Averechts V.S. D uilen niet wijken inzake Berlijn ^7 Reusachtige brand in Londen Socialisten niet ingenomen met poging-Beel Korter werken in de grote metaalindustrie Gescheiden optrekken kost protestanten twee zetels Kolonel Grivas zegde Cyprus vaarwel v_ KRACHTIGE REDE VOOR RADIO EN T.V. President weerlegt kritiek op defensie-budget Koopt op tijd uw zekerheid Ministerraad E.E.G.: vrijhandelszone móét mogelijk zijn OFFICIËLE VERKIEZINGSUITSLAG LEERT: G.P.V. had A.R.P. aan vijftiende zetel kunnen helpen ALS HELD VEREERD Na vier jaar terug in Griekenland r~~ D NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 17 MAART 1959 V. Directeur: H. DB RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4248 Huwtijmtaetpur: Dr. J A H J. S BKUINfc» SLOT 5? RESIDENT EISENHOWER heeft in een radio- en televisie- rede tot het Amerikaanse volk verklaard, dat de Ver. Staten bereid zijn. deze zomer aan een topconferentie met de Sowjet-L nie deel te nemen, als de gebeurtenissen zulks recht vaardigen. Kaart Defensie Kosten T-model Arrestaties houden aan in Nvasaland Schade zeker 20 miljoen iVteiuce commissie ingesteld IN PRINCIPE AKKOORD: Geen produktieverlies (Van onze parlementaire redacteur) Uit de gisteren definitief be kendgemaakte officiële uitslag van de verkiezingen vallen aller lei interessante conclusies te trek ken. Allereerst zijn de 30.972 stem men die op het GPV zijn uitge bracht nu ten goede gekomen aan de P.v.d.A. Men ziet dus het merk waardige verschijnsel, dat diege nen, die in protestantse kring hei meeste bezwaar maakten tegen samenwerking met de socialisten, er toe hebben bijgedragen dat de P.v.d.A. nog een zetel rijker werd. 31 ZETELS ÉÉN' CHR. PARTIJ mm m FWfê Zie verder pag. 3, 3e kot) Rotterdam: Witte de Witttstraat 25 - Telei. 111700 is i Postbus 1112 - Postgiro ïjo. 424313. Klachtendietist abonnementen. 18.30-I9.3u ui. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700, •«-Gnnrtnhate: Huygenspfein 3 - Telefoon 133467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klaehtendienst: 18.30—39.30. Telef.' 362569 DordreeBt: Spuiweg 132 - Telef. 4570. Schiedam: Lange Haven 73 - Telef. 67438. 4.bonnement»prljs 61 cent per week. t 2.85 per maand f 7.BU pe «wartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagtlljK! (Geldig- tot morgenavond) SCHRAAL WEER. Drong en bewolkt, inaar ook enkele zonnige perioden. Matige tot vrij krachtige oostelijke wind, Weinig veran dering in temperatuur. Morgen: zon op: 6.50 maan op: 11.49 onder; 18.4$ maan onder: 2.4? I-. EEDS meermalen 1 erop gewe- K zen, dat nieuwe partijen, die me nen ook aan de verkiezingen te moe ten n.ocdocn, door hun actie vaak juist het tegenovergestelde bereiken van hetgeen zij bedoelen. Het Geref. Politiek Verbond Is daar van thans het meest sprekend bewijs In hét verleden was al reeds geble ken, dat bij een Tweede Kamer van 100 leden, dit verbond er niet In zou kunnen slagen een man in deze Ka mer te brengen. Met ie verlaagde kiesdeler, als gevolg van de uitbrei ding van de Tweede Kn:icr tot 150 leden, moest men er zo was de re denering op het nippertje kunnen komen. Lukte het ook nu niet, dan moest dat geweten worden an.7 de le den van het GP.V. zeil. E-i zo kwam bet Gereformeerd Gezinsblad zater dag tot de juichkreet: „Welnu, het is gelukt," Men heeft evenwel te vroeg gejuicht. De officiële tellingen hebben uitgewe zen, dat het G.P V. op net nippertje juist een kamerzetel heeft gemist. Wij kunnen daarover niet