RAMMELEND BETOOG Regering wendt zich tot rijks- bemiddelaars Staking in België breidt zich uit Koleninvoer wordt zo nodig direct beperkt m Deputaties boden jarige Prinses geschenken aan 1 Engels vliegtuig neergestort in üosterschelde Engeland vraagt garanties Koopt op tijd uw zekerheid Chroestsjew dreigt CYPRUS-CONFERENTIE ONDERBROKEN Turks toestel bij Londen neergestort TT eer incidenten Borinage Regering spreekt met K.S.G. Minister Zijlstra in Eerste Kamer: in i „Niet passief tegenover JXëd. nujneiieezond tv i T. J D - Duitse maatregelen Begroting Oorlog aangenomen Tentradio en grammofoonplaten OPVOLGER VAN DULLES? Zwakke westenwind r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK A HUISELIJK FEEST OP SOESTDIJK WOENSDAG 18 FEBRUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4225 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT KWESTIE-EERLIJN^ F\E conferentie over Cyprus die •*-' gisteren in Londen was be gonnen en vandaag zou worden voortgezet, is onderbroken door dat de Turkse premier Menderes gisteravond gewond is geraakt bij een vliegtuigongeluk in Zuitl- Engeland, Menderes was op weg naar Londen om de conferentie bij te wonen. Het toestel waar mee hij reisde stortte neer vier kilometer van het vliegveld Gat- wick, waar het had moeten landen. Het is nog niet bekend wanneer de conferentie zal kunnen worden voortgezet. Bezwaren Kortere arbeidstijd? D D Conferentie kernproeven op dood spoor? 1 1 m «Y J 1 "f* /V (Van onze Haagse redacteur) UliilU til W j yi£ NEDERLANDSE REGERING kan 'MM Nu n b Werkgelegenheid Zie verder pag. 3, le kol.) ■otterdam* Witte de Wlthstraat 25 - Telef. 113700 (8 L» Postbua 1112 - Postgiro No. 424518. Klaclitendlenat abonnementen: 18201930 our Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. 'S-Oraveahage: Huygensplein 1 - Telefoon 183487 (3 lijnen). Postbus 1081 - Postgiro Na. 424867. JCiaehtendienst: 183019.30 u. Telef. 382569. Dordrecht: Spuiweg 132 - Telef, 4570. Kiachtendienst na 17,30 uur 9* 1 Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 67486. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. (Geldig tot morgenavond) SOMBER WEER Overwegend zwaar bewolkt met op vele plaatsen mist en hier en daar enige motregen. Meest zwakke wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering in tempe ratuur. Morgen: zon op: 7.50 Maan opt lf-*l onder: 18.00 onder: 4.56 (Van onze militaire medewerker) (II) e beide nieuwe militaire mede- Er werkers van Het Vrije Volk, Kamerleden voor de P.v.d-A., hebben niet alleen ten aanzien van de land macht maar ook ten aanzien van de jeemacht een stukje onjuiste voor lichting weggegeven. Zij veronderstellen dat de grote maritieme mogendheden de oceaan- verbindingen beveiligen. Deze premisse 15 onjuist en dat kan althans de ex- roarine-officier Schouwenaar weten. Hij zal zich toch nog wel herinne ren wat schout-bij-nacht b.d. Nuboer hem onlangs in een vraaggesprek voor de televisie vertelde, nl. dat Amerika en Engeland hun vlootsterkte voor kozvooi-escortering zodanig hebben ingekrompen, dat nj daarmee hun eigen verbindingen in de waagschaal hebben gesteld. Bi! vorige begrotingsdebatten in dr Kamer heeft staatssecretaris Moorraar. •jetfs medegedeeld, dat wij om die reden meewerken aan de bescherming van de Amerikaanse verbindingen. Het gaat dus niet op het zo voor te stellen dat onze bondgenoten de ver bindingen veilig kunnen stellen en op grond daarvan vermindering van onze vloot te bepleiten. —HANS iets over de vergelijking I met de maritieme uitgaven van andere landen, met name Noorwegen Noorwegen betaalt per hoofd van de bevolking 32,18 gld. en Nederland 36,74. Kennelijk is dat verschil voor de schrijver weinig overtuigend en daarom sleept hij er een andere ver gelijking met de haren bij, nl. die tus sen onze maritieme uitgaven van 1938 en 1958. In 1938, toen ons grondgebied (met Ncd.