ALLEEN S.G.P.-FRACTIE IS TEGEN Kansloos amendement ongehuwden over rz chip op oordzee gezonken; veerti opvarenden gered ocialistisch strooigoed brengt geen uitkomst RAI. (41ste) Ook voor wordt morgen tweewielers geopend D Onder de maat PIANO'S en HARMONIUMS Koopt op tijd uw zekerheid a nachtelijke aanvaring: Meningsverschil over details 'ropaganda- methoden La Cave internationale'' kampeeruitrustingen en auto-caravans H „Biitterfalirten per bus verboden 0p schip omgekomen door zuurstofgebrek D VIER UUR VAN ONZEKERHEID Minister Zi lstra valt ondeling aan: PvdA werkte steeds allesbehalve mee NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK A WOENSDAG 25 FEBRUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4231 r r Directeur: li. DE RUIG Hooiclredacteur: Dr. J. A. 1-J. J. is. BKU1NS SLOT c Verbinding viel uit Om lialfvier bekijken Terdege Beschouwingen ot er de ont»^ wikkeling van de verschillende categorieën tweewielers en van het kampeertoerisme treft u aan m een speciale bijlage van deze editie. (Zie verder pag. 3, 7e kol.) K.ttrrdam: W nt» d» «.'itlistram 27 - Iclcf m7fH) (6 1 Posthui '112 - PoMfiro No. 424.HS Klachtendi»n«t «bonnem.nt.n 183(1IS 30 uur Za.«rdag» 17—18 uur Telefoon 115700 •s-Or»Y»nh«|f: Hu-gensplein 1 - Telefoon 183467 i3 lijnen i. Postbus JMl - Postgiro No. 424867 Klachtend,en.t 18 30—19 30 u. Telef 36258» oord recht: Spuiweg 132 - Teler !770 Klachtendien»: n* 57.SO uur Srbirdsm: Lange Haven 73 - Telefoon 67486 bonnerr.entaprij* 61 cent per eek 63 per maand, 7 SO per kwartaal. Los»e nummer* 13 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tut vanavond; AANHOUDEND ZACHT. Plaatselijk enkele opklaringen en bijna overal droog weer, maar in de ochtend hier en daar mist. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. .Morgen: Zon op: 7.35 iMaan op: 22.37 onder: 18.12 onder: 8.47 (Van onze mihiatre medewerker) OK ten aanzien van de luchtmacht O hebben de beide socialistische kamerleden in Het Vrijt Volk4) won derlijke geluiden laten horen. Zij gaan uit van de premisse dat door de af schaffing van het vhegkampsehip een zelfstandige manneluchtvaartdienst gijn bestaansrecht heeft verloren. De geringe taak die dan overblijft ter zee kan de luchtmacht er wel bij nemen. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien dat de luchtmacht in de totale defensieopzet als gevolg van het aangenomen defensieplafond van de aanvang af het kind van de reke ning is geweest, veel te zwak was en relatief hoe langer hoe zwakker is ge worden. Alleen al om die reden zou er dus alle aanleiding zijn de luchtmacht te versterken uit eventueel vrijkomende middelen van de zeemacht. Nog meer geldt dit indien zij er nog taken de mameluctV vaart dienst bij moeten nemen. van zou OE zwak otue luchtverdediging is. bewijst het feit dat Amerika Tweede Kamer eensgezind achter W edu wen wet (Van een onzer verslaggevers) De Duitse autoriteiten zullen voor taan maatregelen nemen tegen Neder landse winkeliers uit het grensgebied, die autobussen charteren om daarmee klanten uit Duitsland naar hun win kels te vervoeren. In de toekomst zul len deze door Nederlanders georgani seerde ..Buüerfahrten" niet meer wor den getolereerd. Van Duitse zijde ls meegedeeld, dat alle aanvragen tot op heffing van het verbod rullen worden afgewezen. (Adrerleiide) KEUBCtUJLLC I IE BI.I GAN/EVOURT Dlezrrstraat 118 - ZWOl.LF - K SioaS55Ï A(lreitettlie) (Van onze correspondent) Ten gevolge van zuurstofgebrek is de 24-jarige W. Pot uit Amsterdam om gekomen. aan boord van de logger de Vis- zuurstof in de ruimte werd verbruikt en hij om het leven kwam, het feit «nds