juichen Ook al is in het verleden geble ken, dat eenlingen In de Kamer steeds hun scherpste kritiek rich'en op rie partijen, welke hun het naast staan toch zou de stem van de afgavaardig de van het G.P.V. In het algemeen een stem zijn, welke zou samenvallen met de stemmen van de andere pro testants-christelijke partijen. I r A het gebeurde, waardoor het N GP.V. ook nu weer buiten de Kamer blijft, willen we een enkele opmerking maken. Het is moeilijk aan te nemen, dat het degenen, die hun stem a3n het GP.V. hebben gegeven, lood om oud Ijzer is, aan wie door bun optreden uiteindelijk een zetel meer of minder toekomt. Maar nog nooit ls zo duide lijk gedemonstreerd, waarheen een zetel gaat, die een kleine partij niet haalt. Geen berekening op een of ander partijbureau, maar het officiële Cen traal Bureau wijst thans aan, dat de zetel, welke aanvankelijk aan het GP.V. was toegeschreven, toevalt aan de P. v. d. A. Van uiterst rechts dus naar de socialistische partij, die steeds meer links-af gaat. Bijna 40X00 kiezers hr* ben willen getuigen jopr een christejljjyj politiek, zoal» dm zou moeten worden ge voerd volgens het G.P.VDeze kie zers dragen er de verantwoordelijk heid voor, dat de prol.- chr. partijen een zetel minder krijgen en dat het verlies van de P. v.d. niet drie, doch slechts twee zetels bedraagt. HETGEEN thans gebeurd ls. moet voor ie aanhangers van het GP.V, toch wel aanleiding geven tot ernstige bezinning. De noodzaak van eensgezind optre den van allen, die ook op staatkun dig terrein willen leven naar Gods leboden. Is vandaag de dag groter dan ooit. Het is nog verklaarbaar, dat men op grond van bezwaren, welke men tegen andere partijen had het ge probeerd heeft zelfstandig iets te doen. Maar het is nu wel duidelijk, dat bet niet gelukt. Daar komt bij, dat een man op de 150 zeker niet veel invloed op de gang van zaken kan uitoefenen. Er wordt wel vaak herinnerd aan de pe riode in onze parlementaire geschie- denlz, toen Groen van Prinsterer ook alleen stond. Maar men vergeet dan de totaal andere omstandigheden waarin dat gebeurde en heeft ook maar al te weinig oog voor de uitzon derlijke positie, welke deze „veld heer zonder Jeger" in het land steeds heeft ingenomen. Er zijn niet veel politici, wier werken na meer dan een eeuw nog van betekenis zijn. Het is te hopen, dat bezinning in de kring van het GP.V. zal lelden tot het Inzicht, dat de noodzaak van christelijke politiek moet leiden tot het schouder aan schouder optrekken in de atrijd. Eisenhower aanvaardt topconferentie >1 Hy zei dat de V.S. inzake Berlijn uit drie mogelijkheden kunnen kiezen. De eerste mogelijkheid was uit vrees voor de Russen de rechten en verantwoordelijkheden, „gekocht met het leven van Amerikaanse en geallieerde militairen", op te geven. „Deze keuze is voor ons duidelijk onaanvaardbaar", aldus de president. De tweede mogelijkheid, „opgedrongen door de Russen'*, was oorlog. „Zeker wensen de Amerikaanse en westelijke volkeren geen oorlog, maar de geschiedenis heeft ons de grimmige les geleerd, dat er nog nooit een land in is geslaagd, de verschrikkingen van een oorlog te vermyden door te weigeren zyn rechten te verdedigen, door te pogen agressie ite verzoenen". De laatste mogelijkheid was onderhandelen. Hierover zei Eisen hower o.a.i „Wij willen a'les doen wat in ons vermogen ligt om ern stige onderhandelingen tot stand te brengen en dit overleg zinvol te maken". E Russische nota van 2 maart scheen de president