Grote verrassing in het Westen Kandidaat voor het ere-ambt president Vakantie Formateur bracht H.M. interim-rapport uit Ook Eerste Kamer W eduwenwet voor SCHOND PSYCHIATER BEROEPSETHIEK? Dalende werkloosheid Ludwig Erhard opvolger? Koningin Juliana weer thuis iaar ten onrechte in inrichting? Eenzaam maar niet ook in Engelse vertaling „Resultaat van samenwerking" r v_ Vijf fractieleiders antwoordden Missive van Tilanus bleef lang uit Invoering per 1 oktober mogelijk Gevaarlijke weg verbeterd Ereraad stelt onderzoek in Dulles neemt spoedig een beslissing Prins erevoorzitter Europese Beweging Na val door auto overreden r WOENSDAG 8 APRIX 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4265 J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 771 Verschillende belastingen kun nen worden verlaagd, aldus heeft de Britse minister van Financiën Derick Heatcoat-Amory gisteren meegedeeld, toen hij de jaarlijkse begroting bij het Lagerhuis in diende. AL doet april wat hij wil ÉL het zal, naar wij hopen straks weer zomer worden En dat betekent voor tien duizenden vakantie! De tijd van voorbereiding is nu aangebroken. Sommi gen hebben al een keus ge daan maar de meesten gaan plannen maken als het jonge groen boom en struik siert ten teken dat de lente in het land is. Wij willen u helpen in het maken van een keus, als dat nodig mocht zijn. Vandaar onze vakantiebijlage van 36 pagina'swelke u vandaag in de krant zult aantreffen Wellicht krijgt u bij het le zen van deze bijlage een idee. Wij hopen dat het dan een goed idee zal zijn en wensen u in elk geval straks: goede reis en een prettige vakantie! J (Van onze parlementaire redac teur) DE formateur is vanmorgen door H.M. de Koningin op het pa leis Lange Voorhout ontvangen voor het uitbrengen, van het inte rim-rapport. Hij was daartoe in staat, nu hij op schrift de stand- Sikkens Lak verlaagt het dividend D punten van de vijf fractieleiders heeft ontvangen. Nadat prof. De Quay reeds maandagavond in het bezit werd gesteld van het antwoord van mr. Burger, kreeg hij gistermor gen vroeg dat van prof. Oud. Om streeks halftwaalf gaf dr. Bruins Slot persoonlijk zijn missive af' aan het Eerste Kamer-gebouw en om vier uur gistermiddag liet prof. Romme zijn antwoord bij de formateur brengen. Witte ae w matraat sa - -met. 115700 u Foatbua 1113 Po«tglro No. 424519. Klachtendlenst abonnementen16.30-19410 uu Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700. Huygengpleln l - Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbu» 1081 Postgiro No. *24867. Klachten dienst: 18450—19.30. Telef. 362568 Spulweg 133 - Telef. 4370. Lange Haven 73 - Telef. 87486. abonnementsprijs 61 cent per «eek. I 2M per maand, f 7.80 pei «wartaal. toase nummer» 13 «aast. Verschijnt dagelijiw KMterdam: «-Grsrenbage: Dordrecht: Schiedam: J THouu/* (Geldig tot morgenavond) ENKELE BUIEN Enkele buien afgewisseld door opklaringen. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige, af en toe harde wind tussen west en noordwest. Morgen: Zon op: 5.59 Maan op: 6.37 onder: 19.36 onder: 20.58 DE jongste mededelingen omtrent het verloop van de werkloosheid in ons land zijn verheugend. |n de maand maart is het aantal werkloze mannen mei ruim 30.000 ge daald tot 66.000, terwijl de geregis treerde arbeidsreserve, waaronder du» mede begrepen zijn degenen die op aanvullende werken wjo geplaatst, afnam van 120.595 tot 89 902. Deze ontwikkeling loop; min of meer parallel met die in het buitenland. Ook daar loopt de werkloosheidscurve omlaag. Het is duidelijk dat de invloed van de recessie thans definitief aan het wijken is. Dat blijkt ook uit de gedetailleerde cijfers. Uiteraard deed ook he' seizoen zijn invloed gelden. Het gunstige, dro ge voorjaarsweer deed de werkzaam heden in de landbouw snel op gang ko men. In de bouwnijverheid