dat standpunt. Hagerty zei, dat Eisenhower op het ogenblik geen plannen heeft om naar de Sowjet-Unie te gaan en dat ook geen formele uitnodiging is ont vangen. Hagerty verklaarde verder: De alt- nodiging van president Chroestsjew aan president Eisenhower om een be zoek te brengen aan de Sowjet-Unie vond plaats tijdens een lange rede, die zeer vijandige toespelingen bevatte op de Amerikaanse leiders, Het doet. vreemd aan dat premier Chroestsjew. als hjj werkelijk et be zoek van de president toejuicht, deze uitnodiging zou doen in dergelijke om standigheden, aldus de woordvoerder. De Indonesische premier Djoeanda heeft meegedeeld, dat hij een uitnodi ging van de Sowj et-regering voor ee» bezoek aan Moskou heeft aangenomen. De datum voor het bezoek is nog niet vastgesteld. De staatssecretaris van O., K. en W, heeft aan prof. J. Wiegers, te Am sterdam, en aan R. J. Draijer, te 's-Gravenhage, op hun verzoek eer vol ontslag verleend als lid van de rijksadviescommissie schilderkunst. In hun plaatsen zijn benoemd prof. O. B. Kat, te Overveen, en J. J. van Heel, te 's-Gravenbage. jINSDAG !0 februari a.s. ver schijnt het lang verbeide boek - EENZAAM MAAR NIET ALLEEN van de hand van H. K- H. prinses Wilhelmina. In ruim 450 pagina's geeft de Prinses een terugblik op haar rijkbewogen leven, van haar prille jeugd af tot aan haar afstand van de troon. Het boek, da) een aantal exclusieve foto's bevat, biedt zij „het grote vaderlandse ge zin" aan. Het verschijnt in een eerste oplage van 80.000 exemplaren en is opgedragen aan Willem van Oranje en aan koningin Juliana. (Advertentie) Watersnood (1916) Juliana (Van een onzer verslaggevers) GHAOS heerste gistermiddag in Amsterdam, toen plotseling de elektriciteit Uitviel, Op vele wegkrulsingen raakte het verkeer In de knoop, omdat de verkeerslichten niet «Lager werkten. De brandweer reed ijlings met groot ma terieel naar het stadhuis, omdat de brandmelder daar juist door het weg vallen van de stroom was gaan werken. Het Binnengasthuis kwam even in ellükfcedeii, kantoren zaten In het schemerduister en zij die elektrische mn, hadden, kregen bet spoedig koud. Na anderhalt uur, om kwart •WF vijf, waa de storing verholpen, TROUW heeft zich van dit zeer Schaatsenrijden - Paardrijden menselijke en meermalen diep-ont- Opvoeding en studie van Juliana roerende werk, dat vóór alles een ge. —Schilderkunst Vakantiereizen loofsgetuigenis is, de feuilletonrech- Noorwegen Kerkje Begrafenis ten verzekerd. prins Hendrik Verloving (prinses Gedurende zes weken zal men in Juliana en prins Bernhard) De ons blad op dinsdag en op zater- tweede wereldoorlog Bevrijding dag een aantal belangwekkende Abdicatie. fragmenten uit „fenzaam maar niet Gedurende de afgelopen jaren heeft alleen" kunnen aantreffen. Achtereen- prinses Wilhelmina in de rustige be- volgens publiceert Trouw gedeelten slotenheid van haar geliefd .Het Loo' In het begin van zijn rede heeft prof. Ziïlstra enkele opmerkingen ge maakt over de tegenstelling rechts- links, c.o.. conservatief-progressief, in welk verband spreker uiteenzette, dat voor de a.r. een zonder P.v.d.A. maar met V.V.D. evenzeer een brede-basis- construetie is als het kort geleden afgetreen kabinet. Nogmaals vatte prof. Zijlstra het wezen samen van christelijke politiek waarbij duidelijk werd gemaakt dat het hier niet gaat om een soort blauw druk van een christelijke maatschap pij, maar wel om het steeds weer zoe ken in de veelheid van concrete pro blemen naar de eenheid des levens, terwijl wij ons daarnaast voortdurend de vraag stellen, hoe met betrekking tot de hoofdvragen van het staatkun dig en maatschappelijk leven in chris telijke zin daaraan richting en stuur kar, worden gegeven. Van deze visie op het wezen van chr, politiek gat de a.-r. lijstaanvoerder en kele voorbeelden, in de eerste plaats ontleend aan het door hem sinds 1952 gevolgde economisch beleid. Gespro ken werd over prüsbeleid, karielbe- leid, grenzen tussen staatsbedrijf en particulier bedrijf, waarbij werd be- Zie verder pag. 3. 6e koj. HAZÈT-FABRIEKEN ZEVENBERGEN die gewijd zijn aan de onderwerpen: Vader Moeder Vredesconfe rentie Vredespaleis Het Loo Vakantie Prins Hendrik Ramp met de „BerlinHet Rode Kruis dit boek geschreven. Het is versche nen bij de Uitgeverij W. ten Have N.V. Amsterdam. Het titelblad ver meldt in alle eenvoud: Eenzaam maaT niet alleen door WILHELMINA. (ADVERTENTIE' HUIS VOOR SPÉCIALITÉS Specifiek iviMrestauranl te middelt van de Vehtwse jachtterreinen. BEEKBERGEN' - Tel. 0 6768—580 (Anno 1771). IN OUDE GLORIE HERRJE2EN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn— Arabon, DE vroegere Zuidafrikaanse premier dr, Malan is vanmorgen op 84- jarige leeftijd in Kaapstad overleden. Hij was gisteren door een hersenbloe ding getroffen. Malan was van 1948 tot 1954 premier van Zuid-Afrika. Voordat hij in de po litiek ging was hij een bekend predi kant. Tijdens zijn premierschap heeft hij de apartheidspolitiek verscherpt. Strijdom was zijn opvolger. Malan was van boerenafkomst. Hij studeerde aan de universiteit van Kaapstad en ging enige tijd in het onderwijs. Daarna vertrok hij naar Ne derland en promoveerde in 1904 tot doctor i» de godgeleerdheid aan de Utrechtse universiteit. Na zijn terug keer in Zuid-Afrika was hij achter eenvolgens predikant, redacteur van „Die Burger" in Kaapstad, leider van de nationale partij in de Kaapprovin cie en in 1917 parlementslid. In 1918 reisde h(j met een delegatie naar de vredesconferentie van Ver sailles om er te pleiten voer herstel van de onafhankelijkheid van Trans vaal en Oranje-Vrijstaat. Onder premier Hertzog werd Malan in 1924 minister van Binnenlandse Za ken, Onderwijs en Gezondheid, maar tien jaar later weigerde hij onder de coalitie HertzogSmuts aan te blijven. Tegen deze coalitiepartij, de Verenig de Partij (nu Zuid-Afrika's oppositie partij) ging Malan in oppositie tot het uitbreken van de wereldoorlog. In 1948 won zijn „gezuiverde nationalistische partij" de verkiezingen en werd hij premier. MALAN De Franse minister van Voorlich ting, Roger Frey, is vrijdag afgetreden als secretaris-generaal van de UNR, de Gaullistische Unie voor de Nieuwe Republiek, die bij de verkiezingen in november de meeste parlementszetels won.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1