^^L^^^fyATERVÉQ^ f 1ML -" Ep Simons sprak in Schiedam over woninginrichting Jongeren gaven in forum hun visie op de politiek KERK EN SCHOOI Vragen over R.E.T.-busdiensten in Nieuwland TELEVISIE v.a. 495- MALAISE Ë&Jm* a iffTr f Propaganda-avond in Musis Concert voor museum vrienden Ds. Veltman sprak voor G.P.V. In de Harmonie te Vlaardingen Baptisten^emeentou zijn ^esrroeid Afsluiting Nieuw Spuisluis Ophaaldienst A.R. Stemlokaal kiezers uit Centr. bevolkingsregister Vlaardingen PIANO'S Spaarcijfers „Anno 1820" Sluiting Gem. bureaus Vernielzucht Burgerlijke stand van Rotterdam H.V.O. verloor van Oranje Wit VERt E.N.C.K. hengelen iVlaasiand O.D.O.-resultaten M.V.V.-nieuws Korfbalprogramma Vergiftiging Jaarvergadering C.B.B. Johannes Passion Hoek vr.n Holland Ledenverg. Chr. school Bejaarden bijeen H,V,O.-schaaknieuws Proefstation van Gistfabriek Ambassadeur van Irak bezocht T.H. Oproepingen voor de verkiezingen Joh. 5e Heer TROUW Dinsdag 10 niaart 1959 VLAARDINGEN ia, J. V, komst, die door een aantal jongelui van verschillende partijen ge organiseerd werd, vormde een unicum in ons land. Drs. H. P. M. van der Drift, de stichter van de Vlaardingse jeugdgemeenteraad. had de leiding van het forum. Burgerlijke stand van Schiedam WSsJSuSV? d™ W C N!tu«nl buijzen. man geh gew tn E van Kralin- gen 73 j- Burgerlijke stand van Vlaardingen Visserijberichlen ddcertentie Befongrijke Mededeling— demonstrat ie-toeste I len Zeer weinig branduren. Volledige schriftelijke garantie. Betaling in overleg. HET WEER IJV EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 uur Widrijdster sloeg over de kop zzo zo zw AFSCHEID EN INTREDE Congres van sludenten in de Engelse taal iQHXEll SCHIEDAM. Het 8.P.W. Actle-co- fté Schiedam 1959 (Stichting Props- gauds Woninginrichting), waarbij negen Schiedamse woninginrichters zijn aange sloten, hield maandag tal het kader van de „Tiendaagse voor de Woningin richting" In Musis Sacrum een voorlich tingsavond, waarvoor meer dan grote belangstelling bestond. Op deze bijeenkomst, waarop ook ve le neren „acte de présence" gaven, sprak de bekende binnenhuisarchitect de heer Ep Simons. Tevens werd de aanwezigen, gelegenheid gegeven vragen betrekking hebbend op de lezing en de SCHIEDAM Met mgang van van- de laatste jaren een zo gewild artikel daag zal het verkeer over de Nieuwe !was, juist in donkere houtsoorten uitge- Spuisiuis wegens het uitvoeren van grond-voerd en hebben het voordeel dat men en bestratingswerkzaamheden gedurende I een heel minieme aanschaf kan be- enkele weken worden afgesloten. jginnen,_maar naar gelang de woonru.ra- eigen woninginrichting, aan een deskun dig forum voor te leggen. In de woningwereld is de laatste tijd een revolutie ontstaan; de oorzaak hier van is de nog steeds heersende woning nood en de thans geldende woningbouw Door de ruimte die men toegewezen krijgt, n.l. één kamer, welke moet die nen als woon- en eetkamer, moet er met de oude sleur wat kamerindeling betreft, gebroken worden. Aan de hand van lichtbeelden, toonde spreker aan, dat men zowel wat de nog te betrek ken woonruimte als de reeds beschik bare woongelegenheid aangaat, beter eerst tot het uitstippelen van een plan en daarna tot de inrichting kan over gaan. Dit geldt evenzeer voorde gor dijnen en lichtpunten. Voorts wees hij op de practische zijde van de aanfoouwmeubelen. Deze zijn in tegenstelling met het blank eiken, dat Gedurende deze tijd van afsluiting zal de Havenstraat alleen bereikbaar zijn uit Westelijke richting over de West Franke- landse dijk. Het verkeer van Havendijk naar West Frankelandse dijk i omge keerd kan dan alleen via de Westerhaven- brug plaats vinden. Een en ander is ook met borden ter plaatse aangegeven. Zoveel als het werk en de veiligheid het toelaten zal echter het voetgangers verkeer op beperkte schaal over een smal trottoir toegelaten worden. Eveneens zal met ingang van dezelfde datum of enkele dagen later het verkeer over de Geervlietse straat vanaf de Heen- vlietse straat in zuidelijke richting en over het stuk Havendijk vanaf de Geer vlietse straat tot ten oosten van de Voorn- se straat, alsmede het zuidelijkste stuk van de Voornse straat wegens herstra- tingswerkzaamheden gedurende enkele •weken zijn afgesloten. SCHIEDAM. Om geen enkele stem verloren te doen gaan. is door het be stuur van de AR.