ualisme Prijzen voor radio en T.V. sterk verlaagd ibetanen krijgen geen hulp van ehroe BELANGRIJK BLAUPUNKTS Prinses zal koninklik welkom krijgen Hollanders als reddefs op Moorse kust Lowietj e op schouders Vochtige lucht Prof. De Quay oriënteert zich nader Alle kloosters omsingeld 25% NAAR BENEDEN Formateur kreeg hulp - voor heitjes Soc. verklaring over kabinetsformatie CNV-cleputatie in SER gewijzigd BOA! wordt in het nauw gedreven DELEGATIE IN NEW DELHI Franse Soedan autonoom Bij Hudson-herdenkmg Bij mevrouw Roosevelt BOAC begon dienst om de wereld per straalvliegtuig WOENSDAG 1 APRIL 1959 r Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No.4259 r Hooiriredacteur: Dr. J. A. H. JU S. BKUiNS SLOT wwtrt««: witte at wittifrx»»t 23 - hm. 113700 ie 11 Postmis 1113 Postgiro No. 421510. K »cfetendlcnst abonnementen: 18.30-18.30 uui Saterdag» 1718 uur. Telefoon 115700 •a-Orarenhtgei HuygenapJeln 1 - Telefoon 183467 (S lijnen) Postbus 1091 Poatglro No. «MMi. KUchlendlenat: 1830—-19 30 Telef.362569 DgdtctUs Spul weg 13a Telef. 4570. Schiedam: Lange Haven 73 - Telef. 87484. bonwanenteprtfa 81 cent per week. 2,85 per maand, 7,80 per «wartaal. Loam nnmmefi W eent. Verschijnt dageltjicê IN Het Rotterdamsch Parool, dat bijna nog feller dan Het Vrije Volk regelmatig kritiek oefent op de A.R. Partij, werd dezer dagen opge merkt, dat het vooral de voorzitter van de a.r. Tweede-Kamerfractie is geweest, die op de „dualiteit" in het Nederlandse parlementaire bestel de nadruk heeft gelegd. Het blad schrijft dan om.: .Nietwaar, de regering moet haar opvattingen niet met rlle geweld wil len doorzetten; zij dient zich bewust te zijn, dat de Kamer ook haar bij drage heeft te leveren en dat de wet ten moeten getuigen van het bestaan van een balans van krachten. Wij hebben deze opvatting in haar conse quenties meer dan eens bestreden en in oorsprong als weinig anti-revolu tionair aangemerkt Intussen ls er al le reden om te verwachten, dat ze van a.r. zijde met nog meer kracht zal worden verkondigd dan tevoren Dit hangt samen met het verlies aan zelfvertrouwen door de aanhoudende verkiezingsnederlagen. In de vertwij felde strijd om het bestaan wil men de voordelen genieten van het tegelij kertijd regeren en oppositie voeren HET ls een wel wat wonderlijke re denering van een redactie, die meent te kunnen aangeven, wat wel en wat niet als ar. aangemerkt Kan worden, terwijl zij blijkbaar van a r lectuur maar heel weinig kennis heeft genomen. De afwijzing van het monisme en de verdediging van het dualisme da teren waarlijk niet van de laatste tijd. Op 11 september 1946, dus ruim een jaar n» de bevrijding, heeft prof. nu. A, Anema op een partij-conferentie een rede gehouden. In die rede merk te de hoogleraar o.m. het volgende op: „Vanzelfsprekend behoort in deze opsomming ook te worden genoemd de handhaving van het dualistisch ka rakter van ons staatsrecht, dat wil dus zeggen, die geheel eigenaardige ver houding tussen regering-kabinet ener zijds en het volk, dat zich uitspreekt in zijn orgaan, de volksvertegenwoor diging, anderzijds. Dat dualisme moet worden verde digd tegen ieder monistisch streven, van welke zijde dit ook komt. Met niet genoeg nadruk kan op de gevaar lijke tendenties daarvan worden gewe zen. Elk monisme in ons staatsrecht is in strijd met de Nederlandse traditie en moet worden geweerd, zoveel In ons vermogen is. Wenselijk is daarom een krachtige regering, die zelfstandig het bewind voert en dat niet als lastheb- ster en uitvoerster van een in het par lement tot stand gekomen partijen- meerderheid, op