ligt de werkloosheid op de helft van vorig Jaar. Al met al ls de seizoenwerkloos heid in de afgelopen maand met ca 10.000 gedaald. Daarnaast valt een daling van de eonjunctuurwerkloosheid te constate ren. Het cijfer liep terug van 25000 tot 6000. De metaalindustrie fungeert hier als een duidelijke indicator. Het mi nisterie van Sociale Zaken meent zelfs te kunnen constateren, dat de metaal nijverheid thans definitief over hei dieptepunt heen is, al zijn nog niet overal de moeilijkheden verdwenen Met name in de ijzergieterijen is de situatie nog niet geheel duidelijk. In de houtwaren- en meubelindustrie nam de werkgelegenheid eveneens toe. Regionaal gesproken blijft vooral in de drie noordelijke provincies en in Zeeland (In welke provincie zelfs nog een kleine stijging van de werkloos heid valt te constateren van 4240 tot 4286) de ontwikkeling nog alle aan dacht vragen. Niettemin-is over he, geheel geno men de gang van zaken verblijdend Het ls een groot sociaal goed, wanneer de werkgelegenh- I in zeer brede la gen van de bevolking is gespreid. Het gaat hier om een zegen waaraan we niet achteloos mogen voorbijgaan Dr. ADENAUER GEEFT ROER UIT HANDEN 1T|E 83-jarïge Westduise bondskanselier Adenauer heeft zich op verzoek van zyn Christen Democratische Party kandidaat ge steld voor de presidentsverkiezingen, die 1 juli zullen worden ge houden. Dit betekent, dat Adenauer, die nu tien jaar aan het hoofd van de Westduitse regering staat, zich terugtrekt uit de actieve politiek. Het ambt "an. president is voornamelijk een ere-ambt. In alle westelijke hoofdsteden toonde men zich gisteren zeer ver rast over het besluit van de bondskanselier. Volgens dr. Eugen Gerstenmaier, voorzitter van de Westduitse Bondsdag trekt Adenauer zich terug omdat hij „het aan zichzelf en zijn energie verplicht is, beter voor zichzélf te zorgen, dan hij de af gelopen tien jaar heeft kunnen doen". Het is praktisch zeker, dat Adenauer in de presidentsverkiezin gen zal zegevieren over de socialistische tegenkandidaat prof. Carlo Schmid. zal op 12 september zijn ambt neer leggen. Adenauer zal nog bondskanselier zijn als volgende maand de confe rentie van ministers van Buiten landse Zaken in Genève begint. Zijn voornemen om af te treden zal ech ter de positie van het Westen moei lijker maken omdat men niet weet wat zijn opvolger zal doen. 3n Parijs meende men dat het aftre den van Adenauer vooral een teleur stelling zal zijn voor president de Gaulle, die de laatste tijd steeds inten sief contact met hem onderhield en die zijn krachtige politiek volledig steunde. Adenauer is dinsdag uit Bonn ver trokken voor een bezoek aan een ge trouwde dochter. Vandaag gaat hij voor een maand met vakantie. Zie verder pag. 3, 1 e kol. 1 VAN linkse zijde doet men het de laatste weken telkens voorkomen alsof men in het CNV en de KAB piot- Kling ook bij de Invoering van een vrijere loonvorming toch voor lei ding In de loonpolitiek zou zijn. „Het Vrije Volk" schreef dezer da gen naar aanleiding van een artikel in „Lering en Leiding", het kaderblad van de KAB, dat er nu toch ook bin nen de KAB stemmen opgaan die plei ten voor leiding bij de loonvorming. en „Het Parool™ deed het j*. maan dagavond voorkomen alsof in de kring van KAB en CNV thans „steeds dui delijker gesproken wordt van een vrijere loonvorming", zulks dan ter onderscheiding van wat het blad om- «thrijft als een „absoluut gebonden" en een „geheel vrije" loonpolitiek. Beide bladen zijn er naast en moe ten zich corrigeren. Sinds jaar en dag heeft de Chr. Vakbeweging, evenals de KAB, op het punt van de loonpo litiek duidelijke taal gesproken waar over geen misverstand mogelijk was. Steeds werd gepleit ook op deze plaats en elders in ons blad voor een vrijere loonvorming in die zin dat er weliswaar meer differentiatie in