Abuis Manifest was sein voor opstand Toestand in het land rustig Eisenhower: Westen laat zich niet dwingen Men ingsversch Uien uit de weg geruimd Overval op hankloper mislukt Goede Vrijdag SOEVEREINITEITSVERDRAG OPGEZEGD Willem Barendsz in Kaapstad Schmidts vrijlating verbaast Indonesië m Vandaag nota's over top gesprek van MacmiUan WÊÊKÊÊksïte KPM moet ontslagen Indon. zeelieden schadeloosstellen Engeland vertrouwt op handhaving goede betrekkingen O zakdoeken! D VÓÓR PAASDAGEN EEN FORMATEUR? SCHIEDAM HEEFT DE PRIMEUR DONDERDAG 2*5 MAART 1959 1 J MEVENTIEIVDE JAARGANG No. 425$ f'A Hootclredacteur: D;. J A H J b UIÜUNS SLOT Regering stelt onderzoek in Zie verder pag. 3, 3e kol.) W^S^ÊÊSÊ «mmmë Andere VCrKiiirillïZaken op belangrijke punten voldoen- rn J Auto was gestolen (.Van een onzer verslaggeversi Om.tien uur vanochtend is de 64-jarige bankloper Th. Engel van de Xederlandsche Middenstands- bank op de Herengracht in Am sterdam overvallen, toen hij met een aktentas inhoudende 100.000 gulden in kleine coupures en een pak effecten op weg was naar het wisselkantoor van de Xeder landsche Bank, eveneens aan de Herengracht, Sunny Seat de stoel om lekker lui ie luieren I Om nooit te.vergeteay Compensatie Experimenten Rotterdam; tfc de *vitnsir*Mi zo ïciei „»4,uü 10 t. Pcwtbua 1112 Postgiro No. 4245 m Klachtendienst abonnementen 18.30-,8.au u Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 1157(Xi Huygenapfem 1 - Telefoon 183*67 t3 lijnen. Postbua 1091 Poetgiro No. 404867. fClaebtendlenst 18^0—18.30. Telef. 362369 Spui weg 132 - Telef. 4570 Lange Haven 73 - Telef. 67486. IbonnemcnUprlJ» 61 cent per treek. 2.65 per maand, 7.90 pe: cwartaal. Loose nummer» IS wet. Verschijnt dageitjm t-Gravenbage; Oortfreebt; jchtedam: "THkhua/" (Geldig tot morgenavond) LATER WAT MEER WIND Aanvankelijk licht tot half bewolkt, later toenemende bewolking met kans op enige regen. Aanvankelijk Iwak ke tot matige, later matige of vrij krachtige wind tuisen zuid en zuidwest. Dezelfde of Iets hogere temperature». Morgen: zon op: 6.29 onder: 18.03 maan op: 22.52 onder; 7.51 Directeur: H. DE RUIG (Van een medewerker) ONLANGS heeft dr. W. J. van de Woestijne het was enkele we ken voor de verkiezingen in „De Economist" een merkwaardige be schouwing ten beste gegeven waarin min of meer werd gesuggereerd dat de Nederlandse Vakbeweging op weg was een soort „Labour-Movement" te worden. De schrijver zocht daarbij de wer kelijke oorzaak van de kabinetscrisis in het falen van het sociaal-econo misch beleid van de brede-basisrege- ring doordat zij in de begroting van 1959 geen antwoord gaf op de vraag of er ruimte is voor uitbreiding van de bestedingen en zo ja in welke rich ting die dan diende te gaan. Het NVV nam volgens dr. Van de Woestijne duidelijk stelling tegen de wijze waarop de regering advies vroeg aan de SER. De beide andere vakcentrales maakten direct daarna hün wensen voor 1959 bekend. Nadat zo, volgens de schrijver, de gehele vakbeweging stelling genomen had. kwam de P.v.d-A. met haar zeven eisen. Op 11 december viel de rege ring. Waarom? Omdat zij niet regeer de en op essentiële punten het initia tief uit handen gaf. Tibetanen breken met communistisch-1 !hina TTlE regering van Tibet heeft het land onafhankelijk verklaard en het verdrag met communistisch-China betreffende de Chinese soevereiniteit opgezegd, aldus de correspondent van de Londense „Times" in Kalimpong (India). Het besluit weid