1 Kronkels Mr. BEERNINK OP ALGEMENE VERGADERING: Kabinet met nationaal karakter nodig Landsbelang gaat boven partijbelang IETS MINDER WERKLOZEN Adenauer praal met de Gaulle Minister Staf: beleid werd mikpunt CHR. VOLKSPARTIJ WERKT SAMEN MET C.H.U. Gevechten inN rasa land eisen 26 doden Britten maken zich zorgen Fel protest van majoor Koopmann Vandaag: boycot colleges door studenten in psychologie Treedt Dulles op 1 april af als hij niet beter is? >>s ;ke r Jan Greshoff ziek Redelijkheid uit oog verloren in D.M.L.-zaken Treffend Stadsuitbreiding kost Amsterdam in tien jaar 500 miljoen CHROESTSJEW IN LEIPZIG r AVONDKLOK INGESTELD BEHALVE AAN V.U EN GRONINGEN ;9 !en ers TE WOENSDAG 4 MAART 1959 -\ J ZEVENTIENDE JAARGANG No.4237 Directeur: H. DE RUIG ilouidreciacieur; Ui. J A. H. J. S HKUINS SLUT (Van een onzer verslaggevers) DE Christelijk-Historische Unie wenst een bestuur van het land dat gericht is op een rechtvaardige verdeling van de nationale wel vaart. Daarbij dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan hen die het moeilijk hebben. Over het kabinet dat er na de verkie zingen komen moet, wil de C.H.U. zich nog niet uitlaten. Wil men de Unie aan een kabinet laten deelnemen, dan zal men ons moeten nemen, zoals wij zyn. Wjj zyn van nature gouvernementeel, ge neigd om het de regering niet moeilijker te maken dan strikt nood zakelijk is. Maar dat betekent niet dat wij tot elke prijs aan een kabinet zullen deelnemen. Dit zei de voorzitter van de C.H.U., mr. H. K. J. Beernink, vanmorgen op de buitengewone algemene ver gadering van de Unie, die in Krasnapolsky te Amsterdam werd gehouden. Twee oranje-gekleurde verkiezingsborden flankeerden het podium van de grote zaal, toen omstreeks kwart over elf de vergadering een aanvang nam met het staande zingen van Psalm 103 1. Oud minister W. F. Schokking begeleidde aan de vleugel. Daarna las mr. H. K. J. Beernink, voorzitter van de C.H.U.een gedeelte voor uit Marcus 10. De grote zaal van Krasnapolsky was voor driekwart bezet, toen mr. J. \V. van Gelder de elders in ons blad gepubliceerde verklaring voorlas inzake samenwerking tussen de C.H.U. en de Chr. Volkspartij. Vervolgens sprak de heer Beernink in aanwezig heid van de ministers Staf en Helders zijn rede uit. Voordat de voorzitter zijn onderwerp aan de orde stelde, herdacht de buiten gewone algemene vergadering staande de nagedachtenis van mr. dr. G. Kolff, de C.H.U.-voorman, die dezer dagen is heengegaan. Bedenkelijk BEWINDSMAN BIJ C.H.U Om versnippering te voorkomen: P.v.cLA. gist Verontwaardigd (O Zie eerder pag. 3 4e kol.) Lagerhuis Oude argumenten Verdeeld Zie verder pag. 3, 6e kol.) Rapport faalde n. A. foes Delft ilrum ezen- aspik :1ft. er te st. G is ev. it kar.d an. te I) n, M. V. de Jietes toway I'dara HAP sloten oops- :er te geno- Her- Am- van :recnt iredt- »te te over telt te, t met e ge ister- pre- therse as lit! in de ddel- grote nmng i van Is. J, kendc ver- predi- g van ondag ce te n bet 1950 aeh- ikant- in de chout, ran de Berb •geref. kerk Sooth- hou- msom. eijers, over: i onl elituro •1 je ll iub* 01W3 :s3.io>, H) 10 168751. •mis •S63.» SJ8.J0I; nuptik 138.836 ebroek i.717.44 ■57JJ6 521.78 J77JSI; dewetr liSic ebooro i J! 451. d !4!8 t t 383 581.25 Benne- 137 58 Noord- M 169 871: 628 OS An*- iDnHrt t2l 501 382 7J ECOJW" 301 PS BW versilf M. wis- S eetiteid 4 dirt- »or-> C GifH did»" M. v® IBtli tared" Eert i op; da? usi •EBDA' iel t» ode A'das" BtttuéABt Witte de Wlthitreat 25 - Telef. 115700 1.) Postbus SI12 - Postgiro No. 424510. Klachtendienst abonnementen; 18,3019.30 uur Zaterdag* 17—16 uur. Telefoon 115700, 'i-OIHuygenaplein 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachtendienst: 1830—19.30 u. Telef. 3423M. Dardreeht: Sputweg 132 - Telat. 4570. V,WV.