Soebandrio en Casey werden t niet eens Treedt DL ILLES als minister af MIST MAAKTE VERKEER LEVENSGEV AARLIJK Vier slachtoffers; overal veel vertraging Diepteboni gevonden bij sluis te IJmuiden Afschaffing loongrens werkloosheidswet „WESTELIJK NW.-GUINEA IS AUSTRALISCHE HOUDING WEL „VERZACHT" Grieken juichen Makarios toe in Londen Koopt op tijd uw zekerheid Nog wekenlang in ziekenhuis Gevaarlijke ziekte Wie kon, bleef zaterdagavond thuis, want: Overvaller vluchtte toen klein meisje aan de deur kwam Erger dan twee weken geleden teruggekeerd S.E.R. ADVISEERT: Koningin thuis Barricades in Borinage rondom V.S. niet tegen te houden Worosjilow ziek Nog steeds rustig weer met mist r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-B ANK O ■BAAtTOAG 16 FEBRUARI 1959 "N J ZEVENTIEIVBE JAARGANG No. 4223 Directeur: H. UB HUIG Hookitfiacieur: Ut. J A H. J. S KKUINBSIAiT Verzachliniï „Onenigheid" Voorzichtig vervoer naar Helder se duinen (Van onze correspondenten) DE MIST die, al drie weken lang van geen wijken wil weten, heeft zich dit weekeinde weer verdicht. Vooral zaterdagavond was de mist op vele plaatsen ongekend dicht. Vrijwel nergens was het zicht meer dan zestig meter; hier en daar kon men zelfs geen vijf meter voor zich uit zien. De gevolgen hieven niet uit. Vier.mensen zijn ten gevolge van de mist om het leven gekomen. Vele autobus-diensten werden zaterdag avond gestaakt; elders reden de bussen met grote vertraging. Auto's reden langzamer dan fietsen. Scheepvaart was vrijwel onmogelijk. Alleen de spoorwegen sloegen zidh er voortreffelijk doorheen. De meeste treinen reden precies op tijd. en waar vertraging voorkwam, bleef deze beperkt tot enkele minuten. O Ongelukken Geen vertraging? Waarnemers Admiraal Burke Scheepvaart Zie verder pag. 3, 3e kol.) Staking breidt zich uit Gerechtvaardigd «MS «„turdajo: Witte do Withstraat 25 - Telef. 115700 (8 1.) Pottbus 1112 - Port giro No. 424519. Klachtcndlenst abonnementen: 18.3019.30 uur Zaterdag» 1718 «jur. Telefoon 115700. ■«-Oravenhage: Huygenaplein 1 - Telefoon 183487 13 lijnen). Poatbu» 1091 - Postgiro No. 424867. Klach1endlen»t: 18301930 u. Telef. 362569. Dordrecht: Spuiweg 132 - Telef. 4570. Klaehtendienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 67489. Abonnementsprijs 61 cent per week. t 2.63 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks. - - (Geldig tot morgenavond) WEINIG WIND Overwegend droog weer met mist of laaghangende bewolking en slechts enkele verspreide opklaringen. Weinig wind. Vannacht op de meeste plaatsen itente vorst, in de middag over het algemeen temperaturen enkele graden boven het vriespunt. Morgen: zon op: 7.54 maan op; 12.18 onder: 17.56 onder: 3.16 Australië zwicht niet voor Indonesië ONDANKS de besprekingen, die dc Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, vijf dagen lang Ln Austra* i lig heelt gevoerd, zijn de meningsverschillen lussen Indonesië en Australië blijven bestaan. Australië erkent nog steeds de Neder- iandse soevereiniteit over westelyk Nieuw-Guinea cn houdt vast aan bet beginsel van zelfbeschikking door de autochtone bevolking. Indien Nederland en Indonesië echter enige overeenkomst in over eenstemming met de internationaal aanvaarde beginselen, zouden i duiten, zou Australië zich daartegen niet verzetten. Dit is de kern van het communiqué, dat zondag in Canberra is uitgegeven. Soebandrio en zijn Australische coilega, Casey, waren het er over eens dat de kwestie Nieuw-Guinca inct vreedzame middelen zat moeten worden opgelost. In officiële kringen te Den Haat heeft men meegedeeld, dat Nederland tot nog toe. noch door Indonesië noch door Australië, op de hoogte is gesteld van het overleg. Uit het «omntnniqné blijkt echter duldelUk dat het Austra lische standpunt t.o.v. Nieuw-Guinea. ht geen enkel opricht Is veranderd, zo tel men in Den Baat. Indonesische autoriteiten noemden het bezoek van minister Soebandrio een „buitengewoon succes" en een „persoonlijke triomf', omdat hij de garantie gekregen heeft dat Austra iië een regeling van de kwestie Nieuw-Guinea via onderhandelingen niet :n