Kassein deelt beslissing mee: Redder-in-vaste-dienst bij Rotterdamse brug ARBEIDER NA 10 PUT GERED Kroonprinses een week naar Amerika Dode en 2gewonden bij explosie in Leiden Eén ministerie van Defensie? Macmillan in Londen terug Tibetanen terug naar guerrUla Actie om 2 Japanners einde van oorlog mee te delen Bondgenootschap wordt wellicht gereorganiseerd Hulp voor Schmidt h" het zoeken naar een positie Tot aan zijn oren onder het zand bedolven EREGAST BIJ HERDENKING Bezoek duurt van 13-19 september Ruim honderd man tot 's avonds laat in touw NecL scheepvaartmij. veroordeeld Pontondek werd weggeslingerd r r WOENSDAG 25 MAAST 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4253 "A -\ Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Schipper Ad. van der Ben tweemaal is scheepsrecht Schipper bleek steeds paraat als auto's te water reden (Van een onzer verslaggevers) RUIM tien uur lang hebben de Arnhemse politie, de brand weer en een honderdtal militairen uit de Oranje-kazerne te Schaars- bergen dinsdag een verbeten strijd gevoerd om het leven te redden van de 44-jarige betonvlechter Piet van Rijn uit Scheveningen, die in Schaars- bergen in een hoogst benarde po sitie was geraakt door het in storten van een pasgegraven regenput, waarin hij werkzaam heden verrichtte. Tweede lawine Kuil gegraven Treinen stil witte de w unit raat zo - leiet. UoiUU iö Postbua 1112 - Postgiro No. 424519. KJachtendlenst abonnementen. 18.30-i9.30 o Zaterdags .1713 uur. Teleloon 115700 Hu.vgenspieio 1 Teleioon 183467 i3 lijnen Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtend ienst: 18.30—19.30. Teief. 36256» Spunveg 132 - Telef. 4570. Lange Haven 73 - Telef. 67486. \bonnemenUprlJs 61 cent per week. 2.65 per maand. I 7.90 pc tvmrtasl Losse nummer» IS «ent. Verschuilt d«gelljk- Botterdam: s-GriTenhnre Dordrecht: ichied«m: (Geldig: tot morgenavond) ENIGE REGEN Over het algemeen veel bewolking met af en toe enige regen. Aanvankelijk zwakke tot matige, later matige of vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Morgen: zon op: 6.32 maan op: 21.33 onder: 19.02 onder: 6.17 (Van onze militaire medewerker) VANDAAG precies 12li jaar gele den schreven wij ons eerste ar tikel voor TROUW onder de titel „Eén weermachtsministerie." Dit is minder een jubileum voor ons als wel voor de zaak waarover het handelde. Want uitgezocht dezer dagen is het vraagstuk van één ministerie van De fensie dichter bij zijn verwezenlij king gekomen dan ooit tevoren. Minister Staf heeft immers vorige maand in de Tweede Kamer te ken nen gegeven dat hij in stede van twee ministeries voor Oorlog (land- luchtmacht) en Marine (zeemacht) één ministerie van Defensie de beste oplossing acht, waarbij dan de minis ter bijgestaan wordt door drie staats secretarissen. De taakverdeling van dit drietal kan zowel verticaal als horizontaal zijn. Het eerste betekent dat elk van de drie delen van de krijgsmacht een eigen staatssecretaris krijgt, het tweede dat voor alle drie delen van de krijgsmacht één staatssecretaris voor personele, één voor materiële en één voor administratieve zaken komt. HET lijkt niet waarschijnlijk dat een nieuwe regering gezien de jarenlange ervaring van minister Staf een oplossing in de een of an dere richting uit de weg kan gaan. Daarmee zou dan bereikt zijn wat wij 1214 jaar geleden propageerden. Toen noemden wij als nadelen van de huidige organisatie de mogelijk heid van het uitleven van onderlinge rivaliteit van de drie delen van de