Nationalisatie is zonder voorbeeld Makarios sprak met Grivas Over het wezen der Chr. politiek Rust keert terug in Nyasaland V. I AD.maakte kabinet steeds bespottelijk Minister Stal geprezen Hotelbrand eist doden in V.S. Eisenhower: Russen iets soepeler Geheugenverlies} .,1 ONGEHOORDE AANTASTING 1TV NEDERLANDSE Doodg i ravers staken Pionier IV voorbij de maan Dr. Tilanus sloot CH-jaarvergadering Uitbundig onthaal oor Sjouk je Dijkstra Akkoord de Gaulle- Adenauer over krachtige houding Derde versie OFFICIER LIET 8 MILITAIREN KAALKNIPPEN „Majoor Koopmann wel gehoord" Situatie thans niet ernstiger dan een half jaar geleden DONDERDAG 5 MAART 1959 r ZEVENTIENDE JAARGANG No.4238 H. VAN EIJSDEN SPRAK TE BUSSVM: VV V. Prinses Beatrix deed nog geen keuze Met tractor verongelukt piano's - orgels {!?ëeém BODEGRAVEN Nuttige J Directeur: H, ÜE RUIG Hoofdredacteur: ut. J. A, H. J. B. BKUINS SLOT fm mta w (Van een onzer verslaggvers) WAT is nu eigenlijk het wezen wu Christelijke politiek? Bij het nastreven daarvan komt het er op aan zich af te vragen bij elke concrete overheidsmaatregel in welke richting het leven zich beweegt. Dat leven moet zich in vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen ontplooien. Zowel overschatting als onderschatting van de overheidstaak moet hierbij vermeden worden, zo betoogde de heer H. van Eysden van, Rotterdam, lid van de Tweede Kamer voor de AR partij tijdens,een verkiezingsvergadering te Bussum. J Brede basis (Zie verder pag. 3. 7e kol.) Vrf reis IMMMia: Wille dr ivittutijal 3t& - *tetei 1 137(10 (h 1 i Postbus 132 Postgiro No. +24519 Ki»cM«ndi«nst abonuementerr 1830—19 30 uur Zaterdags 37—18 uur. Telefoon 315700 vawsmfcage: Huvgensplem 1 - Teleloon 383467 i3 lijnen» Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 KUchtendlenst. 18 30—1930 u. Telef 362599 llsrdrsrbf; Spuiweg 132 TM»f 4370, b< - M Schiedam: Lange Sr inn 73 - Telefoon «7+86. Abonnennmtstrrrji 61 cent per •Reek. 2 65 per maand, T 90 par kwartaal. Los»» nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. JjC LATER ENIGE REGEN Aanvankleük enkele opklaringen, later tij «lelijk enige Aanvankelijk enkele opklaringen, later tijdelijk enige lerandering in temperatuur. Morgen; Zon op: 7.17 Maan op: 5.33 Onder: 18.27 Onder: 15.23 N 1956 werd Hendrik Hofstia was wat hij vond: een totaal over spannen financiële toestand." Deze zm troffen wij aan in Het Vrije Voik van 18 december 1958 als onderdeel van een kolommeniang ver haal, gewijd aan de ministeriele ar beid van de afgetreden socialistische bewindsman van Financiën. De heer Hofstra was een bekwaam minister. Dat is ons na lezing van hel verhaal wel duidelijk geworden. Hij was „de knapste van allen." Wanneer de heer Hofstra niet net op tijd minister van Financiën was geworden was ons land n eer> chaoi terechtgekomen. „Men leefde in een roes alsof hel niet op kon." Het is jammer, dat Het Vrije Volk in december 195P zich niet meer her innerde, v-ie voor dc overspannen fi- uanciele toestand, welke de "heer Hof stra vond. verantwoordelijk was. Mis schien wenste het socialistische dag blad zich dit niet te herinneren of vond de redactie het beter, dat de le zers zich dit met herinnerden. Wij ge voelden echter behoefte om dat nu eens precies na te gaan. En om alle misverstanden uit te schakelen gin gen wij voor onze herinneringen te ra de bij Het Vrije Volk. N het nummer van vrijdag 11 mei I 1956 vonden wij een hooggestemd artikel over de voorganger van de af getreden bewindsman, de heer Van de Kieft. Toen wij