Tegenregering in het noorden Overleg met Bonn: geen stap verder Leger verzet zich tegen communisme Prinses haan Irene liet kraaien op textieljaarbeurs VERWARDE SITUATIE Westen ten dele akkoord met Sowjet-voorstellen Gekneveld op bed gevonden Vrouw stierf van schrik bij overval Buit: hoogstens enkele tientjes KLM-passagiers twee uur in spanning De Gaulle verliest aan communisten DICHTE ROOK VERSTIKT 2 KINDEREN OPMARS NAAR BAGDAD? Bommen op Mosoel Antivoord in voorbereiding VS-senatoren tonen ongerustheid* LUNS uit kritiek op Duitse houding Arasterdammer vond dood bij bergsport Kind werd onwel: auto tegen boom Indonesië gaat door met nationalisatie TWAALFJARIGE JONGEN VOND EERSTE KIEVITSEI r, r IRAK DULLES MAAKTE UITSTAPJE DEFECT LAMPJE BOVEN BOURGET GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN U pMDAG 9 MAART 1959 J ZEVENTIENDE JAARGANG No.4241 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: L/r, J. A H J. S. BHU1NS SLUT 1 EGEREENHEDEN in het noorden van Irak zijn in opstand ge- J—i komen tegen de regering van Kassein. Zij hebben een tegen regering gevormd, die het gehele noorden van het land onder con trole heeft, aldus betrouwbare berichten, die in Damascus werden ontvangen. Leider van de opstand is kolonel Shawaf, commandant van de vijfde brigade, die het land „ervoor wii behoeden dat het geheel in de macht van de communisten raakt." Het hoofdkwartier van de rebellen is Mosoel, de grootste stad in dit deel 'van het land, middelpunt van een belangrijk oliegebied. Premier Kassem heeft gisteren in een verklaring voor radio-Bag dad ruim 100.000 gulden uitgeloofd voor het arresteren van Shawaf, (Van een onzer verslaggevers) Prinse^ Irene had duidelijk plezier in de kleurige metershoge banenfiguur, welke haar vanochtend als hulpmiddel bij de opening van de dertiende Nederlandse Textieljaarbeurs te Utrecht ter be schikking stond. Het dier stond midden in de naar de Prinses genoemde Irenehal. Zijn taak was om, zodra de Prinses daartoe door aan een- koord te trekken, het sein had gegeven, het krieken van de nieuwe beurs met wijd-geopende hek aan te kondigen. Sneller tempo Samenzwering „Blijkbaar is men er aan Duitse zijde nog onvoldoende van door drongen, dat de onderhandelingen met Nederland dienen te worden gevoerd tegen de achtergrond van het enorme leed, dat Duitsland ons land heeft aangedaan en van de grote schuld, die het deswege op zich heeft geladen." Dode en 3 gewonden GEEN PANIEK gtttetdam: witt« de Wtttettaat as Teisti. ustoo u Pottbiw 1112 Postgiro No. 4245IS, Kiachtendienat abonnementen; ia 30-18.30 Zaterdag» 17—16 uur. Telefoon US700. .«ajnrnnMP! Huygeneptein 1 - Telefoon 183467 (3 Ufaienl Postbus 1C91 Postgiro No. 4M667 Klachten dienst: 18JO-19.30. Telef.' 362568 Dordrecfit: Spul weg 132 - Telef. 4570. Schiedams Lange Haven 73 - Telef. «7486. tbonnenaeuddprUs ®t cent P® week. t 2,65 per maand, 1 l.ao pei twartast. Losse nummer* 15 cent. Verschijnt dagelijkf (Geldig tot morgenavond) ZONNIG Droog en overwegend zonnig weer met matige tot vrü krachtige wind tussen oost en zuidoost. Vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen; zon op: 7.08 maan op: 7.21 onder: 18.34 onder: 19.58 REVOLUTIE IN IRAK TURKIJE NfHROCA ASSURl Sj«t«IAra» SAOEOl ARABtE Perzische golf 400 km SPOORLIJN O STAO v »£i.t Ruïne Minister Dulles heeft zaterdag voor de eerste maal sinds hij op 10 februari werd opgenomen in het Walter Reed hospitaal in. Washington voor een half uurtje verlaten. Hij maakte met zijn wouw een autoritje door een park. Volgens berichten uil Noord-ïrak treft het leger aldaar voorbereidingen voor een opmars naar Bagdad. De rebellen hebben een radiostation dat de Internationale Iraakse Petro leum Maatschappij heeft gewaarschuwd geen gelden meer uit te betalen aan de regering te Bagdad, „aangezien het bewind te Mosoel thans de wettige re gering van Irak is." In Cairo heeft men een uitzending van het radiostation opgevangen waar in werd gezegd, dat aile officieren van het Iraakse