Opdracht en avontuur Koopt op tijd uw zekerheid STREVEN VAN FORMATEUR DE QUAY: Schip had pech: feest aan boord werd afgelast r Secretaris-generaal Spaak voldaan BOAC moet dienst om de wereld stoppen Madagascar herstelt zich langzaam Arabische liga wil Irak en VAR verzoenen Derde Titan-raket gelanceerd in VS HOTEL FAZANTEKHÖF Morgenochtend mist Zaak-Sehmidt leidt tot ontslag bij Ind. gerechtshof Tijdens weekeinde geen verdere ontwikkeling GEUBTS' Conservenfabriek c.v. HERENHUIZEN Telegrafisten weer in dienst Franse belangstelling voor Ned, appelen Zo, op NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Nederland schildert ZATERDAG 4 APRll 1959 ZEVENTIENDE JAARCANGIVo.4262 A Directeur: H llhi HUIG Hoofdredacteur: Ui J A H J i> KKUINS SLUT De ministers van Buitenlandse Zaken en andere vooraanstaande vertegenwoordigers van de raad van vijftien landen waren unaniem in hun goedkeuring van de richtlijnen die door Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, in overleg met West-Puitsland, voor het gesprek met de Russen zijn vastgesteld. Hollandselie Rading Hollaadia, Es. J. DROST. (Van onze parlementaire redacteur) DE verwachte ontwikkeling in de kabinetsformatie is nog niet gekomen. De formateur, prof. dr. J. E. de Quay sloot gisteren de eerste fase van zijn werk af. Hij ontving de fractieleiders Oud, Bruins Slot en Tilanus. Donderdag had hij de heren Burger en Ronune reeds ontvangen. Naar wij vernemen zal dé formateur de uit de gesprekken gebleken controversiële punten nu op papier zetten. Schriftelijk zalhij de fractieleiders dan vragen hun persoonlijke zienswijze op deze. pun ten te geven. Hun schriftelijk antwoord verwacht hij dan zo spoedig mogelijk. Nieuwbouw voor KUST- en BIMENVAARTGIGEV IN AANBOUW ZUNDE CHRISTELIJK JONGENSINTEBMAT „ZOMEHEUVEL" 'AKKOORD MET K.LJI. OC UJlaltdat ice, ,.J|UV, (6 Postbus jJiï pustgiro No. 4245X8 Klachtendien»! aöonnemente» i8.30-i9.3u Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 tiuj genspiem l - Telefoon 183467 (3 lijnen Postbus 1091 Postgiro No. 4»M8S7 Kiachtendjenat. 18.30--t9.30. Telef." 362568 bpuiweg 132 - Telel. 4570. Lange Haven 73 - Telet. 67486. Abonnementsprijs 61 cent per week. t 2.63 per maand, f 7.90 pe {wartaal Losse nummer# IS «een. Verschijnt dagelyK' gotternam t-tiracenhage jordrecnt: ichledam: (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Morgen over dag opklaringen, maar later In het westen en noorden van het land toenemende bewolking met kans op enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. Morgen: zon op: 6.08 Maan op: 5.01 onder: 19.19 onder: 16.42 VERHEUGEND is de nog steed toenemende belangstelling voor Nieuw-Guinea. Hoewel bepaald nle« el ke publikatie hier te lande door alle werkers wordt toegejuicht, is het van betekenis te kunnen constateren, dat in Nederland de gedachte veld wint. dat Papoealand niet verhandelbaar is. Wie over Nieuw-Guinea spreekt of schrijft, ral zich r-oeten realiseren, dat hij niet bezig is met een al of niet begerenswaardig marktartikel of een stuk aardrijkskunde, maar dat hij al tijd spreekt of schrijft over mensen. En niet in de laatste plaats zal hij als christen dit alleen vanuit de christelij ke naastenliefde mogen doen. Waar nu de overgrote meerderheid van het zich politiek steeds meer be wust wordende deel van de Papoean wereld haar hoop vestigt op de voort gaande realisering van de plannen, welke door de herhaalde verklaringen van de Nederlandse regering de belof te inhouden van alle bijstand op de weg naar de ^"hikking, mag de vraag worden „Hoe staat h« met de daadwer kelijke hulp van het Nederlandse volk?" Met deze daadwerkelijke hulp wordt niet alleen bedoeld de financiële ateun van Nederland, de arbeid van Zending en Missie enz., maar ook de