Informateur wil niet op SER-advies wachten Stroom van geschenken en vliegreis naar Majorca voor „paar van 't jaar" Westen ingenomen met rede van Eisenhower NR. V- televisie op zondagavond verval er vlucht voor meisje 18 Gezonde taal OMTISGOOK GROF. I m Krachtproef op handen in Midden-tosten Athene juichte Grivas toe Gehandicapte Hongaren naar A'ieuiv-Zeeland vertrokken Extra-parlementair kabinet met liberale randfiguren i?oriunieslunt van Huishoudbeurs Drei gementen uit Oost-Duitsland Met inachtneming van doelstelling: N5 Zondagsarbeid tot minimum beperkt Slagersmes tegenover revolver r v. r Soedan: Yrabisclie Liga moet bemiddelen D WOENSDAG 18 MAART 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4240 V. J HtHjluiHldt'Lfur Ui J A H J BKUlfvri BLUT Geschil IrakV.A.R. Ni el gedetailleerd Eén mogelijkheid Beslissend? Persagentschap in Cairo: Ontroering Rotterdam .-Gravenhate jordrerö' ,t.öi«dam wartaal .Vilt» tie .m*. i ut, |W( tl 1 Po-jtbu» Pysuiro No Kiachiendipnv ^boni^'i Pircr jj. u j, ^aterriasp 17H uur Toleiooo 157O0 Hut 4f r»*p,ein l - Teictfon 18J4M n tnrur Po->lbu^ 1 'V/ Puitgiro No K43*ï7 Klac.htpp.tlicn»t *8 30—«K* le.cf •spuiw PK i3v ï>l<et 4370 l.ange flat-pn 73 r<\fH b<4<y*> 51 cent per 2 tr» pc»- n a^nn r 7 p< tnonnemcntoprij i'immfr* 13 oor* \>r< ntirtr daar (Geldig tot moreenavond) OOSTELIJKE WIND. Over bet algemeen veel bewolking en op de metste plaatsen droog. Matige oostelijke wind. Weinig verande ring in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.48 Maanop; 12.47 onder: 18.50 onder: 3.32 trim1 H Hb lil 1U t-> ESI DENT Ei.-enhcmcr* reae i>i j ecu goede rede Een goede rede! omdat ?ij duidcliik is omdat zij im ronde woorden de Russische bedoeim-l jen aai' de kaak stelt en m dat zi| aan i de Amerikaanse vastberadenheid om. m Berlijn te bhiven en de twee mil-i joen rrue Westberlnner| mei prijc te ge\êit aan een communnti-rh dwang- regune geen twijfel laat Deze goede rede ts een opluchting Want er waren de laatste tijd zo-» \ecl tegenstrijdigheden en onduidelijk heden in de westerse politiek dat een duidelijke standpunt- en koersbepaling dwingend nodig waren Daar heeft Eisenhower dan nu \oor. gezorgd. t PRESIDENT Euienhovei peet! dui-i dclijk gemaakt dat het Russi sche voorstel om van 'Ve«t-Berlsjn een .vrijstad" tP maken, mets anders was dan het ..vodje papier", dat in de we reldgeschiedenis a! 'o vaak opgeld deed. maar dat dan al spoedig in de prullenmand terechtkomt. Van die „vrijstad" rei de presi dent dat het in het geheet rnct duide lijk was waar die stad dan vrij van sou ujn, behalve dan misschien van de vrijheid rcU' DE president heeft gezeg dat er in de crisis om Berlm» een kam op oorlog gelegen i». Maar hij voegde er aan toe dat die kans op oorlog opzet telijk door het eenzijdig optreden van de Rusaen in de situatie was ge bracht. Er zijn drie mogelijkheden, zet de president. W« capituleren door on* vree* te la ten aanjagen. Maar dat betekent ver raad aan twee miljoen mensen en het begin van het einde van de vrije we reld. De volgende mogelijkheid u oorlog.i We willen die oorlog met, maar wei kunnen er niet van weg als hij ons op-j gedrongen wordt. En de Russen weten ook wat een oorlog betekent. j De derde mogelii'-heid is onderhan delen. Daartoe zijn we bereid. Maar we ztjn daarbij niet van plan de vrede te kopen ten koste van de bevolking van West-Berüjn. We kunnen ook niet akkoord gaan met een blijvende ge- dwongec. erdeling van Duitsland. En we kunnen niet akkoord gaan met het systeem dat staten veroorlooft op ieder geschikt moment zich aan h«n verplichtingen te onttrekken. DE hele geschiedenis leert ons de harde les dat geen volk ooit de gruwel van de oorlog heeft weten te vermijden door te weigeren zijn rechten te verdedigen. Het risico van de oorlog wordt klei ner als wij vastberaden stand houden. De kans op oorlog neemt toe als wij toegeven en daardoor de heerschap pij van de terreur aanmoedigen in plaats van de heerschappij van bet recht. Du de Amerikaanse politiek. En daann is ue beste hoop voor de vre- 6» A?