Politieke achtergrond Drie landen dinsdag bijeen Britten geven gevangenen de vrijheid Politie lag rovers in pyama op te wachten en over van Dnlles Negerjongetjes •uit gesticht Australië en Indonesië sluiten vriendschap Alpinist Egger omgekomen Over kras gesproken om en prinses Koopt op tijd uw zekerheid 3V m D' kolemnijnen van Boriiiage Premier Macmillan heeft griep Fidel Castro wordt premier op Cuba Indonesië betaalt schadevergoeding BANKOVERVAL MISLUKTE Drie bandieten in Maasland gepakt SOEBANDRIO WH WAPENHULP Kritiek op Poolse CENSUUR passeerde censuur Prins werd ziek DE D' ERIK ONDERDEKENS I. J. LINKER r r 7f D NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK 195 'ai I J. SATERDAG 14 FEBRUARI 1959 Directeur: Li. DE HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4222 Hoohimlacteur: LR. J. A H. J. 5>. KKUINS SJLXJT OOS :is"G ito! aiet 3; Pi Het REISPROGRAMMA voor het 7e reisjaar Christelijke Reisstichting Jong - Fris - Krachtig Geestdrift DE LA PROMENADE =AU-4LJ^ fVUULO groningen deaferslijst op aanvraag Nationalistische partij in Frankrijk verboden „Comité vav ontvangst" Enorm spektakel tm jiél OP USELMEER DOOR IJS GEZAKT VEEU MINDER BOVENDEK ENS NODIG! elektrische zwakstroom LISSE Prosp. gratis op aanvrage verkrijgbaar. n c? H<; hans- ■eten, EH i lee >aar Anutt-. baar iet kar. Vet- N" omsUr Abu: en. IAP teAa Ï- «1ST Anait ■attefO»: Witte de vvitlutraat 25 - Telex. 115700 «4 IJ Ponibus U12 Poatgiro No. 424519. Kiachtendienit abonnementen: 18JO19.30 uur Zaterdag» 17—18 uur. Telefoon US700. »45r»*enh«ge: Kuygenapletn 1 Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No. 421867. Klachtendlenst: 18301930 u. Telcf. 382589 perdreebt: Scheffersplein 3 - Postgiro No 424208 Tel. 4570. Klachtendienst na 17.30 uur 7314. gcbledam: Lange Haven 73 - Telefoon 87480 Abonnementsprijs 61 cent per weck. t 2.65 per maand. I 7.90 per twsrtaaL Losse nummer» 15 cent Verschijnt dagelijlt». TiAyUM" (Geldig tot morgenavond) OVERWEGEND LICHTE VORST. Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mist oï laaghangende bewolking. Zwakke wind tassen 'uld en zuidoost, In het noorden van het land aanvan- (>IUk echter matig. Overwegend lichte vorst. Morgen: zon op: 7.57 onder: 17.52 maan op: 11.02 onder: IJiO -.ERLEDEN zaterdag behandelden V wij het constitutionele aspect ygn de breuk met de socialisten. Vandaag willen wij iets zeggen over de politieke achtergrond van de breuk. Hoe komt het dat Se brede basis faalde? Naar onze mening faalde de brede basis omdat de voorwaarden die hsar mogelijk maakten gaande weg verdwenen Er bestaat tussen de christelijke partijen enerzijds en de socialistische anderzijds een fundamenteel ver- Khil van inzicht ov?r de grenze frasen staat en maatschappij. Ter wijl de christelijke partijen de prin dpiële begrensdheid van het staats- Hag erkennen en daardoor het be te'tw^I (tam van een vrije maatschappij ga- n luit onderen is voor ubibf. jwestie van de itaatsgezag een vraag oorioj tigheid. serd,- geste rmee- de i;: Zw«: 0.000* rowrcj 1. Hs del p- rijn di n leid ien, d.i den. Ik Makarios woont gesprek over de socialisten de grenzen van het van doel ma- an hf e ker sttHlri vies c derde- men e hebbes :n we itienr O NDER bepaalde omstandigheden kunnen partijen, die zo verschil lend over de grenzen van het staats zet), jezag denken toch samenwerken. was het vlak na de oorlog. Het be rooide Nederland had behoefte aan tea sterk overheidsgezag dat zich met tal van zaken ingrijpend moest !d«Ull' bemoeien» waar men in normale tij den niet aan zou denken. Dat kwam overeen met wat1 voor r wtr|de sodalisten een ideaal Is, een over heid die de maatschappij dirigeert, foSJondat dit doelmatig zou zijn. Voor de anderen was het een nood- iskéUjk kwaad, een *"waad dat slechts anvaard kan worden voor zo lang ea in zoverre het noodzakelijk was. Gaandeweg werd het kwaad minder r noodzakelijk en dat deed de span- vugg ning