krijgsmacht, waarbij we toen de vrees uitten dat de luchtmacht wel eens het kind van de rekening zou kunnen worden. We vreesden dat de landmacht, die toen nog in Indië gebonden was en aan de opbouw in Europa nog moest beginnen, tensebter zou geraken bij de marine die to in al aan de opbouw kon beginnen en een welomschreven vlootplan kon goedgekeurd krijgen. IRAK TREEDT UIT BAGDAD-PACT IRAK maakt met ingang van vandaag niet langer deel uit van het Pact van Bagdad", aldus heeft de Iraakse pre mier Kassem gisteravond op een persconferentie te Bagdad mee gedeeld. Het Pact van Bagdad werd in 1955 vgegaan tussen Irak. Engeland, Tur- <jt, Pakistan en Perzië als een militair 'bondgenootschap langs de zuidelijke grenzen van de Sowjet-Unie, om de toegangspoort van de Russen tot het Midden-Oosten af te sluiten. De Ver enigde Staten hebben nauwe banden met sommige afdelingen van het bond- SINDSDIEN Is onze vrees bewaar heid geworden. De luchtmachl kreeg weliswaar een vorm van zelf standigheid zij het zeer laat doch van een gelijke status als land- en zeemacht is nog steeds geen sprake Een officier van de luchtmacht is nog steeds officier van de landmacht, ge plaatst bij een speciale dienstgroep. Doch dat is nog niet het ergste, het geen moge blijken uit het volgende: Toen Nederland in 1952 tegenover de NAVO verplichtingen op zich nam werden deze neergelegd in een plan voor het leger, voor de vloot en voor de luchtmacht Het Iegerplan bevat te de vorming van een legerkorps be' staande uit 5 sterke divisies van 19000 man plus legerkorpstroepen in totaal van ongeveer gelijke sterkte als de 5 divisies tezamen. Van deze 5 divisies zou er één paraat zijn en de overige mobilisabel. Dit plan is geleidelijk teruggelopen via 4 divisies (van nog geen 15000 man) naar een legerkorps van 3 di visies (waarvan 2 paraat) en een drie tal regimentsgevechtsgroepen die ech ter mede voor de territoriale verdedi ging zijn bestemd. Het oorspronkelij ke Iegerplan heeft dus een grote veer moeten laten. BIJ de luchtmacht zien we hetzelf de beeld. Eerst is het aantal squa drons tot 2/3 verminderd op grocd van een vergrote sterkte van de squa drons zelf. Doch deze theoretisch ver grote sterkte is operationeel nooit ge haald. Men mocht al met 50 pet zeer tevreden zijn. Ten overvloede is het aantal squa drons voor de luchtverdediging te ruggebracht om personeel te verkrij gen voor de opleiding van de geleide luchtafweerprojectielen die ter ver vanging van de opgeheven en op te heffen squadrons moeten komen. Ook die voor de tactische lucht macht werden ingekrompen op grond van de overweging dat atoomwapens deze verzwakking zouden kunnen compenseren. Al met al echter een belangrijk ten achter blijven op het oorspronkelijke luchtmachtplan. HET vlootplan is echter inmiddels ten volle ten uitvoer gebracht. De conclusie is niet gewaagd dat dit re.'ullaat te danken is aan de bekwa- 'me leiding van een staatssecretaris, die op kundige wijze de Kamer kon meekrijgen en die in NAVO-verband het been stijf wist te houden voor aanslagen op onze maritieme bijdra ge Begrijpelijk is dat met deze erva ring voor ogen land- en luchtmacht Sinds jaar en dag voor een eigen staatssecretaris pletten en een lans breken voor de verticale organisatie We vrezen daarvan echter een ver scherping van de onderlinge rivaliteit *a zijn daarom geneigd met generaal (Van een onzer verslaggever»). TWEEMAAL achtereen, met een tussenpoos van slechts enkele da gen, heeft de 26-jarige schipper Ad van der