Elektronisch schild tegen raketten I Robot bood ruiker aan Ook KLM-diensten op Engeland beperkt I Communisten roeren zich geducht in Frankrijk Macmillan krijgt steun van Canada Voorkeurstem I OPZIENBARENDE PROEF VAN BONN wil een raketbataljon oprichten w ^Tégen herbenoeming Kamer-president Algemene induik dat socialisten oppositie willen r ..Atlas'" met nieuw type neuskegel afgevuurd B0AC oefent pressie uit in Londen ]N u Manchester en Prest wiek in het geding Kernwapens vanaf schepen gelanceerd SOESLOW: GEEN ULTIMATUM wm Ontevredenheid in hele land «roeit Socialistisch plan ..Duitse kwestie r r DONDERDAG 19 MAART 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4250 Directeur: H. DE RUIG De Britse luchtvaartmaatschap pij ..BOAC" heeft er bij de Britse regering op aangedrongen het aantal diensten, dat de KLM on derhoudt op Prestwick (bij Glas gow) en op Manchester, te be perken. Dit heeft het ANP uit Engelse bron vernomen. ,B e treur e fis waardig Argus Gewettigd wm i-1. Stichting voor geologisch onderzoek in Nw.-Guinea f| Sunny Seat- de sfoei om lekker lui ie luieren 11| J De Britse premier Macmillan heeft Canada heden toegevoegd aan de reeks van Westerse naties, die zijn plan steunen voor een „uitdunnen" van de militaire strijdkrachten in Midden-Europa. J Partijdig*' Grofheid Zie verder pag. 3 4>e kol.) vvute oe wittmram za - met. 11A7O0 ia u Posttroa JUS - Paatgiro No. 424519 KUchtendiefiirt tbonnementeis is.io-ie.30 uu Zaterdag» 1718 uur. Telefoon i 15700 Hliygenapiem 1 - Telefoon 133467 (8 lüneni Postbus 1001 Postgiro So 464067. Kiaehtendieuat: 18.30—'.9 20 Telef. 343569 Spuiweg 132 - Telef. 4570 Lange Haven 73 - Telef- 67486. ttitmmsmenlepril* 61 cent per waak, t j.s6 per maand 7,»n prt, wartaal. Lose* nummer» W eee-t. Veraehijnt dagelu*' Kottardu»; Batd reent: ,cbitda»t: Tuïujü* (Geldig tot morgenavond) MINDER KOUD Droog weer met zonnige perioden, maar vannacht en morgenochtend plaatselijk mist of laaghangende bewol king. Hogere middagtempcraturen. Zwakke zuidooste lijke wind. Morgen: zon op: 6.45 Maar op: 13.51 onder: 18.51 onder: 4.11 Huuliii eiiatflPUr: Ur. J A H J is BKUtNS SLOT p. e verkiezing van mr. K. X. M. van U Rijckevorsel tot lid van de Twee de Kamer met 91.128 voorkeurstem men is belangrijk, omdat daarmee wordt aangetoond, dat de kiezer niel io machteloos is om uitdrukking te jtven aan zijn persoonlijk inzicht, als somi wel eens wordt beweerd. Toegegeven moet worden, dat de omstandigheden om op een minder ge bruikelijke wijze tot Kamerlid te wor den gekozen, in dit gevat wel bijzonder gunstig waren. Ue kandidaat was rreds lid van de Tweede Kamer en had blijk gegeven zijn taak met bekwaam heid te vervullen. Hij was op de gros lijst op een verkiesbare plaat* tereeht- lekomcn, doch bij de stemming over die groslijst is hij, ten gevolge van een grootscheepse actie ten behoeve van een andere kandidaat, op ecu la gere plaats terechtgekomen. Die actie heeft dan een scherpe reactie teweeg gebracht. Ofschoon er slechts een 20.000 stemmen nodig waren om met voorkeur gekozen te worden, verwierf mr. Van Rijckevorsel ruim 10 000 stommen boven een dubbele kiesdeler, luik een verkiezing zai dan ook wel een unicum blijven. NIETTEMIN is het goed er nu een* op te wijzen, dat de kiezer ook onder het thans geldende systeem niet genoodzaakt is zonder meer slechts op een lijst te stemmen, doch d»t ook het persoonlijke element een rol kan spelen. Het vorige jaar hebben wij er reeds op gewezen, dat ook naar ons oordeel het mogelijk moet zijn, dat een bepaal de kandidaat, die om welke reden dan ook door de georganiseerde kie zers of door een partijbestuur op een niet-kansbiedende plaats is gesteld, door de kiezers in het algemeen toch in een vertegenwoordigend lichaam ge kozen wordt. Wij hebben daaraan ech ter toegevoegd de opmerking, dat dan ook blijken moet, dat niet slecht® een kleine groep van enkele tientallen of bij een. kamerverkiezing van enkele honderdtallen, wijziging in de volgor de aangebracht wenst te zien, doch dat een „voldoend" aantal kiezer* dat inzicht deelt. In dat verband hebben we als onze menial Jeteven, dat dè BdtHülni vin dë'klesdelér. welke ~het behalen van de helft van de lijstkiesdeler al* eis stelt tileszin* redelijk is De verkiezing van mr. Van Rijcke vorsel heeft nu duidelijk aaugetoond. dat die eis toch waarlijk niet te hoog is gesteld. I N het algemeen verdient het zeker voorkeur, dat de kiezer* in de ver- gideringen van hun partij medewer king verlenen *an de meest gewenste samenstelling van een lijst. Wil men, dat de band tussen kiezers en gekozenen versterkt wordt, dan is er bij de kamerverkiezingen ook de mogelijkheid om in elk van de 18 kies kringen met een andere lijstaanvoer der te komen. Uit propaganda-overwe- gingen zijn de meeste partijen ertoe overgegaan om in alle kieskringen met dezelfde lijsttrekker te komen. Dat de Partij van de Arbeid ditmaal een andere methode volgde, was hel gevolg van het niet meer beschikbaar djn van dr. Drees. Maar tevens is gebleken, dat het uitkomen met meer dan een lijsttrekker deze partij zeker geen schade heeft gedaan. Er is dat Is nu wel duidelijk In ons huidige kiesstelsel nog de re- el* mogelijkheid met succes van zijn voorkeur voor een bepaalde kandidaat te doen blijken, indien men van oor deel is, dat de georganiseerde partij te weinig rekening heeft gehouden met de wensen, welke in het kiezers corps In het algemeen leven. H-bom explosies op 480 km hoogte De Amerikaanse luchtmacht beeft gisteravond >en geleid projectiel van het type Atlas met een nieuw type neuskegel wfgeschoten. Het projectiel 7.*! een afstand van 24.Q00 km moeten afleggen. Het doel van deze proef is te trachten de ge hele neuskegel van het projectiel te bergen en te onderzoeken hoe deze zijn reis door de ruimte beeft doorstaan. 0e nieuwe neuskegel, die vrij puntig is vergeleken met de stompe neuskegel? die tot dusver werden gebruikt, is vol gens ingewijden een proto-type van de neusconus, die ingeval van een oorlog een kernlading zal huisvesten. Deie weck is juist de definitieve Britae beslissing bekendgemaakt het aantal KLM-diensten op Singapore na 1 april te verminderen van twee tot één. Bij informatie bij de KLM deelde men on* desgevraagd mee dat bij de KLM een dergelijk gerucht wel is doorgedrongen. Men heeft evenwel nog fèéft enkele aanwijzing dat het inderdaad zo zal zijn. Over het besluit inzake Singapore heeft het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat juis teen scher pe verklaring uitgegeven, waarin ge zegd wordt dat dit ..betreurenswaardi ge Britse besluit voornamelijk is ge ïnspireerd door het streven om de BOAC, die wel zeer onfortuinlijk schijnt te hebben geëxploiteerd, te be schermen tegen de concurrentiekracht van de KLM. ongeacht de eisen van een gezonde ontwikkeling van het in ternationaal luchtverkeer en hetgeen een goede luchtvaartverhouding met Nederland vraagt." „Het staat In luohtvaartkrlngen buiten twijfel dat de dienst van één frequen- DE Amerikaanse vice-minister van Defensie Quarlcs en de direc teur van de afdeling kernonderzoek van het Pentagon, dr. York, hebben meegedeeld dat de Ver. Staten vorig jaar september buiten de atmosfeer van de aarde drie waterstofbommen tot ontploffing hebben gebracht en daardoor een kunstmatig elektronisch scherm hebben gecreëerd, dat het grootste deei van de aarde omsluit. De proeven zjjn zowel van wetenschappelijk als van militair belang, zo werd gezegd. Volgens, de Xew York Times hebben de (geheime) kernontplof fingen plaatsgehad op een hoogte van -180 km. Het blad schrijft dat de proefnemingen reeds zijn aangeduid als het ..grootste weten schappelijk experiment dai ooit is verricht". Militair gezien zouden de proeven van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een afweersysteem tegen raketten, daar het elek tronische scherm mogelijk zal dienen als een schild tegen geleide projectielen Dr. YoYrk zei, dat het elektronisch scherm dat door de kernexplosies is gevormd zich over de hele wereld uit strekt behalve ovrr de beide polen. Hij