Vrijere loon vorming PROF. DE QUAY SPREEKT MET PROF. ZIJLSTRA in Tibet Tabak-proces in Bremen begint nog deze week Na incident boven Berlijn V.S. negeren Russisch vliegverbod im i 1 iloot sprong uit defect toestel in IJselmeer Helikopter pikte hem later op Dalai Lama in Bhoetan? Kogel ontplofte op brandstapel5: twee gewonden piano's - orgels \Mzeekeh BODEGRAVEN Nog enkele punten van verschil Koninklijk gezin op vakantie-adres ,,D' Spoedig weer vlucht op grote hoogte 'mmÊèmmsê. Madagascar kondigt noodtoestand af Proef-mobiKsatïè in Israël wekt onrust in Midden-Oosten r DONDERDAG 2 APRIL 195® "N Directeur: H. DE RUIG ZEVENTÏENDEJAARGANGNo.4260 Tussen oucl papier... Tumult Weigering M fNISTERSCÖN FERENTIE Mogelijk met V.S. nieuwe luchtvaartbesprekingen a f» UIA Ar m Luns optimistisch over Duitse schadevergoeding aan nazi-slachtoffers Geen luchtbrug Botterdam: Witte de Withatraat 23 - Teles. 113100 m 11 Pcetbu» U12 - Poatgiro No. 424318. Kiachtendieiut abonnementen: 18.30-18,30 „m Zaterdag» 17IS our. Telefoon 115700. •s-Gnvenhage: HuygenapJeln 1 - Telefoon 183467 <3 Uloen) Postbus 1091 Poetgiro No. «MÖ67 Klachtendlenat: 18.30—.19.30. Telef.' 36156». Dordrecnt: Spulweg 132 - Telef, «570. Schiedam: Lange Haven 73 Telef. 67486. «bonnementaprij* 81 cent per «wartaal. Loom immmei 12.65 per maand, 1 7.90 per Verschijn» dagelijks (Geldig tot morgenavond) OPKLARINGEN Droog weer met in de nacht en ochtend hier en daar mist, maar morgen op vele plaatsen opklaringen met hogere temperaturen dan vandaag. Zwakke tot matige wind tus sen oost en zuid. Morgen: zon op: 6.13 Maan op: 4.96 onder; 19.15 onder: 14.29 Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J. S. BHUtNö SLOT (Van een bijzondere medewerker) OPNIEUW wordt er gedacht over wijziging in het stelsel van loon vorming in ons land. Men krijgt de in druk, dat wanneer de P. v, d. A. bui ten de Regering zal blijven, overwogen gal worden om een nieuwe stap in de richting van meer vrijheid te nemen. Het lijkt goed een beschouwing te wij den aan de mogelijkheden alsmede de gevaren die hier kunnen liggen. Daartoe is het goed in herinnering te brengen de „operatie 1956". Ook toen is Immers getracht om een „gedilfe- rentieerde loonpolitiek" een kans te ge ven. Men zal zich herinneren hoe in dat jaw °P 1® maart een beschikking van de Minister van Sociale Zaken be paalde, dat de lonen zouden mogen worden verhoogd met 3 pet. Mocht dit mogelijk zijn zonder prijsstijging, dan was het toegestaan om tot 6 pet. loons verhoging te gaan. Bovendien werd be paald, dat een en ander zich niet via 'n z.g. loonronde, maar in de loop van een half jaar zou afspelen. Er kwam dus geen klassieke loonronde, maar een, naar tijd en percentage gediffe rentieerde loonsverhoging. Men kent de afloop van deze opera tie. In het grootste deel van het be drijfleven werd onmiddellijk een 6 pet. loonsverhoging gerealiseerd. De rest (om. grafische bedrijven en landar beiders) wist in de loop van het vol gend jaar de ontstane „achterstand" van 3 pet. in te halen. Inmiddels waren we in een overbe- iteding verzeild geraakt, en nog is de strijd niet geluwd in hoeverre deze een gevolg was van de experimentele „vrijere loonvorming" van 1956.' Veel nut heeft dit experiment dus niet opge bracht. Tegenstanders van meer vrij heid werden bevestigd in. hun opvat tingen, en voorstanders niet ontmoe digd. De vraag rijst nu, aan welke voor waarden een eventuele „operatie 1959" zou moeten voldoen, om na de valse start van 1956 een meer definitieve start van de vrijheid op dit terrein mo gelijk te maken. Om deze