Twee machten BEGINSELAKKOORD TE BRUSSEL Vijfduizend arbeiders krijgen ander werk Koopt op tijd uw zekerheid ge Londen en Moskou sluiten nieuw cultureel verdrag Makariosindien gewenst /~v president van Cyprus Radarpost bij Schiphol P. KAPINGA TREEDT AF Wëgtuig landt op autoweg Amerikaans vakverbond wil 35-urige werkweek Ho autoriteit hield voet bij stuk j SUIKER wellicht iets goedkoper in het najaar Prof. ir. G. H. Bast dir.-generaal PTT Grivas verzekerd van belangrijke functie Poolse padvinders nu „Rode Jeugd" TACHTIG MILLE VERDUISTERD? Genie slaat brug bij Den Oever Maemillan niet op berenjacht GROL Menzies: geen druk op Nederland Duitse socialisten bereid te praten over confederatie r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 24 FEBRUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4230 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Zon onder Betogingen Houding inzake N.-Guinea niet gewijzigd Arbeider legt verheer stil OLLENHAUER: Batttrt» Witte de Withztreet 23 - Telef. 115700 (6 1.) Po»tbu« *113 - Pcwtftro No. 424319. KUchteadlmut «bonnementen: 18.30—19.30 uur Zsuerdef» 1718 uur. Telefoon 11Ï700. '«•Gra<mka<c: Huygeiurplein 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424687. Klechtendlenrt: 1840—19.30 u. Telef. 342369 Perireeht: Spuiweg 132 - Telef. 4570. Klachtendlenst na 17.30 uur 41* gddeSsm: lange Raven 73 - Telefoon 67486. Abonnementsprijs 61 cent per week. 12.63 per maand, I 7 90 per kwartaal. Losse nummers IS cent. Verschijnt dagelijks, (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND ZACHT Plaatselijk enkele opklaringen en bijna overa! droog weer. Iu de nacbt en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. Morgen: Zon op: 7.37 Maan op: 21.18 onder: 18.11 onder: 8.18 I N I he een tweetal beschouwingen heelt „Het Parool" 't eerste artikel van het a.r.-program van actie en onze beschouwingen daarover gekritiseerd. Dat artikel stelt het eigen recht en de zelfstandigheid der regering naast het eigen recht en de zelfstandigheid der Staten-Generaal. In „Het Parool" wordt de in dit ar tikel geponeerde stelling het intrappen van een open deur genoemd. En wie hier verschil van mening zoekt tussen antirevolutionairen en socialisten is een zoeker naar kloven, die er niet rijn. t Mr. J. v.d. Hoeven, de schrijver van het eerste «tuk in „Het Parool" ein digt rijn beschouwing aldus: „Men zat tot de conclusie moeten komen dat met volledig behoud van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor optreden, beleid en ontslagaan vrage, een minister als een zeer be langrijk element in rijn besluitvor ming de denkbeelden en de politieke houding van rijn partijgenoten in de volksvertegenwoordiging zal mogen la ten meespreken". Wij onderschrijven deze woorden. Is er dan ten aanzien van dit punt tussen antirevolutionairen en socialis ten geen verschil of misschien hoog stens een gradueel verschil? Wij gelo ven dat er een dieper gaand verschil is. ÏN de eerste plaats zouden wij er aan willen berinneren dat in de periode die naar de kabinetscrisis leidde, de beer Burger het er steeds over 'had dat de kamermeerderheid, de fracties die geestverwanten in het kabinet hadden ritten, de verantwoor delijkheid draagt voor het kabinetsbe leid. Dat is door de andere fracties oatkend. De heer Burger heeft dat nooit kunnen begrijpen. Hij meende er zo iets als woordbreuk in te zien. Het, komt ons voor dat dit misver stand geboren wordt uit het feit dat men in de P.v.tLA. de band tussen fractie en partijgenoten-ministers veel inniger riet dan in het slot van het ar tikel van. Dir. Van der Hoeven wordt gesuggereerd. -Daar ligt niet slechts een politieke geestverwantschap aan ten grondslag, nfiar 'obk* «enbverhefctóöp vattingdie het dualisme van dat ar.