Leuzen V akbonden vragen loonsverhoging Het CNV wil Prof. dr. G. M. den Hartogh te Kampen overleden jjomlwill Britse troepen klaar om in te grijpen in Nyasaland Drieduizend A.R. betuigden chr, politiek trouw aan Koopt op tijd uw zekerheid prijsstijging voorkomen Chr. ministers hebben voet bij stuk gehouden r Morgen of maandag in O.-Duitsland Dokter en patiënt „Ongeregeldheden'5 bij verkiezingen in Rusland Opstandelingen doen aanval bij Menado NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Geen twijfel MASSALE BIJEENKOMSTEN IN GRONINGEN MISSEN VASTE GROND Maeraillan bezorgd over vrijlating Ierse republikeinen ZATERDAG '7 MAART 1959 y ZEVENTIENDE JAARGANG No.4240 Directeur: H Dili RUIG Hooi cl redacteur: L/r. J. A. H. J. 3. BRUINS SLUT Handel mm Nieuwe verkiezingen Breuk in Oostenrijkse regeringscoalitie Zon onder BINNENVERINGBED SCHUJMRUBBERBED 99 Veel eerder Zie verder pag. 3, 5e koL) Protesten tegen verhogin® schoolgeld in Brazilië Wine de Witnstnat 2a - relet, 115700 (6 D Postbua 1112 - Postgiro JN'o. 421519. Klachtendlenet abonnementen: 18.30-19.30 u Zaterdag* 17—18 uur. Teleloon 115700 Huygenspreln 1 - Teleloon 183467 (3 lijnen Postbus 1091 Postgiro No. 424067 Klaehtendlenst: 183019.30 Telei. 362569 Spuiweg 133 - Teiei. 4570 Lange Haven 73 - Telef. 67486. 4bonnement»pr(ja 61 cent per week, f 2,65 per maand t 7,99 pt {wartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dageliik Botterdam: •s-Grarenhage: Dordrecbt: Schiedam: A Th&uuï (Geldig tot morgenavond) LAGERE TEMPERATUREN Kouder weer met zonnige perioden en slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind, draaiend naar noordwest. Morgen: Zon op: 7.13 onder: 13.30 Maan op: 6.33 onder: 17.46 IJ de verkiezingen van 1956 heeft P men het zo proberen te stellen, dat bet bij die verkiezingen ging om de vraag Drees of Romme. Bij deze verkiezingen is het niet meer zo. Er zijn meer en andere ka pers op de kust om de aard van de ze verkiezingen in één leuze te mono poliseren. Daar zijn de socialisten die, nu prees in vijf lijstaanvoerders uiteen gevallen is en zij niet meer met een tegenstelling van twee namen kunnen komen, de verkiezingen ingaan met de leuze: Vóór uw toekomst tegen een rechts kabinet. Wij vinden dat ia die zin een goe de leuze dat de socialisten blijkbaar inzien waar hun principiële tegenstan ders zitten. Dat zijn de christelijke partijen die tegenover socialisti sche beginselen de christelïjk-poli- tieke beginselen stellen. Die christelijk-politieke beginselen bréngen met zich dat het overheids gezag positief gewaardeerd wordt Wij zien de staat niet als een nood zakelijk kwaad, dat men waar men maar kan moet terugdringen, wij zien de staat als een genadegave van God, die aanspraak heeft op positieve en dankbare waardering. Die beginselen brengen ook met zich dat de maatschappelijke en de burgervrijheid positief en dankbaar gewaardeerd worden. En wij zien de verhouding tussen gezag en vrijheid niet als een soort slingerbeweging waarbij, door de omstandigheden ge dwongen, nu eens het eerste dan weer de andere meer accent krijgt AN deze voorstelling van zaken A geeft de heer Oud to- als hij het probleem van de spanning tussen ge zag en vrijheid feitelijk terugbrengt tot de spanning tussen socialisme en individualisme, die hij beide ver werpt en waarbij dan het liberalisme een middenstandpunt vormt. Dan zoekt de heer Oud, een plaats halver wege twee kwaden: de helft van het ene kwaad en de helft van het ande re. Dat is geen wonder voor de heer Oud. Hij was voor de oorlóg lid van een partij, die bekend stond als die ran de „remmers van de klassen strijd". De Groene Amsterdammer heeft daar dezer dagen aan herin nerd; Maar. een remmer van de .klas senstrijd is iets anders dan, een, prin cipieel tegenstander vande klassen strijd. Dat kan ook-niet ander#; Want liberalisme en socialisme zijn kindé ren van één moeder. Die moeder is de zedelijke