Skate steekt kop door poolijs Eisenhower: Toegeven in kwestie-Berlijn is uiterst gevaarlijk MONTGOMERY GAAT MET RUSSEN PRATEN India's politieke leiders veroordelen Rood-China Trein ver auto: drie doden Nieuw Zeeland stelt order s uit voor Prins en Prinses op skitocht Veldmaarschalk 28 april naar Sowjet-Unie Op onbewaakte bij Amersfoort ONDER DRUK VAN BRITSE REGERING Conclusies von prof. T)e Quay na antwoord fractieleiders Vrij koud weer, r 'mm NAVO pleit voor Moskou: VS scheppen ongunstig klimaat voor Genève Dalai Lama kwam in Tawang aan meer samenwerking P.v.cLA.-partijraad achter Burger Engelse concurrent nog niet gereed Generaal Schaper bezoekt Kongo Busje rijdt in op groep mlitairen; sergeant gedood r r~ JEFF HAI L OVERLEDEN tik MAANDAG 6 APRIL 1959 J Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JA ARGANGNo.4263 V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IJL imm Goedgekeurd Versterking Verouderd 1 Straalvliegtuig brengt Prins naar Amerika Verwondering Een glunder lachende prinses Beatrix en een vergenoegd kij kende prins Bernhard lieten zich fotograferen tijdens hun skiva kantie in Cervinia in de Italiaanse Alpen. De wat verwaaide haren van de Prinses en de sportieve uit monstering van haar vader ivo ren een dankbaar ondencert- voor een spontaan plaatje. Intussen geniet het koninklijk gezin met volle teugen van ck skivakantie. Het weer is goed. Za terdag heeft de Koningin eei lange skitocht gemaakt over cK Italiaans-Zwitserse grens. Samei met prinses Irene en Charlott' cl "Orleans ging de Koningin pe kabelbaan naar het Plateau Ros en vandaar per ski noordwaar' over de grens. Het gezelschap, vergezeld vai de gids Leo Gasperl, bereikt' Zermatt tegen lunchtijd en vloo vandaar terug naar Plateau Ros met een kleine Pipereub. Vanda. skiede men terug naar Cervini' getterdam: «me oe Wilnslraat za reiet. 1JS7UU tg li Poetbu* 1112 Postgiro No. «-15L9. Klachtcndienst abonnementen 18.30-19 30 ui. Zaterdag» 1718 uur. Telefoon U5700. Huygenspiein 1 - Telefoon 183167 (3 lijnent Postbus 1091 Postgiro No. 4C486? Klachtendicnit, 18.30--19.20 Telci.' 36236a Spujweg 132 - Tele!. 437Ü Lange Haven 73 - Telet. 67486 Abonnementsprijs 61 cent per week, t 2,63 per maand 7.90 pe, «wartaal. Losse nummer» ld cant. Versettijnt dagelijk- s-Grarenhage: Uordrccni: Schiedam: (Geldig tot morgenavond) VEEL WIND Wisselend bewolkt met enkele buien. Krachtige en af en toe harde wind tussen west en noordwest. Vrij koud. Morgen: Zon op: 6.04 Maan op: 5.48 onder: 19.22 onder; 18.52 Morgen: zon op: 6.04 Slaan op; 5.48 onder: 19.22 onder; 18,52 'jÊMmË i&'M m «s™w PbSrfti &;0 x-y-Hfr**-' De Amerikaanse atoomonderzeeer Skate „steekt de kop door het Ijs" tijdens zijn jongste reis onder de ijskap van de Noord pool. Zoals gemeld brak de Skate op ette lijke plaatsen gaten in het Ijs. waarna be manningsleden het schip konden verlaten veor onderzoekingen aan de oppervlakte. ,.De weloverwogen schending van de overeenkomst betreffende het luchtverkeer met West-Berlijn door Amerikaanse toestellen kan niet an ders werden uitgelegd dan als inge geven door de 'wens een ongunstig klimaat Ie scheppen voor de komende conferentie van ministers van Buiten landse Zaken in Genève." Aldus een Eastlsehe protestnota. -die zaterdag op de Amerikaanse ambassade in Mos keu lg overhandigd. In de nota protesteren de Kussen nogmaals tegen het feit, dat Ameri kanen van plan zijn voortaan hoger dan 3.000 meter