-program- artikel niet verdraagt IN dit verband herinneren wij onze lezers aan de rede die minister Hofstra in december 1957 te Groningen gehouden heelt toen hij een grote zeg gingsmacht voor de overheid in de sa menleving des volks opeiste op grond van de overweging dat de overheid het volk zelf is. De oude leer der volks soevereiniteit uit de tijd van de Fran se revolutie werd door de heer Hofstra naar voren gehaald. Vroeger stond het volk tegenover de overheid, maar sindsdien is de overheid het volk zelf. Welnu, het dualisme is de praktische staatkundige belichaming van dat „het volk tegenover de overheid", waarvan minister Hofstra zich uitdrukkelijk af keerde. Wie vanuit de volkssoevereiniteit denkt heeft daarin hu- principiële uit gangspunt zowel voor een staatsmacht, die haar grenzen alleen in de doelma tigheid vindt als voor een overheid die door haar bestaan alleen al democra tisch mag heten. De democratie is dan niet allereerst gelegen in het samen spel "van regering en kamer, in het „gemeen overleg", de democratie is allereerst gelegen in de overheid zelf en'in de wijze waarop bet kabinet is tot stand gekomen. Er rijn geen twee machten: kamer en regering. Er Is maar één macht: kamermeerderheid plus kabinet V7f IJ voor ons vinden het politiek be stel gecompliceerder dan in deze gedachtengang wordt vertolkt. Er is allereerst de verhouding tus sen fracties en geestverwante minis ters. Over die verhouding kunnen wij ons wel vinden in hetgeen we van de heer Van der Hoeven citeerden. Maar er is behalve dat de verhou ding kamer-regering. Die verhouding is maar niet een kwestie van twee eigensoortige functies in een gezamen lijke machtsuitoefening. Neen, het zijn twee machten tegenover elkaar. Die twee verhoudingen moeten in het Parlementaire spel geharmoniseerd worden. Want terwijl de eerste verhou ding tendeert naar de eenheid, Immers ttien kan niet regeren zonder een par lementaire steun waar men op reke nen kan, tendeert de tweede verhou ding naar de tweeheid, immers tegen over het regeringsgezag staat de ka mer als orgaan van de volksvrijheid. Overtrekt men de eerstv verhouding dan is het parlementair overleg dood. Overtrekt men de tweede verhouding din is het land niet te regeren. Naar onze mening brengen de socialistische opvattingen met zich dat de eerste •vertrokken wordt. Belgische mijnstaking loopt ten einde l")E STAKING in de Belgische mijnen loopt op haar eind. Vanmor- gen vroeg is te Brussel in beginsel overeenstemming bereikt over de beëindiging van het conflict. Waarschijnlijk zullen de mijn arbeiders woensdag of donderdag weer aan het werk gaan. Het beginselakkoord dat vannacht tot stand kwam, houdt onder meer in dat 5100 mijnwerkers, die als gevolg van de sluiting van onrendabele mijnen in de Borinage werkeloos dreigden te worden in andere mijnen of in de industrie zullen worden ondergebracht. Indien deze tewerkstelling niet onmiddellijk kan geschieden zullen de ontslagen arbeiders tot 1 januari 1960 een readaptatieloon krijgen. Tot het laatste toe had het Socialistisch Vakverbond vastgehouden aan de opvatting dat de onrendabele mijnen pas na 1 januari 1960 zouden mogen sluiten. Toen het echter inzag dat de Hoge Autoriteit en de Belgische regering vastbesloten waren deze mijnen nog dit jaar buiten gebruik te stellen gaf het zijn verzet op. Advertentie) Zon op De oplossing van het conflict kwam gisteravond in zicht na een dar van druk overïer tussen de Belgische rege ring, werkgevers- en werknemers- afgevaardigden en de