« V< m lefeledam: Lange Ba ven 73 - Telefoon 8*486. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2 65 per maand, 7 90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelyks. (Geldig tot morgenavond) ZUIDELIJKE WIND. Vrij veel bewolking met plaatselijk enige regen. Wei nig verandering in temperatuur. Matige, later af en toe vrij krachtige, zuidelijke wind- Morgen: Zon op: 7.20 Maan op: 4.56 onder: 18.25 onder: 14.21 BIJ de verkiezingen op 12 maart, gaat het zoals een theologisch student uit Utrecht in een propagan daleider van de PvdA mededeelt om de beslissing over de vraag: een recht se, reactionaire regering, of een linkse, progressieve. De socialisten willen, blijkens hun reclameplaten, verhinderen, dat er gtraks een rechts kabinet, dat is vol gens hen een reactionair kabinet, zal komen. Zij streven dus naar een links, dat is volgens hen een progressief be wind. Maar als men dan eens nagaat hoe men in socialistische kring zich de aamenstelling van een rechts of van eea links kabinet voorstelt, dan blijkt wel, dat er heel wat kronkelredenerin gen aan te pas komen. N „Hervormd Nederland" heeft dr. I C. L. Fatyn als lid van oe Partij van de Arbeid zijn zienswijze kenbaar gemaakt Van een rechts kabinet moet hij niets hebben en volgens hem i» er toch eigenlijk ook bij de prot.-chr. groepen geen hunkering naar zulk een kabinet. Vroeger was dat mogelijk, om dat toen de beide prot.-chr. partijen samen groter waren dan de R.-K. Staatspartij- Maar, zo vervolgt de tchrijver dan: „Nu wegen zij niet meer tegen de KVP op. In een rechtse coali tie zouden de ARP en de CHU ge dwongen zijn zich te richten naar de jmichten van de grote katholieke part ner. Zij zouden de gevangenen van de SVP zijn". Aangezien volgens de socialisten een rechts kabinet niet anders kan zijn dan ten conservatief en reactionair kabi net, volgt uit de redenering van dr. Paiijn, dat de KVP de belangrijkste conservatieve, reactionaire partij is. Immers de a,-r. en de c.-h. zullen dan de gevangenen van die party zijn. C.H.U. sociaal wenst beleid vooruitstrevend (Van onze kunstredactie) Naar wij vernemen, is de heer Jan Greshoff, met vakantie in Europa, in een Parijs ziekenhuis opeenomen. Hij zou een rueaandoenine hebben. MAAR wat ziet dr. Patijn nu als ideaal? Op deze vraag geeft bü bet volgende antwoord: „Ik acht een kabinet op half-brede basis (KVP, F.v.d.A. en CHU) de beste fronddag voor een toekomstige rege ring, mits gebaseerd op een duidelijk door alle deelnemers van harte aan- raard programma. Het zou de staat kundige verhoudingen zuiveren, indien de AR. Party en de WD een conser vatieve oppositie zouden vormen, nu hun voormannen zich zo scherp en principieel tegen de P.v.dJV. keren". Eigenaardige redenering. De KVP, die in een rechts kabinet de eerste viool zou spelen en de toon zou aan geven en dus de grootste verantwoor delijkheid zou dragen voor het te voe ren natuurlijk dan volgens de so cialisten conservatieve beleid, is nu plotseling voor de P.v.d.A. de meest geschikte partner voor een sociaal .vooruitstrevend" beleid, -waaraan dan sok de C.H. Unie nog medewerking fan verlenen. Dit «Hes rammelt toch wel heel erg. N nu enkele conclusies. Volgens dr. Patijn zouden de a.-r. ra c.-h. in een coalitiekabinet de ge vangenen zijn van de KVP. Maar hi) ril geen kabinet op brede basis, doch fleahts' op half-brede basis, omdat de i--r. buitengesloten moeten worden, llijkbaar is hij bevreesd, dat in een ka- slnet op brede basis enkele a.-r.-mi- aisters zulk een invloed zouden uit benen, dat zij, tegen de wensen van ie P.vdl.A-, KVP- en CHU-ministers a» een sociaal vooruitstrevend beleid »udea kunnen tegenhouden. Het is allemaal wat ingewikkeld, toch dat is niet onze schuld. Het wordt Veroorzaakt door de kronkelredenerin- (Eti in de socialistische kring. Eén ding is echter wel heel duideiyk, tamelijk, dat de a.