mL I Fototentoonstelling van jf^an. der Elsken geopend SüüX Nieuwe machine voor het uitbaggeren van sloten Dr. J. v. d. Grient over JDe misdadiger en wij KERK EN SCHOOL LANGS WATERWEG „Het Westland" wil uitbreiding van het teeltrecht Havenjeugd" brengt Paasmorgen tientallen paasmandjes rond Overweldigende belangstelling W. Bouwmeester over morgenland zending Voor Zakenstudiekring Vlaardingen 7; ;7 Tin* geëroïen* A 1 k k k k k k k k k k k l k 1 Jaarvergadering Veiling te Poeldijk Sollicitant aan het juiste adres IpVatiiuriijk KLEiNGisli) voor Uw SOLEX BELIJDENISGESCHENKEN Lu:;- DONNÈR Xïï; TROUW Woensdag 25 maart 1959 '~L y^\ O ISchiedam Bijeenkomst „Oost-West" Advertentie •ar. 'n Zonnig baricht nü 375.- Burgerlijke stand van Schiedam purgeriij ke stand van Rotterdam Voor N.C. V.B. centrum Verffabriek op Curacao VI aardingen Brandweer keerde onverrichter zake terug Maassluis i- Raadsagenda Tentoonstelling „Groene Kruis" Excelsiornieuws - 'Tfopagand^fiMlivbliden van A.3Y.W.B. Advertentie KANSEN SPORT EN TOURISME Zwaluwennieuws Schoonhoven kreeg nieuwe veerpont Sleepbootdie had moeten slepen, werd self gesleept Tram en bus op Goecle Vrijdag en Pasen Advertentie VOOR MaasJand Hoek van Holland Maasland en het plan „Rijnmond" 80e UNIECOLLECTE 'n Horloge? N.C.V.B. bijeen Carillonconcerten met luisterweclstrijd v f "A"*V' VLAAK DINGEN". Clubhuls de Ha ven heeft voor Pasen weer "een nltge- breid programma voor haar bewoner tjes samengesteld. N'a de Paasbljeen- komst op Eerste Paasdag In het Club huis zullen vele jongens én meisjes Vlaardingen intrekken om een Paas- 1 groet, een kleine attentie in de vorm SCHIEDAM. In het Gebouw voor yan een Paasmandje. aan zieke stadgc- Christeliike Sociale Belangen hebben ;noten en bejaarden te brengen. gisterenavond in een goed bezette raai! Morgen, donderdagavond, houden de wil zeggen zij maakt een welverdiend maakte en gevulde Paasmandjes gebracht worden. Met deze daad Clubhuis de Haven zullen ongetwijfeld vele zieke stadgenoten en bejaarden blij zijn. Want deze attentie van de jonge lui op Pnasmorgn bewijst. dat de jeugd van Clubhuis de Haven zieken en bejaarden niet vergeet, maar hen een warm hart toedraagt. Tweede Paas dag hoopt de jeugd uit te rusten, dat --.(Van eert onzer verslaggevers) m SCHIEDAM. In een overvolle aula het Stedelijk Museum Is dlnsdag- liSiVond een tentoonstelling geopend van .^verken van de fotograaf Ed v. d. Elsken, lidie in het museum wordt gehouden tot fpn met 18 mei. Conservator Jansen was wjfeer in zijn nopjes, met de overweldi- fpgende belangstelling, die deze bheen- l-tkomst trok. -«Ti. In zijn welkomstwoord merkte hjj op •-'/dat velen nog kritisch staan tegenover «pe fotografie als kunstuiting en van jge'xpositle - daarvan in mnsea. - Sj; In het museum te Schiedam vindt men Hechter ook kunst van deze tijd, waar «jtlaar de mening van de conservator ook •pSBe fotografie toe behoort. De fotografie «ijjoch beleven wij als visie op wereld. In «iet museum wil men de bezoeker de Svereld laten beteven. Het betreft hier iets zeer markants, de beleving via de oto, Een kort Woord sprak -dé conservator Jiog ter nagedachtenis van de heer A. I. de-Koning, die enkéle dagen geleden bkerleedL Er bestaat alle reden, aldus de fcansgrvator, zijn nagedachtenis in ere te Vuden. Veel heeft hij voor het museum .gdaan, veel ook heeft hij geschonken. Sfvaiardöojr het bezit van he; museum een llpvaardevplle uitbreiding onderging. SM De typograaf Jurriaan Schrofer sprak Iwervbigens eén kort openingswoord voor *?8e tentoonstelling. Sgj.Daarbij gaf hij een situatieschets van gsïe betekenis en de achtergrond van het .-jpverk van Van der Elsken, werk dat veel .Snisverstand teweeg heeft gebracht. lm Dezë fotograaf heeft gezocht naar wat echt en van deze tijd is. Hij staat niet vooringenomen tegenover zijn onderwer pen en daarbij gebruikt hij de technische fotografische hulpmiddelen zo, dat deze als het ware wegvallen en het glazen oog van de kamera zijn eigen oog wordt. Met het verkrijgen van de foto alleen kan hij echter geen genoegen nemen en zo ontstaat het fotoverhaal, waarin de ene foto verbonden is met de andere. Van der Elsken is een van de eerste fotografen van wie het werk voortdurend verband houdt met de werkelijkheid. Zijn foto's getuigen van een grote vrolijkheid. Na alle woorden, die gesproken wer den, kwam dan ook nog het woord in beeld. Een serie kleurendia's van een reis. die Van der Elsken naar de binnen landen van Afrika maakte, werden ge projecteerd. Voor vele aanwezigen was net een beleving. Voor de conservator ook, omdat het projectieapparaat deze keer niet weigerde. Over de tentoonstelling zelf, die de genodigden daarna bezochten en die is georganiseerd in samenwerking met het Cultureel Centrum „De Beyerd" te Breda, hoopt onze kunstredacteur bin nenkort nog te schrijven. •-V Ha! 