leger deelnemen aan de opstand tegen de regering Kassem. Ko- lonel Shawaf zei in dezelfde uitzending dat de revolutie geïnspireerd was door het feit dat de regering was overgegaan in handen van mensen die van de Blijkbaar was het fiere beest toch enigszins onder de indruk van de hem omringende hoge personages. Het kraaide althans een beetje moeizaam, alsof de reusachtige keel hem door nervositeit was dichtgeknepen Aan het effect van deze originele openingsceremonie deed dit echter niets af. Om halfiien was de Prinses op het Vredenburgterrein gearriveerd, Zij droeg een kleurig voorjaarshoedje van gebloemde stof en was in een blauw grijs complet gekleed. Zij werd ver gezeld door haar particulier secreta resse, mevr. "M. ScholtenMeurs. Bij het betreden van de Irenehal stonden de directeur van de textieljaarbeurs, de heer A. G. Biemond en de voorzit ter van het stichtingsbestuur, de heer J. C. Bottenheim, ter ontvangst gereed met bloemen en hartelijke begroe tingswoorden. In zijn begroetingswoord wees de heer Biemond erop, dat de jaarlijk se terugkerende manifestatie van de textiel- en kledingindustrie niet meer kon volstaan met de ruimte waar over zij sinds 1946 kon beschikken. De Irenehal, zo zei hij, is thans te be schouwen als het middelpunt van de textieljaarbeurs 1959. De Stichting Nederlandse Textiel jaarbeurs, aldus de heer Biemond, voelt zich thuis in Utrecht, de ge meente waarin ook prinses Irene stu deert. Dat gebroken is roet de traditie de Utrechtse beurs tien dagen lang te laten duren noemde de heer Biemond een symptoom van het versnelde tem po, waarin het Nederlandse industrië le- en handelsleven zich afspeelt. Nadat de Prinses de Textieljaarbeurs officieel voor geopend had verklaard, werd haar namens de leden van de textieljaarbeurs een cadeau aangebo den, bestaande uit een pakket damast tafellinnen.' De honderd servetten en twaalf 3-mêter lange lakens zijn voor zien van het wapen van de Utrechtse w-ouwelijke studentenvereniging waar van de Prinses lid is. Prinses Irene had de wens te ken- n®n gegeven dit pakket te bestemmen voor deze vrouwelijke studenten-ver eniging die op 10 maart aanstaande 60 jaar bestaat. De Prinses maakte vervolgens een rondgang door de verschillende hal len van de textieljaarbeurs, waarin ruim honderd textielfabrikanten hun produkten exposeren. In de buitenlandse club van de jaar beurs gebruikte de Prinses de kof fie. Zij liet zich hier door de leden van de raad van toezicht van de Stich- voorlichten over de onderscheidene sectoren van de textielnijverheid in ons land. Omstreeks kwart over elf verliet de Prinses de jaarbeursgebouwen. De hal, die naar prinses Irene ge noemd is werd nimmer officieel ge opend in tegenstelling tot de Juliana- hal, de Beatrixhal en de Margriethal. De Irenehal werd namelijk in 1941 in gebruik genomen en in 1946 naar prin ses Irene genoemd. „Arabische solidariteitsgedachte" af weken. De revolutionaire regering heeft de arbeiders van buitenlandse bedrijven in haar gebied verzocht hun werk nor maal te blijven verrichten. Het is niet de eerste keer dat pre mier Abdel Kerim Kassem moeilijk heden ondervindt. Hjj heeft Abdel Sa- lam Aref, die op 14 juli ziin rechter hand was bij de opstand die leidde tot de dood van koning Feisal en premier Nouri es Said, laten arresteren als sa menzweerder, en wegens een poging hem, Kassem. te vermoorden, ter dood laten veroordelen. Aref is nosr niet ter dood gebracht. Vorig jaar op 8 december deelde Kassem mede, dat eer» „met hulp van buitenlanders buiten Irak" opgezette samenzwering verijdeld was. Op die mededeling volgde een razzia op aan hangers van president Nasser van de V.AJt. Nauwelijks een week geleden trad de hele „opperste raad" van de junta, twaalf officieren-medestanders groot, af. Een dag later werd hij opgevolgd door tien andere officieren. Over de opstand In Irak komen zeer verwarrende berichten binnen. Ter wijl de radio der opstandelingen van ochtend in een in Londen opgevangen uitzending een „opmars naar Bagdad" aankondigde, maakte radio-Bagdad bekend dat „de muiterij in Mosoel" was geëindigd en dat het leger de toe stand onder controle had. Later maakte radio-Bagdad bekend, dat kolonel Shawaf vanmorgen na een bombardement van zijn hoofdkwartier door de luchtmacht, door zijn officie ren en manschappen is xedoed. Eerder was via de radio gemeld dat Shawaf in de richting van de Syrische grens was gevlucht Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend, dat Mosoel, het centrum van de opstandige troepen in Irak, door regerirvgsvliegtuigen wordt gebombar deerd. Dit werd door de opstandelin genradio meegedeeld. De Ver. Staten, Engeland, Frankrijk en West-Duitsland plegen op het ogen blik overler over een door de Amen- kanen opgestelde ontwerprnota over de Duitse vraagstukken, die in Moskou zal worden overhandigd. In deze ontwerp-nota stemt het Wes ten in met een conferentie van de mi nisters van Buitenlandse Zaken indien het gehele Duitse probleem za! worden behandeld. De conferentie zoo eind april of begin mei in Genève moeten worden gehouden. Polen en Tsjecho- Slowakije zouden mogen deelnemen aan overleg in zake de Europese veiligheid, maar niet aan bespreking van de kwes tie Berlijn en het Duitse vredesverdrag. Drie Amerikaanse senatoren van de democratische fractie, nl. Hubert Hum phrey Stuart Symington en John Sparkmar» hebben zaterdag in redevoe ringen blijk gegeven van hun ongerust heid Inzake de kwestie Beriün. De de mocratische senator Johnson, leider van de democraten in de Senaat, heeft zondag voor radio en televisie ver klaard, dat thans het uur gekomen is voor de beantwoording van de vraag: „Zal Berlijn het sterfbed worden van de democratie of de begraafplaats van de agressie"? „Wjj kunnen niet langer stil zitten sche kracht gedecimeerd zien door ge- ting Nederlandse Textieljaarbeursen onze militaire, morele en eeonomi taim, nederlaag of terugtocht", aldus Johnson. De Amerikaanse minister van De fensie McElroy heeft zondag in een te levisie-interview verklaard te ver wachten dat een eventuele oorlog om Berlijn niet beperkt blijft. Men kan zich moeilijk voorstellen dat strijd in een gebied waar Sowjettroepen zijn ge stationeerd op beperkte schaal wordt gevoerd, zo zei hij. De Russische premier Chroestsjew is zaterdagavond in Oost-Berlijn aange komen. Hij bepleitte in een redevoe ring „herstel van de normale toestand" in Berlijn. „Er moet een compromis worden gesloten", zo meende hij. Zondagavond verklaarde hij: „Wij zullen alles doen om de koude oorlog te eindigen en de internationale span ning tc verminderen. Wij willen vrede, vrede en nogeens vrede". De Oostduitse premier Grotewohl ontkende dat zijn regering van plan is West-Berlijn te blokkeren. HU zei dat „de Amerikaanse militaristen zich een weg naar West-Berlijn willen schieten en merkte op: „Wat is dat voor een antwoord op het Russische voorstel voor een vrijstad West-Berlijn? En wat is dat voor een onverantwoordelijk ge praat over een blokkade, die niemand zich heeft voorgenomen? De Duitse Demokratisehe Republiek heeft zulke plannen niet." Chroestsjew zal vandaag In Oost- BerlUn met de Westduitse socialisten leider Ollenhauer spreken. Het initia tief gaat uit van de Russische premier, die verder zal overleggen met Oost duitse leiders en mogelijk ook met Po len en Tsjechen. (Van een onzer verslaggevers) Onder zeer grote belangstelling is saterdag in Rheden. (bij Arnhem) het huwelijk voltrokken van graaf Hugo van Zuylen van, Nijevelt uit Wassenaar en mejuffrouw Clarine Everts uit Velp. De bruid is een goede vriendin van de prinsessen Beatrix en Irene. Daarom tsaren de Prinsessen in hun eigen auto uit Soest dijk overgekomen om de brui loft bij te wonen. Het huwelijk werd ingezegend door de remonstrantse predikant dr. J. F. van Royen uit Utrecht. Heel Rheden was uitgelopen om een glimp van het bruidspaar en de vele voorname gasten op te vangen. 