-r. voor de socialis- «n de minst gewaardeerde partners slim Dit nu kan alleen maar pleiten voor die anti-revolutionairen. Maar uit het bovenstaande mag dan tech ook wel deze conclusie getrokken ►orden, dat die a.-r., die in een ka binet op brede basis zich niet gevan gen laten leggen, ook in een rechts Mblnet allerminst als gevangenen be- bsdeld zullen kunnen worden. Wanneer de PvdA In de appositie zal blijven, zat zij 't aan zichzelf te wijten hehhen, wanneer zij buiten liet kabinet blijft, zei mr. Beernink in zijn ope ningsrede. De partijen die dan zonder de PvdA aan een kabinet moeten deel nemen wie het zullen zijn, weet niemand zullen dan de dure plicht hebben een gezonde socizal-voorcit- strevende politiek te voeren, die de PvdA geen wind in de zeiien zal geven. Het is in het belang van het land, dat wij na 12 maart zo snel mogelijk een nieuw kabinet hebben. „De inter nationale toestand laat beslist niet toe, dat wij ons de weelde van een langdu rige kabinetscrisis kunnen veroorloven. Ons land beeft behoefte aan een ka binet met een nationaal karakter en ministers die het landsbelang boven het partijbelang zullen stellen", merkte de Unievoorzitter op. „Het mag niet zo zijn, dat later in onze geschiedenisboekjes staat te lezen, dat 1959 een moeilijk internationaal jaar was, maar dat in Nederland geen behoorlijk kabinet kon worden ge vormd, omdat de heer Oud niet in een kabinet wilde zitten met zijn oud-par tijgenoten uit de Partij van de Arbeid, omdat mej. Klompé boos_ was op de socialistische heer De Kaöt en omdat de heer Andriessen de kinderbijslag verzekering als het belangrijkste poli tieke vraagstuk in ons land beschouw de". Prof. Oud heeft gezegd: tegen een kabinet, waarin èn liberalen èn so cialisten zitten, zeggen wij neen. Later heeft hij dit gecorrigeerd, door ts zeggen: neen betekent niet nooit, wat beeft men nu aan zo'n uitspraak? Prof. Oud wil zo gaarne, dat de kie zers weten, waaraan zij toe zijn. Maar door zijn uitspraak, dat neen niet gelijk is aan nooit, mist zijn eerste bewering een groot gedeelte van haar kracht. Is het trouwens noodzakelijk dat de kiezers zich uitspreken over het kabi net dat er na de verkiezingen zal ko men? Ik acht dit staatsrechtelijk eri staatkundig bedenkelijk, maar ook praktisch onmogelijk. Ten tijde van het districtenstelsel kozen de kiezers een Blijkens een opgaaf van het minis terie van Sociale Zaken en Volks gezondheid beliep de totale geregis treerde mannelijke arbeidsreserve eind februari 120.595. Daarvan wa ren er 98.203 werkloos en 22.392 op aanvullende werken te werk gesteld Eind januari bedroeg het aantal werkloze mannen 106.851 en waren er 20.993 op aanvullende werken werkzaam. Voor eind februari 1958 bedroegen deze aantallen resp. 101.182 en 22.992. Per eind februari van dit jaar waren er 6.161 werkloze vrouwen. De W'estduitse bondskanselier, dr. Adenauer, is vanmorgen per trein in Parüs aangekomen voor besprekingen met president de Gaulle van Frank rijk. De bondskanselier werd begroet door premier Debré en de minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Mur- ville. Honderden forensen die zich van of naar tremen spoedden, vergaten hun haast en groetten de Duitse staatsman. Met zijn hoed wuifde Adenauer vrolijk terug naar de menigte reizigers. Dit is de derde ontmoeting sinds de Gaulle in juni verleden jaar opnieuw aan de macht kwam. De eerste ont moeting vond plaats in Colombey-les- deux-Egiises. in het landhuis van de Gaulle, en de tweede maal in Bad Kreuznaeh ir. november. i Het is de vraag of de socialistische ministers die applaudisseerden op de Fakkeldragersdag van de PvdA nog wel politiek vrij waren. Hoe dit ook zij, het is