vraag te beantwoorden is 3jet nodig de gevaren, die aan dit her nieuwde expériment kleven, in een tweetal artikelen kort te bespreken. EEN eerste gevaar is, dat de ope ning van de gelegenheid, om in vrijer onderhandelingen per bedrijfs tak te zien welke mogelijkheden er lig gen, gezien zal worden als „de opening van het jachtseizoen". Allerwegen weerklinken reeds spe culaties over de te verwachten „ruim te", ook al vindt het onderzoek van de SJE.R. nog steeds ach te: gesloten deu ren plaats. Wanneer dan de medede ling volgt, dat men per bedrijfstak of wellicht per onderneming kan zien „wat erin zit", is het psychologisch klimaat voor de eerstvolgende overbe- ateding reeds gereed. Om duidelijk te maken, dat het ope nen van de grotere vrijheid geen startschot is van de race van de loon stop naar de loontop, zou daarom nood zakelijk zijn om in de eerste plaats vast te houden aan de grondregel, dat loonsverhoging, verbetering van secun daire arbeidsvoorwaarden of verkor ting van de arbeidstijd, slechts mogelijk lx op het tijdstip, dat een c.a.o. af loopt. Men krijgt zodoende 'n betere sprei ding van de loonsverhoging over de tijd. Bovendien voorkomt men, dat er een soort „hoogseizoen" voor de loon ontwikkeling intreedt, waarin iedere vakvereniging moet laten zien wat hij waard is. Ten slotte betekent het noemen van een datum waarop alle loonsverhogin gen moeten plaatsvinden, of waarvóór alle verhogingen moeten hebben plaats gevonden, dat een volgend jaar op nieuw een „seizoen van loonbeweging" moet worden ingeluid, met alle ge varen daaraan verbonden. Er moet naar gestreefd worden, dat de loonbeweging meer geleidelijk Plaata gaat vinden. In het volgende artikel zullen wij enkele andere ge varen bespreken. (Van onze correspondent) Door het ontploffen van een mitrail- «orkogel liepen woensdag te Sint- p*ucras de 50-jarige mevrouw Kooi) Ween buurjongetje, de tienjarige Jaap "rif, ernstige verwondingen op aan Jonen» benen en hoofd. Na eerste- aolpverlening werden zij overgebracht o*ar het Centraal Ziekenhuis te Alk maar. Hét ongeval deed zich voor toen me vrouw Kooij bezig was met het ver wanden van oud papier, waarbij on verwachts een explosie optrad, ge- wigd door een steekvlam. Later vond •**do logo h uls. (Van onze parlementaire redacteur) Prof. De Quay, die gistermiddag en kele oriëntatiegesprekken voerde met de ministers Cals, Witte en Staf, zal vandaag contact zoeken met prof. Zijlstra, Met de minister van Economi sche Zaken, die tevens minister van Financiën aL in het demissionaire kabinet is, zal prof. De Quay eveneens een orlëntatiegesprek hebben. Vanmiddag ontving de formateur achfcreeenvolgens de heren Burger en Romme, Voor morgenochtend staat een gesprek met prof. Oud op het pro gramma. Dr. Bruins Slot en dr. Tilanus komen morgenmiddag aan de beurt. Prof. De Quay heeft zijns inziens voldoende be- leidpunten opgesteld om een vracht- baar gesprek met de fractievoorzitters te kunnen voeren. Gistermiddag Hét ar. Burger we ten, dat met hem nog steeds te onder handelen is, maar in de kringen van de christelijke partijen werd verno men dat mr. Burger oprrieze wijze poogt duidelijk te maken, dat de weg naar deelneming aan de vorming van (Advertentie) :3k' vraagt brochure - Telefoon 01726-2183 VU be de ZU De Chinese communisten zün gomirn duizenden Tibetan en uit hoofdstad Lhasa te deporteren, worden met vrachtauto's waarschijn lijk naar dwangarbeidskampen ver voerd. Ook arresteren de Chinese communisten Tibetaanse autoriteiten in de zuidelijke steden langs de grote weg naar India. Ondertussen zetten zij