autonomie van. de mens, waarbij de mens in zijn hande len losgemaakt wordt van de gebo den die God voor het mensenleven*in Zijn openbaring stelt. Voor ons betekent de-vraag naar de verhouding van gezag en vrijheid'de vraag naar de aard en de 'door die aard bepaalde begrenzing van de staatkundige en van de maatschappe lijke verbanden, de vraag ook naar :de mate van de vrijheid van de bur ger. Bij de socialisten is het probleem van begrenzing van. de staatsmacht niet een principiële zaak. De heer Van Rhijn heeft in Paraat uitdrukkelijk geschreven dat de vraag naar de grenzen van de staats macht een vraag van doelmatigheid is. Daarmee is het hek van de dam. Dan is in principe elke grens aan tastbaar. Voor ons een onaanvaard bare zaak. R is nog een andere leuze,- Daar komen de liberalen mee op draven. Zij stellen dat de tegenstel ling van vandaag is: liberalisme, of so cialisme. Dit het voorgaande volgt - dat deze 'kuze niet houdbaar is. Het liberalis me stelt zich niet wezenlijk tegenover bet socialisme. Het komt het socia lisme halverwege tegemoet. Daarom is ieder die van prof. Oud een keerpunt verwacht, gelijk aan de mens die op een rietstaf leunt die de hand doorboort. .Hu kan het regeringsbeleid wor den omgebogen", schreef prof. Oud in een verkiezingskrant. We herinneren eraan, dat in de toen Oud en Stikker samen in de V.V.D. de, dienst uitmaakten, de leuze van de V.V.D. was dat 't roer ;"m moest. Maar de V.V.D., deelne- ■nend aan de regering, koerste toen welgemeend in de oude rode richting naar de soevereiniteitsoverdracht. Wat heeft men anders te verwach ten van een politiek leider die eerst vrijzinnig-democraat was en anti-mi- jUtarist, later tegen Colijn aanleunde et> In diens schaduw zijn lauweren oogstte, daarna socialist werd en daar- ®s in de berale partij terechtkwam. Bij Oud is het rcer vaak omgegaan ®nar dat hij zei* het roer van staat wu kunnen ombuigen, er is in ziji verleden niets dat daartoe gerechte verwachting wekt. Daarom geven wij liever dan aan <tee leuze de voorkeur aan de be lijdenis waarmee het A.R. program van actie begint: In de verwarring van deze tijd is L^stionaal en Internationaal de vast 'held van een wezenlijk christelijke WUtiek meer dan ooit noodzakelijk. Vier leiders gaan confereren VAN- diplomatieke zijde in Oost-Duitsland is vernomen dat de Russische premier Chroestsjew de volgende week in Leipzig o£ Oost-Berlijn besprekingen zal voeren met de partijleiders van Polen, TsjechoslowakUe en Oost-Duitsland, Gomoelka, Novotny en UIbricht. De partyleiders zullen de positie van hel Sowjetblok op een eventuele conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken en het mogelijk sluiten van een afzonderlijk vredesverdrag met Oost- Duitsland bespreken. Het nieuws van de bijeenkomst werd gisteravond bekend op een receptie van de Russische ambassadeur In Oost- Duitsland in het Russische paviljoen op de Leipzlger Messe. Verwacht wordt dat de bijeenkomst zondag of maandag zal worden gehouden, omdat, voor zover bekend is, Chroestsjew dinsdag of woensdag naar Moskon zal terugkeren. Premier Chroestsjew heeft gisteren gewaarschuwd dat hij elk woord meent met betrekking tot Duitsland en dat de communistische landen een afzon derlijk vredesverdrag met Oost-Duits- iand zullen sluiten, wanneer de wes telijke lanr.en en West-Duitsland syste matisch jlle Sowjetvoorstellen voor een Duit-i vredesverdrag blijven afwij zen. „Een vredesverdrag met Duitsland elimineert de gevolgen van de tweede wereldoorlog enook de zogenaamde kwestie-Berlün zal zijn opgelost", al dus de Russische premier. „Wanneer de staat van oorlog niet langer meer van kracht is, verliezen aiie bezettingsbepalingen automatisch hun rechtskracht en worden bezet tingsrechten ongeldig. West-Berlyn heeft'bet .recht-een vrije stad te wor den. 