grond van vooraf- gpq ryt yailryttgpw vastgelegd ln een akkoord van sa menwerking of program. Maar- een regering met een eigen program." Twujüj- (Geldig tot morgenavond! BEWOLKT Veel bewolking met plaatselijk wat motregen, maar later enkele verspreide opklaringen. Overwegend matige zuidwestelijke wind, later ruimend wr noordwest. Iets lagere middagtemperaturen. Morgen: zon op: 6.15 Maan op: 3.35 onder: 19.14 onder: 13.21 ^•1 1 11, 111 De opening van de Keukenhof en de vroege lente van dit jaar hebben de eerste bUen uit hun winterslaap gelokt om het geluk eens te beproeven op een pas uit gekomen tnlp. Van Schiphol is een super-eon- steilation van de KLM vertrokken voor de eerste vlucht naar Saigon ais eindpunt op een der routes van het Verre Oosten. Aan boord bevond zich een aantal gasten van de maatschappij uit Nederland, Duitsland, Italië en de Libanon. IETS nieuws werd '«iermede niet naar voren gebracht. Wie eens de moeite neemt te lezen hetgeen dr H. Colija in 1934 geschreven heeft ir zijn „Saevis Tranquility; in Undis" over de verhouding van kabinet en volksvertegenwoordiging, zal zien dat er toen niet anders over gedacht werd dan nu. Dr. Colijn schreef o.m.: „Er zijn stromingen in het parlement en niet minder in bet volk, die er rond voor uitkomen, dat aan de parlementaire groepen, die aangezocht worden aan een in formatie zijnd kabinet steun te verlenen, zo niet formeel dan toch fei telijk, het recht toekomt de inhoud van het regeringsprogram vast te stel len." Die gedachte, zo betoogde de schrij ver, moet vierkant worden tegenge staan. Het Initiatief bij het opstellen van het program, zo gaat hij verder, en de eindbeslissing omtrent de inhoud komen niemand anders toe dan de door de Kroon aangewezen formateur. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat hij rekening kan houden, en, zo hij sla gen wil, vaak ook wel rekening zal moeten houden met opmerkingen van de zijde van hen wier steun hij in roept. .Waar we alleen tegen opkomen," aldus dr. Colijn, „is, dat men onder een op zulk een wijze tot stand geko men kabinet een ministerie zou heb ben te verstaan, dat sis „lasthebber" van enkele parlementaire groepen zou optreden, dat de wil van de Kamer- principalen zou hebben uit te voeren. Dan toch zou men niet hebben een ministerie van eigen verantwoorde lijkheid, maar een zuiver partijka! het, in afhankelijkheid geboren en ln fhankelljkheid van zijn committen ten een tragelijk leven voortslepend. Dat zou niet zijn bevestiging van de volksinvloed, gelijk ons program dit «'erlangt, doch heerschappij van poli tieke groepen, die zich de macht der regering toefiigenden." Er moet komen een kabinet, waar- DE 11 J*rtc< Rlnl \»n dra lloek uit Den Hut heeft zijn eerste tien heitjes al binnen voor de actie ,,'n Heitje voor een Karweitje", die vandaas weer begint. De welp mocht dr tas vol dikke rapporten en paperassen dragen vonr prof. dr. I. E. de Quay, die in Den Haag bezig is te proberen een kabi net te vormen. De formateur was wdt blij met deze hulp en betaalde er dan ook graag maar liefst tien heitjes voor. De jaarlijkse actie wordt ook dit jaar georganiseerd door de Neder landse padvindsters- en padvinder- organisaties en duurt tot het eind van deze week. bij geen sprake is van partij-soeverei niteit. Dan worden de rechten der Kroon ten volle geëerbiedigd, dan blijft de positie van het volksorgaan zuiver, zodat het bU de overheid, en desnoods tegenover de overheid zijn natuurlijke roeping in vo~'" afhanke lijkheid vervullen kan. OOK dr. Colijn wenste dus handha ving van het