enige jaren een squadron va J?wijk 104 Eggende in c sershavcn te IJtnutden. de modernste straaljage,- op Het slachtoffer zou aanmonsteren op berg heeft gestationeerd. Voor deze, de trawler „Medan" en was daarom nationale taak vegeteren we dus o;i!maandagavond in IJmuiderr op zoek onze bondgenoten, iets dat beide te-'*#**" naar een kosthuis Vermoede» 'lijk is hij hierin n:et geslaagd en heeft ren eerst met veel stemverheffm de nacht willen doorbrengen aan boord hebben verworpen. Ivan de Katwijk 104. In de kaarlen- Een publiek geheim is verder dr.t kamer heeft hij een butagaskachel er wel een luchtmachtplan op papierjaansestoken^ten^°lge j^aryan de bestaat, doch dat dit in de praktijk nimmer gerealiseerd is. De operatic- nele sterkte is nooit gehaald, ja zelfs tot 50 pet. en minder gedaald. Is dit) al kwantitatief ver beneden de maat,: daar komt bij dat er altijd onvoldoen- j de gelden geweest zijn voor een tijdi ge vernieuwing van de vliegtuigen zo- i dat ook kwalitatief de luchtmacht ver ten achter is op haar plan. Dit is dus een veel ongunstiger toe stand dan bij land- en zeemacht wordt aangetroffen. Als er dus ergens ver hoging van uitgaven zou moeten plaats hebben, dan is het wel bij de lucht macht. Wel verre dus van 50 miljoen (e kunnen bezuinigen zal dtftr dim vèrhoging tot dat bedrag nog maar nauwelijks voldoende zijn. (Van onze parlementaire redacteur) EEX opvallend eensgezinde Tweede Kamer is gisteren begonnen met de behandeling van dc wetsontwerpen inzake de algemene weduwen- en wezenverzekering. Reeds na dc eerste dag van de de batter» is duidelijk, dat met uitzondering van dc S.G.P. geen enkele partij zelfs niet de beide communistische groeperingen tegen de ontwerpen zal stemmen. In de motivering der standpunten was echter wel enig verschil van mening te constateren. Het feit. r!at er geen beleidsvragen aan de orde konden komen, heeft de behandeling van deze zo belangrijke wetsontwerpen geen goed gedaan. Met de hoofdlijnen wal men het wel eens. maar op tal van detailpunten \ei-childe de Kamer met oucKminiMer Suur- hoff. die het ontwerp hij het scheiden van de ministeriële mm kt indiende, toch wel van mening. In normale omstandigheden zou dit Waarschijnlijk een stroom van amendementen teweeg hebben gebracht, maar deze stroom bleef nu beperkt tot drie. Zon op Zon onder E rede van generaal-majoor De om te verkondigen dat door een ver vanging van alle luchtverdedigingsja gers door geleide projectielen en door afschaffing van de zware en lichte luchtdoelartillerie, een besparing van 90 miljoen kan worden gerealiseerd. Verzuimd is hierbij mede te delen, dat de opvattingen van generaal De Vries nog in discussie zijn en dat het nog niet vast staat of dit inderdaad een verantwoorde en realiseerbare op lossing zou zijn. Verder wordt verzwe gen dat het plan van generaal De Vries juist dè eerste vier of vijf jaar hoge uitgaven vergt, cl. f 500 miljoen, d.l. t 100 150 miljoen per jaar. Dit kan slechts door verhoging van het budget van de luchtmacht, niet door verlaging, zoals gesuggereerd wordt. Dat is echter nog niet alles! Ver zuimd is verder mede te delen dat het nationale systeem van generaal De Vries van „short-range" geleide pro jectielen gecompleteerd moet worden door een „long-range"-systeem projectielen van grotere dracht, Bomarc, met een bereik van 600 km Daardoor komt men buiten het natio nale vlak uit en is dus een aanvullend internationaal systeem nodig, hetgeen ook weer geld kost. later de CH-afgevaarcligde Van Mas- trigt dit deed. Overigens had de WD-spreekster een merkwaardig motief voor haar amendement de regering te dwingen haast te maken met de fiscale maatre gelen voor ongehuwden. Worden die maatregelen genomen, dan kan het amendement weer uit «te wet worden gehaald. Een klein verkiezingstuchtje Zie verder pa™. 