Enorme hoeveelheid vis in Schiedam verhuisd Poging tot samenwerking tussen chr. en openbaar lager techn. onderwijs KERK Eïi SCHOOI jaarfeest „Prema" Kethel PIANO'S - ORGELS VZC won met 9-0 van RZPC Henri Knap sprak op infSchiedamse Boekenweekavond Afgevaardigden Geref, Kerken! classis Schiedam bijeen MALAIS <0 Gemeenteraad van Maasland srsr ssr isrjs <*-». «4— WATERWEG Motie-Van Viegen (a.r.) aangenomen Sleepbootkaae verlengd HoyoCub de ontga echte SUl5?ï^"v.Z; Hoek van Holland Kleurendia's voor Hosanna Waterpolo n Zondagsdienst artsen Tweede toewijzing nieuwe woningen Hoeks mannenkoor weer voor radio Prof. Van Riessen sprak in Vlaardingen Medische diensten Gedenkdagen predikant Dr. A. HENGEVELD OVERLEDEN verf Herv. kleuterschool 2 TROUW Zaterdag maart 1951 - Xi.rS' Personeelsavond De Jong I VlaarfHrigcri SCHIEDAM. De in dit jaargetijde zo doods uitziende vijvers "öp deze' avond /.ai de film ..Magie en plassen in Nieuwland, die rond de Katholieke begraafplaats en der kleuren" vertoond worden bij de speelweide bij de Vlaardingerdijk zijn gelegen, vertoonden ko^n *°opt hicr-na tot °Pr'c-hUn£ De zondagsdiens: VLAARDINGEN. Het is wel een bijzonder merkwaardige voor dierenartsen wordt vanaf ncden raadsvergadering geworden gisteravond. Tot tweemaal toe moestKrjrnp,Jn aan de L£k. a hL 5'1 f c c u !e to1 m2andai:mo/gen 8 uu't> de vergadering geschorst worden en ruim twee uur besteedde men kand. te Amsterdam. 2envelc vnjdag een leven van belang. Dit leven werd verwekt bij de,De bijeenkomst begint om uur en ian, Prinses ireneiaan 13. Maasland, aan slechts een agendapunt. Een agendapunt overigens, dat zeer h. w. H. v. Andeiu p. Heinen °e v'VJt komst van vier mannen en wij bedoelen niet door de zwanen, die wordl «ehouden m Concordia. 'tel. K 1899-2467. belangrijk was en waarvoor ook buiten de raadszaal grote belang-j wijk-Binncn bij het zien van deze mannen een hevig kabaal maakten, maar destelling bestond, gezien de volle publieke tribune. voorheen Ned^Herv! predikant't^'n1'1 vissen, die zich in deze vijvers bevinden en voor wie gisteren een Advertentie Eind december 1958 is opgericht de Stichting voor Christelijk werd is door de classis Groningen"! verhuizing op het programma stond. De gemeente had er namelijk I I Nijverheidsonderwijs aan jongens voor Vlaardingen en Omstreken. |^enst des WoontsTi der^f0" 101 in toegestemd, dat de vissen uit deze vijvers zouden worden ge- Het doel van deze stichting is te komen tot oprichting van een-Ds. Martijn is terstond boro'enS.61?* vangen en uitgezet in de plassen van het recreatie-gebied ten Owïïïiii dienste van de beide. Schiedamse hengelaarsverenigingen Schiedam .fr............................. en Omstreken en de Algemene Schiedamse Hengelaarsvereniging. Met zegen gevangen Smdmrt 1912 stichting is te komen tot oprichting van eendk. Martijn is terstond bcroepbaa'r'z. Christelijke lagere technische school. Gisteravond kwam een I |eri?ste'f ftö9(Kkil9758ewtR 162a' G^ri' 1 ingekomen stuk, waarin verzocht werd, de oprichting van deze." Examens: AarT de Theologische h technische school nodig te oordelen, ter tafel. Dit verzoek vielj^hooi Ajn i samen met een verzoek van de vereniging ,,De Ambachtsschool (utrechten w. ten Kate, WiüielmmatS aan de raad zich over de noodzakelijkheid van de oprichting van;41, utrecht. een tweede lagere technische school uit le spreken. Alles draaide gisteravond dus om de kwestie: een tweede lagere technische; school: een Christelijke of een openbare? De vergadering had een openhartig en vriendschappelijk verloop. Motie H0UTM1I SCHIEDAK KWALITEIT Dc Graafstroom sleskeksgraaf Niet te laai Australische oecumenische raad over A~w-Guinea yuooK VOOR Burgerlijke stand vau Schiedam ^00^ RV'fhMl on"/ if*?01 it l L...vAn ia!7"ÏJB«[6a'™ V^r de Tk school te verhurcn aan de heer G. ui J K's Autobanden jarrm van dl R<MTERDAM M^ND,^ Ned Herv kerk., e, <SK> dient otóc één voorstel in en wil VLAARDINGEN. Üe personeels-' vereniging A. de Jong heeft voor volgen de week dinsdag een bijeenkomst geor ganiseerd. waar de bekende schrijver W. van lependaal iets komt vertellen over zijn ervaring als schrijver. Plaats van, samenkomst is het B.K, veremgingsge- j bouw aan de Markgraaflaan en men begint om 8 uur. VtSSERIJBERICHTEN VLAARDINGEN De treller VI 121, «chipper K. Pronk, be- somde ie IJmuiden f 14 200 aan verse vi« tiVanmorgen waren jn IJmuiden aan de leerdame bijeenkomsl die de afdeling markt de !'e,li9SBei* V1 ,w' Vimrd.noen van He Wrlerlandse Sehll- van ftoon met 1500 k' lon* i0° mand*n Vlaai dinar n \an de .seaiiianaee acn y huI pn v| ]M sChlpper L Kuiper met derspatrouns in deeembei heeft gehuu- 2100 kg tong en tob manden schol den. is er voor vnjdag. 