dit artikel gelezen hadden wisten wij alles ..Hij (de heer Van de Kieft) voerde een voortvarend beleid." „Hij verlaagde de belastin gen en verminderde i desondanks) de staatsschuld." ,30 financierde de watersnood- schade en regelde het kredietwezen." „Hij stelde meer geld voor onderwijs en volksgezondheid ter beschikking dan ooit een minister van Financiën toer hem." Wie het artikel helemaal leest komt onder de indruk van de voortvarende uitgavenpolitiek van de heer Van de Kieft. Het Vrije Volk is (in mei 1936, vlak voor de verkiezingen) dan ook vol lof. Maar in december 1958 (er staan opnieuw verkiezingen voor de deur) is die lof verdwenen. De financiële toestand was bij bet begin van Hof- stra's ministerschap overspannen. Van de Kieft was veel te royaal met d« belastinggelden omgesprongen. Hij wordt zelfs niet meer genoemd. Wij wachten nu met spanning op een volgende verkiezingsactie van de socialisten. Wellicht, dat wij dan een stilzwijgende verloochening van de thans zo geprezen Hofstra zullen aan troffen. VER1GENS Opnieuw scherp protest in Djakarta Ï^E NEDERLANDSE REGERING heeft in Djakarta nogmaals een krachtig protest Eten horen tegen de ongehoorde, massale aantasting van de rechten van de Nederlandse onderdanen in In donesië. De tekst van de nota. waarin dit protest is vervat, is toegezonden aan de Tweede Kamer. „De regering behoudt zich alj!e rechten voor de bedreigde belan gen van Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen waar nodig en nogeljjk te verdedigen en te beschermen", aldus de nota. Intussen heeft tie Indonesische regering haar goedkeuring ge hecht aan een ontwerpschema voor de nationalisatie van 13 Ne derlandse gas- en elektriciteitsbedrijven in de gehele Indonesische archipel. Ook ging zij akkoord met de nationalisatie van een aantal Nederlandse boerderijen op Ja\a. i Aartsbisschop Makarios beeft gister avond een ontmoeting gehad met ko lonel Grivas. d leider van de EOKA, zo wordt uit Nicosia vernomen. Op de ontmoeting zou Grivas door Makarios zijn overgehaald het eiland te verlaten. De pers-secretaris van de aartsbisschop weigerde dit bericht te bevestigen of te ontkennen. ..Van de rechteloosheid, die zich thans weer manifesteert in deze dls- criminiloir* maatregelen met een con- fiscatoir doel. is in de beschaafde wereld geen tweede voorbeeld te vin den", zegt de nota. De in december 1958 afgekondigde wet op de nationalisatie van Neder landse bedrijven Is in strijd met de algemeen erkende regelen van vol kenrecht. aldus staat verder in de nota. De aantasting van eigendommen van vreemdelingen is in ieder geval onrechtmatig, wanneer daarbij discri minatie wordt toegepast. Evenzeer is het ongeoorloofd een dergelijk middel aan te wenden om druk uit te oefenen inzake de kwestie Nieuw-Guinea. In de nota wordt eraan herinnerd. dal de Nederlandse regering op 16 september reeds tegen de steeds verder gaande Indonesische maatregelen tegen Nederlandse belangen heeft geprotes teerd. In oktober kwam het Indone sische antwoord, waarin aan de Neder landse eis om schadevergoeding voorbij werd gegaan. Slechts werd gesteld, dat een gesprek over de Nederlandse be langen sn Indonesië onmogelijk is zo lang de kwestie Nieuw-Guinea niet is opgelost. De Nederlandse regering wijst er nu op dat zij niet om een zodanig gesprek heeft verzocht doch slechts gewezen Achttien luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM hebben gezamen lijk 140 nieuwe vliegtuigen van het type DC 8 aangekocht. Aan de onder zijde van het toestel zit