\KïC Wij zijn voor deze duidelijke uileen- zetting zeer dankbaar. Dankbaar ook omdat dit gezonde taal is. esprek met mr. Surger kan beslissend zijn (Van onze parlementaire redacteur) OOR prof. Beci was het vandaag een belangrijke dag. Gisteren is hij gereed gekomen met zyn ontwerp-program en vanmor gen begon bij zijn besprekingen met de politieke leiders. Prof. Rom- me was de eerste die zich bij de informateur meldde Later op de dag volgde mr, Burger De in lorn la leur heelt .muteren m het kader \un zim ,-tudie de ilenmsioiiart' ministers Witte (.Volkshuisvesting en Bouwnijverheid) en St.d rggtonsie) ontvangen. Vermoedelijk zijn de loonpolitiek, de hoogte van de defen.sie-uitgaven en de uitzending um dienstplich tigen naai Xieuw-Cuinea ter sprake geweesi. Later had prof. Brei ren gesprek met de voorzitter van de Sociaal-Econo- miselie Raad, prof. dr. G. M. Verrijn Stuart. Dit rrvprek ting, naar wc menen ,l> weten, niet over de eigenlijke problematiek. Wellicht heeft prof. Bee de S.E.R.-voorzitter willen raadplegrn in verband met de eventuele samenstel ling van het kabinet De heer Vrrritn Stuart staat bekend als een „verlicht liberaal". Soedan heelt de Arabische Liga ver zocht te bemiddelen in de huidige tegenstelling tussen Irak en de Vere nigde Arabische Republiek. Soedan is lid v&n de Arabische Liga. In Den Haag neemt men niet san dat prof. Romme bezwaren zal aan voeren tegen 't door de informateur opgestelde minimum-program, dat alleen enkele belangrijke punten van het regeringsbeleid bevat en dat dient ter oriëntatie \oor de bespra kingen met de fractieleiders. Anders ligt het echter met mr. Burger. Deze immers verwacht dat de fracties zich volledig aan het pro gram zullen binden en dat is in da hu.dige omstandigheden onmogelijk. Daar het advies van dc Sociaal-Eco nomische Raad, waanyp de regering; in september 1958 heeft gevraagd, nog steeds met gereed is en het vermoe delijk no. ruim een maand zal duren voor de SER zijn onderzoek zal heb ben afgesloten, was prof. Beel niet in staat een gedetailleerd program op te stellen Tal van zaken op sociaal-eco nomisch terrein konden niet worden uitgewerkt, omdat het oordeel van de SER hiervoor van groot belang kan zij" Met tiamc de afschaffing var. dc consumentensubsidics op melk, het huurprobleem en het loonvraagstuk behoren hiertoe. En het is juist op de ze punten, dat de PvdA haar eisen stelt. De val van het vierde kabinet-Drees werd i eroorzaakt door het feit. dat ministet Hofsira niet wenste te wach ten op het SER-advies met het vast stellen van zyn belastingmaatregelen voor i960. Het moet uitgesloten worden gei acht. aat de houding van de KVP-. de AR- en de CHU-fractie nu zo zon zijn veranderd, dat men nu wel tot csrn «edetailieerd program tp komen, terwijl het SÊR-advies nog niet aan de regering is uitgebracht. Mislukt de poging van de informa teur om de socialisten voor zijn pro gram te winnen, dan verwacht men in Den Haag een spoedige oplossing van de crisis. Een uitgesproken rechts