Overwinnaar! Nieuwe record-reis in de winter Twaalf dagen onder ijskap Koopt op tijd uw zekerheid ormatie - opdracht aan prof. De Quay KUSTVAARDER KAPSEIST: MATROOS GEDOOD Wisselvallig paasweer Een lied om met 'asen te zingen 1 aastoerisme overtreft de verwachtingen Opstand in Tibet onderdrukt DRIE DODEN BIJ BOTSING HERENHUIZEN nr AMERIKAANSE atoom- duikboot Skate heef' een nieuwe record-reis ondei het noordpoolijs gemaakt, die heeft aangetoond dat atoomonderzee- ers in elk jaargetijde in het pool gebied kunnen opereren, aldus beeft de Amerikaanse marine be kendgemaakt. VroV Van den Brink weigerde Bi iverf in Harlingen: Nederlander vindt „zonneboten in EGYPTE Rijen Duitse auto's over de grens Reeds 30 doden op Madagascar door cycloon Linnaeushof gaat 8 april open r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK 1 ZATERDAG 28 MAART 1959 ZEVT1VTIE1V9E JAARGANG No. 4257 Directeur: H Uhi KU1G Mitniiiiiiniininniiiininiiiiidnntiiniiiiiiiimi]nniiiiiniitiii i IN AANBOUW ZUNDE Niet verbaasd Nu heeft de Heer gebroken des vijands overmacht en weer heeft Hij gesproken dat licht zij in de nacht. Met ongehoord geweld heeft Hij het woord gesteld dat wonder heeft gedaan: de dood is Hem onderdaan. De steen is weggenomen, dit graf werd ons een bron hier zal het leven stromen dat in de dood begon. Zijn Naam gaat uit en in, wij staan aan Gods begin, Hij gaf met groot gezag een nieuwe scheppingsdag. Met „vreugd" en vrees en beven vernamen wij het woord dat God ons heeft gegeven en zeggenhef haastig voort Zo reikhalst in Uw lied. Git weet: hier is Hij niet. Hij is ons voorgegaan en waarlijk oDgestaan! GUILLAUME v. d. GRAFT* Zeilmakerij M. F. DE VRIES LEMMER - Tel. 0 5146—264 DE mTVJIÏ¥BERG* Rotterdam: vviu« oe ivunsii-aul 2j - t'eiet. u.-ivoo *6 1.1 Poetbus ma Postgiro No. 4243ïa tU&clitendienst abonnementen o.i'J-1y 30 Zaterdag. 17—!8 uur. Teletoon 113700 Huigenspiein 1 Telefoon 183467 13 liinen Postbu» 109; Postgiro No 424867 Klachtendienst 18.3019.30 Tele! 363360 Spui weg 73a - Telel 4370 Lsnge Haven 73 Telel 67436 tbonnementsprU» 81 cent per weeg, t 2.65 per maana 1 J 90 pi 1 wartaal Losae nummer» M «ent. Veracbllnt dagcm» 1-Gravenn>re üvrdrecat. irbledara: (geldig tut vanavond) WlÜStnt.flU ObiiUoKi, Wisselend bewolkt met hier en daar een bal. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Iets lagere naiddag- temperaturen dan gisteren. Morgen: zon op: 6.24 maan op; 0.05 onder: 19.07 onder: 9.17 HMoMiHlHdHir l»t J A H I ri HKUINS SLXJT ZO juist brengt de post mij de nieuw verschenen Dogmatik IV/3 {le Half te! van Karl Barth. Een rij van tien kloeke deleri heeft een vaste plaats in mijn boekenkasi en naast deze broertjes en zusjes tal x,k de pasgeborene in het dogmatisch ge zin van Barth als nummer elf zijn plaats ontvangen. Wij hopen maar dat dit deel met de andere delen in deze boekenkast en tn andere boekenkasten! niet slechts als een teken van de veel omvattende dogmatische wijsheid van de grote Zwitserse theoloog zal fun geren! Bij het doorbladeren valt mijn aan dacht op het hoofdstuk ..Jesus ist Sie ger!" Toevallig of liever Dei Provi- dentia zat ik juist te mijmeren over de overwinningskracht van Jezus Christus voor het Paasartikel van Trouw.