'Wij doen een beroep op onze vroegere geallieerden het vrijstadvoorstel re delijk téaanvaarden", aldus 'Chroest sjew. Chroestsjew, die sprak op de re ceptie van de Russische ambassadeur Pervoechin, sprak zich herhaalde ma len uit voor uitbreiding van de handel tussen Oost en West en noemde de Amerikaanse handelspolitiek tegenover de communistische landen „struisvo gelpolitiek". 'Chroestsjew zei dat de Sowjet-Unle het overigens ook zonder de handel met het Westen zou kunnen stellen en voegde eraan toe: „Als u dat vandaag niet begrijpt, dan zult u het morgen begrijpen." -Hij zei te geloven dat meer handel tussen Amerika en Rusland de Ameri kaanse arbeiders gelukkig zou maken en de werkloosheid in de Ver. Staten zou helpen verminderen. Een huisarts in een imburgse ge meente had bij zijn huisdeur een trans parant laten aanbrengen, waarop de elektrisch verlichte mededeling „ik kom" verscheen, wanneer hij in zijn slaapkamer een drukschakelaar be diende. Hiertoe had hij besloten om te voorkomen dat zijn huisgenoten des nachts wakker werden wanneer on nodig vaak gebeld werd. Het systeem voldeed aan de gestelde verwachtingen, doch gisternacht liep de dokter tever geefs naar de huisdeur. Hij dacht aan een misplaatste grap en begaf zich weer naar bed. Op het ochtendspreekuur verscheen echter een boze patiënt: Hij was het namelijk geweest die 's nachts had aan gebeld. Toen hij de mededeling „ik kom" had gelezen had hü zich huis waarts begeven en daar de komst van de dokter afgewacht. Uiteraard tevergeefs, want de arts wist vanzelfsprekend niet wie en waar hij hulp moest gaan verlenen ULBRICHT „Men moet aan het lot van deze mensen denken", zei hy. Voordat Chroestsjew sprak had de Oostduitse premier Grotewohl een rede gehouden in het Russische paviljoen. Ook Grotewohl waarschuwde, dat het mogelijk was dat de Sowjet-tJnie een afzonderlijk vredesverdrag met Oost- Duitsland zou sluiten. In 146 kiesdistricten van de federale republiek Rusland (de grootste repu bliek In de Sowjet-Unie) zullen de kiezers opnieuw naar de stembus moe ten, omdat er bü de zondag gehouden verkiezingen voor de plaatseHjke ra den en de Opperste Sowjet van de re publiek „onregelmatigheden" zijn ge constateerd of doordat de kandidaten geen vijftig procent van de stemmen op zich hebben verenigd. Het persbu reau Tass. dat dit meldde, berichtte niet wat deze „onregelmatigheden" in hielden. Het Indonesische leger heeft vrijdag avond bekendgemaakt dat de rebellen op Celebes tegen het eind van februari een grootscheepse aanval in de omge ving van Menado hebben gedaan. De opstandelingen gebruikten mo derne wapens die uit het buitenland werden gesmokkeld. De regeringstroe pen hebben de frontale aanvallen ten zuiden van Menado gebroken en 400 opstandelingen- gedood, aldus de be kendmaking. Zij zouden zelf 26 man hebben verloren. Radio-Menado heeft bekendgemaakt, dat er tijdens de gevechten 10.000 vluchtelingen Menado zijn binnengeko men. De Oostenrijkse^ regering, een coa litie van conservatieven (rooms- katholieken) en socialisten heeft na diepgaande geschillen over economi sche kwesties besloten nieuwe verkie zingen nit te schrijven. De conservatieven stellen de socia listen verantwoordelijk voor de breuk in de coalitie. De socialisten hebben „ónder protest" met het houden van verkiezingen ingestemd. Volgens ben is dit een schending van het coalitie- verdrag, dat na de laatste algemene verkiezingen van 1956 werd gesloten. Men verwacht dat de verkiezingen omstreeks 24 mei zullen wórder ge houden. tAdvertentie) Zon op (Van een onzer redacteuren) Naar het oordeel van de drie vakcentralen is op het ogenblik de tyd rijp om opnieuw een loonsverhoging aan de orde te stellen. Besprekingen hierover met de werkgevers-organisaties zyn reeds in volle gang. Binnen de vakbeweging verschilt men echter, nog van mening over de vraag of er een algemene dan wel een hedryfstaksgewijze loonsver hoging moet komen. Het NW is voor een algemene loonsverhoging van 4 tot 5 procent, maar het CNV stelt daar