-Indië) 2 miljoen km2 was en nu 0,5 miljoen, besteedden wij 1.1 van oas nationale inkomen en thans 1,2 voor de marine, terwijl we nu een sterkere marine hebben. De schrijver heeft het echter in deze vergelijking helemaal mis wanneer hij zegt, dat dit allebei jaren waren van opgaande conjunctuur en herbewape ning. Kennelijk weet hij van onze vooroorlogse defensiepolitiek niets at Allereerst dient men te bedenken, dat wij in die dagen voor onze vloot zowel uitgaven, deden ten laste van dc moederlandse begroting als Ion laste van die van Jï«L*Indi€. Voorts, dat er tussen 1935 en 1940 een voortdurende controverse was tus sen Marine en Landmacht in Ned.- ludHS over de noodzakelijke opbouw van de strijdmacht, nL of het zwaarte punt moest liggen op een sterke vloot of: op een sterke luchtmacht. Als gevolg daarvan was er van een werkelijke herbewapening weinig sprake. Eerst in 1940 werd het vloot- plsn goedgekeurd, dat een vloot zou hebben opgeleverd die voldeed aan de toen geldende geo-strategiscbe en poli tieke eisen. De jaren 1938 en 1959 (nu we een algemeen defensieplan hebben aanvaard en pïÏMtüach OpschOUWd: zijn niet vergelijkbaar. In 1938 moesten we aan zulk een herbewapening nog beginnen. Op 14 mei 1940 werd het comple ment van het vlootpïan (sterke marine luchtvaartdienst en een sterke lucnt- macht) door de gouverneur-generaal goedgekeurd en ter nadere goedkeu ring aan de regering in Londen ge zonden. Eerst toen was er sprake van een vergelijkbare herbewapening met nu en dat was op een financieel niveau, dat een paar honderd miljoen gulden hoger lag dan in 1938. Voordien leefde oas rijk op een defensiekoopje. VAN het geleverde betoog blijft dus niet veel over. Bovendien: meent de schrijver werkelijk, dat het door de afschaffing* van de Karei Doorman en de beide kruisers vrijkomende 3000 man tellende hoogwaardig, veelal tech nisch marinepersoneel naar de parate divisies (waar ter bekorting van dc eerste oefentijd voora! behoefte is aan eenvoudige soldaten) kan worden verschoven? Een sergeant-vliegtuig- inaker b.v. veranderen in een infan- tericsergeant? Wat kost dat, is dat fysiek mogelijk en neemt de man daarmee genoegen? Dat alles wuift de schrijver op zij. Had hij nu nog overgang naar de luchtmacht bepleit met een parallelle technische inslag als de marine, dar, had zijn betoog nog van realiteitszin getuigd. Doch ook by de luchtmacht wil de schrijver een gelijke stunt als hij de zeemacht uithalen met slechts een doel: k tort et 5 travers bezuinigen gecamoufleerd door een sausje van «chijndeskundigheid. Premier Chroestsjew van de Sowjet Unie heeft dinsdag op een bijeenkomst Ift de Russische stad Toela verklaard, vat elke poging van het Westen om rich met geweld toegang tot Berlijn te verschaffen, met geweld zal worden geantwoord. „Het Is bekend dat er «ussische troepen in Oost-Duitsland zUn.-Zij zjjn daar niet om gorodhi te spelen" aldus de Russische staatsman. (Gorodhi Is een op het Russische plat teland populair spel). Premier Menderes licht gewond bi v iegramp De Turkse rentier, die ïich in het staatrteiuk van het vliegtuig bevond, liep enkele gebroken ribben agi een shock op. Van de twintig andere inzit tenden kwamen er twaalf om het leven. Menderes is In een Loudens zie kenhuis opgenomen. Enkele uren voor het ongeluk was de premier van Griekenland, Kara- mantis, eveneens per vliegtuig in Lon den aangekomen. Onder de inzittenden van het Turkse toestel een Viscount turboprop öevonden zich hoge autoriteiten van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, de minister voor pers, radio en toerisme Somanchuoglu en vier parle mentsleden. Het toestel was wegens de. dikke mist van London Airport naar Gat- wick, veertig kilometer zuidelijker, ge dirigeerd. Het zou bij de landing te weinig hoogte hebben gehad: het raakte bo men en Hortte toen neer. Beide vleu