-kiesverenïging een re geling getroften voor bet brengen van die kiezers naar de stembureaus op don derdag 12 maart a.s, die door een of andere oorzaak geen machtiging hebben v verleend en toch niet in staat zijn op eigen gelegenheid te gaan stemmen. Opgaven hiervoor moeten ten spoedig ste gedaan worden aan één der onder- staande adressen: J. van Dam, Nw. Maas straat 73; J. Wagenaar, Marconistraat 77; W. van Ravens, Dirk van Wassenaar- straat 20 en P. J. Drenth. Burg. Van Haarenlaan 948. Laatstgenoemde kunt telefonisch bereiken onder no. 63838. Voor de op de verkiezingsdag zelf nog voorkomende verhinderingen, kunt U zich melden by een daartoe namens het bestuur in het Geref. Jeugdhuis, Lange Haven 97, zitting houdende commissie, vanaf des morgens acht uur tot des avonds zes uur. te en de beurs het toeiaten steeds tot verdere passende uitbreiding kan over gaan. Daarnaast vestigde hij de aan dacht op de metalen wandrekken, die hoewel heel eenvoud g het toch voor al in zeer moderne interieurs en wel speciaal in meisjes- en jongenskamers zeer goed doen, mits deze op de juis te wijze worden aangebracht. Na de pauze, waarin door de initia tiefnemers van deze avond aan.de aan wezigen koffie werd aangeboden, werden op het forum bestaande uit mevrouw Popma, de heren Hartman, Van Oos ten, De Boer, Ep Simons en onder lei ding van de heer R. A. Kuin, een reeks van vragen afgevuurd, waarvan de be antwoording zo nu en dan voor de no dige hilariteit zorgde. De deelnemende woninginrichters zijn Gebr. Bertels, K. Kramer Freher, J. C. Kroes, Van Meurs, Schiedamse Meu belbeurs, Schneider's woninginr., Schrijver's N.V. fa. Verwaaijen en fa. Willems en Erns ting. SCHIEDAM Het concert op zaterdag 14 maart, dat georganiseerd wordt door de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam, brengt een program ma van uiteenlopende strijkers bezettin gen. Daellen, Trio's, Solo-Sonates (Ha ding* cellosonate, Reger altvlooUulte) en voor strijkkwartet de Italienische sere nade van Hugo Wolf. De optredenden rijn 3 leden van het Nederlands Kamer orkest (Bouw Lemkes, viool, Jeanne Lem- kes—-Vos, viool, Joke Vermeulen, alt viool) met Anne BjjUma, solo-celliat van het Opera-orkest. Anne Bijlsma behaalde vorige maand in Mexico een eerste prijs op een concours voor cellisten met ais jurylid Pabio Casals. Het concert opent met één van die gezellige en zeer onderhoudende trio's van Luigi Boccherini. Een zeer bij zonder programma-onderdeel is het strijk trio opus 20 van Anton Webem. Het is een meesterwerk op het gebied van het twaalf toonsysteem. Meer nog dan m an dere werken van Anton Webem heeft men in dit werk het gevoel, dat er iets gebeurt; dat er een gestadige wisseling is tussen spanning en ontspanning, tussen hoogtepunten en inzinkingen. De strenge bouw is hier alleen steun, geen belem mering; hier wordt gemusiceerd. Twee duetten completeren het pro gramma met werken van L. van Beet hoven (duet voor altviool en cello „mit zwei obligaten Augenglasern' i en de sonatine voor 2 violen van Honegger. In de pauze zijn er twee yiacatige ingerichte tentoonstellingen te bekijken: „Moderne Nederlandse Ceramiek" en „Ach tijd. waar ben je gebleven'. j De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat op grond van artikel J18, lid 1, der kieswet als stem lokaal, waar kiezers uit het centrale be volkingsregister, die in het bezit zijn van een kiezerslegitimatiekaart, zich kun nen aanmelden otn deel te nemen aan de stemming ter verkiezing van de leden van de tweede kamer der staten-generaal, is aangewezen: Stembureau 1 (School Oude Kerkhof 13>. SCHIEDAM. De Gereformeerde Kiesvereniging „Schrift ea Belijdenis" heeft maandagavond in het Geref. kerk gebouw aan de Westvest ee, bijeen komst georganiseerd van het Gerefor meerd Politiek Verbond. De spreker ds. A. Veltman uit Delfsbavea behandelde daar het onderwerp „Onze politieke roe- pin; bij de stembus." Onder meer door het gemodder van de P.v. d.A. worden wij nu naar de stembus geroepen, aldus ds. Veltman. De inzet van deze politieke strijd is o.a.: het feit dat meer en meer met de Kroon wordt gesold; het standpunt in zake Nieuw Guinea en de toestand in de sociaal economische sector. Wij zijn wat dat betreft verzeild geraakt in een met schriftuurlijke situatie. Spreker veroordeelde in de eerste plaats alle partijen, die met uit Gods Woord bestaan. Voor wat het Gerefor meerd Politiek Verbond betreft, dat is geen Kerkelijke partij in die zin, dat de kerkeraad de weg voor de politiek uitstippelt. Maar wel wordt de bevolking van het Koninkrijk. Gods in de Kerk ge vormd. Daarbij mag niemand op zich zelf blijven slaan, want de Kerk moet centraal worden gesteld. Vanuit de Kerk trekken wij de lijn in de politiek. In de politiek moeten wij dan ook de confessie van de Kerk vasthouden. Dat is de roeping m de politiek. Het gaat daarbij met om materile ëwelvaart, maar om het tot uitdrukking brengen van de Wet en de Getuigenis. Dat is de principiële achtergrond van het G.V.P., aldus ds. Veltman. Of La cing er komt of niet. is niet primair. Maar het is belangrijk wanneer wij ons door God laten wijzen in bet stemhok je. Laten wij daarbij voor hebben, dat in de politiek aan Gods Woord door tocht wordt gegeven. NED. HERV, KERK Beroepen te Hijkersmilde. H C. Eoe- te Den Andel, Gr. Beroepen te Utrecht (Wijkgem. p[i[5. weerd) dr. J. M. Hasselaar, laatstelijk pred. te Djakarta, te Driebergen GEREFORMEERDE KF,"KEN Beroepen te Aduard, Joh. Dijkstra te Schermerhorn; te Rotterdani-Overscihe Aan de vooravond van de verkiezingen en Ia Nageikerke te Zweeioo tot besluit van de vele in Vlaardingen gevoerde verkiezingscam-^BetonkMtoor Wormerveer. a p,las[e pagnes, heeft maandagavond de Vlaardingse jeugd in d» Harmonie ,Vri) een grote politieke forumavond georganiseerd. Het forum bestond; Bcr()epcn' t„ Sliedrecht, m Brand» uit de fractievoorzitters van de in de jeugdgemeenteraad vertegen- k„nd. te Axel. woordigde partijen^&SSrS!B Advertent ie STEMMEN VAN fier keer en per abonn I imif Westerstngel 4.