eenstemmig genomen, op grond van het feit dat rood-China zich bij herhaling zou hebben schuldig gemaakt aan schending van het verdrag. In oktober 1930 trokken Chinese Iroepen Tibet binnen. Op 23 mei 1951 werd een zeventien punten omvattend verdrag getekend waar bij de soevereiniteit van China werd vastgesteld. Omtrent de Dalai Lama is niets bekend. Men acht het niet on waarschijnlijk dat hij Lhasa heeft verlaten en zich bij de opstande lingen heeft gevoegd. Het fabrieksschip van de Ned. Maat schappij voor de Walvisvaart, de Wil lem Barendsz. is na een verblijf van bijna vier maanden in dc Zuidelijke IJszee in Kaapstad aangekomen. De Willem Barendsz is het vierde fabrieksschip. dat na het einde van het vangseizoen in de Zuidelijke IJszee Kaapstad aandoet. De Indonesische vice-premier Hardi heeft verklaard, dat de regering een onderzoek zal doen instellen naar de zaak-Schmidt, wiens levenslange ge vangenisstraf is omgezet in vijf jaar en onmiddellijke vrijlating. De vrijlating heeft in Indonesië veel verbazing gewekt. Vooral de linkse pers toont zich ontevreden. R. Van de Woestijne trekt uit de gehele gang van zaken enkele conclusies, dis we kort samenvatten. Allereerst zouden de belangrijkste besprekingen niet in de Tweede Ka mer worden gehouden, maar in de ge sloten kamers van de SER. De be langrijkste beslissingen zouden niet genomen worden door regering en parlement maar door het in de SER georganiseerde bedrijfsleven. De vakbeweging zou voorts in de plaats treden van politieke partijen. De tegenstellingen in het parlement tussen P.v.d.A. enerzijds en KVP en andere chr. partijen anderzijds heelt niet geleid tot een principiële tegen stelling tussen de vakcentrales. De laatste belde punten doen ver dér vermoeden dat er in ons tand zoal geen Labour-parly naar Engels mo del, dan toch wel «en soort labour- movemènt" aan het groeien is waar bij, de ontwikkeling zou wijzen op een ernstige verzwakking van ons parle mentaire stelsel en óp éen groet van wat men een „corporatiévè" of „or ganische democratiè" zou kunnen noemen. U ET lijkt gewénst bij dit betoog «n- li kele kritische kanttekeningen te maken. Er zij de aandacht op geves tigd dat van meerdere zijden, ook in de.Kanter, erop gewezen is dat de re gering er verstandig aan deed en democratisch handelde, door over be langrijke aangelegenheden op so ciaal-economisch terrein advies te vragen aan de SER. Bovendien was zij daar wettelijk toe verplicht. Wanneer het, zoals in dit geval, ging om maatregelen die te maken hebben met loon-, prijs- en subsidie politiek, zou het onjuist zijn, indien de regering zónden de SER te horen, haar beleid bepaalde. De belangrijkste besprekingen ko men trouwens pas nadat de SER ad vies hèeft uitgebracht. Het NW was dan ook het CNV heeft daar des tijds terecht op gewezen voorbarig toen het reeds direct zijn standpunt kenbaar maakte. WAT de opmerking betreft dat de vakbeweging in de plaats treedt der politieke partijen, zij vastgesteld dat de houding van het NW van gro te, wellicht doorslaggevende beteke nis is geweest voor het optreden van de P.v.d-A. en daarmee voor de kabi netscrisis. Deze crisis vond haar oorsprong niet inhet onbehagen van ons volk, zoals dr, v. d. Woestijne stelt (dat dan door de vakcentrales onder woor den zou zijn gebracht), maar in de poging van de P.v.d.A. haar wil op te léggen aan het kabinet. Vast staat ook dat het NVV zich meer en meer ver eenzelvigt met de