- ..Jesus ist Sieger!" is beter dan de term „De triumf der genade" (S198) io schrijft Barth. En mijn aandacht wordt gespannen omdat het u gaat over het bekende boekwerk van prof. Berkouwer. Met grote waardering schrijft Barth over de scherpzinnigheid en de evenwichti ge kritiek van onze landgenoot. Al leen de" titel van het boek „De triumf der genade" vindt Barth toch onaan vaardbaar, omdat deze titel de indruk zou kunnen wekken dat het gaat om de overwinning van «en prineipe. Het gaat echter niet om de overwinning van een principe, maar van de leven de persoon Jezus Christus, Niet de ge nade. maar de Drager van de genade is de Overwinnaar en het Licht! HOE dit alles nu zij laten wij in het midden. Het past mij niet nu reeds een uitspraak over deze kwes tie te doen. Prof, Berkouwer zal te zijner tijd zelf hierop wel reageren Waar het mij nu om te dc' is. dat Is de lezer door te geven dat wij met Pasen bepaald worden bij 'bet mach tig» geloofkfeit» dat de Opatandings vorst Jezus Christus de levende per soon is voor het gewone leven en voar de wereld en dat deze levende per soon de Overwinnaar i»! Wij hangen maar fiet een theorie van eert Paas- evapteti*aan, maar -wij: geloven en zingen, dat de 'Verre2ene hier en ru Overwinnaar is. Hierover zat ik te mijmeren en dit werd mij bij eet vluchtig doorzien van Barth'» nie iwe werk nog weer eens duidelijker voor gesteld, 'Jezus is Overwinnaar! Een woord van Joh. Chr. Blurahardt. De kernge dachte van' Pasen. Door de opstan ding beeft Jezus duidelijk, geopen baard dat Zijn Naam waar is.. Jezus 1» Jezus, d.wut. Hij, Die in de ruimte stelt. Dat geldt vdór ons leven per soonlijk,, dat geldt voor de wereld. Atoomonderzeeër kate ra k gaten in poolijs ij~J OOR ons persoonlijk. Ons leven V is omgeven door allerlei omhei ningen, die ons leven inperken en be nauwen.. De dood, de angst.voor de dood, "het leed. de tegenspoed, de te leurstelling, de ziekte, de zonde, de verleiding. Wij wanen ons vrij. In werkelijkheid zijn wij gebonden aan allerlei machten en krachten. Deze „vijanden" die ons leven benauwen kunnen teruggebracht worden tot de grote vijand: de duistere macht van zonde, dood en dub/el. „Gij rijt sla-: ven der zonde," zegt de Heiland Pasen verkondigt dat Jezur Chris tus' de gevangenis opent, de muren siecht, de banden verbreekt, de boeien kapot slaat, de benauwenis verdrijft, de angst opheft en zc de mens.plaatst in de ruimte, in de vrij beid van de kinderen Gods. Pasen- het feest der bevrijding! HET geldt ook voor de wereld. De demonen heersen, zo lijkt het. Ce machten der economie en teeh- niek heersen, zo lijkt het. De wereld politici in Rusland en Amerika heb ben het te zeggen, zo lijkt het. Ja. zo 'tikt het. zo o*ii"en en zien wii net. maar geven ons denken en zien de wa rs werkelijkheid weer? *<unnèn wij op ons denken en zien vertrouwen? De christen zegt neen. h geloof ziet door het zichtbare en bet tastbare heen naar de andere werkelijkheid van dt overwinnende Christus. Hij heeft de dood verslonden tot overwin- n*nE. Hij heeft de overheden en de Wachten aan de kaak gesteld' en over hen getriumfeerd; juicht Paulus En'"dit alles geldt niet alleen voor de tijd van Paulus. Het geldt even- to voor deze eeuw, de tijd v. Eisen hower en Chroestsje-v. Het geldt niet alleen voor de wereld van Paulus, het geldt evenzeer voor de werelden van "u, voor de wereld der politici, voor de wereld van humanisten en theolo- gen, ae wereld van kerkelijken en on- -srkelijken. de wi.e'd van kerkkoren en cabaretiers Of ze h t geloven of "ten, hel geluoi in de levende Over winnaar wordt met