Koningin Juliana ontving fractievoorzitters op Huis ten Bosch Bcel denkt tien dagen nodig te hebben Ook dr. Drees bij vorstin e verbazing Enig over opdracht GPV komt 24 stemmen tekort: zetel gaat naar PvdA Commandanten in Europa vragen Uibricht oorzaak van crisis om Berlijn? I Waarschijnlijk winst voor gaullisten ALCOCHIN SPECIAAL I I MMéSri r MEISJE MET WINDBUKS IN 00G GESCHOTEN MAANDAG 16 MAART 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4247 _y r V. Directeur: H. DE RUIG sjt Hoolrtredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT •H I 5 "ï-:" '09... -'-Td' fa r - -ww 1 r m sstmm (Van orze parjeinentaixe redacteur) ET algelopen weekeinde heeft rondom de verkiezingen voor de Tweeue Kamer en de kabinetsformatie enige verrassin- gebracht. 1. De officieuze uitslag der verkiezingen was niet geheel juist. Daardoor ontvalt aan het Gere formeerd Politiek Verhond de kamerzetel, die men het op grond van de eerste telling had toegewezen. Het GPV kwam 24 stemmen tekort. 2. D^ zetel, die door het afvallen vam het GPV opnieuw rrioest worden toegewezen, gaat naar de P. v.d. A. De socialistische partij kreeg daardoor in de nieuwe Kamer 48 zetels. In de oude Kamer bezette zij 50 zetels. 3, De rechtse meerderheid van de Kamer is nu geslonken tot zes zetels, t.w. 78 voor rechts en 72 voor links Zo ruim mogelijk 4. Nadat II. M. de Koningin zaterdag de fractievoorzitters had geraadpleegd, ontving zy op Hnis ten Bosch de oud-minister-presi dent dr. W. Drees, nu minister Aan Staat, en de demissionaire minister-president, prof. dr. L. J. M. Beel. 5. Zaterdagavond werd bekend gemaakt, dat de vorstin prof. Beel had benoemd tot informateur. 6. De opdracht van professor Beel luidt „de mogelijkheden na te gaan van de vorming van een kabinet, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging". Oud-premiers Christelijk kabinet (Zie verder pag. 3, 7e kol.) Mr. Stray eken opent vrijdag zitting Sta ten-Generaal MET B«tterd*m: Witte de Witmtraat 2t> -reset. 1:5700 (6 d Postbiw 1112 - Postgiro No. <213IS. Klachtcndienst abonnementen; 18.30-19.30 ui Zaterdags 1718 uur. Telefoon 1J570O s-Gravenhage: !luyeensp»ein 1 - Teleroon 1834(17 (3 lijnen 1 Postbus 10SU Postgiro No. -1(24867. Klachter.dienst: 1830—19.30. Teief 362369 Dordreettt: Spuiwcg 132 - Te!e£. 4370. schledatn: bange Haven 73 - Tele:. 67488. Abonnementsprijs 61 cent per week. t 2.63 per maand t pe cwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelljK: {Geldie tot moreenavond) OOSTELIJKE WIN». Over het algemeen veel bewolking maar drooe weer. Zwakke tot matige wind tussen oost en noordoost. Vrij koud. Morgen: zon op: 6.52 maan op: 10.57 onder= 18.46 maan onder: 1.58 prof. nr. C. P. M. Romme (KVP) Mr. J. A. W. Burger (PvdA) Prof. nr. P. J. Oud (WD) Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (AR) Dr. H. W. Tllanus (CHU) P. de Groot (CPN) Ds. P. Zandt (SGP) ^Iggi; L. P. Laming (GPV) <Van onze parlementaire redacteur) DE informateur prof. Bed. denkt on geveer tien dagen nodig te heb- ben voor het vervullen van zijn In formatie-opdracht. Vandaag en mor gen aal hij geen besprekingen voe ren, doch xich alleen bezighouden met de problematiek, zoals die uit de uhrlfieiUke stukken blijkt. Behalve de adviezen, welke aan de Koningin zijn uitgebracht, de pro grams van actie der diverse par tijen en de verschillende vastgeleg de uitspraken der politieke leiders, houdt prof. Beel zich ook bezig met de grote nationale en internationale vraagstukken. Door het thans zit tende noodkablnet is een aantal rap porten opgesteld over de vraagstuk ken van sociaal-economische aard. Deze zUn thans voor prof. Beel lei draad bij zijn studie over wat wel en wat niet mogelijk is in de komende parlementaoire periode. Naar wij verder vernemen, ziet de In formateur zijn opdracht zo ruim mo gelijk. Zijn studie gaat niet alleen «ver de vraagstukken, maar ook over mogelijke regeringscombinaties. De eventuele controversionele pun ten worden door hem nauwlettend bestudeerd. Aan de hand van zijn be vinden zal prof. Beel dan kunnen vaststellen welke combinaties wel *n welke beslist niet verwezenlijkt kunnen worden. «oensdag zal prof. Beel zijn monde ling overleg beginnen. Hij hoopt in eerste Instantie daarmee zaterdag ge reed te zijn. De informateur ver- Wacht daarna nog twee dagen nodig te