Derde tegen stelling Onderzoek militair aankoopbeleid Staf en Kranenburg hadden onduidelijke ta Ordeverstoringen houden aan in Afrika A Eis 3 weken in nasleep zaak-majoor K. Koningin bij opening Boekenweek iSS E.G.K.S.-plan ter bestrijding van kolencrisis 3 TIJsseling T ekortkomingen toegegeven Opnieuw doden en gewonden Koopt op tijd uw zekerheid Een vraag „Openbaar gezag beledigd" r~ Honderden inwoners van Teteringen tekenden petitie Dit weekeinde raket van VS langs maan? r r N H NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK TEGEN HAAGSE JOURNALIST: ZATERDAG 28 FEBRUARI 1059 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4231 V Directeur: H IJfcJ RUIG IkmlilredHCteur. Ui J A H J S MKlJINS SLOT DE LA PROMENADE DE WOESTE HOEVE (Van onze parlementaire redacteur1) DE bijzondere commissie uit de Tweéde Kamer, welke 8 mei 1958 werd benoemd om een onderzoek in te stellen naar het militaire aankoopbeleid is tot de conclusie gekomen, dat de politieke verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen en dus ook voor de geconstateerde fouten niet duidelijk kan worden vastgesteld. De taakafbakening tussen de minister van Defensie, ir. C. Staf, en de oud-staatssecretaris van Oorlog, mi*. F. J. Kranen burg, is niet duidelijk geweest. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de minister, zo zegt de commissie in haar heden verschenen rapport, maar de staatssecretaris had geen functie mogen aanvaarden, die feitelijk en politiek niet duidelijk was en welke hij toch jarenlang heeft vervuld. De commissie is dan ook van oordeel, dat voor iedere zaak apart dient te worden vastgesteld, waar de verantwoordelijkheid voor (ie genomen beslissingen ligt en het onderzoek, dat zij heeft ingesteld naar de activiteiten van verschillende diensten een onderzoek, dat met grote accuratesse en onpartijdigheid heeft plaatsgehad heeft dan ook niet het resultaat gehad, dat velen ervan verwachtten, al blijkt uit het rapport wel, dat de publikaties, welke in de loop der jaren over het militaire aankoopbeleid in diverse dagbladen zijn verschenen, overdreven waren. üe voorzitter van de bijzon dere commissie uit de Twee de Kamer, welke een onder zoek heeft ingesteld- naar het militaire aankoopbeleid, de heer Koersen, brengt ver slag uit. Van links naar rechts de. kamerled-en Rit meester, Wierda, Koersen, Huygens (griffier), Visch en Koopman. é==rdJI~4LJu^ pLUlMLO -S groningen j deaierslijst op aanvraag Ware proporties J ff y %ijn dolgelukkig.* meubelfabrieken in Nij kerk! Rotterdam Witte Ut V, ,.i:_,:r. 2» IV-.-1 it.i.'iu i.i Postbus *112 P tstt'.ro N42(.*14 Kiacirtendfenat ab mo-menten. IR:!»- 19.30 uiii Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 "s-Gravcnhagc: Huygensplein 1 - Telefoon 1B34B7 (3 lilnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachtendienat: 18.30—19.30 u. Telef 362569 Dordrecht: Spuiweg 132 - Telcf. 4570. Klachtendienst na 17.30 uur Schiedam: Lange Haven 73 - Telefoon 67488. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 1 7.00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tol morgenavond) AANHOUDEND ZACHT. Droog en overwegend zonnig weer. Meest matige zui delijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaas of Iets lagere. Dlorgen: Zon op: 7.28 Maan op: 1.08 onder: 18.18 onder: 10.33 dr. J. van Baal is nu ook van R.K. zijde een brochure verschenen over Nieuw-Guinea en wel van het K.V.P.