13 maart, op- Voor de n.aandagmarkt kwam binnen de nieuw een avond georganiseerd, waar vi 114 schipper J. Spaana met 2S00 kg toog voor schilders belangrijke onderwerpen en ITO manden «oho! aan de orde komen. NED. HEKV. KERK Beroepen te Ouddorp. z H s Huizinsa te Nieuw Benerland te w wijk: H. N. van Hensbergen te te Sluis «loer en St. Anna tS? itoez.i. C. Balk, vicaris te ExS~~ Bedankt voor Bodegraven tvae t? Terlouw: A. den Hartogh le AmorOLi Benoemd tot vicaris te Hattum'^ spec. opdraehL voor de He/xml»,, Poot. kand te Nieuw-Buinen. g c GEREFORMEERDE KERKEN' ;ie VLAAKD1NGEN. ue zonaagscuens. ---- - -v----- Beroepen te Krimpen mn H, n wm .an een Studiegroep Schilders men door de dierenarts: P. H. Klem- - Aangenomen naar Utrechi rw. Daarom kwam gisteren de broodvisser Oranje met zijn mannen naar Schiedam om dit werk te verrichten, daarbij ter- Er weid heel wat vis. dank zij het zijde gestaan door leden van de henge- grondige werk met de zegen bmnenge- laarsverenigingen en zeker niet in de' haald. In totaal vnftien edelkarpers, laatste plaats door de gemeente, die voorj waarvan de zwaarste achttien pond woog. het vervoer van de vis, een tractor met 136 lederkarpers met de zwaargewicht aanhang en een aantal bunnen ter be-i van vijfentwintig pond. 26 steenkroezen. schikking had gesteld. 212 stuks witvis met een gezamenlijk ge- Het is voor de visliefhebbers een groot- wicht van 60 pond, 77 baarzpn. die ae dag geweest, want hetgeen in de plas- tezamen twintig pond wogen en last but sen van Nieuwland gevangen werd grenst1 not least een snoek, een forse moei uk aan het onwaarschijnlijke. Wij zijn geenj te hanteren knaap van tien - JtioiAN Tonic (QUININE ,*»v ;w,v.'üiv,v«wy»v.,.v.v4 Advertentie SCHIEDAM. in de zaal voor C'hris-i beste spelers worden hieruit De heer B. van Vliegen (A.R.V was de eerste spreker, die zich over bovenge- geselec- noemde kwestie uitliet. De heer Van pond. die het tt-lijke Belangen in Ketbet hebben giste-! leerd en zij mogert het traditionele to-i Vliegen was van mening, dat het beter hengelaars en dus kan men ons moeilijk'de vissers met zijn woedende uitvallen rong vond de gefusioneerde verenigingenneelstuk op het jaarfeest verzorgen. zou zijn wanneer in een volgende vei- 7 mpl vemakkeliik marikto. J- n --JJ~Jei~i..vk.,we«»iin»»« eerstvolgende vergadering deze twee ver zoeken ter tafel te brengen, nadatB.en W. RIpp„v zich op het verzoek van de Stichting |n hebben beraden en voorts wordt B, en, W. gevraagd om mogelijkheden tot een j ZIMMEfl MANN het* "woord j e' visser si a t i'jrivoor ,ïe voe-' mei gemakkelijk maakte. van"d"e*"cjrVS"cn CJMV "hun jaarlijkse! De voorzitter, de heer J. D. van Vel- gadenng de noodzakelijkheidsverklaring vorm van sainenwerking te onderzoeken ten gooien als wij zeggenen dat we nog. De gevangenis vis werd uitgezet in het fcegtavond gehouden. zen opende de avond. Hij wees er op., van een tweede lagere technische school Na het mdienen van deze motie werd nooit zulke grote karpers gezien hebben.deel van bet recreatiegebied bewesten de n een Kesprekie dat wij met de jeugd- dal de verenigingen op een moder-jter discussie gesteld zou worden. Hij Trouwens, de mannen, die regelmatig' Poldervaart in de vijvers en plassen dus., oudcr,inf van de gemeente Kethel mochJ leest geschoeid zijn. Men moest hier stelde voor, dat eerst Burgemeester en met dergelijke vissen „omgaan" stonden' d>e het afgelopen seizoen voor de henge-, hebben bleek onder meer. dat de eerste instantie aan wennen ma ar Wethouder» zichzouden beraden op het m drie be- Vlaardingen zeer zeker levensvatbaar zou komen. Dat werd tenslotte een le- derkarper en het lieve beestje schattei «aarbij zeker