Macmiïlan s bezoek aan Rusland ten einde Wil Erhard geen president zijn? 't Blijft lente Koopt op tijd uw zekerheif tevreden' Nieuwe dam en verdwijnende haven Druk op knop - MACHINE OVERHOORT DE LES Één en al oog voor kapsel m. PLAN VOOR ZEER NAUWE SAMENWERKING IN DE BURGERLUCHTVAART Pionier IV uit de koers Macmiïlan sprak voor Russische televisie j Kleine verschoppeling I wordt vertroeteld r Chr. Van den Heuvel NU MOSKOU MILDER GESTEMD IS: CHROESTSJEW Een verlies KLM-president Aler bevestigt: Topfunctionaris in Moskou ontslagen KLM-Friendships naar Midden Oosten Amerikanen nog argwanend Berk verloor van Van Heer de D0SBAG 3 MAART 1959 ZEVEOTIENRE JAARGANG No. 4236 r ADENAUER MORGEN BIJ DE GAULLE °P NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK CHURCHILL TERUG r Lof Naar Amerika Uzeren schoolmeester Tunesische president wil Afrikanen helpen STRAKS SATELLIET VAN ZON? CHROESTSJEW ZAl REDE HOUDEN IN LEIPZIG N J Directeur: H. DE RUIG Ka»sem voorspelt nieuwe revolutie in Irak N J V_ De belangstelling van de man op dit plaatje, de heer Charles Try uit Londen, gaat vooral uit naar het fraaie kapsel van de - juffrouw op de voorgrond. Beroepshalve trouwens, want de heer Try is haarkunstenaar, Deze deskundige was gisteren op het kappersconcours in Arnhem. „De Nederlandse vrouw kapt zich beter dan enkele jaren geleden", hoorde onze speciale ver slaggever hem zeggen. Wat hij nog meer hoorde èri zag staat uitvoerig op pag. 3. j Sandwiches Jubileum Damtitel van Amsterdam KotUidUM Witt# de Withstreat 28 - Te]et. 115700 M 11 Postbus A112 - Postgiro No, 424519. Klachtendienat abonnementen: 18,30—1930 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700, Huygensplein 1 - Telefoon 183487 (3 lijnen). Postbus 1081 - Postgiro No. 424887. Klachtendienat1830—1930 u. Telef. 36231». Dordrtch»! Spui weg 132 - Telaf. 4570. Klachtendienat na 1730 uur t gebied*™: Lange Haven 73 Telefoon slïle. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2,85 per maand. 17.90 per kwartaal. Imn nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. IhoiAM- (Geldig tot morgenavond) KOUDER Aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk enige regen, later gevolgd door opklaringen. Matige, morgen no en dan krachtige wind tussen zuidoost en zuidwest. Lagere temperaturen overdag. Morgen: Zon op: 7.22 Maan op: 4.11 Onder: 18.23 Onder: 13.16 -F Hoofdredacteur: Dr. J A, H. J. S BKUINS SLUT ,/t E schrokken gistermorgen wel W toen het telefoontje kwam dat Chr. van den Heuvel die morgen plot- leling was overleden. Ongeveer op de zelfde wijze als zijn vroegere aaaste medewerker, Willem Rip, een paar weken geleden. Een abrupt ein de. Schokkend voor de naaste betrek kingen en ook voor de vele vrienden van de overledene. Een hernieuwde heenwijzing naar het: Wees bereid, want ge weet de dag en het uur niet De laatste keer dat we Van den Heuvel zagen was bij de begrafenis van Rip- En al* we ons zijn verma gerd en ingevallen gezicht van toen herinneren dan is de dood van Van den Heuvel nu toch niet zo verras send. Want* hij droeg de dood toen al als 't ware in zijn gezicht. De voorlaatste keer dat we Van den Heuvel zagen was op een vergadering van de kiesvereniging te Leiden, waar schrijver dezes sprak en waar Van den Heuvel presideerde. Hij deed dat nog met grote toewijding, wekte de mensen op om mee te doen in de po litieke strijd, waar we nu midden in zitten. En nu is er voor hem het ein de en het nieuwe begin. p HRIS VAN DEN HEUVEL heeft V/ al zijn jaren gestaan in de vol heid van het staatkundig-maatschap pelijk leven. Hij werd een leidende figuur in de Christelijke Roeren- er, Tutodersbond en