| URK Tel. 135035 Botterdam SCHIEDAM. De maand februari .was voor de Spaarbank Anno 1820 zeer gunstig. Ingelegd werd n.l. 1.008.769,621 en terugbetaald 638.399.16. Een_inleg-' overschel -cms van ruim Siv.OvO, (feb'tiari 1958 296.000. Het rental spaar Je;.», nam in februari met 223 toe tot 46.015. (ultimo februari 1958 44 005). Opmerkelijke cijfers indien wij deze stel'e.i tegenovtr het inwoner tal van Schiedam van ruim 79.000. Ook de diverse afzonderlijke diensten van spaarbank konden zich in febru ari in een grote bloei verheugen. Om enige voorbedden te noemen, door de sfhir.ldipnst werd van 2739 adressen een bedrag van 68.453,opgehaald, uit spaarbusjes werd een bedrag van 17.556.27 geledigd, door deelnemers aan het bedrufssparen werd 14.188,75 gespaard. Het aantal deelnemers aan het sparen krachtens de Jeugdspaarwet steeg tot 921 met een gezamenlijk te goed van 121.125, Ultimo februari waren fcet tegoed van inleggers en de reserves als volgt be legd- Effecten 15.480.205.11 fvj. f 11.314.739,14). Onderhandse leningen 7.296.49736 (v.j. 7.128.094.26). Hypotheken 4.102.710,— <v.j. 3.803.307,50) SCHEED AM. Door het Ud van de gemeenteraad, mr. Bh B. Engelsman, z(Jn de volgende vragen gesteld: 1. He.ft Uw College opdracht gege ven tot het aanleggen van halteplaatsen ia Nieuwland, kennelijk verband hou dende met wijziging van de routes der RJE.T.-autobusdiensten? 2. Betekent zulks dat met de R-E-T- reeds een definitieve afspraak is tot stand gekomen? 3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, is zulks dan niet in strijd met de toezegging gedaan in de Raad om aan de hand van het uitgebrachte E.TX- rapport de raadsleden In de gelegenheid te stellen over de meest wenseltfke oplos- sing hun oordeel te geven? 4. Ligt hst in het voornemen behalve een wijziging der busroutes ook een wij ziging in de frequentie en de tarieven aan te brengen? 5. Wordt met name afschaffing van het stadstarief op de Vlaardingse lijnen 43 en 48, voor zover het de route door onze stad betreft, doorgevoerd? 6. Is Uw College bereid alsnog op korte termijn een openbaar debat over het ten aanzien van de stadsverbindingen te voeren beleid te bevorderen? Naar aanleiding daarvan kan het vol gende worden medegedeeld; Ad 1. Door ons College is by w.jze cf ingestemd met een door de voorgestelde wijziging van de van proef R.E.T. hand van het E.T.I.-rapport het gevoelen van de Raad in te winnen omtrent de voorwaarden, te verbinden aan de nieu we m.i.v. 1 juni 1959 aan de R.E.T. te verlenen vergunning, zodat het in deze vraag bedoelde openbaar debat alsdan zal kunnen plaats vinden. SCHIEDAM. Ter algemene kermis wordt gebracht, dat, met het oog op de aanstaande verkiezing, de bureaus van de •gemeente-secretarie, gevestigd ten Stadhuize en Nieuwstraat 26, alsmede het kantoor van de Gemeente-Ontvanger, op donderdag 12 maart a.s. voor het publiek gesloten zullen zijn. De afdeling Bevolking en Burgelijke Stand (Nieuwstraat 26) zal die dag echter wel geopend zijn voor zaken betreffende de burgerlijke stand van 83012 uur en van 1330—14.30 uur en voor verkiezings aangelegenheden van 819 uur. SCHIEDAM. In het weekeinde hebben enkele onbekende personen bij de Nieuwe Sluis al het reddingsmateriaal los gemaakt en in het water gegooid. Ook werd een roeiboot van de Haven Aangiften geboorten Rotterdam 9 maart: E T R Roelofs-DlemeJ z. li M de Goeij- Leer d, G A M van Os-Luijten z. M W Bfnneveld-Holtzapftel z, W de Waerd Stui- ver d. P C Harrewijn-Venselaar d, H Koog- Je-Toller z. A Hoek-Schelien d. J M Berg- man-Dupain d, M F Polak-Ophof e, A J Schenderllng-Middelman i. H Pontello-den Ouden z. C J J Swart-Soetekouw d. C A Beijderwellen-van der Werf! d en z. H A van Weel-Vink i. P J C C Saarloos-van Miert d. W Fran»man-van Tol z. H Bene- dyka-van der Linden z, E P C H van de Kamp 2, A W Verheeren-Harsmg z. A C Catsburg-Gouwen d. A P de LoozeKopper» d. G A Jansen-Bredero z. M Uflenga-Kooij- man z. E M A Mertena-Teunissen d, E P Wapperom-van Bergen d, M 3 Mian-van Rijs wijk z, M Burggraaf-Koelega a, J M West- broek-van de Vaart d. P van der Ark-Bak d. H I van der Veen-Strengholt <5, L G ValaPSandifort d, S 3 VUser-Niesaen d. H Franke-Houke »z. W de