tuigjes, nengeis neelspel ..De zon tegemoet t j4 i ucrtppci ..izc f.wu «z'v "v j vi««iuiugcu «et - arper cn nsz ueve «rayc 1,et Kevo'E. hiervan ,s Reweest datdrijven van Maarten vin Vught. Het heid zou hebben. De heer Van Vliegen men op vijfentwintig pond. Een dier. dat, "jeer xlJh I1rb karnor moót 1,^1het ledental, in 't eerst teruglopend, nu handelt over een straaljagerpiloot, die'vroeg zich af of het niet mogelijk zou beslist zonder enige moeite een flinke. b2?tèif?ewmn' Imke lonJen" ziin die'de afsel°Pen jaren gestegen is tot zestig. Len vriend (Kees de Biel uit een ver- zijn, dat er bij de bouw vsm een tweede aardappel door zijn keelgat kan laten yjih nto' zo maar een twee drie'door Icder Har worden er m beslotenongelukt vliegtuig redt. maar hierdoorschool een vorm van samenwerking tus- SNHTWi.» tonjt. biclk.,™n om- JSleE'm'fo'tet'k""«- «««.«"Km ,>PSev,„rd. stellen. Prachtige dieren, die lederkar-, pers. maar majestueuzer waren nog dej to sierlijke, goudkleurige edelkarpers en de op het zwart-af gekleurde boerenkar- ners Omstreeks vijftienhonderd pond aan, karper werd uit de vijvers opgevist, daar- bij niet inbegrepen de goudkarpers, de felle oranje-gekleurde karpersoort, want, deze kaïpersoort is voor de hengelaars van vrijwel geen nut. omdat deze vrij-' wel niet bijt. Deze vissen werden in dei Vijver naast de Opstandingskerk gede poneerd. Een prachtig dia-programma met ex plicatie werd gebracht op de jaarlijkse ontspanningsavond,, die de Hervormd Ge- mengde Zangvereniging „Hosanna" de leden, donateurs en Introducé*» vrijdag avond aanbood in de filmzaal van hotel America. Was de belangstelling niet bijster groot, het gebodene was er niet minder om. Omlijst met toepasselijke muziek werd direct na do opening een rijk ge varieerd kleurenprogramma afgewerkt valt bloemen en dierenweelde in de na tuur, wat vervolgd werd met Jn eigen land en kort daarbuiten" gave van de opname leider de heer - verduidelijking. In de pauze werd een grote tombola gehouden waaraan prachtige prijzen wa ren verbonden. Het laatste optreden -van deze fotografieliefhebbers uit Den Haag bestond uit weergave van hun reis naar de Italiaanse en Franse Riviera. Het was dan ook ditmaal een zeer ernstige en, zoals de voorzitter, de heer A. Vroombout opmerkte, een gezellige, in tieme ontspanningsavond. De aan de ogen zwaar gewond werd. Hier door is hij zeer gedeprimeerd, en maakt het leven van de huisgenoten zuur. Hij beweert zijn vriend nooit te hebben ge red. wanneer hij van te voren geweten had. hoe de afloop zou zijn. Ons inziens had het geheel iets for ser aangepakt kunnen worden. Niette min was er een echt amateurspel te zien. waar Loes v. d. Bos als de werk- ster er, Arie v. Eijk als majoor-vlieger J i Merendaal toch tot een goed spel kwa- men. Jammer dat de brandwacht verschil- lende malen op een duidelijke wijze het publiek moest waarschuwen niet te ro ken. Hel is nu eenmaal zo. dat de spe lers door de rookontwikkeling moeilijk tot goed spel zouden kunnen komen. Vooor degenen, die de gemengde club ..Prema" willen gaan bezoeken, vermel den wij nog dat de vergaderavond vrij dag is. sen de Vereniging ,.De Ambachtsschool" en de Stichting van Christelijk Technisch Onderwijs te verwezenlijken is. -Zowel de tijdige ontplooiing van het lager Technische Onderwijs in Vlaardingen Izou hierdoor bevorderd worden, terwijl men eveneens aan het verlangen van een zeer belangrijk deel der bevolking naar een begin van Lager Technisch Onder wijs op Protestants-Christelijke grondslag tegemoet komt. Na deze uiteenzetting diende de heer Van Vliegen namens zijn fractie en on dertekend door de heren: A. Lodder tS.G.P.