bepaald door het kleine aantal gelovigen noch door het "hassale aantal van hen, die aan dit löoof voorbijgaan. (Van een onzer verslaggevers! DE Rotterdamse Euromast heeft zijn hoogste punt (162.30 meter) bereikt. Met trompetgeschal en sirenegeloel Is donderdag aan de vele honderden belang stellenden, die aan de voet van «ie hoge betonnen schacht samengekomen waren, kenbaar gemaakt dat de laatste kruiwagen 6-t*m gestort was. Aan de bouw van dez mast, die een der attracties van de tn 1960 in Rotterdam te houden Internationale tulnbouwtentoon stelling zal ««orden, had het Prinses Beatrix Poltofonds een prijsvraag verbon- dén: men moest raden wanneer het hoog ste punt bereikt zou worden. Aan de spanning van deze prijsvraag kwam nu ook een eind; de eerste prijs, een auto, is gewonnen door de heer W. C. van Beek uit Botterdam; de tweede, een scooter, door de Schiedammer 3. 3. H. van Steen bergen. Aan boord van' bet motorschip „Erasmus", dat vlak b(j de mast aan de Parkkade ge meerd lag, heeft de «re-voorzitter- van het comité, dat de prijsvraag organiseerde, meegedeeld dat deze 67.000 heeft opge bracht Aan de bouw van de mast hebben gedurende 23H dag ongeveer 100 man In drie-ploegerdlenst gewerkt De „Euroma-t" krijgt in de kop een restau rant en een ultkijk-platform, dat plaats zal bieden aan 900 personen. De toren zal ln maart I960 geheel afgewerktmoeten zUn. (Advertentie) TE KO'OP: m geheel nieuw stadsgedeelte. ;.Ka- naleneiland". Najaar 1959 te aan vaarden. Praktische indeling. Luxe af werking. jfc Koopsommen vanaf 126.000 vrij op naam. Ruime hypotheek beschikbaar jk Nadere inlichtingen verstrekt het Makelaarskantoor K. A. v. Doorn Dr H Th. 's Jacoblaan 62. Utrecht Telef. 18116 b. g. g. 14558 Alten worden wij opgeroepen op nieuw te geloven ln de overwinnende kracht van Jezus Christus. Want het Evangelie is maar geen theorie of be schouwing, maar een kracht tot zalig heid, omdat Jezus Christus de leven de Overwinnaar is. nu en hier! Wie het zo ziet zegt: „Bij ons is hel met ons geloof en ons christen zijn maar „een beetje," maar de volheid ligt in Jezus Christus. En wie het Paasevangelie zo gelooft, beleeft en belijdt, zingt op het feest de liederen der bevrijding. Be Skate heeft op deze tocht op tien plaatsen .talen in het poolijs ge broken met zijn versterkte toren. De onderzeeër bleef twaalf dagen onder het ijs en legde In die tijd vijfduizend kilometer af. Dit was de eerste rel* van een atoomonderzeeër onder het poolijs in het winterhalfjaar. De Nautilus is des tijds in de zomer onder het lis doorge varen maar is er niet aan de opper vlakte gekomen. De Skate heeft ook in de zomer een reis gemaakt en is toen bovengekomen in open plekken in het Us. die daar in de zomermaanden wor den aangetroffen. De Skate bad voor zijn jongste reis de duikbootbasis New London in Con necticut op 4 maart verlaten. Op 14 maart, dook het schip onder de ijskap. Op 17 maart boorde het een. gat in het ijs, precies op de noordpool. Nadat aan boord een herdenking! dienst was gehouden werd op 17 maart op de noordpool de as ver spreid van de op 1 december over leden beroemde poolvorser Sir Hubert Wilkinson, overeenkomstig diens laatste wil. Sir Hubert heeft indertijd reizei naar de beide poolgebieden gemaakt Een poging van hem {28 jaar gele den) om met een duikboot „Nauti lus" onder de ijskap van de noordpool door*Ie" v'aren mislukte.. Commandant van de