Baas-Otterspeer z. W C M de Waal-Jocbenu d, T J van Mastrigt-Verbaao z. M van Calmhout-Goo- ree z,F J Spruijt-OorninK d, M W Voogd- de Goede z, H Ladage-de Groot z. E 3 de Jie-Kuijpers z, J Kasbergen-de Kreij z. T J Bol-de Jood en d, C Kooreman-de Vos d. C A van Loef-Metnen d E H Jansen Lzetbmann z. H C ter Horst-van Vliet d, i C de Rljk-Schiktmeljer d. F P M van VUet-Lourens d, M Tuk-Trijzelaar d, 8 BhSrtSp-wen Hengel z, C van der IOe«- Flentge z. A H Beuman-Uebrand 4, A K de Jong-van Opstal z. A van der Staaij- Kouds taal d. Aangifte overlijden ■RMtzdzm. e A RontL man v C Penmnf 73 j, H E van Otter loo, vr v E Herlaar 64 J. W -van den Heuvel, vr geh gew m A van woensel 81 f, 14 C Nolde, vr v J 3 Boot 42 j, J W Bouwman, man geb gew m A u Nileahttis 81 j» L posthumus, man v S v>*v DiXr 63 j,_A_Paardcko<r>ex, vr vn! routes der RE.T.-autobusdiensten door!dienst los gemaskt. Na een tochtje met Nieuwland. ide boot werden de roeispanen vernield. Ad 2. Deze vraag moet ontkennend, worden beantwoord. n Ad 3. In verband met bet ontkennend llOOf rill t gfiVa I PU antwoord op vraag 2 vervalt vraag 3. i U1 Uil ÖCVal C Ad 4. De onder 1 beioeide proef! SCHIEDAM. De 10-jarige S. d. G. is brengt geen wijziging van frequentie of'bij het ophalen van oude kranten in de tarieven mede. jHemafiat van een trap gevallen. Hij Ad 5. Het stadstarief op de lijnen 43 kwam met een been door een ruit te- VLAARDINGEN Met dezelfde zlj- I fers als waarmee HVO In de eerste helft van de competitie in Dordrecht van Oranje Wit won (6—2), hebben de Dordtenaren In Znidbanrt revanche ge nomen voor de thuis geleden nederlaag. Alleen reeds daaruit blijkt, dat H.V.O. momenteel niet in bijzondere goede vorm verkeert. Hoewei H.V.O. tegen Oranje Wit met tien spelers begon na een kwartier was het elftal compleet; een militair had een kleine vertraging gehad nam bet al na twee minuten spelen de leiding. Van Oosten profiteerde uit stekend van mistrappen in de achter hoede van Oranje-Wit. Echter, het bleek al gauw, dat het bij dit eerste gewin zou blijven. Het rammelde in alle li nies van H.V.O. en zonder dat het spel van Oranje-Wit tot grote hoogte steeg, overklaste het de thuisclub, hetgeen voor de rust door treffers van midden voor Gerritse en linksbuiten De Boer in de score tot uitdrukking werd ge bracht. Bij H.V.O. verving nog voor de rust De PricUe W. Podervaart. Ook in de tweede speelhelft bracht middenvoor Gerritse de stand op 13 en kort daarna was het via de voet van dezelfde speler al 1—4. Nadat Det- tingmeyer enige uitstekende reddingen had verricht, kon ook hij niet voorko men, dat De Boer het verschil nog wat vergrootte (l5). terwijl daarna Ger ritse zijn vierde doelpunt scoorde (1 6). Kort voor het einde verkleinde Rolf Post de achterstand tot 26 en dat was ook de eindstand. moet toch ergens vandaan komen: de bedrijven kunnen niet nog hogere belas tingen en hogere lonen betalen De C.H.U. geloofde, dat de goegemeente zich niet zou laten bedriegen; hoewel sommigen wel wat al te materialistisch Drs. Van der Drift heette de aanwe zigen aan het b;gin var. de avond har telijk welkom. Het doel van deze bijeen komst is het kennisnemen van verschil lende standpunten en het stimuleren van de belangstelling voor de komende ver kiezingen. Vervolgens stelde de voorzit ter van het forum de verschillende le den voor. De A R. werd vertegenwoor digd door Goof Hoogcrwerf, de C.H.U. door Gerard van dor Berg. de P.v d A. K.V.P..en V.V.D. werden respectievelijk vertegenwoordigd dooi de heren- Roo- denburg, Remmers-,vaal en Padje. ingesteld ziji Hoe denkt het forum over het huidig economisch getij, was de laatste vraag op deze aiond. De C.H.U. zag v. el een geringe vei lichting s:nd» de laatste de pressie. maar geloofde, n.et m een blij vende stijging van de conjunctuur. De iA.R. was van mening, dat veel zal af hel forum af-'hangen van impo-1 en export en vooral De eerste vraag, die op Over jaar zal de verklaard de heer H, de Jong, kand. te Alblasserdam. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Schiedam. F Bakker te Huizen. N.H, en G. J. Buys te Papen- drecht GEREFORMEERDE GEMEENTEN Aangenomen naar Capeile a. d, IJsscI G. A Zijderveid van Paterson. Advertentie TNUOOK VOOR SPECIAALZAAK VOOR SPONSEN. ZEMEN BORSTELWERK en KWASTEN KORTE LIJNBAAN 14 j bare weg met op voor uiting van eigen! werf fA.R.). - -- - - .