te vliegen in de lucht- corridors, die West-Duitsland met West-Berlijn verbinden. Volgens de Russen brengen de Ame rikanen de veiligheid in de lucht in gevaar, want als zij aan hun plannen uitvoering geven zouden ze in botsing kunnen komen met Russische toestel len die op groter hoogte dan 3.000 me ter de corridors kruisen. De Amerikanen, hebben het protest afgewezen. Veldmaarschalk Montgomery gaat eind deze maand een paar dagen naar Moskou, waar hij onofficieel besprekingen zal voeren over de ge schillen tussen Oost en West. Montgomery deelde zaterdag rnede, dat hij premier Chroestsjew had ge- gevraagd of hij een bezoek aan Mos kou zou kunnen brengen. Chroestsjew had hem geantwoord dat hij van harte welkom zou zijn. De 71-jarige Montgomery zei dat hij voornemens is op 28 april naar Mos kou te vertrekken. Op 1 mei hoopt hij naar Londen terug te keren. Hij wees erop dat zijn bezoek een par ticulier karakter draagt, maar de spanning in de wereld misschien kan De leiders van alle politieke partijen m India, met uitzondering van de eom- nninijten, hebben zich op een bijeen komst van de nationale Indische so cialistische party In krachtige bewoor dingen uitgesproken tegen de „Chinese onderdrnkkingsmaatregelen" In Tibet. Deze leiders verklaarden, terwijl non gehoor instemmend „schande" riep, dat de communisten „zich thans fa hun ware gedaante hebben ver toond". Premier Nehroe zei gisteren op een Persconferentie, dat zijn land'met Ti bet sympathiseert, maar dat de ont wikkelingen In dat land lastig waren voor de betrekkingen tussen India en communistisch China. Nehroe maakte duidelijk, dat hij in oen dwangpositie is geraakt. Ener zijds heeft hij grote sympathie voor Tibet, anderzijds is er de noodzaak de veiligheid van de grens te waarborgen door zoveel mogelijk goede vrienden te blijven met de Chinese communis ten. Nehroe zei dat hij niet in Peking zou protesteren tegen het optreden van de Chinezen in Tibet, aangezien on gevraagde adviezen toch maar zelden succes hebben. Hij meende overigens niet dat de Dalai Lama onder dwang naar India was gekomen, zoals de Chinese com munisten hebben beweerd. De Dalai Lama is inmiddels in een boeddhistisch klooster in Tawang, 80 De Engelse internationale voetbal- 'peier van Birmingham City Jef Hall ®e op 24 maart getroffen werd door K.mderverlamnmna 's zaterdag in een MekenhiiU te Birmingham op 28-ja ge leeftijd overleden. kilometer ten zuiden van de Tibetaanse grens, aangekomen, waar hij enige da gen zal uitrusten alvorens zijn reis naar New Delhi voort te zetten. Volgens een bericht van Associated Press uit Hongkong zal president Tsjang Kai-sjek van nationatistisch- China de Dalai Lama politiek asiel op Formosa aanbieden. verminderen. „In elk geval zal die er niet groter door worden". De veld maarschalk zal mogelijk een onder houd met Chroestsjew hebben, zo neemt men in Londen aan. Montgomery was het laatst in Moskou in 1947 bij een bezoek als chef van de Britse imperiale staf. Hu was bij de Russen en bij Stalin populair. Ze. gaven hëm destijds een met sabelbont gevoerde zware jas en een muts van lamswol, zoals wordt gedragen door Russische generaals. In Londen wordt aangenomen, dat de veldmaarschalk voordat hij van zijn reis melding maakte, de goedkeuring heeft gezocht van het ministerie van Buitenlandse Zaken of van premier Harold Macmillan, Macmiilan is vermoedelijk blij, dat Monty gaat. In ieder geval verschilt Montgomery