SYMPATHIE VOOR TIBET Grootscheepse op Dalai Lama Formateur vandaag aan het werk Nog overleg met fractieleiders? Nationaal ver jaar s voor m Noodweer eiste op Madagascar Koopt op tijd uw zekerheid Paasdrukte op de Keukenhof Beschuldiging aan adres van India André Siegfried overleden NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Prof. dr.De Quay kreeg opdracht INZAMELING IN GEHELE KONINKRIJK Duitse toerist bij Doom omgekomen Acht auto's botsten bij Zaltbommel Ter gelegenheid van 50ste geboortedag; NED. PROTEST IN LONDEN Premier van Oebangi Sjari verongelukt Meisje vier maanden na drinken van vergif overleden Verloofd paar in verkeer gedood r r Anti-duikbootcentrum van NAVO in Italië 120 levens MEER BEWOLKING DINSDAG 31 MAART 1959 Directeur: H. DB RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No.4258 bewolkt V Hoofdredacteur: L)t. J A. H J. S. BRUINS SLUT Hoewel de toeristenstroom dit jaar ook op andere delen van het land gericht was, trok toch de bollenstreek tussen Haarlem en Leiden talloze bezoekers. Op de Keukenhof, seclert tien jaar het centrum van deze streek, werden duizenden bezoekers genoteerd. Voor Paastoerisme zie pag. 3 DE kritiek op communistlsch-China wegens het optreden tegen de Tibetaanse opstandelingen neemt in Azië, ook in de neutrale landen, toe. In tal van landen zijn anti-communistische demonstra ties gehouden. Volgens berichten uit Taipeh, de hoofdstad van For mosa, zijn per vliegtuig wapens uit nationalistisch-China naar Tibet onderweg. Natïonalistisch-Chna zou de hoop koesteren van Tibet een basis te maken voor herovering van China. Inmiddels stellen de communistisch-Chinese bezetters in Tibet alles in het werk om de ontvluchte Dalai Lama in handen te krijgen. Volgens de laatste berichten bevindt de Dalai Lama zich dicht bij de Indiase grens en wordt hij achtervolgd door Chinese jachtvliegtui gen, die laag over alle eventuele ontsnappingswegen van het door de opstandelingen beheerste zuidoostelijke deel van Tibet vliegen. Volgens een bericht van de correspondent van het Britse blad Daily Telegraph in Kalimpong (India) hebben de communisten parachu tisten neergelaten ten zuiden van de rivier de Brahmapoetra om te verhinderen, dat de Dalai Lama naar India ontkomt. Hongarije (Van onze parlementaire redacteur) KONINGIN JULIANA heeft zaterdagmorgen op paleis Soestdijk prof. dr. J. E. de Quay, commissaris der Koningin in Noord- Brabant belast met de vorming van een kabinet, dat zal kunnen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal, Prof, De Quay, die de vorstin verzocht de opdracht in beraad te mogen houden, heeft gedurende de paasdagen de uitgebreide rap porten bestudeerd, welke de informateur en het demissionaire ka binet ten behoeve van de formateur gereed hadden gemaakt. Deze rapporten behelzen niet alleen de analyse van de politieke situatie, welke prof. Beel bij zijn informatie heeft kunnen maken, maar. ook de tientallen problemen, waarvoor een toekomstige regering zal worden geplaatst. O O (Van een onzer verslaggevers) VOOR Nederland, de West en Nieuw-Guinea is een comité gevormd, dat vrijwel alle groepe ringen vertegenwoordigt et zich ten doel stelt koningin Juliana ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag, op 30 april a.s., een nationaal geschenk aan te bieden. De bedoeling is de Landsvrou we tijdens de feestelijke viering op Soestdijk een geschenk van het gehele Nederlandse volk als mede van de bevolking van de Overzeese Rijksdelen en van Ne derlanders in den vreemde woon achtig aan 4te bieden. De Koningin zal dit geschenk dat de vorm van een bedrag aan geld zal hebben naar haar inzicht bestemmen voor een algemeen charitatief doel. Daarnaast stelt het comité zich voor een deel van het bedrag te mogen aanwenden voor een per soonlijk geschenk, Storting VVD stelt eisen RKHtdm: witte de Witbatraat 33 - -met. 11970c 1 s Poetbuo llia Pditgiro No. «45». Klachtendienst abonnementen: iaJc-iejo uui Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 119700, Huygen* plein Telefoon 183467 (3 Ufnen). Postbus 1001 Poetfiro No. ««67 Klachtendienst: 1B30-19.30. Telef. s«»«b. Spul weg 132 - Telef. 