een luikje. Bij start en landing wordt hieruit een sterke luchtstraal geperst, die alle voorwerpen, op üe start- of landings baan, wegblaast. Bierdoor wordt ver hinderd dat de motoren, die een sterke zuigkracht ontwikkelen, beschadigd worden. De motoren zijn aan de achter zijde voorzien van geluiddempers. OVitU', 2^d&r bewijst het een en ïsr wel, wat de socialistische propaganda waard is. Was in 1956 Van de Kieft de grote man, die het vaderland redde, in 1958 is Van de Kieft de man, die ons land financieel in een overspannen toestand heeft ge bracht, Voor Het Vrije Volk, officieel orgaan van de P,v,d.A., zijn twee jaar voldoende om herinneringen weg te vagen. Of lijdt het blad aan geheugen verlies? Wij veronderstellen, dat de lezers van Het Vrije Volk niet aan dit euvel lijden. Anders raden wij hen aan de oude jaargangen van hun dag blad eens na te slaan. 3v(&.ivvVk. f -C heeft op de volkenrechtelijke plicht om de geleden schade te vergoeden In de Indonesische nota is, aldus de Neder landse regering, de verplichting tol herstel van onrecht en schadevergoe ding niet ontkend, doch aan deze plicht is niet voldaan. Een nieuwe verwijzing naar het ge schil over Nederlands-Nieuw-Guinea is niet ter zake doende, fnplaats van de onrechtmatige aantasting van Neder landse eigenaren goed te maken is de Indonesische regering daarmee nog verder gegaan. De vraag naar het wezen van een meest wel bij de PvdA) toenemend on- Sjoukje Dijkstra, verwelkomd door haar ouders op Schiphol. Op de achter grond Joan Haanappel uit Den Haag. la Nyasaland, waar tot en met dins dar 29 personen werden gedood bij onceregeidheden, wm het gistere» be trekkelijk rustig. In Limbe en Blantyre werd de toestand weer normaal. In Botna en Visanza deden zich nog enige onlusten voor. Vela Afrikanen In Blantyre en Lim be hebben woensdag het werk hervat «i de winkels en kantoren waren weer open. Ook de markten waren druk be zocht. De bevolking werd via luid sprekers opgeroepen weer aan het werk te gaan. Ongeveer duizend doodgravers en andere arbeiders, die op begraafplaat sen in New York werkzaam zijn, heb ben het werk neergelegd op advies van hun vakbond. De Amerikaanse ruimteraket Pionier IV is gisteravond dc Maa» op een afstand var onge veer SO.Of) km gepasseerd. De Pionier zal nu een baan om de zon gaan volgen De grote radio-telescoop in lodrell Bank in Eneeland vangt nog steeds signalen op van de aatelllet. (Van een onzer verslaggevers) WAT mii aan de vooravond van de huidige verkiezingsstrijd treft, is dat de meeste partijen overwegend materiële toezeggingen doen. Dit is in gees telijk opzicht een achteruitgang. Er zal meer aandacht moeten :ijn voor de totale mens", aldus dr. II. W. Tilanus in zijn slotwoord op de buitengewone jaarvergadering van de C.H.L'.. gisteren in Amsterdam gehouden. De voorzitter van de CHU-kamerfractie, die naar hij zei voor de zesde maal een kamerontbinding heeft meegemaakt, merkte onder meer op. dat n*ar zijn indruk de leden van het kabinet niet vrij zijn geweest van een zekere overgevoeligheid. Ten aanzien van het optreden van dr. Lucas (KVP1 stelde hij. dat. diens optreden ten opzichte van ex-minister Hofstra „wrang" Is geweest. De fee» Tilanus laakte voorts els houding van de V.V.D., die het kabinet van bet begin af aan ..bespottelijk" heeft gemaakt. Hij raakte echter niet aan de enige ..bloem" in de regering, mej. dr. 3VI. Klompr. De politieke voorman va» de CHIt wenste geen enkele uitspraak te do. ter, aanzien van de nieuwe samenstel ling van het kabinet na de