de lonen moest komen, maar dan zo, dat er toeh altijd een zekere coördinatie »>u moeten "blijven plaatsvinden. Waarom die coördinatie? Omdat niemand meer terug wil naar de si tuatie van voor de oorlog toen het loonpeil in de diverse bedrijfstakken «ea veelszins ongeordend beeld ver toonde. Zo is het en niet anders. Wie het toch anders voorstelt, doet dat tegen heter weten in. Algemeen wordt verwacht dat de huidige minister van Economische Za ken Erhard,* de vader van bet „Wirt- schaftswunder". die bijna even popu lair is als Adenauer, laatstgenoemde als bondskanselier zal opvolgen. Een andere kandidaat is mogelijk dr. Ger stenmaier. De bondskanselier wordt gekozen door de Bondsdag op voordracht van de president. Dr. Heinrich Krone, voorzitter van de christen democratische fractie in de Bondsdag, verkla arde gisteren dat Adenauer zijn besluit ook om „rede nen-van staatspolitiek" had genomen. Wij zijn van oordeel, dat deze. man, die gedurende tien jaar de politiek van het land heeft geleid nu presi dent moet worden, aldus Krone. Aanvankelijk was prof. Erhard waarschijnlijk vooral op voordracht van Adenauer als kandidaat voor het presidentschap genoemd. Maar Er hard weigerde enige tijd geleden de kandidatuur, nadat er zowel in de CDU als in kringen van het bedrijfs leven tegen was geprotesteerd, dat hü de actieve politiek zou verlaten. Des tijds beschouwde men de kandidatuur van Erhard wel als een poging van Adenauer ore de populaire minister van Economische Zaken uit te range ren. En het verzet in de CDU leek een rebellie tegen de bondskanselier. Een commissie van zestig leden, on der voorzitterschap van Adenauer zelf, heeft de bondskanselier gisteren een stemmig verzocht de kandidatuur voor het presidentschap te aanvaarden. Adenauer deed dit nadat dr. Ger stenmaier hem had gezegd, dat hü aan zijn leeftijd moest denken en aait het prestigeverlies dat hü zou lijden als hij plotseling zou moeten aftreden. De commissieleden waren verrast dat Adenauer met hun verzoek instemde; tot voor kort had hü derge lijke suggesties steeds met klem van de hr.nd gewezen. In Londen en Parijs meent men dat er in de CDU verzet was gerezen tegen Adenauer omdat hij een onverzettelijk standpunt inneemt in de kwestie-Ber- HJn. Adenauer wenst geen concessies te doen aan de Russen. Andere leiders van de CDU schijnen in deze kwestie een soepeier standpunt in te nemen. Ade nauers heengaan als kanselier zal dan ook stellig van grote invloed zijn op de westelijke politiek ten aanzien van Berltln. Erhard verklaarde dinsdagavond op een bijeenkomst van christen-demo craten te Osnabrück, dat West-Duits- land in beginsel bereid is met de Sowjet-Unie te onderhandelen. Mer, zou over alles kunnen spreken, maar niet de vrijheid en veiligheid van een geheel volk in het geding kunnen brengen, zo zei hij. De opvolger van de huidige presi dent, prof. Theodor Heuss, zal op 1 juli worden gekozen in West-Berliin door een college bestaande uil afge vaardigden van de Bondsdag en ver tegenwoordigers van de parlementen van de afzonderlijke staten. Prof. Heuss in Engeland Amory zei dat de begroting een be moedigend beeld van de nationale financiën gaf. Het toezicht dat in de Tweede Wereldoorlog op de Britse economie werd ingesteld zal nu spoe dig geheel z«n opgeheven. In het belastingjaar 1959/1960 staat tegenover een totaal aan inkomsten van 5.620.000.000 pond sterling een totaal aan uitgaven van 5.223.000.000 pond sterling. 