De stembus Westen behoeft niet te wijken Maar van uiterst beperkte omvang Aap sou openbare les van lector bijwonen KoLShWafzou zijn gedood Drie kleuters hele nacht zoek Ollenhauerbij Chroestsjew Prins weerlegt kritiek BONN betreurt kritiek van minister LUNS Arrestanten zijn daders van roofoverval Wrijving VS- Engeland Koopt op tijd uw zekerheid rzZZ-. »u"Jrrsas.-^«jw»N Ruim 8% winst voor communisten in grote Franse steden RADIO-MOSOEL ZWIJGT Tegenstellingen Zuidoostelijke wind r REDE OVER „TUSSEN MENS EN DIER" NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK OPGESLOTEN EN NIEUW HUIS pGVSDAG 10 MAART 1959 '__J Directeur H. Uh) HUIG ZEVENTlEmjAARGANO IV». 4243 V. Winst „Grote schreeuwers" 't sky# - Amsterdamse recherche meent: Klachtendienit abonnementen, 18.30-19 30 ui Zaterdag* 1718 uur. Telefoon 115700. i(-Gr*venh«g*: Huygenap.ein 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen» Postbus 1091 Postgiro No. *24867 Klaehtendienst: 10,3019.30. Teief. 332560 Dordrecht: Spuiweg 132 - Telef. 4570. Schiedam* Lange Haven 73 - Telef. 67486. Abonnementsprijs 61 cent per wee te, 2,65 per maand I 7.90 pe «wartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijte- (Geldie tot vanavond) GEDEELTELIJK BEWOLKT Droog en gedeeltelijk bewolkt. Matige, in bet noorden van het land aanvankelijk krachtige zuidoostelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. Morgen: zon opt ICS maan ©pi 9.44 onder: 18.36 onder: 21.03 H(M)tiirerlact.eur: ui. J A. H. J. S. BKU1NS SLUT p. EZE week a.s. donderdag - D gaat de stembus opin. Een ver moeiende verkiezingscampagne is dan achter de rug. Maar het was de moei te waard. Want wij ontwaarden in die campagne een enthousiasme, groter jan we in jaren hebben beleefd. De mensen voelden dat het nu om dingen gaat die de moeite waard zijn. Met pe riodieke verkiezingen gevoelt men dat minder, maar nu gaat het om ver kiezingen als gevolg van een politieke breuk. Partijen stonden tegenover elkaar, «iet nadat zij vier jaar samen gewerkt hadden, maar nadat die samenwer- idng verbroken was. Men kan bepaald niet zeggen dat na de elfde december de breuk geheeld is. Integendeel, van belde kanten zijn sindsdien de principiële aspecten van die breuk scherper naar voren geko men. 9 .«■iIJ willen van onze kant nog eens VV op twee dingen de aandacht ves tigen. In de eerste plaats dat wij de Staat en de Overheid positW waarderen. Er is veel goede overheidf cnoeiing. Wij beschouwen de Overheid niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een ge nadegave van God. Maar wij zien de taak van de over heid als een, die principieel begrensd is. Die grenzen worden bepaald door de aard van het overheidsambt en door de aard van de andere levensver handen in de maatschappij. De P.v.d.A. ziet dat anders. Die wil de begrenzing van de overheidstaak niet zien als iets dat dogmatisch be paald wordt. Die ziet de begrer, ing zuiver als een kwestie van doelmnig- heid. Voor ons is dat niet te aanvaarden. Want als de doelmatigheid het crite rium voor de grenzen der staats macht wordt is er geen wezenlijke be scherming meer van de maatschappe lijke en burgervrijheid. Dan leven we niet meer in de span ning tussen gezag ert vrijheid, maar dan is de vrijheid geworden tot een brokje dat u door een over de vrij heid beschikkend gezag toegeworpen wordt. Dat is voor een groot deel de ach tergrond van het conflict tussen de christelijke partijen en de P.v.d-A., zoals dat in december uitbrak. Tj ET gezag is er niet om over de 11 vrijheid te heersen. Het gezag is er om de vrijheid te dienen. Om het leven in vrijheid mogelijk te maken. Daarom zijn de programs van de christelijke partijen dan ook duidelijk juist nu op het versterken en verruimen van die vrijheid gericht. Die vrijheid betekent niet dat de zwakke wordt prijsgegeven aan de sterke. Daartegen waakt onze sociale rechtsorde. Die gaan wé niet afbre ken. Die