POLITIEK EN VROOMHEID Britse kwekers beschermd Aalsmeer de dupe INVOERRECHTEN MET DE HELFT OMHOOG Telers hebben nu ook hun Singapore" Eisenhower en Macmillan naar volledig akkoord? en valt tussen gillend publiek SCHMIDT (na zes jaar) VRIJ Koopt op tijd uw zekerheid IjlHHlwiil „La Cave internationale' Tumult in Londen op vergadering over Afrika Nog enkele kleine geschilpunten Lente begint met opklaringen Voorzitterskeuze' In beroep vijf jaar met aftrek OP WEG NAAR ROME? VERKEER IN BINNENSTAD VAN DEN HAAG EEN JANBOEL Twee glazenwassers ernstig gewond ERIK NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ffSH - '*•- GEURTS' Gonservenfabriek c.v. ZATERBAG 21 MAART 1959 ZEVENTEEIVDE JAARGANG No. 4252 r V Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Goedkoper. TOB N!ET LANGER! U. J. LINKER LISSE N.V. levensverzekering Mij. U8( N.V. Algem. Verzekering Mij. ÜBQ Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht Protectionisme Desastreus. m:?m Ütf 4 - g 'Zw/Siiiei. AFGESLOTEN Proces SCHUIMRUBBER8ED RESTAURANT Het intieme ce(keldertje ^sottertun: Wisfe de Witastraat as - relet. 113700 ij B Po«tbus 1112 - Postgiro No. 434319. Klachtendi*n*t abonnementen; 18.30-19.30 uu Zaterdag* ITIB uur. Telefoon 113700. •j-Gravenhage: Huygenap?ein 1 - Telefoon 183467 (3 lijnen 1 Postbus 1091 Postgiro No. «34867. Klacbtendienst: 18.30—19.30. Telef. 36238a Dordrecht: Spulweg 132 - Telef. 4579. Schiedam: Lange Haven 73 - Telei. 67489. 4bonname»t*prijs 91 cent per *e*k. 1 2.63 per maand, 7.90 pe- cw-artaai. Losse nummer» IA «et. Verschijnt dageluKi IHaxuM" (Geldig tot morgenavond) OPKLARINGEN Aanvankelijk enkele buien. Morgen overdag zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Zwakke wind. Iets hogere temperaturen overdag. Morgen: zon op: 6.41 Maan op: 16.15 onder: 18.55 onder: 5.18 TEGEN het artikel „Monotoon christendom", dat verscheen in ons blad van 20 febr. j.l. zijn enkele bezwaren ingebracht. Het voornaamste bezwaar was wel dit, wat Ingebracht werd door mr. C. J. Verplanke. Enerzijds wilde hij gaar ne zijn instemming met het door ons betoogde betuigen om anderzijds toch van mening te zijn, dat in ons arti kel de positieve zijde van de z.g. „Na dere Reformatie" te weinig werd ge waardeerd. Onze geachte opponent heeft wel oog voor die ene alinea in het arti kel waarin de betekenis van de z.g. „bevindelijk"-gereformeerden werd aangegeven, maar hij meent toch, dat een partij als de antirevolutionaire niet dan tot haar schade zich van meer dere accenten, In deze kring gelegd, kan distantiëren. Nu willen we aanstonds opmerken, dat door ons in geen enkel opzicht de betekenis van de bevinding voor het christelijk leven is ontkend. Daarover juist spraken wij in de ook door mr. Verplanke met instemming gelezen passage. Het ging ons echter In genoemd ar tikel om een der schaduwzijden in het leven der erfgenamen van de „Nade re Reformatie" te beschouwen, nj. die zijde van waaruit men zijn geeste lijke horizon beperkt tot het zien van eigen heilszekerheid buiten het ver band van een dienen van God op alle vlakken van het leven. Tot schade van de christelijke actie in haar ruimste zin' En dat hier van de zijde der be vindelijke vromen belemmeringen te duchten zijn voor een blijmoedig en beslist voortmarcheren -chtcr het vaan dei van de Koning, waar Hij op de bre de héérweg des levens ook maar heen trekt, ook op de velden der politiek, zal toch zeker ook onze briefschrijver niet willen ontkennen. MAAR wij willen gaarne de aan dacht vestigen