gels werden afgerukt. Peter Weller, een tuinman op een buitengoed ln de omgeving van bet bos waar het vliegtuig terechtkwam, vertelde: „Ik bevond mil op 290 meter van de plaats waar het toestel neer stortte fat het bos ett „Bit elkaar spatte. jfet was een verschrikkelijke aan blik. Drie passagiers, onder wie de Turkse p'feraier wankelden kreunend uit hei wrak te voorschijn. Daarna scheen een tank van een van de vleu gels te ontploffen. Uit het ver wrongen wrak klonk ook gekreun. „Ik en een vriend. Peter Heather, ook een tuinman, bejvnnen de licha men er uit te trekken". Over de premier zei Weiier: „Wij zagen die man uit het wrak wankelen. Hü scheen helemaal verdwaf-Sd. Daar. na vertelde hü ons dat hij de Turnse premier was of zoiets. Hij scheen niet ernstig gewond te zijn en wij zeiden hem dat hij verderop naar een land huisje kon gaan om wat bü te komen Daarna waggelde hij weg. Wij hebben Ajn4 nfipl mof hfltnooifi" Inmiddels is bekend geworden dat aartsbisschop Makarios enige beden- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiHiiiiiiïïiimüi?iiiii[iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sssyiss! DEMONSTRERENDE mijnwerkers in de straten van Bergen (Mons) werden maandag door de gendarmes onthaald op traangas en waterstralen. Op de achtergrond een brandweerautoop de voorgrond een aantal politiemannen, gewapend met geweren, die bezig zijn gasmaskers op te zetten. Een verkorting van de arbeidsduur, die de nationale middelen zou doen verminderen, moet thans niet aan de orde gesteld worden. Dit heeft de Sociaal Economische Raad, onder er kenning van het verband tussen ver korting van de arbeidsduur en een aantal andere verlangens, als zijn op vatting uitgesproken en de regering onderschrijft dit standpunt. De SER meent verder, dat in de gevallen waarin met rederijke zeker heid zou vaststaan dat verkorting van de arbeidsduur irrelevant is voor de overige aanhangige problemen, reeds thans de mogelijkheid tot ver korting zou kunnen worden open gesteld. De regering meent echter, dat ook onder de* door de SER genoemde voor waarde het openstellen van de moge lijkheid tot verkorting van de arbeids duur in zijn gevolgen vooruitloopt op een beslissing over het vraagstuk in zijn algemeenheid, die aan het na de verkiezingen optredende kabinet dient te worden voorbehouden. Om het nieuwe kabinet ln de gele genheid te stellen zijn beslissingen zo veel mogelijk te bespoedigen, is aan het college van rïjksbemiddelaats ver zocht na te gaan, of de mogelijkheid aanwezig wordt geacht, de door de SER bedoelde redelijke zekerheid vast te stellen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid gisteravond meeaedeeld. De SER heeft de regering verder meegedeeld dat zij het uitbrengen van het „ruimte-advies" zo veel mogelijk tracht te bespoedigen, doch dat het nog niet zeker is dat het advies vóór 1 mei gereed zal kunnen zjjn. (ADVERTENTIE) Zon onder De staking in België breidt zich nog voortdurend uit. In de Borinage nemen thans 18.090 mijnwerkers aan de actie deel. In Midden-België zijn het er 13.000. Ook in het gebied van Charle roi zal vandaag worden gestaakt. In het Limburgse mijnbekken heerst eveneens onrust. In verscheidene delen van de Bori nage deden zich gisteren weer Inci denten voor tussen stakers en gen darmes. Na afloop van besprekingen tussen de Belgische regering en leden van de Hoge Autoriteit van de K.S.G. De Geneefse besprekingen tussen Oost en West over het staken van de kernproeven zijn in een impasse ge raakt. Nog steeds is men het niet eens over de kwestie van het bemannen van de controleposten. De Russen houden vast aan hun standpunt, volgens welk alle controle posten bemand moeien worden met menser die de nationaliteit hebben van het land waar de posten gevestigd zijn. Dinsdag "beschuldigde de Russische afgwaarjBptte*fet Weatoa "ervan.dat het tracht een