Boter A Spanning om toegenomen Jacht op nationalistische leiders in Rhodesië PLEIT K.L.M. voorlopig 2 x per week naar Singapore GELUKKIG!Die bom is weg BESPREKINGEN IN FEITE AL GEËINDIGD: Koopt op tijd uw zekerheid o1 Bezorgdheid in Ver. Staten Staking bij Kariba- dam geëindigd dreigement van Vrij Plukken Straalvliegen over Oceaan (tijdelijk) duurder ITOMADO] NA NEGENTIEN ANGSTIGE JAREN Nauwelijks waagde vrouw N' zich iii alkoofje r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK PREMIER PAKT DE STRAF AAN SOEBANDRIO Bijgelegd Staking LN MAART PROEFVLUCHT VAN X-15 In 9 minuten HUTSPOT i HEEL MONTFOORT KEEK TOE BIJ OPRUIMING VRIJDAG 27 FEBRUAKI !<)5f> Directeur: hl IJL KUIG ZEVEi\TIEIV»E JAARGANG No. 4233 y llouki redacteur: Ür. J. A. bi. J. BKUUXS SLOT Het is duidelijk, dat door cle jongste internationale politieke ont wikkelingen tijdens het bezoek van Maemillan aan Moskou de span ning rondom Berlijn aanzienlijk is toegenomen. Op tal van plaatsen in het Westen heeft men gisteravond woorden van ernstige be zorgdheid §ÉH Niels Lekend Te veel verwacht? Van de baan (Van onze Haagse redacteur) „PERSOONLIJK had ik niet anders verwacht". Met deze woorden reageerde een dankbare minister van Bui tenlandse Zaken, mi. J. M. A. H. Luns gisteravond op het bericht uit Londen, dat de KLM voorlo pig tweemaal per week op Sin gapore zal mogen blijven vliegen. De minister, die zich voor deze zaak bijzonder heeft ingespannen en daarvoor in januari speciaal naar Londen is gereisd, toonde zich tegenover ons bijzonder ver heugd heerlijke met de SNELKOOKPAN Mevrouw Van. der Linden begon luid te snik ken, toen zij het monster zag, dat haar negentien jaar in angst deed leven en dat thans plots weer zo trieste herinneringen in haar wakker riep. Een der mannen van de Hulpverleningsdienst probeer de haar voorzichtig de overhoop gehaalde kamer uit te leiden, maar nee haar nieuwsgierigheid was. nu het gevaar geweken was, te groot: dit was dus het ding, dat BETONPLAAT NIET VERGETEN SotwnUm; Wille de Wi'.hslrjal aj - Tfifit. II570U i« 1 i Postbus 112 - Postgiro No. 424519. Klachtenöionst abimnementen: I8.no19.30 uu Zaterdags 17SB uur. Telci'oon 113700 •l-Gmvenhase: Huvsenjplein 1 - Telefoon 183467 S3 lijnen i Postbus 1091 - Postgiro No. 424B67 Klaclitendienst: 18.30—19.30 u. Telef. 382369 Dordreriu: Snimeeg 132 - Tchr. 4370. Klachtendiensi na 17.30 uur Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 67486. Abonnementsprijs 61 cent per week, t 2.65 per maand, t 7 90 per kwartaal. Losse nununers 15 cent. Verschijnt dagelijks. J (Geldig tot morgenavond) ZONNIG Droog, overwegend zonnig en aanhoudend zacht weer met een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen: Zon op: 7.31 (Vlaa-i op: Onder: 18.16 Onder: 9.53 EEN verkiezingspamflet van de P.v.d.A. heeft onlangs gesugge reerd. dat het straks na 12 maan al lemaal mts zal gaan. gesteld, dat er een nieuw kabinet zont' - socialisten zou komen. Dat zou dan in liet bijzonder gelden oor de sociale politiek. Dertien jaar lang heeft ons volk onder leiding van P.v.d.A.-ministers gebmwtt aan zijn «ociale zekerheid. Maar die draad is op 11 december afgeknapt, aldus het pamflet. Oud-minisier Suurhofi beeft nog net het wetsontwerp weduwen- en wezen verzekering kunnen indienen en er moet nog een herziening van de inva liditeitswet plaatsvinden. Moet dit werk worde voortgezet, of moeten wij de kans lopen dat het blijft liggen" Deze vraag sieli hel P.v.d.A.