*, E. P. van der Veen (C.H.U.) en P. J. Halker (K.VJ*.) een motie in, waarin voorgesteld wordt om op de VLAARDINGEN Voor <U afdeling A van de ZR O competitie speelde het eerste dameszevental van VZC ln het Kolpabadtegen het Rotterdamse RZ PC. Kon VZC in de eerste competitie helft in Rotterdam slechts met de grootste moeite, met 3—2 de zege uit bet vuur slepen, nu was het een spel van kat en muis en werd met 9—4 het grote krachtverscbil maar nauwelijks i voldoende tot nitdrukking gebracht. RZPC verscheen slechts met 6 dames. De grote crack van dit zevental uit Rot terdam. Elly Goetzee. was niet op ko men dagen. Als sportieve tegenmaatre gel liet VZC afwisselend steeds één da me de kant op zoeken, zodat het een wedstrijd werd tussen twee zestallen. Bij VZC ontbrak Lenie v. d. Ree, maar haar plaats werd ingenomen door Janny Goederond. die ook nu weer aan toonde, dat als het op het maken van doelpunten aankomt, nog geen enkele VZC-ster bij haar in de schaduw kan staan. HOEK VAN HOLLAND. ln de Berghaven was aanvankelijk een kade aangelegd voor het aanlegger, van een SCHIEDAM. In een bijna uitver- j ren. Alsof hij niet in Arcade zat. maar kocht Arcade hebben vrijdagavond dej in het Instituut aan de Amsterdamse Schiedamse boekhandelaren ter gelegen-! Keizersgracht. Wat humor nu precies is held van de Boekenweek een bijeen-! zullen wij niet uitvoerig herhalen. Wel komst gehouden. Vele belangstellende! willen wij nog schrijven dat Knap zijn boekenlezers hebben zich daarbij kos-i betoog ..illustreerde" met vele citaten telUk laten vermaken door de bekende i uit het werk van o.a. Carmiggelt, An- journalist-schrijver Henri Knap. die'nie Schmidt en Godfried Bosmans en een inderdaad „knap" betoog hield overnatuurlijk uit eigen werk. de „Humor in de Nederlandse litera- De boekhandelaar A. Roodbol sprak tuur". een kort openingswoord. Mr. van Kinde- Het was meer een college, dan een'ren. die de avond oorspronkelijk zou lezing, dat de heer Knap bracht. Een; openen was door ziekte verhinderd. Dei voor naar rekening en toonde zich ove- college dan wel te verstaan, waarin dej heer Dijkermans. van boekhandel Vanjrigens opmerkelijk actief. Het grote i humor, vaak bij het sarcastische af. i Leeuwen dankte aan het slot. 'overwicht van VZC deed de strijd tot j sprankelde. Wij kennen Knap uit dej I tijd. toen hij ons nog aan het Persin stituut te Amsterdam „beleerde". Ook daar doceerde hij het onderwerp ..Humor" en wanneer hij over een an der onderwerp sprak, was het toch de een zeer eenzijdige vertoning devalue ren. Van de aanvang af was het duide lijk, dat het er slechte om .ging, hoe groot de VZC-zege zou worden. Op som mige momenten lagen alle dames, be halve de VZC-ster Riet Dusseldorp, op de RZPC-hellt. Vrijwel steeds waren de VZC-dames 'm het bezit van de bal en zo dit niet het geval was, namen zij met opvallend gemak de bal van de Rotterdamse dames af. Het regende schoten aan de lopende band op de Rotterdamse veste, het veelvoudige van de negen, die de roos troffen. Riet Dusseldorp aan de andere zijde heeft slechts één enkel slap schot te verwer ken gekregen, maar kon daarbij toch aantonen, dat haar capaciteiten met sprongen zijn gestegen. De wedstrijd eindigde dus met een 90 zege van VZC op RZPC. de vergadering enkele ogenblikken ge schorst. Direct na het hervatten van de ver gadering richtte de voorzitter van de raad zich namens het college tot de heer Van Vliegen. B. en W. waren bereid hem en de medeondertekenaars tegemoet te komen. Op zeer korte termijn zullen zij een overleg openen tussen de twee stich tingen. Met het eerste gedeelte van de motie konden B. en W. zich niet verenigen. Nog vanavond zou er een uitspraak over de noodzakelijkheidsverklaring van een Tweede Lagere Technische school gedaan moeten worden. Spreker memoreerde, hoe reeds een halve eeuw de Vereniging De Ambachtsschool zich van haar taak gekweten heeft en onderstreepte nog eens. dat zo spoedig mogelijk een derge lijke verklaring in Den Haag moet ko men. De heer Van Vliegen zei hïema, dat B. en W. hem in principe tegemoet wa ren gekomen. Hij wilde dari ook zijn motie wijzigen en drong er bij B. en W. nogmaals op aan, dat zeer binnenkort een overleg tussen de twee Stichtingen plaats zal hebben. Nadat de vergadering voor de tweede maal geschorst was beloofden B. en W., dat zij goede diensten zouden bewijzen tussen beide organisaties en het een en ander met 'de grootst mogelijke spoed zouden uitvoeren, zodat naar alle waar schijnlijkheid reeds op de eerstvolgende vergadering bericht uitgebracht kan worden. De heer Niemantsverdriet (C.H.U.» was verheugd over deze suggestie en hoopte, dat men gezamenlijk tot opbouw zou komen. De heer v. d. Veen lC.H.U.) was van