'tia lenteEn... de. 'SólfeX in prjjs VeriaaRtl: 11$ slechts 375,r—En dit voor een bromfiets die-zó veilig,-: ^betrouwbaar en... zuinig iSv practisch geen benzinever bruik - practisch geen on derhoud! wat een bromfiets - die SoleX! De enige, die trouw bleef aan het veilige principe van „fietsen zonder trappen"! "ilHORDIJK 22 Tel. 73445 K'dam (Z.) 'i-i. I Geboren: Jan F zn vn C de Wit «n G J Lden Houting, deeltje dr vri D Prook en C i.Tuit, Herma dr vsï H Leuman en M Wohler, J>!artinus C zn vn P D Bakker en C van «•Ster Burg, Sietje A dr vn H van der Laan Men A Eggink. Wi'helmina M F dr vn J J "'Hemmes en W. M Bentvelsen. Eduatd M zn Afn L 'G Duijzer en J H de Gans, Marcus zn vn HAT Adriaanaens en J F M Slee- ^naters. Magdalera A M dr vn L W Jde Lee- ÏWt en A C T Arkesteijn. 2% Overleden: G" van der Most 51 jr, C J Xan* '-J.cn 78 jr echtg van A Haverbals, J. de Pa- L&r 66 jr, IJ Burggraaf 57 jr echtg van D fjen Boer. SCHIEDAM. In de ledenvergade ring, die de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, afdeling Schiedam Cen trum gisteavond in - het Gereformeerd Jeugdhuis gehouden heeft, stond de „Stichting Morgenland Zending" in het middelpunt van de belangstelling. Alvorens de heer W. Bouwmeester, adjunct-secretaris van de .stichting het woord te geven, opende de presidente van de afdeling, mej. de Vries, de ver gadering. Zij merkte op, dat misschien vanwege de „schoonmaak" het aantal bezoekers .deze avond niet zo groot was, als gewoonlijk. Niet zo dikwijls wordt de aandacht gevraagd voor het vanavond ts behan delen deel van de zending. De heer Bouwmeester, die hierna het woord kreeg vertelde aan de hand van lichtbeelden, over het werk van dc Stichting. De Stichting werkt onder alle takken .van de bevolking, die de twee machtige tegenstanders van het protes tantisme; de Islam en de Mohammeda nisrae belijden. en onder auspiciën van de Koninklijke j 3 jl2. cn i3-jarige meisjes een Goede Vereniging Oost-West afdeling Sohie-j Vrijdagbijeenkomst, die om 7 uur aan- dam en de Nederlandse Bond van Oud-!vanst 0m 9 uur hopen de oudste meis- strijders van het Mob. Kruis eveneens; ;cs ~en jongens van het Clubhuis de lij afdeling Schiedam, twee journalisten,; <jensgeschiêdenis te herdenken. Op vrij- Piet Kort en Hans Verschoor, een reis-jdag houden de 12, 13 cn 14 jarige jon- versiag gegeven van hun tocht op t\vee|gens cön Goede Vrijdagdienst. Tenslot- bromfietsen dwars door Afrika, met als;.c 1S cr om g uur V00P dc jongens en titel: „Metéén P.K. door Afrika". meisjes van 14 cn 15 jaar nog een Op deze interessante avond vernamen wij onder meer, dat voor de negers in Afrika zonder uitzondering een fiets het grootste bezit is. dat zij zich kunnen dromen. Sommige sparen hier dan ook hun leven lang voor. Zeer slecht zijn de wegen in Afrika. Bizonder veel lof hadden dc journalisten voor de zending en de missie, die in geheel Afika fan tastisch goed werk verrichten. Later op de avond werd nog een geluidsfilm vertoond. Een goed genomen fotorepor tage luisterde het geheel op. bijeenkomst. Zaterdagmiddag komt de Havenjeugd in groten getale naar de grote zaal van het Clubhuis, waar dc jongelui vol energie een flink aantal Paasmandjes zullen gaan maken. Het is natuurlijk de bedoeling, dat deze mand jes vol komen. Daarom heeft de gehele jeugd van Clubhuis de Haven opdracht gekregen om zaterdagmiddag eieren en fruit naar de grote zaal mee te bren gen. Een opdracht overigens, die niet zwaar valt, want de jongelui houden Er zijn uitstapje naar Blijdorp. DELFT. De Fabriek van Composi tieverven te Delft en de N.V. Molijn hebben vergunning gekregen op Curacao een verffabriek op te richten. De oprich ting van een N.V. is in voorbereiding, j Hiertoe zal een emissie op de Amster- rona-|dnnise beurs worden geplaatst. De ver- van wachting bestaat dat over een goed jaar de Antillen hun eigen verf produceren. Dc import van verf beloopt thans onge veer drie miljoen antiiliaanse guldens per jaar. DE LIER. De heer Evert Vreugdc- hil, Burgem. Cramerlaan, heeft bij de boer Staalduinen aan het Kanaal m het land het eerste kievitsei gevonden en aan Burgemeester