met vlieg tuigen de speurtocht naar de Dalai Lama voort. Volgens het officiële persbureau van de Chinese nationa listen oP Formosa heeft de Dalai La ma een veilige plaats bereikt van waaruit hij de opstand tegen de communisten leidt. Volgens sommige berichten vinden op het ogenblik in Tibet massaterecht- steltingen van opstandelingen plaats. Volgens berichten uit Kalimpong in India is de strijd in India weer op gelaaid. De Chinezen zouden ongeveer 40 km ten zuiden van Lhasa met zwaar geschut groepen opstandelingen be schieten. De opstandelingen zouden in het grensgebied van Tibet 300.000 man hebben bijeengebracht voor een offen sief tegen Lhasa. De Chinezen voeren per vliegtuig duizenden soldaten aan met het oog op te verwachten nieuwe acties van de Tibetaanse opstandelin gen, zo wordt uit Kalimpong gemeld. In het parlement van India ontstond gisteren een ongekend tumult bij een heftig debat over Tibet, waarin ook de communisten zich gemengd hadden. Het leek er op een gegeven ogenblik op. dat de afgevaardigden elkander te lijf zouden gaan. Meer dan tien minuten was het tu mult zo hevig, dat slechts een enkele uitroep kon worden verstaan. Leden van de (regerings-) congresparty en van de oppositie riepen luidkeels „schande!" tegen de communisten, ter wijl laatstgenoemden heftig protesteer den tegen de aanvallen, die in toe spraken op hen waren gedaan. De Nieuwzeelandse bergbeklimmer Sir Edmund Hillary, die samen met Sjerpa Tensing in 1953 de Mount Everest bedwong, heeft vart de Chinese communisten geen toestemming gekre gen om van Tibet uit de (nog onbeste- gen) noordelijke helling van de Mount Everest te beklimmen. In een brief van de communistische Chinese atletiek unie aan Sir Edmund wordt gezegd, dat men wegens „on geschikte omstandigheden"' geen toe stemming kan verlenen. een kabinet dooi" de PvdA wordt af gesloten door de andere partijen. Mr. Burger betoogt nl. dat de con fessionele partijen niet op reële basis met de PvdA hebben onderhandeld. Uit het onderzoek van de informateur prof. Beel is echter duidelijk gebleken, dat op bepaalde zaken tussen de PvdA en de confessionele partijen beslist geen overeenstemming mogelijk is. Mr. Burger weet dat, maar hy pro beert de verantwoordelijkheid van het niet herstellen der brede basis af te schuiven op de confessionele partijen. Het is echter bekend» datmet name ten aanzien van de loonpolitiek er onoverbrugbare tegenstellingen be staan. Prof. De Quay zal ongetwijfeld in zyn gesprek met mr. Burger tot de zelfde conclusie komen en daarmee zullen dan de verantwoordelijkheden zyn vastgesteld. De ministers van Buitenlandse Za ken van de Grote Drie en West-Dults- land hebben, In een communiqué aan het eind van hun beraadslagingen in Washington, meegedeeld dat ii op recht verlangen naar constructieve on derhandelingen met de Sowjet-Unle. Maar voor dreigementen zulten xii niet zwichten. De Amerikaanse staatssecre taris van Buitenlandse Zaken, Ber- ding. heeft na afloop van de bespre kingen verklaard, dat een deel van de geschilpunten tussen de geallieerden niet uit de weg is geruimd. De ministers zelf hadden verklaard, dat zij een reeks „nuttige" besprekin gen hebben gevoerd ter voorbereiding van de bijeenkomst met de Russen op 11 mei en dat zij besloten hebben op 29 april in Paros elkaar opnieuw te ontmoeten om „verdere voorbereidin gen" te treffen. De volgende wereldjamboree van pad vinders zal in juli van dit jaar bü Manilla op de Phillppynen worden gehouden. De aankomst van HAL koningin Juliana en prinses Marijke op het vliegveld van Turijn, vanwaar de koninklijke