-kamerlid Bernard Verhoeven Ook deze brochure is goed werk. De strekking ervan is in belangrijk op zicht gelijk aan die van Van Baal. Is er ten aanzien van dit punt, on ze verantwoordelijkheid ten aanzien van Nieuw-Guinea, wereens temming lussen K.V.P. en A.R., de heer De Loor, burgemeester van Delft, Eerste- Kamerlid van de P.v.d.A., die ons al eens eerder verrast heeft met uitla tingen over onze verhouding tot Indo nesië die nog al anti-Nederlands wa ren, heeft thans te Djakarta ver klaard op een vraag of zijn opvattin gen t.a.v. Nieuw-Guinea in Neder landse politieke kringen worden ge deeld dat er in dit opzicht in de laat ste tijd wijzigingen zijn opgetreden. De heer De Loor doelt daarmee ken nelijk op het gewijzigde standpunt van de P.v.d.A. ten aanzien van Nieuw-Guinea. Door dat In Djakarta nog eens ex tra te onderstrepen heeft hij de con- traverse tussen de socialisten en de andere partijen te dezer zake ver scherpt. Immers de heer De Loor stelt zich in Djakarta thans op tegen de poli tiek van de Nederlandse regering. Hij doet dat voor een Indonesisch ge hoor. Hij ondermijnt daarmee de po litiek van de Nederlandse regering. In een omdat we zo snel leven grijs verleden placht de heer Frans Goedhart dat te doen Die ging toen boeken aanbieden aan Soekarno. Magr de heer Goedhart is er nader hand van genezen. Doch nu doet de heer De Loor hetzelfde Majoor Koopmann faalde i ADVERTENTIE) HOTEL-CAI E-RE3TAURANT O A Aft N AMAL1ALAAN 1 - TEL. 0 2934—2913 Gunstige ligging in het centrum van het dorp, 3 minuten van het station en In directe nabijheid van prachtige bossen ■k PRIMA KEUKEN M ZEER VERZORGDE WIJNKELDER ET is goed ons te realiseren dat de breuk tussen ons en de P.v.dA. niet alleen ligt in de consti tutionele en sociaal-economische poli tiek maar dat zij er ook is met be trekking tot het inzake Nieuw-Guinea te voeren beleid. Wat de P.v.d.A. wil en wat wij willen sin it eikander uit. De F.v.d-A. wenst een Nieuw-Gui nea beleid gericht op een internatio nale regeling van dit vraagstuk. Wij achten een internationale rege ling noch wenselijk noch mogelijk. Er is maar één weg goed en dat is de weg, die de Nederlandse regering, zowel onder Drees als onder Beel heeft bewandeld en die de socialisten nu verloochenen en dat is het aan vaarden van onze verantwoordelijk heid, het aanpakken van de zaak, er niet meer over kletsen en de Papoea bevolking zo spoedig mogelijk te ma ken tot burgers van een zelfstandig, zich zelf regerend gebied dat dan toi vrije keus van zijn 'itieke doelstel lingen zal kunnen geraken. Tot zo lang draagt Nederland de verantwoordelijkheid, die de P.v.d_A. niet meer aanwil of aandurft. Vandaar dat de P.v.d.A. zich tegen de wijzigingen van de dienstplicht wet verzet, een wijziging die het mo gelijk moet maken tot een zo doel treffend mogelijke bescherming van de bevolking van Nieuw-Guinea te geraken. Wij stellen onze verantwoordelijk heid voor Nieuw-Guinea ook in mili tair opzicht op de voorgrond. Het is duidelijk dat er hier tussen de P.v.d.A. en ons tegenstellingen zijn waardoor men een herstel van de breuk van 11 december tot de onmo gelijkheden moet rekenen. .ADVERTENTIE). HUIS VOOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN TEL. 0 67665S0 (Anno 1771» IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg ApeldoornArnhem, Specifiek wlldrestaurant te midden van de Veluwse jachtterreinen. In het bijzonder de vragen rond het proces tegen de inmiddels door het Hoog Militair Gerechts hof vrijgesproken majoor Koop mann, zijn door de commissie on derzocht. De conclusies waartoe zij komt, zijn voor de genoemde majoor niet vleiend. Duidelijk wordt uitgesproken, dat da ma joor heeft gefaald en dat hij in strijd met de voorschriften heeft gehandeld. Woordelijk zegt de commissie, dat zij niet de indruk heeft dat majoor Koopmann aan DE ordeverstoringen In Afrika hou den nog steeds aan. In