Nieborg aangeboden. graag deze traditie in ere. Er zijn er Idan ook onder, die al geruime tijd een T nIrf» 1*1-1 nnrl nbrprnVt [spaarcentje voor deze aktie hebben weg- DlIiJvCIIlcliltl UlvL 1 gelegd. Wanneer zaterdagmiddag dan In een breeuwwerkfa- eindelijk al die mandjes gevuld en leuk opgemaakt zullea zijn. komt de verdeling aan de orde. Men hoopt de Jï. J n1-„nUiil-TAn Kiie fht nTon SCHIEDAM, briek aan de Westerkade is dinsdag de 17-jarige leerling Cardeerde A. F. ernstig gewond. F. wilde een prop trekken uit een ma chine waarmee zakken uit elkaar wor den gerukt. Hij ha'd de machine ech ter niet geheel stil gezet. De linkerhand van de jongen werd door de machine gegrepen en volledig afgerukt. Het slachtoffer is in de Dr. Nolet- stichting opgenomen. mandjes in de ziekenhuizen, rusthuizen, alsook bij zieken en bejaarden, die ge woon thuis verpleegd worden, af te le veren. Zondagmorgen houdt Clubhuis de Ha ven voor alle leden een Paasbijeen- komst. Deze paasdienst begint 's mor gens om tien uur. Na afloop van deze dienst zullen dé 'door de jongelui ge- SCHIEDAM..De 33-jarige arbeider J. W. v. R. uit Papendrechi js door. dei Schiedamse politie aangehouden. Hij wordt ér van verdacht 300 kg tin ter waarde van 3000 te hebben' ontvreemd uit een, fabriek die melkbussen vertint. SCHIEDAM. W. F. J. aan de Hoofdstraat was dinsdagmiddag in de tuin van zijn woning planken en stro aan het verbranden, toen hij plotseling de sirene van de brandweer hoorde loeien. De rode brandweerwagen stop te voor zijn deur en de brandweerlie den kwamen aanrennen om de vermeen de brand in de woning van F. te blus sen. Buren, die veel rook en vlammen za gen, hadden de brandweer gewaar schuwd. Likkebaardend over het mooie brandje in de tuin, maar verder onver richter zake keerden de brandweerlieden terug. f.Aanzitten geboorten, Rotterdam 24 maar E G J Schotvanger-Jozee d; T C - IJssel- söjn- Kalkman d: M de Bruijne-v Gooi z; K Heliwig-v Weere! z; M J Cöllen-Hoek z: 2;F IJzendoom-Hulters z; SA H Bovenberg- Bolt. z; A M de Vnes-Speksnijder 'd; J H Broékhuizen-Nooïeboom d; CE Schenk-Sta* pel d: J M Kolldifei-Lagerwaard z; C A de Roos-Vermeulen z; C C Boer-v d Laan z: G Y v d Berg-Smit» d: H L v Velthoven- Bun z; J M Keus-Tanja d; N 'M v Toor- de Blok d; T J de Gram-v Oeveren d; *N C Engel-Heijman z: B v Doorn-Schuur z: A G Dekker-Mainsan z; H A Verpoort; Kruithof z; J Janssen-Oosterwijk z; J J Verburg-Huibers z; E Schuttevaar-Seijbel d, S Klamer-Vink z\ B J Engelaan-Foort d; M v Rooten-Feij z; J A Piepers-Netten d; L Baas-Blileveld d: A C C de Jonge-Zo- aners z; H Spiering-Sloot z: E Cleton-v Baa- Ten d: A v d WeijdenVos d: C Kaptein- Mastenbroek d; H J v d Slik-Koster d, ï.tl D'S Kruidenier-Bax d: B M Tlmmermaiv -Schouten z: J J Everaerts-Saarlocs z: R - yer^Js v d Jagt z: C J M ^Marges z: J de Hoog-riemes z; T A Smeït de Knegt z; T H Schei vis-v Dam d: M J Tub- -bino-v d piuijm -J; W M Gorree-Erwich d; Jji A Touw-Bamhard z\ B J A Broere- jSngMten overtiiden Rotterdam 24 maart. ,-J Veerman, ongenuwde man 54 jr: M c •Venis vrouw, gengewm F Ia Rtvière 90 ~^tr- p' A Lamê, man v H T Scholte 64 jr; - J "Hollesteln, man v G P J de Jeu 77 jr: M van Hij, vrouw, gehgewm P v der Ent AS jr: J C van Schuppen. ongehuwde man 46 'jr: G Haveman. vrouw v J Brian 53 jr: K Viseer, man. gehgewm G Plak 71 jr. iiE j r KuUenberg. man. gehgewm A wer- rli S2 ir; J A Kemp man v R J v der «AVoude 30 jr. C J Dctlijn, ongehuwde vrouw 78 -ir- A Berghuis, ongehuwde man 43 jr. M Vder Winden, vrouw v J Steinvaarte ■AS ir- -J C Bogerd vrouw, gehuwdgewm J 'S v Zevwlergen 86 ir: C zoon 1 dag: J psesschen, man. gehgewm i!3 vZundert 82 Jr: H Wijnstekers, man v I M Muller 66. jr: S v Lune, man v F Smlnk 31 Jr: A.de Ridder man. gehgewm 'W Schippers 78 jr: Y van der Gaag. doch ter 2 dgn: W Braaksma, vrouw v M Map dus 49 ir: E Straver. vrouw, gehgewm A Sc BJjntalder 70 jr: J W v Bijgtw^d, 'vrouw v A Schaap iO jr: H dc Graaf, -ivrouw, gehgewm C Stek 78 Jr: C v Prooij- len, man v. E v Leeuwen 77 jr. o s MAASSLUIS. Op enkele kleine wij zigingen na wordt voorgesteld de stra ten, p2eicen, lanen- en singels in de sluispolder-oost de namen te geven van de bekendste meesters uit de Gouden Eeuw en aansluitende iijd. Een uitzon dering is gemaakt voor de huidige rijks weg 21 (wordt „Laan 19401945") en de toegang tot de geprojecteerde recreatie terreinen (wordt „Sportlaan"). Een krediet wordt gevraagd om het pand Govert van Wijnkade 7, dat als bejaardensociëteit zal