Misleidend Opmars van mijnwerkers naar Brussel? Ook grote onrust in de Kempen Vuurproef voor K.S.G. Isolering Belgische markt onmogelijk 72 Jongste Prinses morgen twaalf Dulles mocht even op Chinees blad: Chroestsjew is* DE rode leider Hardnekkige mist houdt aan Weer zat Schiphol hele dag „dicht" Koopt pp tijd uw zekerheid r DREIGEMENTEN IN BORINAGE Niet-rendabele kolenmijnen dicht Zal België invoer van Nederlandse kolen beperken? Geen verschil van mening over communes Meer opklaringen Pas gisteravond konden enkele toestellen lahden Castro beëdigd als Cubaans premier PINSDAG 17 FEBRUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4224 ■r r BOUDEWIJN TERVG NAAR BRUSSEL "on op nationale Zonon'r LEVENSVERZEKERING-BANK Honderd Amerikaanse vliegtuigen voor Indonesië? v_ Prinses Beatrix terug Niet naar Hamburg Opklaring \- Dirtfieur H l>B HUIG Onrust in Kempen mynen in de Borinage te sluiten. Zij zuUen de opmars maken om hun eisen kracht bjj te zetten. De vergadering stond onder leiding van de socialistische vakbond die 40.000 mijnwerkers als leden telt. Verwacht wordt dat de r.k. bond zich bij de actie zal aansluiten. Door toedoen van de stakers lag het verkeer gisteren in Frameries, Paturages en Bergen bijna geheel stil. Op talrijke plaatsen hadden de stakers de wegen versperd. Vanochtend zijn nieuwe stakingen uitgebroken in Henegouwen. Naar schatting 12.000 man hebben het werk neergelegd. Ook winkeliers H.K.H. prinses Marijke, die morgen haar twaalfde verjaar dag hoopt te vieren. J Zie verder pag. 3, 5e kol.) unndtm Witte dv Wiihetraat 23 - Telef. 1157011 iö t.) Poetbus *113 Postgiro No. 421519. Klachtendienst abonnementen: 18.3019.30 uur Zsxsrdag* 17ig uur. Telefoon 115700. '«-Or*renb»te: Huygemptein 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbu» 1091 - Postgiro No. 424887. Klachtendienst: 18301930 u. Telef. 382569. Dordrecht: Spuiweg 132 - Telef. 4570. Klachtendienst na 1730 uur Schiedam: Unit Haven 73 - Telefoon «7468. Abonnementsprijs 61 cent per week. 1 2.63 per maand, 17.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldis tot morgenavond) RUSTIG WEER Op vele plaatsen mist or laaghangende bewolking met temperatuur om het vriespunt, midden op de dag echter ook opklaringensgebleden met maximumtemperaturen van 5 tot 10 graden. Weinig wind. Morgen: zon op: 7.52 Maan op: 13.06 onder: 17.58 onder: 4.08 HooMrptiaoteur Dr J A H J S KWH NS Si^lT (Van onze militaire medewerker) I E PvdA heelt er geen gras over laten groeien. Nauwelijks heeft zy in haar verkiezingsmanifest ver. korting van de eerste oefentijd en ver laging van defensie-uitgaven als strijd kreet aangeheven, of Het Vrije Volk komt met een paar gloednieuwe mili taire medewerkers aanzetten om dit manifest den voike te verkopen. Dc beide militaire experts voor de PvdA in de Tweede Kamer hebben zich hier voor geleend. Het ware juister geweest indien he: biad deze medewerkers had aangeduid als politieke, want geen allround mili tair of maritiem expert zal objectiel wetenschappelijk het geleverde dilet tantische betoog met zijn naam willen dekken. Hier is geen objectief militair deskundig oordeel, doch een partij politiek betoog opgediend. E schrijvers hebben als algemeen L) beginsel gesteld, dat onze defensie- kosten niet hoger mogen liggen dan die van vergelijkbare NAVO-landen, Onder deze vergelijkbaarheid worden echter alleen die landen gerekend die minder betalen dan wij. Landen die meer betalen worden met een band- wuiven opzij geschoven. Zelfs bR de gemaakte vergelijking begaan de schrijvers een ernstige fout Zouden zij immers „allround" militair gevormd