ka binet heeft te weinig steun in de Ka mer om met vrucht te kunnen rege ren. Een vergaande samenwerking net de liberalen wordt door de christelijke partijen met op hoge prus gesteld. De enige mogelijkheid, welke dus overblijft is een extra-parlementair program-kabinet van rechtse ministers en enige liberale randfiguren. In dit verband kan het gesprek met prof. Verrijn Stuart van belang zijn geweest. Een dergelijk kabinet zou door zijn program kunnen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. Aangenomen wordt, dat de informa teur de verschillende verkiezingspro gramma's al« uitgangspunt heeft geno men. De wensen van de politieke par tijen zyn vanzelfsprekend belangrijk. Daarnaast had hij echter ook de taak het economisch mogelijke na te gaan. De rapporten van de ambtelijke com missie, welke hem hiervoor ter be schikking stonden en de adviezen van de huidige bewindslieden zullen dan ook van grote betekenis zjjn geweest. Morgen gaat prof. Beel praten met prof Oud. dr. Bruins Slot en dr. Tï- lanus. In zijn rede over Berlijn loor dc Ame rikaan» radio en televisie «reet president Eisenhower oa een kaart aan lioe de situatie in Duitsland op bet ogenblik is. De president verklaarde nogmaals dat de Verenigde Sta ten West-BerlIJn niet anllen opgeven. De Amerikanen aijn echter berrid aan een top conferentie over de Duitse vraagstukken drrl le nemen. Men verwacht in Den Haag dan ook dat de ontmoeting welke prof. Beel in de loop van de dag met mr. Burger zou hebben, wel eens van beslissende betekenis zou kunnen zijn voor een snelle oplossing van de kabinetscrisis. Prof. Beel acht het niet verantwoord met de vorming van een regering te wachten tot het SER-advies versche nen is. HU heeft zijn minimum-pro gram geconstrueerd aan de hand van ambtelijke rapporten. Verschillende beleidszaken moesten noodgedwongen wachten. IVan een onzer verslaggevers) De 27-jarige schipper Dirk Bakkucn en de 21-jarige Mientie Zinnemers zaten gisteravond op de Amsterdamse huis houdbeurs geduldig te Kijken naar een stroom van geschenken die hun aan de lopende band werd aan geboden. Toen Paul Ostra, de vadeilijke con ferencier. even zweeg en het bruids paar vandaag trouwde het in het Noordhollandse dorpje Wormer niet meer wist welke kant het op moest kijken, kwam de klap op de vuurpijl van deze publiciteits stunt Twee stewardessen huppelder naar voren en boden hun een acht daagse vliegvakantie aan nam Ma jorca Een huwelijksreis, waar ex- winketcaissière Mientie nooit van had durven dromen De heer P. F. Blokker, directeur van de huishoudbeurs en niet banc voor een liet semi-officiéle nieuwsagentschap voor het Midden-Oosten in Cairo voor spelt dat een krachtproef op handen is tussen het Arabische nationalisme en het Sowjet-imperialisme, De politieke correspondent van het agentschap schrijft/dat Moskou plot seling omgezwaaid is naar directe in terventie la Arabische aangelegenhe den en zich schuldig maakt aan schen ding van vroegere beloften om zich niet met binnenlandse zaken van Ara bische landen te bemoeien. Door deze nieuwe houding van Mos kou is een nieuwe openlijke strjjd be gonnen tussen het Arabische nationa lisme en het nieuwe communistische Imperialisme die volgt na de bittere en lange worsteling tegen het Westerse imperialisme. De Arabische volken, al dus het agentschap, wijzen alle vormen, van imperialisme af, wat ook de oor sprong moge zijn. De mening van de politieke corres pondent van het agentschap weerspie gelt gewoonlijk de opinie van de re gering ih