worden ingericht, enigszins te verbouwen en de nodige on derhoudswerkzaamheden uit te voeren. De gemeente wil het gebouw gratis voor het genoemde doel in gebruik geven. Ondanks het feit. dat voor de jaren tot en met1956 een afwijzende beslis sing is ontvangen op de verzoeken om subjectieve verhoging van. het basisbe drag per inwoner van de algemene uit kering en de verzoeken over de jaren 1957 en 1958 nog in behandeling zijn. wordt, gelet op de financiële positie van de gemeente, voorgesteld over 1959 ook een verzoek om verhoging van de al gemene uitkering bij de minister van binnenlandse zaken en van financiën in te dienen. MAASSLUIS. De afdeliig Maas sluis van ..Het Groene Kruis" organi seert op woensdag, 1 en donderdag, 2 april een tentoonstelling onder het mot to ..Het kind voor het gezin". Deze be-, langrijke tentoonstelling stelt zich ten doel voorlichting en inzicht te geven opj het gebied van de verzorging en op-| voeding van het kind. De tentoonstel-j iing is op genoemde dagen geopend van 14.3017.30 en van 19.30—21.30 uur. Zij! wordt gehouden in de Openbare School aan de Reviuslaan. SLUITING GEM. KANTOREN MAASSLUIS. - De gemeentelijke diensten, zoals secretarie e.d. zullen op Goede Vrijdag en de daarop volgende zaterdag gesloten zijn. Voor het doen van aangiiten voor de burgerlijke stand bestaat op beide dagen evenwel gele genheid tussen half negen en half tien. MAASSLUIS. Het programma voor zatei-dagmiddag is: Excelsior 3—T.O.G.R. 2; P.P.S.C. 2— Excelsior 4; Zwaluwen b 1Excelsior b 1; S.V.V. b 4Excelsior b 2; Excel sior b 3—Germinal b; Excelsior c 1 V.F.C. c 2: Excelsior c 3Activitas c 2 en Excelsior c 4RK.Wik c 3. VLAARDINGEN. Geen enkele stoel bleef gisteravond onbezet, toen de Za kenstudiekring in „Concordia" aan de Rijkestraat haar vergadering hield. De ze enorme belangstelling viel wei te verklaren. Vele aanwezigen hadden nog de beste herinneringen aan het vorige optreden van dr. J- v. d. Grient voor de Zakenstudiekring, „Het gezin in deze tijd'', die deze avond sprak over het onderwerp: „De misdadiger en wij" Dr. v. d. Grient memoreerde hoe vroe ger de misdadiger afgezonderd werd voor altijd, door hem in de wildernis achter te laten, waar hij stierf van de honger of aangevallen werd door het wild. Daar was toen ook de beruchte brandstapel en het brandmerk. Geluk- kig.is hierin veel verandering gekomen. De misdadiger krijgt hier nog vaak ge legenheid 'om zijn leven opnieuw te be ginnen. Wat is misdaad eigenlijk? De crimïwïffitëit Hééft een consfaht-vbewb Bij een groep van 100.000 ménsen kap men altijd zo ongeveer het aantal noe men,, dat zich, a an een misdi^j^'za^j^J^L, grijpen."" 4 - Spreker wees op de totale verande ring in de verhouding van vrienden, wanneer één van hen een misdrijf heeft gepleegd. Hij wordt dan plotseling een atlder. Zolang het geval niet uitlekt, ook al begaat hij misdrijven, gebeurt er niets, maar als hij met de strafrechter in aanraking komt, wordt hij plotseling een heel ander wezen, terwijl hij toch in feite dezelfde blijft. Ieder mens zoekt de zwarte zijde bij een ander, projecteert die boven zich zelf. In het diepste wezen zijn alle mensen Farizeëers, De misdaad is een poging om een uitweg te zoeken, omdat men de conflictsituatie, waarin men verkeert niet aan kan. Een misdadiger is iemand, die met meer meester over zichzelf is. Echt slechte mensen zijn er niet veel, maar wel veel ongelukkige mensen. Aan de hand van een aantal dossiers, die soreker voorlas, werd de aanwezi gen dit duidelijk gemaakt, ieder mens wil wat betekenen, ja hij kan niet le ven zonder dat. De maatschappij heeft echter aan de mens een norm gesteld, waaraan een ieder moet voldoen. De maatschappij, eist, dat ieder normaal is, dat is haar norm. Daarom moet ieder mens zich aanpassen aan de wereld van de middelmatigheid. Dat doen we dan ook allemaal graag. We duiken graag onder in de anonimiteit. W'! zijn zij afstand moeten nemen van hun hun droom en de. realiteit moeten aan vaarden. Klinkt het daarom nog vreemd, dat bij het doorlezen van dos siers van oudere misdadigers vast komt te staan, dat de eerste schreden op dit pad reeds op 5 en 6 jarige leeftüd ge zet werden. Bezorgd liet spreker zich eveneens over het huiselijk verkeer uit. Voor hocvele jongelui is thuis en- niet- thuis hetzelfde. Waar bestaat er nog echte huiselijkheid en wordt het huis niet gebruikt als een goedkoop hotel, renteloze voorschotbank. Vaak hoort men spreken over *de jeugd van tegen woordig, maar wat veel belangrijker is, die jeugd heeft ook ouders van tegen woordig. Spreker gaf aan het einde van zijn uitvoerig betoog een korte samen vatting, waarin hij wees op de grote me len hebben. Misdadigers zijn de men sen. die de rekening moeten betalen, 'eigenlijk voor -ons -ellemaaUeen beetje, •aldus spreker. a -kV--»-' VLAARDINGEN. De A.N.W.B. heeft in! degrote zaal van de Harmo nie twèe grote A.N.W.B.