terbe schikkingstelling van arbeidskrachten voor de taak, die moet worden ver richt. De wezenlijke interesse in Nieuw Guinea dient meer dan tot nu omge zet te worden in de positieve bijdrage van mensen, die daadwerkelijk bereid zijn hun capaciteiten en energie te stellen in dienst van Papoealand en -wolk. Sterke eensgezindheid in de NAVO-raad v j OOR deze verantwoordelijkheid V staat in elk geval dat gedeelte van het Nederlandse volk, dat van me ning is. dat Nederland verantwoorde lijkheid voor "Nieuw-Guinea draagt. Hieruit dienen consequenties te wor den getrokken, welke meer Inhouden dan het lezen van een interessant boèk, het aanhoren van een boeiende lezing en het deelnemen aan een academi sche discussie over dit wondere, merk waardige land. Nieuw-Guinea heeft mensen nodig! Bekwame, ervaren en enthousiaste jonge mensen, die zich willen geven voor de uitvoering vat de door Ne derland aanvaarde opdracht. Daarop wacht de Papoea. Daarop heelt hij recht. En daarin mag hij on der geen voorwaarde teleurgesteld worden. Vrijwel op elk moment en dit is een willekeurige greep heeft Nieuw- Guinea nodig: mensen voor de be stuursdienst, technici, onderwijzers, verpleegsters, juristen, leraren, eco nomen: kortom specialisten van lage re, middelbare en academische oplei ding en voor de meest uiteenlopende vakken. Vrijwel onafgebroken staan er ad vertenties in de Nederlandse kranten: Nieuw-Guinea vraagt.En lang niet altijd is er aanbod. Helaas! En on juist! Als het ons volk ernst is met de ondubbelzinnige uitspraken, dan moet er eigenlijk een permanente re serve zijn, waaruit van gouverne- mentswege (en ook van zendingszij de!) geregeld kan worden geput. VV7 AT voor type mensen heeft dit machtige land nodig? Geestelijk en lichamelijk gezonde mensen. Geen rare avonturiers, voor wie Nieuw-Gui nea alleen maar object is voor eigen doeleinden. Geen figuren, die in Nederland mis lukt zijn en het daarom wel eens er gens anders willen proberen, maar het hier ook niet zullen bolwerken. Doch reële, nuchtere, energieke mensen, die dat ondefinieerbare iets hebben, dat hen bereid maakt de bes te jaren van hun leven te geven. En dat is het, waar dit land met zijn uitdagende problematiek in vrijwel elk vak recht op heeft. Wie zich geeft, ontvangt hier tevens iets, dat tot het meest waardevoHe van zijn leven gaat behoren. Die proeft als christen iets van het grote avontuur van Gods -ijde wereld met rijn talloze mogelijkheden. Die on dergaat alie theorieën ten spijt iets van de reële opdracht, om hulp te Bieden aan mensen Gods. die eeu wenlang in hun isolement buiten de rand van de wereld hebben geleefd. Het is een voorrecht hier te mogen werken en zich te mogen inzetten voor iets dat naar zijn aard in vele opzichten uniek is. OF alles dan zo prachtig is? Neen. Er zijn hier teleurstellingen e moeilijkheden Ir zijn tosten, die uitermate primitief zijn. Er zijn ook Plaatsen, waar van primitiviteit geen sprake meer is. Men moet beschikken over een zeker ^casseringsvermogen en tegen een F\E NAVO-RAAD heeft zich gisteren in Washington eensgezind geschaard achter de Grote Drie, die met de Russen zuilen gaan onderhandelen, maar geen enkel compromis zullen aanvaarden, dat hen uit Berlijn zou verdrijven. afgelopen maanden heeft de werkgroep van de Grote Drie en West-Duïtsland reeds drie rapporten over de Berüjnse crisis en de onderhandelingen met de Sowjet-Unie aan de permanente raad van de NAVO in Parijs uitgebracht. In de tot dusverre aan de werkgroep ge geven richtlijnen zijn reeds diverse suggesties van de kleinere landen op genomen. Deze werkwijze, aldus is op de conferentie in Washington bepaald, zal worden voortgezet. In het rapport van de secretaris-ge neraal van "de NAVO waren o.m, de volgende opmerkingen