geheel en al van opvat ting met zijn vroegere chef op het hoofdkwartier van de NAVO, de Amerikaanse generaal Lauris Nor- stad, over de kwestie van het terug trekken van troepen door het Oos ten en door het Westen uit Midden- Europa. Norstad is hevig tegen zo'n plan ge kant maar Montgomery ziet er veel heil in net als Macmillan. Volgens Montgomery zouden het Oosten en het Westen het terugtrekken van alle nationale troepen binnen hun eigen grenzen moeten bespreken, in het bijzonder voor wat Europa betreft. Dan zouden de Westduitse troepen het Navo-schild langs de grens kun nen bemannen en de Amerikaanse troepen zicb terugtrekken op Frank rijk. TOEGEVEN AAN de Russen in de kwestie-Berlijn zou oneervol zijn en het gevaarlijkste wat wij zouden kun nen doen, aldus heert president Eisen hower zaterdag in een rede te Gettys burg verklaard. De president zei dat toegeven de communisten slechts zou aanmoedigen hun streven naar de wereldheerschap pij te versnellen, Eisenhower legde er nogmaals de nadruk op dat het Westen een oorlog over Berlijn wii vermijden en een regeling door onderhandelingen tot stand wil brengen. Hij pleitte voor verdere steun aan de Amerikaanse hulpverlening aan het buitenland. Vooral de ontwikke ling van Zuid-Vietnam en Zuid- Oost-Azië is belangrijk. De NAVO-raad heeft zaterdag aan het einde van zijn vergadering in Washington een communiqué uitgege ven waarin krachtige steun wordt toe gezegd aan de politiek van de Weste lijke grote drie inzake Berlijn. De raad spoort aan tot voortduren de versterking van de NAVO en meer samenwerking tussen de leden-landen op economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. „Eenheid van het Atlantisch Verbond is de beste garantie voor succesvolle onderhandelingen met de Sowjet- Unie, aldus het communiqué. Het Russische persbureau Tass ver klaarde naderhand dat uit het com muniqué van de NAVO „weer de toon van de koude oorlog klonk". Spaak, de secretaris-genera»! v*n het Atlantisch Verbond, heeft op èm pers conferentie verklaard, dat iÉi denk beeld van een officieel vredesverdrag met -Duitsland 4tum ls-suwcnderd. Hij meende dat de Duitse problemen be ter op een andere manier kunnen wor den geregeld. Spaak wees op de grote eensgezindheid onder de NAV O-lan den. Volgens sommige berichten uit Washington zijn in de NAVO-raad meer stemmen dan tot nu toe opge gaan voor een soepeler houding te genover de Russen, overeenkomstig de mening van de Britse premier Mac millan. West-Duitsland zou echter voor stander zijn gebleven van een voor zichtige houding en het Duitse standpunt zou het tenslotte hebben gewonnen. Overigens heeft de West duitse minister van Buitenlandse Zaken von Brentano dit officieel ontkend. In politieke kringen te Bonn meent men dat er op het ogenblik een ge spannen verhouding bestaat tussen de Britse en de Westduitse regering. Kan selier Adenauer verwijt de Britten dat zij te soepel zijn tegenover de Russen. fVan een onzer verslaggevers) Een auto, waarin zich drie jonge mensen bevonden die bezig waren met het uitzetten van een parcours voor een oriënteringsrit van een jeugd-automobielclub, is zaterdag morgen omstreeks kwart voor twaalf op de onbewaakte maar overzichte lijke spoorwegovergang aan de Lage- weg te Amersfoort door een elek trische trein gegrepen. De auto werd in twee stukken gereten. De bestuurder, de 24-jarige Petrus Zwetsloot uit Sassenheim, vond men Dit isi het wrak van de auto, die