de weg zal staan. Tot nog toe zag Indonesië zich gesteld voor een duidelijke en onverbiddelijke tegen stand van Australië tegen zij" aan spraken op Nieuw-Guinea. Men zei nu te hopen op „spoedige hervatting der onderhandelingen" en zei zells reeds dat „deze waarschijnlijk in Den Haag gehouden rullen worden.' In Australische kringen wees men erop. dat Australië nog steeds krach tig de Nederlandse soevereiniteit over bet gebiedsdeel steunt, maar men gaf wei toe dat de verklaring dat men een vreedzame regeling niet ln de weg zal staan een „verzachting" betekent van de Australische houding. Deze is slechts mogeijjk geworden door de krachtige verzekering van Soebandrio dat Indo nesië geen geweld zal gebruiken. In een interview voor de Australische televisie heeft dr. Soebandrio verklaard dat de hoop van Indonesië dat de kwes tie Nieuw-Guinea via onderhandel! n gen zal worden geregeld, is toegeno men, omdat over deze zaak in het Ne niet wenst zijn leger naar het buiten land te zenden. •In het communiqué werd verder be vestigd dat Australië en Indonesië streven naar het sluiten van een cul tureel verdrag. De Australische minis ter-president. Menzies, heeft in prin cipe een uitnodiging van Soebandrio aanvaard om later in het jaar, vermoe delijk pas in oktober, een bezoek aan Indonesië te brengen. illll!!ll!!l!!lllilillllll|!!!!!llllii!!ll!!ll!l!!!llllll!ll!llll!li!lllfl!!ll Meer dan tweeduizend in Londen wonende Griekse Cyprioten hebben gistermiddag aartsbisschop Makarios van Cyprus een grootse ontvangst be reid op London Airport. Toen Maka rios uit het vliegtuig stapte zwaaiden ze met vlaggen en juichten ze hem toe. Honderden demonstranten braken dcor de politie-afzetting heen en dron gen op naar de ontvangsthal, waar zy echter opnieuw werden tegengehouden. Makarios za! in Londen de confe rentie tussen Griekenland, Turkije en Engeland over Cyprus bijwonen, die morgen begint. Bij aankomst verklaarde hij zondet vooringenomenheid naar Engeland te zijn gekomen. „Ik twijfel er niet aan dat de Britse regering een regeling voor Cyprus wenst die de vrijheid en de welvaart van de bevolking zal ver zekeren." aldus Makarios. Ook de leider van de Turkse Cy prioten, dr. Kutchuk, is in Londen aangekomen. Hij verklaarde, dat de Turkse bevolkingsgroep op het eiland aartsbisschop Makarios als president van een onafhankelijk Cyprus kan aan vaarden, indien de vice-president een Turk is. - li M V KK l> II 9 Zon op Zon onder (Van een onzer verslaggevers) Een tot nog toe onbekend persooD heeft zaterdagavond getracht een over val te plegen op een bewoonster van de Pleinweg te Rotterdam. De man. die een zwart masker droeg, belde aan: direct nadat de bewoonster de deur had geopend greep hij haar bü de bals en dreigde hU «net een voorwerp dat op een vuurwapen leek. „Dadelijk jr gtid," sommeerde de overvaller. Op dat ogenblik verscheen een drie jarig meisje in de vestibule, die vroeg' „Tante, wie is daar?" De overvaller had blijkbaar In de veronderstelling geleefd dat de vrouw deriandse parlement onenigheid be-1 alleen thuis was. «f-ün er méeit staat en „het Nederlandse volk dc 1 mensen in huis? vroeg hu aan wijsheid var. zijn regering bit he! de vrouw. Deze antwoordde hierop be Nieuw-Guineabeieid in twijfel trekt." vestigend De man nam daarop u Dr. Soebandrio zei, dat het Ned. zeVaa^d te lrlesllren S (Van onze correspondent) Tijdens werkzaamheden aan een Jan ileitbrink uit Huizem werd 'aterdag nationaal kampioen op dc korte baan tijdens schaatswed strijden in Groningen. Op de foto tien we hem ln actie. Voor een uitgebreid verslag verwijzen we u naar pagina vijf. herinneren, dat de scheepvaart ooit zo iang achtereen door mist gestagneerd is geweest. Op de Noordzee heeft vannacht een aanvaring plaatsgehad tussen de gro te Liberiaanse tanker „Spyros Niar- chos" en het Duitse schip „Carl Frit- zen". Het Duitse schip is voor anker gegaan en heeft medegedeeld, dat geen onmiddellijk gevaar dreigt. mcerstoel in het buitentoeleidmgs- kanaal naar dc noordersluis te IJmui den hebben personeelsleden van het bergingsbedrijf Van den Akker uit