zijn, dan zouden zij weten, dat een harmonische opbouw van dc strijdkrachten ca. berust op de geografisch-strategische en geopoli tieke verhoudingen van een land w.o. de fysische gesteldheid van zijn bodem. Ons land nu heeft een grote bevol kingsdichtheid en een kwetsbare water staatkundige toestand. Beide factoren eisen een veel sterkere luchtverdedi ging dan die van andere landen. Ons land vormt daarbij een unicum, dat zijn eigen oplossing vraagt Hadden de schrijvers b.v. betoogd, dat op grond van deze factoren hel zwaartepunt der defensie verkeerd iigt cn dat er b.v. op de marine bezuinigd zóu moeten worden ten behoeve van de luchtmacht, dan had hun betoog een militair-des kundige waarde gekregen. Nu ont breekt dat ten enenmale. eR is meer. De. schrijve» conclu deren o.a„ dat „bet redelijk moet worden geacht de bijdrage In geld te herzien zonder te gaan parasiteren op de. NAVO-partnera". Maar iet» ver derop schrijven zij „dat zij er rekening mee houden, dat de oceaanverbtndin- gen beveiligd worden door onze grote maritieme bondgenoten". Aangezien deze oceaanverbindingen de levenslijnen van ons land vormen, bevelen de schrijvers in deze zinsnede onverbloemd het parasiteren op onze NAVO-partners aan. Een duidelijke innerlijke legenspraak dus welke het beloog van de schrijvers ernstig ver zwakt. EN aanzien van de landmacht -be- 1 rekenen de schrijvers dat ons wer kelijke aandeel aan de NAVO een sterkte beeft van 40.000 man en dat bij een totale sterkte van Oorlog op 105 000 man, er dus 65.000 in de weer zijn om er 40.000 geveebtswaardig te houden. Zonder bewijs wordt dit een wanverhouding genoemd, zodat een verschuiving van personeel van de ene sector naar de andere moet plaats vinden. - Ook hl»r worden zaken onjuist voor gesteld. Van die 65.000 man zijn er m**r dan 15.000 in depots in opleiding een paar duizend man voor de terri toriale verdediging, voorts duizenden dl» de kern vormen van of werkzaam zijn voor de mobilisabele eenheden. Dit alles leidt reeds tot een geheel •ndere verhouding. Docb los dasrvan kunnen de schrijvers weten, dat er nnrmgetallen bestaan, waaruit blijkt, d»t achter elke vechtsoldaat er een veelvoud aan krachten moet staan om hem van het nodige te voorzien. Die norzngetallen lopen zelfs tot 7 man op elke combattant. Die zeven man zitten ten dele reeds in de divisies en net legercorps, ten dele in de logistieke keten via de- tussenbases tot in het achterland, de fabriek toe. Hadden de schrijvers een werkelijk gefundeerd bétoog -willen leveren dan hadden zij met een beroep op de en ters een wanverhouding moeten aan tonen. Maar dat is niet geschied. T EN SLOTTE willen de schrijvers uit de logistieke keten personee, overhevelen naar de strijdende troe pt- Dllettantistischer nog: personeel van de zee- en luchtmacht hiernaar overhevelen. Men denke zich even in hoe men 0-v. een sergeant-machinist van de riarine met een kostbare langdurige opleiding' sergeant bij de Infanterie woet maken. Dat kost veel geld en iüd, in vele gevallen is hij daarvoor "lot geschikt en ten slotte heeft de rooo een contract dat niet zonder zijn "dl kan worden verbroken. Ai deze bezwaren gelden ook voor de verschuiving van het overwegend ad ministratieve personeel van de „kop" **0' Oorlog naar de gevechtseenheden. P-rpcIENDUIZENDEN BELGISCHE MIJNWEEKERS zuUen het komende weekeinde een mars naar Brussel maken, als de regering hun eisen niet inwilligt. Dit besluit is gisteren p- genomen op een bijeenkomst van vijftienduizend stakende mijnwerkers in Quaregnon. De stakers besloten hun actie voort te zetten tot dc regering terugkomt op haar besluit