familie per auto de tochl naar Cervinia aan de voet van de Matterhorn maakte. Mogelijk zullen nieuwe luchtvaartbe sprekingen met de Verenigde Staten plaatshebben over de landingsrechten van de KLM. Dit heeft de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, te Washington verklaard na be sprekingen op het State Depattment. Minister Luns deelde mede, dat hy by de gedachtenwisselïng over dit on derwerp heeft gewezen op de slag, die de KLM is toegebracht door het Britse besluit haar landingsrechten te Singa pore tot eenmaal per week te beper ken. NOG DEZE WEEK zullen juridi sche stappen tegen de eerste velling van Indonesische tabak in Bremen worden ondernomen. Dit zei ons gis teren dr. Lutz Delius, die samen me: dr. Sievellng, oud-burgemeester van Hamburg, de belangen van de Deli Maatschappij behartigt. Als op de tabak die deze week is aangevoerd beslag gelegd wordt, dan zal deze voorraad niet kunnen wor den geveild voordat de rechter zal hebben beslist aan wie de tabak of de opbrengst ervan toebehoort. De waarde van de tabak die de Ulysses maandag in Bremen bracht, bedraagt niet minder dan ongeveer vijf miljoen gulden. Er zyn nog drie schepen met tabak naar Duitsland onderweg, zodat er voor tientallen miljoenen guldens tabak in Bremen opgeslagen zal liggen tegen de tüd dat men de eerste veiling wil houden. De Duitse importeurs zetten de voorbereidingen voor de veiling voort. Zy z«n er niet erg mee in hun sas, dat deze zaak zoveel publiciteit krijgt. Blijkbaar vinden ze het niet erg prettig dat de Nederlanders hen niet rustig hun gang laten gaan. „Als wij de tabak niet hadden gekocht, dan had een ander dat immers wel gedaan", zei één van de Duitse han delaren ons. Koningin Juliana, prins Bernhard en de vier prinsessen zijn op hun vakan tie-adres in Cervinia, aan de Italiaanse zijde van de Matterhorn, aangekomen. Zij waren vergezeld van prins Asch- win, de broer van prins Bernhard, en diens echtgenote en kinderen. Het ge zelschap was in zes auto's van Turijn gekomen. Russische verbod ora hoger dan 3.000 meter te vliegen in de luchtcorridors boven Oostduits grondgebied, die West-Dnitsland met West-Eerlijn verbinden." Dit heeft een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht in Berlijn gisteren verklaard, nadat Rus sische autoriteiten in Berlijn hadden gedreigd, dat er „complicaties" zullen ontstaan wanneer de Amerikaanse vliegtuigen niet beneden de 3.000 meter blijven. boven deze hoogte gevlogen. De nieu we schroefturbine transportvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht rijn echter economischer in gebruik in de hogere luchtlagen. De Westeiyke mogendheden erken nen slechts de lengte en breedte der corridors. De mededeling van de Sow- jetregering omtrent maximum hoogte werd toenterty-d voor kennisgeving aangenomen. Een woordvoerder van de sowj et- ambassade in Beriyn. zei gisteren dat de Amerikanen moeten onderhandelen ais zü hoger willen vliegen. Zoals gemeld ondernamen drie Rus sische straaljagers dezer dagen schijn - aanvallen op een Amerikaans trans portvliegtuig dat op groter hoogte dan 3.000 meier van West-Dnitsland naar West-Berlijn vloog. De Rassen betoogden later dat de luchtcorridors naar West-Berlijn niet het luchtruim boven 3.000 meter om vatten. De Amerikaanse rf.tering er kent deze bepaling echter niet. De Amerikanen zyn van plan bin nenkort opnieuw een' C 130 trans porttoestel met turbine-straalaan drijving (het toestel dat door de Rus sen werd gehinderd was ook van dit type) op grote hoogte naar West- Beriyn te laten vliegen. De Russen beweren dat als