komende verkiezingen. Wel schetste taü twee vraagpunten, die zich zullen voordoen, ul. de kinderbijslag en het beleid van minister Cals ten aanzien van de hui dige ontwikkeling van het onderwijs. De heer Tilanus zette nogmaals uit een, dat de Unie ten aanzien ran dr aanvallen op het kabinet steeds rem mend heeft probe-en te werken. Sar. betreurde het voorts, dat aet rapport-Koersen over een onderdeel van het defensiebeleid zo kort voor de verkiezingen openbaar is gemaakt en daardoor in de politieke strijd van vandaag is getrokken. De grijze leider van de CHU-kamer fractie bracht voorts, onder warme in stemming \an de vergadering, hulde aan minister Staf. die voor de middag vergadering Krasnapolsky had verla ten. „Als voorzitter van de Defensie- commissie ben ik van r.abij getuigi geweest van het zeer belangrijke werk. dat deze minister heeft ver richt. Niemand heeft het zo lang als minister Staf op deze post aciri jaar uitgehouden „Wij mogen Gode dankbaar zijn. dat hii dit werk heeft willen doen", aldus de lieer Tilanus. wiens woorden een bewogen ondertoon droegen. Voorts dankte hij de heer Yj. Krol die sinds 1935 kamerlid is geweest vooi de Unie. maar straks uiet meer in de Kamer terugkeert. „Gij hebt, vooral ui het noorden, veel voor hel Nederlandse volksleven gedaan". Ten slotte wekte de heer Trianus dc aanwezigen op. straks, bij het uitbren gen van hun stem, zich te realiseren, dat zij dit te doen hebben met de hand op Gods Woord. De bijzonder stijlvolle b'ueenkomsi werd besloten met het zingen van „Ge loofd zij God met diepit ontzag". Öhr. politiek was hm voorgelegd door een lid van de PvdA, die vroeg con creet aan te geven de Chr, beleidslijn in het nastreven van bijv. een vrijere loonvorming, van een woningboirwpo- litiëk, bjj de uitvoering van het soda- project te Delfzijl e.a. Bij al deze vraagstukken, zo 'betoogde de heer Van Eysden, krijgt men. te maken met de vraag of er verschuivingen moeten plaatsvinden van taken naar de vrije, zelfstandige maatschappelijke sector dan wel naar de overheidssector. Het socialisme wil voortdurend macht overhevelen naar de staat. Men leze lrDe weg naar vrijheid." Prof. Zijlstra leverde op dat socia listisch ideaal, waarbij de overheids taak wordt verabsoluteerd, destijds een immanente kritiek (dwz. een kritiek van het socialisme zélf uit), die nog steeds niet is weerlegd. De tragiek van het socialisme is, dat op de door hem aangewezen weg naar vrijheid grote gevaren ontstaan voor de vrijheid en de zelfverantwoordelijkheid van de burger. Ben Chr. politiek zoekt steeds weer naar het evenwicht tussen gezag en vrijheid, waarbij de zelfverant woordelijkheid van de onderdaan voortdurend wordt geprikkeld. DE secretaris van de AR-Kamer- fractie had tevoren betoogd, dat z.i. de brede basis politiek op 11 de cember zo goed als zeker definitief tot het verleden behoort. De wezenlijke achtergrond van dc breuk met de so cialisten vormen niet de belastingvoor stellen, De tegenstellingen waren lang zamerhand gegroeid en er heerste (het N de vergadering van de Tweede Kamer van woensdagmiddag heeft de heer C M. Nederhorst (P.v.d.A.) een interpellatie gehouden, betreffende de crisis in de uieenkolenmijnbouw Munster Zijlstra (slaande) antwoordt. Zittend voor hem de ministers prof. dr. L. J M. Beel (links) en mr. A. A. M Stfuycken (rechts). Voor verslag ne pagina 3 behagen over het feit dat geen enkele partij er in slaagde haar signatuur dui delijk te drukken op het kabinetsbe leid. In een groot hotel (e Hazleton in de