P.v.d-A. HET CNV en de KAB hebben een volkomen andere rol gespeeld. Zij deelden zowel aan het brede-basis- als aan hetrompkabinet hun stand punt mee.' Zij hebben geen van beide, zoals het NW, zich solidair verklaard ®et de P.v.d-A. Toen het NVV in ver hand met de adviesaanvrage inzake de arbeidstijdverkorting door een ver klaring stemming wilde maken tegen het „rechtse" kabinet volgden onmid dellijk andersluidende verklaringen van CNV en KAB. Dr. Van de Woestijne moge mis schien niets merken van principiële tegenstellingen tussen de vakcentra les, het staat vast dat zij onmiddel lijk aan het licht treden zodra het NVV zich al te zeer in de politiek riengt, getuige o.a. de discussie rond- ora het advies met betrekking tot de ribeidstij dverkorting. Hiermede vervallen de conclusies riet betrekking tot de groei van een •oort labou -mo- ament. Het zou niei De informateur, prof. Beel, heeft vanmorgen op Kuis ten Bosch zijn eindrapport over de kabinetscrisis uitgebracht aan H.M. de Koningin, Volgens de correspondent van „The Times" werd het verdrag met China reeds een week geleden opgezegd. De onafhankelijkheidsverklaring zou z(Jn vergezeld met een verzoek aan China, de troepen terug te trekken. Het soe- vereinlteitsverdrag geeft China name lijk het recht militaire en administra tieve eenheden in Tibet te legeren. De correspondent meldt, dat de eer ste ernstige onrust in Tibet zich voor deed op 10 maart. Toen nodigde de Chinese commandant de Dalai Lama uit een militaire parade bij te wonen, zonder leden van zijn kabinet of zijn gevolg. Toen dit in Lhasa bekend werd verzamelden zich ongeveer 30.000 per sonen voor het Norbulinka paleis, de Dalai Lama verzoekend, niet te gaan. De Dalai Lama sloeg de uitnodiging af, doch in de straten van Lhasa bleef het onrustig. Op 12 maart verzochten 5000 Tibetaanse vrouwen de consuls vaa India, Nepal en Bhoetan, hen te vergezellen naar de Chinese autoritei ten, om een manifest te overhandigen. In dit manifest werd opzegging van het Chinees-Tfbetaanse verdrag geëist. De consuls weigerden echter en de demonstratie ging niet door. „Het ma nifest kreeg hierdoor geleidelijk de betekenis van een nationale onafhan kelijkheidsverklaring, en toen het ten slotte aan de Chinese autoriteiten werd overhandigd, was het getekend door vertegenwoordigers van de belangrijk ste kloosters, leden van de grote na tionale vergadering en ten slotte door het gehele kabinet", aldus The Times. Uit Kalimpong, een plaats in India, dicht bij de Tibetaanse grens, zuilen 150 Tibetanen naar New Dehli reizen, om de regering van India om steun te vragen voor de opstand tegen de communistische overheersing. De 150 afgezanten zijn vluchtelingen en ver tegenwoordigen bijna alle landstre ken van Tibet, de voornaamste kloos ters, de verzetsbeweging en verschil lende steden van Tibet, Zij zullen kort na elkaar naar New Dehli reizen. De Tibetaanse delegatie wil een toe- A1 I I „rsntie van ministers van Buitenlandse - V - O de,overeenstemming wordt bereikt. ("Van onze parlementaire redacteur) De fractieleiders van de drie rechtse partijen, de heren Romme, Bruins Slot en Tilanus, hebben gisteren op het departement van Onderwijs een on derhoud gehad met minister Cals over de mammoetwet. Zoals bekend bleek in het kader van het informatief onderzoek van profes sor Beel, dat er verschil van mening bestaat over deze wet tussen minister Cals en de twee protestantse partijen. Tijdens de