gaan we veeleer versterken. Zodat ieder mens zich als een drager van politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid kan gevoelen. Zo wordt men eerst recht volwaardig mens. Dat kan met in een samenleving die als het erop aan komt alleen maar po litieke verantwoordelijkheid kent, zo als dat ten diepste bij de socialisten het geval is waar de vrijheid onder geschikt is aan het gezag. Bij de verkiezingen gaat het in be langrijke mate om deze tegenstelling. Chroestsjew: Grote Vier er m kunnen leg Berlijn houden FtE SOWJET-UNIE heeft er geen bezwaar tegen als in een vrystad West-Berlijn een klein beschermingsgarnizoen zou blij ven, bestaande uit troepen van Frankrijk, Engeland, Amerika en de Sowjet-Unie of van enkele neutrale staten. Het aantal mili tairen moet echter tot het uiterste beperkt b'ijven. Dit heeft de Rus sische premier Chroestsjew giste ren verklaard op een massa bijeenkomst in Oost-Berlijn. Dit was de eerste keer dat Chroest sjew te kermen gaf, dat westelijke troepen (al is het dan ook samen met die van de Sowjet-Unie) in West- Beriijn zouden mogen blijven. Tot dus ver drong hij steeds aan op vertrek van alle geallieerde troepen na de sluiting van een vredesverdrag. „Het Westen verklaart steeds, dat het geen centimeter zal wijken in de kwestie Berlijn, maar in onze voor stellen wordt zelfs niet gevraagd dat het een millimeter terug gaat", aldus Chroestsjew. „De bestaande politieke en sociale instellingen van West-Berlijn zullen ongewijzigd blijven". Vooraanstaande functionarissen van de Amerikaanse regering zeiden niet veel belang te hechten aan Chroestsjew's aanbod. Amerika en zijn bondgenoten heb ben het Russische voorstel om West- Berlijn tot een vrijstad te maken verworpen, zo merkten ze op, en zijn niet van plan hun standpunt te wij zigen. Diplomatieke waarnemers in Lon den achten Chroestsjew's nieuwe plan belangrijk, omdat hij voor de eerste keer de voorwaarde van een westelijke terugtrekking uit West- Berlijn heeft laten vallen. In regeringskringen te Bonn heeft men met belangstelling kennis geno men van Chroestsjews verklaring. De ze verklaring schijnt de indruk te ver sterken dat de Russen over Berlijn willen onderhandelen, zo meent men in de Westduitse hoofdstad. Van officiële Franse zijde is meege deeld, dat uitvoering van Chroestsjews voorstel om troepen van de Grote Vier (dus ook van Rusland) in West-Ber lijn te legeren, vele problemen met zich mee zou brengen. Het voorstel zal daarom niet beschouwd kunnen wor den als een Panacee voor de proble men rondom Berlijn, zo zei men. De democratische socialistische stu dentenvereniging Politeia heeft de Franse radicaal-socialistische staats man Pierre Mendès-France uitgeno digd in Amsterdam en zo mogelijk ook elders te soreken. De Fransman heeft de uitnodiging aanv,-a<"d maar de da tum is nog niet vastgesteld. 'd 3W? v+* Op een grote kaart van Zoid-Ame- Bijna zouden hoogleraren, studenten en andere aanwezigen vanmiddag in de universiteit van Amsterdam een chimpansee in hun midden hebben ge- bad. Maar dr. A. Kortlandt, de nieuw benoemde lector in de psy chologie en ethologie der dieren, die rijn ambt aanvaardde met een open bare les over: „Tussen mens en dier", beeft ervan afgezien dieren te nodi gen. Dr, Kortlandt, wetenschappelijk amb tenaar van het zoologisch labora torium te Amsterdam, had zijn le ring met een eeht voorbeeld willen illustreren door een chimpansee met blokken naar een roofdier te laten gooien. Maar dit plan bleek in deze sal op onaanvaardbare risico's te stuiten. In plaats daarvan 2agen de aanwezigen thans op het filmdoek boe menselijk mensapen zich kunnen gedragen. Volgens de nieuwe lector beschikken de mensapen (chimpansee, gorilla en orang-oetan) over veel meer men selijke mogelijkheden, dan men wel denkt. Vroegere dierenkenners achtten chim pansees niet in staat een voorwerp nauwkeurig mikkend naar een doel to