Verzuim SGP-verliet vóól{ de zaal Groot debat uitgesteld zomer 1961 LENTEMODE 1959 A Koopt op tijd uw zekerheid tot Belasting voor ongehuwden moet omlaag maakt Britse premier verwijten Rode „Ruimte" PICASSO-BRUG" IN WUPPERTAL spitst Noodtoestand in Znid-Rhodesië m zich toe Motor van Boeing 707 afgebroken 5 zeeslepers legden afstand af van 90.929 zeemijlen Gevaarlijke taal D EXPLOSIE IN BRITSE H-BOMFABRIEK Werk in Belgische mijnen hervat Wankelen nocli weifelen" van Chroestsjew" Scandinavië nodigt Chroestsjew uit DONDERDAG 26 FEBRUARI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4232 SECRETARIS LANDELIJK ZOMERWEEK CJV Noordholl. Philh. Orkest concerteert NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Gezwicht Succesje Bankbediende in arrest: ƒ3700 verduisterd Edith Piaf geopereerd Wegen bezet Somaliland Zuid-Afrika )ll! r Directeur: H. DE KL 1G Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In 1958 (Zie verder pag. 3, 7e kol.) Pil m DE onweerswolken boven Afri ka worden steeds dreigender. In steeds meer gebieden komen de Afrikanen in opstand tegen het blanke gezag. ■ffrmrt Illll Rottfrdam: Witte de Wirhstraat Ï5 - Telef. 113700 <6 1 t Postbus *112 - Postffiro No. 4:4519, Kiachtendienst abonnementen: 18.3(119.30 uin Zaterdags 1718 uur. Telefoon 11S700. 's-Gravenhage: Huyeensplein 1 - Telefoon 183407 13 lijnen' Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klaehtendienst: 18.30—19.30 u. Teler. 362369. Dordrecht: Spuiwcg 132 - Telef. 4370. KUchlendienst na 17.30 uur Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 87486. Abonnementsprijs 81 cent per week. I 2.63 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. J (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND ZACHT Droog en zonnig weer, maar In de kustprovincies tijdelijk enkele overdrijvende wolkenvelden. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht. Morgen: Zon op: 7.33 Maan op: 23.34 onder: 18.14 onder: 8.18 Weduwen wet aanvaard in Tweede Kamer (Advertentie) ÏPv' zijn te Maastricht uitgesproken verkiezingsrede heeft prof. mr. p. J. Oud. volgens een verslag in de N'.R.C. verklaard, dat de liberalen een beslissende röl hebben gespeeld in de strijd voor het bijzonder onderwijs. De liberale woordvoerder had gelijk maar hij verzuimde er bij te zeggen dat liet toch moeilijk een fraaie rol ge noemd kon worden. Het was Thorbecke s bondgenoot, mr. J. P. P- baron van Zuylen van Jiyevelt. die in 1851 in de Tweede Ka mer opmerkte: „Ik zeg. mogt het den spreker uit Zwol (Groen van Prinsterer) en zijn partij gelukken zich meester te ma ken van het onderwijs, ik zou rekenen dat er aan ri- 'ie, aan het Vader land onherstei schade was toege- bragt. Ik zeg het zonder omwegen: ik acht die partij gevaarlijk, ik deel niet in de gerustheid van sommigen ten aanzien harer zwakheid: ik acht haar gevaarlijk bepaaldelijk om den in vloed, dien zij zoude wilien uitoefenen op het onderwijs". HET was in De Gids van 1923, dat mr. De Beaufort Jr. de volgende verklaring neerschreef: „Geheel in overeenstemming met den toenmali- gen geest der Vrijzinnigen kwam het ontwerp-Kappeyne in geen enkel op zicht aan de wenschen der kerkelijk- itaatkundige partijen tegemoet. Mijn vader teekende, nadat de algeraeene beraadslagingen over het wetsont werp geëindigd waren daarover slechte aan: „Zelden zijn zoveel ao- pblsmen verkondigd als thans door de katholieken en anti-revolutionairen". Zo was het In de vorige eeuw. Maar ook in de 20e eeuw ging het aanvankelijk niet anders. Toen dr. A. Kuyper in 1905 met voor stellen kwam om de lijn van Mackaay door te trekken, stemde de gehele lin kerzijde, dus ook het liberale blok, te gen. Niet anders ging het met het „Bouw wet je" van minister Heems kerk in 1912. Ook in dat jaar stemden allé liberalen en socialisten tegen. TOCH bad mr. Oud gelijk, toen hij opmerkte, .dat de liberalen in de strijd voor het bijzonder onderwijs een beslissende rol hebben géspeeld. Die rol heeft dan hierin