-pamflct. En een ander pam fletje suggereert de kiezer ronduit dat „zijn toekomst in gevaar is." VOOR wat de wettelijke weduwen- en wezenverzekering betreft heeft de Tweede Kamer thans de sugges- ties van de P.v.d.A.-propaganda wel afdoende gelogenstraft. In snel tempo heeft cic Kamer het wetsontwerp afgehandeld. Daarbij is opnieuw gebleken, dat in werkelijk heid alle constructieve groepen in ons land san de voorbereiding van deze wet hebben meegewerkt. Wij verheugen ons over deze snelle gang van zaken. Natuurlijk zijn er nog wel verlangens. Het is echter een goe de gedachte over een paar jaar nog eens na te gaan waar in de wet straks onvolkomenheden blijken te zitten om dan aan de hand van de praktijk tot wetswijziging te komen. Aan de invoering van de wet ligt thans, na behandeling door de Eerste Kamer, uiets meer in de weg. want de financiering brengt geen bezwaren met zich mee. Een gedegen stuk werk is voltooid en daarmee is tegelijker tijd een onzuiver element in de ver kiezingspropaganda van de P.v.d.A. verwijderd. Reis van Maemillan een mislukkin Advertentie Zon op Zon onder ouderde invaliditeitswet behoeft men evenmin in het onzekere te ver keren. Ook onder de invaliden heerst nood. Leniging daarvan is urgent. Een SER-advies ligt bij de regering. Kort geleden heeft minister Beel nog in de Tweede Kamer medegedeeld, dat op het departement van Sociale zaken aan het in te dienen wetsont werp met kracht wordt gewerkt. Er zijn echter nog een aantal tech nische moeilijkheden op te lossen. Zo dra dat is geschied, zal het ontwerp bij de Staten-Generaal worden inge diend. Ook aan de voorbereiding van een herziene invaliditeitswet hebben alle constructieve groepen in ons land meegewerkt. Het is misleidend het zo voor te stellen alsof met het vertrek van oud-minister Suurhoff deze zaak wel zal blijven liggen. EEN bijzondere medewerker van Het Vrije Volk heeft onlangs de huidige invaliditeitswet smalend ..een pronkstuk van vooroorlogse chr. socia le politiek" genoemd, omdat de uitke ringen altijd te laag zijn geweest." De invaliditeitswet is van Talma en was inderdaad een pronkstuk van chr. sociale politiek. De wet werd door de Tweede Kamer in 1913 met 54 rechtse tegen 35 linkse stemmen aangenomen. Die linkse stemmen waren van de so cialisten en allerlei soorten liberalen. Het is een leugen te zeggen, dat de uitkeringen te laag waren gesteld. Zij waren gezien de toenmalige hoogte van de üoorsneelonen en van de kos ten van het levensonderhoud redelijk. De wet werd echter, omdat kort na de aanneming het kabinet-Heemskerk viel en' hel linkse kabinet-Cort van der Linden de zaak liet liggen, pas in 1919 ingevoerd. De muntontwaarding heeft later de goede werking van de wet ontkracht. Vandaar de toeslagen, die nu ook al weer ver onvoldoende zijn. De komende nieuwe wet zal dat al les moeten opvangen. Er is echter niet de minste aanleiding nu af te gaan ge ven op Talma's sociale wetgevende arbeid, zonder diens naam te noemen. Integendeel, het waren en daar mag nog wel eens weer aa~ herinnerd worden de socialisten die Talma's vooruitstrevendheid op geen stukken ha konden bijhouden en hem op alle thogelijke manieren de voet hebben 'dwarsgezet. Wie boter op zijn hoofd heeft, moet hiet in de zon gaan lopen. I kE reis van Maemillan naar de Sow jet-Unie is op een mislukking uitgelopen. De besprekingen tussen de Britse premier en zijn Russische ambtgenoot Chroestsjew zijn eigenlijk reeds geëindigd, heovvcl het bezoek van Maemillan