--- j - n *t t- ■'religieuze overtuiging, concludeerdederportefeuille uitgepuzijn. De conclu-f Jjenoemillg R.U. te Utrecht i corAkrp'*" Dê Ti-cer van tier Bers tcon zicli j sio vnn de A.R. luict dan ook in ïyayj daartui" «eheri aansluUen en geloofde, nog een vrij gunstig jaar. in 1961. bu Dr. J. Volger is benoemd tot buiten- dat het bttlr was wanneer deze zaak leen voortzetting van het huidig beleid, gewoon hoogleraar in de faculteit der VLAARDINGEN. Zaterdag hield bo vengenoemde vereniging haar serie- concours in de Oostgaag. De vangst viel irree. Uitslag; 1. M. de Goede 710 gram, 2. H. Bijl 566, 3. D. van Roon, 512; 4. D. Haddeman, 399; 5. J Koets 347; 6. F. van Oosten 298; 7. B. Roo- zenboom 241; 8. W, Bos 149; 8. Kooi man 117; 10. J. <je Hartog 85; 11. W. Post 62 gram. De zwaarste vis is ge vangen door D. Haddeman (228 gram) Het concours stond onder leiding van L. Verhey. dat het beter was in eigen kring gehouden wordt; men bc lemmert anderen hiermede tn hun vrij heid, aldus spreker. De V.V.D. sloot zich hierbij aan; de K.V.P. daarentegen vond dat het een en ander met de kwes tie verdraagzaamheid te maken heeft. De eerbied door omstanders is niet verplicht; een neutrale houding is aan vaardbaar. Op een geheel ander vlak lag de vol gende vraag, die over de verlaging van de vrijgezellen-belasting ging. Dit was de enige vraag deze avond, waarover alle leden het vrijwel met elkaar eens wa ren. Iedere partij heeft het onderwerp verlaging van de vrijgezellenbelasting in haar program opgenomen. Een volgende vraag luidde: de staats schuld is momenteel even hoog als na de bevrijding; het aantal ambtenaren is verdrievoudigd, moet men niet gaan be snoeien? De C.H.U. wees op de uitbrei ding, die veel werk met zich meebrengt en was van mening, dat het bedrijfsle ven voor belastingdruk gespaard dien de te worden. De A.R. betoogde, dat de staatsschuld van 23 miljard opgelopen is tot 27 miljard, daarna gedaald tot 18 miljard gulden, op zich zelf niet onguns tig. Het aantal ambtenaren moest inge kort worden. Is de Partij van de Arbeid niet tendentieus, luidde de eerste vraag na de pauze, met name met haar leu zen; kortere werktijden, hogere lonen, ledereen snapt toch dat dit met mogelijk is. De K.V.P. kon daar beel kort op ant woorden. Als iedereen het weet, zullen zij zich niet aan die leuze vastklampen, aldus deze partij. De AR. vond het geen prettige vorm van propaganda. Het geld en 48 wordt, voorzover dit de route op Schiedams gebied betreft, niet afgeschaft. Ad 6. Het is onze bedoeling in de eerstkomende raadsvergadering aan de MAASLAND. Slechts twee van de vier vastgestelde wedstrijden voor Q.D.O. vonden zaterdag j.l. doorgang: één ontmoeting was afgelast door de competitie-leider, de andere door de te genpartij. Doorgang vond de wedstrijd Maas sluisO.D.O., waarin Maassluis wel reeds bij voorbaat als winnaar kon wor den aangewezen, maar waarin O.D.O. toch bepaald niet overrompeld is: de ruststand van deze aardige ontmoeting onder leiding i'an arbiter Combee, was Z—0 voor de thuisclub, de eindstand werd 6—0 voor de Maassluisers. De O.D.O.-junioren speelden op eigen terrein tegen T.O.P. c uit Rotterdam. Hier waren de Maaslanders degenen, die aan het langste eind trokken, al werd er maar op het nippertje gewon nen: de ruststand was 2—0 voor O.D.O., de eindstand werd 32 voor hen. Na de pauze speelde T.O.P. aanzienlijk be ter dan voor de rust, terwijl de Maas- landse jeugd het er toen wat bij liet zitten. MAASLAND. Het is MVV zaterdag jl. niet mogen gelukken leider GGK een nederlaag toe te brengen (de uitslag was 2—i in het voordeel van GGK) en daardoor is de kans, die er nog altijd bestond op de eerste plaats aanzienlijk kleiner geworden. Met nog 4 te spelen wedstrijden heeft GGK nu 17 punten vergaard tegen MW 12 en Nelson 13. De wedstrijd van MW 2 tegen GSS 3 vond geen doorgang wegens het niet- opkomen van laatstgenoemd eUisl. MW 3 verloor met 1—0 van Rozen burg 3. MAASLAND. Zaterdagmiddag a.*. ontvangt O DO het eerste 12-tal van SSV uit Slmonshaven; mogelijk weten de Maaslanders tot een gelijk spel te komen. ODO 2 heeft aan Or. Nassau 2 in Vlaardingen de handen vol; ODO 3i 1 n* <>n recht en kreeg daardoor een flinke kuit- wond. In het Gemeente Ziekenhuis is d. G. geholpen, SCHIEDAM. De laatste tijd doen zich opmerkelijk veel honden- en kattenver- giftigingen voor. Dit heeft al lange tijd de aandacht van de Schiedamse politie. Maandag werd weer een hond, na het eten van vis onwel en overleed. Een gewaarschuwde dierenarts ontdek te vergiftiging door^strichnine. De politie stelt nu opnieuw een nauw gezet onderzoek in. SCHIEDAM. De Christelijke Besturen Bond Schiedam zal op dinsdag 17 maart haar jaarvergadering houden in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Aanvang 8 uur. BEROEPEN VLAARDINGEN. Ds. W. Sirag, Ne- derlands hervormd prdikant te Vlaar dingen. heeft een beroep ontvangen uit Hollandia (Nederlands Nieuw-Guinea), van de Nederlands sprekende gemeente der Evangelische Christelijke Kerk. VLAARDINGEN.De traditionele Uit voering van de Johannes Passion van Joh.: Seb. Bach in de Grote Kerk. door de chr. oratorium vereniging „Gloria" en het „Toonkunstkoor", zal dit jaar gegeven worden op zaterdag 14 maart as.., 's avonds om half acht. De trouwe bezoe kers van dit traditionele gebeuren zullen dit jaar stellig geen