1 BIJ HAVENMOND VAN IJMVIDEN Poolse y kapitein wacht nog op orders... Vorstelijke vakantie Tornado raasde over St. Louis DC-8 vloosf 1002 Ion per uur m Willem Rip tijdelijk op non-actief Frankrijk niet gerust W/at willen Londen en Washington? EERSTE BRUILOFT IN NIEUWE POLDER Levensschets van prinses Wilhelmina Koopt op tijd uw zekerheid r De rode motie NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Indonesiërs vliegen met Vele andere schepen bleven buitengaats WEGENS OPERATIE AAN HERNIA Zwitsers dorp wordt bedreigd door steenlawine •Molotow niet naar Den Haag rn [-15 ZEKER 60 GEWONDEN 959 SS ten iet DINSDAG 10 FEBRUARI 1959 Directeur. H. DE KUK1 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4218 lluoliimlacieur: Ut. J. A. H. J. £4. BitUtNti tilA)T (Van een onzer verslaggevers) rP\VEEHONDER METER van de duinvoet nabij IJmuiden ver- x keert het gloednieuwe Poolse vrachtschip Tczew (255G br.ton), dat daar gisteravond om halfacht tengevolge van de dichte mist strandde, nog steeds in een gevaarlijke positie. Een poging van de ge zagvoerder van het met hout voor het Houtveem te Amsterdam ge laden schip om op eigen kracht uit de greep van het zand los te komen, mislukte vanmorgen. Het is vrijwel uitgesloten, dat de Tczew zonder hulp van zeeslepers van de bank kan komen. jbte Krentenbrood" (Van een correspondent) Sedert het bezoek van Foster Dulles aan Parijs heerst er in het Palais Chaillot, het Navo-huis, een niet te miskennen ongerustheid, welke in verband staat met de ontwikkeling van het Duitse vraag stuk en een dreigement van de Franse permanente vertegenwoor diger. Deze zou openlijk hebben verklaard, dat indien de westerse samenwerking in gevaar wordt gebracht door Londen én Wash ington, de Franseregering daaruit vëigaiandte conclusies zou trekken. Niet officieel heeft hij in de wandelgangen xiog(duidelijk te verstaan gegeven, dat de Franse regering haar positie in de Navo „vermoedelijk zou. herzien",indien de druk op West-Duitsland voortduurt i A t I s Mr AANHOUDENDE VORST Vandaag maakt TROUW een aanvang met de publi- katie van een aantal frag menten uit het boek „Een zaam maar niet alleen" van de hand van H.K.H. prinses Wilhelmina. Een bespreking van dit belangwekkende en unieke boek vindt men tezamen met het eerste feuilleton, dat de vroegste kinderjaren van de Prinses tot onder werp heeft, elders in dit blad. Zaterdag a.s. publiceren wy het tweede gedeelte van het feuilleton, waarvan Trouw zich de rechten heeft verworven. Gedurende zes weken tot en met zater dag 2f maart zal men tweemaal per week in ons blad fragmenten uit het vandaag verschenen boek aantreffen. J M* heeft T. Mej. «niil pred. t per a. j. isa leritj. y. tot 'ujrae. (vat lie ti srlas; «I llr s me 3tw(ji em. t») Bus- EN Heer. kast idvi- ntu wast *ow rbtif laitr Idfe- torch i het dair eoio- eelfifc ttbt. Jive» 'Uit it la Hun u op fnjj. burj de- veni Ze- ad la op uit» min n op niet eren, ver- 190* 1330 jaren Joor- 1 hg jlogi- tsinc werd Gro- i de aam ar- MU- Hrt dtr- p de t de Har- Jae. lei- ker- lp- olgt •adt me). FT do ing» .Ve» Jeetó- poor, WB» totter A T rd. J C initee Jrofr 01 Hl «P n 4» SM- J 1 VM» P S mgei ebi» H I N# 1 <w afiseft s*Gr» J de U«x 1 Am- mro®1 r B peilt Ver ihute, rg, ihagfe listri, rent» V. k tse» ingM Hel' ggpK* «Otterdam: Witte de Wtt.hit.raat 25 - Telet. 115700 (4 I.) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. Kluchtendlenst abonnementen18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. «S-Gravenbage: Huygenspleln 1 - Telefoon 183487 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Ktachtendienst: 1830—19.30 u. Telef. 362569. Dordrecht: Sehefferspteln 3 - Postgiro No. 424208. Tel. 4570. Ktachtendienst na 17.30 uur 7314. gehledam: Lange Haven 73 - Telefoon 67486 Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig' tot morgenavond) LICHTE VORST Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mtst ot laaghangende bewolking. Zwakke noordoostelijke wind. Overwegend ilchte vorst. Morgen: zon op: 8.05 maan opt 9.18 onder: 17.45 onder:. 22.13 DE heer Baart van de socialisti sche Tweede-Kamerfractie heeft een motie over de arbeidstijdver korting ingediend. De socialisten vinden deze zaak plotseling zo urgent, dat zij geen dag langer met de geleidelijke invoering willen wachten. Die haast van de rode heren is merkwaardig. Op 3 december verklaarde dr. Drees in de Eerste Kamer, dat hel vraagstuk van de arbeidsfijdvérkor ting niet kon worden los gezierf van andere prioriteiten, En letterlijk voegde dr. Drees daaraan toe: „Er zijn volgens mij behoeften, die dringender om bevre diging vragen". Prof. Beel, de opvolger van dr. Drees als minister-president en te vens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i. denkt er precies eender over. Hij heeft dan ook aan ,je S.E.R- gevraagd het vraagstuk in het straks uit te brengen ruimte-ad vies te betrekken. Daarmee haalde prof. Beel zich de toom van het N.V.V. op de hals. Het r N.V.V.-beschouwt de str? van prof. Beer als een overbodige vertraging. In „De Bouwer", het orgaan van de Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, aan gesloten bij het N.V.V., wordt over deze zaak gezegd; „Gezien het feit dat in enkele belangrijke bedrijfs takken het vraagstuk van de arbeids tijdverkorting reeds geruime lijd op tafel ligt, kan deze overbodige ver toeging alleen maar alterlei onaan gename spanningen tot gevolg heb ben. Dat is schadelijk voor de be treffende bedrijfsbelangen en voor het landsbelang". En „De Bouwer" vervolgt dan ,,Uit internationaal oogpunt gezien al' de houding van de Nederlandse regering weinig begrip ontmoeten. Tussen de Westeuropese naties slaan wij langzamerhand een pover figuur Heeft niet nog onlangs de Oostenrijk se regering een ander geluld laten horen?" De achtergrond van de rode motie is dus, dat er belangrijke bedrijfs takken op een regeringsbeslissing wachten. Kennelijk wordt hier ge- dacht aan de grafische industrie, waar bet vraagstuk inderdaad enige 'urgentie beeft. U ETis wel 'merkwaardig, dat juist ij het NV.V. en de P.v.dA. zich (plotseling opwerpen als de kampioe nen van de arbeidstijdverkorting. Mi- ■nister Suurhoffhad weliswaar eéh no- U over deze zaak In concept gereed voor hij zijn ontslag-aanvrage in diende, maar hij had deze nota, zo als prof. Beel donderdag !n de Tweede Kamer nog eens nadrukke lijk stelde, nog niet in het kabinet 'gebracht. In dit verband mogen we er nog (wel even aan herinneren, dat de S.E.R. op 11 juli 1058 een advies over !de werktijdverkorting aan de rege ring uitbracht. Oud-minister Suurhoff liet dus.de behandeling ervan bijna een half jaar liggen. En dr. Drees had blij kens zijn uitlatingen in de Eerste Kamér ook geen h-ast. omdat hij ;deze zaak, evenais trouwens