besprekingen van giste ren, waaraan ook werd deelgenomen door pater Stokman (KVP) en mr. Hangelbroek, secretaris van de School raad, zijn de principiële meningsver schillen uit de weg geruimd. Zakelijk bestaan er nog wel enkele problemen, maar deze staan een goede samenwerking tussen de drie rechtse partijen geenszins in de weg. In enkele bladen werd gisteren ge suggereerd, dat er diepgaande ver schillen van mening bestaan in de Kamerfractie van de CHU. Deze zou den betrekking hebben op de positie van de liberalen. Van bevoegde zijde is ons echter medegedeeld, dat deze verschillen niet van dergelijke aard zijn, dat zij op nieuw vertraging in het formatieproces I Op Goede Vrijdag en Twee- I de Pnasdnv zal ..Trouw" I Paasdag zal „Trouw' niet verschijnen. j CNV en KAB daar zeer afkering van zijn, om over een Labour-party naar Engels model maar te zwijgen. Z< ï- der chr. politieke partijen zou nl. de toekomst voor deze vakcentrales er ihoeilijk zijn om a&it te tonen dat somber uitzien. zouden kunnen veroorzaken. Men is ei in de CH-kring van overtuigd, dat in 's lands belang een spoedige oplossing van de crisis noodzakelijk is. Duidelijk werd ons te verstaan ge geven, dat degenen in de CHU-fractie. die zich het felst keren tegen een al te vergaande samenwerking met de libe ralen, zeker niet zullen aansturen op een herstel van de brede basis. Liever nog gaat men met een geheel rechts kabinet in zee. Alle suggesties in andere richting zijn pertinent on juist en moeten worden toegeschreven aan hen, die ondanks alles een herstel van de samenwerking met de socialis ten wensen. Men kent het oude CHU-standpunt: waar enigszins mogelijk samenwer king. Wanneer en dat zal moeten blijken bij de eigenlijke formatie het in 's lands belang noodzakelijk is dat de CHU medewerking verleent aan een '.cabinet zonder socialisten, zal de CHU een dergelijke medewerking on getwijfeld willen verlenen. Professor Beel, die gisteren mr. Burger nog ontving om hem op de hoogte te brengen van het standpunt der andere fractievoorzitters, ging van daag naar de Koningin. Het zal van de Vorstin afhangen, wat er thans gaat gebeuren, en in welk tempo. Aangezien Hare Majesteit zelf voor standster is van 'n snelle oplossing van de crisis de benoeming van een formateur wiist daarop neemt men aan dat wellicht vandaag, maar in ieder geval toch voor de paasdagen een formateur zal worden benoemd. Alle namen, welke men hoort fluis teren, zijn volkomen voorbarig. De Koningin en niemand anders beslis" over de formatieopdracht. Tijdens de gesprekken, welke de afgelopen dager tussen de drie rechtse fractieleider zijn gevoerd, werden ook nog enkelr zakelijke meningsverschillen uit de w«g geruimd. ..Niemand zal het Westen kunnen dwingen op een topconferentie te ver schijnen", aldus heeft president Elsen hower gisteren op zijn wekelijkse pers conferentie met nadruk verklaard. „Een topconferentie is nodig om een geldige overeenkomst met de Russen te sluiten over de Duitse problemen, maar door bluf of chan tage zal men de geallieerden niet naar een topgesprek krijgen", zo verklaarde de president, te verstaan gevend dat zijn komst op een top bijeenkomst afhankelijk is van de voortgang op de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken. Eisenhower zei nog dat de Britse premier Macmilian nooit had gepro beerd hem tot het onvoorwaardelijk aanvaarden van een topconferentie te bewegen. MacmiUan heeft gistermiddag in