nog niet ten einde is. Maar de Russische leider heeft er met zijn „diplomatieke kiespijn" een eind aan gemaakt (Chroestsjew vergezelde Maemillan gisteren niet zoals afgesproken op zjjn rondreis door de Sowjet-Unie; hjj liet weten dat hy „een afspraak met de tandarts" had). Het is echter bekend geworden dat de Sowjet-premier gisteren na het vertrek van het Britse gezelschap in het Kremlin nog besprekingen heeft gevoerd met een delegatie uit Irak. De Amerikaanse Senaat heeft don derdagavond een debat van drie uur gehouden over de kwestie-Herlijn, De bontmuts, die da Britse penner Maemillan bij zijn aankomst 'm Moskou droeg, is in Engeland tot een mode- rage geworden. En niet alleen in Engeland. Zelfs in het hart van Am sterdam zag onze fotograaf een heer met een MacttiUlan-muls. waarin een toon van grote bezorgdheid overheerste. De democratische senator Dodd verklaarde, dat de Ver. Staten met het oog op het Russische ultima tum ten aanzien van de Berlijnse kwes tie dat op '27 mei afloopt onmid dellijk moeten beginnen aan een pro gram van 90 dagen om het Ameri kaanse volk, de economie en de defen sie voor te bereiden op alle eventuali teiten. Senator Mansfield, die onlangs be sprekingen tussen Oost- en Westduitse leiders over de toekomst van Berlijn en geheel Duitsland voorstelde, ver klaarde dat de vooruitzichten van dit ogenblik donker zijn. Er zou bij onge luk of met opzet een oorlog, op grote of kleine schaal, kunnen ontstaan. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Defensie heeft vandaag, naar aanleiding van een be richt van het ïnbloedrijke Franse blad Le Monde verklaard, dat een eventuele beslissing om de Amerikaanse strijd krachten in Europa met het oog op de Berlijnse crisis te versterken, een. ge heime order van de commissie van Amerikaanse stafchefs zal zijn, maar dat hem omtrent een dergelijk bevel niets bekend was. Ook van een alarm toestand bij de strategische luchtmacht wist hij niets. (Le Monde meldde gis teren o.m. dat de Ver. Staten overwe gen versterkingen naar Europa te zen den en dat de Amerikaanse strategische luchtmacht waarschijnlijk spoedig in staat van alarm zou worden gebracht). Volgens het conservatieve Britse blad Daily Telegraph moet premier Chroest sjew hebben verwacht dat premier MasmiUan met bepaalde voorstellen naar Moskou zou komen. Toen dit niet het geval bleek te zijn, hield hij zijn In HUtnLvri-, Njauaiauid. werden vuurwa pens en belnxen uitgereikt aan Afrikaanse politiemannen, nadat in dit gebied onlusten waren uitgebroken. De toestand in het land Is onoverzichtelijk. Groepen negers schijnen sommige belangrijke wégen te hebben af gesloten. waardoor de verbindingen met Brits-Oost-Afrika gevaar lopen. Bij het oplossen van de kwestie nicuw-Guinea moet geweld vermeden worden, heeft de Indonesische minister Soebandrio in het parlement verklaard. Maar hy voegde eraan toe: «Als Indonesië het gevoel of een be wijs zou krygen, dat het de bedoeling van de Nederlanders is geweld te ge~ ©ruiken, kan het vanzelfsprekend niet werkeloos blijven De arrestaties van Afrikaanse natio nalisten in Zuid-Rhodesia vinden nog steeds voortgang als uitvloeisel van de noodtoestand die in verband met on geregeldheden tvclke in het aangren zende Nyasaland hebben plaatsgehad, is uitgeroepen. Premier sir Edgar Whitehead heeft gisteravond bekend gemaakt dat de meeste van de gezoch te 506 leiders van het nationalistische Afrikaanse Congres zich thans in de gevangenis bevinden. De