tussen de socialisten en dc an jeéeé «eten toenemen. De christelijke partijen wilden waar dit mogelijk was weer een stuk vrij jomsi frdd realiseren. De socialisten wil «erts Hm 'dat tegenhouden. Dat uitte zich la een.verschil van inricht in de be- Uztingpolitiek. Hoge belastingen be- lenméren de vrijheid «n versterken *Tt» aheteMatenwjOJft k BR slfetneen gekant tegen r.beÜidh ting-verlaging, wij waren er voor. tevofs Herr prof it „n beo is id, tt jij ke e W- Hen ng te- s Rnr J. riire nte. RW' inberj :rt c :el oden fOtpö trbei) i likao- hip!» j. Be' Plee- i ver- no i> alw n w r Hol- tri is Kijnt fUt- nt df t UÜ' j ziel 'g«I •S. Br dM; lent* tchoo1 le gv wc r Ulitt i» Uda* irtw» i; W rit,!* IBWU ni-iS Hotte st, h 'Éotle s. ft dit JOt lidasi hap!* >r w ive« i Haw HA* v* ,tori3' ■cd AT uitte zich ookIn de econo mische politiek. De socialisten wildot een zo ver mogelijk gaande bemoeiing vaa de overheid met het bedrijfsleven, wij wilden een be moeiing die zo klein zou zijn als met de eigen verantwoordelijkheid der overheid strookte. Deze tegenstelling uitte zich In een voortdurende strijd over het prijsbeleid. De socialisten wilden een volledige en gedetailleer de prijsbeheerslng. Wij wilden een verantwoorde prijsvorming, waarbij de vrijheid van de ondernemers zo veri mogelijk intact -relaten zou wor- izz, Sccrtgslijks tegenstelling ~s sokop het gebied van de loonvor ming. Voor de toekomst gaat deze tegen- helling ook elders spelen. Wij denken ua de woningbouw en de huurpoli- üek. Nog bij de laatste begrotings behandeling bleek uit de discussie tus- «en minister Witte en de socialisten dat hier conflictstofte over bestaat. De christelijke partijen zijn erop uit te» aanzien van woningbouw, huisves üag en huren zo spoedig mogelijk de vrijheid te herstellen. De socialisten willen hier de greep -an de staat nog versterken. Cyprus bij MAKARIOS naar Londen (ADVERTENTIE) DE WOESTE HOEVE HUIS VOOR SPECIALITÉS BEEKBERGEN TEL. 0 6766—580 (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn— Arnhem. Specifiek wtldrestaurant te midden van de Velnnrte Jachtterreinen. IK'lWWiBli ditalles blijkt dat de, tegen- sielling aan diepte toeneemt. En tóe tegenstelling vormt de neerslag *ah een beginsel-tegensteillng. Deze tótste is het verhehil van inricht tus- *en wat de socialisten en wij ver daan- onder een verantwoorde mate van overheidsgezag en een verant woorde mate van maatschappelijke vrijheid. De christelijke partijen kunnen niet kestaan dat in een samenleving waar- la weer meer vrijheid mogelijk wordt, wdalfetische idealen worden gereali- tverd. Daarom was de breuk onont koombaar en daarom is rij voor ons rtijvend. De P.v.d.A. stelt zich trouwens op de oppositie in. Anders vas zij niet ge- wmen met een verkiezingsprogram tó veel weg heeft van het communis- tóhe program van tien jaren gele tót De zaken worden hoe langer hoe duidelijker. Ook aan K.VJ».-zijde be- Itot men hoe langer hoe meer in te «e» dat de brede-basispolitiek voor- «J Is. EN presidium van de Opperste Sow jet heeft de overeenkomst geratificeerd, waarbij Russische hulp wordt ver teend in het eerste staaium van de hitvoering van het project van de Asspean-dam In Egypte Deze over- Usnkomst, waarmee een bedrag van *y> miljoen roebel gemoeid zou zijn. ™ord op 27 december in Cairo geslo- In de Belgische Borinace drelrt een alcemene staking in de kolenmijnen. De Socialistische Partij heeft opgeroe pen om maandag het werk neer te leg gen uit protest tegen het voornemen van de regering om een aantal niet- rendabele mijnen te sluiten. Groepen stakers versperden vrijdag morgen reeds de wegen met kolen wagens en stenen, terwijl anderen met vijftig vrachtauto's de Borlnage rond reden en arbeiders van andere mijnen opriepen het werk eveneens neer te leggen. De politie slaagde er later op de dag In de 'wegversperringen op te ruimen. Dc stakers trokken in optocht door de straten van Bergen naar het ge bouw van het provinciale bestuur. Daar werd hun door regeringsfunc tionarissen verzekerd dat de regering nieuw werk voor hen zal proberen te vinden. De Britse premier Macmillan is vrij dagochtend slachtoffer geworden van de griepepidemie die op het ogenblik in Groot-Brittannië heerst. f Adoerientie) 1» VERSCHENEN 8 daagse vliegreis zi® s daagse autoearrelwn v.a, f 89. daagse treinreizen va- 1135.