wilde niet zeezen hoe dik het elek- tronenscherm is of boe lane lanc dit zal blijven bestaan. Dr. YoYrk verklaarde, dat wesens de buitengewoon grote hoogte van de ont ploffingen er geen radioactieve neer slag op aarde zal vallen, daar deze zich in de ruimte zal verspreiden. Hij zei dat het voornaamste doel van de proeven was belangrijke theo rieën te «ijkte*zoeken :_be.trelferdc het. vangen van elektronen in het magne tisch veld van de aarde. Hij voegde eraan toe dat het weten schappelijk doel van de proef in de eerste plaats was meer te weten te komen over de aard en de oorsprong van de stralingsgordel van Van Aller». Deze gordel strek zich met enkele on derbrekingen tot ten minste 18.000 km boven de aarde uit. De drie waterstofbommen zijn in het diepste geheim met raketten van ma rineschepen af de ruimte in geschoten. De New York Times schrijft dat het experiment bekend staat ónder de naam „project Argus". Duizenden mensen zouden bij de waarnemingen die de gehele wereld hebben omspannen, ingeschakeld zijn geweest. De kernapparaten, die voor de ont ploffingen zijn gebruikt, zouden vol gens de New York Times door raket ten met meerdere trappen gelanceerd zijp. De raketten waren voorzie!: van vloeibare ot vaste brandstof. Het blad weet te melden dat de ra ketten gelanceerd zijn vanaf het dek tie per week op een door concurrenten drek bevlogen route commercieel nau- welijki"gezichtspunten opent en voorts geen recht doet wedervaren aan de commerciële positie, die de KLM in Singapore io de loop der jaren heeft opgebouwd", aldus het ministerie. De gangbare uitleg van de Brits- Nederlandse Juchtvaartovereenkomst is, dat niet alleen het aantal passa giers dat per vlucht wordt vervoerd tussen Nederland en Singapore vv. doch ook het aantal, dat tussen Nederland en tussenliggende punten vv wordt vervoerd, in aanmerking moet worden genomen voor het antwoord op de vraag hoeveel frequenties gerechtvaar digd zijn. Deze gezamenlijke aantallen blijken zo te zijn. dat een tweemaal wekelijkse dienst gewettigd is. Voorts laten de bepalingen van die overeenkomst toe dat de beschikbare plaatsruimte voor het vervoer lussen punten onderweg wordt benut. De Britse interpretatie dat alleen het aantal passagiers tussen Nederland en Singapore bepalend is, is wei zeer on gebruikelijk en restrictief, aldus Den Haag. WEST-DUITS LAND is van plan tegen het einde van dit jaar een bataljon voor de luchtverdediging, uit gerust met Amerikaanse luchtdoel raketten, op te richten. Dit heeft een functionaris van het ministerie van Defensie te Bonn bekendgemaakt. Het bataljon zal voor tweederde met raketten van het type Ajax en voor de rest met geleide projectielen van het type Hercules worden uitgerust. Laatstgenoemde raketten hebben een grotere reikwijdte en kunnen van een kernlading worden voorzien."Het per soneel zal uit Westduitsers bestaan, maar de kemladingen zullen onder Amerikaans beheer blijven, aldus de woordvoerder. De secretaris van het centrale co mité van de Russische communistische partij, Soeslow, die op het ogenblik in Engeland verblijft, heeft gisteravond verklaard dat Rusland geen ultimatum heeft gesteld inzake Berlijn en dut de Sowjet-Unie deze kwestie wenst op te lossrt door besprekingen tussen Oot\ en West. Soeslow hield een toespraak tot le den van de Labour-fractie uit het Britse parlement. Het was een bijeen komst van besloten karakter in een afzonderlijk vertrek van het Lager huis. De minister van Zaken Overzee en de minister van Financiën aX hebben een „Stiehtinr Geologisch Onderzoek Nederlands-Nieuw-Gulnea" in het le ven geroepen. (Advertentie van de „Norton Sound", een 15.000 ton metend vliegtuigraoederschip, dat en kele jaren geleden is verbouwd tot een schip voor het doen van raketproeven. On het resultaat van de proeven nauwkeurig te kunnen bepalen, moes ten twee kunstmanen en een aantal raketter gelanceerd worden. Een. sa telliet kwam niet in zijn baan, de andere Explorer XV heeft de aanwe zigheid van straling over de gehele wereld