Blantyre, h) Nyasaland werd gisteravond een Afrikaan gedood en liepen twee per sonen verwondingen op toen militairen het vuur openden op een menigte demonstranten. In het nabijgelegen Zomba hielden driehonderd Afrikanen een rumoerige betoging en schreeuwden „kwacha'' (vrijheid) toen twee Afrikaanse vrou wen werden vrijgesproken van onwet tige samenschol'ng. In Salisbury; r> VjpfdttBd w Zuid- Rhodes'ë. viel een dode toen militairen •en bajonetcharge uitvoerden op de- (Advertentie) f Advertentie) Zon op Zon onder IN een verkiezingsorgaan van de V.V.D lezen wij, dai de V V.D. ofschoon officieel geen Christelijke partij, „Qtmmer zondigt tegen de Christelijke principes.' Dat ls de zelfgenoegzaamheid van de heer Van.Hiel in het kwadraat. In hetzelfde orgaan lezen wij ove rigens dat prof. Zijlstra een grooi voorstander is van een regering met socialisten. Daarom heeft prot. Zjjlstra dan ze ker op il december met de socialis ten gebroken! Daarom heeft hij dan zeker op de Ueputaten-vergadering en op tal van andere vergaderingen .esproken van de noodzaak dat er -en Christelijk Kabinet moest komen, dat ts een ka binet in ieder geval ook zonder socia listen. Hoe dit verhaal vaa V.V.D.-zijde zich verdraagt met het nimmer zon digen tegen Christelijke principes is een vraag, die de liberale hereD maar eens moeten bcantwöorden. Wegens belediging van het openbaar gezag en smaadschrift is gisteren voor het Haags gerechtshof tegen de 70- jarige Haagse journalist J. F., hoofd redacteur van het weekblad „De Nieuwsbrief", een gevangenisstraf van drie weken geëist. De rechtbank had de journalist vrij gesproken, maar de officier van Justi tie, die een geldboete van ƒ200 of 20 dagen hechtenis had geëist, was van dit vonnis in beroep gegaan. F. had in zijn blad over de zaak tegen majoor K. geschreven. Een van zijn artikelen uit het weekblad had hü als advertentie geplaatst in een landelijk ochtendblad De Telegraaf De journalist-had onder meer geschre ven over „nazipraktijken" en „Gcstapo- methoden" bij het onderzoek en verder over éen samenzwering. Hij deed dit in een artikel, waarin hij de behan deling van de zaak tegen majoor K. voor de krijgsraad besprak. Majoor K. heeft, zoals men weet, terecht moeten staan, beschuldigd van het aannemen vr.n giften, maar het hoog militair gerechtshof sprak hem destijds vrij. F. zei, dat het niet zijn opzet was geweest te beledigen. Met „Gestapo- methoden" en „nazipraktijken" had hij alleen bedoeld rechtsonzekerheid en willekeur. De Amsterdamse advocaat mr. W. J. Spanjaard, die gistermiddag als laatste getuige werd gehoord, zet dat hij dit eveneens zo kon zien. Voorts verklaarde deze advocaat, die dikwijls de kopij van F. nazag, dat hij in deze artikelen van F. geen nodeloos kwet sende punten had gevonden. Zes getuigen die 's morgéns waren gehoord, bleven allen bij hun voor de rechtbank afgelegde verklaringen. Deze getuigen waren de vroegere advocaat van majoor K„ mr. W. J. van Es, ma joor K. -zelf en zijn echtgenote, een ■veiligheidsambtenaarvan bet minis terie van Oorlog, een luitenant-kolonel van de marechaussee en de officier- commissaris bij de krijgsraad te velde west. De advocaat-generaal, mr. F- Baron van Voorst tot Voorst sprak in zfjn monstranten, die protesteerden tegen de berechting van twee bestuursleden van het nationalistische Afrikaanse Congres. In Leopoldstad, de hoofdstad van Belgisch Kongo, verklaarde de hoofd- burgemees^er, Tordeur, dat in de stad nieuwe onrust broeit ais gevolg van de voortdurende ordeverstoringen in de omliggende plaatsen. In de binnen stad van Inkisi, 90 km ten zuiden van Leopoldstad, werden auto's en gebou wen met stenen bekogeld