-propaganda- fümavonden gegeven Maandag-was er een avond voor de leden en gisteravond was het program ma bestemd., voor de nlet-leden. Met de lente is ook weer die onweer staanbare drang meegekomen om alles in de steek te laten en er op uit te trekken Volop is men dan ook momen teel aan het plannen maken, reizen wor den uitgestippeld, hotels en pensions worden besproken. De A.N.W.B. heeft het verlangen om uit te gaan nog een beetje aangewakkerd en kwam gister avond met een fraaie serie vakantie films in de Harmonie. Ook gisteravond was er veel belangstelling; maandag avond kwam men plaatsen tekort en moest men 150 mensen wegsturen. Vlaardingen kreeg gisteren een premiè re te zien. De in Nederland pas uitge komen en nog niet eerder vertoonde film: „Helpers langs de weg", een we- genwaehtfilm, zou vanmiddag gedeelte lijk voor de televisie gedraaid worden. De heer A. J. Bruinhout, assistent van de afdeling propaganda der A.N W.B., sprak deze avond over hetgeen deze De oud polderopzichter uit Lekker- kerk, de heer J, de Vries, heeft een apparaat geconstrueerd, waarmee op_ een snelle wijze de bagger uit de slo ten kan worden gehaald. Twee neven van de heer De Vries, de heren J. en A. Klip, eigenaren van een pijpleidingenfabriek en. constructie werkplaats in Lekkcrkerk. voelden er veel voor de plannen van de heer De Vries te verwezenlijken. In een verga dering van het polderbestuur van Lek- kerkerk werd een garantie gevraagd van 20.000 meter sloot per jaar gedu rende vijf jaar. Hoewel de aanwezigen enthousiast waren, tverd er toch niet meer dan de 'helft gegarandeerd. Na dat echter, in het voorjaar van 1958 een demonstratie was gegeven van ze ventien baggerwerktuigen, waarbij bleek dat geen enkele machine geheel vol deed. besloot men de plannen door te zetten. Aanvankelijk werd alleen met de pomp een proef genomen, door deze op een'tractor te plaatsen. Nadat de proe ven daarmee volledig waren geslaagd, werd de pomp op een vaartuig gemon teerd. De bereikte- resultaten waren reeds direct' bevredigend. Daarna wer- dea^nflgUpukelejJiijzigingen aan het ge heel" aangebracht, zodat/,de pomp een maximurrzicapacitéit verkreeg. De voor delen van het' baggervaartuig zijn o.m.' alleen de baggerspe-» cie op het land brengt, en de z.g. dor pel onbeschadigd laat. Dat betekent, dat er geen veen op het land wordt gespoten, hetgeen nadelig -zou zijn voor de kaasbereiding. De grasmat wordt niet beschadigd, wat met een tractor wel zou gebeuren. In elk seizoen, hoe nat ook, kan worden gebaggerd. De capaciteit is ca. negentig kubieke me ter bagger per uur. Voorheen had een boer vier weken nodig om duizend meter op staal te baggeren. De nieuwe machine doet daar over één dag. Bovendien wordt de bag ger over het land verspreid. De kosten avond weinig onszelf en durven bij partijtjes!b0nd als verkeers- en toeristenbond zo niet onze eigen mening weer te geven.;aj gedaan heeft en nog steeds 'doet. Bezorgd was spreker over de super,verder zagen de aanwezigen aardige intellectualistische tijd, waarin wij le- films over Engeland en Oostenrijk, ven. Het denken is het hart zoveel voor- Voor de pauze zag men nog het ver uit gekomen. Het leren is in deze tijd - - tot afgod en godheid verheven. Vele kin deren kunnen het niet halen, maar het moet. alleen om het pure egoïsme van hun ouders, Wanneer beseffen de ouders nu eindelijk eens. aldus spreker, dat BEURS VOOR De nieuwste snufjes op het gebied van Kamperen en Caravanning Expositie van ZEIL- en RACEBOTEN Hedenavond: turnen en werphengel demonstraties Geopend van 10-17 en 19 23 uur. Entree f 0.75 J AH0Y' GEBOUW tlm 30 H«H L keersfilmpje „Carolientje". Deze zeer geslaagde propagandafilmavonden werd besloten met een vrolijke tekenfilm met ais onderwerp „Hoe het niet moet". VLAARDINGEN Zaterdag spelen de Vogels opnieuw in eigen nest, maar ais afwisseling van het competitie-menu staat ditmaal de bekerwedstrijd tegen "s-Gravenz. S.V. op hef programma. Daze club uit de 2e klas, die dit seizoen aan vankelijk niet al te best „boerde", heeft de laatste weken voor de competitie en kele fraaie resultaten geboekt. Het wordt dus zaterdag voor Zwaluwen een zware opgave, fe meer daar onze stadgenoten als thuis spelende club beslist moeten winnen om naar dc volgende bekerronde over te gaan. Zwaluwen 2 speelt tegelijkertijd op het tweede veld tegen DOTO 2 uit Pemis. De gasten staan boven aan de ranglijst met slechts één nederlaag, die hen destijds op eigen terrein werd toe gebracht doorde Zwaluwen-reser ves (03). De Pemissers zullen dus op revanche belust zijn, maar de vraag is of de zwart-witten dit voetstoots zullen toestaan. !