prof. Beel, niet los kon zien van andere jirgentc vraagstukken. Van prol, chr. zijde heeft men ervoor begrip getoond want een jnoeilijk probleem is hier aan de irde, Maar nu moet men van socialisti sche zijde geen misbaar gaan ma liën en de indruk wekken alsof de Socialisten zulke hardlopeis zijn en alsof de anderen de zaak alleen maar tegenhouden. Terecht heeft de heer M. Ftuppert dezer dagen in Vlissingen val- I® voorlichting genoemd. Ten slotte blijft dan over de „pove- je figuur", welke wij, blijkens „De louwer", tussen de andere Westeu- 'opese naties slaan. I Het blad van de A.N.B.B. moet met «gelijke kwalificaties wat voorzteb- igor omspringen. In een verkiezingspamflet van de f'f'd.A, over de sociale politiek le lt we nl,: »Zo bouwde het Nederlandse volk ito zijn sociale zekerheid en bet wa an de^'en jaar lang P.v.d.A.-mi'nis- !rs> die aaaruij leiding gaven". Wanneer men dus in socialistische ring spreekt over „acn pover fi- Hnr" zou men er goed aan doen te cginnen met de hand in eigen boe- em te steken. Schip in mist op gevaarlijke bank I Al>VKK rtINTIE) Zon op Zon onder Hoewel de kapitein van het schip dit reeds gisteravond moet hebben in gezien hij aanvaardde toen namelijk direct dn assistentie van Bureau Wijs muller op de condities van Lloyds Open Form (geen resultaat, geen betaling) durfde hli tot vanmorgen niet over een definitief contract te besluiten. Terwiii het houtschip in een beei be- denkclllke positie Het en sterke sleep boten hij de hand zijn, wacht de kapi tein namelijk nog steeds op orders van de hoogste leiding van zijn rederij, de Polska Zegiuga Morska in Stettin De gehele avond heeft de in grote zorgen verkerende gezagvoerder ge poogd contact te krijgen met de eerste directeur, maar deze was op reis naar Gdynia en lagere directieleden durfden de verantwoording voor een bergings contract kennelijk niet te nemen. Ter wijl de sleorrs Nestor. Simsors en Sten tor vari Wijsmuller gereed lagen om met de bergingsnogingen te beginnen, zocht de wanhopige kapitein urenlang vergeefs contact met de man in Polen, die moet beslissen.,.. Het in 1958 in de vaart gekomen schio steekt zeer diep en heeft, behalve de houtladhig in de ruimen nog een deklast van 260 ton. Het is, door de eigen pogingen om los te komen, met het achterschip naar de Wal op de bank terecht gekomen. Er is geen- verwik ken aan. Men Zag dc Tczew gisteravond op de radarschermen van de sleepboten en de seinpost van het loodswezen recht streeks naar de bank, 500 meter ten noorden van de IJmuidense haven mond, varen en daar vastlopen. Een WOEDENDE tornado heeft zich vannacht op het centrum van de Amerikaanse stad St. Louis gestort en een twintigtal gebouwen vernield. De ramp vond plaats toen de bevolking nog silep. Er zouden vele mensen onder het puin bedolven zijn. Een uur na de ramp waren al zestig gewonden in zie kenhuizen opgenomen. De tornado heeft onder meer de twee bovenste verdiepingen van een gebouw van vier verdiepingen en het dak van een grote rolschaatsbaan afgerukt. De geteisterde wijk is het boeiendste gedeelte van St. Louis. Het is dicht bevolkt en er bevinden zich veel kunsthandels, antiquairs, artistencafé's, ateliers en pensions. Ongeveer hetzelfde deel van de stad is ln september 1927 ook geteisterd door een hevige tornado, waarbij meer dan honderd mensen het leven ver loren. 