zater- even verder dan het motorblok van dag bii Aipersfoort door een trein i de gloednieuwe auto verminkt op het werd gegrepen. I baanvak. Het andere deel van de auto 123e bleef met de andere jonge mensen er in aan de bumper hangen. De trein kwam eerst veel verder tot stilstand. Met grote moeite kon het wrakstuk van de trein worden verwijderd.De slachtoffers waren inmiddels overle den. Het zjjn de 19-jarige .redactie secretaris Otto Klein uit; Deh Haag en de 16-jarige Maarten Eldering uit Sassenheim. De ouders van de beer Klein wonen in Hilversum. De wagenvoerder, de heer Jansen uit Arnhem, hield zich kranig na het ongeval. Hij had het wel even moeilijk maar vroeg toch verlof om de wagen zelf naar de plaats van bestemming, EdeWageningen. te rijden. Hij is echter in Barneyeld door een collega afgelost, De trein had ongeveer een uur ver traging. De dienstregeling moest enigszins worden gewijzigd en enkele treinen moest men omleiden over Zwolle. De partijraad van de Partij van de Arbeid, die zaterdag in Utrecht bijeen was. heeft zijn onverdeelde instemming betuigd met de houding van de PvdA- fractie bij de kabinetsformatie. De partijraad onderstreepte de door' mr. Burger op 1 april gegeven verklaring over het tot dan toe niet betrekken van de PvdA in enig wezenlijk overleg bij de kabinetsformatie. Dit blijkt uit het na de vergadering verstrekte com muniqué. National Biscuit Netto-winst 4e kwart. •38 S 7.032.712 (6ÜT2J244> of 1.03 (0.91) per aand.; idem 1938 5 22.071.893 (22.0S3.473) of 5 3.18 (onv.) per aand. Prins Bernhard, die zaterdag per straalverkeersvliegtuig Boeing 707 van de Pan American World Airways van Londen naar New York zal vliegen, zal onderweg ingelicht worden over alle technische aspecten van het toestel. De Pan American hebben biervoor spe ciale maatregelen genomen omdat men weet, dat de Prins zich hiervoor inte resseert. Het toestel vertrekt om 11 uur 'smorgens uitmonden en is om 14,43 uur plaatselijke tijd in New York. De burgerluchtvaarlmaatschappij van Nieuw Zeeland heeft een order van 25 miljoen gulden voor Fokker Friendships uitgesteld tot het einde van dit jaar. Dit besluit is genomen onder druk van de Britse regering. Deze tracht te verhinderen dat lucht vaartmaatschappijen in het gemene best hun vloot gaan vernieuwen met toestellen van de Nederlandse Fokker fabriek. De Britse regering vindt dat de luchtvaartmaatschappijen in het ge menebest de Engels© luchtvaartindus trie eén goede kans moeten geven. In Nieuw Zeeland geeft men echter de voorkeur aan de kant en klare Fokker Friendship boven de Engelse Handley Poge „Herald", de concurrent van de Friendship. Dit Engelse toestel is bo vendien nog in staat van ontwikke ling. De Australische luchtvaartmaat schappij Trans Australia Airlines heeft inmiddels een aantal Friendships ge kocht, waarvan de eerste vandaag wordt afgeleverd. De Nieuwzeelanders hebben hun order uitgesteld onder protest: „Laat de Britse vliegtuigindus trie ons een goede reden geven om def Nederlandse vliegtuigen niet te be stellen". O Deze gang van zaken heeft in Ne derland grote verwondering, zo niet verontwaardiging verwekt, aangezien de Britse Luchtvaartindustrie aan elke Fokker Friendship een behoorlijke cent verdient. Meer dan de helft van de onderdelen wordt namelijk in En geland besteld. o.a. de motoren. De di recteur van Fokker, de heer F. L. J. Diepen heeft het voornemen binnen kort in Nieuw Zeeland te