bestaan, dat zij er voor gezorgd hebben, dat de schoolstrijd, de strijd om de vrijheid van onderwijs, in ons land 80 jaar heeft moeten duren. Een beslissende rol. Inderdaad. Maar geen fraaie. Dat zal de man, die onze parlementaire geschiedenis zo goed kent en die thans voorzitter is van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, toch ook niet kunnen ont kennen. En wie thans artikel 11 van het pro gram van de V.V.D. eens naleest, zai zien, dat deze partij nog altijd is de partij van de openbare school. UMUIDEN In. 1958 hebben de Umuidense zeeslepers „Noord-Hol- iand". „Zeeland", „Friesland" „Titan" en „Cycloop" al slepend een afstand afgelegd, gelijk aan viermaal de om-, trek van de aarde, namelijk 90.929 zee mijlen/Recordhouder van dit vijftal was de „Noord-Holland", die in to taal 26.550 mijl „in de wacht sleepte": nummer twee was de „Friesland" met 18,730 mijl. Er werden in 1958 57 ob jecten versleept op 44 reizen en de sleepboten waren betrokken bij 14 lilll!iillli!liil!!IIIIIIIIil!lll!llilllll!!lt!|il|!ilil|i;ili!ll||jl!l!!i!l|| (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van het landelijk Chr. Jongeren Verbond (ontstaan uit de fusie van C. 3. V. F. en C. 3. M. V.) heeft de heer J. M. Deicrkauf, tot dus verre federatie-secretaris van het C. J. M. V. in Den Haag, benoemd tot secretaris van het landelijk aomerwerk van het CJV. Deze benoeming ge schiedt, omdat het bestuur de aanstel ling van een speciale kracht met het oog op de uitbouw van het zomerwerk noodzakelijk achtte. De heer Deierkauf zal zich, naast het •zomerwerk, blijven bezighouden met de werkzaamheden voor de Stichting Centraal Gebouw in Den Haag. Zijn bureau, zowel voor het zomerwerk als voor deze stichting, blijft aan de Hoef- kade 927 te Den Haag. HAARLEM. Het zevende concert in de V-serie van het Noordhollands Phiïharmonlsch Orkest vindt plaats in de avond van vrijdag 6 maart. Onder leiding van de eerste dirigent Henri Arends zal worden uitgevoerd „Don Quichotte". suite van Telemann. Roemeense volksdansen van Bartok en Notenkrakersuite van Tschaikowsk*'. De pianist Rudolf Dohm is solist in het tweede pianoconcert van Wolfgang Meyer-Tormin (eerste uitvoering in ■^WMlancri. LENTEMODE 1959. Dit keer geen A-, H- of Y-lijn, geen Trapezium, geen New Look en geen Tulplijn, maar een gewone mode voor ons allemaal, met echt vrouwelijke accentjes als knopen, brede ceintuurs, en een enkel bijou. En "vooral veel plooien. En wijde halsjes voor wie mooie schouders heeft. Wat de lentekleuren zijn? Alle pas teltinten, kersrood, pauw-, konings- en hemelsblauw. Niet te veel grijs, niet to veel zwart, wel veel groen: pistache-, olijf- en lindegroen. En veel wit. Op de foto ziet u hier een wit zijden jurkje met een geplooide rok en een loshangend jasje van een der Parijse modeprinsen: Jacques Griffe. Nog meer lentemode ziet u elders in deze editie. j Zon op Zor» oneer (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft Nederland gisteren voor een aangename verrassing geplaatst door de wetsontwerpen inzake de algemene weduwen- en wezenverzekering zonder hoofdelijke stemming aan te nemen. Zelden zal de Kamer zo eensgezind zyn geweest als tij dens de debatten van de afgelopen dagen. Hadden de S.G.P.-ver- tegenwoordigers in eerste instantie medegedeeld tegen het complex van voorzieningen te zullen stemmen, door vóór het stemmen de zaal te verlaten, maakten zij een eenstemmige uitspraak van de Ka mer mogelijk. Geen enkel amendement is aangebracht op het door oud-minister Suurhoff ingediende en door prof. Beel verdedigde wetsvoorstel. Amendering zou vertragend kunnen werken en daar voelde de Ka mer in dit geval niets voor. „Weduwen en wezen mogen niet de du pe worden van politieke strubbelingen". zwichtte op laatst (bij de artikelsge- wijze behandeling van het wetsont werp) voor de aandrang van haar medeleden en trok dit amendement in. Het amendement, dat naar de woor den van mevr. Stoffels uit de wet 20u kunnen worden