>p oud poldrropzichter uit I.ekUrrkrrk. de heer J. de l'rie.t, heeft een epparuat geconatrneerd unarmee op snelle U'ijze kan worden gebaggerd. van het baggeren liggen binnen het be reik van elke boer. Het apparaat kan ook voor- andere doeleinden dan het baggeren van sloten worden gebruikt, zoals bijv. voor het schoonmaken van bassins van water leidingbedrijven. het schoonmaken van vijvers en grachten en het dempen van sloten. Ook kan de machine worden ge bruikt door aannemersbedrijven. Het was een trots gezicht, toen maan dagavond half acht de te Alkmaar ge bouwde nieuwe veerpont op eigen kracht Schoonhoven naderde. De pont werd door een sleepboot vergezeld, die Ijet vaartuig had moeten slepefi. Door éen defect aan de sleepboot werden de rollen echter verwisseld en voer de Schoonhoven II mot zyn* volle i-verlichting brandende? voorop. De nieuwe pont maakte een prachtige indruk. Met zijn lengte van 42Vi meter. een breedte van IlVfs en een diepgang van 1.70 slaat deze zijn voorganger met stuk ken. Maar daar liggen dan ook dertig jaar tussen sinds de huidige in gebruik kwam. De voorbereiding voor de officiële ingebruikneming op donderdag is in volle gang. Er komt een feestelijke verlichting van de Veerpont en de winkeliersvereni ging benut deze gelegenheid om als reclame gratis overtochten beschikbaar te stellen. De directeur van de Rotterdamse Elektrische Tram maakt bekend, dat op Goede Vrijdag (27 maart) de trams en autobussen zullen rijden als op week dagen. Op Tweede Paasdag f30 maart) wordt de normale zondagdienst gereden, behalve.op de lijnen 32. 33, 45 en 50, welke zullen worden versterkt. EREMEDAILLES Bij K.B. is toegekend de eremedaille van Oranje-Nassau in brons aan J. de Lange, handzetter bij Drukkerij en Uit geverij Belirtfante te Den Haag en aan W. F. Nijhuis, te 's-Gravenhage, voor man-wagenwasser bij de N.V, Gemengd Bedrijf Haag3che Tramweg Maatschappij, NED. IIERV. KERK Beroejïen door de gen. synode tot pre dikant voor buitengewone werkzaam- heden (bijbelverspreiding in Frans Ka meroen» in opdracht van het Ned, Bij- belgenootschap) knnd. Y. Schaaf te' Hij. vergum. Beroepbaarstelling: W. w. Verhoef B'-oeksfootkade 57. Voorburg. f-EREF. KERKEN Beroepen (e Gouda: (vac. J. M. Vla ming) J. Hengeveld te Wateringen. Examen. Aan de Theol. Hogeschool te Kampen is cum laude geslaagd voor het kand. ex. de heer W. de Vries te Nieuw- lar.de. CHRISTELIJKE GEREF. KERK Beroepen te Werkendam: (bij accl N. de Jong. Katwijk aan Zee: te Woer den: D. Slagboom te 's-Gravcnzande Bedankt voor Klundert: G. de Vri« te Zeist. Tweetal te Urk: W. F. Laman te Ha milton (Ont.Canada en C. Smils o. Süedrecht. EVANG. LUTHERSE GEMEENTEN Drietal le Woerden: vac. W. F. ten Rouwelaar»: A. Jense te Gouda. A. Ver meulen te Amsterdam en C. G, G. Visser te Utrecht. OUD. GEREF. GEMEENTE Beroepen te Capelle a.d. IJssel: C Smits, christelijk gereformeerd pred. té Slied recht. NAAR Rotterdam s Christelijke Boekhandel POELDIJK. De snij bloemenveiling „Het Westland" heeft maandagavond In het Vincentinsgebouw haar Jaarvergade ring gehouden. Voorzitter P. C. van Zijl memoreerde in zijn openingswoord dat in 1958 de bloementeelt gunstig is ge weest, ook wat de prijs betreft Men zag bi;, de veiling een omzetstijging van 16,8 pet, waardoor de financiële toestand van <de vereniging veel gunstiger )s geworden, j Er zfjn diverse verbeteringen tot stand [gekomen, zoals een nienw kantoor, een [.woning voor de bedrijfsleider, verwar- :mingsinstallaties boven de banken, nlen- jwe leidingen en het verven van het ge- i heel. Nu moet er nog een nieuw dak komen boven de onde hal. Het bestuur -zal alles doen om dit jaar tot verwerke lijking hiervan te komen. Dit zal zo'n i twintigduizend gulden kosten. Nadien [zal men pogingen doen om goedkoper te i gaan veilen. De voorzitter prees de activiteiten van dr. Verhage, de bloemenambassadeur en van ir. W. van Soest, de rijkstuinbouw- consulent. Hij