'Amory wil 'de omzetbelasting "jnetj% een zesde verlagen. De inkomstenbelasting zal- volgens de voorstellen van de minister even eens worden verlaagd. De voorgestel de verlagingen lopen tot 10 pet ten het hoogste belastingtarief. Verder wil de regering ook de bef lastingdruk voor de industrie vermin deren. Ten slotte is de regering van plan de bedragen terug te betalen aan de belastingbetalers, die zij verschuldigd is wegens gedurende de oorlog ge heven extra-belastingen. Deze gunstige begroting is waar schijnlijk mede de inleiding van de verkiezingscampagne van de conser vatieven. Volgens sommige berichten wil premier Macmlllan zelfs eind deze maand al verkiezingen voor het La gerhuis houden. De toren ran de Oude Kerk ln Delft, ook wel „Oude Jan" genoemd, onder gaat, evenals de hele kerk, een grondige restauratie. Hier ziet men de toren, het romantische middelpunt van Delft, van onder tot boven ln de steigers. O H. M. de Koningin en de prinsessen Marijke en Margriet zijn gisteravond omstreeks 19.00 uur op het vliegveld Soesterberg aangekomen na een korte vakantie in Cervinia in Italië. Prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene zullen morgen de reis naar Ne derland aanvaarden. De Koningin en de Prinsessen ver trokken gistermorgen per auto van Cervinia naar het Turijnse vliegveld, vanwaar naar Nederland werd terug gevlogen. De Koningin en haar twee jongste dochters werd uitgeleide gedaan door prins Bernhard en de prinsessen Bea trix en Irene. Na afscheid genomen te hebben van koningin Juliana en de prinsessen Margriet en Marijke zijn prins Bern hard en de prinsessen Beatrix en Irene enthousiast gaan skiën, hoewel het he vig sneeuwde. De 76-jarige H. Berendsen uit Ter Apel, die op 31 maart bij het overste ken door een auto werd aangereden, is in het EX zuikenhuis te Groningen overleden. Het gevaarlijke stuk van de rijksweg 13, onder Delft wordt verbeterd. Met behulp van een dragline en bull dozers is men thans bezig met het vernieuwen van de oostelijke weghelft. De steeds voortrazende verkeers stroom wordt over de westelijke weghelft en een daar naast gelegen hulpweg geleid, <Van een onzer verslaggevers) ereraad zal onderzoeken of de S^kMnse psychiater dr. L. F. C. van Taalman Kip gehandeld heeft In ®et de medische beroepsethiek. tons pnblikaiies in het dagblad De *y*tTaaf zou de Arnhemse zenuw- wa na onvoldoende onderzoek een «klaring hebben afgegeven, waarin "•kart» en zijn vrouw krankzinnig •w»emd werden.' Ten gevolge van deze verklaring heeft het artsenecht paar de vrouw was ook arts zes weken ln een psychiatrische inrich ting moeten, doorbrengen. Een en ander zou zich reeds vier jaar geleden hebben afgespeeld. Op 23 februari 1955 vervoegden de arts en zijn vrouw zich wegens een be paalde kwestie op het Arnhemse politiebureau. Omdat het echtpaar zich volgens sommigen abnormaal gedroeg vroeg men de menihg van de zenuwarts dr. Van Erp Taalman 'Kip. Vrijwel zonder het echtpaar onderzocht te hebben zou de psy chiater toen schriftelijk hebben verklaard, dat de arts en zijn vrouw leden aan waandenkbeelden, angsi en storend gedrag voor de openoare orde. Sindsdien heeft het echtpaar vier jaar lang getracht aan te tonen dat het niet krankzinnig i« geweest en dat zij het slachtoffer zijn geworden van onrecht. De Telegraaf heeft onlangs over deze kwestie enkele artikelen gepu bliceerd. Naar aanleiding daarvan heeft dr. Van Erp Taalman Kip aan de ^Maatschappij lot Bevordering van de "Geneeskunst verzocht te doen on derzoeken of hij de medische beroeps ethiek heeft geschonden. Het hoofd bestuur van de maatschappij heeft thans besloten dat een ereraad dit onderzoek zal instellen. Commissarissen en directie zuilen aan de aandeelhouders van Sikkens Lakfabrieken N.V. te Sassenheim voor stellen over het boekjaar 1958 22% dividend in'contanten uit te keren dividend in contanten uit te keren. Over 1957 werd 10% uit de winst en 20% ten laste van de agioreserve m aandelen gedeclareerd. (Van onze Haagse redacteur) f~\E EERSTE KAMER heeft gisteravond zonder hoofdelijke stemming de I f wetsontwerpen Algemene Weduwen- en Wezenverzekering aangenomen. Technisch is het mogelijk deze