noodtoestand is uitgeroepen om te voorkomen dat de ongeregeldheden in Nyasaland zouden overslaan naar Zuid-Rhodesië. De gevangen nationalisten kunnen dertig dagen worden vastgehouden. Intussen zal het koloniale bestuur nieuwe veiligheidsmaatregelen door het parlement laten behandelen die van kracht worden als de noodtoestand afloopt. In Noord-Rhodesië of Nyasaland is de noodtoestand niet afgekondigd, of schoon de nationalisten in de cen trale provincie van Nyasaland wegver sperringen hebben opgericht en de enige wegverbinding tussen Nyasa land en Tanganyika beheersen. Premier Whitehead heeft op een persconferentie meegedeeld dat hij de noodtoestand had afgekondigd om de Centraal Afrikaanse Federatie (Zuid- Rhodesië, Noord-Rhodeslc en Nyasa land) te redden van het extreme natio nalisme dat „fataal" zou zUn. De' staking bij de Kariba-dam in Zuid-Rhodesië, die tot daden van ge weld dreigde te leiden, is geregeld. Officieel is gisteravond in Salisbury bekend gemaakt dat de Afrikaanse arbeiders die om hoger loon staakten, weer aan de slag zijn gegaan. De har de kern der staking, ongeveer 200 Afrikanen die geleid werden door een raddraaier uit Nyasaland, zijn ontsla gen. De andere stakers gingen daarna aan het werk onder het waakzaam oog van militairen en een politie- knokploeg. Ook elders in Afrike duurt de on rust voort. In een inheemse stad bij Pretoria (Zuid-Afrika) heeft de poli tie ongeveer 2.000 inheemse vrouwen uiteengejaagd die protesteerden, tegen de invoering van persoonsbewijzen voor vrouwen. 22 mensen werden ge wond. Er zyn zeven arrestaties ver richt. Het personeel van het stadsvervoer in Leopolds-tad in Belgisch Kongo is een rilde staking begonnen. Zij eisen, naar verluidt, een loons verhoging van 500 frank per maand, verbetering van de verhouding tussen werkgever en werknemer en duidelij ke bepalingen ten aanzien van het ver strekken van premies. Op het ogen blik verdienen zij gemiddeld 1500 frank per maand met een premie voor „goede dienst", als zii geen ongeluk ken hebben veroorzaakt. Het openbaar ministerie van Leo- poldstad heeft opdracht gegeven tot vrijlating van Arthur Pinzi, burge meester van de Afrikaanse wijk Ka- iamoc. die sinds de ongeregeldheden van 12 januari in hechtenis werd ge houden. Hij behoort tot de leiders van de Abako-beweging, die voor een groot deel van deze ongeregeldheden ver antwoordelijk werd gesteld en om deze reden verboden. Voor het onderzoek is het niet meer nodig, dat Pinzi gevan gen wordt gehouden, aldus het open baar ministerie. rede en waren de besprekingen zo goed als vooroJk aldus, hei Britse blad. De ijtfow YorkHerald Tribune schrijft dat Chroestsjew met zyn rede van dinsdag en dj» kiespijn van don derdag het beeld opgeroepen heeft van een werkelijk meedogenloze man, die bereid is oorlog te riskeren om zijn doel te bereiken. Waarom hy dit heeft gedaan is onduidelijk aldus dit blad, doch het voornaamste is, dat het Wes- t enzich op alles moet voorbereiden. In het Canadese parlement werd gis teravond ook ongerustheid geconsta teerd ten aanzien van de kwestie-Ber- lijn. Oppositieleider Lester Pearson, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, stelde voor een topconferentie in India te houden. Maemillan en zijn minister van Bui tenlandse Zaken, Selwyn Ltoyd. bevin den zich op het ogenblik in Kiew, in de Oekraïne. Zij worden niet voor maandag in Moskou terugverwacht. Er zullen dan in de Russische hoofdetad nog wal enige besprekingen