4S70. hangt Buren 7» - Telef. 67486. \bonnemeoieprlie 81 cent per Mek, 12,63 per masnd. 7,90 per ewarteel. Lowe mmmwi M rent. Verschijnt dageiil*:! •i^nTeiiliifil Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot morgenavond) Toenemende bewolking met later hier en daar enige motregen. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: zon op: 6.18 Maan op: 2£5 onder: 19.12 onder: 12.1i Toenemende kritiek op Peking in De Amerikaanse marine zal in sa menwerking met acht landen die tot de Noordatlantische Verdragsorganisa tie behoren In mei van dit jaar in de Italiaanse havenstad La Spezia een anti-duikbootcentrum .openen. Het centrum zal worden bemand door militair en burgerpersoneel van alle grote zeevarende mogendheden die tot de NAVO behoren. De super visie berust bij het Atlantische opper bevel van de NAVO dat in Norfolk, in de Amerikaanse staat Virginia, zijn hoofdkwartier heeft. (Advertentie) Zon onder Welingelichte kringen te Kalimpong hechten weinig waarde aan de be richten volgen# welke de Dalai Lama door een val soa zijn gewond. Volgens hen Is hij een uitstekend ruiter, zo dat het zeer onwaarschijnlijk sou rijn dat hij van rila paard to gevallen zoals de berichten melden. De Chinese communisten hebben in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa een mi litaire regering gevormd. Voorts is er een „voorbereidende commissie" be noemd die zich zal bezighouden met de bestuurszaken. Aan het hoofd van de commissie staat de 21-j. Pants jen Lama, de wereldlijke heerser van Ti bet, die communlstiach-geztad i«. Een afvaardiging van ISO Tibetanen vluchtelingen eaïandëlaren die reeds enige tyd in India wonen) heeft pre mier Nehroe van India verzocht bij de Chinezen te bemiddelen voor een staking van de vijandelijkheden in Ti bet op basis van autonomie voor dat gebied. Nehroe zou geantwoord heb ben weinig te kunnen doen al hadden de Tibetanen. „alle sympathie" van India. In het parlement van India hebben ettelijke afgevaardigden scherpe aanvallen gedaan op Peking. Pre mier Nehroe liet op zijn beurt door schemeren dat hij sceptisch stond tegenover een door communistlsch- China uitgegeven communiqué over de opstand in Tibet, waarin werd André Siegfried, de beroemde Franse historicus en lid van de Aca démie Frangaise, is zondag in de ouderdom van 83 jaar overleden. Siegfried, een zeer bekend schrijver en essayist, verwierf de meeste be kendheid door zijn studies over de Ver. Staten, Canada en Latuns Ameri ka. Zijn vele boeken over die gebieden worden in de Frans-talige wereld als standaardwerken beschouwd, De laatste jaren behoorde Siegfried tot de redactiestaf van het Parijse dag blad Le Figaro. Hij schreef ook voor een aantal Franse periodieken. Sedert 3958 was hij lid van het permanente hof van arbitrage in Den Haag. Siegfried werd op 21 april 1875 uit protestantse ouders in de havenstad Le Havre geboren. Zijn vader was ioen 'burgemeester van Le Havre. gezegd dat de Dalai Lama door Tibe taanse rebellen was „ontvoerd' Over het toelaten van Tibetaanse vluchtelingen wilde hij zich nog niet uitlaten. In commentaar op een Chinese ver klaring dat het bespreken van de ge beurtenissen in Tibet in het Indiase parlement „onbeleefd" zou zijn, ver