een stap in de rich line van onderhandelingen op een betere basis te zijn. HU hoopte op een spoedige bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken. Als de ge beurtenissen een topconferentie in de zomer zouden rechtvaardigen, zouden de V.S. bereid zijn hieraan deel te nemen-., Er moet een duidelijk begrip zijn van hetgeen de V.S. niet kunnen doen. Als voorbeeld noemde bij een poging om „de vréde fc kopen door twee mil joen vrije mensen van Berlijn op te offeren". In dit verband zei hij ook, dat de V.S. niet akkoord kunnen gaan met een permanente en gedwongen verdeling van Duitsland, waardoor Midden-Eurooa voortdurend een kruit vat zou blijven. Washington was echter bereid met alle betrokken lan den te spreken over redelijke metho den om tot een verenigd Duitsland te komen. Voorts kunnen de V.S. niet het be weerde recht van enig land erkennen om willekeurig zich niet te houden aan zifn internationale overeenkom sten. Als men zich hierbij zou neer leggen zou elke onderhandeling een schijnvertoning worden. Aan de hand van een kaart van. Duitsland liet de paferidest-dg wertuni' dingen in dit land en 'ie verbindingen tussen de bondsrepubliek en West- Berlijn zien. Het Amerikaanse stand punt inzake Berlijn vatte hü als volgt samen: „Wij zullen geen duimbreed van onze plicht wijken. Wil zullen ons recht op vreedzame doortocht naar en van West-Berlijn blijven uitoefenen. Wij zullen niet de eersten zijn om de vrede te verbreken. liet zijn de Sow- jets die dreigen met geweld deze vrUe! doortocht te hinderen. Wij zijn bereid ten volle deel te nemen aan elke op-1 rechte poging tot onderhandelen, waar bij de bestaande rechten van alien en hun kans om in vrede te leven worden gerespecteerd." (Advertentie t 1 Zon op Zon onder Dc eerste helft van zijn rede be steedde Eisenhower aan de kwestie- Bcriijn. De rest van zijn betoog betrof de defensie. De president noemde „c beweringen, dat de Amerikaanse defensie onder geschikt is gemaakt aan een sluitende begroting, in strijd met de waarheid. Deze beweringen zijn ongegrond, aldus Eisenhower, maar het is gelukkig onwaarschijnlijk dat dergelijke bewe ringen de Sowjet-Unie ertoe zullen brengen onze kracht verkeerd te be oordelen. Eisenhower toonde vervolgens een lijst van 41 rakettypen. 17 hiervan zijn al in gebruik, 11 zullen in 1959 voor gebruik gereed komen en de overige dertien zijn nog In het stadium van onderzoek. HU vestigde de aandacht van zün luisteraars op de enorme kosten, die het proces van onderzoek, bouw en prodoktle van moderne wapens met zich meebrengt. „Onze eigen veilig heid vereist de aanvullende kracht van de gehele vrije wereld," aldus de president. Sprekend over de raketwapens her innerde hij eraan dat de eerste naai en schrijfmachines, auto's e.d. nog veel te wensen overlieten. „Zelfs de raket ten die ons vandaag nog verstomd doen staan zullen spoedig het T-model (van de Ford automobielen) van de eeuw dig: jrakette» v n," aldus Eisen- w< ten slotte dat het Westen gereed is terug te slaan' ln geval van Russische agressie. De, Amerikaanse strijdkrachten beschik- ken over een „bijna onvoorstelbare vernietigi ngskracht". Het oorlogsgevaar zal niet vermeer- deren wanneer de Ver. Staten stre- vend naar onderhandelingen op hun standpunt blijven staan," aldus de Amerikaanse president. j Het aantal Afrikanen dat onder de Engelse koloniale wet van de nooa- taestand in Nyasaland is gearresteerd, is tot 560 personen gestegen. Gisteren zijn opnieuw een aantal inheemsen ge vangengenomen. 