de niet-rendabele hebben ongeveer 3000 mijnwerkers en münnn 2». JD„„!mt «i mirtrtpnstnnrtprc tg» WntAr«f*hf*i upn Er zijn vele patrouilles van de rijks wacht op de been. Deze vermijden ech ter zorgvuldig schermutselingen met :1e stakers. Het internationale treinverkeer van Brussel naar Parijs verloopt normaal, doch lussen Bergen en de Franse grens worden de spoorwegovergangen door de rijkswacht bewaakt. Ook in dc mijnen van het Kempense bekken, waar het afgelopen weekeinde reeds betogingen werden gehouden, heerst grote onrust. Maandagmiddag Koning Boudewijn is gisteren na een skivakantie van twaalf dagen in Sankt Anton naar Brussel teruggekeerd.. Hij liet een dozijn journalisten en fotogra ten achter die hem elke keer dat hij het hotel verliet pleegden te volgen. Prinses Charlotte, de zuster van de koning, blijft nog in Sankt Anton, waar inmiddels haar echtgenoot, erfprins Jan van Luxemburg, is aangekomen. liers zich bR de staking aangesloten. ZR lieten de roilniken voor hun eta lages zakken of dekten de winkelrui ten met donker papier af. Een gevolg van de Belgische crisis Is. dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal thans voor een vuur proef komt te staan. Al» zit er niet In slaagt een oplossing tot stand te brengen, dan bestaat de kans, dat België zich tRdelRk uit de Gemeen schap zalterugtrekken. De Belgische regerlilg heeft aangedrongen op de afkondiging van een „duidelijke cri sis". In dit gevat zouden volgen» het KSG-verdrag de grenzen van Kleln- Europa voor aUe Invoer van kolen gesloten worden. Maar het lijkt niet waarschlinlUk dat de KSG-autoritel- ten een dergelijke stap zullen overwe gen. Bij diverse schermutselingen voor en tijdens de meeting in Quaregnon werden gisteren zeventien mijnwerkers gearresteerd. ZR zouden gendarmen te paard met stenen en flessen hebben békogeld. - - 'De arrestanten waren overgebracht naar de gevangenis van het tien kilo meter verder gelegen Bergen, maar een groep van 500 mijnwerkers begaf zich met auto's, motoren en scooters op weg om de collega's te bevrijden. Voor de gevangenis werden zij op gewacht door met geweren gewapende leden van de rijkswacht en bereden gendarmen met getrokken sabels. Het kwam tot gevechten en de politie moest zich terugtrekken tot zij verster kingen kreeg die waren voorzien van traangasbommen. D:t vertrtocht de demonstranten met af te schrikken. ZR kwamen opnieuw terug en de brandweer werd te hulp geroepen om hen uiteen te jagen. En kele tientallen betogers werden gear resteerd. Niet alleen in de uiijnen maar ook in andere industrieën in Wallonië liet het werk grotendeels stil. Vrijwel overal hebben de winke- middenstanders te Waterschei een protestmanifestatie gehouden. De Vlaamse mijnwerkers wensen dat de nieuwe industrieën welke de ar beiders zullen moeten opnemen die door bet saneren van de Belgische mRnen zonder werk komen, niet al leen in Wallonië worden opgericht doch dat ook de Kempen hierin een aandeel zullen hebben. Men wijst erop dat de Kempen thans slechts een koleneeonomle heeft hetgeen in tijden van crisis fataal kan worden voor dit gebied. Aan de betoging van maandagmid dag werd door senatoren en kamerle den uit de streek deelgenomen. (Van een onzer redacteuren) Beperking van de invoer van Duitse en Nederlandse ko'en in Bel gië zoals van sommige Belgische zijden is gesuggereerd, acht ik in strijd met het verdrag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Isolering van de Belgische markt is niet mogelijk, anders had dit al gedurende de aanpassingsperiode vanvijf jartp, dip jn hét verdrag- is* 'voorzien, moeten gebeuren. .