Ben nit Ouderkerk a/d IJmel op dezelfde plaats een automobilist uit z(jn zinkende auto gered. Beide ke ren passeerde de koene schipper joist met zijn nu. „Keeltje" de brug over de Delfahavense Schle te Rotterdam, toen daar een an to te water reed. Zaterdagmorgen om halftien was het een zekere mevrouw Behrenda uit Bot terdam, die met haar auto van de wal kant stortte en even later door Van der Ben via het schuifdak uit de wa gen werd getrokken. De redder waag de daarna nog een extra-duik om ook een-in de auto achtergebleven hondje boven water te brengen. Gisteravond om zes uur kwam Van der Ben er weer als enige redder aan te pas om de te water gereden auto mobilist M. W. op het droge te bren gen. Ditmaal had de redding plaats De Britse premier Macmillan is gis teravond in Londen teruggekeerd van zijn bezoek aan Canada en de Verenig de Staten, waar hij overleg heeft ge pleegd over een topconferentie met de Russen. Macmillan verklaarde op het vlieg veld, te geloven „dat spoedig de laat ste regelingen voor een topconferentie kunnen worden getroffen". „De onderhandelingen moeten vrij zijn en kunnen niet onder druk worden gevoerd", aldus Macmillan, kennelijk doelend op de tijdslimiet, die door de Sowjet-Unie is gesteld met betrekking tot Berlijn. In Washington is vernomen, dat de Westelijke Grote Drie afzonderlijke, maar gelijkluidende nota's zullen zen den aan de Sowjet-Unie. via het raampje van de zinkende auto; daardoor was ze ook wel wat moeilijker. „Met mijnbeer heb ik meer last gehad, dan met mevrouw zaterdag" verklaarde de schipper dan ook. genootschap doch zijn er niet volledig Ud van. Na de revolutie van 14 juli 1958 waarbij het koningshuis en het pro- westerse regime van premier Noeri Es Said door Arabische nationalisten ten val werden igebracht wpe Irak in feite al geen actief lid meër van het Bag- dad-pact. Hoewel er voortdurend geruchten waren, dat Irak zich uit de verdrags organisatie zou terugtrekken, had de Iraakse regering tot nu toe nooit offi cieel meegedeeld wat haar plannen waren. In diplomatieke kringen in Londen acht men een reorganisatie van het Bagdad-pact waarschijnlijk. De voor bereiding hiervan zou reeds lange tijd geleden ter hand zijn genomen. Een reorganisatie zou o.no. uitbreiding van de militaire en economische steun aan Turkije, Perzië en Pakistan inhouden. Groepen wild-juicbende Irakezen trokken gisteravond door de straten van Bagdad, toen bekend was gewor den, dat Irak uit het Bagdad-pact was getreden. De menigte verwelkomde de mede deling van Kassem door op een rit misch gezang in de handen te klappen en door het schreeuwen van leuzen, die de beslissing prezen. Auto's reden toe terend door de straten. Radio-Bagdad verklaarde gisteren: „Irak is thans een volkomen onaf hankelijk en soeverein land gewor den, dat zich van de laatste sporen van het imperialisme heeft bevrijd. Irak vestigt zijn betrekkingen met de andere landen en in het bijzon der met zijn buurtstaten, op basis van vriendschap, gelijkheid en ge meenschappelijk. voordeel. De „Keukenhof" is gisteren voor de tiende maal geopend. Te midden van de dames van de Keukenhof en de narcissen zien we op deze foto vijf burgemees ters van bekende „bollengemeen- ten". "Van links naar rechts de burgemeesters van Noordwijker- hout, Sassenheim, Warmond, Noordwlik en Voorhout. Hei bestuur van de stichting „Het leven begint bij 40" heeft de uit Indo nesische gevangenschap in ons land teruggekeerde heer H. Schmidt het lid maatschap van haar organisatie aan geboden „opdat hü zo snel mogelijk in Nederland weer aan een passende positie wordt geholpen". lull Lijnolie: maart 81.7o, mei 81.40. 