5 O Het viermotorig straalverkeersvlieg- tuig DC-8 heeft tijdens een proefvlucht ter verkrijging van het luchtwaardig- heiüsbewü.i op een hoogte van meer dan 11.000 meier een snelheid bereikt van 1002 km per uur. Het toestel was de transcontinentale versie van de DC-8 en vlooa met een maximale be lasting. De KLM heeft acht toestellen won de intercontinentale versie van de DC-8 besteld. Dc nog steeds aanhoudende mist zorgt ervoor, dat de havens va! dagen lang „potdicht" zitten, zodat de sche pen liever buitengaats wachten. Op de *-.S rede van Vlissingen en in de monding van de Westerschelde lagen gisteravond L vijftig schepen kris-kras voor anker, F voor de reis naar Antwerpen wach- tend op betere weersomstandigheden. Voor de mond van de Nieuwe Wa- terweg groeide het aantal vaartuigen, j* dat de tocht naar Rotterdam niet aan durfde. Sommige schepen lagen al drie tot vier dagen buitengaats en kregen gebrek aan water, brandstof en proviand. Ook voor IJmuiden lagen diverse schepen te wachten. Er was wel wat 'v~ binnenkomend en uitgaand verkeer, maar over het algemeen was hel rus tig in de sluizen. De „Bloemfontein", die eerst vrijdag zou uitvaren, maar wegens de mist langs de Kanaaldijk werd gemeerd, is gistermiddag zee- waarts vertrokken. De wachtende schepen hebben een intensief radioverkeer tussen de kuststations doen ontstaan. Op "de radarschermen deed de tot non-acti viteit gedoemde vloot een ontelbaar aantal signalen ontstaan, „Het lijkt wei eenkrentenbrood", werir in Hoek van Holland-gezegd. In Zeeland leek de mist gistermid dag wat op te klaren, doch het was maar tijdelijk: om zes uur zat alles weer potdicht. Enige schepen, die voor Vlissingen wfchtten, konden tijdens deze tijdelijke opklaring ontsnappen. De Indonesische luchtmacht heeft ilsteren officieel acht straaljagers van het Russische type Mig-15 In gebruik genomen. De Indonesiërs beschikken thans volgens eigen zeggen over negen Mig-15's zes 11-28 tweemotorige straal- b ommen werpers en acht MJg-17's, al len van Tsjechische makelij. Het hoofd van de inlichtingendienst van de Indonesische luchtmacht heeft verklaard, dat Indonesië Mitchell- bommen werpers en Mustang-straal jagers van Ajnerika zal krijgen op grond van de juist gesloten wapen overeenkomst, Hij dacht dat zijn land er tien van elk zal ontvangen. De toestellen zijn nodig in de oerwoud oorlog tegen de opstandelingen. HET overlijden van Prof. Mr. Wil lem Rip heeft in brede kring een grote schok gegeven. Want Rip was door zijn werk op maatschappelijk en politiek gebied bij zeer velen gezien. In het bijzonder door zijn werk als secretaris van de CJ3.T.B. en door zijn voorzitterschap van de Christe lijke Jonge Boeren en Tuinders, func ties die hij bekleedde totdat hij hoog leraar werd, had hij de genegenheid van onze christelijke boeren verwor ven. Rip was niet sterk. Hij moest zich ontzien en hij ontzag zich ook. Des niettemin is hij op nog jonge leeftijd uit ons midden weggerukt 's Morgens nog naar de kerk, toen leek het ot er niets aan de hand was, 's Middags een benauwdheid en in een oogwenk is daar het einde. De sterveling zijn dagen zijn at het gras,- als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daar over ls ge gaan, fs zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Bij Rips sterven was zelfs van die wind geen sprake. Zo, zonder uitwen dige oorzaken, en helemaal onver wacht, nam God hem weg. En