vervat: voldoe ning over de oplossing van de kwestie- Cyprus, waarbij de NAVO een „vitale rol" heeft kunnen spelen; aanzienlijke vooruitgang in de politieke consul tatie tussen de NAVO-landen: de eco nomische samenwerking in de NAVO is een zwak punt: er is vooruitgagng geboekt in de defensie-inspanning. De raad ging ermee akkoord dat op de conferentie die 11 «tel In Geneve begint, aan de Russen wordt voorge steld een orgaan in het leven te roe pen voor rechtstreekse onderhandelin gen tassen Oost- en West-Duitsland over vraagstukken van de eenwording. De Westduitse minister von Brentano zei, dat zijn land besprekingen op laag niveau met de Oostduitsers over vrije verkiezingen e.d. zal goedkeuren op voorwaarde dat opdracht tot de bespre kingen wordt gegeven door Amerika, Engeland. Frankrijk en Rusland. Onder de sprekers op de besloten ■vergadering van gisteren was ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, die wees op de noodzaak, dat de NAVO het krachtige standpunt jegens Berlijn onverminderd zal handhaven. Mr. Luns waarschuwde tegen de gevolgen van een toegevende politiek jegens de Russische bedrei gingen. „Opvallend groot" noemde een lid van de Nederlandse delegatie de una nimiteit in de NAVO over de houding, die de westelijke landen tegen de Sówjet-Unie aannemen. Dit neemt overigens niet weg, dat er wel me ningsverschillen kunnen ontstaan in de praktijk bij besprekingen met de Rus sische leiders. De ministers zijn de af gelopen dagen niet op details van de te volgen gedragslijn ingegaan. Dit was niet alleen ónmogelijk, maar boven dien onwenselijk omdat men niet alle eventualiteiten kan kennen. Een be paald plan voor de onderhandelingen werd niet uitgewerkt Zoals minister Luns vrijdag opmerkte, werd het ook van Nederlandse zijde ongewenst ge acht eventuele concessies aan de Sow jet-Unie te bespreken. Men wees er verder in Nederlandse delégatSekrtngéfi op, dat de stent van de kleinere landen van de NAVO van invloed is geweest en is op-de door de Grote Drie te volgen houding. De De Britse luchtvaartmaatschappij BOAC heeft de nieuwe vliegdlenst- rond-de-wereld moeten staken omdat nog steeds geen toestemming Is ont vangen, van de Amerikaanse raad voor de burgerluchtvaart voor het traject San FranciscoTokio. Het Britse ministerie voor de bur gerluchtvaart beschuldigde de Ameri kaanse luchtvaartmaatschappij North West Airlines gisteravond van het op zettelijk torpederen van de Britse „werelddlenst" door op de Ameri kaanse raad voor de burgerluchtvaart pressie te hebben uitgeoefend. Per schip en per vliegtuig komt een stroom levensmiddelen, medicamen ten en kledingstukken op Madagascar aan, waar gisteren de zon aan eeD blauwe hemel schitterde. Het eiland is zich langzaam aan het herstellen van de ramp, veroor zaakt door vijf orkanen die gevolgd werden door wolkbreuken. Het gevaar voor hongersnood is afgewend door rantsoenering van het beschikbare voedsel en door de snelle hulp die Frankrijk en de an dere leden van de Franse overzeese gemeenschap, waartoe Madagascar behoort, verleenden. Intussen zijn nog duizenden eiland bewoners dakloos. De schade wordt geraamd op mil joenen guldens. Talloze rijstakkers, die de voornaamste bron' van voedsel vormen, zullen minstens twee iajp onbruikbaar zijn ais gevolg van de overstromingen. Vijf steden werden geheel wegge vaagd toen de rivieren buiten hun oevers traden. De politieke commissie van de Ara bfeche Liga, in Beiroet bijeen, heeft vrijdag krachtige pogingen gedaan om de kloof tussen Irak en de V.A.R. (Ver enigde Arabische Republiek) tc over bruggen. Men verklaarde op de conferentie, dat het mislukken van de verzoenings pogingen misschien zal leiden tot ver scherping van de propagandastrjjd tus sen beide landen. De afgevaardigden