op de door mc. Verplanke naar voren gebrachte post tieve waarden, die de „Nadere Refor matie" ook vandaag heeft voor een waarlijk bijbels politiek leven. Ea niemand behoeft daarbij zo ver het aan onze corresp ident ligt In het onzekere te verkeren. We denken aan het artikel, dat hij in de bundel „Bene meritus" schreef over de a.r. pa tij als politieke ge stalie der geref. gezindte en aan zijn opstel „Het beginsel beleven", in de brochure „Om een Evangelische poli tiek". Als we het goed zien, zijn het voor al twee accenten, die hier gelegd wor den. In de christelijke politiek dreigt al tijd het waarlijk niet denkbeeldige ge vaar, dat men zijn kracht gaat zoe ken w de beginselen zelf, deze gaat "«"zelfstandigen en ze dikwijls niet meer ziet in rapport met Christus, Die om Kuyper te citeren als onze Koning het christelijk stempel op onze levensovertuigingen drukken moet. Zodra onze politieke beginselen niet meer gevoed worden uit en niet meer doorgloeid v.-orden met een waarachtige bijbelse vroomheid, die weet heeft van een persoonlijk ge borgen zijn in de Heer Jezus zelf, nu dan staat 't gevaar van munvmificering dreigend bij de aanhef van onze par tijprogramma's. En als de „Nadere Reformatie" ons dan weer leren wil, dat onze beginselen slechts kunnen op bloeien vanuit een lévend con'act met Hèt Begin, Jezus Christus dan zal ook naar onze mening de christelijke politiek deze stem van gereformeerde vroomheid zeker moeten beluisteren. MAAR dan is er nog Iets. Het leven uit de bijbelse vroomheid, zoals dat binnen de kring van de ge reformeerde gezindte gevonden wordt, beeft ook altijd geweten van een zeke re reserve tegenover cultuur. Liever dan van het bepleiten van een zekere ascese zouden we hier willen spreken van een weer de nadruk leggen op de concentratie op het ére nodige. Een le venshouding, die gepaard gaat met son cultuurkritische instelling. Het gaat in het leven om meer dan om je maag of om e portemonnee. Een christen, die weet heeft van het Pau linische: „bezitten als niet-bezittende" ®*g zich nergens definitief op vast spijkeren. Een waarlijk bijbelse «scha tologie, uitgaande van het aposto lische: Dit bedoel ik, broeders: de IB is kort dwingt ons tot een blij moedige gereserveerdheid, bewaart ons In de politiek voor het najagen van vleselijke idealen, als goedkoop succes, het al te vlot vloeren van de tegenstan der, het overschatten van het getal in de stembusstrijd. Ze behoedt ons voor het schuwen van de oppositie, indien deze nodig mocht zijn, voor het maar moeizaam kunnen brengen van de of- Iw*> die de dienst van de Here nu eenmaal van Zijn belijders vraagt zal willen ontkennen, dat hier niet Engeland brengt slag toe aan Ned. bloemenexport IN AALSMEER heerst grote verontwaardiging over het Britse besluit het invoerrecht op anjers, rozen en anemonen met de helft te verhogen. Voor dit bloemen centrum betekent de Britse maat regel een zware slag. De Nederlandse Kamer van Koophandel in Londen heeft direct fel geprotesteerd bij het Britse ministerie van Handel tegen deze verhoging van de invoerrechten. In het protestschrijven wordt erop gewezen dat deze verhoging een scherpe daling teweeg zal brengen in de reeds lang bestaande bloemenexport uit Nederland naar Engeland. Het invoerrecht op anjers, rozen en anemonen is verhoogd van ongeveer 88 cent tot ongeveer 1,35 per Engels pond. wat neerkomt op een recht van ongeveer «es cent per anjer. Vooral "s zomers, als de aanvoeren groot zijn, zal dit recht loodzwaar drukken. Daarbij