klaarde de premier: „Het moet duide lijk worden gemaakt. riat dit par'e- roent zicb door geen enkel binnenlands of buitenlands gezag laat beperken in zijn recht van spreken, hoewel men van dit recht met wijsheid gebruik moet maken," in tal van plaatsen in India zijn de afgelopen dagen demonstraties gehou den tegen de communisten. In de dag bladen wordt scherpe kritiek geleverd op Peking. De regering van de federatie van Malakka heeft de Chinese „meedogen loosheid" in Tibet 1 veroordeeld. De minister van Buitenlandse Zaken ver klaarde dat de toestand daar veel op die in Hongarije lijkt. Het in Djakarta verschijnende onaf hankelijke blad „Times of Indonesia" schrijft dat het optreden van de Chi nese communisten in Tibet „levendige bezorgdheid en onrust heeft verwekt in vele Aziatische landen". „En er moge dan (in de neutra'e landen) een discreet stilzwijgen in acht worden genomen, het onuitgesprokene zal uiterst schadelijk zijn voor voor zitter Mao en zijn regering," aldus het blad. (Van onze correspondent) Een Duitse iongen uit Essen »s zon dagmorgen omstreeks halbes op de rijksstraatweg te Doorn, ter hoogte van tel revalidatiecentrum „Aardenburg om het leven gekomen. De jongen reed samen met een wiend op een bromfiets, toen net voorwiel een paaltje raakte. Beide ;l°ngens werden tegen de g nd ge lagerd. De bestuurder maakte daar bij een ongelukkige val en kwam met lijn hoofd tegen een boom. De klap *'83 zo hevig, dat hij vrijwel onmid dellijk overleed. 2(jn medereiziger liep eveneens verwondingen op en moest naar het «ekenhuis te Utrecht worden ge wacht, Het ongeval is vermoedelijk te wijten aan oververmoeidheid van de guurder, die bovendien geen ge bruik maakte van bet rijwielpad. (Van een onzer verslaggevers) Op de morgen van tweede paasdag ia de auto van prof. Beel op de hoek van j« Van Aersenlaan en de Statensingel m «otterdam In botsing gekomen met «o Personenauto, die plotseling afsloeg "bur de Statensingel. Oe wagen van prof. Beel liep schade «P aan het rechterspatbord. Van de ®«<!ere auto werden het linkerspatbord «et linkerportier ingdeukt. Een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken beeft de beweringen van prins Feter van Griekenland tegengesproken, die In een Interview met het Atheense blad Kathimerln! getuigd had zelf te hebben gezien hoe India in 1950 de Chinezen met militaire bevoorrading bij de bezetting van Tibet, hielp. Prins Peter heeft zeven jaar in Tibet door gebracht. Acht personenauto's waren gister- avond betrokken bij een kettingbotsing Tc wen sn raak °P de rijksweg Utrecht—'s-Hertogen- "1 bosch, aan de voet van de Waalbrug. waar de dubbelbaansweg overgaat m Aaw nqwhd DOOfdst'll pwTSOr nenauto plotseling sterk afremde, scho ven de wagens met flinke snelheid op elkaar. Hoewel alle auto's zodanig be schadigd werden dat ze alle acht moes ten worden weggesleept, werden slechts enkele personen licht gewond. Zij werden in het ziekenhuis te Zalt bommel behandeld. Een delegatie van 150 Tibetanen is in New Delhi aangekomen, om aan pre mier Nehroe van India hulp te vragen voor hun vechtende landgenoten in Tibet. De Tibetanen, die in de nationale dracht (hoge leren laarzen en lange zwarte mantelsgekleed waren, hadden hiervoor een lange reis vanaf de grensplaatsen Kalimpong, Dar-jeeling en Shiligoeri gemaakt. Deze foto toont de aankomst van enkele leden van de delegatie op het station van New Delhi. Het „Comité Verjaarsgeschenk H.M. de Koningin" staat onder voorzitter schap van jhr. mr. C. 3. A. de Ranitz, burgemeester, van Utrecht, De heer A. A. van Sandick, president van de Ne derlandse Handelsmlj. te Amsterdam fungeert als penningmeester. •Het comité stelt alle