gooien. Dr, Kortlandt heeft echter met een experiment in Artis aange toond, dat chimpansees wel aanleg tot gooien heisben. Na langdurige training kwam een jong chimpansee- •rijfje, Olga, in Artis zover, dat rij mét «sen tennisbal een blik onder rika wijst Z.K.H. prins Bernhard hier de plaatsen aan, die hij tijdens zijn vierde reis naar dit werelddeel heeft bezoeht. Voor verscheidene takken van ons bedrijfsleven zijn er Jn Zuld-Amerika mogelijkhe den, vertelde de Prins gistermiddag aan journalisten, die hij op het palels Soestdijk ontving. iiiiiiiiiimiiiiiiniiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Advertentie) Zon op Zon onder In de dertien Franse steden met meer dan 120.000 inwoners hebben de com munisten zondag 8,2% meer stemmen behaald dan bij de vorig jaar gebonden parlementaire verkiezingen, zo blijkt uit de officiële cijfers. De UNR, de gaullistische partij van Soustelle, liep met 1,9% terug en de conservatieven en onafhankelijker» gingen 5,5% ach teruit. In deze steden werden de ver kiezingen in een enkele ronde ge houden. Voor steden onder de 120.000 in woners werd de evenredige vertegen woordiging, waarbij elke partij zetels verkreeg naar verhouding van het aantal behaalde stemmen, afgeschaft ten gunste van een meerderheidsver tegenwoordiging. Door dit systeem werd de communistische vertegen woordiging verleden najaar van 150 zetels in de vorige Nationale Vergade- n c-rminderd tot slechte 10 in de h Assemblee. Maar het systeem v, ,o ditmaal verkeerd in de helft van de gemeenteraden in de zoge naamde „rode gordel" rondom Parijs. De communisten behaalden zondag een absolute meerderheid der stemmen en dus alle zetels in 23 gemeenten en hebben grote kans er volgende week bij de tweede ronde nog dertien te winnen. Opstand in Irak onderdrukt? HOEWEL de berichten over de op stand in Irak nog steeds een ver ward beeld geven van de toestand, moet worden aangenomen dat de revolte in het noorden van het land onder leiding van kolonel Sbawwaf is onderdrukt door de troepen van de re gering-Kassein. Volgens radio-Bagdad Is Shawwaf gedood en Is Mosoel, het centrum van de opstand, door rege ringstroepen bezet. Het feit dat de op standelingenzender te Mosoel uit de ether Is verdwenen geeft geloofwaar digheid aan de berichten van radio- Bagdad. Volgens een bericht van radio-Bag- dad stond de Ver. Arabische Republiek van president Nasser achter de opstand. Er gaan geruchten dat Kassein alle leden van de ambassade van de VAR in Bagdad opdracht heeft gegeven het r/QLONEL SHAWAF, de leider van land te verlaten. i\ Radio-Bagdad heeft verklaard dat de opstand in Noord-Irak, die vol- .Radio Mosoel" nimmer op Iraaks gens radio-Bagdad is gedood, grondgebied heeft gestaan. De Israëli- sche radio-omroep deelde gisteren al mee dat het station bij Aleppo stond, in het Syrische deel van de Ver. Arabische Republiek. Buitenlandse waarnemers menen, dat als de opstand in Mosoel inderdaad is neergeslagen, de communisten in Irak aanzienlijk aan invloed zullen winnen en wellicht de belangrijkste politieke groepering van het land zullen worden. Zij zeggen voorts dat Kassem geen communist is. Vele.officieren in Irak keuren echter zijn pro-communistische neigingen af, die zich manifesteren in de door communisten gecontroleerde luchtmacht en politie. Sommigen noe- vuur nemend op 4-jarige leeftijd een betere trefkans had, dan kinde ren van vergelijkbare lichamelyke ontwikkeling. Dit deel van de rede- voering werd mèt oen film geïllus treerd, waarop men Olga in actie zag. De mens wordt geboren als een hul peloos schepsel, dat niet kan leven zonder nest, hol of woning. Apen daarentegen komen als jiestvueders ter wereld en klauteren meteen na. de geboorte in moeders harige vacht. „Menselijke baby's zijn grote schreeu wers. omdat het hol hun veiligheid verschaft", zei spreker. „Apenbaby s daarentegen zijn uiterst zwijgzaam, omdat achter