geregistreerd. Zie verder pag. 3, 5e kol.) DE robot Sabor uit Zwitserland zal medewerking verlenen aan een actie ten bate van het Prinses Beatrix Polio Poncis, ge naamd „Dan'' Sabor arriveerde woensdagmiddag op hei vlifcf- éeld -ZesUetihoveuJfiJ ...werd hartelijk begroet door de echt genote,van de burgemeester van Rotterdam, mevrouw Van Wal- sum. Door tussenkomst van de conferencier Barend Barendsen bood Sabor mevrouw Van XVal- si; m een boeket bloemen aan. SIROCCO KV. ZUTPHEN Ut. 06750-4979- AANVAL VAN P.v.d.A. OP KORTEN HORST Q HET algemene bestuur van de com munistische partij, dat het kader *«ttt van de communistische bewe- f,aJ' Is vanmorgen in de Parijse voor stad Geiuievillier* bijeengekomen voor **n zitting van twee dagen. De com- munl*ti*che leiders zullen beraadslagen «ver volgende stappen die *U zullen om hun ontevredenheid over Maatregelen van de Franse rege- "aï kracht bij te zetten. Intussen hebben ai op enkele plaat- •en In Frankrijk stakingen en protest- «êtogingen plaatsgevonden. In Parijs *n Le Havre 7.ijn in de laatste 48 uur Oraatdemonstraties, dóór de comnus-- rusten georganiseerd, geëindigd in vrij nöüge botsingen met de politie. In «taal werden bij deze ongeregeldheden **s Politiemannen gewond. Intussen heeft de sterke katholieke Mbeldersfederatie, de CFTC, zich ge- "'<>egd bij de oproepen van de commu nistische CGT voor het houden van een 'intal proteststakingen en massaver- fderingen in het hele land. Daarbij het voornamelijk om looneisen. $4 Gisteren hebben leiders van de CGT en van de CFTC verscheidene duizen den bouwvakarbeiders toegesproken voor de arbeidsbeurs in hel hartje van Parijs. De leiding van de socialistische partij houdt zich tot dusver, al be klaagt zij zich dan ook bitter over de regerjngspolitiek. verre van een bond genootschap met de vakbonden, die communistisch georiënteerd zijn. De IVestdnitse socialistische partij heeft vandaag een plan voor de oplos sing van het Duitse vraagstuk bekend gemaakt: Instelling van een „ontspan ningszone", waar Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije alle bui tenlandse troepen en kernwapens uit terugtrekken, benadering van de Duitse hereniging tn drie etappes, en daarna pas verandering van de situatie in Berlijn. Met nadruk stellen de socia listen dat de huidige stand van zaken in Berlijn, juridisch zowel als militair, gehandhaafd moet worden totdat de Duitse kwestie geregeld ts. Macmillan is gisteren, vergezeld door de Britse minister van Buiten landse Zaken. Lloyd, in Ottawa aan gekomen, waar de beide ministers be sprekingen hebben gevoerd met pre mier Diefenbaker van Canada Van daag reizen zij door naar Washington waar zij president Eisenhower zullen ontmoeten. Uit diplomatieke bronnen wordt ver nomen, dat Diefenbaker volledige steun van de Canadese regering heeft toegezegd voor de poging van Mac millan om Eisenhower te overtuigen van de noodzakelijkheid enige beper king van zowel de strijdkrachten van het Oosten als van het Westen in Duitsland te bevorderen. Macmillan wil. dat zijn plan voor een gedeelte lijke ontwapening in Midden-Europa als punt écn zal staan op het pro gramma van de westerse politiek hij! de onderhandelingen met de Sowjet-j Unie over Duitsland. Macmillan en Sehvyn Lloyd zullen naar verwacht wordt, vrijdagmorgeni pen bezoek brengen aan Foster Dulles in het hospitaal, voordat zij diezelfde dae naar het Witte Huis gaan. Zij ver wachten, dat zij later op de dag met president Eisenhower naar Camp David in Maryland zullen vliegen voor de officiële Engels-Amerikaanse be sprekingen over Berlijn. Van gezaghebbende züde te Ottawa werd nog vernomen, dat het de bedoe ling Is dat op 31 maart of 1 april, voor ri minlstersbijeenkomsl van de Xavo, de ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, de Ver. Staten, De Britse premier Macmillan (in iet midden) en zijn minister eau Buitenlandse Zaken Lloyd links zijn gisteren in Ottawa aangeko men, waar zij confereren met de Canadese premier. Diefenbaker (rechts). Na deze bespreking zul len