in de A.R. Partij. Elders in ons blad vindt men een uitvoerige opsomming van wat Van den Heuvel in zijn veelzijdige bestaan heeft verricht en wat daarin hoogte punten zijn geweest. Wanneer wij deze man moeten ka rakteriseren dan moeten wij zeggen dat hij principieel was en dat hij breed was. Voor velen gaat dat niet goed samen, principieel en breed. Men denkt dan dat principieel meer bij eng past. Van den Heuvel was het levende be wijs dat principieel en breed samen gaan. Van den Heuvel was een man uit de school van Kuyper.' De school zo als die in zijn jeugdjaren gevonden werd in de Gereformeerde Jongelings- bond. Wat hebben veel mensen daar een vorming opgedaan! Schouten ia er één van en Van den Heuvel was er één van.' Wat heeft de A.R, Partij aan dië schooi veel te danken gèhadï VAN DEN HEUVEL heeft, door Kuyper geleerd, zijn plaats ih dit leven gevonden. Hij wist waar voor hij stond en staan moest Hij herkende de tegenstander. Hij wist dat de achtergronden van de tegenstellingen in deze wereld van religieuze aard zijn. En hy wist daar om dat christelijke organisatie en christelijke politieke partij noodzake lijk zijn om in dit land een christe lijke maatschappijstructuur en sen christelijke staatsorde te behouden en te scheppen. Van die beiden is er iets in. Wij bewaren aan Van den Heuvel een bijzonder aangename herinne ring. En wij wensen zijn vrouw en kinde mi in deze moeilijke dagen de troost toe die gelegen is in de wetenschap dat hun man en vader met Christus is. Westen minder bezorgd over Berlijnse kwestie A ANVAARD1NG door Rusland van het principe van een confe- -l*- rentie van ministers van Buitenlandse Zaken heeft in West- Europa de hoop verlevendigd dat de Berlijnse crisis kan worden opgelost zonder oorlog. Diplomaten spreken van een verrassende koerswijziging van Chroestsjew na zijn weigering van vorige week om het Westen te ontmoeten anders dan aan de top en dan al leen nog op zijn voorwaarden. Westerse autoriteiten zekien dat de Russische nota nog altijd verre van bevredigend is. Zij zagen er een aantal addertjes in met name het vasthouden aan de wens dat Polen en Tsjeehoslo- wakije tot de conferentie worden toegelaten, om een „pariteit" tussen Oost en West te krijgen. Maar over het algemeen waren autoriteiten in Londen, Parijs en Bonn van gevoelen dat het voor naamste obstakel overwonnen is en dat er een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken tussen Oost'en "West zal komen, waarschijnlijk gevolgd door een topconferentie, voor iets beslis sends geschiedt ten aanzien van Berlijn. De Westduitse minister van Econo mische Zaken Ludwig Es-hard heeft verklaard dat hU een kandidatuur voor het presidentschap slechts dan wil aan vaarden indien dit met algemene stem men wordt goedgekeurd door zijn par. tijleden. Erhard is vorige week door het be stuur van de Unie van christendemo- kraten a!s partijkandidaat voor hel presidentschap gekozen. Later is hier tegen bezwaar gemaakt door degenen die van mening zijn dat Erhard te zeer nodig is om leiding te geven aan de Duitse economie. Uit de jongste verklaring van Er hard zou men kunnen opmaken dat hij zich ten slotte tegen de wil van Ade nauer in, niet voor het presidentschap beschikbaar zal stellen. De Westduitse bondskanselier dr. Adenauer zal morgen in Parijs aan komen voor besprekingen met de Fran se president de Gauile. Adenauer zal Parijs nog dezelfde dag om tien uur 's avonds verlaten. Hij zal worden vergezeld door o.a. zijn minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano en de onderstaatssecre taris van Buitenlandse Zaken, Van Scherpenberg. HET LENTEWEER houdt nog even