door groepen werkloze jonge Afrikanen. Een Euro pees zakenman en drie betogers werden gewond. De directie van de vervoermaat schappij van Leopoldstad heeft vrijdag haar Afrikaanse autobuschauffeurs en conducteurs een loonsverhoging toege zegd. Hierdoor is *cn einde gekomen aan een staking van het autobusperso neel, die 36 uur heeft geduurd. het in hem gestelde vertrouwen heeft voldaan en dat hij niet de waakzaamheid ten opzichte van de leveranciers heeft betracht, welke in zyn functie van hem zou mogen worden verwacht. Het rapport van de commissie is vrij wel onmiddellijk gevolgd door een no ta van opmerkingen van minister Staf. Daarin stelt de minister, dat hü nim mer heeft willen verbergen, dat het beleid van hemzelf en van de voorma lige staatssecretaris, alsmede van hun medewerkers, tekortkomingen heeft vertoond. Hü juicht het echter toe, dat ook de commissie tot de conclusie is gekomen, dat het aanschaffingspro- gram in het geheel genomen is gerea liseerd en dat door het rapport van de commissie „op de meest gezagheb bende wüze de door verschillende be togen en publikaties bij het Neder landse volk gewekte indruk wordt weggenomen als zouden met name in het Directoraat Materieel Landmacht onbekwaamheid en onzuiverheid hoog tij vieren." HOEWEL de commissie inderdaad de beschuldigingen tot de ware proporties terugbrengt, zün er in het aanschaffingsbeleid toch wel ernstige fouten geconstateerd. Maar de com missie en de minister wüzen erop, dat men te maken heeft met een zeer groot bedrijf, dat in zeer korte tijd moest worden opgebouwd. De snelheid welke bij de opbouw van ons leger in NAVO-verband moest worden bereikt en hei gebrek aan voldoende geschoold personeel zün in feite de oorzaak van de gemaakte fouten. Minister Staf legt in zün nota nog eens duidelük uit, welke bedragen bij het departement van Oorlog werden besteed aan de aanko pen. In totaal is in de loop van de jaren, waarover wordt gepubliceerd f 1950 miljoen voor aankopen bestemd ge weest De binnen dit bedrag vallen de transacties, waarover door de com missie is gerapporteerd, hebben onge veer f 37 miljoen aan uitgaven ge vergd De als gevolg van fouten of minder doordacht handelen veroor zaakte werkelijke schade vormt van laatst genoemd bedrag slechts een kleine fractie. requisitoir eerst over de vrijspraak van majoor K. Deze vrijspraak zegt Biet dat majoor K. onschuldig is, maar slechts dat er geen wettig en over tuigend bewijs voor zijn schuld is ge leverd. Dit, aldus de advocaat, niet ab trap-na voor majoor K., maar als ach tergrond voor deze zaak. Bü het lezen van de artikelen van F. moet iedere burger denken: het kan niet zo geweest zijn-als F. schrijft, meende de advocaat-generaal. Tenslotte wees hü er nog op dat F. reeds eerder is veroordeeld wegens majesteitsschen nis. De verdediger, mr. R. Stoffels uit Amsterdam, voerde in zün pieidooi- aan dat ,<de artikelen en de bewuste passages nief als belediging waren be doeld. - Het hof zal over veertien dagen arrest wijzen. De voorzitter van de-.BÓge Autori teit deiEuropese Gemeenschap ,voor Kolen en Staal, de Belg Finet, heeft een. uit drie ponten bestaand pro gramma van de Hoge Autoriteit, uit eengezet. Dit plan heeft ten doel de kolencrisis in Europa te overwinnen* Tijdens de donderdag door leden van de Hoge Autoriteit met leden van de Franse en de Westduitse regering ge voerde besprekingen heeft de Hoge Autoriteit de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Het uitwerken van een actieplan^ waarbij de kolenproduktie der gemeen schap op het huidige peil wordt ge handhaafd. ié' 2. Beperking van de koleninvoer uit landen, die niet tot de gemeenschap behoren. 