de Britse ministers doorreizen naar Washington voor een ont moeting mei president Eisen hower Frankrijk en rte Duitse Bondsrepubliek te Washington bijeenkomen. Uit Washington wordt volgens Reu ter gemeld, dat Macmillan daar een veranderde sfeer zal aantreffen. Van geprikkeldheid iu het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over Macmülan's reis naar Moskou en over zijn pleidooi bij president Eisen hower voor het aanvaarden van de idee van een topconferentie zonder van tevoren voorwaarden te stellen, blijkt niets meer in de Amerikaanse pers. Thans wordt gesproken over „een op klaring van de diplomatieke lucht". Macmlllau zal ervaren dat hij wordt heschouwd als de belangrijke figuur bij de pn- 'ngen om de Amerikaanse regering tot een grote verandering in haar politiek te brengen. 7.0 meende men gisteren te Washington, (Van onze parlementaire redacteur) DE informateur, prof. Beel, die vandaag een onderhoud heeft gehad met prof. Oud, dr. Bruins Slot en dr. Tilanus, zal geen mid del onbeproefd laten om tc ko men tot een kabinet van zo breed inog rijke samenstelling. De in formateur beschouwt dit als zjjn taak na de opdracht, die hfj za terdag van II.M. de Koningin heeft gekregen en waarin hem werd verzocht de mogelijkheden na te gaan van een kabinet, dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten- Generaal. Hoewel men in politieke krin gen in Den Haag de bedoelingen van prol'. Beel zeer op prijs stelt, meent men, dat hij er besiist niet in zal slagen de socialisten te winnen voor een kabinet met een program, dat niet tot in details is geregeld De socialisten houden niet op met te verkondigen, dat zij alleen in zee wensen te gaan met een parlementair kabinet, welks program door de frac ties moet worden goedgekeurd en on- dertekeud. Een dergelijke zware bin ding is echter uitgestoten. De christelijke partijen, die nu een- maai een andere staatsopvatting heb ben dan de socialisten, voelen hier niets voor. Daarenboven wint de me ning veld, dat de rechter vleugel van de PvdA, aangevoerd door de oud ministers Samkaiden en Suurhoff, het heeft moeten afleggen tegen de linker vleugel onder leiding van de heren Burger en Vermeer Hierbij bevindt zich ook oud-minister Hofstra. Deze linker-vleugei wenst de op positie. De verkiezingsuitslag heeft geleerd, dai de oppositionele houding van de partij een groot aantal kiezers weer naar de PvdA heeft doen terug keren, zo redeneren de heer Burger en de heer Vermeer en waarom zou den we dan het herstel van de partij in de weg gaan staan door opnieuw regeringsverantwoordelijkheid te ne men? Hoewel er aanvankelijk nog enige hoop bestond, dat de socialisten door prof. Beel zouden kunnen worden overtuigd, meent men thans met ze kerheid te kunnen seggen, dat de PvdA-Tweede-Kamerfractie nog even onverzoenlijk is als in decem ber. Mr. Burger heeft ni. zijn collega- fractieleiders een schrijven gezonden, waarin hij mededeelt, dat de PvdA vrijdag niet zal stemmen voor de kan didatuur van dr. Kortenhorst. Als de Kamer morgen bijeenkomt moet een voordracht worden opge maakt voor het Kanier-president- schap. De Kamer-president wordt door de Koningin benoemd op voor dracht van de Kamer. Dr. Kortenhorst was tot voor gis teren de enige serieuze kandidaat. De heer Burger heeft nu echter la ten weten, dat dr. Kortenhorst lijdt aan een gebrek aan onpartijdigheid. Dit verwijt wordt vooral in de krin gen van de KVP zeer hoog opgeno men. maar ook de andere christelijke partijen gaat deze nieuwe aanvai var» mr. Burger toch wel wat al te ver. Het verwijt aan dr. Kortenhorst wordt beschouwd ais een ernstige grofheid, die ongehoord ts in de parlementaire geschiedenis. Een Kamer-president staat boven de par tijen. Hern gebrek aan onpartijdig heid verwijten is een zware beschul diging. Overigens behoeft dr. Kortenhorst niet bevreesd te zijr- voor zijn kan didatuur. De christelijke partijen en de VVD zullen hem ongetwijfeld steunen, waardoor hij met een ruime

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1