81.40, sept 81.40. Geen omzet. Texas Co. verhoogt het kwnrt.dlv - tot 0.60. Over het voorgaande kwart. $050 gedeclareerd. werd Pas laat ln de avond kon het slacht offer, dat van 's morgens tien voor twaalf af tot aan zijn oren onder bet zand was bedolven, worden bevrijd. Een luid gejuich onder de redders verbrak toen de nerveuze spanning, - die de hele dag op de plaats van het ongelnk had geheerst en die in de avonduren büna ondraaglijk was ge worden, omdat vlee deskundigen de hoop om Van Rijn nog levend nit de put te halen, al hadden opgegeven. De man Is per autobrancard naar het gemeenteziekenhuis gebracht, waar vanmorgen reeds kon worden vastgesteld dat hö geen verwondingen doch wel een shock had overgehouden van dit angstwekkend avontuur. Op het terrein achter perceel Ko ningsweg 27, naast de voormalige Caimeyer de horizontale reorganisa tie voor ie staan, waardoor gunstiger vuurwaarden geschapen lijken voor een wezenlijke integratie van onze ge hele defensie met uitschakeling van het najagen van eigen grootheid ten koste van het geheel, dat is van 's lands belang. President Elsenhower en premier Macmillan tijdens een slotontmoetlng in het Witte Huis na hun besprekingen over een top conferentie met de Russen. Macmillan noemde de besprekingen „de beste die we ooit hebben gehad". boerderij Heuvelink, was de beton vlechter gistermorgen bezig met het aanbrengen van een ring van stenen in een put, die gegraven was voor de afvoer van regenwater. Om tien vóór twaalf stortte de wand ter hoogte van vijf meter in en werd Van Rijn onder het zand bedolven. Een toegeschoten mede-arbeider, Cornells van Zwam, slaagde erin het hoofd van de heer Van Rijn vrij te maken en hem zodoende voor de ver stikkingsdood te behoeden. Weldra verscheen de brandweer on der leiding van de commandant, mr. J. Buitlnk, «n de onder-commandant, de heer D. B. v. Rooyen ter plaatse en ook tientallen militairen, gelegerd in de Luchtmacht-Elektronische School en van het regiment grenadiers, scho ten onder leiding van officieren te hulp. Tegen halftwee, toen men het slacht offer tot op borsthoogte had bevrijd,' stortte de wand .opnieuw in. Ook een van de brandwachten, de heer Gerrit sen werd toen onder de zand lawine bedolven, doch men slaagde erin hem spoedig uit zijn netelige positie te be vrijden. Koortsachtig werd toen de strijd om de redding van Van Rijn voortge zet. Een dragline verscheen ter plaatse en toegeschoten ingenieurs gaven urenlang hun aanwijzingen. Het slachtoffer, dat zich kranig ge droeg en vrijwel steeds bij bewust zijn was, werd door middel van grote hoeveelheden hem toegediende zuur stof, in het leven gehouden. Een ver pleger van de GG en GD daalde zover mogelijk in de put af en sprak het slachtoffer moed in. Kroger Cv. .v.m. in»: 1958 S2I.629.93h (2O.S35.207i ol S TS II 70> per aand Mals: maart 21.50, mei 20.95, juli 20.45, SM*. Met de dragline werd een grote kuil om de put gegraven en daardoor werd het laat in de middag voor men het Gejuich weerklonk uit de rijen van de tientallen helpers, die aren lang gezwoegd hadden, toen de heer Van Rijn ten slotte uit de zes meter diepe put hevrijd werd. slachtoffer via een tunnel onder de ring van stenen had bereikt. Omstreeks tien uur slaagde de red dingsploeg erin de man naar buiten te brengen, onder luide toejuichingen van de zeer vele