spionagenet in Rusland op te bouwen. klagen heeft geopperd tegen het Grieks-Turkse plan voor de republiek Cyprus. Hü vermoedt een Turs veto in be langrijke bcstuurskwesties en wenst daar nadere inlichtingen over. Hü vindt dat 70 Grieken en 30 Turken een onjuiste verdeling is van het parle ment. Makarios meent dat 30 zetels voor de Turken te veel is en wil enkele letels hiervan toewijzen aan Armeniër" en Maronieten oo het eiland. Hij wil ook meer inlichtingen ever de status van de Engelse basissen, die min of meer extra-territoriaal gebied oo Cv- >insc ronden warden. Deze vraagtekens heeft hij dinsdag besnreken met dr. tros. De Turkse minderheid heeft tot Kutsiuk, leider van de Turken op Cy- dusver nog geen bezwaren geopperd tegen het in Zurich opgestelde plan. *-* niet passief zijn ten opzichte van de In dc Limburgse mijnstreek reageert men rustig op de moeilijkheden in de Belgische mijnindustrie. Men is alge meen van mening dat de Nederlandse mijnindustrie volkomen gezond is. .Moeilijkheden zouden alleen kunnen ontslaan door invloeden van buitenaf, met name door Belgische en Duitse beschermende maatregelen. Intussen „asft tfe Belgische pfeioier Eyskens gisteren verklaard, dat de Belgische regering tiet een zijdig de invoer van kolen uit Nederland en Duitsland zal beperken. De onrust m de Borinage en in de Kempen wordt door de Nederlandse mijnwerkers en bij de leiding van de mijnen beschouwd als een op ïichzelf staand verschijnsel. Er «hoeft dan ook absoluut geen vrees te bestaan dat deze onrust naar Nederland zal overslaan. Wel heeft men in Limburg het oog gericht op de maatregelen,die de Nederlandse regering eventueel zal nemen. Want de mijnindustrie op zich zelf kan niet optornen tegen de buiten landse maatregelen, zo zei de president directeur van de Staatsmijnen in Lim burg, de heer H. H, Wemmers. maatregelen die West-Duitsland op de ko- lenmarkt heeft genomen. Door die maatrege len zijn complicaties ontstaan, maar deze mogen niet leiden tot verscherping van de toestand op de Nederlandse markt. Met in voerbeperking zal niet gewacht worden. Ieder ogenblik kan met reguleren worden begonnen, omdat de Amerikaanse kolen niet zijn geliberaliseerd. Vanaf heden zal de im- »-j port van Amerikaanse kolen uit Duitsland nauwkeurig '5 de gales werden- gehau Dit heeft -s ministar va» Economische Zaken prof. dr. J. Zijlstra gisteren in de Eerste Kamer meegedeeld. De Nederlandse zangeres Johanna de Geus is uitgenodigd voor een aantal kerkconcerten in Elzas-Lotharingen, waar zij o.a, cantate 89 van Bach en een aantal psalmen van Constan- tijn Huygens zal zingen. Te Straats burg en te Muhlhouse werkt ais or ganist mede prof. Charles Müller. "Minister Staf cn staatssecretaris Moorman volgden gistermiddag in de Tweede Ka mer vol aandacht het verloop van de besprekingen over de begroting van Oor log, die zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. (Van ome parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gistermid dag de begrotingen van Oorlog en Ma rine zonder hoofdelijke stemming aan genomen. De communisten en de dis sidente communisten stemden tegen. Art. 74 van de begroting v„n Oorlog, waarover de heer Schurer (Arb.) hoofdelijke stemming had gevraagd, omdat, naar ziin mening, in de oplel- dingskosten ook de opleldlngskosten voor de piloten zitten, werd aangeno men met 117 stemmen voor en 8 tegen. Behalve de communistische groepe ringen stemden tegen dit begrotings artikel de PvdA-leden Koopman, Fransen en Schurer. Het amendement van de hee: Schou wenaar (Arb.), dat ten doel had de begroting van marine te verminderen met de anderhalf miljoen gulden, die in 1959 worden uitgetrokken voor de verbouwing van onze kruisers, werd verworpen met 72 voor en 53 tegen. Vóór het amendement stemden PvdA en communisten. TET gelegenheid van haar twaalfde verjaardag heeft prinses Marijke