iedere boom een roof dier op de loer kan liggen Volgens spreker is de meest menselijke diersoort ter wereld met de aap, maar de wolf, die eveneens een co öperatieve drijfjager op groot wild is en die eveneens overmachtige prooien door omsingeling en samen werking buitmaakt. De wolf vertoont het hoogstontwikkel- de sociale stelsel van alle zoogdieren ter wereld. Wolven kennen een ech te taakverdeling en werkorganisatie. Zij bezitten het hoogstontwikkelde aangeboren communicatiesysteem en zij zijn de* enige zoogdieren ter we reld, die nog monogamer zijn dan de meest monogame menselijke volke ren. ln Krimpen aan de IJsel is men nog niet uitgepraat over de drie kleuters, die gistermorgen in een pas gebouwde too- ningr werden terug gevonden. nadat velen een hele nacht naar hen ge speurd hadden. De kleuters waren zon dagmiddag 'n nieuw huis aan de Van Breughelstraat bin nengegaan. Toen zij weer naar buiten wilden, bleek de deur in het slot te zijn gevallen. Hun geroep om hulp baatte niet en on danks de kou vielen de kinderen ten slotts in slaap. V.l.n.r.: me vrouw Bremer. Ma rinas Bremer (J's), Henny Bremer (4), Piet van der Hoek (3Vt) en mevrouw Va» der Hoek. AS C Tt'.rr. De Westduitse socialistenleider Ol leahauer heeft gisteren op diens ver zoek een onderhoud gehad met Chroestsjew in Oost-Berlijn. öllen- hauer verklaarde na afloop optimistisch te zijn ten aanzien van een oplossing in de Berlünse crisis. Hü meent dat de Russen alles zullen doen om het probleem op te lossen zonder oorlog. Ollenhauer was het ove rigens op vele punten niet eens ge weest met de Russische leider. Chroestsjew heeft later ook de West berlijnse burgemeester Willy Brandt voor een onderhoud uitgenodigd. Ken nelijk was dit een poging om de West duitse publieke opinie gunstig te stem men. Brandt heeft de uitnodiging af gewezen. Op de foto zien we hoe een breed lachende Chroestsjew Ollenhauer ver welkomt bij de Russische ambassade in Oost-Berlijn. men Kassem ,.een gevangene van zijn strijdkrachten". Westerlingen die onlangs in Bagdad zijn geweest, zeggen dat Kassem een nerveuze, wantrouwende man is, die veak in zijn kantoor slaapt. Hij komt slechts zelden en dan nog slechts voor korte tijd thuis. IN de confessionele partijen wordt de enig werkelijke tegenstelling van vandaag verdoezeld, te weten die tussen progressiviteit en conser vatisme, schreef de heer Hofstra ia een in Noord-Holland verspreid pam flet. De enig werkelijke tegenstelling van vandaag is niet die tussen progressi viteit en conservatisme, maar die tussen hen die de vrijheid onderge schikt maken aan het Staatsgezag en de doelmatigheid tot norm voor de vrijheid maken en hen die dat niet doen. (Van een onzer verslaggevers) Prins Bernhard heeft maandag in een bijeenkomst met de pers ten paleize de kritiek weerlegd, die in zekere mate zijn reizen naar Zuid-Amerikaanse lan den gold. „Van bepaalde zijde is wel eens de stelling verdedigd, dat het minder juist zou zijn een goodwili- bezoek te brengen aan een land, dat naar men zegt min of meer dictatoriaal wordt geregeerd", aldus de Prins. „In de eerste plaats geloof ik, dat men als buitenlander wel héél voor zichtig moet zijn een politiek systeem te kritiseren, dat een bepaald land voor zichzelf uitkiest. En afgezien hiervan: wanneer Ne derland economische belangen In dat betreffende land heeft en ze wil uit breiden wanneer daar Nederlanders werken of er misschien naar toe wil len emigreren, dan zie ik geen enkele reden waarom een bezoek aan dat land niet even nuttig zou zijn als aan andere landen. Dit is geen politieke keuze. Ik houd mij op mijn reizen in welk land ook, altijd buiten elke politiek. Maar het is een heel nuchtere beslissing ten bate van Nederlandse mensen en mogelijk heden in den vreemde" aldus prins Bernhard. De Duitse regering betreurt de kri tiek die minister Luns ia rijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer geuit heeft met betrekking tot de Nederlands-Duitse onderimnAeltngMt over de schadevergoeding aan nazl- siachtoffers. Dit heeft een woordvoerder van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard. Bovendien, zo werd gezegd, is de termijn voor het kiezen van een stand punt over de schadevergoeding nog niet verstreken. Ten slotte rusten de onderhandelingen op het ogenblik op verzoek van Den Haag, aldus de ver klaring in Bonn. Intussen hebben de Duitse socialisten gisteren hun regering verweten niet voldoende ernst te maken met de kwestie van de schadevergoeding. De Soc:—ïistiscbs Parte* Ds«*tec***sndo zegt in een verklaring dat de houding van de regering bekrompen is. „Men schijnt te denken dat men voor de verzoening genoeg gedaan heeft met de oprichting van Duitse divisies voor de Navo." (Van een onzer verslaggevers) De Amsterdamse recherche is ervan overtuigd met het arresteren van de drie verdachten in de overvalzaak Ban» kastraat (waarbij de 6"-jarige mej. C. neemt aan dat de drie tevens verant woordelijk zijn voor een serie Inbraak- jes in de buurt, waar men geheel op dezelfde wijze te werk is gegaan. De boven de winkel wonende zus- Belles van de schrik stierf) de hand op ters hebben, zo blijkt nu, in de nacht de daders te hebben gelegd. Hoewel de 18-jarige P. H., die slechts enkele huizen verder woont dan het slachtoffer, en zijn 24-jarige vriend hardnekkig ontkennen, is men er zeker van dat zij de inbraak met geweldple ging hebben bedreven. Ook de derde verdachte, een man van 28 jaar, die het zaakje in elkaar gezet zou hebben, ont kent, Zy hebben al talrijke verklaringen afgelegd en ingetrokken en spreken elkaar bij herhaling tegen. De mannen zijn om geen contact met elkaar te kun nen hebben onmiddellijk op verschil lende piaatsen ingesloten. Vandaag wordt met de politiehond een sorteerproef gehouden en ook zul len de in beslag genomen kleren van de verdachten onderzocht worden. Men In het zeegebied tuisen Groenland en Us- land Ugt een depressie met een kemdruk van 860 rab, ZIJ verandert nog maar weinig van plaats. In haar front dat vanmorgen Ierland bereikte, ls ten noordoosten van de Azoren een kleine storing ontstaan. Deze zal waarschijnlijk morgenochtend de Britse eilanden bereiken en daar de barometer nog Iets doen dalen. Tegelijkertijd verplaatst een hogedrukgebied van 1033 mb, dat zich boven het zuidelijk deel van de Oostzee bevindt zich langzaam naar het oosten. Ten gevolge van deze ontwikkeling blijft in onze omge ving de wind zuidoostelijk, er wordt daarbij geleidelijk Iets warmere lucht aangevoen' en daarom zal de temperatuur morgenmid dag Iets hoger kunnen worden dan vandaag Vanavond koelt het echter nogmaals sne' af, zodat minimumtemperaturen ln de buurt van bet vriespunt worden verwacht. van de overval geprobeerd de politie op te bellen. De buurman-melkboer, waar zij herhaaldelijk aanbelden, deed echter niet open. De kans dat men de inbrekers op heterdaad betrapte, is daarmee verkeken geweest. De politie neemt aan dat de Inbre kers door de oude vrouw gestoord aiju en met haar handgemeen raakten. Zij zou daarbij gestorven zijn. In de me ning dat zij alleen maar bewusteloos was. zouden de mannen het touw uit de naastgelegen school hebben gehaald en het slachtoffer hebben gebonden. In Washington raakt men steeds meer geïrriteerd over de bonding' van de Britse premier Macmillan. Men ls van mening, dat hii alles In het werk stelt om een belangrijke rol te spelen bij de onderhandelingen met de Rus- «cn. Volgens het blad zijn de Franse en Westduitse regering het wat dit betreft .•olkomen met de Amerikanen eens. „De moeilijkheid kan voor een deel oegeschreven worden aan trots en oor een ander aan het verschil in -tandpunt over de wijze waarop de be prekingen over het Duitse vraagstuk gevoerd moeten worden", aldus de New York Times.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1