hadden een voor stel overwogen voor instelling van een commissie van drie (Libanon, Saoedi- Arabië en Soedan) die zou moeten trachten Irak en de VAH, te verzoe nen. Brak, Jordanië, Libië en Tunesië heb ben geen vertegenwoordiger» gezonden naar Beiroet. De afgevaardigde van de VAk., Zei- neddin, heeft op de bijeenkomst een verklaring voorgelegen over de toe stand in Irak en de gevolgen hiervan op internationaal terrein. Van de zijde van de politieke com missie werd meegedeeld, dat er in deze verklaring ook gesproken is over het gevaar van het communisme in hr Midden-Oosten, Het Iraakse communistische blad „Ittihad al Sjaab" heeft er bij de rege ring van Irak op aangedrongen bemid deling van derden af te wijzen. Frankrijk heeft besloten dat 22.000 ton appelen ingevoerd kunnen wor den uit de landen der Gemeenschap pelijke Markt. De handel met Italië is reeds begonnen en de handelaren to nen grote belangstelling voor Neder landse appelen. MET grote aandacht volgen de Neder landse minister van Buitenlandse ZakenLuns, de Amerikaanse president Eisenhower en de secretaris-generaal van de Noardatlantische Verdragsor ganisatie, Spaak (van links naar rechtseen toespraak tijdens een zit ting van de NAVO-raad in Washington. Op Cape Canaveral is gisteren weer een dertig meter lange Titan-raket, een van de machtigste Amerikaanse gelelde projectielen gelanceerd voor een proefvlucht over korte afstand. De Titan werd gericht op een doel in de Atlantische Oceaan op bijna 500 km van het proefterrein Cape Cana veral. Dit was de derde geslaagde lancering in 56 dagen tijds in een pro gramma dat erop is gericht de Titan binnen een jaar in de operationele sterkte te kunnen opnemen. (Advertentie) Zon onder (Advertentie) Tel. K 2957-464. ie Prachtige rustige omgeving. ie Uitmuntende keuken. HET hogedrukgebtèd, dat eistere», bet weer ln ons land beheerste, i» naar de omgeving van Oostenrijk weggetrokken on der invloed van een storing, die over Scan dinavië naar Bet oosten beweegt. Boven Engeland lag vanmorgen nog een zwak hogedrukgebied, dat in ons land zwakke noordelijke windein veroorzaakte. Dit hoge drukgebied wordt echter ln toenemende mate aangetast door een front, dat behoort bU de depressie, die vanmorgen over IJsland trok. Dit front zal ln de komende 24(uur over de Britse eilanden naar de Noordzee bewegen. Het front wordt voorafgegaan door.op- klaringen, tijjens welke ln de komende nacht weer plaatselijk mist kan ontstaan, die echter morgenochtend weer- zal oplos sen. later op de dag kan het genoemde front tot dichtbij het westen en noorden van het land doordringen, zodat er daar dan kans Is op wat regen. In het zuidoosten va» het land blijven de regenkansen echter nog klein. Het Indonesische kabinet heeft pro cureur-* eneraal Soeprapto van zijn. post ontheven naar aanleiding van feet besluit van het'hof van appèl om de ond-msjoor van het KNIL. de hees H. C. J. G. Schmidt, In. vrijheid te stellen. -i In «en officieel communiqué is me degedeeld, dat de voormalige chef van de afdeling Civiele Zaken van het hooggerechtshof, Gatot Taroena Mi- hardja, tot opvolger van Soeprapto is aangewezen, rfet" Amerikaanse blad Boston Globe heeft eert artikel van de hand van zijn redacteur-wetenschappen gepu bliceerd, waarin deze verklaart dat in juli van dit jaar het eerste trans atlantische tv-programma za] wor den verzorgd, mogelijk met behulp van satellieten die*als relayeersta- tions fungeren. Het zou de bedoeling zijn een tv-re- portage van het bezoek dat koningin Elizabeth van Engeland in juli aan Amerika brengt als eerste trans atlantische programma naar Enge land te zenden; Als het systeem een maal geperfectioneerd is zullen re gelmatig programma's over de Oceaan kunnen gaan. stootje kunnen. Er zijn