1 ln de zuidelijke provincie hebben raddraaiers de woning van een het Engelse bewind trouw gebleven Afri kaanse chef. Koenthembwe genaamd, platgebrand. De chef, die in het ge bied van de luchthaven van Blantyre woont, werd niet gewond. DOOR een van de grootste Londense branden van de laatste jaren Is gisteravond in de voorstad Hford een schade aangericht van zeker twintig miljoen gulden. Volgens andere ramin gen ls de schade nog veel groter. Drie brandweermannen werden gewond. Door de brand werden het hoofd kantoor en de winkel van de op een na grootste meubelzaak van Engeland totaal verwoest. Ook een tiental aan grenzende huizen ging in vlammen op. De vuurgloed was tot op ruim 20 km zichtbaar. 35 brandweerwagens uit naburige districten, waarbij een uit Harwich, ruim 100 kilometer van de plaats van de brand, rukten uit. Het veem van de meubelfirma, dat nabij een spoorlijn staat, stortte in op de lijn en versperde het treinverkeer urenlang. In de omgeving viel de straatverlichting uit en het verkeer op de hoofdweg door Ilford stagneerde. De meubelfirma verkoopt veel op afbetaling en de meeste bescheiden betreffende deze transacties zijn ver loren gegaan. De brandweer veronderstelt dat de brand is uitgebroken in de werkplaats van de meubelzaak. Op het Centraal Stembureau is maandag door loting beslist over de bezetting van een aantal ka merzetels. De voorzitter van het bureau, prof. mr. G. van den Berth, doet hier een greep in de bus. De ministerraad van de EJË.G. heeft maandag ln feite het rapport verwor tel», dat de E.E.G.-commissie heeft uit- «cbraeht over de (on)mogelijkheid om •°t een vrijhandelszone van de E.E.G.- |*Bden en de rest van de O.E.E.S. te «omen. Nederland, België, Luxemburg, Duits land en Italië hebben duidelijk ver klaard, dat de commissie, die tot de conclusie kwam, dat een vrijhandels zone onmogelijk is, een te eng stand- Wat inneemt. De ministers wensen dal ccn nieuwe werkgroep van deskundi- Scn een studie van het vraagstuk za! maken, -j 'o het officiële communiqué dat na "9 besprekingen is uitgegeven, spreekt ministerraad zich nog eens met na- fök uit voor voortzetting van de po- oro tot een „multilaterale asso rt"1® van de E.E.G. en de andere ■b-RS.-landen te komen- (Vin onze parlementaire redacteur) RONDOM professor Beel hing van daag een geheimzinnig stilzwijgen. De informateur trok zich met zijn docu menten in zijn werkkamer terug. Maandagmiddag ontving hü van het kabinet fan de Kcningin de op schrift gestelde adviezen van de ver schillende fractieleiders en hij zou de hele dag nodig hebben om deze en de andere op de formatie betrekking heb bende documenten te raadplegen. Morgenochtend zal p.'of. Beel een onderhoud hebben mei prof. Romme; morgenmiddag met mr. Burger. Don derdag volgen in de loop van de dag gesprekken met prof. Oud, dr. Bruins Slot en dr. Tilanus. Blijkens Het Vrije Volk van gister avond zijn de socialisten met de tor- matiepoging van prof. Beel niet erg ingenomen. Duidelijk wordt nog eens gesteld dat of prof. Romme of prof. Oud in eerste instantie een opdracht tot formatie had moeten krijgen. De socialisten zullen alleen aan een kabi net deelnemen wanneer voldoende socialistische eisen zullen worden ver wezenlijkt en wanneer alle deelnemen de partijen zich uitdrukkelijk op het program zullen vastleggen. De vakbonden hebben voor vrij dag een 24-uur-staking van het ad ministratief en technisch personeel van de