het Britse Lagerhuis echter een verklaring afgelegd, die niet geheel met Eisen howers woorden schijnt overeen te stemmen, Macmilian liet namelijk dui delijk uitkomen dat er een topgesprek zal worden gehouden ongeacht het resultaat van de ministersconferentie. De Franse president de Gaulle heeft woensdagmiddag op een persconferen tie in Parijs te kennen gegeven dat hij persoonlijk een topconferentie za! bij wonen, vooropgesteld dat op de confe- Terwijl de man op het trottoir liep reed hem een personenauto voorbij een groene Chevrolet 1951 (ND 2775) die drie meter verder plotseling stopte. Er sprong 'n man uit. deze liep naar de bankloper toe en gaf hem een vuistslag In het gezicht, terwijl hij hem probeerde de aktentas iut de hand te rukken. Dit lukte niet. De bankloper schreeuwde om hulp. waarna de over valler in de auto sprong, die daarna snel wegreed. Voorbijgangers zagen kans het nummer te noteren en thans blijkt, dat de auto woensdagavond in ie Frans van Mierisstraat is gestolen. Oe bankloper. die hevig overstuur is en gevolge van de overval, is via het bureau Singel, naar zjjn huis gebracht, huis gebracht. Vandaag zullen de westelijke nota's over het topoverleg naar Moskou wor den gezonden. "Vooropgesteld wordt eên ministersconferentie op elf mei, met het vooruitzicht van een topconferen tie. De permanente raad van de Navo heeft gisteren de antwoorden goedge keurd. (Advertentie) (Van een onzer verslaegevers). DE Amerikaanse ambassadeur Philip Young heeft vanmorgen in het Tro peninstituut te Amsterdam de ter gelegen heid van de reis van de „Halve Maen" (350 jaar geleden) Ingerichte expositie „In het kielzog van Henri Hudson" geopend. De tentoonstelling geeft met kaarten, journaals, boeken en acten een, beeld van do lange zeereis en met foto's, maquette*» en modellen een indruk van de ontwikke ling van Amsterdam, New Vork en het transatlantische verkeer sedert 1609. Op de toto een bijzondere maquette van het vliegveld Idlewlld bij New Vork (af. koznstig van de Expo) die na afloop van de tot 25 april durende tentoonstelling vernietigd aal worden. SIROCCO N.V, ZUTPHEN TEL. 06750-4979 Een gerechtshof te Singapore heeft 21 Indonesische onderofficieren van de KPM een schadeloosstelling toegekend ten bedrage van drie maanden gage omdat hun werkgeefster hun dienst verband „op onrechtmatige .wijze heeft beëindigd". De Indonesiërs waren op hün schip, de „Ophir", gebleven, nadat de KPM hen op 16 juni 1958 had ontslagen om dat zij zich niet van Singapore naar Djakarta wilden laten overbrengen. Het gerechtshofachtte de Indone siërs gerechtigd geen gevolg te geven aan de opdracht van hun maatschappij tot terugkeer naar Djakarta, Het Belgische lid van de Europese commissie der Europese Economische Gemeenschap, oud-minister Jean Rey, zal het voorzitterschap op zich nemen van de bijzondere commissie der ge meenschap, die het vraagstuk van de samenwerking tussen de EEG en de buiten deze gemeenschap staande lan den nader zal bestuderen. ZOALS een vleermuis, aan het hout Gespijkerd van een boerendeur, In 't sterven iangzaam-aan vergrauwt En, dood, een vod wordt zonder kleur ZOALS in het bezaaide land Een dode kraai, die op de wind Zich wiegt aan een verrafeld band, In goorheid zijn vergaan begint ■yO is aan U de dood verricht Z— En reeds Uw lijf verstard tri vaal: Maar uw gelaat draagt nog het licht Als in een transparante graal 1 IN "t donker laaiend bloeit de brand, Die door de