aanwezigen. De waarnemend burgemeester, wet houder A. v. d. Ham. dankte daarna in hartelijke bewoordingen de velen, die hulp hadden geboden in deze span nende uren. Op het terrein waren voorts aanwezig de directeur van de GG en GD in Arnhem, dr. S. Boon- zaayer, de waarnemend hoofdcommis saris van politie, de heer H. Stuitje en enige inspecteurs van politie. De put was gegrvaen op last van een Haagse aannemersfirma. De Arn hemse inspectie en de recherche stel len thans een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk, omdat de voorzorgsmaatregelen bij de werk zaamheden veel te wensen zouden heb ben overgelaten. H.K.H. prinses Beatrix zal in sep tember een zevendaags bezoek aan de Verenigde Staten brengen om als ere gast de feestelijkheden bij te wonen, die daar dan georganiseerd worden, omdat het 350 jaar geleden is dat Henry Hud son op de Malve Maen" van Amster dam naar Noord-Amerika voer. Na aankomst in New York op 13 september, aan boord van een Neder lands mar ine vaartuig, zal de Primes twee dagen de gast zijn van burge meester en mevrouw Robert F.. Wag ner. Er zal te harer ere in New York een-galabal worden georganiseerd. Op 15 september gaat de Prinses naar Foughkeepsie en naar Hyde Park in de staat New York. In Hyda Park zal ze eerst door mevrouw Eleanor Roose velt worden ontvangen, daarna een be zoek brengen aan het historische ge denkteken ter nagedachtenis van Franklin D. Roosevelt en vervolgens een nationale bijeenkomst bijwonen van de „Holland Society", Diezelfde dag zal zij zich voorts naar het Union College in Schenectady begeven, waar haar een eredoctoraat zal worden verleend. De nacht brengt zij door in het buitenhuis van mevrouw Roosevelt te Val-KiU. Op 16 september zal de Prinses in Kingston een ceremonie bijwonen ter herdenking van het S00-jarig bestaan van de oude Hollandse kerk ter plaatse. Zij zal voorts enige exemplaren ont- Een Noorse rechtbank heeft da eigenares van het Nederlandse tank schip „Bloemendaal", Vinke en Co., verantwoordelijk gesteld voor een deel van de schade, die 2(4 jaar geleden werd veroorzaakt door olie, die van de „Bloemendaal" (de oude „Willem Baxendsz") in de Oslofjord stroomde. De olie zette zich o.a. af op vissers boten en andere kleine vaartuigen. De schade wordt geraamd op 150.000. De Nederlandse maatschappij is ver oordeeld tot f 5300 (10.000 kronen) aan proces- en andere kosten. De oliemaat schappij Nors Esso moet 5,000 kronen betalen. De vergoeding van de schade zal later behandeld worden. Volgens de rechtbank in Ytre Folio hebben de kapitein van het schip en de verantwoordelijke leider van de olietanks onachtzaam gehandeld door het schip naar de Oslofjord te doen op- stomen, nadat het bij Sandefjord de bodem had geraakt en lek was ge worden. vangen van een boekenverzameling, die werken bevat over de geschiedenis van de oudste Nederlandse vestigin gen in Amerika. De Prinses zal de collectie aanvaarden namens de univer siteit van Leiden. De dag daarop, 17 september, be zoekt de Prinses het Contlandt-biriten- huis nabjj Terrytown in de staat New York, dat tijdens het presidentschap van Franklin D. Roosevelt geheel is gerestaureerd. Voorts zal prinses Bea trix een bezoek brengen aan de mili taire academie te West Point. Op 18 september is de Prinses gast van gouverneur en mevrouw Nelson Rockefeller in Albany, de hoofdstad van de staat New York. Ten slotte zal ze 19 september de 350ste gedenkdag bijwonen van Henry Hudson's tocht met de „Halve Maen" van