*r- De vice-voorzitter van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Nederlander D. P. Spierenburg, zeide dit op het ogenblik dat hij op het punt stond naar België te vertrekken voor het voeren van de besprekingen, welke verband houden met de moeilykheden waarin de Belgische kolennRverheid is geraakt. De heer Spier nburg zeide net niet mogelijk te achten dat de niet-econo- mische produktie ten koste van alles in stand wordt gehouaen. De produktie van steenkool in de Europese gemeenschap kan niet op het peil van de hoogconjunctuur worden gehouden, anders ontstaan er moeilRk- beden. Het is. zo ging de vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit voort, zaak er voor te zorgen dat de maatregelen, welke getroffen moeten worden niet neerkomen op de ruggen van de werk nemers. Alleen door gemeencsahepplijke maatregelen zullen wR door de moei lijkheden heenkomen. Hoe de oplossing' zal worden weet ik nog niet, dat hangt af van de be sprekingen die vandaag in Brusesl worden gehouden. Gedurende de overgangsperiode heeft België een uitkering uit de ge meenschappelijke pot van de EGKS ontvangen, ten einae de produktie te rationaliseren. Er zRn verschillende meningen over de vorderingen, die mèt deze rationa lisatie zijn gemaakt, maar in het al gemeen bestaat de opvatting, dat er in het verleden veel meer had kunnen gebeuren. Het is echter zaak om niet teveel naar het -verleden te zien, maar naar de toekomst. De Belgische 'regering heeft de produktie van anderhalf mil joen ton reeds gestaakt door het slui ten van mRnen en nu bestaan er plan- De Franse spoorwezen zulten binnenkort een autotrein hi eebrulk nemen «p een aantal lijnen In het ruiden van het land. De autotrein heelt een bovenverdieping voor 44 eerste klas-passagiers, die een uit stekend uitzicht op de omgeving hebben tn het midden van de wagen bevindt zich de motor- en bagageruimte. Voorts zijn er twee compartimenten voor 2Ï tweede kla«e-passaglers, eèn aan de voorkant en één achter. De trein zal met een snelheid van 130 km per uur rijden. 1 At»VKK I KNTIfc; Het Belgische blad Le Soir wist gis teravond te melden, dat de Hoge Auto riteit van de EGKS geneigd zon zijn haar goedkeuring te - hechten aan een beperking van de invoer van Neder landse en Duitse steenkool in België, om hierdoor de moeilijkheden te ver minderen, waaronder de Belgische mRnen thans te lRden hebben. Men zal nu alleen nog maar moeten weten, zo merkt het blad laconiek op, hoe Nederland en Duitsland, die zelf met de kolencrisis te kampen hebben, over een dergelRke oplossing zullen denken.- De staking van tienduizend mijn werkers in de Borinage, niet dm loons- verhoging maar om werk, atelt de be narde positie van de Europese kolen- industrie in het volle daglicht. In ié dere belangrijke mijnstreek van Euro pa wordt meer steenkool geproduceerd dan. afgenomen. Ook in Engeland, Frankrijk en West-Duitsland nemen de voorraden toe. Diverse mRnen zRn gesloten en vele mijnwerkers maken kortere weken. Nergens is bet echter zo erg als in België, waar de.voorg men sluiting van onproduktieve r tot relletjes heeft geleid. nen om de produktie nog met een half miljoen ton te beperken. Over deze plannen is de onrust in de Borinage ontstaan. Het is naar mRn mening zaak dat de Belgische regering nu verder de juiste weg gaat om de produktie aan te pas sen aan de voorwaarden van de EGKS, waarvan men in de afgelopen jaren de vruchten heeftg eplukt. Dat deze weg moeilijk is begrijpt iedereen en hoe de oplossing er uit eindelijk zal uitzien, kan ik nu nog niet zeggen, zo besloot de heer Spie renburg zRn uiteenzetting. JOHN FOSTER