's Middags was er een receptie in. hotel Beekbergen te Velp, waar (zo als de foto toont) ook de Prinsessen de stralende bruid en de gelukkige bruidegom feliciteerden. (Van een onzer verslaggevers'! Dit schrijft minister Luns In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, als hij de Nederlands-Duitse onderhandelingen over de Eems-Dol- lard-kwestie, de schadevergoedingen aan de Nazi-slachtoffers en enige grenskwesties ter sprake brengt. De Nederlandse regering wil, aldus de minister, niet verhelen, dat de situatie onbevredigend is doch zij geeft de hoop nog niet op dat voor de. minimaal gestelde Nederlandse wensen aan Duitse zijde tenslotte een beter begrip zal worden, gevonden. Een nadere Duitse toelichting op het Do Amsterdamse 57-jarige architect Joh, J. Groenewergen is, samen met twee Duitse meisjes en een Engelsman, omgekomen tijdens een tocht In bet Silvretta-gebergte bil de Oostenrijks- Zwitserse grens. Het viertal maakte deel ait van een groep toeristen, die vrijdag uit een schuilhut was vertrokken en zondag daar zou terugkeren. Zy raakten ech ter dodelijk vermoeid en konden niet meer verder, waarop zij de aandacht trokken van een piloot. Daarna kwa men reddingsploegen, die acht uitge putte mensen redden. Vier anderen, onder wie de Amsterdammer, waren echter inmiddels van koude en uitput ting overleden. De gids, een bekends bergbeklimmer, werd vermist Aange nomen wordt dat hij aan de Zwitserss kant afgedaald was om hulp te halen. Onder de geredden bevonden zich drie Nederlanders: dr. P. F. M. Kles- sens, chirurgisch assistent in het O.L.V. ziekenhuis in Amsterdam en zijn vrouw, en de in Den Haag geboren dr. Alb rs. probleem van de schadeloosstelling van, de Nazi-slachtoffers heeft duidelijk ge maakt dat voor dit vraagstuk nog geen bevredigende oplossing in zicht is. Ook in de andere vraagstukken bleek men niet aan de Nederlandse wensen tege moet te komen. Op sommige punten betekende het Duitse standpunt zelfs een achteruitgang ten aanzien var ia een vroeger stadium in beginsel be reikte overeenstemming, aldus minister Luns. BRANDWEER en ambulancewagens stonden op de Pariise luchthaven „Le Bourget gereed, toen gezagvoerder F. de Vilder van een KLM-Viscount, na ruim twee uur boven het vlieg veld gecirkeld te hebben omdat ver moed werd dat het landingsgestel niet in orde was, ten slotte besloot de landing toch te wagen. Voor de be manning en de 18 passagiers volgde toen wellicht de grootste opluchting van hun leven: het viermotorige toe stel maakte een normale landing. (Van een onzer verslaggevers) Politiemannen van „5 x 8" vonden zondagmorgen achter haar kruide- nierswinkeltje in de Ba»kastraat in Amslerdam-Oost het stoffelijk over schot van de 67-jarige mej. Carolina Belles. Zij lag geheel onder de dekens op haar bed en was aan handen en voeten met raamkoord gebonden. In haar woonkamertje was het een grote ravage alsof er een worsteling had plaatsgehad. In de vooravond arresteerde de po litie reeds twee verdachte jongeman nen, die in dezelfde straat als het slachtoffer wonen .Later op de avond kwam daar op nadere aanwijzing nog een derde bij. Tot nu toe heeft geen van hen een bekentenis afgelegd. Nadat de gedachten van de politie bij het eerste onderzoek in de richting van roofmoord waren uitgegaan, bleek uit het later uitgebrachte sectierapport van dokter J. Zelden- rust te Den Haag dat de winke lierster een natuurlijke dood is gestor ven. Thans neemt men aan. dat zij, door inbrekers verrast, de schrik niet heeft overleefd. Een boven het winkeltje wonende verpleegster en haar zuster hadden gisternacht om ongeveer halfvier gestommel, mannenstemmen en kre ten gehoord. Omdat alles snel weer stil werd schonken ze er verder geen aandacht aan., tot ze zondag morgen hun woning verlieten om een dagje naar Antwerpen te gaan. Ze merkten dat de deur tussen win kel en achtervertrek open stond en kregen argwaan. Ze belden „5 x 8". Onmiddellijk na de gruwelyke ont dekking kwam het hele politiële en jusitiële apparaat in werking. Com missaris L. A. A. Cohen, hoofdinspec teur