gelicht, wanneer de fiscale voorzieningen voor de onge- huwden tot stand zijn gekomen, heeft volgens de kamermeerderheid in dit stadium geen enkele zin. Voor 1960 wordt geen extra premie geheven, omdat de middelen van de AOW-fond- sen voldoende zijn om de kosten te dekken. In 1961 kan de kamer nader van gedachten wisselen met de rege ring over het wetsontwerp en dan zal ongetwijfeld de positie van de onge huwde weer ter sprake komen. De meerderheid der kamer zag dit in en ten laatste zwichtte ook de VVD. De beide andere amendementen, die van de afgescheiden communist Wa genaar, hadden niet het vereiste aan tal handtekeningen. Zelfs Paul de Groot w«=nste zün naam niet onder de- ze amendementen te zien. Zodat de heer Wagenaar en zijn meda Brug groepleden niet aan bod kwamen. Overigens wel een bewijs, dat de ver houding tussen de twee communisti sche groeperingen nu niet bepaald van aangename en vriendelijke aard zijn. Wel heeft de kamer nog een motie aangenomen. Hierin wordt gesteld, dat de regering vóór het zomerreces van 1961 met een nota bij de kamer dient te komen, zodat een nieuwe gedachten- wisseling over de algemene weduwen- en weaenversekering mogelijk zal zün wanneer er enige ervaring met de werking van de wet is opgedaan. Het. was alles bij elkaar een wat rom melige middag. Het begon goed. Prof. Beel beant woordde alleen enkele technische vra gen. HiS wenste geen dispensatie voor de ongehuwden én ook geen restitutie van betaalde premiegelden. Wel wilde bü met de grote meerderheid van de kamer herziening van bet belastingta rief der ongehuwden. Bij een betere toestand van 's rijks schatkist verdient het aanbeveling aan deze zaak voor rang te verlenen. De liberale afgevaardigde mevr. StoffelsVan Haaften, die een amen dement had ingediend, dat restitu tie van premiegelden beoogde, Mevrouw Stoffels behaalde wel een 99 E Arbeiders Jeugd-Ceutrale (A.J.C.) wordt opgeheven. Zater dag a.s. Maar terstond daarop zal een nieuw algemeen jeugd- en jongeren centrum „Ruimte" worden gesticht. De nieuwe organisatie zal bestaan uit drie groeperingen: een voor de jeugd tussen acht en twaalf jaar; een voor jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar en een voor jongeren boven 16 jaai-. Dit jeugd- en jongerencentrum „Ruimte" zal niet langer gebonden zijn aan een bepaalde politieke of reli gieuze overtuiging, doch staat open „voor jongeren van elke opvatting". Om dit laatste heel duidelijk te de monstreren wordt de stichtingsverga dering van de nieuwe organisatie ge houden op zondagmorgen om II uur, precies onder kerktijd dus. En dan maar klagen, dat degenen die hun christen-zijn ook willen bele ven, zich afzijdig houden van derge lijke „algemene" organisaties. Vanmorgen, heeft een hevige explosie plaatsgevonden in En» gelands grootste fabriek van wa terstofbommen te Aldermaston, 59 kilometer ten westen van Lon den. Het staat vast dat er dol den zyn. Het is nog niet bekend, wat de oorzaak van de ontploffing is ge» weest. De brandweer van de nabijge legen stad Reading heeft al het beschikbare materieel naar Alder maston gestuurd, doch weet nog niet, wat er precies gebeurd is. BH het ter perse gaan van deze editie werd nog bekend dat de ont ploffing van „het conventionele soort" waa en dat er geen radio-actieve mate rialen bh waren betrokken. EEN zeldzame gebeurtenis in de schapenwereld: in bet Overijselse dorpje Weerselo bü Borne schonk een schapenmoeder het leven aan maar liefst vier kinderen tegelijk: twee mannetjes- en twee vrouwtjesdieren. Een tweede zeldzaamheid is, dat de moeder de lamv.etjes zelf zoogt. Het schaap is eigendom van de heer ff. Bolk, op de erve ,,'t Reestman". Moeder en kinderen verkeren, zoals men op deze foto kon zien, in bla kende welstand. itend in het Kremlin nog een onder- i boud gehad, voordat zij Moskou ver- ilieten voor een reis van vier dagen 1 naar Kiew en Leningrad. Het Russi- sche persbureau TASS noemde het •onderhoud hartelijk en vriendelijk". Volgens