tegenover dat dit opnieuw prijsverhogingen ten ge volge zal hebben, dat de geldontwaar ding daardoor dus wordt bevorderd en b "C- --j'-sV '-Tx. dat men nauwelijks voordeel zal heb- nen van een dergelijke loonsverhoging, Het CNV streeft er dan ook naar om bedrijfstaksgewyze loonsverhogingen door te voeren, daar waar dit kan zon der doorberekening in de prijzen. Op die manier zou men prijsverhogingen kunnen voorkomen. De vakcentralen zijn het er echter wel over eens dat loonsverhogingen, die de nadelen van de bestedingsbeper king enigszins ongedaan kunnen ma ken. thans mogelijk zyn. Men is tot deze conclusie gekomen tijdens de voorbereiding van het SER- advies over de ruimte in de economie, dat zoals bekend op het ogenblik in studie is. AAN V.VJD. zijde wordt men niet moede de politieke lijn die de a.-r. volgen in twijfel te trekken. Van a.-r. zijde legt men niet de ver klaring af die de heer Oud aflegde en dus kunnen de a.-r. toch nog wel eens met de socialisten samen gaan wer ken, zo is de V.V.D.-suggestie. Van a.-r. zijde legt men de verkla ring van de heer Oud niet af omdat dit niet kan. De vraag van de samenwerking met andere partijen komt aan de or de bij de kabinetsformatie. En de eni ge instantie, die dan uitmaakt wat er van a.-r. zijde gaat gebeuren is de a.-r. Tweede-Kamerfractie, die op 12 maart gekozen wordt. Niemand kan nu die toekomstige fractie ter zake binden. Maar het is desniettemin wel terdege duidelijk hoe de kaarten liggen. In alle r.-r. rede voeringen wordt naar voren gebracht dat samenwerking met de socialisten onmogelijk is. Waarom onmogelijk? Omdat in de economische politiek, in het militair beleid en in het Nieuw-Guinea-beleid, blijkens de stembusprograms anti-re volutionairen en socialisten diametraal tegenover elkaar staan. Omdat door de huidige verkiezingsstrijd de tegen stellingen tussen AJt. en P.v.<LA. als maar groter worden. Men behoeft er geen ogenblik be ducht voor te zijn dat de a.-r. hun woorden, vóór 12 maart gesproken, na 12 maart niet zullen waar maken. (Van een onzer verslaggevers) In de afgelopen nacht is op 59- jarige leeftijd overleden prof. dr. G. M. den Hartogb, hoogleraar aan de theologische hogeschool der geref. ker ken te Kampen. Prof. Den Hartogh heeft onlangs, op 17 januari jj., zijn zilveren jubileum als hoogleraar ge vierd, bij welke gelegenheid wij aan dacht hebben besteed aan de betekenis van zijn persoon en arbeid. Gerrit Marinus den Hartogh werd 19 april 1899 te Heerjansdam, waar zijn. vader, wylen ds. A., den Hartogh, predikant was, geboren. Hij is In Apel doorn, waar zyn vader op 37-jarige leeftijd met vervroegd emeritaat was vertrokken, vier maanden als tijdelijk ambtenaar aan de gemeentesecretarie verbonden. Prof. Den Hartogh behaal de daar het einddiploma h.b.s.en slaag de in 1918 voor het diploma A staats examen. Hij studeerde aan de Vrye Univer siteit te Amsterdam rechten en legde in 1919 het kandidaats- en in 1922 het doctoraal examen af. Na een jaar in militaire dienst te zyn geweest, werd hij reserve-officier. Vervolgens was hij (Advertentie) HAZ ET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN- JOEN de Amerikaanse ijsbreker „Sto ten Island" zich onlangs een vaar geul ploegde door de stugge ijskor sten in de Ross Zee na by de Zuidpool, kwam het schip onwrikbaar vast te zitten. En terwijl de machines van de ijsbreker op volle kracht gierden en de schoorsteen zwarte rookwolken uit- bulkte kwam. er vanuit de witte ijs vlakte een groep levende wezens aan gewaggeld. Het bleek een delegatie eerbiedwaar dige pinguins te zijn, die de bemanning van het klemzittende schip namens de dieren van Antarctica een officieel welkom wilde toebereiden. Onze foto toont, hoe het college in jacquet en met tolt front nn de ontvangst aan boord terugschrijdt naar de pinguin- nederzetting. ENGELAND staat gereed tussenbei de te komen in de Centraal-Afri- tcaanse reueratie. Ken bataljon