Hoge Autoriteit van de EGKS. De Hoge Autoriteit had nadrukkelijk verklaard, dat zij er niet mee akkoord zou kannen gaan als de sluiting van de onrendabele mijnen zon worden uitgesteld. „Wij kunnen niet aanvaarden, dat dit jaar geen marginale mijnen worden gesloten en tegelijkertijd voorstellen worden gedaan een extra-subsidie te verlenen voor een overgangsperiode. De Hoge Autoriteit heeft eraan vast gehouden dat de produktie to de -Bori nage van 3,3 miljoen ton wordt terug gebracht tot 2,1 miljoen ton en dat slechts de laatstgenoemde hoeveelheid gesubsidieerd wordt" Dat verklaarde na afloop van de vergadering het Ne derlandse lid van de Hoge Autoriteit, de heer D. Spierenburg. De voorzitter van dj HA-, de Belg Ftoet, liet rich in ongeveer dezelfde bewoordingen uit als de heer Spieren burg. „Het is niet mogelijk in de toe komst een hoger Belgisch tonnage te verdedigen indien België niet toont, dat het zich inspant om de mijnen te saneren, zodat het over een periode van twee of drie jaar de subsidies niet meer nodig heeft, die door het verdrag worden verboden," aldus de heer Finet. De voor maandag In Henegouwen waaronder de Borinage valt door de socialisten afgekondigde staking is slechts gedeeltelijk een succes gewor den. Wel vonden grote demonstraties plaats In Charleroi, La Louvière en Patu- rages hebben duizenden stakende mijn werkers betogingen gehouden. Zij eisten nationalisatie van de kolenmij nen en de gas- en elektriciteitsbedrij ven en spoedige voorzieningen voor de mijnwerker, die door sluiting van mijnen zonder werk komt. il „Ik heb de gordijnen er al al, buur vrouw". De grote schoonmaak gaat beginnen: Een praatje op het bal kon vormt daarbij een welkome afwisseling. De minister-president, dr. L. J. M. Beel, heeft gisteren de twee Surinaam se ministers ontvangen, die een bezoek can ons land brengen. Van links naar rechts: minister rrr. G. Ph. Helders (Zaken Overzee), dr. ir. F. Essed, prof. Beel en dr. J. J. Sedney. De voor de oogst 1939 vastgestelde garantieprijs voor suiker Is bijna twee eent per kg tager dan de garantieprijs voor suiker van oogst 1958. Dit bete kent. flat indien niet uit anderen hoofde een wijziging noodzakelijk is de consumentenprijs voor suiker dit najaar met twee cent per kg kan worden vertaagd. Een dergelijke ver laging zat evenwel zeker niet voor 1 oktober 1959 worden toegepast De thans bereikte verlaging van de garantieprijs Is een gevolg van de reeds in oktober 1958 aangekondigde geringe verlaging van de basisprijs voor sui- kerbieteix, terwijl ook de verwerkings* kosten van bieten tot suiker thans zijn verlaagd. Als opvolger van tr. J. D N, van der Toorn als directeur-generaal van de PTT is bij K.B. aangewezen prof. ir. G. H. Bast. De heer Bast zal op 1 mei zijn functie aanvaarden. De leider van de Griekse Cyprioten, aartsbisschop Makarios, heeft tegenover een verslaggever van ÜPI verklaard, het presidentschap van Cyprus niet te ambiëren, doch het te zullen aanvaar den wanneer men dit verzoekt. Het lijkt waarschijnlijk dat dit verzoek Inderdaad zal worden gedaan. Makarios liet weten dat kolonel Gri vas. de leider van de Grieks-Cyprio tische verzetsbeweging EOKA. een belangrijke rol in de republiek Cyprus zal spelen. De Britse regering stelde indertijd een priis van ongeveer 100.009 gulden op het hoofd van Gri vas. Hjj zou verantwoordelijk zijn voor de moord op ruim 500 mensen. Engeland behoudt het absolute ge zag over twee militaire basissen op het eiland Cyprus, aldus is bepaald in de overeenkomst tussen Griekenland, Tur kije en Engeland waarbij Cyprus onafhankelijk wordt verklaard. Gisteren is in Londen de volledige