— Keuze uit 600 vakantiereizen i Vraagt gratis toezending aan Leliegracht 54 - Amsterdam-C. Tel. 40Ö83. na 18 uU* 132937 kE BRITSE regering heeft aartsbisschop Makarios de door de Britten van Cyprus verbannen leider van de Griekse Cyprioten -naar Londen geno digd voor de slotbesprekingen tassen Engeland, Griekenland en Turkije over de kwestie Cyprus. Makarios vertrekt morgen per vliegtuig naar de Britse hoofd stad. De conferentie, waarop gesproken Zal worden over de overeenkomst die deze week tussen Griekenland en Tur kije met betrekking tot het eiland is gesloten, zal dinsdag beginnen. Een gezaghebbende bron in Lon den vermoedt dat Cyprus de volgen de week een onafhankelijke repu bliek binnen het gemenebest zal worden, met aartsbisschop Makarios mogelijk als eerste president. Inmiddels hebben de Engelse auto riteiten vrijdag weer 41 Grieks-Cypri sche gevangenen vrijgelaten. Ook de leider van de Turkse Cy prioten, dr. Faril Kutchuk, is uitge nodigd naar Londen te komen. Aan de conferentie, die definitief over de toekomst van Cyprus zal be slissen, zullen ook deelnemen de minister» van Buitenlandse Zaken van Engeland, Griekenland en Turkije en-mogelijk de premiers van laatstgenoemde twee landen. Dé Britse ttühlster van Buftenlindie Zaken $eiwyna»lAij& heeft ismMdels de Griela—Ttrricse overeenk: Adnertent\ei verluidt unaniem was in rijtf geest drift voor het plan. De gouverneur van Cyprus Sir Hugh Foot is gisteren in Londen aangeko men. Op het vliegveld verklaarde hij, dat de afgelopen dagen tijdens welke de overeenkomst werd bereikt, „zoiets als een wonder" waren geweest. (Advertentie) HOTEL-CAFE-RESTAURANT BAARN AMAL1ALAAN 1 - TEL. 0 2S54—29X3 Gunstige ligging in het centrum van het dorp. 3 minuten van het station en in directe nabijheid van prachtige bossen ■j> PRIMA KEUKEN V ZEER VERZORGDE WIJNKELDER Fidel Castro, de 32-jarige leider van de Cubaanse revolutie, wordt maandag premier van Cuba. Hij is tot nu toe opperbevelhebber van de strijdkrach ten. Het Cubaanse kabinet onder leiding van premier Cardona is afgetreden. Verwacht wordt dat de meeste minis ters maandag in het kabinet onder Castro benoemd zullen worden. De voorlopige president van Cuba, dr. Urrutia, heeft eveneens zijn ont slag ingediend. De Indonesische minister van Landbouw, Sadjarwo, heeft mede gedeeld dat schadevergoeding zal worden betaald aan de eigenaren van de genationaliseerde Neder landse cultuurondernemingen. Daarbij zullen de bepalingen van het internationale recht in acht worden genomen. De Australische minister van Bui tenlandse Zaken, Ca3ey, weigerde van daag journalisten toe te staan de Indo nesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, vragen te stellen over het besluit van de regering in Djakarta de Nederlandse ondernemin gen te nationaliseren. Casey zei, dat dergelijke conlrover- tionele vragen „de goede wit zouden kunnen bederven, die tijdens het' be zoek van dr. Soebandrio aan Australië is opgebouwd". De Franse autoriteiten hebben een uiterst rechtse nationalistische partij die fascistisch en anti-joods was, verbo den. De partij, die een week geleden was opgericht, had president de Gaulle ervan beschuldigd dat hij Algerije .versjacherde". Het. hoofdkahtoor van de party en de woningen van zeven leiders zijn door de politie doorzocht. Onder de doorzochte woningen was die van de leider van de party, Pierre Sidos. i ADVKlti'fcNTIi!. Zoo op Zon onder MEDEWERKERS van de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dulles, vrezen