T. C, Sanders, inspecteur M. J. Kok, adjudant S Mars en een aantal rechercheurs, allen van het bureau Linnaeusstraat, begonnen een uitge breid onderzoek. Ook hoofdcommissaris H. J. van der Molen, zijn plaatsvervanger commissa ris L. J. Postuma, het hoofd van het arrondissementsparket mr. VV. P. Bak hoven. de officier van Justitie mr. L. van den Berge, rechter-commissaris, mr. F. H. J. ten Kroode kwamen zich in Bankastraat, die de hele dag gons de van medeleven en nieuwsgierigheid, op de hoogte stellen. De hele dag gonsde de Bankastraat van medeleven en nieuwsgierigheid. Bij het onderzoek werd voor het eerst gebruikgemaakt van een „lijk- thermometer", waarmee met grote nauwkeurigheid het tijdstip van over lijden vastgesteld kan worden. Daarbij bleek dat de dood inderdaad ongeveer halfvier ingetreden moest zijn. Dat stemde overeen met de informaties van de bovenbewoners. In de winkel vond men nog enkele dubbeltjes en kwartjes. Een bedrag van enkele tientallen guldens (de om zet van het winkeltje was maar klein) moet weggenomen zijn. Een spaarbank boekje met een tegoed van ongeveer zesduizend golden hadden de dieven over het hoofd gezien of om begrijpe lijke redenen, laten liggen. De inbrekers, die via de winkeldeur vertrokken, zijn door het forceren van de tuindeuren a-A de achterzijde bln- IT de voorlopige resultaten van de gisteren in Frankrijk gehou den gemeenteraadsverkiezingen blijkt, dat de gaullisten en de conservatie ven verliezen hebben geboekt en dat de communisten vooruit ziin gegaan. De socialisten schUnen zich te hand haven na hun verliezen bii de alge mene verkiezingen van november jJ. Het communistische herstel dat vooral op te merken valt in de grote steden, wordt toegeschreven aan de ontevredenheid over de versoberings- maatregelen van de regering en de toeneming van de werkloosheid. De communisten behaalden hun meest uitgesproken overwinning in Marseille, maar in Bordeaux verbe terden de gaullisten onder leiding van de burgemeester, Chaban Oelmas, die ook voorzitter van de Nationale Ver gadering is. hun positie aanzienlijk en verkregen zij een absolute meerder heid in de raad. In Lyon slaagde de gaullistische leider Soustelle er echter niet in het burgemeestersambt op de radicaal Pradel (die Edouard Herriot na diens overlijden was opgevolgd) te veroveren. Pradel had een niet-poli- tieke lijst gevormd waardoor hij een nengedrongen. Aanvankelijk meende men dat zij door een raam van een aangrenzend schoolgebouw, dat gister morgen de rasmkoo.-den waren ver wijderd open hing, achter de wo ning waren gekomen. Later kwam men tot de conclusie dat het waarschijnlijk een dwaalspoor was en dat een plat dak van de school als toegang tot het binnenplaatsje ge bruikt is. Omdat men vermoedde dat buurtbe woners de politie neemt voorlopig aan dat het twee mannen geweest zijn die via de daken arriveerden, het misdriif pleegden, heeft de politie hond „Sies" uit Weesp met zijn baa opperwachtmeester S. Wagenmaker een uur lang op het dak rondgeschar reld. Door de regen bleken echter alle sporen uitgewist. Overbuurman R. J. Westenberg, die het slachtoffer, dat al een jaar of det- tïg haar winkeltje In de Bankastraat drijft, goed kende, wist te vertellen dat de kruidenierster dinsdagavond ai geschrokken was van twee mannen die bij haar aanbelden en zich verdacht gedroegen. Zij had toen niet open gedaan. Commissaris Cohen van het Amster damse bureau Linnaeusstraat, die na veertig politiejaren op 2 mei met pen sioen gaat, heeft de laatste tijd met tussenpozen van twee maanden eerst in augustus de moordaanslag in de Von Zesenstraat van een overspannen man op zijn vrouw, in oktober de moord op het Timorplein waarbij een Rus een medeminnaar doodde en ten slotte in december de moordaan slag op de Kruislaan, waarbij een automobilist door twee „lifters" werd neergeschoten, behandeld. groot deel van de gematigde gaullis tische stemmen won, In Parijs wonnen de communisten één zetel. De Unie voor de Nieuwe Re publiek kreeg 