Cairo. De Canadese minister van Buiten landse gak en SMaaey Smith, is gisteren op 62-jarige leeftijd Sn zijn woning aan een hartaanval overleden. Smith volg de vorig jaar na de stembusoverwin ning van de conservatieven op de li beralen, de bekende minister Lester Pearson op. VOLONEL, GRIVAS, de leider ran de zV E.O.K.A. op Cyprus, is gisteren in Griekenland aangekomen. Op deze foto zien we hoe Grivas rechts.in Athene wordt verwelkomd door de Griekse premier Karamanlis. stunt, heeft deze tv.ee jonge mensen tot echtpaar van het jaar uitgeroepen Hoe hij hen precies gevonden heeft kou zelfs zijn vindingrijke perschef ons niet vertellen. In elk geval was dit een zeer dankbaar paartie oen eens flink te verwennen. Zij hebben namelijk van hun spaarcenten een houten huisje gekocht in Wormer (om zo te ontkomen aan het lange wachten op een huis) Dat woninkje hebben zi| maar een heel klein beet le kunnen inrichten Gold voor dc bruiloft was er uiteraard helemaal met \Taar toen vei scheen de heer Blokker op het toneel. Gisteravond reden Dirk en Mientje in een gereserveerde coupé van Wormer naar het Centraal Station in Amsterdam waar al een auto op hen stond te wachten. Fo daarna zat het bruidje met haar beduusd toekijkende bruidegom een uur lang op een door nieuwsgieriger omstuwd podium Het begon met eer elektrische kachel en een matrasdek en eindigde met ehii roaim iemr" ei een vliegreis En alle kijkers vuiwf cm een fiaaic manier van reclame. In de Westelijke hoofdsteden is dc redevoering, die president Eisenhower gisteren over de kwestie Berlijn heeft gehouden met onverdeelde instemming begroet. Officiële .woordvoerders in Parijs en Londen juichten de rede toe als een goede combinatie van soepelheid en vastbeslotenheid. Bondskanselier Ade nauer noemde de verklaring ..zeer krachtig en zeer goed". De Westdultse minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano. achtte h-ar van onschatbare betekenis. Radio-Moskou heeft m een commen taar op de toespraak gezegd dat Eisen hower de Russen heeft verweten in breuk te maken op de akkoorden over Berlijn. Deze overeenkomsten zijn echter reeds geruime tijd niet meer van kracht. Zij zij door de Ver. Sta ten en de andere Westelijke mogend heden verscheurd, zo meende de Rus sische zender. Hoewel hi| zich bereid heeft ver klaard met de Sowjet-Ume te onder handelen, heeft president Eisenhower een groot aantal voorbehouden opge somd. Toch heeft hij moeten toegeven dat de Sowjet-voorstellen de sfeer heb ben verbeterd", zo zei iadio-Moskou De burgemeester var, Oosl-Berlijn, Ebert, heeft presment Eisenhower ge waarschuwd, als er een oorlog over Berl'un zou uitbreken, atoombommen de grote steden van Amerika zullen vernietigen en een ontelbaar aantal slachtoffers zullen maken Ebert zei. in antwoord op de lede van Eisenhowei. dat de Amerikaanse drei gementen om naar West-Berlijn door le breken, de wereld aan de rand van de atoomoorlog brengen. Een andere Oostduitse communisti sche leider. Norden, zei: „Wie door zal trachten te breken, zal gebroken wor den". EEN GEWELDIGE juichende me iiirte beeft sistermiddag op het vliegveld van Athene de Grteks-Cyprt- sche verzetsleider, kolonel Grivas be groet, die na vier jaar in «Hu vader lans terugkeerde. Gekleed in velötenue- met baret en revolver slapte Grivas uit"het leger vliegtuig dat hem van Cypru* naar Griekenland had gebracht. Nadat hij zijn vrouw en een aantal autoriteiten had begroet, verwelkomde aartsbis schop Thcoclitui van Athene hem met de woorden: „De Griekse kerk verwelkomt