mening, dat de Ambachtsschool mensen goed werk verricht hebben. De school ondergaal echter door de uitbrei ding een volkomen verandering. Veel meer aandacht wordt er besteed aan de algemene vorming en levensbeschouwe lijke vakken. FÖRSTER e.a. SINGEL lit-ui Zij nam vijf van de negen doelpunten j sleepboot van Int. Sleepdienst L. Smitj humor, die dc boventoon voerde, en Co. Geruime tijd ligt hier de grote; wij moesten aan die colleges sleepboot „Schelde" gemeerd, gestatio- j denken, tori wij-Knap gisteravond aan Wij moesten aan die colleges terug wij-Knap gisteravond aar het podium zagen redene- Advertentie neerd voor de monding van de wa-.zijn tafel terweg. Echter bestond grote behoefte om ook kleinere sleepboten ligplaats in de Berghaven te verschaffen. Daarom is de sleepbootkade met honderd meter verlengd. De afwerking hiervan is mo menteel in volle gang. Kleinere sleep- boten liggen hier gestationeerd ten be hoeve van de Harwichseheper) en zul len straks kunnen worden ingezet voor de tankers voor Europoort. HOEK VAN HOLLAND. De afle vering van de 222 nieuwe gemeentcwo- ningen gaat momenteel snel. Deze week hebben de nieuwe bewoners van de laatste woningen in de Columbus- straat de huizen betrokken en tegelij kertijd is een tweede toewijzing uitge geven. Deze houdt in de overige nieuwe' woningen aan de Cordesstraat. Bonte koestraat en Plantiusstraat. Een groot gedeelte van deze woning panden kunnen nog vóór de Pasen wor den opgeleverd. De overigen zuilen cir.d april klaar komen zodat per 1 mei hel geheel zijn beslag zal hebben gekregen. HOEK VAN HOLLAND. Het man- icckoor heeft wederom een verzoek t van de N.C.R.V. aangenomen iooi de j-i o111 •adiomicrofoon op tc treden. In de 111 nieuwe kerkzaal zullen op 24 maart op- namen van het koor o.l.v. de heer Guns Smeets worden gemaakt. Acllinj (lill COOP ZUIVELFABRIEK vLAARDINGEN. Van heden tot maandagmorgen 8 uur zullen in bijzon dere gevallen dienst doen: dr. G. Bor- dewijk, Florislaan 148, tel. 2150; dr. H. Hasper, Riouwlaan 40, tel 2031, De zon- dagdienst van dr. B. W. Bussemaker wordt waargenomen door dr. J. A. Leegsma, Maassluisedijk 9. tel. 3889. Cor- zal dienst worden gedaan door: mej. zr Kerklaan, Surinamesingel 81. tel. 3982: mej. M. Ommering. Schied. weg 50, I tel. 3664. mej. G. Verhoef, Gijsbrecht i van Amstelstr. 28. tel. 7136. i 1 VLAARDINGEN. Tijdens een ver-'buiten staan in het geloof. Van daaruit! Voor de Vlaardingse Vereniging voor gadenng van de afgevaardigden van de;moet de kerk naar eigen aard en ka- Gezondheidszorg „Het Groene Kruls- Gereformeerde Kerken van de classis'rakter het probleem van de industria-l Oranje Groene Kruis" zullen (dienst Wnrden z?/-»/■»»• m«i Schiedam, die in Vlaardingen gehouden lisatie aanpakken, werd. kwamen verscheidene belangrijke! zaken ter sprake. Bij de ingekomen stukken was er on- r r i der meer een schrijven van ds. Le l\ pl'lrniptnctPll Comtre, waarin dringend aandacht werd A*-*-UvxJuLVji.J gevraagd voor de zaken van de gees- tehjke verzorging van militairen. De i kerken worden opgewekt, de adressenSCHIEDAM Hervormde gemeente Groie L'aru 1(1 uur rte* T T r-»st«ie>» dienst i doen: zr. G. E. Daniels. Schied. weg 99. tel. 7554. zr. M. E. Dijkshoorn, Ju- lianalaan 46. tel. 4833. zr. Bergwerff. Bellied, weg 100. lel 6795. kerk IC uur dr L J Cazemier: 5 uur d» j J Grab. BetheJkerk 10 uur ds J Gras: I 5 uur dr L J Cazemier. Opstandingskerk j JO uur ds A Hoffman: 7 uur ds - van de militairen met de gevraagde ge gevens geregeld door te geven. Er zijn ook nog dringend predikanten voor de legerdienst nodig. Ds. Derksen. de clas- sikale deputaat. zag voor 't ogenblik geen kans uit de classis Schiedam m deze nood te voorzien Een enkele jonge dominee, die in aanmerking zou kunnen komen, kan pert.nent mei worden ge mist De classis nam genoegen met de verklaring van ds. Derksen. dat hij ver der zou blijven doen. wat hij kon. Op dc avondvergadering spiak prof. van Riessen van .Drift over: ..Kerk en industrie" ln het eerste gedeelte van zijn causerie besprak de hoogleraar de VLAakdingen. Grote Kerk 10 uur ds spanning, welke tussen kerk en mdus- S van den Bos, S uur ds M J Ten trie is ontstaan, welke tot mting komt' ^ruzgecate uit Rotterdam. Rehobothkerk in het probleem van de verwcreldlij-1 l '"..""r ds W Sirag; 7 uur dr SCHIEDAMOp zondag 8 maart Smids Vredeskerk 9 en to 43 uur cL j /Adl^e„?