posten, waar op de werkers een behoorlijke wissel wordt getrokken, voornamelijk op hun psychische kwaliteiten. Wie voorts geïmponeerd -wordt door alarmerende koppen in de kranten over invasies en aanverwante dreigin gen, die realisere zich als christen, dwars door or.ze opdracht heen, dat het God is, die de toekomst van Nieuw- Guinea bepaalt Bij nieuw-ingekomenen constateert men soms een lichte verbazing over het feit, dat men zich hier zo weinig bedreigd gevoelt en dat er in geen en kele vorm van politieke onrust sprake is En al spoedig volgt de ontdekking, dat er een merkwaardige -ust van dit ruige, weerbarstir land uitgaat en dat er bepaald niet meer moed voor nodig is om hier te wonen dan om in Nederland te zijn. PAPOEALAND verwacht iets van Nederland. En de christen-Pa poea's verwachten iets van de christen- Nederlanders. Niet méér woorden. Niet méér arti kelen en méér discuisies over hun politieke status. Maar daden van chris telijke naastenliefde. Concrete bereid heid hen metterdaad te helpen bij hun in vele opzichten tastend zoeken van de weg naar de wereld van vandaag. Dat is de'wareid van de telefoon en het vliegtuig, gezonde voeding en mo dern onderwijs, welvaart en cultuur. Het is voor hen ook de wereld, waarin Christus de Verlosser is van angst en demonie en in Wie ook voor hen alle dingen nieuw zijn. De man, die hier zo statig met zijn hond door Den Haag loopt, is de Britse ambassadeur Sir Paul Mason. Ondanks zijn drukke werkzaamheden vergeet hij zijn trouwe viervoeter niet! De jury voor Taiens' prijs 1959 heeft de voorwaarden voor deelneming vast gesteld, die zullen gelden voor de nieu we prijsvraag. Deze zal evenals ver leden jaar worden gehouden onder de titel „Nederland Schildert". De prijzen zullen zijn: a. voor beroepskunstschil- t.ers: een eerste prijs van 1500, een tweede van f 500 en zes materiaal- prijzen van f 250: b. voor amateur kunstschilders: acht materiaalprijzen, nl. een van ƒ300, een van ƒ200 en zes van 100; c, voor beide categorieën: gratis expositie der circa 50 bekroon den in 12 plaatsen. Het is wel duidelijk, dat prof. De Quay niet streeft naar een kabinet met grote parlementaire binding. De bedoeling van de formateur is nl. dat de fractieleiders hun persoonlijke zienswijze geven. Overleg met de fracties ver langt de formateur niet. lelijk de man, die de verantwoorde lijkheid van de formatie op zich moet nemen en» hij kan dat alleen door de zaken duidelijk te stellen. Over een eventuele zetelverdeling is niet de fractievoorzitters nog niet ge sproken.^ Dat zou ook voorbarig ge weest zijn, omdat formeel nog niets vast ligt. Eerst als de fractievoorzitters hun zienswijze op de verschillende controversiële punten hebben gege ven, kan prof. De Quay met het for meren beginnen. Een regeringsprogram heeft de for mateur blijkbaar nog niet. Zijn ge sprek met de seniores ging over sail lante punten van het toekomstige re geringsbeleid. Eerst in een later sta dium zou er een program worden sa mengesteld. Ook dit wijst erop, dat prof. De Quay zo weinig mogelijk parlementaire bin ding wil. Het is bekend, dat de F.v.d.A. aanvankelijk op het "standpunt stond, dat het hele regeringsprogram door de Reeds op dit punt bestaat er een tegenstelling tussen de PvdA en de overige partijen. De PvdA wenst dat de fracties juist op de controversiële punten zich zullen uitspreken en vast leggen; de formateur verlangt alleen de zienswijze van de fractievoorzitters. Men gelooft in Den Haag, dat prof. De Quay duidelijk wil vastgelegd heb ben, waar wel en waar geen mogelijk heden voor een bepaalde kabinets constellatie liggen. Prof, Beel was in zijn rapport aan de Koningin ook al tot bepaalde conclusies gekomen, maar de formateur, draagt een eigen ver antwoordelijkheid, Hij is staatsrech- Advertentie) Advertentie DODEWAABD DE FUNSTE FRUITFHODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk: Janw,Appelmoes,Vruchten op sap enz. SN'EKER SCHEEPSBOUW UNIE VALKSTRAAT 20 SMEEK TEL. K 5150—3658—3078—3912 f Advertentie TE KOOP: in geheet nieuw stadsgedeelte. „Ka naleneiland". Najaar 1959 te aan vaarden -k Praktische indeling, Luxe af werking. 