Britse diplomaten heeft pre- mier Macmillan premier Chroestsjew ervoor gewaarschuwd, dat de Sowjet- l'nie de verantwoordelijkheid moet dragen voor de belangrijke beslissin gen die het Westen thans nemen moet als gevolg van de onbuigzame Russi sche houdinr ter zake van Duitsland, Macmillan heeft dit Chroestsjew la ten weten in antwoord op diens rede van dinsdag, aldus meldt Drew Midd- leton, de correspondent van de New York Times te Moskou. Macmillan wees er met nadruk op, dat indien de Sowjet-Unie de door haar gekozen koers tot het einde bijift volgen dit voor alle betrokkenen ge vaarlijk kan worden. De Britse premier zou zich open hartig hebben uitgesproken maar te gelijk getracht hebben de motieven te peilen die er achter de Sow jet-politiek in Europa schuilen zoals die door Chroestsjew is uiteengezet. Op zijn wekelijkse persconferentie heeft president Eisenhower van de Ver. Staten gisteravond verklaard dat de rede van Chroestsjew van dinsdag „weinig hoop" biedt. De Amerikaanse leider noemde de Russische houaing inzake Berlijn „onlogisch". Het rechtse Parijse btad „l'Aurore" vergeleek vandaag Masmiilan's bezoek aan Moskou met Chamberlain's bezoek aan Hitier voor de oorlog. „Nog nooit heeft de geschiedenis zich zo duideliik herhaald", meent het blad. Het ver klaart dat deze „ernstige fout van de Britse diplomatie" snel hersteld moet worden. Premier Macmillan en zijn Russische collega Chroestsjew hebben vanoeh- (Van onze correspondent) De 27-jarige bankbediende B. H. uit Apeldoorn is aangehouden wegens ver duistering van f3700. De bankbediende was reeds enige jaren in dienst bij de Rotterdamsche Bank, Hij verkeerde in financiële moeilijkheden en heeft daardoor steeds kleine bedragen uit de kas gehaald. Door een accountantsonderzoek is de verduistering, die in het laatste jaar gepleegd is. aan het licht gekomen. HAARLEM. „(Vankelen noch wei- i felen". Over dit gevleugelde woord, i waarmede het A.R. volksdeel voorheen I in verkiezingsdagen werd toegespro ken, spreekt uinsdsgavoncl 3 maart (8 uur) in de grote zaal van hotel De Leeuwerik, Kruisstraat 30, mr. B. VI. Biesheuvel te Aerdenhout, lid var. de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij zal de nadruk leggen op de chris De Belgische mijnwerkers geven over het algemeen gehoor aan de oproep van de socialistische vakhonden om het werk normaal te hervatten. In en- - - kelt deien van de Boriaaee echter ver- riluke beginselen m de gecomphceerd- z et ten zich nog- groenen tegen de her- neid der huidige politieke vraagstuk ken. Na de pauze zal er ruimschoots gelegenheid zijn met de spreker van vatting van het werk, omdat zü zich „bedrogen" voelen. Voor het errsi sinds een week liepen gisteren in de Bori- j "edaebt; na te de trams en de treinen weer op.' tijd. j Leden van de Hoge Autoriteit der' Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn vandaag besprekingen be gonnen met de regeringen van de an deer landen van de gemeenschap over een Belgisch verzoek om de noodtoe stand in de kolenindustrie at te kon digen. Voor inwilliging van het Belgische verzoek dat de toewijzing van pro- duktiequota tot gevolg zou hebben is instemming van de meerderheid der EGKS-landen nodig. Men betwijfelt echter o! «en meerderheid kan worden gevonden. n te wisselen. De Russische premier Chroestsjew is officieel uitgenodigd een bezoek te brengen aan Scandinavië. De ambas sadeurs van Denemarken, Noorwegen en Zweden hebben woensdagochtend een persoonlijk bezoek aan minister Gromiko gebracht en bij die gelegen heid de uitnodigingen van hun rege ringen overhandigd- 99 De bekende Franse zangeres Edith piaf heeft gisteravond in New York met goed gevolg een maagoperatie ondergaan. De chirurg dr. George Humphreys heeft na afloop verklaard, dat een ge deelte van de maagwand is weggeno men ter verwildering van enkele hard nekkige maagzweren en dat Edith Piaf het thans naar omstandigheden goed maakt. 