dat de minister wederom last heeft van celwoekering als gevolg yan; kanker. Hoewel zfj voorzichtig waren in hun uitlatingen was het duidelijk dat rij pessimistisch waren nadat zij de allereerste, zij het nog niet definitieve resultaten hadden vernomen van het,, microscopisch Hospitaal in Washington onderging. De perschef van het Witte Huis, Hagerty, zei, toen men hem om com mentaar vroeg over de nogal pessi mistische berichten: „Ik zal niets zeg gen, noch in de ene noch in de andere zin"' In 1956 heeft Dulles een ingewands operatie ondergaan omdat een kanker gezwel (overigens van goedaardig karakter) in zfjn dikke darm was aan getroffen. Als Dulles" kwaal zou zijn teruggekomen, wordt het als vast staand aangenomen, dat hij zich niet meer volledig aan zyn diplomatieke taak zou kunnen wyden. Terwijl de sorg om Dulles In Wash ington toenam, kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteravond ssn, dat de onderminister van Buiten landse Zaken Herter, die aangewezen werd als plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, vanavond van vakantie uit Zutd-Carolina zal terug keren. Men zal hem met een speciaal vliegtuig laten halen. President Eisenhower heeft vanmor gen ongebruikelijke conferenties be legd met twee andere hoge functiona rissen van het ministerie van Buiten landse Zaken. Hij-had eerst een ont moeting met de* plaatsvervangend onderminister voor. Economische Za- van zowel Dulles sis Herter en daarna beraadslaagd met de plaats vervangend onderminister voor be stuursaangelegenheden, Loy Henderson. De twee Amerikaanse negerjonge tjes, James Thompson en David Simp son zijn ontslagen nit het opvoedings gesticht te Baleigh (Noord-Carolina), waar lij o,m. wegens het kussen van een blank meisje tot hun 21ste jaar moesten blijven. Tevoren hadden de moeders van de beide kinderen zich in een andere stad gevestigd op advies van de NAACP, de vereniging die de oelangen van kleurlingen behartigt. Volgens de ver eniging zou verhuizing naar een andere stad de kans op vrijlating verhogen. Inderdaad heeft de gestichtsraad in de verbetering van de huiselijke om standigheden van beide families aan leiding gezien de jongens thans naar huis terug te laten keren. De Zwitserse autoriteiten hebben mevr. Frieda Kantorowicz, correspon dente van het Oostdnitse persbureau A.D.N., aangezegd dat ze voor 28 fe bruari Zwitserland moet verlaten. Australië en Indonesië zullen bin nenkort een „vriendschapsverdrag" sluiten. Dit heeft de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken Soe bandrio gisteren in Melbourne ver klaard tijdens een interview voor de televisie. Het verdrag is thans in grote ijjnen ontworpen. Het zal worden onderte kend „als het 'gereed is". Soebandrio zal niet voor de ondertekening in Australië blijven. Hy vertrekt morgen naar Nieuw-Zeeland. „Het is niet no dig dat aan het verdrag cachet wordt gegeven door mijn tegenwoordigheid by de ondertekening", zo verklaarde hy. Soebandrio zei op een persconfe rentie, dat Australië van grote beteke nis voor Indonesië zou kunnen zyn op het gebied van de wapenhulp. Hy wees er met nadruk op „dat Australië en andere Aziatische naties" niet behoe ven te vrezen, dat Indonesië zijn mili taire kracht zal gebruiken voor agressie. De bekende Oostenrijkse bergbeklim mer Toni Egger Is om bet leven ge komen bij een expeditie In Fatagonië. Egger is verongelukt bij de afdaling van de Torre, een 3.128 meter hoge berg in de zuidelüke Andse. Hij werd getroffen door een lawine. Het ongeval heeft op 2 februari plaats gehad, maar is eerst vrijdag bekend geworden toen het Italiaanse blad Cor- riere d'lnformatione een telegram ont ving van Eggers Italiaanse vriend en mede-expeditielid Maestri. De afgele gen piek ligt op verscheidene dagreizen afstand van de bewoonde wereld. De expeditie was in december uit Buenos Aires vertrokken. Egger had op 31 januari met succes de gevaarlijke be klimming van de Torre volbracht. De Poolse censuur heeft de pubti- katie van een in het parlement gehou den redevoering, waarin kritiek werd geoefend op de censuur, toegelaten. De rede was uitgesproken door de r.