ï®diïhe f'61131 waargenomen G Jansen: 7 uur ds P J de Geeier. Hil-de volfende artsen: A. L. J. Kun- versum. Oosterkerk 10 uur J Nuv.ijn be- jze- Nieuwe Haven 115. tel. 67760. F. vestiging ds J Couvee. 7.30 J Couvee in* i Jungerius. Vondellaan 2, tel. S7355 J trede. Plaatsen na 7.15 vrij behoudens die van der Veer. Ruys de Beerenbroèclr" voor de genodigden. Plantagekerk 9.30uur|laan 16 tel 69371 °ecK vv A Krijger: 4.15 uur ds J Z Potjer te! riu-nnènrt - t~ maar op de tweede donderdag in april Maasland. Julianakerk io uur E j Oom- apotheek A. Gouka. Hoog-'gehouden. De gemeenteraadsvergadering kes: 5 uur w a Krijger. Woensdag ij Sriaat 29. ook voor de nacht- en «vond-1 werd nu het behandelen van dsasend! maart 8 uur ds E J Oomkes. biduur voor dienst van de overige dagen der week 'besloten voortgezet agenda gewas en arbeid ..De Ark" 9.30 uur A ucsiuien vo«"sezet. C Hofland van Rotterdam; 2.30 uur WA Krijger. De heer Van der Veen geloofde, dat nu de school niet meer alleen uitsluitend technische vakken doceert, een Christe- üjke school onmisbaar is. Spreker vond het verwijt, dat als zou de Stichting te laat aan de markt zijn gekomen, aan vechtbaar. Immers men moet ook de neutrale stichting wel eens waarschuwen. Dat het verzoek wat laat binnenkwam, was te wijten aan ziekte. De heer Lodder (S.G.P.l toonde aan de hand van cijfer, materiaal aan hoeveel leerlingen Chris telijke scholen bezoeken. Verder wees hij op de Vlaardingse bevolking, waarvan j 50% lid is van de Nederlands Hervormde kerk, 12,7% van de Gereformeerde kerk jen 7,3% van andere kerkgenootschappen. De heer Halkes {K.Y.PI juichte de be slissing van deze avond toe. De heer Munster (P.v.d.A.l merkte op. dat zijn fractie het voorstel als het in het belang is van het technisch onderwijs in Vlaardingen straks zal steunen.De heer Van Toor fV.V.D.) sloot zich hierbij aan. Wethouder Van Minnen verklaarde buitengewoon dankbaar te zijn, dat deze zaak op dergelijke voorname wijze be handeld is. De vergadering heeft getoond tot welke prestatie de gemeenteraad in staat is. Na het aannemen van het voor stel vloog de rest vlot onder de hamer door. Het was ten slotte een krediet aanvraag voor het gereedmaken van plannen inzake herstel en veraieuwings- werken aan de haven, dat opnieuw" voor; veel stof zorgde. De voorzitter meende,! dat de tijd nu gekomen was om tot de! plannen over te gaan. Men had immers al jaren tegen het probleem aangekeken. Het is een bittere noodzaak, waar men niet onderuit kan. Het geheel zal wel een I miljoenenzaak worden. Het is niet alleen de K.W.-haven, n iar ook de Buiten- en' Binnenhaven, Haven bij de Hoflaan tot aan Gemeentewerken en het Buizerigat. Het werk zal 5 jaar duren. Ook de diep gang van de K.W.-haven zal de aandacht hebben. Voor de visserschepen was dat 4 a 5 m., op sommige plaatsen is deze 6. Het is de bedoeling, dat de diepgang op 8 gebracht wordt. In verband met Pasen wordt de vol gende raadsvergadering niet op de eerste; D«. Th. Kramer uit De Steeg, tx predikant van de Ned. Herv. Kert, hoopt 10 maart tachtig jaar te den. Hij werd op 29 maart 1903 ti j Nieuwe Pekela in het ambt bevestiid en stond daarna te Sloehteren, M«k- kum, Driel, Oosterbierum en ruim vijftien jaar te Berlikum waar hem 30 april 1944 emeritaat werd verleend lil De Steeg was hij van eind 1945 let 1949 hulpprediker. In de ouderdom van 82 jaar l»te De Bilt overleden dr. A. Hengeveld, oud rector van het christelijk gymsjjiua te Utrecht. Dr. Hengeveld werd op 11 septeni' ber 1876 geboren. Hij promoveerde «n de rijksuniversiteit te Utrecht. Op 1 september 1900 werd hij leraar aan hei christelijk gymnasium te Utrecht, op 1 januari 1910 conrector. Op 1 maart 1914 trad hij op als rector van het gemeentelijk gymnasium te Schiednc. In mei 1920 kwam hU op zijn oudt school terug ais rector. In deze fund» werd hij gepensioneerd. Dr. Henge veld was officier in de orde van Oranji Nassau. De teraardebestelling van rijn stol- felijk overschot heeft vanmiddag op dl begraafplaats