inhoud van dit verdrag, waarvan de meeste bijzonderheden al waren uit gelekt, officieel bekendgemaakt. In februari 1960 zullen de ver schillende verdragen in werking tre den. De president van de nieuwe repu bliek zal een Griek zijn en de vice- president een Turk. Het Huis van Af gevaardigden zal voor 70 procent uit Grieken en voor 30 percent uit Turken bestaan. De overheidsdiensten zullen voor 70 percent uit Grieken en voor 30 per cent uit Turken bestaan. Afzonderlijke gemeentebesturen zullen worden ge- De Poolse communistische partij heeft de padvindersbeweging „overgeno men" en haar gewijzigd in een orga nisatie voor de „Rode Jeugd". De padvinderij in Polen is weer opge richt na de opstand in Poznan in oktober 1956. Poolse padvinderslei ders hebben met de meeste klem om aansluiting bij de internationale pad vindersbeweging gevraagd zoals die ook voor de oorlog bestond, maar dit is geweigerd. vormd door de Turkse bewoners in de vijf grootste steden. Gisteren zijn op Cyprus weer ette lijke noodmaatregelen, zoals beperking van de bewegingsvrijheid, opgeheven De Turkse premier Menderes zal aarschynlyk vandaag bet Londense .lekenhuis verlaten waar hij vorige week werd opgenomen met verwondin gen, opgelopen bij een vliegongeluk. (Van een onzer verslaggevers) Op verzoek van de politie te Rhenen is eind vorige week in zijn woonplaats aangehouden de 46-jarige vertegen woordiger A. M. nit Amsterdam, die verdacht wordt van verduisteringen tot zeker ƒ80.000. De verduisteringen moeten in verschillende plaatsen ge pleegd zijn. Morgen wordt M. voor de officier van Justitie te Arnhem geleid. Omdat M. zich in Den Haag aan ver duistering moet hebben schuldig gemaakt, heeft de Haagse politie hem reeds verhoord. In september vorig jaar was hjj als vertegenwoordiger in dienst van een Haagse fruithandel. Hij zei tegen bekenden, dat hij voor zich zelf wilde beginnen met een handel in appels en peren. Daarvoor had hjj ƒ40 000 nodig. Dit geld werd hem ge leend voor het oprichten van de eigen zaak. M. betaalde grotendeels met het geleende geld oude schulden af. Van de eigen fruithandel kwam niets Dergelijke verhalen moet hij ook elders gebruikt hebben voor het ver krijgen van geld. (Van een onzer verslaggevers) Mannen van het 462e Pontonniers bataljon uit Keizersveer zijn vanmor gen, kort na zonsopgang, begonnen met het bouwen van een Bailey-brug by Den Oever (Wieringermeer) In de Afsluitdijk bevindt zich daar een verkeersbrug, die door rijkswater staat is weggesleept voor een uitge breide schoonmaakbeurt. Men riep de hulp in van de genie-bruggebouwers om met materiaal van rijkswaterstaat in rap tempo een noodbrug te slaan. De genie, voor wie dit een prima oefening betekent, ging maar al te graag op het aanbod m. Vanmiddag moest de Baileybrug klaar zijn. Hjj zal een paar maanden blijven liggen. DE BRITSE premier Maemillan en zijn Russische collega Chroestsjew zijn gisteren overeengekomen, dat bun landen een nieuw cultureel verdrSg zullen sluiten. De inhond van het ver drag zal nog nader worden vastgesteld. Inmiddels blijven geruchten.de ronde doen, dat een niet-aanvalsverdrag tus sen Engeland en de Sowjet-tTnie zal worden gesloten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wenst zich evenwel niet over deze kwestie nit te laten. Overigens verwacht men niet veel van een bilateraal of eventueel multi lateraal niet-aanvalsverdrag met de Sowjet-Unie. Men wijst in dit verband op de niet-aanvalsverdragen die Enge land en Frankrijk met de Sowjet-Unie hadden gesloten, doch die in 1955, toen West-Duitsland lid van de NAVO werd, door Moskou werden opgezegd Eveneens herinnert men