3. 6e kol.) Mannen van hrt 462e I*ontonni«?r5»bataljon uit Kei7ersveer /tjn gisteren, kort na zons opgang. begonnen met het bouwen van cen BaÏ!c>-bnig bi) Ben Oever OVicrlngcr- meor). In dc Afsluitdijk bevindt zich daar ecit v erkeervbrtig, oie door rijkswaterstaat is weggesleept voor een uitgebreide schoon maakbeurt. Men nep de hulp in van de genle-bruggebouvvers om met materiaal van rijkswaterstaat In rap tempo een noodbrug te slaan. De genie, waarvoor-dit een prima oefening: betekent, ging maar al te graag op het aanbod in. Gistermiddag was de Bailey brug klaar. Hij ral een paar maanden blijven liggen. TER ondersteuning van de propa- gandaleuze „Tegen een rechts ka binet" plaatst de redactie van „Het Vrije Volk" vrijwel dagelijks ingezon den stukken van zeer verheven in houd. Dezer dagen kon men o.m. lezen: Gelooft de heer P. niet, dat onder de regering-Colijn de arbeiders als ongedierte werden aangemerkt? Dit uit mijn ervaring: een ambtenaar die onze werklozen kaarten moest ai- stempelen, zei: „Ze moesten een tjalk huren en het hele zootje in de Schel de laten zinken"." Natuurlijk is de abonne een heel nette man. Zeer vertrouwd, eigenlijk een martelaar. Want toen htj eens m de jaren dertig natuurlijk heel netjes aan de burgemeester vroeg of ht} zijn handen had gekregen om te wer ken of niet, werd hij prompt door de politie met een gummistok van het ge meentehuis geslagen. „Meneer de redacteur" van het socia listische orgaan verleent aan dergelijk geschrijf gaarne zijn medewerking. In enkele edities van het Vnje Volk heeft een waardig protest tegen bo vengeciteerd geschrijf gestaan van een A R. arbeider, die ook werkloos was m de jaren dertig. Prompt daarop werd de discussie over dat onderwerp ge sloten. Dit is ten zeerste te betreuren, omdat nu ook geen lid van de protes tants-christelijke werkgemeenschap m de P,v.dA. meer in de gelegenheid is uiting te geven aan zijn afkeer van het plaatsen van dergelijke ingezonden stukken. De Nederlandse vrachtboot „Callisto" is in de afgelopen nacht in •dichte mist bij het lichtschip Noordhinder in aanvaring geko men met het Liberiaanse schip „Andros Stream". De „Callisto" is kort na de aanvaring gezonken doch de Duitse kustvaarder ..Julia" 'heeft de uit ongeveer veertig koppen bestaande beman ning gered. De „Callisto". die 5843 brt. meet. was met een lading erts op weg van Freetown (West-Afrika)! naar IJmuiden. Het schip was uitgerust met radar. De „Julia" heeft vanmorgen de veertig opvarenden ir Hoek van Holland aan wat gebracht. Per auto zijn de schipbreukelingen naar Rot terdam vervoerd. Toen vannacht om kwart voor twaali van'het eerste bericht van de aanvaring de werd ontvangen seek de situatie niet ernstig; er werd geen assistentie ge vraagd, Toch vertrokken van VHssin gen de sleepboten „Blankenburg" ei Scald is" naar de plaats van de ramp. 55 mijl van Vlissingen en ongeveer 7 mijl ten noorden van het lichtschip Noord Hinder. Uit Rotterdam vertrok later ook de sleepboot „Schelde". Direct na de aanvaring kwam radio- telefomsch contact tot stand tussen de „Callisto" en de directie van de rederij Hudig en Veder te Rotterdam. Het contact bleef vijf minuten gehand haafd, waarna plotseling tweemaal het SOS-sein gegeven werd. Toen viel dc radioverbinding uit. Het Engelse schip „Isle of Ely", dat na enige tijd op de plaats aankwam waar de .Callisto" moest liggen, meldde niets op het radarscherm te zien. Deze