komt nog dat het invoerrecht op andere snijbloemen (behalve heibloemen en seringen) met ongeveer 20 procent is verhoogd. Anjers en rozen maken het groot, ste deel nit van de snijbloemen-ex port naar Engeland. Alleen al in 1958 leverde Nederland voor onge veer 5 miljoen gulden anjelieren naar dit land, ln Aalsmeer worden jaar lijks 105.800.000 stuk» anjers aange voerd. Door deze verhoging worden de bloemen voor de Engelse buis vrouw nóg duurder, tenzij de Nederlandse Kwekers door lagere prijzen dit recht zouden gaan dragen, vertelde ons mr P. W. H. Zwahlen, secretaris van de vereniging De Nederlandse Bloemiste rij, tijdens een persconferentie in de Centrale Coöperatieve Aalsmeerse Veiling. Mèt de heer W. Maarse J. Bzn.. voorzitter-directeur van deze vet- ling, en de heer J. Wegman Bzn., voorzitter van de veiling „Bloe- menlust", keerde hü zich in scherpe bewoordingen tegen de ze Britse maatregel. „Na de KLM hebben nu de Nederlandse kwekers hun Singapore gevonden", zei bij bitter. „De verhoging is ongetwijfeld te danken aan het schrijven van de cen trale Britse boerenorganisatie, die reeds anderhalf jaar hard bezig 15 OHi de Nederlandse snijbloemeninvoer en ook de groente-invoer te dwarsbomen. Het Nederlandse produkt is goedko per dan het produkt van de Britse kwekers voor de consument Er is geen noemenswaardig verschil in pro- duktiekosten, maar het afzetsysteem, met name in het hart van Londen, is zo kostbaar en ondoelmatig, dat de Britse kweker aan zijn trekken komt. De coöperatieve afzetkosten komen te Aalsmeer op zeven procent van de totale omzet, die te Londen op bijna dertig procent, terwijl daar door ont breken van enige aamenwerking, de dagprijzen op vrij duistere wijze tot stand komen. dan ook loopt de Nederlandse kweker gevaar niet aan zij ntrekken te ko men. Dit zou desastreus voor de totale teelt zijn en ook zijn terugslag hebbben op andere teelten dan rozen en an jers. Veel mogelijkheden tot vergro ting van onze afzet van rozen en an jers naar andere markten zijn er niet", aldus de heer Maarse. De vereniging De Ned. Bloemisterij heeft zich telegrafisch tot de minister president en tot de ministers van Landbouw en Economische Zaken ge wend met het dringende verzoek stap pen tegen de nieuwe Engelse invoer rechten te doen. (Advertentie) ,jsti ELECTRISCHE ZWAKSTROOM DEKEN Aliccnverkoop v-oor Nad&/t.ind HEEREWEG 7 - TEL. K 2530-3185 /Advertentie 7nn öo Zon onder Tresident Eisenhower en premier Macmillan zijn het er over een» ge worden deze zomer met premier Chroestsjew een topconferentie te be leggen, zo is van officiële zijde bekend gemaakt. ..Kleine" geschillen tussen het En gelse en Amerikaanse standpunt over »ér*' bewoording va» de nota aan de Sowjet-Uriie waarin de voorwaarden van een topconferentie worden uiteen gezet, zullen spoedig zijn opgelost, zo werd gezegd. Macmillan hoopte dat reeds een de finitieve datum voor een topconerentie kon worden vastgesteld in juli. Naar verluidt zou hij echter het voorstel van Eisenhower hebben geaccepteerd, het houden van een topconferentie afhan kelijk te stellen van de voortgang, die op een conferentie der ministers van Buitenlandse Zaken wordt gemaakt omstreeks midden mei in Genève. Hoewel een depressie ons gisteravond en van acht op tal van plaatsen intensieve buien bracht, zijn de kans enop wat beter weer bij het begin van de lente toch niet zo on gunstig. Boven Zuid-Scandlnavië en de Bal kan bevindt zich namelijk een krachtig ho gedrukgebled. dat nog verder in omvang