u met enthousiasme. Ik begroet u als overwinnaar en trofeedrager, V bent een waardig zoon van het schitte rende Griekenland. Door uw harde strijd heeft u de naam van Grieken land hooggehouden en de vrijheid van Cyprus verzekerd". Grivas dankte met ontroerde stem voor het grootse welkom, dat volgens hem in de eerste plaats het Cyprische volk en zijn verzetsstrijders gold. Hij had nog zeer gaarne een bezoek ge bracht aan de graven van de gesneu velde verzetslieden op Cyprus, maar de autoriteiten hadden dit niet toege staan. „Mijn vurigste wens is ooit weer voet op Cyprische bodem te zetten", aldus Grivas. Terwijl hij sprak werd hij verscheidene keren door ontroering overmeesterd. Een juichende menigte stond langs de gehele, veertien km lange. weg. die Grivas daarr.a per auto aflegde op weg naar het graf van de onbekende soldaat waar hij een krans legde. Later werd hij in het parlement begroet. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiüiiiiHiiiiiiiiiii Binnen enkele weken zullen Amen kaande geleerden trachten met.ecu raket drie aardsatellieten ie Uncc ion zo is tc Cape Canaveral bekend- maakt Ine satellieten zullen het laal>te ketdccl van oen ..Vanguard'een magnomcler-ïatelliet en een ballon ija. 1/lJFTlEN Hongaarse gezinnen, the lot voor kort ni een Oostenrijks vluchtelingenkamp verbleven vertrok ken gisteren mei de ..Sibajak" rnnint Rotterdam naar .Vioitir-Zeeland, het eerste rmmipralielftnd. dat :ijn r/renzen heelt opengesteld voor gehandicapten .411' lamiltei. the nn vertrokken, hebben een geh(indicant qeztnslid. dat reeds door verschillende landen ye»j weigenl is. De lichaam sgebreken zijn zodanig dat toch u-erk verricht kan worden Sommigen zijn mank. anderen •nissen enkele ringen oj hebben een roetuebrek De hu 'te coinniissai is voor de vluch telingen dr. A. R Lmdt. deed de emi- r;ianten uitgeleide. Hp vermaakte zich met de kleinen onder hen, zoals hier met een tweejarig jongetje. U vanaf i. april tedere aoodagavond een door de omroepverenigingen ver zorgd televisieprogramma uitgezonden zal worden heeft het algemeen bestuur van de NCRV na ryp beraad besloten dag deze omroeporganisatie haar beurt op zondag (eenmaal in de vier of vijf weken) niet voprbjj zal laten gaan. Met inachtneming van de doelstelling der vereniging zal zls haar bij drage levewa» in de tee programma's' op zondag. Dit deelt.de NCRV-vooraftter mr. a. B. Roesje» mee in de Omroepglds van. deze week, christelijk huisgezin. De NCRV heeft zich daarom met betrekking tot het ka rakter van het televisieprogramma op maóag aan geen enkele afspraak met de NTS of met de andere omroeporga nisaties gebonden, omdat deze afspra ken evenzovele beperkingen van het programmabeleid opleveren. Over de programma's deelt mr. Roos- jen het volgende mee; in haar eerste zondaguitzending op 26 april zal de NCRV een gedramatiseerde documen taire uitzenden over William Penn, een «tuk waaruit een innige geloofsover tuiging spreekt. Deze uitzending is nu al op de film vastgelegd. Na dit stuk volgt de dagsluiting. Op eerste pinksterdag, 17 mei. zal het NCRV-Vocaal Ensemble werken van Baeh en Handel uitvoeren met medewerking var» solisten, orgel en or kest. Deze uitzending wordt een maand tevoren opgenomen. Aan dit program ma zal voorafgaan een film uit de serie Disneyland; de natuurfilm ,JDe beste hond van de wereld". Op het programma voor dit jaar staan verder enkele televisiespelen: „De eerstgeborene" van Shristopher Fry, handelend over Mozes, „Joseph in Bothal»en „Jephta" van Vondel, en „De bloedige getuige", over de geloofs held Rodger Williams. In voorberei ding zijn documentaires over de geeste lijke verzorging van de strijdkrachten, over het instituut ..Kerk en Wereld", en een documentaire over de kinder rechtspraak. Mr. Roosjc-n schrijft dat dit bestuit vergemakkelijkt Js doordat de opname techniek voor t.v.