volksverzekering per 1 oktober in te voe ren, maar de regering wacht nog op advies van de sociale verzekeringsbank) en van de raden van arbeid. Dit kan dezer dagen tegemoet worden gezien, aldus zei de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.L, prof. Be el. De moeilijkheid blijft dan nog de aanpassingsregeling voor de ambtenaren. Het advies der centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaren zaken over een wetsontwerp tot aanpassing van de ambtelijke weduwen- en wezenpensioenen aan de AWW is nog niet binnen. ontbrokeru Spr. was tegen ontheffing van prermeplicht voor ongehuwden. De heer Witte veen (VVD) zei, dat er een ereschuld bestaat jegens de weduwen en wezen. De rege ling achtte spr. zeker aanvaardbaar, maar hjj had enkele bezwaren. Onder meer betoogde deze, dat de regeling ingewikkelder is dan die voor de ouderdomsverzekering. Voor de ge scheiden vrouwen achtte spr. de rege ling zeer onbillijk. Spr. legde in dit verband de nadruk op het psycholo gisch aspect. Ten slotte vroeg deze afgevaardig de of later een premievrijstelling voor ongehuwde vrouwen wellicht moge lijk is. De heer In 't Veld (PvdA) had bazwaar tegen het fixeren van de leeftijdsgrens van 50 jaar en onder streepte de woorden van de heer Rup pert dat deze belangrijke volksver zekering resultaat is van goede sa menwerking. 9* ln 1960 zal een Engelse vertaling van de memoires van prinses Wilhelmina „Eenzaam maar niet alleen" verschijnen bij de Engelse uitgever Hutchinson, die de rechten voor het boek heeft verworven voor Engeland en het gemenebest. Intussen was de eerste Nederlandse editie van „Eenzaam maar niet alleen" 60.009 exemplaren groot, hintte# één maand uitverkocht. De tweedie druk van 20.000 exemplaren is inmiddels verschenen. Prinses Wilhelmina heeft eontracten gesloten voor uitgaven in het Noors, Zweeds, Deens, Fins en Israëlisch. Er zijn nog onderhandelingen gaande met andere buitenlandse uitgevers, waaronder in Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. Bij de behandeling van het wets ontwerp heeft de heer R u p p e r t (A.R.) aangedrongen op een spoedige inwerkingtreding. Weduwen lijden vaak stille nood. Dat met aanvaarding van het ontwerp het liele probleem zou zijn opgelost moet men niet den ken. De heer Ruppert achtte voor lichting van regeringszijde aan het college van rijksbemiddelaars aan te bevelen. De kwestie van de ongehuwden noemde de heer Ruppert eén mei sterke psychologische kanten. Een voorstander van vrijstelling van pre miebetaling voor ongehuwden bleek deze a.r.-sigevaardigde niet te zijn, o.a. op principiële gronden. Maar de heer Ruppert gaf wel toe dat de lasten onevenredig zwaar drukken op de ongehuwden. Daar om stelde hij voor later nog eens een reële vermindering van de be lastingdruk en het optrekken van de uitkeringspercentages in de werkloosheidswet voor ongehuw den te overwegen. De kwestie van de gescheiden vrouw verdient volgens de heer Ruppert ook bijzondere aandacht, maar hij zag nog niet welke oplossing hij aan de hand zou moeten doen. Spoedige inwerkingtreding van de wet is nodig. Wachten op het advies van de centrale commissie voor geor ganiseerd overleg in ambtenarenza ken vond spr. overbodig. De heer Ruppert ontkende dat het wetsontwerp *t resultaat is van speci fiek socialistische activiteit. Het is het resultaat van samenwerking. Maar toch wilde spr. de oud-minister Suur- hoff niet de lof onthouden die hem toekomt. De heer Van Bruggen (CHU) heeft nog eens gewezen op de urgen tie om hulp te bieden aan weduwen en wezen. Met spoed moet deze zaak worden afgedaan. In het wetsontwerp beluisterde spr. een bijbelse echo. De heer Manen (KVP) wilde weten of bö aanneming van het ont werp uitvoering te verwachten is voor 1 januari 1960. Volgens deze spr. heeft het aan des kundigheid bij de