-k. afgevaardigde, Stefan Kisie- lewski, die hoofdredacteur is van het kerkelijk weekblad „Tygodnik pows- zechny". Een kort verslag van zijn kritiek op de censuur verscheen vrij dag in de kranten. Kisielewski zei politieke censuur niet te willen uitsluiten. Politieke cen suur. zo verklaarde hy, bestaat ook in het Westen en in de meeste liberale landen. „Maar de censuur dient een open- lüke, correcte censuur te zyn, geba seerd op het recht". Hij betreurde het gebrek aan een vryeen open kritiek op sociale en po litieke aangelegenheden in het land, en stelde voor een commissie in te stellen, die erop moet toezien dat de censuur zich binnen de perken van de neutraliteit houdt. Prins Bernhard. die gisteren van Paraguay naar Brazilië zou reizen, heeft s(jn vertrek 24 uur uitgesteld, omdat hij wegens een lichte ongesteld heid zijn kamer moest houden. Prins Bernhard zelf zegt, dat de aandoening het gevolg is van een zon nesteek. In een bekendmaking van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Paraguay wordt gezegd, dat de Prins na een lange vlucht, waarop hy zelf het vliegtuig bestuurde, koorts had gekregen. De arts. die de Prins be handelt, heeft medegedeeld, dat 2.S.51, vanmiddag zonder vrees voor com plicaties naar Rio de Janeiro kan ver trekken. De correspondent van de Franse radio en televisie te Tunis, Jean le Guevel, heeft bevel gekregen Tunesië binnen 24 uur te verlaten. RIJKSPOLITIE heeft vannacht drie gemaskerde bandieten, die de Coöperatieve Boerenleenbank te Maasland wild enberoven, overrompeld en gevangen genomen. Twee der ro vers liepen in de val toen zö, met nylonkonsen over het hoofd, poogden de „huisbewaarder en *Un vrouw" in bed te overmeesteren om de sleutel van de kluis te pakken te krijgen. In dat bed lagen echter twee politieman nen met een pyjama over hun uniformDe derde rover zat in een auto op enige afstand van de bank op zijn kameraden te wachten. Ook hU werd gegrepen. De auto Is in beslag genomen. De kluis van de bank bevat doorgaans tegen het einde van de week veel geld. De gearresteerden zijn de 44-jarige Hagenaar A, A. A. H., in de onder wereld beter bekend als „Dolle Dries", de 35-jarige W. S. uit Den Haag en de 27-jarige Th. V. uit Leiden. Zij zijn vanmorgen voor de officier van Jus titie te Rotterdam geleid.. De drie in vers zijn zeer goede hekenden van de recherche, waar ze als gevaarlijk tot zeer gevaaiiyk bekend staan. Toen de kleine bende vannacht om half twee in Maasland aankwam, kon zy niet vermoeden» .dat reeds geruime tijd een „comité van ontvangst", bê- «taandr uU de porigste mannen van de rijkspóütie," - voor -fret bezoek gereed Jag,Bij «ariër*:verkeaninjfen werd; het drietal door een omwonende opge merkt Deae stelde rich mét de' rijks politie in verbinding en van toen af is het bankgebouw, gevestigd in een oude school, doorlopend bewaakt ge weest. De val was zo zorgvuldig uitgezet, dat de rovers van de aanwezigheid van méér dan een dozijn man rijkspolitie niets hebben gemerkt. De arrestatie geschiedde zo geruisloos, dat geen van de buren in de gaten heeft gehad, wat er gebeurde. Toen de rovers het pand binnenge drongen waren en meenden de huis bewaarder en zyn vrouw in bed aan te treffen, kwamen zU bedrogen uit Veiligheidshalve was dit echtpaar ter sluiks by buren gaan logeren. Twee man rijkspolitie hadden hun plaatsen ingenomen en een derde had rich zo opgesteld, dat hy de ongewenste be zoekers in de rug kon aanvallen. Een der mannen sloeg met de vuist toe. De getroffen politieman slaakte een kreet en vloog op. Het licht floepte aan en na een. schrikseconde brak een geweldig spektakel los, toen de ban dieten zich vechtend een uitweg poog den te banen. Zij hadden echter