aan. Vandaag kan er «el wat meer bewolking komen dan gisteren en zondag, maar voor het overige komt er niet veel verandering In het uitzonderlijk vroeee voorjaarsweer. Gisteren liep het kwik weer op tot 14 i 17 graden. Alleen In de kuststreek was het wat koeier door het kottde zeewater. De zeer zachte lucht werd regelrecht aangevoerd tilt het Mlddellandse-Zeege- bled. Advertentie) Zon Zon onder Sir Winston Churchill is gisteravond per vliegtuig in Londen teruggekeerd na een vakantie van. zeven weken in het buitenland te hebben doorgebracht. Churchill, die in gezelschap was van zijn vrouw, zag er gebruind en gezond uit. De Iraalcse premier Abdel Kassein, zei gisteren in een door radio Bagdad Uitgezonden rede, dat Irak binnen on geveer een maand „een grote revolutie" zal beleven. Met groot leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de sympathieke voorzitter van de Chr. Historische Eerste-Kamerfractie dr. G. Kolff. Vele jaren is hij een sieraad geweest van de Eerste Kamer. Een Christeljjk-Historisch man, die de banden die C.H. en A.R. ver binden altijd zag en er op uit was ze te versterken. Zijn heengaan is een verlies voor Christelijk-Historischea en Antirevo lutionairen beide. De officiële tekst van de Russische antwoordnota aan bet Westen is gis teravond bekendgemaakt. Het nieuwe Sowjet-voorstel houdt in, dat óf de regeringshoofden óf de ministers van Buitenlandse Zaken ln april In Wenen of Genëve bijeenkomen, waarbij tevo ren moet zijn overeengekomen, dat zij binnen twee of drie maanden met hun werk gereed zullen zijn. Gistermiddag en vanmorgen hebben Macmiïlan en Chroestsjew siotbespre- kingen gehóuden over.de internationale toestand. Vanmorgen zou in het Krem lin de ondertekening van het slotcom muniqué plaatsvinden. Daarna zou de Britse premier naar Engeland terug reizen. Gisteravond is in het .Kremlin dé afscheidsreceptie gehouden. Premier Chroestsjew loofde Macmiïlan" '"Vóór zijn initiatief om' naar Rusland te gaan. De Russische premier zei tevreden te zijn over de gedaehtenwisseling. Macmiïlan verklaarde dat Engeland bereid is met de Sowjet-Unie tot een non-agressiepact te komen indien dit verdrag niet buiten het kader van be staande verplichtingen' gaat. Zware betonblokken dienen ais golfbre kers op de nieuwe zeewering, die wordt aangelegd bij Brainlsse, dat ln de toe komst door een dam in de Grevelingen verbonden zal zijn met. Oude Tonge. Deze dam zal de verbindingsweg vormen tussen de randstad Holland en Schouwen Dniveland. (Foto Unk» boven), in bet kader van de Deltawerken wordt In Brninlsse ook een nieuwe vissershaven gebouwd. De oude vissershaven, waar nu nog vissersscheepjes liggen (foto rechts onder), zal over enige Jaren verdwenen zijn. Macmilian wordt op 14 maart in Washington verwacht, om met presi dent Eisenhower en met hoge functio narissen van het Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse Zaken te praten ever rijn bezoek aan Moskon en ever de mogelijkheid van een topconferen tie. Macmiïlan zal zijn officiële bespre kingen op 16 maart beginnen, zo wordt uit ingelichte bron vernomen. Doch de Russische voorwaarden inzake een topconferentie zullen al in Europa be sproken worden, voordat Macmiïlan in Washington arriveert. Deskundigen van de vier westerse mogendheden zullen op 9 maart in Parijs samenkomen, ter voltooiing van de plannen voor de be voorrading van Berlijn en* West-Duits- 1 N AMERIKAANSE SCHOLEN zal wellicht binnenkort een «Ijzeren schoolmeester" z|jn Intrede doen. Hij is gestroomlijnd als een auto, klinkt als een auto, geeft nooit standjes, wordt nooit kwaad en heeft een eindeloos geduld. Maakt een leerling een