maxi mum hoogte altijd al 3.000 meter heeft gegolden aangezien hoger vlie gende toestellen Russische vliegtui gen zouden kunnen hinderen, die de 32 km brede corridors moesten over steken. Reeds zeven jaar geleden deelde de Sowjet-Unie de Westelijke mogendhe den mede de veiligheid van luchtver keer in de corridors boven 3.000 meter niet te kunnen garanderen. Tot voor kort werd uit zuiver technische en economische overwegingen ook niet '%N.. s-.'r i '-Jt (Van een onzer verslaggevers) EEN HALF UUR LANG heeft gister middag eerste luitenant-vlieger F. J. de Jong uit Eindhoven in een opblaas baar rubberbootje rondgedreven op het IJselmeer, voordat hy door een helikopter werd opgepikt. De vlieger was In het water terechtgekomen, na dat hij met zijn schietstoel zün straal jager, die bü een botsing beschadigd was, bad verlaten. Het vliegtuig is in het IJselmeer neergestort. DE VERONGELUKTE straaljager van het type F 84 F was gistermiddag met nog twee toestellen van de vliegbasis Eindhoven opgestegen voor een normale oefenvlucht. Op de terugweg van de Vliehorst, waar de gebruikelyke schietoefeningen wa ren gehouden, had tussen Deelen en Volkel op een hoogte van 5000 me ter de botsing plaats, waarbU het toestel van luitenant-vlieger De Jong, die in tweede positie vloog, met het hoogteroer de cockpit van de machine van de leider der for matie, reserve eerste luitenant-vlie ger P. van Leeuwen, raakte. De cock pit werd hierby beschadigd, maar de bestuurder van dit toestel kon naar Eindhoven doorvliegen en daar vei lig landen. LUITENANT-VLIEGER D« Jong, div door de beschadiging aan zijn hoog teroer geen normale landing kon uitvoeren, maakte zyn noodtoestand aan de gronddienst bekend en ver zocht koers op te geven naar een plaats, waar hy zyn toestel het vei ligst voor de bewoonde wereld kon verlaten. Daar hy boven het wolken dek zat, was 't hem zelf niet moge- lyk een dergeiyke geschikte plaats te vinden. HIJ WERD DAAROP in de richting van het IJselmeer gedirigeerd. Toen het toestel zich daarboven bevond, gelastte de gronddienst de vlieg,er zijn toestel door de wolken omlaag te sturen en dan te springen, wat ge beurde. INMIDDELS HAD de gronddienst de reddingsdienst gewaarschuwd voor wat ging gebeuren. Aan zijn para chute is luitenant-vlieger De Jong in oostelijke Flevoland terecht geko men in water van ongeveer een hal ve meter diep. Hij blies zyn rubber bootje op en heeft daarin een half uur gewacht op de helikopter die hem oppikte. '•ATER OP DE MIDDAG is luitenant De Jong naar Eindhoven terugge bracht. IET DERDE TOESTEL in de forma tie. dat bleef cirkelen boven de plaats waar luitenant-vlieger De Jong was neergekomen en zodoende de heli kopter de weg wees, werd bestuurd door kapitein-vlieger L, R. Walra ven. De helikopter was juist in de buurt In verband met de jeugdlucht- vaartdag op Soesterberg. Een van de 1500 middelbare schoUe- ren, die woensdagmorgen op bet vlieg veld Soesterberg rond mochten dwalen om er met de moderne luchtvaart ken nis te maken, kon bi] bet bezlcbtigen van een Sabre-straaijager zijn nieuws gierigheid niet bedwingen. Hij kroop in de ingang van de straalmotor om dat wonder van techniek ook eens van de binnenkant te bekijken, zodat alleen zijn benen nog naar bulten bengelden Dit gebeurde tijdens de eerste van de naUonale lucbtvaartdagen, die ge organiseerd worden door de Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart. Volgens geruchten in New Delhi zou de Dalai Lama erin geslaagd zijn Bhoetan. een onafhankelijke, met India verbonden staat aan de grens van India en Tibet, te bereiken. De