toeneemt. Hierdoor verwijdert de regen- brengende storing zich in de richting van Engeland en wordt tmet toenemende zuid oostelijke' wind drogere continentale" lucht aangevoerd. De bewolking neemt geleidelijk ar. zodat voor morgen droog weer met zon nige perloden wordt verwacht. De tempera turen zullen daarbij tot hogere waarden kunnen oplopen dan vandaag. Voor het van 26 juni tot 7 juli in Berlijn te houden filmfestival worden door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingezon den de speelfilm „Dorp aan de rivier" van Eons Rademakers en de documen taires „Prijs der zee" van Herman van der Horst en „Paleontologie" van Han van Gelder. Een vergadering die was belegd ter verdediging van het Afrikaanse natio nalisme eindigde vrijdagavond in Lon den in een tumult waarbü vechtpar tijen ontstonden, gefluit weerklonk en spandoeken werden getoond met de woorden „Houdt Groot-Brittannië blank". De vergadering werd gehouden door de Britse organisatie voor vrijmaking van de koloniën in een nabij het par lementsgebouw gelegen zaal. Fenner Brockway en Barbar Castle, twee vooraanstaande Labourleiders verzochten tevergeefs om kalmte, ter wijl ordebewaarders slaag raakten met de demonstranten, hun de spandoeken uit de handen rukten en hen naar bui ten voerden. Het tumult bereikte zijn hoogtepunt toen Kanyama Chiurne, een parle mentslid van Nyassaland opstond om zich te keren tegen de autoriteiten van de Centraal Afrikaanse Federatie we gens het trachten het Afrikaanse natio nalisme te onderdrukken in Nyassa land en Rhodesia. De demonstratie was georganiseerd door de liga ter verdedi ging van de blanken, een groep die zich verzet tegen de immigratie van kleurlingen in Groot-Brittannië. De Labourafgevaardigde Brockwal, die de vergadering leidde, verklaarde in zijn openingswoord: „de toestand in Midden-Afrika is de ernstigste in de geschiedenis van het Britse rijk sedert de langdurige onafhankelijkheidsstrijd van India". Hij waarschuwde ervoor dat „ramp zalige geweldplegingen en rassencon flicten" zich kunnen voordoen in Mid den-Afrika. tenzij de blanke regerin gen hun politiek wijzigen. DE EERSTE bijeenkomst van d# nieuwe Kamer heeft al aanstonds een scherp politiek conflict gebracht. De PvdA-i'ractie had de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Kor- tenhorst, in slaat van beschuldiging gesteld als zou bu niet onpartijdig zijn. Deze beschuldiging had betrek king op het gedrag van de heer Kor- tenhorst in verband met de 11-decem- ber-crisis. Naar onze mening houdt zij geen steek en de brief van de PvdA-fractie had geen andere strekking dan het politieke conflict, dat er sinds 11 de cember is, te verscherpen, Als zodanig is het aanvaard door de Kamer. Het gevolg was, dat de meerderheid der Tweede Kamer, die de heer Kor- tenhorst aanvaardde, naast hem niet een tweede voorzitter aanvaardde, die over het te voeren presidentiële beleid volkomen tegengestelde principes huldigde. Hiermee Is het politieke conflict van 11 december sterk be nadrukt. Men koos als tweede voorzitter de liberaal Korthals, die ook bulten zijn kring niet het minst om zijn persoon lijke eigenschappen zeer gezien Is. De anti-revolutionair Roosjen blijft derde voorzitter. Dit lijkt ons een ge lukkige regeling. t Advertentie) Levens-. Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-. Ongevallen- «n W.A.