Skate was we derom Jamei: F. Calvert, die «sen be manning van 108,koppen leidde. Hij commandeerde ook de Skate op de eerste reis van deze onderzeeër on der bet noordpoolijs, de vorige zomer De' eerste nderzeeboot. die onder het noordpoolijs doorging was. vorig jaar augustus, de Nautilus. De Nautilus kwam onder de ijskap niet aan de op pervlakte. De Skate wordt te New London te rugverwacht op zes april. Het zal dan precies vijftig jaar geleden zijn dat admiraal Robert Peary de noordpool ontdekte. f Advertentie) Zon op Zon onder fdioMX/l groningen deaJerslijst op aanvraag (Van onze parlementaire redacteur) HARE Majesteit de Koningin beeft donderdagmiddag op paleis Soestdyk prof. dr. 3, R. M. van den Brink ontvangen. Prof. Van den Brink heeft bljjkens een mededeling, die na de ontvangst op het paleis door het kabinet van de Koningin werd verstrekt, ver zocht „wegens persoonlijke om standigheden niet in aanmerking te worden gebracht voor de op dracht tot een kabinetsformatie'*. Verwacht wordt nu. dat de vor stin de commissaris van de Ko ningin in Noord-Brabant, prof. dr. J. de Quay, ral verzoeken een kabinet samen te stellen. Pror. De Quay Is 57 Jaar, Evenals prof. Van den Brink behoort hij tot de K.V.P. Het bezoek van prof. Van den Brink aan Soestdijk kwam geenszins onver wachts. Donderdagmorgen had de vor stin een langdurige bespreking op bet Huis ten Bosch met de informateur prof. Beel, die zijn eindrapport kwam indienen. Prof. Beel^ wenste self niet in aanmerking te komen voor het for mateurschap. Hij .gaat. het liefst zo spoedig mogelijk terug naar de Raad van State. In Den Haag is men niet verbaasd over het verzoek van prof. Van oen Brink om niet met een formatie te worden belast. Het was bekend dat de oud-minister ar Economische Zaken zijn huidige functie van directeur van de Amsterdamse Bank verkiest boven het ministerschap. Wanneer prof. De Quay inderdaad door de vorstin zal worden aangezocht en hij de opdracht in beraad houdt, zal het eigenlijke formatiewerk zeker nog enige tijd vergen. Het zal van de Ko ningin afhangen met welke opdracht de komende formateur wordt belast. Men heeft hierover wel gissingen maar zekerheid bestaat pas ais de vorstin zich heeft uitgesproken. Het kustvaartuig ..Bierum" van dc rederij Datnhof in Delfzijl, dal voor reparatie bij '"e scheepswerf „Welge legen" in de Zuiderhavcn van Harlin gen ligt, is donderdagavond gekap seisd. De 25-jarige matroos Pieters Harmsma uit Opende (Gr.) is daarbij om het ieven gekomen. Hij behoorde tot een v'jftat mannen, dat nog getracht heeft <*e trossen van het schip te kappen en dat daartoe aan boord gegaan was. De vier ande ren hebben zich kunnen redden. Enige huidplaten van het schip wa ren voor de reparatie boven de wa terlijn verwijderd. Toen de bemanning 's avonds laat bij het schip kwam, lag PROF. DR. H. JONKER, dit geheel scheef getrokken aan de llr»t 400 tun nietende kustvaartuig „Bierum", zoals het thans In de Zuider havcn van Harlingen ligt. kabels door de abnormaal hoge wa terstand. Toen de vijl mannen zich aan boord begaven maakte het schip water door ds opening aan de zijkan! en kapseisde, fier mannen wisten zich door een sprong vanaf het gang boord op de wal in veiligheid te brengen. Harmsma, die thuis hoorde op het kustvaartuig „Jantje Eppina" uit Delfzijl, is vermoedelijk beklemd ge raakt tussen het gangboord en schui vende luiken en verdween met