Amerikaanse staat Fennsylvanie heeft vanmorgen een felle brand gewoed, die waarschijnlijk vele doden heeft ge ëist. Op het ifienblik van de brand be vonden zich ongeveer 150 mensen in het hotel. Velen trachtten zich te red den door uit de ramen te springen. Het hotel werd vooral door beiaar den bewoond. De brandweerlieden, die de brand na ruim een uur meester werden, konden een tiental mensen redden. Twee doden zijn tot nog toe geborgen. Prins Bernhard heeft gisteren te Houston (Texas» verklaard dat prinses Beatrix geheel vrij is in de keuze van haar levenspartner. „Er bestaat voor haar geen enkele noodzaak iemand van koninklijken bloede te trouwen", zei de Prins tijdens een kort oponthoud op het vliegveld tegen verslaggevers. Kort na aankomst uit Mexico Citv slapte de Prins over jn een vliegtuig dat hem naar Montreal zal brengen. Op de vraag of prinses Beatrix mis schien al haar keuze had bepaald, zei de Prins „nee, dat wil zeggen niet dal ik weet(Ass. Pres.) De Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.) heeft besloten tot afkondi ging van een „duidelijke crisis" op de kolenmarkt. (Van een onzer verslaggevers). SJOUKJE DIJKSTRA, het Amstel veense knn«trHdot„rti« dat bjj de wereldkampioenschappen in Colorado Springs (U.S.A.) derde werd. is gister avond op Schiphol onder bossen bloe men bedolven. De organisatoren van de „Met melk meer mans"-campagne hadden voor een enorm spektakelstuk gezorgd. Kleine kinderen, die al lang op bed hadden moeten liggen, -maar met een extra flesje melk op de been werden gehouden zongen de verbaasde Sjoukje toe. En dan waren er de Ere-M-hriga- diers: volwassenen met een grote JVf op hun borst. Ondanks dit streven naar luidruch tige publiciteit van de melk drinkers was het een leuke ontvangst- Vader en moeder Dijkstra stonden er verrukt en trots bij Sjoukje droeg een witte cowboyhoed. „Ik heb een heel cowboy- pak gekocht", zei zij, met rode laarzen en al. Joan Haanappel, haar rivale, die in Amerika griep kreeg en niet mee kon doen. deelde in de chaotische vreugde. De IVestduitse bondskanselier dr. Adenauer is vandaag na zijn korte be zoek aan Frankrijk naar hui terug gereisd. Oorspronkelijk zou Adenauer ai gisteravond terugkeren, maar op aandringen van de Gaulle heeft h|j de nacht in Mariy-le-Roi bjj Parijs, waar de besprekingen plaatsvonden, doorgebracht. Uit gezaghebbende bror te Pa rijs wordt vernomen dat de beide staatslieden tot het eensluidend standpunt zijn gekomen dat het Westen beslist geen zachter hou ding moet aannemen tegenover de Russen in. de crisis om Berlijn. Zij zouden zich hebben uitgesproken Legen onderhandelingen, zoals de Engelse premier Macmillan die heeft voorgesteld. TERWIJL de tweede voorzitter van de WD, mr. H. van Riel, voort gaat uiting te geven aan zijn afschuw van het socialisme, komt de eerste voorzitter, prof. mr. P. J. Oud, meer en meer op zijn aanvankelijk zo fiere uitspraak terug. Volgens mr. Van Riel heeft zijn par tijleider „een frontverandering aange kondigd, zoals er sedert 1917 niet meer is gebeurd en die het begin kan zijn van een historische ontwikkeling." Op dezelfde avond, dat deze woor den in Rotterdam gesproken werden, kregen de liberalen in Den Haag de derde versie van prof. Oud's standpunt inzake samenwerking met de socialis ten te horen. Eerst was gezegd, dat voor de li beralen aamenwerking met de P.v.d-A. niet mogelijk was. Later verklaarde prof. Oud, dat „niet" echter niet wil zeg gen „nooit". In Den Haag heeft hii nu maandagavond evenwel gezegd, dat de WD zich