DULLES, de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken, is cisteren een half uurtje op ge weest. HIJ mocht uit bed en zat in een stoel. Volgende week zal men begin nen met' de bestraling, waarmee men hoopt Dulles van de kanker af te hel pen. Volgens de artsen is de toestand be vredigend. Dulles knapt aardig op van de operatie die hy yorige week heeft ondergaan. Dulles beeft zelfs het plan gedurende zijn herstel de kwestie-Ber- lyn en het hele Duitse vraagstuk gron dig te gaan bestuderen. Of hij in de lente de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken zal kunnen bijwonen, blijft echter zeer twRfel- achtig. De Amerikaanse Senaat heeft giste ren een ogenblik stilte betracht voor stil gebed voor het herstel van minis- terilDulles. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllHilllllllllllllllllllliilllllllll Voorts vergeten de schrijvers dat voor een verkorting vart de diensttijd die zy hiermee willen bereiken soldaten no dig zijn d.w.z. ongegradueerden, ter- wRl in het niet-combattante deel van het leger hoofdzakelijk kader en bur gers zitten. Ook hierdoor is de suggestie mili tair-ondeskundig en slechts als mis leidend 'te bestempelen. In een vol gend artikel ieta over de zeemacht; (Van onze Haagse redacteur). Volgens een persbericht uit Djakar ta heeft de stafchef van de Indonesi sche luchtmacht, Suriadarma, tegen over de Amerikaanse admiraal Feit (bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in het gebied van de Stille Oceaan) verklaard, dat Indone sië behoefte heeft aan honderd vlieg tuigen. „En Indonesië krijgt ze, de zaak is al in orde", zo zei ons vanmorgen de voorlichtingsattoché bR de Indonesi sche vertegenwoordiging in Den Haag, de heer Soedkojo, toen we hem naar aanleiding van dif bericht om nadere inlichtingen vroegen. De heer Soed- joko vertelde, dat de Amerikaanse re gering reeds heeft toegestemd in de levering van ongeveer honderd vlieg tuigen voor de vorming van 5 squa drons. Ook zouden binnenkort pa trouilleboten voor de marine geleverd worden. BR ohs ministerie van Buitenlandse Zaken is over deze leveringen (nog) niets bekend. Communistisch-Chlna heeft vandaag de Sowjet-Unie en haar premier, Chroestsjew, als de onbetwistbare lei ders van de communistische wereld erkend. Dit eerbetoon aan Rusland en aan zijn voornaamste leider stond te lezen in een Jang hoofdartikel van het blad „Rode Vlag", het theorie-orgaan van het algemene bestuur van de Chinese communistische partij, dat beschouwd wordt als de meest gezaghebbende pu- blikatie op het gebied van de denkwyze van dej Chinese party. „Alle communisten in de hele wereld erkennen zonder enige terughouding de grote historische rol van de Sowjet- Unie en van de communistische party," schrijft het blad. „De Sowjet-Unie is de eerste stootbrigade van het inter nationale proletariaat bij de beklim ming van de hoogten van het commu nisme." Het Chinese blad liet uitkomen, dat er geen verschil van mening bestaat tussen Moskou en Peking over de com munes. Duidelijk kritiek oefenend op het program van de eerste communes in China zelf, waarschuwde „Rode Vlag" tegen „het hals-over-kop tot stand brengen van dingen, die nog prematuur zijn, opdat de communis tische zaak niet verwrongen en onder mijnd worde." Toto M. C. Meyboom Prinses Beatrix vertrekt vanavond uit Sankt Anton, waar zy sinds 7 februari met wintersportvakantie was, naar Nedeijand. Prinses Irene wordt begin volgende week voor een vakantie in dit wintersportoord verwacht. Een nieuwe steer diepe depressie, 4»i maandagmorgen langs New.' Fotuidtond trok, verplaatst zich, vergeaeld yan. een .or- kaan, in noordoostelijke rtcïxtinjc neoe .