-verzekerlngen ÜBO voor alle verzekeringen. „Dete daad Is In flagrante strijd met de pogingen voor het tot stand komen van de Enromarkt en de vrij handelszone. Dese exorbitante verho ging van de Invoerrechten duidt op een protectionisme, waarbü de Britse sympathiebetuigingen met integratie en vrijhandelszone op «Ijn ïachtst ge legd van twijfelachtige waarde wor den", aldus mr. Zwahlen. „Op de Engelse markt is een toe nemende vraag naar snijbloemen te constateren.,Dit wordt daar een goe de grond voor produktieverhoging ge noemd. Maar kan dat nu aanleiding zijn om in hoofdzaak de Nederlandse invoer te treffen?" Ladder kanteltbreekt tramdraden (Van een onzer verslaggevers) TYE Nederlander Henricus Schmidt, die sedert 18 december" 1953" Lf in Indonesische gevangenissen verbleef, is plotseling in vrijheid gesteld. Hü heeft Indonesië inmiddels verlaten. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft een zekelijk telegram uit Djakarta ontvangen, waarin gezegd wordt: Schmidt is bij vonnis in revisie op 18 maart jl. veroordeeld tot vyf jaar gevangenisstraf met aftrek, met het bevel hem onmiddellijk in vrijheid te stellen. „Engeland is na Duitsland de groot ste afnemer van anjers en rozen. In dien de afzet naar Engeland in ern stige mate terugloopt, dan lopen de Nederlandse kwekers gevaar, dat zij hun gemiddelde kostprijs niet zullen halen. En als de Nederlandse expor teurs naar Engeland bet Invoerrecht voor hun rekening proberen te nemen, niiijjiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii naar de „vromen" geluisterd zou moe ten worden? En als dan op haar beurt de „be vindelijkheid" oog zou willen krijgen voor de bijbelse gedachte, dat juist het dienen van God i- u=cl het men senleven eigen zaligheid impliceert is niet deze God tevens nnze zaligheid? (ps. 48), dan is de brug gelegd tus sen politiek én vroomheid. En wie aan welke kant van de oever hij ook staat zal de nood zakelijkheid van deze verbinding wil len ontkennen? T. M. GILHUIS (Van een onzer verslaggevers) HET verkeer ln de Haagse binnenstad Is gistermiddag tüdens het spitsuur lange tüd danig in de war ge,weest.Om kwart over drie kantelde in de Grote Marktstraat, de drukste winkelstraat van Den Haag, een zeventien meter hoge ladderwagen van een schoonmaakbedrijf. Het gevaarte, waaraan twee glazenwassers zich vastklemden, viel op de bovenleiding van de tram. Stroom draden en spandraden knapten af en vielen tussen een gillende, wegstuivende menigte. De twee glazenwassers moesten in ernstige toestand opgenomen worden. Onder het publiek bleek niemand geraakt te zijn. De ravage van de omgevallen ladderwagen en de her en der liggende draden maakte, dat zowel het voetgangers- als het rijverkeer over de Grote Markt straat urenlang gestremd was. Daardoor ontstond op andere knooppunten een onoverzichtelijke toestand die duurde tot zes uur. Aan de gevel van de Bijenkorf wa ren de glazenwassers J. Lokven (52) uit de Vaillantlaan en T. van den Oever (50) van de Pletterijkade, op de tot zeventien meter uitsehutfbare ladder van het schoonmaakbedrijf Cemsto naar boven gegaan om de ve le glazen ruiten te reinigen. Op straat zorgde G. van B. voor de noodzakelij ke bewegingen van de ladderwagen, die met krukken op het trottoir was vastgezet. Plotseling zag Van B., dat de wa gen „begon weg te lopen". De lange ladder, met bovenaan de twee glazen wassers, begon te zwiepen. Dit merk ten velen van de honderden voorbij gangers. Er klonk een lang gegil. Door het zwiepen sloeg de ladder wagen om en de ladder kwam terecht op de bovenleiding van de tram. Hier door braken de ladder, de stroomdra den en de spandraden. Angstig stoven de