mededeling deet' de onge rustheid over het lot van het Neder landse schip sterk toenemen. Van die drie amendementen dra gen er twee (die van de communisti sche dissident Wagenaar) niet de ver eiste vijf handtekeningen. Het derde amendement, dat van de VVD-afgevaardigde mevr. Stoffels-- Van Itaaften. beoogt aan ongehuwden, die de vereiste premies hebben betaald, op G5-jarige leeftijd een zekere resti tutie te doen. Of dit amendement de meerderheid van de Kamer zat haten, menen wij te moren »etwiifclen. omdat «Je drie ■cbriatelHke -partijen en tb- PvdA tkli er tegen hebben verklaard. De heer Van Eibergen (AR) noemde de preraieplichf voor ongehuwden een uitermate moeilijk punt. De lasten op de ongehuwden drukken reeds oneven redig hoog en maatregelen om die las ten te verlagen, zijn dan ook dringend gewenst. De Kamer heeft reeds een maal een uitspraak gedaan over ver- iaging van het tarief van de inkomsten, belasting voor ongehuwden en het wordt nu wel eens tijd dat hieraan iets wordt gedaan. Een Zweeds kuststation meldde daarop dat de „Callisto" gezonken was. Pas om half vier werd bericht va de „Julia" ontvangen, dat men te gehele bemanning van de „Callisto" aan boor - had genomen Uit een radiotelefonisch gesprek dat de kapitein van de „Callisto' met dc directie van de rederij had bleek, dat de bemanning nog geen uur in de red dingboten had rondgedobberd. Chic. Gr. Western Rw>". jan. jl. 3 223 595 (237.786), Netto-winst si v» TEN SLOTTE: de afschaffing van zware en lichte luchtdoelartillerie is niet zonder meer een besparings- post. De zware wordt ten dele ver vangen door de geleide projectielen en de winst uit dezen hoofde wordt reeds in het plan van generaal De Vnes verdisconteerd. Dat nog eens in rekening brengen als ec baat is on juist. De lichte luchtdoelartillerie valt echter buiten het plan van generaal De Vries. Deze artillerie moet vervan gen worden waartoe reeds is beslo ten en waarvoor de produktielijn reeds internationaal geïntegreerd is opgezet en begin I960 profijt zal op leveren, d.w.z. projectielen afleveren, ai. de HAWK, speciaal ter bestrijding van laagvüegende vliegtuigen. Ook dat kost echter geld en cen zeer goede bediening juist met beroepsper- soneel. Dat er bij al deze manipula ties biie-personeel bij de lucht macht zru kunnen vrijkomen om dienstplichtigen bij de landmacht te vervangen is irreëel. Over het gehele gebied van de defensie hebben de he ren dus suggesties gedaan die goed deels van elke realiteitszin zijn ge speend. Van medewerkers, die zich als deskundig aandienen, had men iets anders en iets beters mogen ver wachten De beide vorige artikelen mon den tii Trouw van 17 en 18 februari jl. Ook ii" lm hl li il* jaarlijkse schoonmaakwocdi» betrokken, Dc laak \an de twev cSamos. die men ine* gpuapcnd met emmer»» en «n het platform /iet lopen, beslaat uit het ichoonmaken van het inlerieur van de lieg tuig rn, na de aankomst en \oor het lertrek naar diverse Kuropeve iurbUM- \ens Htm «ct*\'telten strekken /ieh tc\en< uit lot vliegtuigen van maatschappijen die ook op ander gebied door K.K.M.-pef- foctel -h orden a/gehandeld. Maar. aldus de heer Van Eiber- ger:. Ik wil niet pleiten voor vrij stelling van de premieplicht voor ongehuwden bij deze wetsontwer pen. omdat de vrijgezel van nu de gehuwde van morgen kan zijn. Bo vendien willen wij in onze zorg voor weduwen en wezen trachten te be leven, wat. wij belijden nl. dat dit volgens de Heilige Schrift ons aller taak is. Op ieze gronden menen wil ook. dat hier een plicht voor de ongehuwden ligt. Indien er een verlaging van de las ten der ongehuwden gewenst is. dan moet de:e gezocht worden in dc fiscale sfeer. Wij menen, dat een volgende re gering deze zaak terdege dient te be kijken. De KVP-sfgevaardigde De Kort had in gelijke geest gesproken, evenals 1* (Advertentie WTwt* Vn 1% 1 ft*j llol infioim» cctkeldertjc Herengracht 561 ADAM Te!. 34371 (Van cen onzer verslazeevers) „Terwijl de heer Vondeling, voor- E 11ste R.A.l.