gebruikelijk dat ministers en staatssecretarissen van de andere politieke groeperingen min of meer geregeld overleg plegen met hun fractie of hun partij. Zonder dit zonder meer te willen veroordelen wil ik echter wel zeggen, dat wjj dit niet deden en ook niet konden doen. Collega Helders en ik kregen daar geen kans toe, omdat onze CHU- fracties niet bereid waren met ons overleg te plegen. Zij hebben de uitge sproken mening dat wetgevende en uitvoerende macht streng gescheiden moeten blijven. Dit zei minister Staf vandaag in Amsterdam op de buiten gewone algemene vergadering van de CHU. Ik weet, dat de praktijk in de afge lopen jaren heeft aangetoond dat er grote gevaren zijn gelegen in te «Het dagelijks bestuur van de Christe- jft Historische Unie en het hooidbe- f jhnir van de Christelijke Volksparty secretariaat Dahliastraat 25 te Koog UB de Zaan) hebben ernstig overleg H>begd over de vraag of en op welke deze partijen bii de Kanterver- ««aog zonden kunnen samenwerken. Als gevolg van de zeer korte tijd van foorbereiding was het niet mogelijk een concreet resultaat te komen. De 'Oostelijke Volksparty besloot daarna zelfstandig aan de verkiezing deel c nemen. Het hoofdbestuur vars de Christelijke "'«party heeft zich by het nadien site» pweegde overleg bereid verklaard om ct. «J? F voorkoming van stemmenverlies en j a» p £er gaande versnippering met de w. time samen te werken, mits de verantw°°rdeiykheid en zelf- H-van de Christelijk* Volks partij gehandhaafd zal blijven en haar visie daarbü volledig tot haar recht zal komen. Het overleg omtrent mogelijke sa menwerking tussen beide partijen, welk overleg in zeer goede sfeer is gevoerd en waarbU de onderlinge verschillen niet werden verdoezeld, wordt voort gezet. Dit hebben de secretariaten van de C.H.U en van de C.V.P. meegedeeld. Aan aandeelhouders der Berghuizer Papierfabriek v/h B. Cramer te Wa penveld zal worden voorgesteld over 1958 een dividend van 11% in contan ten uit te keren (v.j. 14%, waarvan 10% in aandelen ten laste van de agio- reserve en 4 in contanten uit de winst). Vliegtuigen van de Royal Rhode Siam Air Force hebben troepen overgebracht naar het gebied van de Karlba-dam in Zuld-Rhodei>ia. In deie streek hebben zieh onlusten voorgedaan. Het werk aan de reus achtige dam ligt ten gevolge van stakings acties nagenoeg stil. persoon, tegenwoordig een party, maar het zou te gek worden, wanneer zy nu ook al een kabinet zouden moeten kiezen. Als ik alle uitlatingen zo eens over zie, voorspel ik een uiterst moeilijke kabinetsformatie, zei mr. Beernink. Bij het beiastingdebat in december heeft de PvdA zich laten leiden door de leider van haar linkervleugel: oud- minister ir. H. Vos, die in de oppositie wilde gaan en die dan, na anderhalf jaar oppositie, hoopte op gunstige re sultaten voor de PvdA bü de verkiezin gen in 1960. De socialistische ministers werden door hun eigen partij naar huis gestuurd, iets wat volgens de christe- Jijk-historische opvatting volstrekt on juist was. De belastingvoorstellen wa ren een welkome aanleiding. De eigen lijke oorzaak lag in de toenemende meningsverschillen in de PvdA, die ge leid hebben tot verlies bij de staten- en raadsverkiezingen. In dit verband wees mr. Beernink in de eerste plaats op de grote ontevre denheid in de linkervleugel van de PvdA over wat de socialistische minis ters en kamerleden bereikt hebben. Deze ontevredenheid is een bewys dat Nederland niet socialistisch geregeerd is, In de tweede plaats kiezen veel so cialisten, in tegenstelling tot de meer derheid in de PvdA, voor eenzijdige ontwapening. Het derde verschilDunt is Nieuw-Guinea. Vele-i in de PvdA willen Nieuw-Guinea aan Soekarno of aan de Ver. Naties overdragen. Het gist in de PvdA. zei de Unievoorzitter. Met verontwaardiging