fout, dan wacht bij tastig tot deze de fout verbetert al- Vorens de les voort te zetten. De machine lijkt op een speel- }U tomaat met aan en uit flitsende ditjes en rijen knoppen. Het is een schepping van de onderwijspsycho loog dr. Evan R. Keislar, die ver bonden is aan de universiteit van Californië. Dr. Keislar heeft z|jn „onderwljs- Hiaehine" In de eerste plaats gecon strueerd om onderwijzers en lera ren in staat te stellen beter onder richt te geven, maar rij kan ook De Tunesische president Bourguiba P«tt voorspeld dat alle Afrikaanse '«Men binnen vier of v|jf jaar onaf hankelijk zullen zijn. Bourguiba stelde een internationale ronde-tafelconferentie voor ter hulp- "Srtetiing aan de Afrikanen in hun ""Wea naar vrijheid. worden gebruikt om verlichting te brengen in de onderw|jzersschaarste. DE MECHANISCHE leidsman werkt als volgt: Jantje zit voor de machine en drukt op de „start- knop". Op een scherm verschijnen dan films, plaatjes of zelfs tv-pro- gramma's, maar ook aanwijzingen voor Jantje, die hem vertellen wel ke knoppen hij moet indrukken. Na het onderricht komen vijfvoudige vragen op het scherm. Die vragen z|jn, evenals de vijf antwoordknop- pen, gemerkt met een letter. Als Jantje de goede knop indrukt, gloeit een rood lichtje aan en ver schijnt de volgende vraag. Drukt Jantje echter een verkeerde knop in, dan gaat een rood lampje bran den en de les wordt niet voortge zet, voordat Jantje de juiste knop heeft ingedrukt. De „IJzeren meester" registreert de prestaties van Jantje automatisch op een kaart, die z|jn „meester van vlees en bloed" later kan bestude ren. HUIZEN De collecte voor de Chr. vereniging tot verpleging van behoef tige chronische rieken „Het Zonne huis", heeft ƒ414.47 opgebracht. HUIZEN Deze week zal een huis- aan-huis-collecte worden gehouden voor de tien christelijke tehuizen en gezinsverplegingen te Groesbeek. land af te snijden. Tevens zal dan ge sproken worden over de jongste Rus sische nota. EEN NIEUWE Amerikaanse satelliet, de Fionier IV, die vanmorgen vroeg vanaf de lanceerbasis te Cape Cana veral Is afgevuurd ln. de richting van de maan, is afgeweken van de voor- genomeiibaan- Volgens de Britse ob servatiepost Jodrell Bank koerst de Pionier IV vier graden te laag en zal dientengevolge de maan op een grote re afstand passeren dan verwacht was. De snelheid van de satelliet zou ech ter groot genoeg zijn om hem even ais de Russische Loenik in een baan om de zon te brengen. Doordat de Pionier IV uit haar koers is geraakt, zal zij vermoedelijk twee opdrachten niet kunnen uitvoe ren, nl. het meten van het maanlicht met behulp van een foto-elektrische cel en het meten van de radio-actieve straling in de omgeving van de maan. De geleerden hadden gehoopt, dat de Pionier IV de maan op een afstand van 32.000 km zou passeren. Nu verwacht men dat die afstand 56.000 km zal zijn. Dit is de vijfde Amerikaanse poging om een raket in de richting van de maan af te schieten. De vier voorgaan de pogingen bleven alle zonder succes. Een topfunctionaris in het district Moskou van de Russische communisti sche party, I. W. Kapltonow, is van zijn functie ontheven. Hij wordt vervangen door Demltsjew, een vrij onbekende figuur ln de partljhiërarchte. De functie van eerste secretaris van het partijcomité van Moskou, die Ka- pitonow bekleedde, is een der belang rijkste in de Sowjet-Unie. Van 1949 tot Stalins dood werd deze post bezet door Chroestsjew. De Russische premier Chroestsjew zal morgenavond een belangrijke rede houden in het centrale stadion van Leipzig. Deze rede zal een onderdeel vormen van het bezoek, dat de Rus sische premier aan Oost-Duitsland zal