4c Koopsomfnen vanaf 26.000 vrf) op naam. Ruime hypotheek beschikbaar. Nadere inlichtingen verstrekt het Makelaarskantoor K, A. v. Doorn Dr. H. Th. 's Jacob laan 62. Utrecht. Telef. 18116, b. g. g. 14558. f Advertentie MARKELO (O.) Tel. 0 3476-223 Hotel „HERIKERBERG" Speciaal Rest. Thans volkomen ver nieuwd. Kamers met of zonder bad of douche. Spec, week arrangement 1100,—-, ind. serv. Prosp. op aan vrage. (Advertentie) DE WOESTE HOEVE HUIS VOOR SPECIALITÉS BEEKBERGEN'. TEL. 6 67 66580. (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn Arnhem. Specifiek wlldrestaurant te midden van de Veluwse jachtterreinen. f Advertentie) BU.THOVEN Particuliere lagere en muloschool. kleine klassen met meer individueel onderwas. Opleiding: toelatingsei. 4e klas Ii.B S., Zeevaart- school. Middelbare Techn, School, Mulo-diploma A en B; Algemene ont wikkeling. Huiswerk onder toezicht v. eigen leraars: karakteropvoedlng: zelfdiscipline;, sport; excursies: 3 ha eigen bosterrein. tennisbaan. Uitslui tend normale jongens uit beschaafde kringen. Kosten: 3300.— per jaar, Int. bij de dir. T. G. da Groot, BUderdUklaan 15. Tel. K 3402—2309. fracties moest worden besproken. La ter werd deze eis afgezwakt Qp de controversiële punten (loonbeleid, de fensie, Nieuw-Guinea). bleef echter de eis tot binding. De antwoorden, die de formateur van de fractieleiders zal ontvangen, worden zeer belangrijk geacht Van die antwoorden zal het nl. afhangen, hoe het toekomstige kabinet zal wor- den samengesteld; misschien nog niet zo zeer wat de personen betreft, maar wel wat de deelnemende par tijen betreft. De brieven van de formateur gaan vandaag de deur uit. Uiterlijk dins dagmorgen verwacht bij antwoord te hebben. Dit betekent dat gedurende het weekeinde geen activiteit aan' het formatiefront te verwachten is. De formateur zal trouwens niet in Den Haag blijven, maar naar Den Bosch gaan. (Van een onzer verslaggevers) Een feestelijke cocktailparty, die gistermiddag in het kader van de Hudson-herdenking aan boord van-de Atlantic in Amsterdam zou worden gehouden, moest plotseling afgelast worden omdat dit Amerikaanse passa giersschip in het zicht van de haven met pech te kampen kreeg en veel te laat in Amsterdam arriveerde. Het schip, dat al enkele uren door de mist was opgehouden, liep gister middag om even over halfeen tussen de pieren van 'IJmuiden op een strek dam. Nadat ruim een uur later drie sleep boten het schip vlot getrokken hadden, bleek de ankerketting van de oceaan reus onder water verward te zijn ge raakt met de ketting van een tussen de pieren liggende boei. Pas om drie uur kon het schip zijn reis voortzetten. Om kwart over vijf meerde het in Amsterdam, een kwar tier nadat het feest bad moeten be ginnen. Met betrekking tot het in actieve dienst terugkomen bü de KLM van te legrafisten, die. op wachtgeld waren gesteld, kan worden meegedeeld dat tussen de directie van de KLM en de telegrafisten de afgelopen dagen be sprekingen zijn gevoerd over de voor waarden, waarop deze telegrafisten weer in actieve dienst zullen komen verwacht mag worden, dat deze be sprekingen tot overeenstemming zullen leiden. Deze voorwaarden zullen even eens van toepassing zijn op telegrafis ten die nog in actieve dienst waren. Prinses Grace van Monaco is vanmor- gen «J, Lausanne geopereerd am haar, blindedarm*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1