hebben om de verkregen resulta ten nogmaals met enkele personen door te spreken zodat het in de liin der verwachting ligt dat hij vol gende week woensdag met zijn infor matie-opdracht gereedkomt. Gisternacht omstreeks twee uur werd bet tkorvelpicin te Tilburg ce «-Jarige ongehuwde voetganger J. «tooien uit Tilburg door een passe- 'mde auto gegrepen en dusdanig ver bad» dat het slachtoffer enkele uren «Wr is overleden. De bestuurder van auto is na het ongeval doorgereden. In de loop van de nacht kon deze "iter worden opgespoord. Het bleek *«o Zwitser te zijn. die verblijf hield 'f hotel te Golrle. De man ver- Usrde van het ongeval niets te heb- gemerkt. Het Is met name de formule, waarin de opdracht van de informateur is ver vat, die In Den Haag enig opzien heeft gebaard. Een dergelijke formulering is in het verleden nog niet voorgekomen. Algemeen heeft men de indruk, dat het vormen van een parlementair of extra parlementair kabinet niet mogelijk is en dat daarom naar een nieuwe con structie wordt gezocht. In socialistische kringen heeft de be noeming van prof. Beel verbazing ge wekt. Men vond daar, dat de verkie zingsuitslag voldoende basis was voor een formatieopdracht aan prof. Oud of prof. Romme. Prof. Oud voelde echter zelf niets voor een formatiepoging, om dat mislukking vrijwel vast staat. Zijn advies aan de vorstin zal dan ook wel in andere richting zijn gegaan. Van prof. Romme is bekend, dat hij een voorzichtig man is. De katholieke fractieleider wenst kennelijk te voor komen. dat de geschiedenis van 1956 zich herhaalt. Verschillende formateurs zijn toen in hun pogingen niet geslaagd en dat heeft de kabinetscrisis buiten gewoon lang doen duren. Dat de vorstin dr. Drees om ad vies heeft gevraagd is enigszins on gewoon, omdat de oud-premier thans ambteloos burger is. Hjj is echter ge raadpleegd ais minister van Staat. Vermoedelijk heeft H. M. de Konin gin willen profiteren van de erva ring van dr. Drees en tevens willen weten, welke visie de oud-premier heeft op het herstel van de samen werking tussen de PvdA en de ande re partijen. Aangenomen mag wor den dat de vorstin een beroep heeft gedaan op prof. Beel om nog eens alle posities af te tasten. De strekking van de opdracht houdt in dat prof. Beel alle kanten uit Ran. Men hoort In politieke kringen in Den Haag hier en daar verluiden dat de premier zat beginnen met het opstellen van een minimumprogram. Het nood- kabinet heeft voor de formatiepogin gen alle mogelijke gegevens verzameld. In dit verband wordt het betreurd, dat het SER-advies nog niet gereed is. Een deel van de benodigde gegevens voor het opstellen van een gedetail leerd program ontbreekt nu nog. Uit kringen die in nauwe relatie «taan tot de KVP vernamen wij, dat hei geenszins is uitgesloten dat prof. Beel zoekt naar de mogelijkheid om een christelijk programkabfnet te rorme- ren. Dit kabinet zou geen binding heb ben met de confessionele rracties. Wel zou het program, dat dit kabinet aan de volksvertegenwoordiging zou voor teggen, opgesteld worden aau de hand van de programs van actie van de chris telijke partijen. Uit CH-kring vernamen wij echter, aat men een dergelijke ontwikkeling daar ntet waarschijnlijk acht. Men acht het meer in de lijn van prof. Beel, na te gaan in hoeverre het mogelijk zal zijn de brede basis te herstellen. Het blijven echter gissingen. De ad- viezer, vsn d? frsctisvccrzittsrs 33x2 cJc vorstin zijn geheim. Overigens kan men wel aannemen dat de PvdA, nu haar verlies volgens de officiële uitslag be perkt is gebleven tot twee zetels, wei nig van haar eisen zal laten vallen, wat ongetwijfeld een herstel van de brede basis zal bemoeilijken, gesteld dat de andere partijen nog voor een herstci voelen. De opening van de nieuwe zitting van de Staten-Generaal zal vrijdag middag geschieden door minister Siruyeken. De verenigde vergadering der beide kamers begint om kwart voor één in de Ridderzaal. PROF. BEEL INFORMATEUR r~< EALLIEERDE militaire bevelhebbers in Europa hebben meer troepen en moderne tanks gevraagd met het oog op de crisis om Berlijn, zo heeft de stafchef van het Amerikaanse leger, generaal Taylor, op een besloten vergadering ven een congrescommissie mee gedeeld. Dit blykt uit een gecensureerd verslag van deze vergade ring dat zondag in Washington is gepubliceerd, Taylor