dualisme. En de A.R. Partij bleef aan die opvattingen trouw, toen zij in haar laatste pro gram van actie neerschreef: „Het is een eis van de Nederland se constitutie, dat het eigen recht en de zelfstandigheid der regering wor den onderscheider: en gehandhaafd naast het eigen recht en de zelfstandig heid der Staten-Generaal, zodat kabi netten en Kamers de uitoefening van haar rechten niet onmogelijk maken en fracties de ministers de wet niet voor schrijven." Dit alles heeft met verkiezingsne derlagen niets te maken, maar moest ditmaal eens bijzonder naar voren ge bracht worden ten gevolge van de hou ding van de P.v.d-A. die in iecei>- ber jl. de andere partijen onder haar dictatuur wilde stellen. (Van een onzer verslaggevers) De Duitse prijzenslag op radio- en televisiegebied wordt nu ook in de erkende Nederlandse aandel merk baar, want Philips heeft vandaag aan zienlijke prijsverlagingen ingevoerd, zowel voor radio- en televisietoestel len als voor afspeelapparatuur. De prijzen van televisietoestellen dalen met 100 tot 130 gulden een ontvanger van 795 gulden kost thans 695 en het toestel van 995 gulden is nu geprijsd voor 865 gulden. Voor radio's variëren de prijsverlagingen van 4 tot 40 gulden, naar gelang de duurte van het toestel; voor platen spelers gelden verhoudingsgewijs gro tere prijsverlagingen. - •««"De maatregeler zijn een- gevolg van de concurrerrtiepraktifkeri door enkele handelaren, die langs niet erkende wegen goedkopere toestellen wit het buitenland invoerden en die daarmee schade berokkenden aan de detaillisten die op een juiste wijze hun functie uitoefenen. Bovendien brachten zij het merkartikel door onvoldoende voor lichting en nazorg in discrediet by de gebruiker. De prijsverlagingen zijn mogeiyk geworden doordat de rabatten voor de handel belangrijk zyn verlaagd, erwijl ook de Eindhovense industrie .deelt in de nadelen. Men verwacht echter dat door efficiency-verbeteringen van ver koop en produktie dit nadeel althans voor een deel kan worden opgevangen. OOR stijgingen san de luchtdruk boven l_) West-Europa is in de afgelopen 24 unr een verbinding tot stand gekomen tussen een hogedrukgebied boren Rusland en e-n bogedrukgebied bij de Golf van Biscaje. Aan de flank san dit bogedrukgebied stroomde een hoeveelheid vochtige lucht, die door een depressie bij Usiand werd meegevoerd, «ia de Britse eilanden naar de Noordzee. Vanmorgen begon deze lucht ook het noorden en westen van ons land binnen te stromen, hetgeen gepaard ging met een toeneming van de bewolking. Het koufront van de depressie, dat de achterste begrenzing van dc vochtige lucht vonnt. trekt langzaam over de Britse eilanden en komt morgen dichtbij onz land. Het neemt echter door de aanwezigheid van het hogedrukgebied in betekenis sf en zal daarom vrijwel nergens regen brengen. Wel zal er mo'gen over het algemeen veel bewolking zijn. De nachtelijke mini mumtemperaturen worden daardoor minder laag. Overdag blijven de temperaturen op ongeveer betzelfde niveau. Mr. J. A. W, Burger, voorzitter van de P.v.d A.