legde mr. Beernink het socialistische verwijt naast zich neer, dat de niet-socialisti- sche partyen de rijken zouden willen sparen en de armen willen trappen. „Wy willen belastingen naar draag kracht. Wel rijst de vraag of vergele ken met het buitenland de belasting- schroef voor de hogere inkomens niet wat al te sterk is aangedraaid". Op eer later tijdstip in zijn rede zei mr. Beer nink dat de CHU byzondere aandacht wil schenken aan hen die het moe .lijk hebben: de mensen met lage Ionen en salarissen, de mensen met kleine pen sioentjes, de kleinen onder de zelfstan- Op verscheidene plaatsen in Nyaaa- land is het dinsdag tot botsingen ge komen tussen de politie en Afrikanen. 20 Afrikanen werden gedood en tien tallen gewond. Het waren de ernstig ste ongeregeldheden in dit gebied, se dert de moeilijkheden er twee weken geleden begonnen. De nieuwe relletjes vielen samen met de arrestatie van dr. Hastings Banda, de leider van het nationalistische Afri kaans Nationale Congres en de afkon diging van de noodtoestand in het Brit se protectoraat. (Banda blijkt niet, zo als eerder gemeld werd, te zijn uit gewezen. De gouverneur van Nyasaland, Sir Robert Armitage, heeft gisteravond een avondklok ingesteld te Blantyre, de hoofdstad van Nyasaland. "Zonder machtiging mag niemand zich tussen 's avonds 6 uur en 's morgens 6 uur op straat bevinden. Nyasaland vormt met Zuid- en Noord-Rhodcsié de Centraalafrikaan- se Federatie welke door de federale premier Sir Roy Welensky bestuurd wordt vanuit Salisbury in Zuid-Rho- desié. In Zuid-Rhodesië is de nood toestand reeds enige tüd van kracht. Leden van het Afrikaanse Nationaal Congres, die tijdens een om midder nacht uitgevoerde razzia gearresteerd zün, zyn per vliegtuig overgebracht naar Boelawayo in Zuid-Rhodesië. Het is niet bekend of Banda zich onder hen bevindt. Het Britse Lagerhuis heeft dinsdag een speciale bespreking gewijd aan de ongeregeldheden in Nyasaland. De mi nister van Koloniën. Lennox-Bovd, deelde mee. dat gouverneur Sir Robert Armitage de noodtoestand heeft uit geroepen, zonder bevel van de federale Rhodeslsche regering of van Londen, maar dat de Britse regering zyn be sluit volledig goedkeurt. Lennox-Boyd onthulde, dat de re-, gering van Nyasaland enkele dagen ge leden „zeer ernstige" informaties ont vangen had, waaruit bleek, dat het Afrikaanse Nationale Congres plannen had opgesteld voor „gewelddadigheid op grote schaal en moord op Europea nen, Aziaten en gematigde Afrikaanse leiders". In feite werd een massaslach ting voorbereid, aldus de minister. De Labour-afgevaardigde Callaghan zei, van mening te zijn, dat de regering thans weer een toestand schept, waarin geweld tegen 'n nationalistische be weging wordt gebruikt en zich daarbij weer van de oude argumenten bedient. De leider van de Liberalen, Grimond. wees erop, dat grote delen van Afrika niet meer door middel van machtsmid delen onder de duim gehouden kunnen worden. De Britse pers is over de gang van zaken in Nyasaland verdeeld. De Ti mes, de Manchester Guardian, de News Chronicle en de Daily Herald zyn van oordeel, dat de maatregelen van de overheid in de federatie van Rhodesië en Nyasaland van een twijfelachtige politieke jvijsheid getuigen. Bladen als de Daily Express en de Daily Mail oefenen echter kritiek uit op het optreden van dr Hastings Banda. Het eerstgenoemde blad is van oordeel dat geheel Engeland achter de beslui ten van Sir Roy Welensky zal staan. strakke bindingen tussen party of fractie en de ministers. Zoals in zovele andere zaken meen ik dat de CHU het in deze bij het rechte eind heeft. Toch betekent het niet, dat ik zou denken dat de minister geen enkele verbinding zou moeten hebben met de politieke groepering waartoe hy be hoort. Ik heb vroeger van deze zelfde plaats