heeft uitgesproken tegen sa menwerking met de socialisten, „al thans voor het tijevak 19591963". Zo krabbelt de liberale lijsttrekker steeds meer terug en blijft er van de aanvankelijk schijnbaar principiële af wijzing vrijwel niets meer over. Van koers houden gesproken! MARINIERS zitten niet gauw met de handen in het baar, maar een officier ia het marinekamp te Doom maakte zich toch zorgen over de haardos van acht dienstplichtige mariniers. Hij droeg de jongelui herhaalde malen op naar de kapper te gaan. omdat zij er niet verzorgd uit zagen, maar geen. haar op hun hoofd die «r aan dacht. Toen nam de officier maatregelen ar» liet een kapper de acht marinier» volkomen knal knippen cm hen zo doende haarfijn te laten voelen dat hij genoeg had van die onverzorgde kapsels. Maar omdat de officier deze straf heeft toegepast zonder de com mandant van de kazerne er in te kennen zijn nu disciplinaire maat regelen tegen hem genomen...» (Van onze Haagse redacteur) 1 De commissie-Koersen, die rapport heeft uitgebracht over het militaire aankoopbeleid, staat op het standpunt dat de majoor der intendance H. Koop mann alle gelegenheid heeft gehad het züne te zeggen. Het rapport is nnanlenj door de commissie vastgesteld. Zoals wij gisteren meldden heeft ma joor Koopmann een bezwaarschrift in gediend tegen het rapport-Koersen. De eommissw is echter gebonden aan ge heimhouding ten opzichte van de in houd van de gesprekken, welke zij met de majoor gevoerd heeft. Wel kan nog worden opgemerkt dat er van een ver hoor geen sprake is geweest. (Van onze correspondent') De 22-jarige landbouwer P. Jansen uit Loc (gem. Duiven) is verongelukt toen hij met een tractor op het land werkte. Bij het nemen van esen bocht slotj de tractor om, waarbij J. onder de tractor terecht kwam. Op weg naar het ziekenhuis te Zevenaar is P. J. overleden. (Advertentie) ff vraagt brochure Teleloon 01726-2188 LH de jongste Sowjet-not» over Duitsland blijkt een iets soepeler bon ding. aldus heeft president Eisenhower gisteren op zijn persconferentie mee gedeeld. De positieve zijde van deze nota is dat de Russen in zekere zin toe geven dat de ministers van Bui tenlandse Zaken eerder iets zou den kunnen bereiken dan de re geringshoofden. De president verklaarde dat de Westelijke bondgenoten al het mo gelijke zullen doen om een opbou wend antwoord op de Russische nota te vinden. Hij noemde een algemene mobilisatie in verband met de huidigs toestand met alleen nutteloos maar zelfs ramp zalig. De Amerikaanse strijdkrachten zijn voldoende paraat om een verras singsaanval te kunnen trotseren. „Wij moeten niet bang worden wan neer de Russische leiden voor him propaganda dreigementen uiten", aldus Elsenhower. Hü achtte de situatie in de wereld niet ernstiger dart een half jaar geleden, toen er van een crisis inzake Berlijn en het Duitse vraag stuk nog geen sprake was. De reis van de Engelse premier Mac- millan naar Moskou noemde Eisen hower nuttig en hij vond dat Engeland er in ieder geval tevreden over zijn. Macmillan heeft in Moskou enkele Engelse voorstellen ten aanzien waarvan de Verenigde Staten een zeker voorbehoud in acht nemen over het doorbreker van de impasse In cIb Geneefse conferentie besproken. Ame- - rik» heeft geen bezwaar tegen de En gelse ideeën, als Macmillan die als zijn persoonlijke, of de Britse, voorstelt. Maar, zo merkte hij op, studies van de Amerikaanse autoriteiten hebben uitgewezen dat Macmillan's suggesties met geheel uitvoerbaar zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1