Nederlanders en Nederlandse organisaties, vereni gingen, instellingen en bedrijven in de gelegenheid om aan dit gescheld: bij te dragen. Deelneming aan deze gezamenlijke actie is mogelijk tot 25 april as. door storting van bijdragen, hetzij bü de Postcheque- en Girodienst op nummer 640.090 Amsterdam, hetzij bij de Ne- derlandsche Ilandelsmü. N.V. te Am sterdam, beide ten gunste van de re kening „Verjaarsgeschenk H. M. de Ko ningin". Bovendien kunnen bijdragen plaat selijk worden gestort ten bate van een dezer beide rekeningen bij alle bank kantoren in het gehele land. Dit geldt niet alleen voor de kantoren der han delsbanken en boerenleenbanken, maar ook voor de spaarbanken. De burge meesters zullen plaatselijk wellicht neg na'dere aanwijzingen geven. „Ieder dubbeltje, ieder kwartje, iedere gulden is welkom. Alom zal de behoefte des harten de enige drijfveer moeten zijn om mede te werken", aldus verklaarde jhr. mr. De Ranitz van morgen op een in Amsterdam gehou den persconferentie. Het comité doet een dringend beroep op verenigingen, bonden en bedrijven i om in eigen kring en op korte ter mijntot een inzameling te geraken. De gemeenten zullen geheel vrij zijn Zie verder pap. 3 4e kol.) Meer dan 120 personen zijn op het eiland Madagascar omgekomen ten ge volge van vijf opeenvolgende orkanen en overstromingen na voortdurende re genval. In de hoofdstad Tanarive en omlig gende steden zijn naar schatting 50.000 personen dakloos geworden. Meer dan de helft van de hoofdstad staat blank. De verbindingen met andere delen van het eiland zijn verbroken. Gehele dorpen en plantages zijn weggevaagd; de schade bedraagt tien tallen miljoenen guldens. De regering heeft levensmiddelen en benzine gerantsoeneerd. De Nederlandse regering heeft bil de Engelse regering en bij de GATT (de algemene overeenkomst handel en tarieven) protesten aangetekend tegen de jongste Engelse invoerbelemmerin- gen voor anjers en rzen door verho ging van het tarïe" met 50 procent. Prof. De Quay, die meent ongeveer 14 dagen nodig te hebben, zon vandaag bet eigenlijke formatiewerk beginnen met het opstellen van een regerings program. De formule, waarin de op dracht aan de formateur werd ver strekt, Is gelijk aan die, waarin prof. Beel met een Informatieve taak werd belast. Men neemt in Den Haag dan ook aan, dat prof. De. Quay, die even als prof. Beel lid is van de KVP, dür zal beginnen, waar prof. Beel is op gehouden. Aangenomen moet worden, dat de informateur in zijn rapport aan de Vorstin tot de conclusie is gekomen, dat herstel van de brede basis uit gesloten moet worden geacht en dat de enige mogelijkheid- voor Jbet be- eindigen van de kabinetscrisis ge zocht moet worden in de vorming van een program-kabinet. Het regeringsprogram, dat de for mateur zal opstellen, wordt misschien aan de voorzitters van de vijf grote kamerfracties gezonden ter oriëntatie. Het is zelfs niet uitgesloten, dat de formateur met enigen van hen nog een bespreking wenst te voeren over de aan te zoeken personen. De verschillen tussen de PvdA en de andere vier partijen zijn te groot om te verwachten, dat prof. De Quay erin zal slagen de socialisten voor zijn program te winnen. Daarom ligt het voor de hand, dat de formateur zich voor ministersposten zal wenden tot de oersonen, die behoren tot de KVP, de WD. de AHP en de CHÜ. Of prof. De Quay er inderdaad in zal slagen een kabinet te vormen uit personen, welke behoren tot een van de vier bovengenoemde partijen, zal voor een groot deel afhangen van de liberalen. Hoewel zij aanvankelijk op het standpunt stonden dat zij ook van een kabinet zonder de socialisten ge heel los wensten te staan, kon men vrijdag en zaterdag