'IgTi'ii— DEZE fraaie brug In Wuppertal.j West-Duitsland, had van de auto riteiten geen naam gekregen. Dusi bedacht dc bevolking cr een: dei „Picasso-brug", vanwege de asym metrische bouw vs'- de overspan- J riingen. De brug leidt het verkeer over de in aanbouw zijnde Auto bahn bij VVuppcrtai. Premier Sir Edgar Whitehead van Zuid-Rhodesië heeft de noodtoestand afgekondigd en het „Afrikaanse Na tionale Congres" buiten de wet gesteld. Het merendeel van de leiders van deze politieke organisatie van inheemsen is gearresteerd. De maatregel is genomen met het oog op de ongeregeldheden die zich in verscheidene delen vaa Nyasaland, dat met Zuid- en Noord-Rhodesië een federatie vormt, hebben voorgedaan. Het verbod van het „Afrikaanse Na tionale Congres" houdt ook in, dat de afdelingen van deze organisatie in Nyasaland en Noord-Rhodesië niet in Zuid-Rhodesië mogen optreden. In Nyasaland ijvert de organisatie voor meer rechten voor de negers en voor afscheiding van Nyasaland van Rho- desië. Leider van de beweging in dil gebied is de 53-jarige dr. Hasting? Banda. die in juli van het vorige jaar naar Afrika terugkeerde na een „vrij willige ballingschap", waarin hij huis arts was in Londen, Banda mocht al niet in Zuid-Rhodesië komen. De af deling van het „congres' desië wenst zelfbestuur Afrika. In Zuid-Rhodesië patrouilleren mili tairen en politie bij de Kariba-dam, waar de Afrikanen die aan de hydro- elektrische installaties werken in sta king zijn. De vrees neemt er toe dat het tot gewelddadigheden zal komen. c In NyaSc-iiand beheersen intussen op roerige negers de voornaamste wegen naar Brits Oost-Afrika. Op de weg van Mbeja naar Dar-es-Salam bezetten zij douaneposten bij Fort Hili. Op het vliegveld bij deze plaats kunnen hier door geen vliegtuigen landen. Te Mogadisjoe, de hoofdstad van het onder beheer van de Ver. Naties staande Somaliland werd gisteren bli politieke relletjes een man gedood, terwijl dertien mensen werden gewond. De politie nam ongeveer 280 mensen in hechtenis, onder wie Uvee leiders van politieke partijen. In de stad is een avondklok ingesteld van 18 uur tot het aanbreken van de dag. In Frans-Kongo was de situatie rus tig doch gespannen. In Brazzaville pa trouilleren nog steeds troepen. In Bel- giseh-Kongo moest de politie te Inkisi traangasbommen hanteren, toen de monstranten Europese voertuigen met stenen bekogelden. In Durban (Zuid-Afrika) raakte de in Zuid-Rlto- voor midden- nrwn n Ai>9*U ■n> ümt var» HUtf Ju****» politie woensdag slaags met 1500 - in heemse havenarbeiders die naar aan leiding van een loongeschil waren ont slagen. Honderd arbeiders "werden ge arresteerd, Minstens zeven mensen lie pen verwondingen op. Een reusachtig viermotorig Boeing (07 straaiverkeersvliegtnig vaa de Tan American Airways heeft gisteren op een vlucht boven Frankrijk een motor verloren. Het vliegtuig landde op een Loudens vliegveld met een groot gat in de vleugel op de plaats waar de vierde motor had gezeten. De motor is afgebroken ten zuiden van de Franse havenplaats Cherbourg tijdens manoeuvres, die gewoonlijk niet uitgevoerd worden, wanneer er passa giers aan boord zijn. Er bevonden zich v"f Personen in bet toestel. De motor brak af, toen het toe stel een scherpe rechLe draai maakte. De piloot van- de Boeing verklaarde PI. vertrouwen in het toestel versterkt. Bij een gewoon vliegtuig zou wellicht de vleugel aan stukken zijn gereten, zei hij. Kort geleden is ook bijna een on geluk geljeurd met een Boelng-707 Toen verloor een toestel van dit type vier minuten ruim 8.000 meter hoogte. Pas op 2.000 meter hoogte kreeg de piloot het vliegtuig weer onder controle. Sinds oktober vorig jaar vliegen Boeing-707-toestellen da gelijks tussen Parijs en New York Bij schaatswedstrijden in het Noorse stadje Hamar heeft onze landgenoot Kees Broekman de 5000 meter gewon nen in de goede tijd van 8 min. 123 sec. De Noor Henry Oeverby werd tweede met 8.33,4. Op de 500 meter werd Broekman derde ir.et 44,8 aec.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1