broze wanden slaat Want lichtende houdt God daar stand, Die eeuwig is en nooit vergaat I Dr. W. A. P. SMIT. Singapore en snijbloemen De Britse onder-secretaris voor Bui tenlandse Zaken, Robert Allan, heeft in het parlement verklaard, dat hij erop vertrouwd dat de Brits-Neder landse betrekkingen niet gehinderd zullen worden door recente „commer ciële"' besluiten tegen Nederlandse be langen: de beperking van de KLM- diensten op Singapore, de verhoging van de importrechten van snijbloemen en het handhaven van de quota van Nederlandse bloembollen. Allan zei, dat de besluiten „genomen werden op commerciële gronden" en dat de regering „erop vertrouwt, dat zij de zeer hartelijke betrekkingen tussen beide landen niet zullen bederven". Op uitnodiging van de Londense West minster-Abbey zal deze 'week het Amsterdams Collegium Music um o.l.v. Toon Vrankpn in de Engelse hoofdstad een concert geven; Gezon gen worden werken uit de oud-Ne derlandse muziek. Op deze Engelse tournee zullen o.a. ook concerten worden gegeven in de Zuidengélse badplaats Worthing:en voor de BBC. Een belangrijk deel van -het programma is gewijd aan de vocale kunst van de moderne Ne derlandse componisten. f Advertentie) Melk-kastjes in flats (Van een onzer verslaggevers) DE bewoners van de galerijwoningen in de Schiedamse wijk Nieuwland zullen voortaan niet meer naar beneden moeten komen op het ogen blik dat hun melkbezorger het flat gebouw „aandoet" en de bezorger zal niet genoodzaakt zün een aantal trappen te beklimmen om zijn klan ten van het nodige te voorzien. In de hal van de flatwoningen worden nl. een aantal bezorgkastjes aange bracht. waarin de huisvrouw een boodschappenlijstje legt en waarin de melkbezorger ziin prodisk ten legt. Op ieder gewenst moment van de dag kan dc huisvrouw naar beneden gaan om de melk op te halen. De kastjes z(jn 35 cm hoog, 50 cm breed en 25 cm d'ep. Driehonderd zullen er in de galerij-woningen in Nieuwland geplaatst worden. Schie dam beeft daarmee landelijke pri meur. Woensdagmiddag is dc sleutel van de eerste kast overgedragen aan de be woonster van een flat ?n de Troel- stralaau. Achter het deurtie van het kastje vond zij voor deze bijzondere gelegenheid geen melk, maar.. een doos bonbons. Met deze kastjes denkt de melkhandel een compensatie te bieden voor haar weigering om trappen te lopen in de hoogbouw. In mei vorig jaar ont stond daardoor een „melkoorlog", evenals later «n Zwolle en Vlissin- gen het geval was. Schiedamse melkhandel besloot voor haar rekening de bezorgkastjes te laten plaatsen: voor tedere wo ning «en kastje, waarvan de bewo- In ners een sleutel krijgen. De hoofd sleutel, die past op alle kastjes Is in het bezit van de melkhandelaar. Vlaardingen is al eerder met dit systeem geëxperimenteerd, maar daar werd men het ntet eens over de vraag wie de bouw van de kastjes zou financieren. Nu is er ook elders in het land be langstelling voor dit systeem zo ver namen w|j van de fabrikant. Onder handelingen worden momenteel ge voerd in Utrecht en Velzen. In de toestand van Jeff Hall, de voet baller van het Engelse elftal, die met, kinderverlamming in een ziekenhui» is opgenomen, is enige verbetering getreden. In het communiqué van het ziekenhuis, waarin deze mede deling werd gedaan, stond tevens, dat Hall zich niet meer in een ijzeren long bevindt, doch dat zijn adem haling nog wel kunstmatig wordt ge regeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1