3. Financiële hulp van de gemeen schap ten einde de iökomsten der mijn werkers op hetzelfde peil te houden als tijdens perioden van volledige werk gelegenheid in de mijnbouw. Het doel van deze maatregelen, is niet de werkloosheid geUjk over de landen der gemeenschap te verdelen, maar de dreiging der. werkloosheid voor de mijnwerkers in de EGKS weg te nemen en tevens financiële hulp- te verlenen aan de mijnwerkers, die slachtoffer zijn geworden van de'.reces- sie in de kolenindustrie of "dit in de toekomst zullen worden, aldus Finet. Solidariteit binnen de gemeenschap moest volgens Finet geen holle frase zijn.- België heeft de raad van ministers van de Europese Kolen- en Staalge meenschap gevraagd de noodtoestand af te kondigen voor de kolenindustrie. Maar van goedingelichte züde wordt vernomen dat het Belgische verzoek niet door de raad in behandeling zal worden genomen. De ministers zullen maandag ht Luxemburg büeenkomen. Een noodtoe stand zou betekenen dat de gemeen schap produktiehoeveelheden kan vast stellen en maatregelen kan nemen in zake de invoer van kolen uit landen buiten de EGKS. (Advertentie) ..Laat burgemeester blijoen"' Bijna een derde deel van dc 2500 in woners van Teteringen heeft gister avond tijdens een vergadering zijn in stemming betuigd met het streven van een uit de burgerij gevormd actie comité om de burgemeester, de heer L. van G., voor de gemeente te be houden. Zoals gemeld, heeft de burgemeester ontsiag gevraagd nadat gebleken is dat hü in zün vroegere functie van com mies np de gemeentesecretarie in Dongen de opbrengst van collectes, acties enz. met gelden uit de gemeente kas verhoogd heeft, waarvan hü zelf echter geen voordeel heeft gehad. De aanwezigen ondertekenden een petitie aan de commissaris der Konin gin in Noord-Brabant, waarin men er op aandrong dat deze zün invloed zal aanwenden om burgemeester L. P. van Gils, die het voile vertrouwen van alle ingezetenen heeft verworven, te be houden. Ook werd een telegram ge stuurd naar de burgemeester, waariD de wens werd uitgesproken hem in on geschokt vertrouwen te mogen behou den. Dr. T. de Mo!!, voorzitter van het actiecomité, zei dat het doel van het comité is. aan te tonen dat de oorzaak van deze verstoring van het vruchtbare werk dat de burgemeester met zoveel geestdrift voor de gemeenschap heeft ondernomen, gelegen is in een admini stratieve onjuistheid by de hantering van toelagen voor sociale doelstellingen, waarbij geen persoonlijk voordeel, maar naad onomstotelijk is vastgesteld, per- soonlüke financiële nadelen door het inbrengen van eigen gelden mede het gevolg is geweest. Aan h. m, koningin* juliana worden hier voorgesteld de sopraan Ina Nahnys en de regisseur Theun Lammertse, die medewerkten aan de vertoning van „De zwarte bruid" In de Amsterdamse Stads schouwburg ter gelegenheid van de opening van de 24ste Boekenweek. In het midden de heer Chr. Leef- iang, voorzitter van de propaganda- convmissle voor het Nederlandse boek. (Zie voor verslag elders In deze editie). Abbott Lab. keert een regelm. kwart.div. uit van S0.43 Cuba Northern Rwys Nettoverlies 6 maanden per 31 dec. f 248,000. Dit weekeinde zal het Amerikaanse leger van de raketbasis Cape Canave ral een nieuwe maanraket afvuren, die in vier trappen een satelliet in een baan om de zon moet brengen. Het projectiel stond gisteravond ge reed op de af vuurplaats. dal wjj 41 onze meubelen gekocht hebben bij Levering rechtstreeks met volle fabrieksgarantie. Onx& fraai in kleuren titti^muverdm Catalogus T i tenüen try u gaarne gratis aan* *roag torn, Vtaa# hem vandaag nog aan*'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1