13 zetels meer dan de gaullisten in 1953 bij de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen. In Parijs en de grote provincieste den is het stelsel van evenredige ver tegenwoordiging van kracht en er is daar slechts één verkiezingsronde, maar elders geldt het meerderheids- stelsel. Volgende week zondag is er een tweede verkiezingsronde in alle gevallen waarin geen enkele kandida tenlijst een. absolute meerderheid be haalde. Op de rijksweg LeeuwardenGro ningen, op het rechte weggedeelte tus sen Hardegarijp en Rijperkerk, is zon dagmorgen een auto, bestuurd door de kok B, de Groot uit Murmerwoude, te gen een boom gebotst en vernield. Het driejarig zoontje van de bestuurder, Wiede, is op slag gedood. De bestuurder, zijn echtgenote en hun 5-jarige doch tertje Saakje zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis te Leeuwarden overge bracht. Het ongeluk zou te wijten zij'n aan een reflexbeweging van de bestuurder ten gevolge van het feit, dat het zoon tje. dat bij zijn moeder op schoot zat, plotseling begon te spuwen. Toen de Viscount, die zaterdagmorgen van Schiphol vertrokken was, om half twaalf boven Le Bourget ver scheen, ontdekte de bemanning tot zijn schrik, dat het groene controle- lampje van het rechter landingswiel niet brandde, wat kan betekenen dat dit waarschijnlijk niet „gelocked" was. Na overleg met de verkeerstoren van Le Bourget en via deze met Schip hol, besloot de gezagvoerder ruim twee uur te blijven rondcirkelen ons de benzine, die zich nog ia- de tanks bevond, op temaken. De passagiers werden voorbereid op een moeilijke landing: hun werd gevraagd op de linker stoelenry plaats te nemen om zo weinig mogelijk het rechterwiel te belasten. Ook moesten zij brillen afzetten, dassen af- en schoenen uit doen, en vulpennen en horloges op bergen om te voorkomen dat deze voorwerpen hen bij een „harde lan ding" zouden verwonden. Toen ten slotte de wielende grond raakten merkte de gezagvoerder dat het rechterwiel wel degelijk „ge locked" was. Waarschijnlijk heeft het lampje niet gebrand door een fout in de elektrische leiding. „Natuurlijk voelen we ons opgelucht, nu dit avontuur achter de rug is", zei de Franse passagier André Argand» „De bemanning heeft zich fantastisch gedragen. Van paniek aan boord was geen sprake, hoewel we het natuur lijk wel spannend vonden." In het restaurant van het stationsge bouw Le Bourget boden de passagiers de bei*- inning champagne aan en de stewi jessea Bennie Littooy en Co- rine Hogewind werden met bloemen gehuldigd. Voor alle zekerheid is de Viscount za terdag niet meer van Parijs vertrok ken, omdat men een grondig onder zoek wii instellen naar de oorzaak, waardoor het lampje niet brandde. Van Schiphol is onmiddellijk een Convair naar Parijs vertrokken om de dienst over te nemen. De Indonesische regering gaat vlij tig door met de nationalisatie van Ne derlandse ondernemingen. Zij heeft thans een ontwerp-verordenlng aan genomen om 245 Nederlandse land- bouwmaatsohappijen te nationalise ren. Deze omvatten ongeveer vier honderd ondernemingen. (Van een onzer verslaggevers) Twee kleine kinderen, door hun moeder alleen thuis gelaten, ziin zon dagavond in VUssingen omgekomen door een verstikkende rook, ontstaan doordat een matras op mysterieuze wijze in brand ia geraakt. De brand werd ontdekt door een bo venbuurvrouw. die gisteravond om streeks tien uur haar woning wilde binnengaan. Zij ontdekte dat de be nedenverdieping. waar de familie Van Beek woonde, helemaal vol rook stond. Onmiddellijk waarschuwde zij een buurman, the de politie riep. Politie-agenten, die de goed gesloten deuren moesten openbreken, vonden het driejarig meisje Jopie van Beek en haar twintig maanden oude broer tje Roelof, die door de rook bedwelmd waren. De kinderen zijn later overle den. (Van onze correspondent) ONDAGMORGEN heeft de twaalfjarige Wlra fagenveld uit Lanteren in «cvonden. »an de Veldweg het eerste Mevieteei vw diMaS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1