in de liberale bla den lezen, dat er eisen zullen worden gesteld. Wanneer deze eisen te hoog zullen liggen in de ogen van de forma teur, is de vorming van een program kabinet, bestaande uit personen van de drie christelijke partijen, geenszins uitgesloten. Zelfs acht men het in Den Haag niet onmogelijk dat er uiteindelijk een min derheidsregering van katholieken en anti-revolutionairen uit de bus zal komen. Maar zover zijn wij beslist nog niet. De formateur is pas vandaag met het eigenlijke formatiewerk begonnen. De premier van Oebangi Sjari ia Frans Equatoriaal Afrika, Barthelemy Boganda, te bij een vliegtuigongeluk In Centraal-Afrika om het leven ge komen. Boganda bevond rich in een vliegtuig dat ongeveer honderd kilo meter ten westen van Bangi tegen een heuvel vloog. Er waren in totaal negen inzittenden, die allen omgeko men' rijn. Oebangi 'Sja ri maakt deel uit van de Franse Unie. De 48-j. Bo ganda was een felle-voorvecb- ter van ees verenigd - La tijns Afrika, Deze staten bond moest dan- omvatten ge heel Fr. Equa toriaal Afrika, het Portugese Angola en de len van de Belgische Kongo. Boganda had een opleiding als priester genoten. Hij werd later af gevaardigde voor zijn land in Parijs en ontpopte zich al spoedig tot een slim politicus. r BOGANDA Prinses Gracia van Monaco zal van daag in de Zwitserse stad Lausanne een blindedarmoperatie ondergaan. Ba 6e scheepswerf Verolme werd zaterdagochtend het bijna 36.060 ton metende tankschip „Naess Tem" te water gelaten. Om te voorkomen dat het schip zich In de tegenover liggende oever zou boren, waren remkleppen aangebracht, die zoals men kan zien, hun dienst hebben gedaan. y&m-: (Van onze correspondent) Bijna vier maanden nadat xg bij vergissing in plaats van een hoest- dratikje een slok gevaarlijk vergif had genomen, is de zevenjarige Jeannettc Epping uit Useistein zondagmorgen in een Utrechts ziekenhuis overleden. Aanvankelijk leek het goed te gaan met het meisje. Nadat zij in het Sint- Josephziekenhuls te IJselstein was behandeld, kon zij na enige tijd haar huis terugkeren, maar dat was niet voor lang. Later is zü in het zieken huis te Utrecht nog verscheidene ma len geopereerd, maar zonder resultaat. E Maandagavond omstreeks negen uur werden op de weg Maaseik-Boosteren de 25-jarige mej. Unsters en hasr ver- loofde, de 30-jarige heer Jansen uit Born (Limb.) door een auto uit Sittard gegrepen. Beiden werden op slag ge dood. Enkele tientallen meters verder op de duistere en verlaten weg kwam de chauffeur van deze auto. een zekere De G in botsing met een Belgische wagen. Een halve kilometer verder meldde hij het ongeluk in een café aan de politie. Later werd hij in arrest ge steld. Gedurende de paasdagen au het weer onvast. Er kwamen in de luchtarukverde- Hng belangrijke veranderingen voor. Do depressie die de tweede paasdag regen en buien veroorzaakte 'bewoog zich van het zeegebied ten westen vaas Schotland «ver Engeland naar Noord-Frankrijk en vuldo geheel op. Tegelijkertijd trok een andere, ss»j»I in activiteit toenemende depressie naar Usiand, waar de luehtdrnk in het centnun intussen tot beneden 9S0 mb daalde. 'De depressie koerst verder in aoordelilke rich ting, het warmtefront van de depressie be reikte dinsdagmorgen de Ierse Zee en ver plaatst zich in een langzaam tempo naar de Koordzee. Als gevolg hiervan zal de komende 36 uur de bewolking toenemen en draalt de wind naar richtingen tussen zuid en zuid west. Enige regen van betekenla U echter niet waarschijnlijk. De temperaturen hand haven zich overdag op ongeveer hetzelfde niveau. Vannacht echter zal het minder koud zijn dan de afgelopen nacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1