eraan, dat Maemillan ook vorig jaar heeft ge sproken over een non-agressiepact met de Sowjet-Unie. De Britse premier heeft een voor morgen vastgestelde berenjacht af gezegd om in plaats daarvan persoon lijke besprekingen te voeren met Chroestsjew in diens landhuis buiten Moskou. Men beschouwt dat als een aanwijzing, dat de besprekingen vlot verlopen. Maemillan en zijn gezelschap bren gen vandaag een bezoek aan het insti tuut voor kernonderzoek te Doebna, ten westen van Moskou. De Russen be weren, dat ze daar 's werelds grootste atoomkraker hebben. Vanavond keert Maemillan naar Moskou terug, voor een receptie op de Britse ambassade. Premier Maemillan heeft maandag avond tijdens een diner in de Engelse ambassade te Moskou gewezen op het gemeenschappelijk belang dat de Sow jet-Unie en Engeland hebben in het bewaren van de vrede. „Wanneer ik nadenk over de te genwoordige toestand in de wereld vraag ik mij af of wij tenminste niet een groot gemeenschappelijk be lang hebben", aldus Maemillan. „Dit gemeenschappelijke belang is de vrede. Laten wij, ondanks alle ob stakels en moeilijkheden, samenwer ken voor de vrede." Chroestsjew antwoordde dat „het voor de gehele mensheid een ramp zou zijn, wanneer wij niet alles in het werk stelden om een derde wereldoorlog te vermijden. "Wij geloven dat onze be sprekingen bijzonder nuttig zijn. Wi geloven dat u overeenstemming wilt. Misschien kunnen alle problemen niet op slag worden opgelost, maar wij ap preciëren uw openhartigheid en be grip." ÏN zijn befaamde rede te Zeist heeft de tweede voorzitter van de V.VJX, de heer Var Riel, ons blad een „politiek pamfletje" genoemd omdat wij op onchristelijke wijze iets hadden gesuggereerd wat niet be staat, nL verschil van mening tussen de heren Oud en Van Riel. Een kwaad aardig soort grol noemde de heer Van Riel dab We zullen die grol waar maken. In Zeist zei de heer Van Riel: Mijn innerlijke afschuw van het socialisme kan moeilijk worden overtroffen. In zijn radiodispuut met de heer Samkalden heeft de heer Oud deze uitlating van de heer Van Riel gedesavoueerd. In Zeist zei de beer Van Riel dat het nu reeds verantwoord is te zeg gen dat de liberalen nooit met de so cialisten zullen samenwerken. In Nijmegen verklaarde de heer Oud verleden donderdag dat zijn niet van nu geen nooit voor de toekomst betekent. 't Is duidelijk. (Van een onzer redacteuren) Eind september, tijdens de alge mene vergadering van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidsper soneel zal de heer P. Kapinga, wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd, aftreden als voorzitter van deze bond. Sinds 1846 presideert de heer Kapinga deze organisatie, die in dat jaar ont stond uit het samengaan, van vier af zonderlijke christelijke ambtenaren- organisaties, namelijk de bond van personeel in publieke dienst (waarvan de heer Kapinga secretaris was), de organisaties van PTT-personeel en van de belastingen en de ambtenaren bond. Premier Menzies van Australië heeft in het parlement verklaard dat uit het communique, dat in Canberra uitge geven werd na het bezoek van de Indo nesische minister Soebandrio, aller minst mag worden gelezen dat Austra lië druk zal uitoefenen op Nederland om tot nieuwe onderhandelingen over Nïeuw-Guinea te komen. Het communiqué is in Australië ver keerd geïnterpreteerd. De passage dat „Australië ziqh niet zou verzetten te gen een eventuele overeenkomst tussen Nederland en Indonesië" is verdraaid tot de betekenis dat Australië het be reiken van een akkoord zou aanmoe digen. „Wij hebben Soebandrio duide lijk gezegd dat d&t onze houding niet is." aldus Menzies. In het Zwitserse plaatsje Uri is maandag de 49-jarige Jem G., af komstig uit Pancras, gee-resteerd. G werd sinds oktober door Interpol ge zocht, verdacht van deel-ame aan een bankroof te Lohr (Duitsland). Met twee kornuiten zou hij 190,009 mark hebben gestolen. 