-fractie in de Tweede Ka mer. heeft de volgende verklaring uit gegeven: ,Ik stel er prijs op te verklaren, dat beweringen ais zou ter zake van de kabinetsformatie geen edelijk overleg met de P.v.d.A. mogelijk zijn, iedere feitelijke grond missen. Dit wordt dui delijk door het feit, dat de confessio nele partijen, die gezamenlijk van hun standpun, tegenover de informateur hebben blijk ;"g<ïven, noch gezamen lijk noch afzonderlijk de P.v.d.A, in enig overleg hebben betrokken". Professor De Quay zal vandaag een bespreking hebben -.net de ministers Staf en Witte ter nadere oriëntatie op enkele punten van zijn ontworpen pro gram. Uitdrukkelijk werd medegedeeld, dat men uit deze bespreking niet de con clusie mag trekken, dat prof. De Quay de beide bewindslieden zal verzoeken opnieuw in een kabinet zitting te nemen. Hei gaat hier alleen om technische aangelegenhexin, waarover de forma- teur nader wil worden ingelicht. Morgenmiddag zal de fractieleider van de P.v.d-A. worden ontvangen. Met mr. Burger zal prof. De Quay vermoe delijk het program bespreken, opdat hy een duidelijk inzicht krygt van het standpunt van de socialisten. Met de overige fractieleiders heeft de forma teur pog geeif afsprak en. b Ongeveer 4.000 vrouwen en kinderen hebben de Spaanse minister van Justitie een petitionnement gezon den, waarin vrijlating van de poli tieke gevangenen «wordt geeist De ondertekenaars zijn familieleden van de gevangenen. India is niet in staat in Tibet tussen beide te komen. Dit heeft premier Nehroe van India gisteren in New Delhi meegedeeld aan een delegatie Tlhe- tanen, die hem steun vroegen voor hun opstand teg/'i de Chinese communisten. Volgens sommige berichten zou Nehroe echter via de diplomatieke kanalen willen trachten de toestand in Tibet te verbeteren. De grote kloosters in Tibet worden voortdurend door Chinese soldaten be waakt. Chinese troepen zouden van dorp naar dorp trekken om te trachten ge gevens „los te persen" van bevolking en monniken over de verblijfplaats van de Dalai Lama. Waarnemers m Kalimpomg, die Tibet goed kennen, zijn van mening dat de Dalai Lama onmogelyk India kan bereiken via de normale han delsweg door Sikkim, omdat het en ge Tsjumbidal zwaar bewaakt wordt door Chinese troepen. Ook zou hy (Van onze Haagse redactie) Biykens de staatscourant van dins dag zUn tot lid van de SER benoemd de heren C. van Nierop eri B. Roolvtnk, zulks als opvolgers van de heren C. J. van Mastrigt en drs. C. P. Hazenbosch, die beiden bedankten. Als plaatsver vangers zuUen optreden voor de heer Van Nierop de- heer Van Mastrigt en voor de heer Roolvink de heer P. Tjeerdsma. De heer Van Nierop. die tot dusver plaatsvervanger was van de heer M. Ruppert, zal als zodanig worden op gevolgd door de heer H. R. Plomp. In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer Chr. v. d. Heu vel, 13 benoemd de heer P. C. Elffe- rich. Tot diens plaatsvervanger is be noemd drs. R. Zyistra. Soedan in Frans Equatoriaal Afrika is dinsdagavond een autonome republiek binnen de Franse Unie geworden Soedan krijgt nu zelf zeggenschap over zaken als binnenlandse veiligheid, douane en bepaalde sectoren van de PTT. Het buitenlandse beleid, defen sie, hoger onderwijs e.d. biyven echter in Franse handen. Nepal niet kunnen bereiken daar sterke Chinese eenheden in het grensgebied met dit land patrouille ren. Voor de Dalai Lama zouden slechts twee mogelykheden open blijven. Hij zou ofwel kannen trachten Bhoetan te bereiken Bhoetan onderhoudt krach tens een verdrag betrekkingen met India of hetgeen waarschijnlijker is kunnen proberen de afgelegen en wóeste noordoostgrens van India bin nen te dringen, waar India grensposten heeft. Deze grensposten zijn al ge waarschuwd. Te Kalimpong is van gewoonlijk be trouwbare zijde vernomen dat. de Da lai Lama zich slechts 's nachts ver plaatst. Naar verwachting zou hij bin nen enkele dagen de grens met India kunnen passeren. Er waren gisteren sterke aanprijzin gen dat India er mee ingestemd heeft asiel te verlenen aan de Dalai Lama, die wordt vergezeld van zijn moeder en zusters. Men neemt aan dat de be richten volgens welke hij bij een val gewond werd onjuist zijn. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft uiting gegeven aan de bezorgdheid van de Engelse rege ring over de gebeurtenissen in Tibet, doch er aan toegevoegd, dat de wereld vrede niet door leze gebeurtenissen in gevaar wordt gebracht. De Engelse regering blijft de situatie nauwlettend volgen, maar is voorlopig niet van plan de kwestie aan de Ver enigde Naties voor te leggen. Mdner leurt?) radio- en tv-prijzen tot Eist van stratie. uw handelaar demon- Bezoekt onze nieuwe showroom Herengracht 478. BLAUPÜNKT (Nederland) N.V. AMSTERDAM. Van onze New Yorkse correspondent WANNEER prinses Beatrix op zon dag 13 september aan boord van een Nederlands oor logs: hi; door de Narrows de haven van New York en de Hudson binnenvaart, zal HJOL, op de pier verwelkomd worden door de gouverneur van de staat New York, Nelson A. Rockefeller, de gou verneur van de staat New Jersey, Robert B. Meyner en de burgemees ter Robert F. Wagner van de stad New York, Als oudste dochter van konlngfc Ju liana en prins Bemhard, zal prinses Beatrix hetzelfde eerbetoon onder vinden ais haar moeder bij ver schillende bezoeken aan Amerika ten deel is gevallen, eerst als kroonprin ses tijdens de oorlog en later, in 1952 als Koningin der Nederlanden. De Prinses zal aan verschillend® plechtigheden en festiviteiten deel nemen. ter gelegenheid van de 350st» jaardag van de aankomst der ont dekkingsreizigers Henry Hudson en Samuel de Champlain in het wes- telyk halfrond. De Engelse zeevaar der Henry Hudson, in opdracht van de Oost-Indische Compagnie op zoek naar de noordwestehjke passage naar het Verre Oosten, ontdekte op 13 september 1609 de Hudson-riviex en arriveerde op 19 september in Al bany, de tegenwoordige hoofdstad van le staat New York. De Franse ontdekkingsreiziger Sa muel de Champlain ontdekte it> dat zelfde jaar, na een wekenlange kano-tocht die op 3 juli in St. Jean, (Quebec) aanving, 't meer van Cham plain. Op 26 juli leverde hy daarbU nog een veldslag tegen de Indianen Op 1314 september zal de Prinses de gaste zijn van burgemeester an mevrouw Wagner, die een galabal te barer ere zullen geven. Ook staat op het programma een bezoek aan mevrouw Franklin D. Roosevelt .in Hyde Park. waar de Prinses als gast vrouw® zal.optreden voor dr natio nals vergadering van de Holland Societv, compleet met „burgher- wachts. Op 19 september -vindt in Albany een reusachtige historisch-alïegorische optocht plaats ter herdenking «van de aankomst 350 jaar geleden van Hen ry Hudson met de Halve Maen in Albany, Prinses Beatrix aal aan het hoofd van de stoet rijden. Vervol gens zal de Prinses het nieuwe Al bany-Hudson Planetarium inwijden en ere-gaste zjjn op een gala-recep tie die dóór gouverneur en mevrouw Rockefeliêr gegeven wordt. 'HET is maar goed, dat deze drie km- deren uit het Italiaanse pibaisje Guiglia bij Modena) geen last van hoogtevrees hebben, vjant om hun school te bereiken' moeten zij dagelijks van deze primitieve stoeltjes-lift over de rivier de Panaro gebruik maken. Deze lift vormt sedert de tweede we reldoorlog, toen de brug over de Pa naro by Guigha werd vernield, voor de bewoners van dit plaatsje de enige verbinding over de rivier (Van een onzer verslaggevers) In slecht weer en onder bijzonder moeilijke omstandigheden hebben ka pitein W. F. Rog, de scheepsarts J. M. Eodermond en vier sloepgasten van het hospitaalkerks-hip De Hoop aan boord van de Noorse reddingboot RachniM-Schanke iwee ernstig ge wonde Duitse visser lui van een trawler gehaald en