-programme's zo ver is gevorderd, dat het mogelijk Is deen programma's van tevoren vast te leg gen. zonder dat opvallende verschillen met een r.gn. „levende" uitzending zul ten blijken. De Ned. Televisie Stichting krügt nl. binnenkort een 35 mm telerocor- dingapparatuur, die kwalitatief uit stekend is. Bovendien komt er bin nen enige jaren apparatuur voor magnetische beeldregistratie. Door deze technische vooruitgang is het mogelijk, de zondagsarbeid voor d« zondagavondprogramma'* tot een minimum te beperken. De t.v.-programma's van de NCRV zullen als regel op werkdagen ge produceerd worden en met behulp van beeldregistratieapparatuur wor den vastgelegd. Op zondagavond wordt dan alleen de film of band gedraaid. Steeds zal er, aldus mr. Roosjen, zorgvuldig voor gewaakt moeten wor den, dat de programma's in overeen stemming zijn met het karakter van de zondag, als zijnde de dag des Heren, en dat zij dus passen in de sfeer van het (Van een onzer verslaggevers) DE achttienjarige dochter van een Utrechtse slager heeft gistermiddag door manhaftig optreden een overvaller op de vlucht gejaagd. Zij greep, terwijl de loop van een revolver onheilspellend op haar gericht was. een slagersmes niet forse afmetingen dat zij met zulke kloeke bewegingen boven het hoofd rondzwaaide, dat de man het wapen wegstak en op de vlucht sloeg. Zij kon de politie een nauwkeurig signalement van de dader verschaffen. Omstreeks drie uur werd er bij de slagerij J. M. Maaswmkel aan de Nic. Ruichaverstraat 2 gebeld. Slager Maas wmkel was op dat moment niet thuis. Samen met zijn zoon bracht hij een bezoek aan het abattoir. Mevrouw Maaswinkel bevond zich achter de winkel. De achttienjarige Greetje opende de winkeldeur en het de man binnen, die haar scherp op nam en nerveus in de winkel rondkeek „Ik heb aan de baas zeshonderd gul den geleend en die wil ik nu terug hebben". zei hij. Greetje vond dat wel wat vreemd en vroeg daarom. „Mijn vader is niet thuis, maar heeft u een kwitantie bij u?" „Ik heb geen kwitantie, geeft op dat geld en vlug een beetje," voegde de man haai toe terwijl hij snel enige passen 111 haai richting deed en een groot pistool uit zijn rechterjaszak haalde „Ik schiet al pc gaat schreeu wen." voegde hfj er Huisterend aan toe, „Toen," verteld* on* d« dappw* Greetje, „greep ik het grootste hakmes van de toonbank. Hoe ik het gedurfd heb weet ik nog niet, ïaaar ik zwaai- de het naar zijn hoofd". Hij had van die klein spleetoogjes en die werden opeens heel groot, Hjj stak het pistool tn zijn zak en rende struikelend naar de deur. Oplichter, als je ons geld wil heb ben. kom maas op dan zal ik je met dit mes bewerken." riep Groetje hem nog na. „Jou krijg ik nog wel eens," riep de onbekende, zich omkerend. Op een oude fiets verdween de man snel. Na de overval kwam natuurlijk de reactie bij de dappere dochter, „Ze was totaal overstuur," vertelde haar vader. De politie heeft zij even wel waardevolle gegevens kunnen ver schaffen. Het signalement van de man luidt- tang 1.70 m, blond, achterover gekamd golvend haar. droeg grijze visgraat jas. slank postuur, small® ogen spreekt plat Utrecht» dialect. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1