van 709 man wordt in Kenya paraat ge houden. Het Britse ministerie van De fensie zegt dat het een voorzorgsmaat regel ia en weigert de mogelijke be stemming te onthullen van het batal jon. Per vliegtuig kunnen deze troe pen In enkele uren op elke plaats zijn waar het in de afgelopen week tot ongeregeldheden is gekomen in Nyasa land. Van ingelichte zijde wordt vernomen dat het Britse kabinet het besluit heeft genomen het bataljon op voet van pa raatheid te stellen, zonder dat overleg is gepleegd met de premier van de Centraal Afrikaanse Federatie, Sir Roy Welensky. In deze kringen verklaarde men dat Engeland zich bezorgd maakt in verband met berichten over anti inheemse gevoelens onder Rhodesische militairen en onder blanke kolonisten in de speciale politie die thans pa trouille loopt in Nyasaland, De conferentie van alle Afrikaanse volken in Accra heeft gisteren in een (Van een onzer verslaggevers) UIM drieduizend anti-revolutionairen hebben gisteravond in twee vergaderingen in Groningen hun trouw betuigd aan de A.R, Partü cn aan de christelijke politiek. Twee sprekers, prof. dr. J. Zylstra en dr. J. A. H. J, S. Bruins „protestverklaring" de Britse rege- S'ot, hebben in enthousiaste betogen de Groningers duidelijk ge- hef(inrvanhhetTer^"vodorlüpoUüek; '»aakt dat de A R" Part« vandaag nog een levende partij is. partijen in Nyasaland en Rhodesia en De A.R. Partij, aid us dr. Bruins Slot, staat in strijdhouding tegen de „onvoorwaardelijke vrijlating" van de partij van de vrijzinnigheid, een partij met een linker- en rech- gearresteerde Afrikaanse nationalisten, tervleugel, de Partij van de Arbeid en de 'V.V.D. De a.r, wensen een In'heT district'Mzimba in Nyasaland christelijke politiek, zij wensen in de politiek te luisteren naar het zijn twaalf Afrikanen gearresteerd gebod Gods. omdat zy een handelspost in-brand! zouden hebben gestoken, in hetzelfde D r| A y \7 1 gebied staken schooljongens een kerk A dl V V .1. en kantoren van een Schots missiege nootschap in brand. De gouverneur van Nyasaland. Sir Robert Armitage, heeft bekendgemaakt dat de regering een samenzwering om de blanken in Nyasaland te vermoor den heeft verhinderd door op te tre den voordat de samenzweerders het signaal voor de moordpartij konden geven. De gouverneur wilde slechts zeggen dat bet sein voor de massale slachting door trommels had moeten worden gegeven. Minister Z ijls tra verklaarde, dat de Partij van de Arbeid en de V.V.D. be staan bij de gratie van leuzen, die ver anderen naarmate de omstandigheden veranderen. De geschiedenis heeft be wezen, dat beide partijen een vaste grond en een vaste lijn, die in een be leid, dat gericht is op de toekomst van ons volk, onontbeerlijk zijn, missen. De P.v.d.A. bij voorbeeld, zei de minister, lanceert in deze verkiezings strijd de leuze, dat het gaat om een progressief of een conservatief beleid, voor het moment opgedeeld in een streven naar belastingverhoging en een streven naar belastingverlaging Maar hoe kan ooit zulk een uitgangs punt een vaste grondslag zijn voor het maatschappelijk cn het staatkundig leven? Kan ooit een vast beleid worden gevoerd op een indeling van het volk in belastingverhogers en belastingver- lagers? Ook de V.V.D. heeft geen vast beleid, aldus minister Zijlstra, die herinnerde aan de tyd, dat de liberalen zich heel goed by de socialisten thuis voelden en enkele jaren later de „historische ont dekking" deden, dat er een „diepe af grond" gaapt tussen het socialisme en het liberalisme. Ts het een vast beieid, wanneer pro fessor Oud eerst verklaart, dat de libe ralen niet met de socialisten kunnen samenwerken, korte tyd later meedeelt, dat „niet" nog geen „nooit" betekent en weer een paar weken later zegt, dat dit alleen geldt voor de periode 1959 1963? Sn moet de toekomst van het Nederlandse volk bij voorbeeld ge bouwd worden op de sensatie, die wordt opgeroepen rondom de helmen en gasmaskersaffaire, zo vroeg de mi nister zich af. Professor Zijlstra zette uiteen, hoe reeds lang vóórdat het socialisme op riep tot de stryd. de a.