-tentoonstelling die mor gen door de minister van Verkeer cn Waterstaai, mr. J. van Aartsen, zal worden geopend, toont meer nieuws op het gebied van tweewielers, al dan niet gemoto riseerd, dan ooit tevoren. In verband hiermee en met het oog op de toenemende belangstelling die in Nederland met name voor bromfietsen en scooters bestaat, geven wij in dit nummer een uitvoerig overzicht van het belangrijkste nieuws, dat er op deze expositie te zien zal zijn. aiuomobili.-ten en zal de HA!-tentoon- Op de UAl-tentoonstellirg zal men kunnen zien, hoe dc drie categorieën gemotoriseerde tweewielers de bromfiets, de motorfiets en de scooter verder naar elkaar „toegroeien", Deze afbeelding van de bromfiets Magneet B-50 is een voorbeeld van een scoolerachtige brom fiets. Ook voor kampeertlei s .stelling interessant znp in toe nemende mate blijkt de automo bilist er met de carat an op uit te trekken; ook de scooterrijders en bromlictsf.s gaan veelal met de tent naar het buitenland. Aan deze ora» van sociaal toerisme is op de tontoon-tclhng een ruime plaats gegeten. heen minister ran Landbouw, tegen beter weten in zijn verkiezingsredevoe ringen Voor de P.v.d.A, kleurt met kri tiek op mijn beleid ten aanzien van de drie noordoostelijke provincies, heeft juist hij geen vinger uitgestoken om OA. liet sodaproject in Delfzijl tot stand te brengen. Met dit bedrijf werd cen belangrijk industrieel steunpunt ver kregen, van waaruit een sterke stimu lans uitgaat op het hele economische teven Maar de heer Vondeling en zijn socia listische vrienden deden het tegendeel van nedewerking verlenen". Dit zei prof. dr. 3 Zijlstra, minister van Economische Zaken, in een ver kiezingsrede, die hij gisteren in Mep- pel hield voor vele honderden anti revolutionairen. Niet allen konden in de grote zaal, waar hij sprak, een zit plaats vinden. Velen moesten staande zijn betoog aanhoren. .Gij inwoners van de drie provincie.» in he noordoosten, gelooft niet in hel socialistische strooigoed met miljoe nen", riep de AR lijstaanvoerder de stampvolle zaal in. „Mijn vroegere ambtgenoot Vondeling doet het voor komen alsof alles hier in het noorden terechtkomt als maar een socialistische minister het departement van Econo mische Zaken beheert. Maar wat heeft u aan 200 of 300 miljoen gulden die hij belooft? Al leen aan solide en levenskrachtige industriële kernen m uw provincies heeft u wat En dan wijs ik u m alle bescheidenheid op hetgeen mijn departement van Economische Zaken m samenwerking met gemeentebe sturen en particuliere bedrijven tot stand bracht in Delfzijl, Drachten, Emmen en Stadskanaal, om maar enige voorbeelden te noemen". De gang van zaken in deze plaatsen voltrekt zich met volgens het socia listische denken, dat liever geld uit de overheidskas in het maatschappe lijk en economische leven wil spuiten, maar deze ontwikkeling heeft wel zichtbare en grote resultaten. Een voorbeeld is het aardgas-beletd zoals wtj dat voeren en zoals dat aantoon baar resultaat heeft. Dit aardgas-beleid en voorts alles wat in verschillende ontwikkelingsge bieden tot stand gebracht werd, is ech ter geduidwerk in plaats van manipu latie', met strooigoed uit de kas 'dit! de belastingbetaler vult.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1