zijn ver slagen vrouw en kinderen blijft alleen de troost dat de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwig heid over wie Hem vrezen. Maar dat ls dan ook troost. JOHN FOSTER DULLES zal zyn functie van Amerikaans mi nister vr.n Buitenlandse Zaken voor korte tijd neerleggen in ver band met een operatie aan een hernia. Vandaag is Dulles in het Zwitserse lawinedeskundigen heb ben besloten alle 210 inwoners van het dorpje Herbrlggen te evaeneren, om dat een bergwand op het punt staat naar beneden te storten en daarmee de enige weg voor meer dan 5000 toeris ten en inwoners in Zermatt dreigt at te sluiten.' Een Zwitserse vlieger ontdekte, toen hij boven het gebied vloog, dat een steenmassa zich langzaam naar bene den voortbeweegt van de 4330 meter hoge berg Nadelhorn. Geologen heb ben geschat dat de verschuivende mas sa bestaat uit bijna 150.000 kubieke meter ijs, aarde en rotsblokken. Men hoopt echter de lawine nog on schadelijk te kunnen maken voor hij in bewegingkomt door middel van explosies en dra|ncring van het water. Walter Reed-ziekenhuis te Wash ington opgenomen. Hjj hoopt zijn taak over enkele weken volledig te kunnen hervatten. Dulles ral werden vervangen door ziin onder-minister Christian Herter of, bit diens afwezigheid, door zijn as sistent C. Douglas Dillon. Dulles wordt op 25 februari 71 jaar. Hij heeft Eisenhower medegedeeld, beschikbaar te zijn vooroverleg. Maandagmiddag bracht hij president Eisenhower verslag uit van zijn Euro pese reis en stelde hem tevens op de btIp *—i zin -fwezigheid. In zün brie schry.'t DutJe dat hij thans de geiege.iuc.d heeit zich volledig te con centreren „op de gecompliceerde en ernstige problemen die zijn ontstaan door de Sowjet-dreigemer.ten ten aan zien van Berlijn en het antwoord van de westelijke geallieerden". Twee schepen van de OranjelUn wor den bij de N.V. Boeie's Scheepswer ven en Machinefabrieken te Bolnes van een nieuw middenstuk voorzien. De schepen varen op de ronte Europa- Montreal-Chicago. Nu tassen Montreal en Chicago een nieuw kanalen- en stuizcncomplex in gebruik genomen wordt, knnnen de schepen grotere af metingen hebben. Zij worden nu als het ware midscheeps door gezaagd, waarna een nieuwe sectie tussen de delen geplaatst wordt. Op de foto zien we de .uiteengerekte" Prins Willem George Frederik. SAN'ïTt ANTON beidt op Set ogenblik Iveel vorste lijk b'ezprk- Zowel prinses üeatrjx als koning BoudewUn Hebben gisteren weer gestlcled op de hellingen van de Va- luga. v Ia bet section van de kabelbaan ont moette Se Prinses gisteren jio koning van België. Zij had een kon gesprek met bent. fff Daarna munten aJie twee de ski'si onder. De foto bovcm toont prinses Be&tmx aan de start voot eë» snel- Ie afdaling met haar ski-Instructeur.Tony Mart. Op - dw foto hiernaast: koning BoudewUn tijdens een afdaling. Prins Charles van Luxemburg was: gis teren nïe't van do par ty. hu bracht een be- zoek aan Mllnehen prins Jan van Luxem burg was er evenmin. HIJ ls teruggekeerd naar Luxembitrg. maar gaat vandaag of morgen weer naar Sankt Anton. Er komt bovendien nog meer hoog be zoek ln Sankt Anten». Prinses Irene wordt verwacht en ook prinses Elisabeth van Joe goslavië komt, begin volgende week. Alten nemen zij hnn intrek ln hetzelfde hotel Post. Koning Boudewijn, prinses Beatrix, prin ses Charlotte van Luxemburg en prins Charles van Luxemburg hebben gister