Rotterdam zondagavond een bom ge vonden van een roeter lengte. De bom werd op een dekschuit geplaatst en het scheepvaartverkeer werd tijdelijk ge staakt. Om ongeveer tien uur gisteravond betrad een marinespecïalist de dek schuit om de bom te onderzoeken. Hu kon vaststellen, dat men hier met een dieptebom te doen had, een overblijf sel uit de laatste wereldoorlog. Daar de bom elektrisch tol ontplof fing gebracht kan worden, is de moge- Jykneid niet uitgesloten, dat zij oor spronkelijk met de meerstoel verbon den is geweest. Door de inwerking van zeewater, die de bom met een dikke laag roest had omgeven, kon niet tot demontage worden overgegaan. Het was reeds na middernacht, toen de dekschuit in de Haringhaven aan kwam, waar reeds enkele marineman nen met een vrachtwagen klaarston den om het vrachtje in ontvangst te nemen. Een bok van de firma Van den Ak ker werd tussen de dekschuit en de wallekant gemanoeuvreerd- Een ploeg van vier man legde de stroppen om de bom en om halfeen maakte het prjoc- tiel heel behoedzaam de luchtreis van de dekschuit naar de vrachtauto. De bom is naar Den Helder vervoerd en zal door in de duinen tot ontplof fing worden gebracht. De NOVIB heeft weer een zending kleding, schoeisel en speelgoed naar Griekenland verscheept. Deze tweede zending is bestemd voor kinderen in Chrysoupolis en omgeving en is het re sultaat van een speciale actie, die on der het motto „aankleden geblazen" werd gevoerd. Ook zijn 1000 Inmaak- glazea naar Griekenland verzonden. Zaterdagavond was het noc mistiger dan op donderdagavond 29 januari. En toen al spraken velen van „de dichtste mist sinds mensenheugenis". Toen plaagde de mist vooral de streek tnssen Den Haag en Rotterdam. Nu waren de provincies Limburg, Gelderland en Overiisel er het ergste aan toe, ook al bleef de rest van het land niet ge spaard. Een geluk was dat deze uitzonder lijke mist juist in het weekeinde viel. Dan is er toch al minder verkeer dan anders. En velen, die op zaterdag avond plegen uit te gaan, kozen nu een plaatsje by de haard, de koffie kan en de radio. Volgens buschauf feurs was het dan ook bijzonder stil op de wegen. Toch hieven ongelukken niet uit. lu OPHEUSDEN reed de 70-jarige G. Jansen op een onbewaakte overweg met ziin bromfiets tegen een trein. Hij werd op slag gedood. In SOMEREN zag een arts op weg naar patiënten, plotseling een man naast zijn bromfiets op de weg liggen. Hij kon niet voorkomen, dat de man overreden werd. Het slachtoffer, de 37-jarige J. E. van R. uit Someren. iaat een vrouw en vijf kinderen ach ter. in SAS VAN GENT stortte een Bel gische personenauto in het kanaal van Gent haar Terneuzen. Een vrouwelyke inzittende wist zi-h te redden, maar de Belgen Snoek en De Paepe kwamen om het leven. Sir Hugh Foot, de Britse gouverneur van Cyprus, ontdoet zich op London Airport van een vliegerspak. dat hem de nodige bescherming heeft geboden op de luchtreis, die hij zojuist heeft beëindigd. De gouverneur kwam nl. niet in een passagiersvliegtuig, maar in een Can- berra-straalbomraenwerper van Cyprus naar Londen. In de Britse hoofdstad neemt hij deel aan de conferenties over de Grieks- Turkse overeenkomst over Cyprus. In de Amerikaanse en Europese po litieke kringen wordt algemeen ge vreesd dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, zal moeten aftreden. Volgens berichten uit Washington zou Dulles weigeren af te treden. Hoewel waarschijnlijk pas over drie weken op grond van medische advie zen officieel over deze kwestie zal worden beslist meent men toch reeds te kunnen voorspellen dat Dulles, ook wanneer hfl geheel zou herstellen, toch zijn zware werk niet meer op zich zal kunnen nemen. Hij zou hoogstens een taak als adviseur kunnen gaan vervul len. In Washington is saterdag bekend gemaakt, dat Dulles weer aan kanker lijdt Hij zal nog ettelijke weken in het ziekenhuis moeten blijven voor een be handeling met bestraling. Er zal niet chirurgisch worden ingegrepen. Hoge functionarissen Ln Washington verwachten niet dat door Dulles" ziekte de onderhandelingen met Rusland over Berlijn, Duitsland en andere