'i. m TEN oosten van de Luchthaven Schip hol in het Amsterdamse Bos wordt een 15 meter hoge toren gehouwd, waarin een zend- en ontvanglnstallatie voor lange- afstand-radar wordt geplaatst Op deze toren komt een antennesysteem te staan. De Installatie zal vanaf de verkeerstoren op Schiphol bediend worden. De straal die deze nieuwe radar bestrijkt, bedraagt 230 tot 300 km, zodat vrijwel al liet luchtver keer boven Nederland op het soherm te zien zal zijn, zelfs wanneer de machines, zoals bijvoorbeeld de nieuwe straalver- keersvllegtulgen. op een hoogte van 13.000 tot 16.000 meter vliegen. Voor de functie van bondsvoorzitter zjjn thans kandidaat gesteld de beren J. ten Heuvelhof en H, 't Lam, die reeds lid zijn van het hoofdbestuur. De algemene vergadering, die wordt gehouden in de Rivièrahal te Rotter dam op 29, 30 september en 1 oktober zal voorts enige nieuwe hoofdbe stuursleden moeten kiezen. Overvallen door een plotseling op komende mist is gisteren tussen Lei den en Ypenburg op de nieuwe weg AmsterdamRotterdam een Piper Cub-verkenningsviiegtuig van de luchtmacht geland. Het vliegtuigje bad geen radio aan boord. Voor de landing had de piloot met gebaren aan een arbeider op de weg te kennen gegeven, dat hij ging landen, Nadat deze arbei der het verkeer had stilgelegd, zette de piloot, sergeant-vlieger En sink, jjej; toestel keurig aan. de grond, »e Westdnitoe socialisten hebben vandaag voor het eent vertelaard, dat bereid zijn te «preken over confe deratie van de twee helften van Duits - land maar alleen als dit een «tap Is op weg naar hereniging. Dit is verklaard door de leider van de socialisten, Ollenhauer. Maar hij verklaarde tevens, dat hij geen steun geeft aan confederatie als oplossing. Hij zei, dat de Russische els om het parlement van Bonn te doen samen smelten met de Oostduitse Volkstam mer niet aanvaardbaar is, omdat dit een toekomstige hereniging niet onder ogen riet. Tot dusverre had de socialistische partij rich bij de regering-Adenauer aangesloten en de Sowjet-voorstellen voor confederatie onvoorwaardelijk afgewezen. Op 1 maart zal aan de rantsoenering in Israël, die tijdens de oorlog in 1948 werd ingesteld, een einde komen. Zondag komen ook de laatste twee gerantsoeneerde artikelen, suiker en koffie, vrij. l—l ET uitvoerend eomité van het Amerikaanse vakverbond AFL-CIO 1 1 heeft zich uitgesproken voor de invoering van een werkweek van 35 uur in de Ver. Staten. In een tot de leden van het Congres gerichte verklaring deelt het uitvoerend comité mede, dat de bepleite overgang van een werkweek van 40 uur naar een werkweek van 35 uur gerechtvaardigd is, zowel wegens de technische vooruitgang die de afgelopen twintig jaar in de Ver Staten is bereikt, als door de stijging van het aantal werklozen tot bijna vyf miljoen. v Het is duidelijk, zo zei dq voorzitter van het vakverbond, Meany, dat wij thans veel meer produceren met veel minder arbeiders. Wanneer wij de werkweek niet aanzienlijk verkorten, kunnen wij even goed een belangrijk gedeelte van de beroepsbevolking laten doodschieten. De voorzitter van de Amerikaanse vraehtrijdersbond, Hoffa, heeft to Miami verklaard, dat de leden van zijn vakbond de voorkeur geven aan een verhoging der lonen boven een verkorting van de werkweek. Zoals bekend, is de vakbond van Hoffa wegens corruptie door de AFL-CIO uitgestoten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1