geen kans, want uit een aangrenzende ka mer doken nog twee potige wachtmees ters op, waarna het pleit spoedig be slecht was. Een telefoontje naar een der uitgezette 'posten was toen 'vol doende om de wachtende wagen in te sluiten en de derde bandiet na een korte worsteling te overmeesteren.. AT rnen niet ouö genoeg kan zijn om te schaatsen, be wijst de 7S-ja rige mevrouw Boufc]e de Boer- V eens tra, die men hier op de ijsbaan in het Friese dorpje Boornbergum ziet. Baantje na baantje trekt deze krasse oude dame dagelijks en aan het eind van de middag is ze nog net zo fit ais Oij de aanvang. Zeljs tn fries land. waar men op het gebied van scnaalsen voor niets staat, is dit een sterk staaltje, ook al weet men, dat mevrouw Be Boer ongeveer een halve eeuw geleden een vermaard hard- rijdster was. Hardrijden doet ze nu niet meer. maar als het üs sterk genoeg is. laat ze nog me nig schaatser achter zich. Overigens zit het bij mevrouw De Boer tn de fa milie. want haar kinaeren en kleinkinderen stonden en staan nog geregeld in het nieuws. f7# <Ass. Press) - Prinses BEATRIX en koning BOLDEWUN van België hebben in Sankt Anton een. lijfwacht gekregen, die tot voornaamste taak heeft de fotografen weg te jagen of althans te verhinderen hun werk te doen. tJ, De ïyfwacht, bestaande uit Oosten rijkse rechercheurs, is gevormd in op dracht van autoriteiten in Wenen. Een politieman zei zelfs, dat de bevelen waren van kanselier Julius Raab zelf. De fotografen werd medegedeeld: „U heeft de vakantie van. de prinses én de koning verknoeid door achter hén aan. te jagen, om" foto's en nu .zijn er bevelen gekomen uit Wenen dat hïèr- aan een einde -moet -tomem En: wij rijn hier om te zorgen dat dit gebeurt", Daama^mringden -vier rechercheurs koning Boudewijn, toen deze uit hotel Post kwam om te gaan skiën, ZD ston den zo dicht om de koning dat hij nifrt gefotografeerd kon worden. De. politie begeleidde de koning daarna naar de skilift, -3 Mén volgde dezelfde procédure" toen prinses Beatrix het hotel verliet. Aan het begin van de week lief ko ning- Boudewijn .zich vrijelijk fotogra feren, Hij is echter misnoegd gewor den sinds een Londense krant zondag begon te schrijven over de mogelijk heid van een verloving van de koning en prinses Beatrix, die beiden tege- ïykertijd in hetzelfde hotel logeren.' Hoewel dit bericht - zoal?, in Dén Haag en Brussel officieel werd gezegd te dwaas is om ook maar. tegenge sproken te worden, zijn er sindsdien ongeveer twintig verslaggevers en fotografen, vooral uit Frankrijk en Duitsland, naar Sankt Anton gekomen. Zij 'proberen een foto te maken'van de prinses en de koning samen.-Daar om heeft de koning opzettelijk een ontmoeting met de prinses verroeden. Profiterend van de afwezigheid van de fotografen, die gisteren naar Zuers waren gegaan, waar de laatste hand werd gelegd aan -de film van de olym pische skikampioen Tony Sailer, heb ben koning Boudewijn ep prinses Bea trix soms alleen, soms samen i— skitochten gemaakt. Bij het vallen van de avond zaten koning en prinses met hun gevolg lange tijd in gesprek by een aan een tafel in de bar van hun hotel. Gistermiddag is de 23-jarige R. Ap pelman uit Broekerhaven (gemeente Bovenkarspel), die zich in gezelschap van nog twee jongemannen meer dan een kilometer uit de kust van het IJselmeer had gewaagd, door het Us gezakt en verdronken. Door de mist werd het „geval niet direct opge merkt. De vrienden spoedden zich naar de kust om hulp te halen, maar toen deze na een halfuur kwam mocht ze niet meer baten. land, kant. (ADVERTENTIE) Nu de ERlK-deken is in het Kunnen de kruiken aan de Met TRANSFORMATOR op vijf ver schillende standen regelbaar. o0^r?MnS 2 Ü0 X 190 130 x 190 LITS-JUMEAUX, 2 MAAL 90 X 190 2-pers. en Llts-jumeaux elke helft af zonderlijk regelbaar. BABYDEKENS 40 X 70 Alleenverkoop voor Nederland HEEREWEG 7 - 025303185

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1