liet een fel protest horen dat chrysanten in december bij nacht- vorsten niet gestookt mogen worden. Bij de registratie in 1933 stonden overal al kachels. Bij de controle heeft dit nooit moeilijkheden gegeven en het was spreker niet duidelijk waarom dit ambtelijk be sluit gevallen was. Het gaat niet ora het stoken, want daarvoor is het produkt v 0 t; n 1** niet geschikt, maar om het vrijwaren IVC.V.B. bijeen tegen vorst. HOEK VAN HOLLAND. Donder-j Meer en meer komt men tot de con- dag zal ds. J. G. van leperen, Herv Iclusie dat het dure teeltrecht een be- predikant te Ter Hcyde voor dejlemmering voor de teelt vormt. Spreker N.C.V.B. spreken over ..Jehova getui-'erkende dat het streekbelang overal ver gen". Aanvang 8 uur. jschiilend iB en dat het een moeilijke jzaak is voor de Ned. Bloemisterij. Er HUISVUIL zijn enige concessies gedaan, zoals het HOEK VAN HOLLAND. Het huis-[zelf compenseren, het stoken gedurende vuil zal in de week na Pasen slechtsjmaart en april en wat meer teeltrecht op 1 april worden opgehaald. jvo.or jonge kwekers. De voorzitter meen- GEM. BIBLIOTHEEK HOEK VAN HOLLAND. Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag za! de Ge meente bibliotheek te Hoek van Hol land gesloten zijn. Donderdagavond is ze geopend van 78 uur. de echter dat men zich op glad ijs had begeven en hij vroeg zigh at pf men wel in de goede richting ging. Men moet in ons land tot goedkopere bedrijfsvoering komen en voor de jonge kweken zijn de hoge prijzen voor teelt recht moordend. Het. bestuur van de veiling wilde de hogere organisatie voor stellen 'rij# jaar lang elk jaar vijf pro cent uitbreiding te geven' en een jonge tninder voor de eerste maal tien - pet en vervolgens ook telkens vijf pet. Hierdoor zullen geen grote bezwaren ontstaan. Alleen in ons land komen er per jaar ai tachtigduizend buizen bij en als gemiddeld in elk van deze. huizen tien bosjes bloemen per jaar op tafel komen dan is men ai achthonderdduizend bossen meer kwijt dan het Jaar ervoor. Ook op de buitenlandse markten zal er geen on rust ontstaan. Men moet echter het bui tenland bijhouden. In streken waar de uitbreiding niet urgent is kan men het teeltrecht verhuren of verkopen aan men sen die het wel nodig hebben. De prijzen voor het teeltrecht zuilen zakken en de de rust zal terugkeren' in de Nederlandse bloemisterij. Tot slot van zijn openingswoord memo reerde voorzitter Van, Zijl dat de bloe menteelt zich in het Westland sterk ont wikkelt. Vooral de jeugd heeft er liefde voor. De notulen, het jaarverslag en de financiële bescheidem konden ieders goedkeuring wegdragen. Het voorlopig veilingpercentage werd bepaald op zeven pet en één pet voor aandeelvorming. De contributie blijft gehandhaafd op drie gulden per lid. Het salaris van de be taalmeester werd met vijftienhonderd gulden per jaar verhoogd. In het bestuur .werd de heer Jac. v. d. Knaap niet herkozen. Na enige stem mingen werd de heer F. Duyvestein ge kozen. In de plaats van de heer G. J. MAASLAND. B. en W. van Maas land hebben hun houding t.a.v. het Plan Rijnmond nog niet bepaald, zo delen zij in antwoord op vragen van enkele raadsleden mee. De vraag is namelijk of Maasland werkelijk tot het gebied van de Water weg behoort, of dat het tot het West- land moet worden gerekend. Het is de zaak zich oveT deze kwes tie op korte termijn ernstig te bera den omdat binnenkort een hieuw streek plan voor het Westland ter visie zal worden gelegd. Maasland neemt door zijn karakter en ligging in het geheel een bijzondere plaats in. Voor wat het contact met de gemeen te Vlaardingen betreft, aldus B. en W, dit is zeker rta de laatste ontwikkelin gen niet verbroken, in .tegendeel een nauwe samenwerking met, deze gemeen te is geboden nu de plannen voor het recreatiegebied „De Bommeer" in een verre staat van'voorbereiding zijn. Bij samenwerking, met welke gemeen te ook, staat echter de vaste wil voor op om het zelfstandige bestaan van Maasland, binnen haar huidige begren zing onverzwakt te handhaven. L(jsten 27 en 2S. Blij nam 199.35 1; Groningen 502S.X4 t SJOIAO): Marum f ««so 370.-); Oldehova 508,- (50330); Akker- woude t 32335 (312.10): Aufuxttnuagi 219.75 (200.-): Beeaterzwaag jsj. (170.35); O. L, Vr. Parochie t 130.- j- Parrega t 250.- (225.02); Havelterberg I 120„ (205.-1: Sleenwljkerwold 306,75 (306 Weasep- f 500.- 1500.-1; Mijdrecht t 257J3 U WUnia t 421.60 (451.-); Alkmaar /•"1.388.06 Amsterdam v.m. Gr. li- polder 125,26 (120.