Franse radio en TV uitge schreven, om looneisen kracht bij te zetten. De Haarlemse bloemenmeisjes ver schijnen ter gelegenheid van de viering \an hun eerste lustrum dit jaar ln een gèSzjc* tktcuw kostuum, de ,,creaöe Noordwijk" van de jonge Haarlemse modeontwerper William van der Poel. ZD /uilen in deze kostuums, die kunnen worden aangepast aan elke vorm van het wisselvallige Hollandse klimaat, de laatste week van apru bloemen rond delen op de internationale tentoonstel ling „Floralls" in ParUs. Verder staan een reis naar Scarborough (Eng.) in midden juni en een bezoek aan Stutt gart ('luitsl.) in oktober o»# het pro gramma. Er is een fotowedstrijd voor het maken van d« beste kiek van het Jaar, voor stellende de meisjes in htm charmante bezigheden, uitgeschreven, waaraan door iedereen kan worden, deelgenomen. Het meest treden de meisjes op in hun eigen stad, waar zli met kwistige hand narcissen, tulpen, anjers en Irissen de bezoekeTs zullen opspelden. (Van een onzer- redacteuren In de grote metaalindustrie stta d* organisaties van werkgevers en wak nemers bet thans ln principe eens ge worden over een nieuwe CAO. die voorziet in een werktijdverkorting tot 45 jaar per week. Ook werd overeen - stemming bereikt over afschaffing van de tarlefbaslslonen en versnelde In voering van werkclassificatie ln deze sector van het bedrijfsleven. Voor de CAO definitief wordt goed gekeurd zullen de leden der organisa ties overal in bet land vergaderen om de voorgestelde wijzigingen te bespre ken. Er wordt naar „gestreefd om de nieu we CAO per l juli in te voeren tot zolang zal de oude worden ver lengd, tenminste: wanneer de ledea ook daar geen bezwaren tegen hebben. De bedoeling is om, overeenkomstig het SER-advies, de werktijdverkorting I geleidelijk in te voeren en uitsluitend n die bedrijven waar dit zonder pro duktieverlies kan. Na drie jaar zou het dan mogelijk moeten zijn om de kor tere werkweek van 45 uur algemeen in te voeren in de gehele grote metaal industrie, uiteraard met een zekere ruimte voor dispensatie. De werktijdverkorting zal dus, wan neer zich geen onverwachte omstan digheden vccrdcea, In 1802 voor het „grootmetaal" leiden tot een vrije za terdag. want het is de bedoeling de 45 uren te verdelen over 5 werkdagen van 9 uur. Waren de stemmen van het GPV ten goede gekomen aan de AR-partij. dan had deze party met een groot overschot een vijftiende zetel be haald. Er zouden dan qog slechts drieduizend stemmen hebben ont broken om ook de zestiende zetel binnen te halen. In dit verband kan men uit de officiële uitslagen ook wel conclusies trekken. Bij de vorige verkiezingen werden ongeveer 10.000 stemmen uitgebracht op prof. Ger- brandy. Deze stemmen heeft de ARP dy. Deze stemmen heeft de ARP nu verloren, vermoedelijk aan de katholieke kandidaat, mr. Van Rijckevorsel, die met ruim 91.000 voorkeurstemmen rechtstreeks werd gekozen. Was een deel van deze voorkeurstem men ook nu ten goede gekomen aan één van de AR-kandidaten, dan zou de ARP geheel afgezien van de stemmen, die op het GPV werden uitgebracht toen haar 15e zetel hebben gehaald. Men kwam nu na melijk 6000 stemmen tekort voor een restzetel. Nog een andere conclusie valt uit de officiële uitslag te trekken. Wanneer alle protestantse partijen met één lijst zouden zijn uitgekomen, had men recht gehad op 31 zetels. Daar de KVP ook in dat geval haar 49 zetels had gehouden, zou er een rechtse meerderheid in de kamer zijn geweest van tien zetels (80-70). De P.v.d.A. zou dan namelijk maar 47 zetels hebben behaald en de libe ralen 18 zetels; wel een duidelijk bewijs, dat de aanhang van de pro testantse partijen groter is dan men aan de hand van de huidige zetelver deling zou zeggen. In de nieuwe kamer komen namelijk maar 29 protestantse vertegenwoordigers. De gescheidenheid betekent dus een verlies van twee zetels. Het is ook interessant om na te gaan, wat de verhoudingen zouden zyn geweest, wanneer men hier, zoals in het buitenland, één grote christelijke volkspartij had gehad. Om de ver houdingen dan duidelijk te kunnen weergeven dient men ook de beide socialistische groeperingen bij elkaar te trekken evenals beide communis tische partijtjes, Dc Boerenpartij zou voor dat geval by de VVD kunnen worden ondergebracht. Men zou dan vier grote concentraties hebben ver kregen, t.w. een CVP (katholiekenen protestanten), socialisten, liberalen en communisten. De CVP zou in dat geval ruim 3 mil joen stemmen hebben veroverd, wel iswaar de absolute meerderheid, maar niet voldoende voor 80 zetels, maar voor 79. De socialisten zouden gezamenlijk recht heben gehad op 48 zetels, de liberalen op 19 en de communisten op vier. Door de zeer ingewikkelde manier, waarop in ons land restzetels wor den toegewezen zou het gescheiden optreden van protestanten en katho lieken bij deze verkiezingen voorde liger zijn geweest, omdat men in het laatste geval één zetel meer zou hebben kunnen bezetten. Kolonel Grivas, de leider van de verzetsbeweging op Cyprus, heeft vanmorgen het eiland ver laten. Van het R.A.F.-vliegveld by Nicosia vloog hij naar Grieken-' land- De kolonel kwam bij de luchthaven aan in een auto van het Griekse consulaat. Op zijn- tocht erheen werd hij als een held toegejuicht. Tot het laatst toe bleef de kolrnel, Ce vroeger In het Griekse leger dien de, zUn reputatie getrouw, om zo on opgemerkt mogelijk op de achtergrond te blijven. Hij zat rustig in de auto, ge kleed in een aan flarden gescheurde velduniform. Hij droeg een zonne bril. Ziin oude kakibaret was vier kant op zijn hoofd geplaatst. De auto van het consulaat werd ge volgd door een andere auto, waarin aartsbisschop Makarios zat, die de on derhandelingen voor de Londense overeenkomst voerde, welke van Cy prus een republiek heeft gemaakt. Voor zijn vertrek verscheen Grivas voor liet eerst -én waarschijnlijk voor het laatst op het eiland in het openbaar. In een luxueuze bungalow by Nicosia verklaarde hij tegenover verslaggevers „fanatiek Brits-gezind" te zyn. De Engelsen zelf hadden hem echter bitter gestemd en hij achtte het nu aan hen de vriendschap te herstel len. Met Grivas en een aantal hoge Griekse officieren als officiële bege leiders reisde zijn onderbevelhebber. Georiades, mee, op wiens hoofd vier jaar lang na Grivas de hoogste prijs heeft gestaan. Aartsbisschop Makarios deed de ver- UET Grieks-Cyprische blad „Ethnüce" heejt de leider van de E.O.ICA., die vandaag van Cyprus naar Grieken- land is vertrokken, een grootse hulde gebracht. Het blad bracht de afscheidsbood- schap van Grivas met grote koppen die Itiidden:Wij hopen u spoedig weer te zien, leider. Cyprus is u dankbaar zetsleiders uitgeleide. Gisteravond di neerde Grivas met Makarios. De beide mannen bleven drie uur byeen in het huis van een particulier tc Nicosia, waar de EOKA-leider ver blijf hield. Ooggetuigen van het vertrek zeiden dat de kolonel er oud en doodmoe uit—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1