al eens gezegd, dat de militaire depar tementen niet het meest begeerd zijn. Onze voorzitter heeft dit ook wel eens gezegd. In 1952 wilde de toenmalige leider van de AR. de heer Schouten, alleen meedoen by de kabinetsformatie als de AR-ministers in de REA zitting zouden hebben. Dat betekende dat zy economische departementen zouden be heren. Professor Romme heeft nu al gezegd en ik vind dit niet onrede lijk dat de KVP in ieder geval Financiën, Economische Zaken of So ciale Zaken zal moeten gaan beheren. Tot nu toe heb ik niets gehoord van liefhebbery voor Defensie. Dat de minister voor Defensie in opspraak komt is eigenlijk niet buiten gewoon. De parlementaire geschiedenis van ons land leert, dat dit eigenlijk steeds weer het geval is geweest en ik ben mij van het begin af ervan bewust geweest, dat ik ook niet het lot van zovelen van myn voorgangers zou ontgaan. De minister moet er maar tegen kunnen, want hij wordt geacht zich te kunnen verdedigen. Maar dat bij die aanvallen officieren en ambtena ren beklad en beledigd worden zon der enig bewijs, worden geboord zon der dat zii zich knnnen verdedigen, acht ik niet alleen laakbaar maar ook een schande. Ik heb zo het gevoel, dat ik bijzon der op de korrel moest worden ge nomen om niet nog eens, zoals men dan -zegt dat ik in 1956 zou hebben gedaan, te verhinderen, dat er een regering zonder socialisten zou komen. p. E VTD, hoewel „officieel" geen Lchristeiyke party zijnde zondigt nimmer tegen christelyke principes", schreef een WD-verkiezingskrant, Nu is er een boek verschenen, uit gegeven onder auspiciën van de afdeling Amsterdam van de VVD ge titeld: „Wat is en wat eist het libera lisme sociaal en economisch". In het „ten geleide" zegt de voor zitter van de afdeling „dat het libera lisme stoelt op een christelyke be- schouwingswyze, zonder dat het zich achter een bepaalde kerkelijke doctri ne plaatst". De eerste zin van het eerste hoofd stuk van het boek luidt: „De mens wordt in de wereld geplaatst, onwetend van de omgeving, die het toeval voor hem heeft uitgezocht". Treffende bevestiging van een chris- telyk principe en van bet stoelen op een christelyke beschouwingswyze! (Van een onzer verslaggevers) Alleen al voor het doen uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwkun dige werken ten behoeve van de stads uitbreiding zal Amsterdam In de ko mende tien jaar een bedrag van onge veer 500.000.000 moeten investeren. Hieronder valt nog niet de kapitale som, die b.v. in de uitbreiding van het westelijk haven- en industriegebied en in de groei van de stedelijke bebou wingen gestoken zal worden. B. en W, van Amsterdam delen te vens mee dat de hoofdstad uit moet breiden buiten de eigen grens. Zo zul len. zij binnenkort voorstellen doen tot de aankoop van de Bijlmermeerpolder in Weesperkarspel met het oog op het verkrygen van bouwterreinen. 3? De majoor der intendance H. Koop mann heeft aan de heer Th, Koersen, voorzitter van de naar hem genoemde commissie „onderzoek militair aan koopbeleid", verzocht zo spoedig mo gelijk te worden geboord over de aan koop van kooktoestellen en Fiat- onderdelen, alsmede over enige andere punten, waarop naar zün mening bet rapport der commissie heeft gefaald. Voorts heeft majoor Koopmann aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat hij zich ten onrechte aangetast voelt in eer en goede naam. door wat de commissie heeft gesteld in haar slotconclusies over de wijze van behandeling van de aankoop dezer goederen. „Dit grieft mij te meer" zo schrijft hij „omdat de commissie mij juist over de ach tergronden van deze twee zaken niet heeft gehoord en desondanks heeft gemeend zich te mogen veroorloven om in dit met zoveel ophef bekend gemaakte rapport een algemene con clusie te trekken betreffende de wyze