avond In het restaurisnt „Tannenberg" te Sankt Anton gedineerd. Na het diner ble ven de koninklijke gasten, ondep het nut- tlgen van een fles witte wijn, nog geruime tijd bijeen. Bij Koninklijk Besluit is het r-onsu- taat der Nederlanden te Toulon of-ge- lieven. Men verheelt in Navokrlngen. niet, dat de huidige ontwikkeling tot ernsti ge moeilijkheden zou kunnen leiden, te meer omdat, naar thans blijkt, ook de tweedracht met betrekking tot de vrij handelszone ai weerklank heeft ge vonden in Palais Chaillot. De nieuwe initiatieven van Londen en Washington vinden de onbeperkte steun van de noordelijke Navolanden (Noor wegen en Denemarken), maar zowel in Parijs, Rome, Bonn en de..Benelux-: hoofdsteden worden ze argwanend gevolgd. Ook in de Navo dreigt een meningssplitsing, welke in grote trek ken evenwijdig loopt aan die in de vrijhandelszone. Naar hier Verluidt zou president de Gaulle z(jn Amerikaanse gast Foster Dulles onomwonden hebben gezegd, dat er een volledige Frans-Duitse eens gezindheid. bestaat inzake de Duitse vraagstukken en. de contacten met Moskou en dat beide landen' er de noodzakelijke consequenties uit zouden, trekken, indien hun gedragslijn werd doorkruist door een afwijkende Anglo- Saksisehe operatie op het diplomatieke front. In Navokringen neemt men de verdeeldheid ernstig op. Bemiddelings pogingen van Spaak, aldus vernemen wij nog, zouden reeds zijn mislukt. n«M' idlaf «Me ilief rfste- dr». ird"- lOfl» i irllj* I JET leven in Oostetijk Flevoland begint langzamerhand normaal te worden. De nieuwe polder ls niet langer alleen bevolkt met een groepje pioniers; zijn al zuigelingen geboren, en aanstaande donderdag zal de ambtenaar |a» de burgerlijke stond, de heer G. Bosch uit Emmeloord. het eerste huwelijk guiten in het stuurhuis in Lelystad. 27-jarige Eef Peereboom uit Hardersluis in Oostelijk Flevoland zal om 330 uur in de echt worden verbonden met zijn uitverkorene, de 24-jarige getze de Jonge, die nu in Amsterdam woont. I Uit eerste huwelijk in de nieuwe IJselmeerpolder zal met enige luister lorden gevierd. De Nederlandse regering heeft, naar Ass. Press meldt, de regering van de Sowjet-Unle doen weten, dat de voor malige Russische premier en minister van Buitenlandse Zaken Molotow niet wordt beschouwd als een representatief vertegenwoordiger van de Sowjet-Unle in Den Haag. Zoals eerder gemeld was Den Haag over de eventuele benoeming van Mo lotow gepolst. Het boven Oost-Europa gelegen gebied van hoge druk is sinds gisteren nog in betekenis toegenomen. In b ijna geheel Polen en de Balkan Is de barometer nu tot boven 1940 mb gestegen. Ook ln het zuiden van Noorwegen wordt een centrum van 1041 mb aangetroffen. Van de Azorcn bewoog zich een ander hogedrukgebied naar het noordoosten. Als gevolge hiervan verplaatste zich een oceaan- front, dat gisterochtend op ongeveer 300 km ten westen van Ierland was aangekomen verder naar het oosten. Het bereikte van ochtend mldden-Engeland. Aan de Engelse zuidkust veroorzaakte het 4 tot 7 mm regen. Een klein lagedrukgebied dat aan het front ontstond, beweegt in de richting van FrankrUk en vult op. Ten noorden ervan komt van Engeland naar Noorwegen een rug van hogedruk tot stand. Dit heeft tot gevolg, dat de wind in ons land geleidelijk noordoostelijk wordt en daarom aal het vriezende weer aanhouden-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1