zei, dat generaal Norstad, de opperbevelhebber veju de NAVO in Europa, en generaal Hodes, de bevelhebber van de Ameri kaanse troepen in Europa, meer troepen wensen. Taylor noemde het aantal dat verzocht werd, maar dit werd door de censors geschrapt voordat de mededelingen van Taylor werden vrijgegeven- Zoals bekend heeft president Eisenhower de vorige week ver klaard dat het niet nodig is versterkingen naar Europa te zenden. Generaal Thomas White, de staf chef van de Amerikaanse luchtmacht, heeft volgens een zwaar gecensureerd verslag van zijn mededelingen aan een Zo groot is het verschil tussen de grootste en de kleinste auto op een tentoonstelling in Miinehen, dat deze twee wagens bij het zoeken van een parkeergelegenheid geen concurrenten behoeven te zijn. De kleine auto kan ruimschoots parkeren onder de grote 21-tons truck. verklaard, izt Euro» pa niet zou kunnen worden verdedigd met conventionele troepen. White zei dat wanneer de kwestie- Berlijn niet op vreedzame wijze wordt opgelost en. militaire maatregelen wor den genomen, om de westelijke troepen uit West-Berlija te verdrijven een atoom-wereldoorlog mogelijk is. White achtte het het niet nodig ver sterkingen naar Europa te sturen, „om dat het Amerikaanse zevende leger een van de best geoefende en uitgeruste eenheden ter wereld is". Hij verklaarde voorts dat de aanvalskracht van de Amerikaanse strategische luchtmacht momenteel groter is dan die van de Sowjet-Unie. De Amerikaanse democratische se nator Mansfield heeft in een tv-pro- gram geopperd dat de regering de ge zinsleden van Amerikaanse militairen uit Berlijn evacueert, opdat de Ameri kaanse strijdkrachten daar paraat zul len zijn voor een eventuele botsing met Rusland. Mansfield betoogde, dat de aanwezigheid van hun vrouwen en kin deren de situatie moeilijk maakt voor de Amerikaanse militairen in Berlijn. De Berlijnse crisis zou in feite ver oorzaakt zijn door de Oostduitse com munistenleider Uibricht en niet door. Chroestsjew, die er zelfs tegen gekant zou zijn geweest, aldus weet de New York Datly News uit „welingelichte bron" te melden. Het Kremlin zou druk op zijn satel lieten hebben geoefend om grotere bij dragen aan het nieuwe Russische vijf jarenplan te leveren maar Uibricht zag geen kans om de vereiste machines en chemicaliën in zijn land te laten ver vaardigen. Immers, de begaafdste Oostduitsers vluchten met een gemid delde van 400 man per dag naar het Westen en dit zal naar Ulbrichts inzicht zo blijven zolang Chroestsjew een vrij West-Berlijn toestaat hen over de grens te lokken, aldus het blad. In een overmoedige bui heeft de huisknecht van de tandarts L. te Bar- lingen zaterdag het vijftienjarige dienstmeisje Koosje van der Molen uit Wijnaldum met een windbuks in het rechteroog geschoten. Het meisje zal het oog moeten missen. Tijdens het koffie-uurtje nam de huisknecht een windbuks, die in de hoek van de kamer stond en richtte op het meisje. Toen een oudere dienst bode waarschuwde, antwoordde de huisknecht: „Hij is ongeladen". Hij richtte en schoot. Met een gil zakte het meisje ineen. De kogel was in het oog gedrongen. H. J. Iaakhorst (PSP) Prnrico diorlfio*!»! f DE tyzeede ronde van de Fran so gemeenteraadsverkiezingen Is> zondag rustig verlopen. Door de inge wikkeldheid van de partij-coalities, die In 17.670 steden, stadjes en dorpen om de macht streden, waren vanmor gen nog geen duidelijke cijfers be schikbaar. Er waren echter aanwijzin gen, dat de Gaullisten op verscheidene plaatsen over de communistisch-socia- iistische „volksfronten" hebben ge zegevierd. In de „rode gordel" om Parijs schijnen de communisten hun positie echter te hebben geconsoli deerd. Over de samenstelling van de ge meenteraden van de 13 grootste steden en van verscheidene andere plaatsen was vorige week zondag reeds beslist toen het vereiste aantal kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Talrijke gemeenteraden die in de eerste ronde waren gekozen, hebben gisteren hun burgemeester gekozen, zo werd in St. Chamond (Loire) de mi nister van Financiën, Pinay, herkozen als burgemeester, In Bordeaux werd Chaban Delmas, de voorzitter van de Nationale Vergadering, opnieuw tot eerste burger gekozen. (Advertentie) MEER HAAR vloeibaar voedsel voor uw baar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1