verstek laten gaan en zij die deze uitvoering nog nimmer be zochten, kunnen er van verzekerd zijn, dat de rijke ervaring van de uitvoerenden een waarborg is voor de niet te onder schatten verrijking, welke de bijwoning van deze uitvoering betekent. De Johan nes Passion van Bach, op woorden van het evangelie volgens Johannes, geeft de lijdensgeschiedenis op felle, bewogen wijze weer. Dit komt vooral tot uitdruk king in de wijze waarop de componist de volkskoren, de turbae, heeft bewerkt. Bach heeft zich bij het componeren van dit werk ais het ware ingeleefd in de persoon van de evangelist waardoor dit werk een subjectieve belevenis is ge worden. waarvan de schoonheid nog in niet geringe mate wordt verhoogd door de vele aria's en koralen, waarin ae lijdens. geschiedenis meer objectief, op be schouwende wijze, wordt benaderd. De uitvoering op 14 maart staat onder leiding van P. v, d, Kerkhoff. Begeleiding: Rot terdams Philharmonisch Orkest. Gebaren. Korneüs z. v. F. Wolthuis en L, M. Plooij; Edith P. 6. v. A. Monihara- pon en G. van der Lee; Marianne d. v. W, van Steenhoven en H. 3. van der Steen; Dirk z. v. S. D. Schneider en J. J. K. Da leman; Johannes z. v. D. Amsterdam en B. Vroon. Overleden. A. F. Vlug. 74 jr. echte, van P. Bijloe; J. L. de Jong. 74 jr.; C. van den Akker. 80 jr. wed. van A. T Broek- meijer. HOEK VAN HOLLAND. Op de jaar- vergadering-va» da Chr. Schoolvereni ging maandagavond gehouden is tot uitdrukking gekomen dat mef dank baarheid kan worden teruggezien op het jaar dat voorbijging, hetwelk onder meer te zien gaf een gestadige groei van het leerlingenaantal. In de ontsta ne vacature van een leerkracht kon ge lukkig direct worden voorzien. Men is hoopvol dat de groei van H. v. Holland in de toekomst ook vtei voor de 63 i; a paaruekocrier. vr vn Junioren gaan proberen te winnen van Christelijke school zal «aan betekenen. 64 L jonkers, nu i_ geh ge^f™^ De aftredende bestuursleden tw. de he- m H W^oenrsids 87 J, F Kkj i, vr geh - «■w tn c T van Oer Ven gl J, G M J J Heuser m H W Coeni nw n> C T van der -* Beaufort, vr geh «ew m C J van Kleve- ren75 i. W van der Vliet, roan v N van den BOS 74 j. A Pluimert, ongeh rean S3 ren van Eijsden en Valken'er werden BIDSTOND VOOS IJET GEWAS deie avond herkozen. MAASLAND. Woensdagavond 11; In de leeg gekomen plaats van bet be- VLAARDINGEN. In opperbeste stem ming hebben de dames van de bejaar denbreiclub van de Volksbond bun zelf georganiseerde contactavond ge' vierd. De Volksbond tegen drankmis bruik had ben de grote zaal in Excel- sior beschikbaar gesteld en de voorzit ter, de heer D. v. d. Ende, had de lei ding van het programma op zich geno men. Er is uitstekend gemusiceerd door de dames Van Dorp, piano; Van Dijk vi ool, terwijl mevrouw Brouwer met haar bijzondere zangkwaliteiten een groot deel van het programma voor haar re kening nam onder grote waardering van haar gehoor. Daaronder bevonden zich ook vele echtgenoten van de brei- lievende dames Vlot werd gedecla meerd door de dames Nibbeling en De Krieger en met succes. Liefde en Vrede had. zijn projectie toestel beschikbaar gesteld en het film programma bevatte aa. de kleuren film „Vrijbuiter" en een rolprent ovet het koninklijk gezin. De heer Van der Ende kondigde nog aan, dat op 19 april, de afd. toneel van de pers. ver. A. de Jong, voor hen een blijspel zal opvoeren. VLAARDINGEN. De Bachkring Vlaardingen gaat, onder algehele lei ding van Piet Struyk Jr. op woensdag, 25 maart, in de Hervormde Kerk aan de Binnensingel een uitvoering geven van de Mattheus Passion, met welke uitvoering men een eerste lustrum hoopt te vieren. De uitvoerenden zijn, behalve Vlaar dingse koren en het Vlaardiugs Jongens koor, Nina Wind, Wiebe Drayer, H. van Monsjou, Koos Bons. Aukje Karsemey- EVANGELXSATIESAMENKOMST VLAARDINGEN. Vanavond wordt er in zaal Ktyzer aan de Oothavenka- de 15 een voile evangeliesamenkomst gehouden, waar evangelist Anne van der Bijl spreekt over: „Achter het ijze- rem gordijn". VLAARDINGEN. Het eerste schaaktiental van HVO is er niet in ge slaagd de wedstrijd tegen het Goudse Messemaker I te winnen. Bij de stand 4(44(4 restte nog een afgebroken partij van Korpel, waarm hij iets beter stond. Maar bij de voortzetting is het niet ge lukt zijn partij in winst om te zetten, en moest hij met remise genoegen ne men. Er is nu een situatie ontstaan, die H-V Q dwingt zijn laatste wedstrijd te gen Wilhlem Steinitz te winnen." wil het alsnog de titel veroveren. Het twee de tiental van H.V.O. speelt volgende week maandag zijn laatste competitie wedstrijd tegen Charlois 5. Voor de huishoudelijke competitie werd er slechts in de groepen 2 en 3 gespeeld. J. den Breems heeft zich door een zege op Molenaar bij de leiders Van groep 2 gevoegd, terwijl W, v.d. Waai zijn op mars naar de kopgroep voortzette met een zege op Van Houdt. De resultaten waren: Groep 2: W. v.d. Waal—W. v. Houdt 10, H. Moelnaar-J. den Breems 0—1, B. de Jong—Blijleven 0—1, W. v. HoudtA. Putter 01, groep 3: A van WijngaardenP. C. Westerhaf 01, Van Boutkan—Harm Smit 0—1, W. v.d. MeutenA. Mellegers 1—0, C. J. Ver burgH. W. v.d. Gaag 1—0, J. Eigen- raamP. de Jong 01. DELFT, Dezer dagen is in Wage- ningen de eerste paal geslagen voor een proefstation van de N.V. Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek alhier. In sa menwerking met het laboratorium Phy siologic der dieren van de Landbouw hogeschool aldaar zullen op zuiver wetenschappelijke grondslag proeven worden genomen met slachtkuikens, leg kippen en varkens. De proeven zullen onder leiding staan van dr, ir, P. van der Wal. Het onderzoek geschiedt om de pirodukten van het bedrijf op de juiste waaide te kunnen bepalen, aangezien steeds meer blijkt dat fermeniatieproduk- ten een belangrijke rol spelen in het leven van mens en dier. DELFT. De Technische Hoogeschool heeft gistermorgen bezoek gehad van de heer M. AU Motamedi, ambassadeur van Iran in ons land. Hij was in gezelschap van de heren .jhr. mr. W. E. Panhuysen, chef van de directie van het kabinet protocol van het ministerie van buiten landse zaken en mr. A. F. C. Harden- berg, sous-chef van genoemde direcUe. Het gezelschap werd ontvangen en rondgeleid door de president-curator dr. C. H. van der Leeuw, de rector- magnificus prof. dr. O. Bottoms ea de conrector prof. R. Roelofs. Er werden bezoeken gebracht aan het gebouw voor werktuig- en soheepsbouwkunde, de sleep tank in het laboratorium van prof. ir. H. E. Jaeger en het windtunnel- gebouw van prof, dr. ir. H. J. van der Maas. Tenslotte werd een rondrit ge maakt door de in aanbouw zijnde TJI.- wijk ten oosten van de Rotterdameeweg. beslist niet. VLAARDINGEN. Alle oproepingen aan de kiezers voor de verkiezing van de leden van de tweede kamer der sta ten-generaal zijn verzonden en door de P.T.r. besteld. Kiezers, die geen oproeping hebben ont vangen, kunnen zich voor inlichtingen wenden tot de afdeling Verkiezingen van de gemeentesecretarie. Dit bureau is ge opend iedere morgen van 8.30 uur tot 12.30 uur, alsmede dinsdag- en donder dagmiddag van 14.0015.00 uur. VLAARDINGEN. Geboren: René, z.v. W. Borsboom en L. Prooi, Adria- nus Philip, z.v. H. J. de Ligt en C. Oprei; Maria d. van C. Doelman en M. Stor; Rijkje, d.v. G, Timmer en E. van Barneveld; Philippus Jacobus, z.v. J. Stolk en W. C. Hogendoorn; Ma ria Cornelia, d.v. P. C. Hoorweg en J. Steenbergen; Remigius ChristcWel, z. v. J. H. A. de Lange en J. A. J. van der Harg. Getrouwd: Arend Frederik Verschoor 21 jaar en Sara Zwartveld, 19 jaar. Overleden: Catharina Wilheimi- na Droppert, 25 jr. echtgen. van C. J. Sneek; Johan Wilhelm Hofman, 81 jr, weduwnaar van C. van der Velden. HERV, GEREF. COMITÉ VLAARDINGEN. In het Vereni gingsgebouw van de Gereformeerde Ge meente West Nieuwland 56, hoopt don derdagavond 8 uur voor het Herv. Ge ref. Comité voor te gaan, ds, P. J. F. Lamens, Ned. Herv. Pred. te Kamerik. Bidstond voor het gewas. 's-GRAVENHAGE, 9 maart. Logger verse haring Sch 236 met t 14.700, loggers verse vij Sch 301 met f 9230, 36 met f 11.000, 24 met f 12.400, Sl met f 14.500, 55 met f 15.800, Notering per kilo: grote tong f 385— 3.45. groot middeltong f 2.80—3.05, klein middeltong f 3.90—3.10, tong 1 2.95—3.20, idem 2 2.20—2.25. tarbot 1 2—3.45, idem 2 t 1.60—i.80, idem 3 f l.to—1,20 idem 4 I I- 1.10, griet 1 f 1.10—1.20, idem 2 f 1—105, notering per 40 kilo: grote sebo! f IS20 50, groot middelscnol f 23—25. zetsohol f 35 40. middeischo! 21 5030. kleine wolf f 17— 23, groot middel schelvis l 4548, klein middelschelvis f 31—40, schelvis 1 20—38. idem 2 27—30. middelkabeijsuw 2532, ka beljauw 1 2430. idem 2 19—29, idem 3 18 5019.50, middelkoolvts 1419.50. kool- vis 1 14—18.50, idem 2 13—1850. schar l 12— 18, bot 6.40—7, wytlng dicht 7—10.50. idem gestript 95014.50, stijve kabeljauw per 5 stuks 22—37.50. Notering per 100 kilo: grote kabeljauw 57.50—80, grote koolvisf 43.50—52. grote leng f 52—53. Notering per 50 kilo: verse haring t 17— 23.50. makreel f 20.50—25. Morgen worden aan de markt verwacht de kustlogger Sch 340 en circa 5 tot 10 kust vissers. OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM Op de Weteringkade, nabij de Plet- terijstraat te Dea Haag, remde maan- dagmiddag de 49-jarige wielrijdster J. maart om 7.30 uur 7^>1 m de Ned. Herv stuurshd de heer v. d Boon werd geko-icr, Rom Kalma, Frans MiiÜer. Adri'E.-van M. uit Voorburg te sterk met kerk bidstond voor het ge\iajs gehouden zen de heer A. van Dam. Er bestondiSIootmaker en het Rotterdams Kamer- haar vuoirem. De fiets sloeg over de Xuccio worden. Voorganger is ds. JJ. Si. Keij- voor de-se vergadering grote belang-iorkest De uitvoering ral om haf achtJkop zer. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dara Biusse! Luxemb. Paröe Bordeaux Grenoble Nice BerlBn FranJor. München Zurich Genève Locinw Wenen Inntbr. Rome stelling der leden. beginnen en de wielrijdster brak'een eUe-i Madrid boog en pols. j Algiers 1. b«w. W 2 onbew. ZW J. mist stit onbew. 3 feh. bew. 8 X. bew. ONO 4 1. bew. O 9 zw. bew. O 4 zw. bew. ONO 4 regen ZO 3 half bew* Stil geh- b«w. 1 regen onbew. NO 4 O S 1. bew. NO 4Ï geh. bew. O si geh. bew. NW geh. bew. stil geh. bew. stil geh. bew. O 4 geh. bew w f fv bew. NNO 4! zw, bew. ZO 2 I bew. j siii regen i ZW 91 -7 -« -3 -1 5 5 1 3 7 7 11 -J 1 1 4 5 I 1 2 4 IR n n 9 9 9 9 9 9 9 9 0.1 a 7 0 0 t t f 0 I 04 f s i 1« wis- en natuurkunde aan de rijksuni versiteit te Utrecht, om onderwas te geven in de natuurkunde van de vaste stof. Hij zal 16 maart zijn ambt aan vaarden. Het bureau van de Unie van Ban- tlstengemeente in Nederland heeft de nieuwste statistiek gepubliceerd Daaruit blijkt, dat de groei der Unie zich in een gestadig tempo voorliet Sinds 1939 Is het aantal "dmater. met meer dan 50 pet. gegroeid. Dft aantal heeft thans bijna de achtduizend he. reikt (7933). vorig jaar was dit 7675. Het aantal gedoopte» 1958 bedroes 346. Er zijn acht nieuwe gemeenten op de statistiek vermeld, nl. Alblasser dam, Steenwijk en Zutfen. die vorig jaar reeds.in de Unie zijn opgeno men, plus Amsterdam-West-Noord. Borne, Coevorden, Westerhrar en Zwijndrecht, die kort geleden zijn ge ïnstitueerd en waarvan de opneming dit jaar kan worden verwacht. Het aantal gemeenten is 62. terwijl de ge meente te Paramaribo (Suriname) bijzonder lid der Unie ls. De gemeenten te Den Helder en Utrecht groeiden in 1958 het meest met resp. 26 en 25 leden Daarop vol gen de gemeenten te Emrr.en en 's-Gravenhage met elk 19 leden De grootste gemeenten zijn die te Gronin gen (358 lidmaten), gevolgd door Gro- ningen-Noord (349), 's-Gravenhage (343), Hengelo O (339) en Stadskanaal (319). De kleinste gemeente is te Heeg (Fr.) met slechts 7 lidmaten In de Unie zijn werkzaal m alge mene dienst drie predikanten, t.w. ds. T. Jar—ma te Arnhem als secretarie- administrateur, ds. J. Reiling te Bllthoven en dr. J. J .KIwiet te Bosch en Duin, resp. als rector en conrector van het seminarium. Er zij™ 42 pre dikanten met een volledige dagtaak, van wie twee evangelisatiepredikant zijn. Voorts is er bovendien eén !e- gerpredikant, terwijl 7 voorgangers hun taak verrichten als neven-arbeid Er zijn tien vacante gemeenten, waarvan zes in staat zijn voor ganger te beroepen. Er zijn vier eme riti. Kand. drs. R. van den Berg te Rus oord zal 15 maart worden bevestigd als predikant van de geref. kerk te Bergen (N.H.) Ds. D. Bremmer zal 19 april af scheid nemen van de geref. kerk te Numansdorp en 3 mei intrede doen te Dwingelo. Vic. G. J. T. v. Dijk zal 26 april afscheid nemen van herv. gemeen te te Meppel en 3 -aei worden beves tigd als predikant van de herv. ge meente te 's Heer Hendrikskinderen. Ds. K.E.E. Heintze uit Utrecht is zondag bevestigd als predikant van de lutherse gemeente te Zeist. Als predikant van de lutherse gemeente te Zeist blijft ds. Heintze tevens werk zaam te Utrecht, waar hij zijn werk „halftime" zal voortzetten. Op de openingszitting van het door de Engelse sectie van de Vrije Univer siteit georganiseerde congres van stu denten in de Engelse taal en letterkun de. dat te Amsterdam is gehouden, waren 175 studenten aanwezig. Dr. G. A. van Dongen, docent voor de praktische beheersing van de En gelse taal en de didactiek der Engelse taal en letterkunde aan de V. U., hield een lezing over: ..De vertaling van proza". Op de te voren gehouden openings receptie waren o.a. tegenwoordig de consul-generaal van Groot-Brittanmë de heer C. G. Kemball en een verte genwoordiger van de British Council te Amsterdam. EXAMENS UTRECHT UTRECHT. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het: Doet examen rechtsgeleerdheid* H Kupe- rus. Utrecht, Y J Bokma. Deventer. Cand. ex. rechtsgeleerdheid: mei M B Appelman, Utrecht. C Grijns. Utrecht Cand ex sociologie: mej. J van Wachem. Hilversum, mej, J E Putto Zeist. Doet ex geneeskunde: H v d Bergt Arnhem. W. Derkser». Utrecht. 3 Giezew Utrecht, P P Lozef, De Bilt, W. O v Peppel, Zutpben, S M Rypkema. Utrecht- Semi-arts examen: A. J M Christiaans. Anthonis. A P de Graaft Utrecht. D Jet- «es. Utrecht. J de Jong. Rotterdam Arts-examen: mej. J A var Leerzem. Rot terdam. K Oudkerk, Hilversum. Tandarts examen: mej. C M Krijgsnu?' Den Haag, A H Oort, Utrecht. G H Schels Geleen. J B Th G Schummer Valkenburg Dierenarts-examenA Annema, Leeuwar den. P H A Poll, Baarn. E Lagere Utrecht, J Borghuis, Utrecht, G Hofland. Zegveld. CEL Steyaert. Graauw. Cand ex diergeneeskunde, mej L Fast I Eindhoven, c B de Lint, Epe. H W Picard. Houten. H C J Schoenmaker Her* veld, S ShimahonjUtrecht, H R ScboJB. Hilversum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2