voetgangers uiteen. De twee glazenwassers vielei ern stig gewond op het wegdek. In het ziekenhuis bleek, dat zij inwendige kneuzingen en fracturen hadden opge. lopen. Bij het neervallen van de draden spatten vonken in het rond, maar door dat kortsluiting gemaakt werd, viel tegelijkertijd de stroom uil. De GG en GD. de politie en de brandweer waren onmiddellijk ter plaatse. Terwijl de recherche zich be zig hield met het eerste onderzoek naar de mogelijke oorzaak van dit on geval, stelde de verkeerspolitie vele posten in. De hele Grote Marktstraat werd voor alle verkeer afgesloten. De brandweer zette de manschappen van de kraanwagen in om de ladder op te takelen. Ondertussen was de trammaatschappij HTM met drie mon tagewagens begonnen om de draden te herstellen. Meer dan twee en een hall uur duurde het, voor de ravage ver dwenen was en de icüaae hersteld. Schmidt, die afkomstig is uit Ne- derweert, heeft vele jaren als kapi tein bij het KNIL gediend. Na zijn pensionering in 1951 was hij behaer der van een «ness van de Indonesi sche luchtvaartmaatschappij Garoeda; later was hij werkzaam bij de make- laarsfirma Fenia in Bandoeng. Toen hij op 18 december 1953 op zijn bromfiets op weg was van huis naar zijn kantoor, werd hij gearresteerd. Als redenen warden daarvoor opge geven, dat de politie meegedeeld was, dat hij leider van een bende was, dat hij anti-Indonesisch was en dat het komplot, dat onder zijn leiding zou leiding zou staan, ieder ogenblik tot actie zou kunnen overgaan. Op 9 september 1957 begon het proces tegen hem, na het proces-Jungscïüaeger het meest geruchtmakende van de Indonesische ..schijnprocessen". De „kroongetuigen" in zijn zaak waren dezelfde als in de zaak-Jungschlaeger (Tomasoa, Manoek en Harris Bin Soehaemi), Het proces heeft zich, onder grote belangstelling in Nederland en in de hele wereld, ruim twee jaar voort gesleept. Schmidt heeft, toen eindelijk het vonnis was uitgesproken, hoger beroep aangetekend. Zijn verdediging is op heldhaftige wijze gevoerd door mevrouw Mieke Bouman, Nadat zij haar pleidooi ge houden had, heeft zij ternauwernood haar leven kunnen redden, toen een woedende menigte het gerechtsgebouw binnendrong en haar trachtte te grij pen. Mevrouw Bouman wist zich ach ter een kast te verbergen en is later over een X\'z meter hoge muur ge klommen. Na het vertrek van mevrouw Bouw man is de verdediging toevertrouwd aan mr. L. Lips. Toen de rechter het vonnis tegen Schmidt voorgelezen had, moest de politie een joelende menigte op een afstand houden. Met de vrijlating van de heer Schmidt bevinden zich alle 23 Neder landers, die tussen 18 december 1953 en 28 september 1954 werden gearres teerd en op 1 juni 1955 nog in gevan genschap waren, in vrijheid met uit zondering van de heer L, N. H. Jung. schiaeger, die in gevangenschap is overleden. De „schijnprocessen" be horen nu dus tot het verleden. Distillers Corp. Seagrams - 6 maanden per 31 jan. jl. (17.763.0Q0l. - Netto-winst S 13.379.000 I Advertentie DODEH'AARD. DE FIJNSTE FRUITPRODUCTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Jamt, Appelmoes, Vruchten op tap enz. BINNENVERINGBED HAZ ET-FARRIEK EN ZEVENBERGEN f Artrpnprttip DE WOESTE IIOEVE IIUIS VOOR SPECIALITÉS BEEKBERGEN TEL. 0 67 66—330. (Anno 17711 IN OUDE GLORIE HERREZEN Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn— Arnhem. Specifiek wildresiatirant te midden van 4» Veliiwse jachtterreinen. Herengracht 561 A'DAM Tel. 34371

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1