voorbereiding niet De woordvoerder van het Witte Huis in Washington. Hagerty, heeft de be richten van de CBS, volgens welke president Eisenhower het ontslag van minister Dulles zou hebben aanvaard, onwaar en „onverantwoordelijk" ge noemd. Hagerty zei dal hü had geëist dat de CBS haar berichten herroept. Het is de laagste vorm van verslag- gevery die ik ken United Press International vernam van betrouwbare zegslieden dat mi nister Dulles waarschijnlijk vóór 20 april zal besluiten of hij gezond genoeg zal zün om zijn functies te hervatten. Tijdens het congres van de Europese beweging in Nederland, dat op 25 25 april in „Krasnapolsky" te Amster- dam gehouden zal worden, zal prins Bernhard geïnstalleerd worden als erevoorzitter van deze beweging. Het antwoord van dr. Tilanus werd eerst gisteravond omstreeks negen uur bO de formateur bezorgd. Van wel In gelichte zijde vernamen wij, dat de CH-fractieleider dit reeds gistermor gen op schrift gesteld had doch het ls mogelijk, dat hij op enige puntenIe denken valt. hier aan bepaalde sociaal economische kwesties als het loon- beleld een deskundig oordeel heeft willen inwinnen, voor hij de formateur zijn definitieve standpunt ten aanzien van de controversiële punten schrif telijk heeft doen toekomen. Vast s*aat dat dr. Tilanus gistermiddag langdurig met enige van zijn fractiegenoten heeft vergaderd. Het lange uitblijven van het antwoord van dr. Tilanus gaf In Den Haag aanleiding tot aüeriei ge ruchten. _Nadat dr. Bruins Slot gistermorgen zyn antwoord bij prof. De Quay had afgegeven, vergaderde de A.-R.-fraetie. Ook de beide demissionaire ministers Van Aartsen en Zijlstra woonden de bijeenkomst bij. Voor zover mogelijk werden de A.-R. kamerleden door hnn fractie-voorzitter over de politieke situatie ingelicht Ook prof. Romme was gisteren in het Tweede-Kamergebouw actief. Hü had diverse besprekingen, o,a. met prof. De Beaufort en de heer Andriessen. Deze besprekingen vonden plaats, voordat het antwoord van professor Romme bij de formateur werd bezorgd. Naar wij vernemen rekent men bin nen de P.v.d-A.-fractie er niet meer op bij het verdere overleg van prof. De Quay te worden betrokken» Dit bete kent, dat de persoonlijke visie van mr. Burger op de verschillende punten van regeringsbeleid wel zéér. sterk moet afwijken van die van de overige vier fractieleiders. Van prof. Oud is bekend, dat hü ak koord kan gaan met de mening van prof. De Quay over verschillende be langrijke beleidsvraagstukken. De for mateur kan dus nu een tussentijdse balans opmaken. Intussen wordt achter de schermen reeds ijverig gezocht naar eventuele kandidaten voor het ministerschap. In dit verband zou het interessant zijn te weten, hoe de formateur het kabinet denkt samen te stellen. Gaat hü uit van de verhoudingen in de Kamer, of zal hij juist om het extra-parlementaire karakter van het kabinet te onder strepen andere verhoudingen in acht nemen? Het is ook mogelijk, dat prof. De Quay meer zal letten op bekwaamheden dan op politieke kleur van de minis ter-kandidaat. Dit wil niet zeggen, dat hij in het laatste geval op socialisten meent te kunnen rekenen. Een andere onopgeloste vraag in Den Haag is nog, of de liberalen hoge eisen zullen stellen. Het standpunt van prof. Oud kennende, lijkt het ons uitgeslo ten. Maar het is ook mogelijk, dat van de zijde van de V.V.D. getracht zal worden met prominente liberale kan didaten bij de formateur te komen, omdat men ook in liberale kring over tuigd is van de noodzakelijkheid een sterk en hecht ministersteam te vor men. (Van onze correspondent) Doordat het stuur van haar flets dat van een vriendinnetje faas te kwam te Midwoud de zevenjarige Wiepje de Groot te vallen en werd zij door een dUod.°Vmeden" Het metsJe was °P riag ÏLïmÊ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1