brengen. Morgenmiddag zal Chroest sjew na z|jn aankomst per vlieg tuig een bezoek brengen aan de Leipziger Messe. In de tegenwoordige wereldsituatie kan een militair conflict tussen grote mogendheden niemand een overwin ning brengen. Het kan slechts een ca tastrofe zUn voor ons allen, aldus ver klaarde de Britse premier Macmiïlan gisteren in een rede voor de Russische radio en televisie aan de vooravond van zUn vertrek nit'de Sowjet-Unie. Naar schatting zeven miljoen kijkers hebben de rede voor de televisie ge volgd. De premier somde Britse technische successen op, maar sprak ook over de democratie. Het Evangelie zegt dat de mens niet van brood alleen kan leven, zo merkte hij op. „Wij zijn van mening dat de mens ook een geestelijke bestem ming heeft. Elk mens moet de vrijheid hebben die nodig is om zijn persoon lijkheid te ontwikkelen. Op deze grondslag is ons politiek systeem ge bouwd." U zult misschien denken dat het toch wel een eigenaardig systeem moet zijn dat het zelfs mogelijk maakt een grote oorlogsleider als Churchill aan de dijk te zetten nadat hij de overwinning had behaald. Maar desondanks werkt dit systeem (Van een onzer verslaggevers) De KLM zal de twee door haar be stelde Fokker Friendships niet voor eigen gebruik houden. De toestellen worden in permanente charter gege ven aan een oliemaatschappij in het Midden-Oosten. De vliegtuigen zullen gespoten worden in kleuren van deze firma, maar waarschijnlijk door KLM'ers gevlogen worden. By de KLM heeft men nimmer het plan gehad om de Fokker Friendship op het Europese net in te zetten. Uit goodwill bestelde men indertijd twee machine* bij Fokker. goed en beantwoordt het aan onze behoeften. „Op ons kleine eiland hebben wij veel nagedacht over de politieke filo sofie en wij hebben ons politieke stel sel gedurende duizend jaar geleidelijk uitgewerkt. Natuurlijk, het resultaat is niet perfect, maar wij menen toch dat het een, goed compromis is tussen de rechten van de individu en de eisen van de staat", aldus Mamcilain. De Russische pers besteedde vanmor gen grote aandacht aan de rede van de Britse premier. (Van ccn onzer verslaggevers) De KLM en de luchtvaartmaatschap pijen Sabena (België). Air France (Frankrijk), Alitalia (Italië) en Luft hansa (West-Duitsland) hebben een plan in studie om tot een gezamen lijke exploitatieraaatschappij te ko men, Dit zal een aanmerkelijke ver mindering van energieverspilling be tekenen. Mocht dit overkoepelende lichaam er komen, dan zullen de Europese luchtvaartbedrijven toch onder hun eigen naam blijven vlie' gen. Dit vertelde de heer L A. Aler, president-dirceteur van de KLM, ons gistermiddag. Veel wilde de heer Aler er echter niet over zeggen, omdat de plannen voor deze vorm van Europese samenwer king nog in een voorlopig stadium verkeren. De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen staan er zeer argwanend tegenover. De K.L.M. zal de komende zomer 31 maal per week over de Atlantische Oceaan gaan vliegen. De goedkopere „economy-class" is zo'n succes ge worden, dat nu 83% van het aantal plaatsen onder deze klas valt. Tot nu toe mocht men in deze klas I.MI'IE, het Rotterdamse jochie van drie jaar, dat in een ziekenhuis moest worden opgenomen omdat z|Jn ouders hem zo ernstig mishandeld had den, heeft over gebrek aan belang stelling niet te klagen. Reeds direct nadat de kranten dit verschrikkelijke gebeuren wereldkundig hadden gemaakt, begonnen de goede gaven binnen te stromen. Een kool met vogeltjes opende de rij en zo Is bet doorgegaan. Op bet ogenblik neemt de vloed van geschenken at, maar het rt- sultaai is toch, dat ln de kamer, waar J de inspectrices ran de Rotterdamse kin- derpolltie zetelen, zoveel speelgoed 2 staat, dat men zich ln een speelgoed- ei winkel waant wel aen twintig beren van grote tof kleine, auto's, treintjes, 2 een driewieler, prentenboeken, snoep- goed en meer dingen, die kinderen bet grootste plezier kunnen bezorgen, staan e uitgestald. 