ïJO- tand. De Invloed van deze depressie zalzleh. mmeMIdWc niet verder- uttstreKJeen; diaij tot over het uiterste noorden. Het grote' Europese hogedrnkgebled hendhsurft' zlch. nog-vrijwel onveranderd,. In het eéstraBlD' de lachtsrulc iet» hoveqjjt«4>5 Set imgedntkgeMéï komen' op.- IroltnJ Af standen noc rrote "weer8ver£ChlHeu.,YPCïe Plaatselijk blijft mist of laaghangend e b e-- wolking de hele dag hangen, hetgeen de temperatuur laag houdt. Elders, vooral in EelgiS m Frankrijk, kok;: menlangdurige opklaringen voor en stijgt de temperatuur in de middag tot boven'10 graden. Aangezien de n van hét gebied met hoge barometerstanden zich nog lang zaam in noordelijke richting verplaatst wordt de kans dat de mist in ons land overdag op meer plaatsen oplost dan - de laatste tRd het geval is geweest groter.. Br blijft weinig wind, In do nacht en vroege ochtend zal het op vele plaatsen een, paar graden vriezen, maar overdag de temperaturen flink oplopen. (Van een onzer verslaggevers) PAS gistermiddag om vRf uur landde een vliegtuig op Schiphol. Het was het eerste toestel van de dag. Daarmee had de Amsterdamse lucht haven de zoveelste mistdag van de maand achter de rug. Tot en met zondagavond had Schiphol deze maand 185 misturen geteld. Dat be tekent dat men meer dan de helft van de tRd „dicht" heeft gezeten. Slechts in de wachtkamers en in het restaurant van Schiphol was het gisteren tamelijk druk. Daar zaten de mensen die hoopten op een op- klarinkje. Zo waren daar journalisten die wachtten op de aankomst van minister Manoesama van de Repu bliek Zuid-Molukken. Hij werd om halftwee verwacht, maar om half- twee landde er geen vliegtuig. Het zou vijf uur worden, werd daarna bekendgemaakt. Maar toen het zo laat werd, bleek men opnieuw ver geefs gewacht te hebben. Geen mi nister Manoesama. Wel kwam er op dat ogenblik een toestel van de Finnair uit Londen binnen de eerste van de dag. Er waren vijf passagiers voor Hamburg en drie voor Helsinki aan boord. De vijf voor Hamburg werden in Am sterdam op de trein gezet. De Finse piloot weigerde namelyk in Ham burg te landen, omdat daar het zicht niet meer dan tien meter was. En kele mensen die al de hele middag hadden zitten hopen toch .„.aar Scan dinavië te kunnen vertrekken, gre pen de kans en stapten in, Inmiddels was ook een vrachtma- chine van de Transair een DC-8 van Gatwick. geland, na vijf vergeefse pogingen. Om zeven uur gisteravond klaarde het zicht plotseling wat op. Een toestel van de Panamerican uit Frankfurt, waarvan de piloot al' het plan had Schiphol maar links te laten liggen, profiteerde daarvan en kwam aan de grond. Gezagvoerders van vliegtuigen die naar Brussel,. Frankfort en Keulen waren uitge weken (niet minder dan. 36 KLM- machines waren maandag naaruit- wRkhavens gedirigeerd), kregen op dracht snel naar Schiphol te komen, In de loop van de avond kwamen zR binnen. Fidel Castra is maandag beëdigd als premier van Cuba. De 32-jarige revolu tionaire leider is de opvolger van Jo»ê Mlro C'ardona, die vorige week aftrad. In Havana Is gisteren het nieuwe proces begonnen, tegen majoor Blanco,, die de vorige maand in het stadion van* Havana in aanwezigheid van duizenden joelende toeschouwers ter dood veroor- deeld was. Getuigen verklaarden op de eerste dag van het nieuwe proces, dat Blanco in de provincie Oriente hulzen in brand had laten steken, In een van die huizen hadden Blanco'» mannén-de bewoner geboeid achtergelaten, zodat de ongelukkige levend was verbrand. Het proces wordt vandaag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1