gaan praten. Op uitnodiging van zijn Belgische ambtgenoot is de chef van de Neder landse luchtmachtstaf, luitenant-gene raal H. Schaper, met enige officieren van zijn staf naar de Belgische Kongo vertrokken voor een bezoek aan de op leidingsvliegbasis van de Koninklijke Belgische Luchtmacht, Kamina, Deze uitnodiging houdt verband met de mogelijkheid, dat in de toekomst een gecombineerde vliegopleiding op deze basis zal worden georganiseerd voor leerlingvliegers van de Belgische en de Nederlandse luchtmachten. De chef van de Belgische luchtmachtstaf, generaal-majoor F. J. Burniaux verge zelt generaal Schaper op deze reis Op de Heijendaalseweg In het Nij meegse stadsdeel Brakkestein is de chauffeur- van een klein- autobusje vanmorgen omstreeks halfnegen Inge reden op een groep militairen, die op weg waren naar het oefenterrein Hen- mensoord. De 41-jarige sergeant T. M. G. Merkx uit Nijmegen werd onmid dellijk gedood; een soldaat werd licht gewond. Het busje reed de colonne met vrij grote snelheid, tegemoet. Ondanks waarschuwingstekens van de colonne- commandant, reed de bestuurder in op het achterste gelid van het tweede peloton. De militairen behoorden tot het iuchtmachtinstructieregiment, een on derdeel van het commando luchtvaart troepen te Nymegen. fractieleiders hun persoonlijke ziens wijze schriftelijk hebben vastgelegd. En daar is het wachten thans op. (Van onze parlementaire redacteur) De kabinetsformateur prof. De Quay komt pas morgen naar Den Haag. Zaterdag heeft hij per koerier de vjjf fractieleiders een stuk van tien pagi na's toegezonden, waarin de contro versiële punten worden opgesomd. Hij verwacht uiterlijk morgen een ant woord. waarin de fractieleiders elk afzonderlijk hun persoonlijke zienswijze over deze zaken zullen hebben neer gelegd. De omvang van het door prof. De Quay verzonden stuk doet vermoeden dat de meningsverschillen nog al groot zyn. In Den Haag verwacht men dan ook met, dat de antwoorden van de fractieleiders zo zullen zijn, dat de formateur er een mogelijkheid van volledige overeenstemming in zal kunnen ontdekken. Een kabinet van de vijf partijen wordt niet mogelijk geacht. Welke van de vijf partijen zullen afvallen, is niet bekend. Dat de PvdA in sommige op zichten echter lijnrecht tegenover de andere partijen staat, is duidelijk en men gelooft in Den Haag dan ook algemeen dat prof. De Quay in de tweede fase van de kabinetsformatie niet meer met mr. Burger zal onder handelen. De formateur kan echter alleen conclusies trekken, wanneer de kwam een gebied van lage druk tot ontwiS keling, dat zich uitstrekt «ver het zeegebied tussen Groenland en Noorwegen over Scandinavië en de Ootee Au «S JjjJ dit gebied ontstond bóven de Brltie' eilanden een overwegend noordwestelijk» luchtstroming, die ook In de hogere lucht^ ,',n ?etr Sord la ontwikkeld. Polaire luchtmassa's drongen Nederland binnen met het gevolg, dat voornSneUlkln ««"«1»' sinds zaterdag doTempera- BH 2£ereer 7 lr*den ls t'daald. - de Faroer was vanochtend een de- *ln*ekomtn. die naar het «ostxuld- oosten beweegt Het front van deze deprei- auirnn™» VïE1*v°nd Nederland vergezeld van een smalle recen- U®rna ruimt de wind naar west tot noordwest en daarbf) neemt hii tiidritib- tad h"d toeOnnleu w wordt Si r j lucht aangevoerd. In hét bin- staan. h"r,n *8» "tl Nachtvorstgevaar is aanwezir rndn al wind voldoende in kracht afneemt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1