te Loenen aan de Vecht olaattMihail. De landelijke oecumenische raad de Australiiche (bij- de Wereldraad via kerken aangesloten j kerken heeft z een verklaring aangedrongen op eer trusischapsregeling voor geheel Nieu»- Guinea. De zekerste manier, aldus H raad, om ongeregeldneden in het onder Nederlands gezag staand deel van wts- telijk Guinea te vermijden, is het in stellen van trust-beheer van de Ver. Naties of van een andere wijze van internationaal toezicht. De Australisch! oecumenische raad zegt, dat de wel vaart van de inheemse bevolking, tel behoud van de vrede en van de stabili teit der internationale betrekkingen voorop moeten staan bij alle overleg in zake de toekomst van Nieuw-Gui- nea Noch de militaire veiligheid van Indonesië, noch die van Australië zou den bij een dergelijk overleg een be slissende factor mogen zijn, aldus d' raad. BIBLIOTHECARIS R.K. UNIVERSITEITS®! BLIOTHEEK NIJMEGEN. Hel bestuur van de Sint Radboudstichting te Nijmegen heeft dr. t P. M. Kievits benoemd tot bibliolhecaw van de B.K. universiteitsbibliotheek. R.X. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN* NIJMEGEN. Geslaagd voor doctoraaJsen men klassieken; de heer J. A. Goden» (Nieuw Ginneken) en pater A. J. Boer S.V.D. (Nijmegen). Advertentie C H van Rhijn Bethélkerk '10 uur ds P MAASLAND. Zijlslra: 7 uur ds J van .Voort HeideJde raad in Cut zondag 21. Irmnanueikerk 10 uur dsiopanlnp ward J Houterse: 7 uur ds P van der Vloed. I oanomen hof vaerotol v»™ <a w Nieuwe kerk 10 uur de Weleenv heer J üi.i,,,.!! "ui 'e rouüen fueslelijkheM van Lambalgen: 5 uur ös C H van C ?u T™ d* voormalige open-1 aanvullend crediet tt verstrekt Rhtm i tv x. bars school aal«a«n san haf VaalrwUl.1 e qaa De uitzending hiervan volgt de ande- moeiingon van de kerk op het terrein van de mdu«tiie. De kerk moet Gods Woord zu bedie- nen dat het de mens van deze tijd aan- le»ru? ikneri/orer, i» Hv Holland /mi MAASSLUIS. - Op doiidetdau üm een ,p!eek;, terw.jl zij de gemeenschap dei- Alle zangkoren te H.v. Holland zijn reed H. P de i2.n uit »-Gia\en- heiligen moet bevoidercn o.a. door h--' vani voornemen om gecombineerd1 op.te zandt. mc, ec.n vrachtauto over de Hel- Smeren van kLine geografische bt, el- °p .Lv ^rnerèd drinpstraat Toen hij het kiuispun; met kaar gelegen g-oepen. die zich rondom "etJ?n. iTr-fd de Talmastraat overstak kwam egel.J- Gods Woord scharen. king, de desintegratie, de massificatie, het materialisme en de vrijetijdsbeste ding. Overeenkomstig de grondstellingen van de wijsbegeerte van de wctsi'i 'e legde hij vervolgens steike nadruk op de souveremiteit in eigen kring en ver wachtte hij geen neil van diiec'.e be- maassluis' hf Meijer; leti as L v Hartingsveld. Jeugdkerk r, kerk) 19 uur de heer l v d Pol, fgeb. i u-e tcrgoeamgcD voor de scholen Gen de Wetstr 2) to uur de heer 31 C wordt vastgesteld op 40.— per leer- Alers. Kmderkerk lOns Huis) 10 uur me- ling eri bedraagt voer re Ned Herv vr E Volker-Spijkei - Geref kerk 0^0school .306,66. voor de Geref. schooi VrÜd*s*vo.nd kwsmjde subsidie bepalen op r •>aodit 2 SPECIAALZAAK VOOR SPONSEN. ZEMEN BORSTELWERK en KWASTEN KORTE LIJNBAAN 14 RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Aan de R.U. te Leiden gepromoveerd tot doctor 10 de kis- ea tuurkunde op proefschrift getiteld On tf synthesis and breakdown of levan by W; teria, de heer A Fuchs. geboren te Lelden en thans wonende te Delft. De promotie p' sehiedde oum laude.. Gepromoveerd tot doctor in de wis-w natuurkunde op proefschrift getiteld Ta!'* reeksen m verband met relatief-kwadratls»» getallen lichamen, de heer A W Grootenaor» geboren en wonende te Den Haag. Besloten werd aan het Oranjecomité /oor de le houden feestelijkheden een rmJsnvuJlind crcdict tc verstrot 1» *0 van Rhun. - Geref gemeente 10 en 5 uur ^*r# «chool g«l«g*n «ia htt Kcrkpltin 300.—. eisxieK n an ds H hvtescn. It rvrhurtn yoor dt tijd wmn 4 Saazi Not» werd hA«tn+»n k-,4 -Ned. h-*1. d« Chr. kI.uf.„chool-i van een kampeervcrordening. xvelke ge° heer H Nflllnd Erize loeDassclijkc kerl'Jd voor henl ^an rt^hls U'1 dt' Tal* Zo muct de kerk mondige leden kwe- bwsl«« H- B' '22' ult R'^tfrdam. met kcrl dle zowci naa!