regering van Madagascar heeft de noodtoestand afgekondigd als gevolg van de rampzalige overstromingen die het eiland in de Indische Oceaan vo rige week hebben getroffen. Krachtens deze afkondiging kan de regering bijzondere maatregelen ne men om personen en goederen te be schermen. In de geëvacueerde gebieden is een avondklok uitgevaardigd om te voorkomen dat er in veriaten huizen of winkels wordt gestolen. Politie is thans gerechtigd op ieder te schieten die niet op het eerste bevel stil staat. Een officiële schatting van het aan tal slachtoffers op Madagascar ont breekt nog steeds. Na besprekingen te Washington met zyn Westduitse ambtgenoot Von Bren- tano heeft minister Luns verklaard „bepaald optimistisch te zijn, dat er een voor Nederland bevredigende op lossing zal worden gevonden voor de Duitse schadevergoeding aan de Ne derlandse nazi-slachtoffers. De rege ling van de schadevergoeding is een belangrijk punt op het programma van de regering der Bondsrepubliek, aldus minister Luns. In diplomatieke kringen te Londen ziet men het iuchtincident boven Oost- Duitsland als een waarschuwing van de Sowjet-Unle aan het Westen niet te trachten opnieuw een luchtbrug naar West-Berlijn in te stellen. Voor een dergelijke luchtbrug zouden namelijk vooral toestellen moeten worden ge bruikt, die boven de drieduizend me ter vliegen. Reeds enige wieken geleden ver klaarde premier Chroestsjew dat wan neer de Sowjet-Unie haar controlebe voegdheden aan Oost-Duitsland heeft overgedragen elke poging zonder Oost- duitse toestemming naar West-Berlijn te vliegen als een schending van de soevereiniteit van Oost-Duitsland en als een daad van agressie zal worden beschouwd- In dat geval zal het ver drag van Warschau strekkende tot wederzydse bystand van de commu-; nis ti sche landen in werking treden. De schy «aanvallen worden inLon den dan ook als meer dan een monde linge waarschuwing beschouwd. Een aantal Westduitse dagbladen heeft een zelfde kijk op het Iuchtinci dent.' .-"-u 'V-t'.j Een nogal In opwindende termen gestelde mobilisatie-oproep voor drie Israëlische reservistenonderdelen, die bedoeld was om een oproepsysteem te beproeven, heeft woensdagavond een zenuwachtige stemming teweeg gebracht in het Midden-Oosten, gvrfA {(J-s PftnwHItoir) antwoordde onmiddeliyk met het op roepen van vijf reserve-onderdelen en beschuldigde Israël een zenuwen oorlog tegen de Ver. Arabische Repu bliek begonnen te zijn. Ook in Israël zelf verwekte de op roep van de Israëlische radio enige opschudding, met name in het parle ment. hetgeen tot gevolg had, dat de regering verontschuldigingen aanbood voor de vorm waarin de mobilisatie- oproep gesteld was. Zy verklaarde, dat het slechts een proeïmobilisatie van beperkte omvang was zonder verdere betékenis. Het hoofdkwartier van het Jordaan se leger heeft vanmorgen in Amman bekendgemaakt dat, in verband met het mobïlisatlebevel dat woensdag avond in Israël is uitgegeven, „alle nodige maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de Jordaanse grenzen te verzekeren". In bet gebouw van de Tweede Kamer wordt tot en met 4 april de Haagse conferentie over de Europese parle menten gehouden. De opening van deze conferentie, welke gisteren ge schiedde, bracht vele diplomaten in de banken van onze volksvertegenwoordi ging. Op de voorgrond ziet men de Belgische ambassadeur, baron F. X. J. M. G. Van der straten Waiilet, links, in druk gesprek met de Britse ambas sadeur, Sir Paul Mason. Achter hen staat de Zweedse ambassadeur Sven W. DalUman.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1