Europese problemen zullen worden opgehouden. Het is echter niet zeker of de confe rentie van de ministers van Buiten landse Zaken der westelijke landen, die in maart in Parijs zou worden ge houden op de vastgestelde tijd kan doorgaan. Het Witte Huis maakte zaterdag be kend, dat president Eisenhower op het ogenblik geen plannen heeft om Dulles te vervangen. Het ministerie van Buitenlandse Za ken zal voorlopig worden geleid door de onderminister Christian Herter, die zal worden bijgestaan door zijn «ollega Douglas Dillon. Beiden zouden de po litiek, die Dulles tot nu toe heeft ge voerd volledig onderschrijven. Dillon was tot nu toe vooral belast met de be handeling van handelsvraagstnkken. Over het algemeen kent men Dillon een grotere kracht en besluitvaardig heid toe dan Herter. De vorm van kanker waaraan Dulles lijdt zou zeer kwaadaardig zijn doch niettemin verscheidene jaren onder controle kunnen worden gehouden, ln 1956 heeft Dulles een operatie voor een kankergezwel ondergaan. Ook boven de luchthaven Schiphol Zie verder pag. 3,'2e kol.) Slakende Belgische mijnwerkers heb ben in de Borinage wegen en spoor lijnen versperd om hun protesten tegen het sluiten van een aantal mijnen kracht bü te zetten. In de hoofdstraat van het stadje Framerie wierpen zij een kolenwagon omver. De scheepvaart in de provincie ZEELAND heeft het hele weekeinde stil gelegen. Ook vandaag ligt de scheepvaart op de Westerschelde stil; er is geen beloodsing. In de Wielingen liggen on geveer tachtig schepen te wachten, in het Oostgat ongeveer twintig. Alleen de veerdienst tussen Terneuzen en Hoedekenskerke wordt onderhouden Ook bij Hoek van Holland is het zicht zeer beperkt. Buitengaats en op de Nieuwe Waterweg liggen weer veel schepen te wachten, zelfs zoveel, dat op de Waterweg een tekort aan lig plaatsen ontstaat. Men kan zich niet De Sociaal-Economische Raad heeft advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over afschaffing van de in de werkloosheids, wet gestelde loongrens. De in dit advies opgenomen conclusies zijn: 1. De raad acht het uit een oogpunt van rechtsgelijkheid gewenst dat bü werkloosheid de werknemers wier in komen boven de huidige loongrens uit gaat, een uitkering krachtens de werk- loosheidshuidigc loongrens uitgaat, een uitkering krachtens de werkloosheids wet ontvangen. Öok op grond van an dere ln dit advies genoemde overwe gingen adviseert de raad tot afschaf fing van de in de werkloosheidswet gestelde loongrens. Een minderheid van de raad be twijfelt of in de kringen der belang hebbenden het verlangen bestaat tot afschaffing van de onderhavige loon grens. Mede gelet op haar bezwaren tegen uitbreiding van de kring van verzkerden vallende onder collectieve verplichte verzekeringen, bepleit de minderheid van de raad een handha ving van de huidige loongrens. 2. Indien tot afschaffing van de loon grens wordt overgegaan, dienen alleen reeds op formele gronden de desbe- trefende beschikkingen van het col lege van rijksbemiddelaars inzake de compensatie voor het werknmers- aandeel in de premie gewijzigd te wor den. De minderheid heeft er prijs op gesteld te vermelden dat zij zich met deze uitspraak niet wil binden. 3. De kosten dit gepaard gaan met een afschaffing van de loongrens, blij ken, berekend naar de voor 1957 gel dende premiepercentages, voor de overheid circa 3,3 miljoen gulden te bedragen én voor de werkgevers en werknemers ieder circa 7,4 miljoen gulden. Naarmate de premiepercentages fluctueren, zal het kostenbedrag zich wijizigen. Deze fluctuaties vloeien me de voort uit het feit dat de verplichte reserves in een zekere verhouding staan tot het verzekerde loonbedrag. 