2 Daarnaast een pak prentbriefkaarten. bijna alleen van kinderen afkomstig, en brieven van volwassenen, die geld stu- ren of de denren van bun huls voor het verschoppelingetje opensteUen. „Ik woon een minuut van zee", animeerde een der briefschrijvers. Aan geld kwam wel f 150,— binnen; oude vrouwtjes stuurden eigengebreide kousjes en kinderen brachten bun m spaargeld bij de politie. De instanties, die zich het lot van tvimpie hebben aangetrokken (de raad voor de kinderbescherming en de kin- derpolltie) hebben besloten een keuze te doen uit het speelgoed. Het mooiste is natuurlijk voor Wlmpie en wat er 2 dan overblijft ls voor andere kinderen, die nog nooit een stukje speelgoed hebben bezeten. m net geld wordt aan versnaperingen besteed. Steeds zal tVlmpte dus iets 2 krijgen. liet ventje maakt het Intussen goed 2 en voelt zich erg op zijn gemak ln het kindertehuis, waar hij is ondergebracht, maarh(J vraagt nog steeds nooit 2 naar vader of moeder. alleen sandwiches serveren. Nu zijn de elkaar zwaar beconcurrerende luchtvaartmaatschappijen overeenge komen, dat het sneetje brood uitge breid mag worden tot een. koude maaltijd. Mogelijk komt men op den duur toch weer tot een warme maal tijd, meende de heer Aler. Zeventien van de 31 vluchten naar Amerika zuilen zonder tussenlanding worden gemaakt. Er bestaat b|j de passagiers een grote voorkeur voor nonstop-vluchten, heeft men gecon stateerd. Op 7 oktober zullen de posterijen ter gelegenheid van het veertigjarig be staan van de KLM twee herdenkings zegels (van 12 en 3D cent) uitgeven. Het is de bedoeling om in Rotterdam een jubileumtentoonstelling „Veertig jaar burgerluchtvaart" te houden. Aan de voet van de Domtoren in Utrecht wil men tien brieven inmet selen. In deze epistels, afkomstig van bekende personen, wordt ge droomd over de luchtvaart van veer tig jaar later. De inhoud zal pas in het jaar 2000 bekend worden ge maakt Op de eigenlijke dag van het jubileum, 7 oktober, zal de KLJVI, haar gasten een concert aanbieden in het Kur- haus te Scheveningen. Het concert zal worden gegeven door het resi dentie-orkest. In veertig landen, waar de KXJVT. op vliegt wil men een prijsvraag uitschrijven voor het ma ken van een radio-klankbeeld over de burgerluchtvaart (Van onze dammedewerker) In de oefende ronde om het persoonlijk damkampioenschap van Amsterdam heeft Berk z(Jn leidende positie verloren door n^trlaaj! tegen Van fleerde. Beek# zag zich op doktersadvies genoodzaakt van verdere deelneming af te zien. De reeds nnl£erd'm sesp"ld* ParUJen werden gean- De uitslagen luidden: B. Berk—Smit 1—1; Den DoopRiebeek o_2; Hcij—Ver- hefj 0—2; PasmanBelderok 0—2: Luthart Boersma 11; StahlbergMetz 11; Van Heuvel—Broerse 1—1; Metz—Broerse 0; Boersma—R. Berk 0—2; Veltman Belderok 11; Verheö—Riebeek 1—1; Van Keerde—B. Berk 2—0; Hel}—Den Doop 0—2; MarkusPasman 02; Stahlberg— Van den Heuvel 20. Na de tiende ronde ziet het klassement er als volgt uit: 1. Smit 3.3 uit 9 partijen: 2. B. Berk 13; 3/4 Van Keerde en StahG herg 12 (8); 5. Pasman 12: 6. Metz 11 (8)- 7/8 Den Doop en Riebeek 10 (8); 9/10 Bel derok en Broerse 10; 11. Van den Heuvel J-'„R- Berk B (8!l 13/14 Boersma en Verheü 8; 15. Luthart 6 (9); 16. He« 5; 17. Markus 2 (7) en 18. Veltman 1 (8). uitgesteld^ tU8*m Markua en Veltman is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1