-r. voorvaderen de principiële en de praktische strijd tegen het liberalisme hadden aange bonden en hij betoogde, dat het socia lisme en het liberalisme steeds dichter naar elkaar toegroeien. Het is niet waar, dat er een diepe afgrond gaapt tussen het socialisme en het liberalisme, aldus de minister, die ten slotte zei, dat de a.-r. politiek altijd gebaseerd is geweest op een vaste -rrondslag, namelijk het woord van enkele jaren medewerker aan de dr. A. Kuyperstichting te Den Haag, spe ciaal voor historisch onderzoek. Aan de V.U.- studeerde hij daarna theologie en hij deed in 1928 zijn kan didaatsexamen. Op 3 maart 1929 werd hij bevestigd als predikant van de ge ref. kerk te Hazerswoude. Prof. Den Hartogh vergezelde enige malen wijlen dr. H. Colijn op diens reizen naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland voor diens volkenbondswerk, i-..-."'- De generale synode van Middelburg benoemde hem in 1933- in de vacature, ontstaan door het aftreden van wijlen prof. dr. H. Bouwman, tot hoogleraar in Kampen, om onderwijs te geven-in het kerkrecht en de kerkhistorie. Hij nam deze boenoeming aan en promo veerde daarna, op 15 december van dat jaar, bij wijlen prof. dr. P. A. Diepen horst aan de V.U. tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift over: „Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871". Op 17 jan. 1934 inaugureerde hij als hoogleraar in de algemene en Nederlandse kerk geschiedenis, het kerkrecht, de elenc- tiek (dit doceerde hij tot de komst van prof. dr. J. H. Bavinck in 1939) en pa- tristisch latijn. Prof. Den Hartogh heeft, ondanks zijn zwakke gezondheid, die hem meer malen noopte zijn arbeid enige tijd te beperken of neer te leggen, veel ge publiceerd. In tal van periodieken en tijdschriften verschenen artikelen" vaa zijn hand. Daarnaast heeft hij de ker ken, die hij als hoogleraar diende, zeer vele adviezen gegeven op kerkrechte lijk gebied. Bij zy'n onlangs gevierd jubileum Is naar voren gekomen hoezeer men hem beminde, binnen de kring van de theo logische hogeschool. Ook daarbuiten was hü geliefd, mede door zijn warme persoonlijkheid. De verdiensten van prof. Den Hartogh zijn ook erkend In zijn benaeming tot ridder in de orde van de Ned. Leeuw. Prof. Den Hartogh was gisteravond nog de gast van het Kamper Studen tencorps, dat een bijeenkomst hield in de Sociëteit Cellebroederspoort. Plot seling werd hy onwel, .waarna het noodzakelijk werd gevonden hem in het Stadsziekenhuis op te nemen, waar hij in de loop van de nacht is overle den. De Ierse premier De Valera, heeft een felle aanval gedaan op de Britse premier Macmillan, die tijdens zijn be zoek aan het Britse Noord-Ierland uiting heeft gegeven aan bezorgdheid over het feit, dat de regering De Valera meer dan 80 manschappen van het Ierse republikeinse leger uit de poli tieke interneringskampen heeft vrijge laten. De Valera verklaarde dat Mac millan alleen maar schade kan hebben aangericht. Op het Ierse ministerie van Buiten landse Zaken is inmiddels door de Britse ambassadeur een officieel pro test tegen de vrijlatingen overhandigd. Ierse autoriteiten deelden mede, dat het zo goed als zeker is, dat de regering De Valera dit protest zal afwyzen als inmenging in de binnenlandse aangele genheden van het land. Bij gevechten in de Braziliaanse stad Goiania tussen politie en scholieren, die protesteerden tegen verhoging van' het schoolgeld, is een dode gevallen en zün 125 nersonen gewond. De verhoging van het schoolgeld met 60 procent heeft ertoe geleid dat in geheel Brazilië in totaal anderhalf mil joen leerlingen staken. Studentenorga nisaties en enige vakbonden overwegen een sympathiestaking als de regering de omstreden maatregel handhaaft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1