4. De raad acht het gewenst, dat bij afschaffing van del oongrens de be drijfsverenigingen het erglement voor de werkloosheidsverzekering en hun wachtgeldreglementen zodanig toepas sen, dat, indien de werknemers bij ont slag een uitkering van hun werkge vers ontvangen, aftrek van deze- uit- krieng achterwege blijft, zolang loon HJVI. de Koningin is vanochtend tegen half twaalf op paleis Soestdijk teruggekeerd van haar wintersport vakantie in Gstaad in Zwitserland. H.K.H, prinses Irene was op het station in Utrecht om haar moeder te verwei komen. Het wordt rumoeriger in de Belgi sche Borinage. De drie dagen geleden begonnen staking van werkers heeft zich uitgebreid tot 19.000 man en wordt thans door de vakbonden er kend. In Frameries je wam zaterdagavond een botsing voor tussen stakers en gen darmes toen de gendarmes drie beto gers arresteerden. De stakers gingen in optocht naar het bureau van de gendarmerie in de hoofdstraat maar werden door vijftig gendarmes tegen gehouden. De betogers trokken zich terug toen zij met waterstralen werden uiteengejaagd, nadat zU een gen darme hadden omsingeld. Zij ver zamelden zich later opnieuw en weigerden uiteen te gaan tot de drie stakers werden vrijgelaten. c in de nacht van zaterdag op zondag joegen gendarmen een groep mijn werkers uiteen die bii Frameries een barricade opwierpen. Te Paturages werd een troep stakers die trachtte een spoorlijn te blokkeren verjaagd Gisteren was het rustig in de Borinage. De Belgische minister van Econo mische Zaken Jacques van der Schue- ren heeft via de radio een beroep op de stakers gedaan het werk te her vatten. De mogelijkheid van een verrassings aanval door Sowjet-duikboten op de Verenigde Staten is volgens admiraal Arleigh Burke, de stafchef van de Amerikaanse marine, zeer groot. Burke verklaarde dit voor een se naatscommissie. Hij zei dat dag en nacht strijdkrachten op zee speuren naar „vijandelijke onderzeeërs", maar dat het onmogelijk is te ga randeren, dat een aanvaller niet zal doorbreken. De admiraal zei echter dat de Rus sen voor een nog moeilijker probleem staan, aangezien de Verenigde Staten „van lanceerposities op zee op een zeer klein stukje na de gehele Sowjet-Unie kunnen bestrijken." Hy voegde hier aan toe: „De vrije wereld beheerst de oceaan en wij opereren voortdurend op alle zeeën, terwijl de Russen op één plaats zijn geconcentreerd." Burke deelde mede, dat in een oor log met waterstofbommen twintig tot veertig procent van de Russische be volking zou omkomen, ongeacht het aantal ondergrondse schuilplaatsen, dat in de Sowjet-Unie zou worden ge bouwd. Volgens Burke is het de bedoeling van de V.S. dat de eerste van de nieu we door kernenergie aangedreven en van lanceerinriehtingen voor raketten voorziene onderzeeërs in de herfst van I960 in dienst worden gesteld. De an dere zullen volgen in een tempo van drie per jaar. De 78-jarige president van de Sow jet-Unie, maarschalk Worosjilow, heeft het bezoek dat bü deze maand zou brengen aan India afgezegd we gens ziekte. De Russische premier is 3 februari voor het laatst in het openbaar ge zien. Op het 21ste partijcongres was hij niet aanwezig. OK gedurende het weekeinde hand haafde een krachtig hogedrttkgebled zich boven West- en Midden-Europa. In Zuid-Duitsland werd een luctitdrukwaaidé van bijna 1050 mb bereikt. Ook ln ons land werden zeer hoge barometerstanden geme ten. In He Bilt werd de luchtdruk juist tets hoger dan ln februari sedert het begin van de waarnemingen. In de vorige eeuw fs voorgekomen, namelijk 1045.7 mb en nog waren de stijgingen niet geheel ten einde. In het hogedrukgebied komt nog steeds op uitgebreide schaal mist voor. Ia Zuid- Limburg scheen gistermiddag geruime tijd de zon, waardoor de temperatuur opliep tot 9 graden, ln het noorden van het land was er tijdens het passeren van een ond front over de Noordzee tijdelijk wat wind van zee, waardoor de temperatuur tot enkele graden boven nol steeg, terwijl er wat lichte motregen vtei. Op de oceaan heerst een zeer grote de pressie-activiteit. De ene stormdepressie na de andere koerst van bet zeegebied bil de Amerikaanse oostknst in noordoostelijke richting naar IJsland en vervolgens naar Spitsbergen. Af en toe breiden de stormvclden zich juist tot over het uiterste noorden van de Noordzee uit, maar het Europese hogedruk gebied wordt er niet door aangetast en het rustige weer, met op de meeste plaatsen het grootste deel van de dag mist, blijft dan ook voortduren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1