-); Haarlem 154330 (1.7553U: Schagen 177,17 (195.55); Sloot- 'dorp I 2.706,50 (3.136,-); Leerdam f 79655 (801.95); Oottvoome t 168.80 (140,61); Rtjnsaterwoude t 28.50 (30.-): SüedreeM t 345.17 (364.20); Zevenhoven 1 376JJ (34630): Rittbem 93.84 (104.-); Houwer- zijl 1130 (18.-1; Lopperrum f 346,50 1337.50): Roodeachool 425.- (41230); The- •mge I 174.50 (17230): Uithuiaen t 416,. (401.-); Weeteriee 1 482.- (323.50); Zandtan- ge t 300,- (298.-); Zevenhuizen 14$.. (145,30): Donkerbroek 1 18650 (23230); Ee I 294.- (306.-): Surhuiaterveen 4323$ (465.-); Vorden f 1.070.- (1.120,25); Wekerem f 520.- (464.58): Maaraeen t 8834 (8831); Amsterdam-O t 1590.- (2.134.05); Wlertn- gen I 67.38 (111.90): Gouda t 1.0613» (1.485.40); Nw. Beivoet t 293,06 (289,-r Oud Voesemeer 200,- CZtenkxee 1.011.70 (950.-); Bergen op Zoom 397J0 (400,-1: Klundert t 962.45 (93633): Waard huizen f 440.75 (452.75). ZwingeUpaa» t 40O.- Venlo 1 99.25 (86.19). To- taal van 700 lokale comité» t '3773TO7 347.018.321. GJEM' ÜNIVttRSSTEtTTvAN Al*S7®Hl)lUI AMSTERDAM. Geslaagd voor het Can- dldaatscxamen psychologie mej H W Janwn en de heren A de Kierk en J H KUd- vers (Amsterdam): voor het candidaataex- amen culturele anthropologic mevr R, F WleUnga-Beekman (Amsterdam): voor het doctoraal examen rechten mej J E F S Borggreve en mej A Storm Amsterdam), en voor het notariële examen de heren l Oosthoek (Aibiasserdam) en J L Vergou wen (Amsterdam). RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het doet. ex. Ned. recht de heren N A Kamp te Nij megen en H A Bos te Bergen (N.-H-). Advertentie HEETMAN - Lijnbaan 92 MAASLAND De Ncd. Chr. Vrou wenbond. aid. Maasland, vergadert heden woensdagavond om 7.30 uur in de Mag neet. Mevrouw Hoekstra—Warner uit Hen drik Ido AmbScht zal een lezing houden over het leven van de Nederlandse vrou wen in Australië, getiteld „Huishouden onder het Zuiderkruis". van Leeuwen, die niet herkiesbaar was. koos men de heer A. P. Vollebregt. De voorzitter braebt dank aan de aftreden de bestuursleden, waarvan de heer Jac. v. d. Knaap 28 jaar lang deel had uitge maakt van het bestuur. Hij heeft vele verdiensten voor de vereniging. Vooral de eerste jaren waren ontzettend moei lijk en er waren wel weken dat de be stuursleden uit eigen zak de salarissen moesten voorschieten. Toen de hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, de heer H. M. C. A. Staal, vanmorgen dom zijn chauffeur met een auto aan het station werd afgehaaldna enige dagen buiten de stad te zijn geweest, werd hij aangesproken door een jongeman, die hem de weg naar het hoofdbureau van politie vroeg. Op de vraag van de heer Staal wie h\j daar wilde spreken ant woordde de jongeman: de hoofd commissaris, want ik wil sollici teren naar de functie van politie agent. Hij keek vreemd, toen de hoofdcommissaris hem duidelijk maakte, dat hij de juiste man bij de kop had. De sollicitant mocht meerijden naar het hoofdbureau. Bij de politie vreest men nu, dat de Cmgeman bij zijn terugkomst in Gelderland vertelt dat het per soneelstekort bij de Rotterdamse politie zo groot is, dat de hoofd commissaris met zijn auto de sollicitanten aan het Centraal Station staat op te wachten. DELFT. Evenais andere jaren dit jaar in onze stad weer een ser'e carillonconeerten worden gegeven op d' beiaard van de Nieuwe Kerkstorcn- Het hoogtepunt daarvan zal zijn een ïuisterwedstrijd op 21 juli. De beide stadsbieaardiers Leen 1 Hart en Rien Ritter zullen dan een ge varieerd programma ten gehore brea; gen, dat door een deskundige, die bij het stadhuis zal staan, via een ge luidsinstallatie zal worden toegelicht. De beiaardiers zullen dan een faaia- sie ten gehore brengen waarin de the- ma's van tien volksliederen zijn vet" werkt. Het publiek zal dan op een for mulier moeten invullen welke liederen het zijn Met deze wedstrijd, waar mee de concertgevers in andere steden veel succes hebben gehad, hoopt men meer belangstelling te kweken voor de carillonmuziek. De jaarlijkse reeks carillonconeerten, welke onder auspiciën staat van de stichting „Delfesta" begint op 12 mfj met een concert van Leen 't Hart. UP 19 mei speelt Rien Ritter. De volgende data zijn: 26 mei ('t Hart), 2 juni Ru- ter). 9 juni <*t Hart), 16 juni (Bitter). 23 juni ('t Hart), 30 juni (Ritter), juli geen concert vanwege de feestwee». 14 juli Ct Hart), 21 juli (Ïuisterwed strijd), 28 juli (A van Ooik uit Zeist), 4 augustus (H. van der Ligt, Vlaard»* gen), 11 augustus (Ritter).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2