omstreeks het middaguur op palels Soestdijk een deputatie ontvangen van de Verbindingsdienst der Koninklijke Landmacht. De deputatie bood twee geschenken aan: een dubheldaks kam- peertent met bagageruimte en luifel en een draagbaar radiotoestel. Daarna boden afgevaardigden van de stichting „Het Vierde Prinsenkind" de jarige Prinses een geschenk aan. Deze stichting organiseert vakantiekampen voor lichamelijk gehandicapte kin deren. Het waren de elfjarige Mary Bakker uit de Adriaanstiehting te Rotterdam en de dertienjarige Arie Groeneveld, een spastisch patiëntje uit Krimpen aan de Ussel, die in plaats van het ziek geworden Ambonese jongetje Jacob Kaja uit Woerden kwam. De beide kin deren werden begeleid door mevrouw J, Gravensteyn-Passchier, een ver pleegster uit Rotterdam, die vorig jaar het gouden ere-insigne van de stichting „Het Vierde Prinsenkind" kreeg we gens tien jaar trouwe dienst. Het ge schenk van de stichting was een drietal grammofoonplaten met Franse liedjes. Minister Zijistra zette uiteen, dat men drie facetten moet onderscheiden. Ten eerste is er het probleem van de Amerikaanse kolen, aangekocht op lange-termijncontracten (de dure ko len). Dan ziln er de kolen, bestemd voor Duitsland (die worden afgeleid naar Nederland) en in de derde plaats de Amerikaanse kolen, die profiteren van het feit dat zij op lange termijn ziln afgekocht, terwijl men zich van Duitse zijde richt op deze extra goed- de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, ziek is en de kans bestaat, dat hij zal moeten aftreden, komen ook zyn eventuele opvolgers ter sprake. Een van de man nen die het meest voor de functie in aanmerking kermt is de 50-jarige onder minister t:an Economische Zaken, C. Douglas Dillon, die we hier zien af gebeeld. Weliswaar is de onder minister van Buitenlandse Zaken, Herter, voorlopig als plaatsvervanger van Dulles aangewezen, maar over het algemeen worden Dillon's kansen iets hoger aangeslagen omdat hij jonger en vooral ook besluitvaardiger is. kope kolen. (Dank zij die afkoopsom kan goedkoop worden geleverd.) Het Roergebied heeft een „Aliërings- politiek" ontkend en minister Zijlstra moest toegeven dat op dit ogenblik nog geen bewijs van deze politiek is geleverd. Maar dat wil niet zeggen dat de situatie niet ernstig is. „Ik ben niet bereid," zei de bewindsman, „de in voer van goedkope Amerikaanse kolen uit Duitsland in ontoelaatbare vorm op de Nederlandse markt te doen plaatsvinden. Voor dit probleem voel ik mij op geen enkele wijze geremd door de aard van dit kabinet." Een verstoring van de verhouding tussen Amerikaanse en K.S.G.-kolen is te vrezen. De ontwikkeling van de wereld economie zal in de komende maan den ook nauwlettend door de minister worden gevolgd. Minister Zijlstra voorziet dat de olie in toenemende mate de energiemarkt zal beïnvloeden. De vraag is of het juist, is, aldus mi nister Zylstra, dat de Europese kolen- winning niet concurrerend kan zijn het gaat erom welk deel wel en welk deel niet concurrerend is. Het bewijs is ook niet geleverd dat na de elimi natie van de marginale mijnen de Eu ropese kolen niet concurreren. Subsi die en nationalisatie kunnen volgens de bewindsman geen oplossing geven. Ten aanzien van de werkgelegenheid in het algemeen merkt minister Zijistra op dat belangrijker dan het niveau van werkgelegenheid de richting is, waar in zich dat niveau beweegt. Spreker vond dat het onvruchtbaar is nu te dis cussiëren over de toelaatbare vorm van werkloosheid. Daling en stijging van de grondstoffen zün nooit in die mate in de consumptieprijzen merk baar als men wel zou verwachten. Minister Zijistra bestreed in zijn be toog verder dat in Nederland de geld waarde belangrijk sneller gedaald zou zijn dan in ons omringende landen. Het laat zich niet aanzien dat het aantal van 90.000 tot 100.000 werklozen het gemiddelde zal worden