met. de Russen worden gevoerd, maar waar schijnlijk alleen voor de opstelling van het slotcommuniqué. Er wordt, naar verluidt, niet meer gesproken over het sluiten van een Brits-Russisch nietaanvalsverdrag. Dit zou het gevolg zijn van een mededeling van Macmillin aan Chroestsjew dat een dergelijk verdrag, indien het niet in verband zou staan met de andere, nog onopgeloste Internationale vraagstuk ken, niet vee! zou bijdragen tot ont spanning in de betrekkingen tussen Oost en West. Overigens betekent de Britse me dedeling van gisteravond nog ntet dat de definitieve beslissing al is geval len. Het voltallige Engelse kabinet zal nog over de zaak van de lan- Ij ET Vrije Volk" t~1 „Bescherm de schrijft: particulieren (voor zover ze geld hebben) en pluk de gemeenschap zou eeD mooie (en waarheidsgetrouwe) conservatieve verkiezingsleus zijn". Er valt van de gemeenschap niets te plukken als niet eerst de particulieren het geld voor haar verdiend hebben. Deze grondwaarheid wordt door de socialisten met hun staatsoverschat- ling miskend. De I.A.T.A., de internationale orga nisatie voor luchtvervoer, heeft beslo ten met ingang van -1 april aanstaande de passagierstarieven voor straalvlieg tuigen op de Noordatlantische route te verhogen. De prijs voor een retour per straalvliegtuig in de economy- of toe ristenklasse wordt 130 galden hoger; een eerste klasse retourvlucht zal on geveer 160 gulden daurder worden. Bo vendien zullen de transatlantische ta rieven voor alle klassen en voor alle vliegtuigtypes met ongeveer twee pro cent worden verhoogd. De nienwe re gelingen gelden voorlopig voor een jaar. In september zal de IATA beslis sen wat er na 31 maart 1960 dient te geschieden. De verhogingen, van de tarieven voor straalvliegtuigen waren geëist door maatschappijen, die nog geen straaltoe- stellen in het verkeer over de Atlanti sche Oceaan gebruiken en daardoor minder zaken. doen. De I.A.T.A. heeft besloten de vracht prijzen over de Atlantische Oceaan voor sommige goederen drastisch te verlagen, zoals voor auto's, landbouw machines en chemicaliën. De nieuwe tarieven zullen ruim een derde 3ager liggen. Er zullen voorts lagere tarieven wor den geïntroduceerd bij de z.g. vakantie trips en intensieve tours. Met ingang van 1 april zullen de sandwiches in de toeristenklasse wor den afgeschaft. Men heeft de bepaling zodanig gemaakt, dat koude maaltijden zullen worden opgediend en ook het aantal te serveren dranken, tot nu toe alleen mineraalwater, koffie en thee, wordt uitgebreid. dingsrechten iu Singapore moeten spreken. Tot nu toe is daarvan nog niets gekomen, omdat eerst hel over leg over Cyprus er plotseling tussen kwam, en daarna premier Maemillan naar Moskou reisde. Aanvankelijk was vastgesteld dat de KLM tot 28 februari (dus morgen) twee keer per week naar Singapore mocht vliegen, en daarna hoogstens een maai per week daar een eindlanding zou mogen maken. In afwachting van na dere beslissingen zal de huidige rege ling twee wekelijkse vluchten dus gehandhaafd blijven. Hoe de eindbeslissing zal uitval len is nog niet te zeggen. Het pers bureau Ass. Press verneemt uit di plomatieke kringen in Londen, dat de Britse regering waarschijnlijk niet zal terugkomen op haar besluit het aantal landingen terug te brengen van twee tot één per week, In Den Haag echter toont men zich thans zeer optimistisch. De bemande Amerikaanse raket X-15 zal in maart de eerste proefvlucht ma ken. De raket zal door een straalbom- tnenwerper van het type B-52 op een hoogte van 15 km gelanceerd worden en vervolgens in glijvlucht naar zün basis Edwards in Californië terugkeren. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) [EGENT1EN JAREN van angst zijn voorbij voor mevrouw Van der Linden te Montfoort: de Duitse bom. die haar zes weken oude zoontje doodde, niet explodeerde en sindsdien onder de vloer van haar alkoofje bleef liggen, werd gister middag door mannen van de Hulpverleningsdienst en de B.B. gedemonteerd en weggehaald. HET gebeurde op de Tweede Pink steren. Een regen van bommen De bom viel in de meidagen van 1940. Tijdens een bom bardement op Montfoort. waar. zoals de Duitsers wisten," een nogal belangrijke Nederlandse militaire staf zijn intrek had genomen, die echter - wat de Duitsers niet wisten al een paar dagen voor het bombardement naar elders was vertrokken. DE Brit Church tse staatsman Sir Winslon rchili brengt on het ogenblik met lijn vrouw en de Griekse sciieeps- magnaat vu muhi-niiljoimir Oaassis een bezoek aan de Canarische eilanden. Deze fntn van de S4-jarioe Brit. die a is bescherming tegen cle felle zonne stralen een reusachtige hoed draagt, is genomen te Puerto d» la Luz. op het dromerige stadje, In het cen trum waarvan een hoge stapel stenen kanonskogels ligt ter herinnering aan een beleg tijdens de tachtigjarige oor log. De heer en mevrouw W. G. van der Linden zaten in de kerk. Hun doch tertje was thuis gebleven om op het tweede kind te passen, dat zes weken tevoren geboren was. De eerste bommen vielen op hel kerkhof achter de kerk. De explosies deden de ramen van het bedehuis ill stukken springen. De kerkgangers vluchtten de straat op en waren er ge tuige van hoe een der huizen in de buurt een voltreffer kreeg: drie doden. Ook zagen zij nog veel meer bommen vullou, maar wonderlijk genoeg ont plofte er geen enkele. Zij verdwenen hier en daar in gevels en daken of huppelden over straat als door kwa jongens weggeworpen stenen, maar de explosies bleven uit. Ze holden naar huis, de Van der Lindens, maar halverwege kwam een buurman het hun al vertellen: kleine Pietje was getroffen. De bom was door het raam van de slaapkamer naar binnen gegaan, was dwars door het wiegje geslagen en had vervolgens via het plafond, een muur en de vloer een weg gezocht naar beneden. J—I ET Nederlandse leger capituleerde en er kwam een Duitse officier kyken of die bom daar in het huisje in de Verlengde Hoogstraat «og kwaad kon. Rustig laten liggen, zei die Duitser. Die zou niets meer doen. Maar de huis baas. de lieer H. J. van Ooijen van de carrosseriefabriek, die eigenaar is van het hele rijtje rode-pannen-huisjes aan de Verlengde Hoogstraat ver trouwde het zaakje niet en liet een 25 centimeter dikke betonplaat leggen boven de plaats waar men meende dat de bom zich in de grond had geboord. Nou kon-ie ploffen, dacht meneer Van Ooijen. Dat was vry naïef, maar wat wist de doorsnee Nederlander van oorlogstuig in die tijd MONTFOORT leefde verder. De herinnering aan het bombarde ment van merendeels blindgangers vervaagde naarmate de verse stenen m sommige gevels verkleurden, en aan de bom in het huis van de Van der Lindens dacht zowat niemand meer: die had zichzelf begraven. Alteen mevrouw Van der Linden vergat hem niet. Hy was geen moment uit haar denken weg. Wel ging ook bij haar het leven door: er kwamen aebt funderen by, en haar man kreeg het Zie rerder pap. 3 4e kol.)'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1