in veiligheid: i cbracht op hun eigen schip, dat in de haven van het eilandje Rast (Lofoten) lag. Het was onmogelyk met De Hoop naar de Duitse trawler te varen, nadat deze dringend om hulp had geseind. Door het slechte weer en de gevaren van hef te smalle vaarwater kon het hospitaalkerkschip Rbst namelijk niet verlaten Daarom riep kapitein Rog de reddingbootschipper van R0st te hulp. Met de kleine reddingboot zou het Dinsdagavond is uit Londen een Britannia passagiersvliegtuig van de BOAC vertrokken, dat de eerste dienst met straalvliegtuigen rondom de we reld opent. De Britannia vliegt over de Atlanti sche Oceaan, de Ver. Staten en de Stille Oceaan naar Tokio en Hongkong. In deze steden bestaat aansluiting op een dienst van de BOAC, die met straalvliegtuigen van het type Comet-4 wordt gevlogen over Thailand, India, Pakistan en het Midden-Oosten naar Londen. Het zal op die manier mogelijk zijn in 86 uur en viif minuten rondom de aarde te vliegen. De kleine Lo- wietje voelde zich als Abe Lenstra toen zijn makkers hem gistermiddag in triomf van het voetbalterrein aan de Zuidelijke Wan- deiweg in Amster- dam droegen. Voor die huidi-l ging was alle re den. Want Lowie- tjex prestatie was niet mis: hoewel de kleinste van het I elftal had hij maart liefst twee doeïpun-j ten gescoord en i daardoor ervoor ge zorgd dat zijr' j school, de Oost er -I parkschoolmet 43 de Vincent" van Goghschooi uersloeg. En dat is belang- rijk, want wie zou ij niet willen dat z ij nï school goed voor de dag komt in her schoolvoetbaltoer- 1 nooi dat ieder jaar in de paasvakantie in Amsterdam ge houden wellicht gelukken heelhuids door een nauwe vaargeul aan de noordzijde van het eiland te ontsnappen naar volle zee, waar de trawler op hulp lag te wachten. Men nam aan boord van de Rach- nild-Schanke een rubberboot van De Hoop mee, omdat de bouten redding boot niet dicht genoeg by de trawler kon komen om de gewonden over te kunnen nemen. De barre tocht van de reddingboot werd door de gehele bevolking van het eiland vanaf de hoge kust "evolgd. Drie uur duurde de operatie, toen waren de gewonde vissers overgenomen en onder dok tershanden. Eer: hunner werd in het hospitaal van De Hoop opgenomen, de ander moest met een helikopter naar een ziekenhuis op de vaste wal gebracht worden. De redders werden door een enthou siaste bevolking van R0st zeer hartelijk verwelkomd, toen de Rachnild-Schanke eindeiyk veilig te de haven terug was. Onafhankelijke Britse luchtvaart maatschappijen doen een grote aanval op de zwaar gesubsidieerde BOAC (British Overseas Airways Corpora tion) en BEA (British European Air ways). De drie onafhankelijke onderne mingen, Eagle Aviation, Hunting Clan en Airwork willen de passa gierstarieven met niet minder dan zestig procent verlagen. Zy zeggen dat zy dit kunnen doen door alleen passagiers die Britse paspoorten heb ben te vervoeren tussen Britse eind punten, door minder bagage gratis ie vervoeren en door geen gratis maal tijden meer te serveren. De Britse adviesraad voor de bur gerluchtvaart zal vrijdag het verzoek van de „onafhankeiyken" in behande ling nemen Indien de raad zyn goed keuring hecht aan de voorgestelde ta rieven, wordt verwacht dat ook ie re gering haar fiat zal geven. wordt. Bovendien zaten meisjes uit de klas op de tribune. Kort na het opstijgen van de NAVO- basis te Adana in Zuid-Turkije is een Amerikaans transportvliegtuig verongelukt. Vier van dc negen be- rnamungsleden zyn omgekomen. Het toestel was op weg naar Athene. ""-.vV'j frik

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1