voor 1959 en 1980. Waakzaamheid van de regering mag echter in dezen zeker niet verslap pen. Als thans tot conjuncturele maat regelen zou worden besloten zouden deze moeilijk kunnen worden gecorri geerd, indien het weer zou gaan in de over de kolencrisis, heeft de Bel gische minister van Economische Za. ken, Van der Scbueren, gisteren meegedeeld, dat hij tevreden was over het resultaat van dit overft*. Ten einde de conjuncturele moeilijk heden van de Belgische kolenlndustrie en de hieruit voortvloeiende werkloos heid te kunnen oplossen, zo heette het in een door de minister voorge lezen communiqué, heeft de Belgische regering er nog eens bij de Hoge Auto riteit op aangedrongen de toestand van een „duidelijke crisis" af te kondigen en op grond daarvan dan invoer- en produktiequota vast te stellen voor de K.S.G.-ianden. De Hoge Autoriteit heeft verzocht zich bet antwoord hierop te moren voorbehouden In afwachting van het resultaat van het hiertoe noodzakelijke overleg. In bun commentaar op het communi qué verklaren de Brusselse ochtend bladen, dat het ernaar uitziet dat thans op korte termijn de toestand van een „duidelijke crisis" zal worden afgekon digd- He Vlaamse katholieke blad „Het Volk" schrijft, dat de kansen van een afkondiging van de crisistoestand ver groot' zijn, niet door de dreigende taal die in de Borinage wordt geuit doch als gevolg van het door het raadgeven de comité gegeven advies,- waarin'on. wordt gezegd dat de toestand van. de kdlenmarki in 1959 nog slechier rïal worden. Omstreeks kwart voor twaall Is vanmorgen een G!osfer-Jave- lin-vlieg tuig van de Engelse luchtmacht in de Oosterschelde gestort. Over het lot "van de In zittenden is nog niets bekend. Het toestel is ongeveer twee mijl uit de kust in het water terecht gekomen. Het hoorde thuis op het vliegveld Bruggen in Duitsland (hg Miinc hen-Glad bach) en het was ingedeeld hg de tweede ge allieerde tactische luchtmacht- groep. "I"' Groot-Brltiannië beeft gisteren op ae openingszitting: van de conferentie over Cyprus een uit vier punten be staand programma bekend gemaakt voor een onafhankelijk Cyprus. Het Britse plan dat ingediend, wérd door de minister van Buitenlandse Zaken, LJoyd, dringt aan op goedkeu ring van het akkoord van Zürleh én legt de nadruk op deze vier punten: 1. De strategische belangen van G root-Britta nnië op Cyprus moeten op onomstotelijke wijze voor altijd ge waarborgd worden. 2. Een volledige verzoening tussen de Cypriotische gemeenschappen. 3. Herstel van de Grieks-Turkse vriendschap. 4. De Cyprioten moet de gelegen heid gegeven worden hun instellingen voor zelfbestuur en onafhankelijkheid te ontwikkelen. Het Britse plan werd toegejuicht door de Griekse en Turkse vertegen- -oordigers. EEN zeer diepe depressie, die gisteren op bet westeiytc deel vort de oceaan lag, is naar het noordoosten getrokken en pas seerde vanochtend het zeegebied tussen IJsland en Groenland. De depressie heeft tot op het noordelijk deel der Noordzee de barometer flink doen dalen. Ook het hoven het Europese vasteland gelegen gebied van hoge druk nam in betekenis af, terwijl het centrum ervan zich weer iets naar het oosten verplaatste. Vanmorgen lag het met een barometerstand van 1044 mb in Mid. den-Dnltsland, De oceaandepressie wordt gevolgd door een krachtig gebied van hoge druk; dit neemt nog voortdurend in betekenis toe en trekt in de richting van Schotland. Ten gevolge van deze ontwikkeling zal het kou front van de oceaandepressie ver op de Noordzee doordringen. Mogelijk veroorzaakt het morgen in het Waddengebied wat UcSte regen. In het gehele land wordt do wind zwak westelijk. Er wordt dan vochtige laeht aangevoerd en daarom zal «r In het alge meen veel bewolking zijn. Bovendien sal zich plaatselijk mist kunnen handhaven. De kant op opklaringen ia klein,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1