Amsterdam naar de Nieuwe Wereld. Op de avond van de negentiende september verlaat prinses Beatrix Albany om naar Ne derland terug te keren. (Ass. Press.) De opstandelingen in Tibet zijn naar verluidt na de massale strijd van vori ge week opnieuw overgegaan op een guerrilla-oorlog. Er zou thans in Tibet op kleinere schaal worden gevochten tegen de Chinese communisten dan vo rige week, hoewel het verzet zich over het gehele land heeft uitgebreid. Volgens berichten uit New Delhi hébben 13.000 monniken van twee kloostera bij Lhasa, die door de com munisten waren vernield, zich bij de opstandelingen aangesloten. In Lhasa zelf is het op het ogenblik rustig. Leiders van de Tibetaanse verzets lieden hebben in India verklaard geen hoop te hebben op een militaire over winning zonder hulp van buiten. Thwbten Norbu, de oudste broer van de Dalai Lama, de wereldlijke en geestelijke leider van Tibet, heeft in 'n vraaggesprek met de New York Ti mes verklaard, dat circa 90 procent van de Tibetanen zich tegen de communis tische leer verzetten. Norbu, die in 1951 uit Tibet vluchtte en nu in de Ver. Staten verblijft verklaarde voorts dat de Chinese communisten duizen den mannen, vrouwen en kinderen in Tibet hebben vermoord. Het consulaat van India in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa heeft van de communistisch-Chinese regering een verzoek ontvangen om voorlopig zijn werkzaamheden te staken, Het verzoek is naar de regering in New Delhi doorgegeven; een beslissing is echter nog niet genomen. De 37-jarige J. Brussee uit Leiden kwam om het leven en twee personen werden ernstig gewond bij een hevige explosie, die zich vanmorgen vroeg voorgedaan heeft op het terrein van de LUITENANT Onoda en sergeant Oatsoeka, twee Japanners die op het Philippijnse eiland Loebang nog steeds niet geloven dat de tweede wereldoorlog afgelopen is, houden zich nog altijd verborgen en po gingen om hen te bereiken, hebben nog geen succes gehad. "isdag heeft men vliegtuigen laag over de jungle gestuurd om de schuilplaats van de beide Japanners te zoeken, maar het resultaat was nihil. In Japan heeft de zaak inmiddels al veel belangstelling getrokken, en van vele zijden komen suggesties binnen. Een oudstrijder stelde voor een groep Japanners, in uniformen en met wapens uit de tweede wereld oorlog, naar Loebang te sturen om, als een patrouille in de jungle opererend, Onoda en Oatsoeka zo mee te lokken. N.V. Rijnlandse Metaalbeschermings Maatschappij aan de Vüf Mei Laan in Leiden. Er werd grote materiële schade aan gericht; ook werd het treinverkeer op de.lijn LeidenUtrecht gestremd. In de Corrund-straalinricbting, die dicht bij de spoorlijn Leiden Utrecht ligt, is een gesloten ponton, waarop een luxe-jachtje was ge plaatst, tot ontploffing gekomen. De heer Brussee werd op slag gedood; de arbeider S. Heshusius werd ge wond uit het water opgehaald. Het dek van de ponton werd door de kracht van de explosie tientallen me ters weggeslingerd, kwam op de meta- liseerinrichting terecht, sloeg door het dak en verwondde daar de heer J. Flippo aan het hoofd. Overal op het terrein lagen de brok stukken verspreid. Talrijke ruiten wa ren gesprongen. Brokstukken metaal kwamen terecht op de rails van de spoorlijn Leiden—Utrecht en bescha digden ook de bovenleiding. De Spoorwegen moesten enige uren de treinen naar Leiden en Alphen la ten uitvallen. De reizigers werden met bussen via Amsterdam en Rotterdam afgevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1