waarop ik mijn taak bij het DML heb vervuld." Hieraan voegt hy toe, dat hy de Ka mer zo spoedig mogelijk zijn verweer zal doen toekomen. De Russische premier Chroestsjew is omstreeks het middaguur uit Moskou in Leipzig aangekomen voor een be zoek van vier dagen aan Oost-Duits land. Hij zal waarschijnlijk te Oost- Berlijn met Oostduitse leiders spreken over bet sluiten van een afzonderlijk vredesverdrag met de regering-Grote- wohl. Chroestsjew wordt o.m. vergezeld door de plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken, Zorïn, en de Oostduitse ambassadeur in Moskou, König. Heinrich Rau. een der Oostduitse vice-premiers, heeft verklaard, dat de ideale oplossing van de Duitse kwes tie zou zijn dat de twee delen van Duitsland, verenigd in een confedera tie, een vredesverdrag ondertekenen. Als dat echter niet mogelijk was, zou Oost-Duitsland afzonderlijk een der- gelyk verdrag sluiten. (Van een onzer verslaggevers) Een belangrijk deel van de Neder landse studenten in de psychologie loopt vandaag geen college: als protest tegen de beslissing van de Tweede Ka mer om onderwijzers zonder collo- quim doctum toe te laten tot univer sitaire examens in de psychologie en pedagogiek. Aan de VrÜe Universiteit te Amsterdam en aan de rijksuniversi teit te Groningen worden de colleges niet geboycot, en te Leiden maar voor een deel. De Groninger studenten hebben zich overigens wét akkoord verklaard met het streven van de Ned. interacademia le organisatie van psychologie studen ten (de NIOFS), welke de actie leidt. Volgens de New York Herald Tri bune heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, „voor 7.ichzelf als datum om weer aan het werk te gaan 1 april gekozen". Mocht hij zich dan niet in staat voelen, dan zal hy aftreden ais minister. Dit werd meegedeeld door „intieme vrienden". Volgens het Amerikaanse blad zal Dulles op of omstreeks 15 maart in d oositic verkeren zyn besluit te nemen Het medische rapport over de stra- tingstherapie die toegepast wordt voor de behandeling van zün kanker, is dan waarsehyniyk gereed. De New York Herald Tribune schryft dat Dulles presendsntieel adviseur zal worden als hy zich niet meer geheel kan geven aan zijn ministersfunctie. De V.U.-studenten hebben zich van de actie gedistancieerd en zich achter het besluit van de Tweede Kamer gesteld, zoals is bericht. In plaats van de „staking" is er te Groningen een bijeenkomst belegd. Deze zitting draagt het karakter van. een protest. Te Leiden is eveneens sprake van protest, mara daar deelde men ons mee, dat er wél colleges zyn en dat deze ook, zü het door een gerin ger aantal studenten dan normaal, ge volgd worden. Uit Nijmegen hoorden wij: „De stu denten lopen geen college vandaag". Voor Utrecht geldt hetzelfde en in Am sterdam zeide men ons: „Er is niemand gekomen". De NIOPS schryft ons zeer verbaasd te zijn over het feit dat de studenten in de psychologie aan de V.U. (ver- snigd in de VSPVU) zich afzijdig hou den van de actie. In een verklaring wüst de NlOPS-voorzltter de heer J, Ti ij en er op dat deze organisatie van dlle afgevaardigden van de psycholo gische faculteitsverenigingen opdracht had tot activiteit over te gaan; het be stuur van de VSPVU heeft dit nooit herroepen, werd volkomen vrijgelaten, zich aan de oproep van de NIOPS te houden en heeft plotseling zijn stand punt in dezen ten opzichte van de NIOPS gewijzigd, zonder vooraf con tact op te nemen met de leden van de VSPVU. De NIOPS, aldus nog de heer Uijen acht het bevreemdend dat de VSPVU plotseling haar steun onttrekt aan het oordeel van het merendeel van hun soogleraren zoals dit staat uitgedrukt n het adres van de 23 hoogleraren, in houdende een afwijzend &dvie« «urn d* Tweede Kamer,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1