het schip onder water. Het slachtoffer was ongehuwd. Uit het feit. dat prof. Van den Brink reeas enkele uren na professo Beel werd ontvangen leidt men af dat de informateur zijn werk afdoende beeft verricht. Gisteren heeft de vorstin geen be zoekers in verband .met de kabinets formatie dfitvangen. '1 *f (Van onze weerkundige medewerker) HET weer tijdens de paasdagen blijft onbestendig met gematigde tem peraturen. enkele overtrekkende re genzones en periode® met weinig be wolking. Over het algemeen zal het overdag in het binnenland iets zach ter zijn dan in de kuststreken. Gisteravond trok een koufront Ne derland voorbij, hetgeen met éér; tot drie millimeter regen gepaard ging. Daarna stroomde enigszins on stabiele lucht van oceanische oor sprong it land binnen. Boven de Atlantische Oceaan is vooral in de hogere luchtlagen een zeer krachtige westelijke stroming aanwezig. Deze gaat gepaard met 'n actieve depressie, die snel in de richting van Schotland trekt. De eerste paasdag zal de zuidwes telijke winti dan ook flink gaan aan wakkeren. Tevens neemt in de loop van de dag de kans op enige regen toe. Het ziet er naai uit, dat het weer ook op de tweede paasdag wis selend zal zijn met vrij veel wind. Op dc melodie van 3. S. Bach, beken* van Paul Gerh&rdfs Ued „Chtlstue beeft overwonnen". (Van Woensel Koe» fi No. 80). Olt nieuwe lied zal op Paasmorien tn een samenkomst in bet Concertgebouw te Amsterdam worden gezonken. Een Nederlandse oudheidkundige, dr. Albert K la sens, beeft twee zonne- botcn. ontdekt te Abou Rawash. on geveer 16 kt;: ten noorden van de 6izeb"Wramiden in Egypte Dit méldde het Egyptische blad. El Ahram 'vrijdag,.. (Van een onzer verslaggevers) HOEWEL het weer in het westen des land noz te ..winters" was om als trekpleister te dienen .voor een groot scheeps bezoek aan Nederland, zijn gisteren toch tienduizenden Duitse toeristen over de grens gekomen. De stroom richtte zich voornamelijk op Amsterdam, waar de VVV de handen vol werk kreeg, Om kwart over vijf waren de 8000 hotel- en pensionbed den volgeboekt en begon men met het „Inschakelen" van de 5000 particuliere bedden. Vanmorgen ontketende zich aan on ze grens met West-Duitslanö een stormloop van Duitse automobilisten, die de ANVV te Den Haag ver wachting deed uitspreken, dat het paastoerisme aanzienlijk groter zal blijken dan men op grond van het koude weer. de nog niet in bloei ge komen bloembollen en de vroege paas dagen durfde vermoeden. Daar verreweg het grootste deel van de stroom vreemdelingen zich in de richting van de hoofdstad bleef bewe gen, verwachtte men bij de Amster damse VVV omstreeks het middaguur, dat de VVV te Alkmaar ingeschakeld zou moeten worden om alle gasten aan logeergelegenheid te kunnen helpen. Ook in Alkmaar stond daarom de WV-schare gereed om de vreemde lingen op te vangen. Haarlem, het centrum van de bol lenstreek. had de handen reeds vol aan de aigen gasten en gisterer, zijn dan ook grote aantallen vreemdelin gen in de Spaarnestad en in de kust- Eer: cycloon, die donderdag het eiland Madagascar heeft geteisterd, heeft zeker dertig personen het leven gekost. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. De cycloon heeft grote overstromin gen ten gevolge gehad. Door aanhou dende regens verslechtert de toestand nog steeds. In het kustgebied van Tamatave zijn de dijken van het kanaal dat Tamatave van drinkwater voorziet, doorgebroken Men heeft de bevolking gewaarschuwd het water voor gebruik te koken om voorkomen. plaatsen tussen Velsen en Noordwijk ondergebracht. De buitenlandse gasten zijn voor 80 uit Duitsland afkomstig Belgen kwamen vrijwel, Fransen slechts in kleine aantallen. Ongeveer 18 van het totale aantal in Amsterdam bin nenkomende toeristen kwam uit Enge land, méér dus dan in vorige jaren. Het aantal militairen van het Ameri kaanse bezettingsleger in West-Duits- land. dat de paasdagen dn Amsterdam wil gaan doorbrengen, bleek aanzien lijk groter dan men durfde hopen. Het vreemdelingenbezoek aan Den Haag was tot vanmiddag niet opmer kelijk groot. In Rotterdam waren de buitenlandse bezoekers zelfs zeer schaars. Woensdagmiddag, 8 april..om half- drie, zal de Turkse ambassadeur in Nederland, de heer S. F. Arbel, de offi ciële opening van de Linnaeushof te Bennebroek verrichten. (Advertentie) DE WOESTE HOEVE HUIS I OOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN TEL. 6 67 66586 (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn Arnhem. Specifiek wild restaurant te middfen via Veluwse Jachtterreinen. De opstand in Tibet fe. enderdrukt. De Chinese communisten bonder nieuw alle strategische punten ia ïsei land bezet. In Ie hoofdstad i i. een aitgaansrerbod- Ingesteld.' Een mi litaire commissie bestuurt de itad thans. Volgens de laatste in Kalimpóng (India) ontvangen oetrouwbare be richten is de Dalai Lama, vergezeld van een twintigtal hoge functionaris sen, één dag vóór het uitbreken van de gevechten ia Lhasa gevlucht Men neemt aan dat het gezelschap» dat in het donker en vermomd over de met sneeuw bedekte bergpassen is ge trokken, zich thans onder de Kham- ba's ten zuiden van de Brahmapootra bevindt. Drie Tibetanen, onder wie naar ver luidt een voormalige premier, rijn in de Indiase hoofdstad New Delhi aan gekomen om tussenkomst vsn India in de huidige crisis te verzoeken. Zij vormen de voorhoede van een groep van 125 Tibetanen. De Amerikaanse autoriteiten te Miami hebben oad-president Perez Ji menez van Venezuela, zijn echtgenote en vier kinderen bevel gegeven do Verenigde Staten voor 15 aprij te ver laten. Advertentie) Speciaal adres voor le klas rr?dsinjütui*e* Dektenten Zeilkleden enz. Vertegenwoordiger voor Amsterdam en omstreken: L. Lemstra. Da Costakade 31 Hl» Amsterdam-W., Tel. 125874. Advertentie HOTEL-RESTAURANT 200 mtr. van zee F. DE GROOT Tel. 02517—223. WIJK' AAN ZEE. Op dc grote weg UtrechtDen Bosch zün op Goede Vrijdag drie jonge men sen op slag gedood bü een auto-onge luk. Chauffeur P. Mosselveld, 30 jaar, uit Waalwijk reed met een auto van de N.V. Lips stuwschroevenfabriek uit Drunen met een vracht ijzeren staaf jes en stuwschroeven in de richting Amsterdam. Ter hoogte van het dorp Zij der veld (Everdingen) naderde uit de richting Amsterdam een grotellruck met oplegger welke geladen \vrmet hout. VI» Plotseling vlogen de beide auto's te- Een overzicht van de enorme ravage. Met kraanwagens werden de wrakken. Hit elkanr getrokkèn. gen elkaar op, waarschijnlijk doordat van de wagen uit Drunen een band sprong. Chauffeur Mosselveld werd gedood. De chauffeur van de truck met trai ler, de 25-jarigo J. G. Yzerman uit Moerkapelle, en de met hem meerij dende 12-jarige Arie Grotebroer, even eens uit Moerkapelle, werden met ca bine en al weggeslingerd. Ook rij wer den gedood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1