- binnen als naar liederen zijn bij de zangkoren m s,udie-eon bcste!aut0 Dourdat ze elkaar met genomen. tijdig genoeg zagen cn dus met op tijd hun voertuig lot stilstand kanden bi en- gen. botsten ze tegen elk a aDe bestel- 1 auto werd flink beschadigd Dc politie stelt een onderzoek in Advertentie uur ds K w Dercksen. Zuiderkerk 9.30 f neu uur ds K W Dercksen: 4.30 uur ds E 8/o-eb. Dijkstra - Gerei kerk (vrijgemaakt) 8.30 De ts verlenen voorschotten voor de en 2.30 uur ds H v d Veen. Chr Ge-scholen werden gesteld op de Ned F Meijer: 7 uur ds K M Vogel in vereniging. De huurrriï, w«d i;?l- i •k'"m5,-I'«'™ruenmg. rvelke ge- «ddien-t Kon wühelminajchoo) 10 uur .feld d f 206rif»-, „jk zal worden aan de verordening L v Hartingsveld. Jeugdkerk (Kleine "Tk® i,lr* 1 welke over het gehele Isnd van kracht is. Besloten werd de voormalige Geref. kerk, welke dooi* de gemeente Is aan- II. Vos. Hierna gaat de raad over te- bespre king van de algemene beschouwing van de gemeente- en berrijfsbegiotingen. Alvorens hiertoe over te t-aan bracht de heer Van der Burgh dank aan het EXAMENS TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT DELFT, Geslaagd voor het candldaih' examen voor bouwkundig Ingenieur: E. berls. Rhenen, J Bak, Zutphen. P C J Bijlmer. Amsterdam: F C M Calon, Ol» dijke; F M Coumans. Nijmegen: D H w- Delft: E J Jelles. Overveen: G A Nusfflift Delft; B van Nes, Apeldoorn; P B Offnfll»* Groningen: D Paul, Rotterdam: (3 van Bof ger, Dordrecht; C J Spreeuw enberg, Vh£ dingen: A H J Swmkels. Maastricht: J Tiel. Rotterdam: A w J Winters. Anuttr dam; tngenieursexamen voor bouwkundig kF nieur: J M A van Balen. 's-Hertogen!*** JV J Godthejp. Winterswijk, W I BjL s-Gravenhage: V R a van Hezik. 3-HF logenboscb; G S Nassuth, DeUt: J .f Pon, Haarlem: K van Santen, 's-GravöM* ge; S H Schaafsma, Groningen, A J F 5: ders. Delft. I Ingenieursexamen voor metaalkundig Uff 'nieur H Nieswaag (met Lof) Schledaml- .Geboren:- Krijn z. v. A. Harkema en M. Kok; Peter z. v. J. D. van Velsen en P. Et Rosman: f' en Ti. J. van Voorwald en Overleden: p. Knrreman: G. Schroeien, 68 jr.; A. Kree- mer, 88 jr. echtg. van P. J. L. de Leng: G, |f. Hoorznan, 73 jr. MAASSLUIS De nieuwe Hervorm- V jes van Den Haag VOOR NIEUW GEBRUIKT HOEK VAN HOLLAND. L GECOVERD 10 uur 1 EBKILR PROFILEREN "ur TV'U kopen nw oude banden terug. d® consistoriekamer. ;rimi-.M-rna it mi vi - —•«v xax. - vvioiugi UÖV UVK ver*Isteedr een onteigeninzsl.westie aan de m?el v°° huur Oéfemnacn j gang is. Van velen is de procedure af- Ned Herv kerkj-■* -'aiije mat aansdtnflïn welkejgelopen, maar er zijn nog enkele stttk- ur ds J Gerntse van Rotterdam. 7kost. Het lag eerst nj de be-ijeg welke in bel '"hrel tassen waar. H s Wasslnk, 1145 jeugdkerk tn Joeline dat de gemeente wan n. er deze over met de eigenaars no "leen m-er miaisinneUsm.. Geref kerk 10 en! in het. bezit is van een niet-v gym- s no= £Cen over" an°GOTp; ^deriTafvonUunf en ESSLNBURGSTRAAT 121 b-c - Tel. 56616 Evwnï CJr "SSfeïl l'.VvIr gebruik te nemen. Inmiddels heeft dc school een naam gekregen en zali 5 Maandags tot 1 uur gesloten. „Kleuterhof" heten. I '8 Zaterdagsmiddags geopend.ds J Z Potjer Van de uur ds Keijzer, Geref kerk 10 en 2.30 j versmgins een subsidie töè té Ito ncn uur ds j z Potjer. 11 maart 7.30 uur fan 100.—. De héfrr Van der Hoes »n GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTEBDAX AMSTERDAM. Geslaagd voor hel doe toraal examen economie de heren F en M A Kostelijk (Amsterdam): voor''' doctoraal examen poj. cn soc. wetenschap pen de heer A C Donker van Heel (Aar sterdam I; voor het doctoraal exa-ne" D:5 logie de heer B Schippers (Amsterdam) voor het candldaatsexamen wis- en hr tuurkunde de heren R Hoekstra iBuss»®1 en w N van Nooten (Amsterdam). eigenaars eensterming is bereikt IjVSTUIFA VOIVD Bij wijze van proef werd de raad toe-1 VLAARDrNGEN. Vanavond houden gezegd, dat c.e algemene begraafplaats de leden van de Gereformeerde XV.'s van 9 i-ur s morgens tot 5 uur 's avonds M.V.'s en G.J.V.'s een instuifavond of zal worden opengesteld. Dit werdt nog de zolder var. de Mr. Terpstrascho» Rader békend gcitaakt Om half acht gaan de deuren open-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2