en Opvallend opmerkelijk MET P.v.d.A. WORDT NIET MEER ONDERHANDELD Financiënaangeboden aan prof. Zijlstra? is veel belangrijker dan men wel denkt ongewijzigd Ook dr. Klompé ontvangen TURK opende -Linnaeushof Generaal Naguib overleden? „ANTI-DUITSE STEMMING IN ENGELAND" Kapitaalschaarste remt woningbouw Soeprapto: Ik had opdracht Minder wind TROUWPARTIJ VERSTOORT WATERBALLET Duitse politiek Anti-communistische tegenregering in Tibet Adenauer over actie in de Britse pers „Queen Mary"5 wordt vervangen Vogelvrije 9 bur genieester moet naar receptie Oud-Vossemeer zit nu met pistolen r DONDERDAG 9 APRIL 1959 J Directeur: H. Dili RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4266 1 V H oo tri redacteur: Ur. J A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) PROF. DE QUAY heeft gisteren officieel meegedeeld, dat bij bet verdere verloop van de kabinetsformatie niet meer met de Partij van de Arbeid zal worden onderhandeld. Uit de brief, welke mt, Burger deze week aan de formateur zond, is gebleken, dat de so cialisten binding van de fracties aan het regeringsprogram essen tieel achten. Prof. De Quay heeft juist tegen die binding overwe gende bezwaren. Aangenomen moet worden, dat de socialisten van deze overwe gende bezwaren van prof. De Quay tegen afspraken tussen kabinet en fracties en tussen fracties onderling in kennis waren gesteld. Dat zij desondanks hebben volgehouden, dat binding van de frac ties aan het program voor hen essentieel is, is een bewijs, dat zij sinds december, toen zij zichzelf buiten spel zetten, nog niets zijn veranderd. Zie verder pag. 3 4e kol.) Diplomaten mogen weel reizen in Sowjet-llnie w Sunny Seat de stoel om lefclcer fu! te luieren f Differentiatie W oningverbetering -T >vïtte <se wu.nitraat za - relet. 113700 (O Li Postbus 1112 - Postgiro No. 42451a. Kiachtendienst abonnementen: 18.30-19.30 uu Zaterdags 1718 uur. Telefoon 113700 HuvgenspJein 1 - Telefoon 183407 13 lijoen) Postbus 1091 Postgiro No. «14887. Kiachtendienst: 18.3019,30. Telei. 362569 Sprnweg 133 - Telef. 4570. Lange Haven 73 - Telef. 67486. abonnementsprijs SI cent per week, 1 2.65 per maand, t 7.90 pi wart sal Losse nummer» 13 eemt. Verschijnt dageluK' Rotterdam: s-G ravenna ge; uordrerht: Schiedam: (Geldig tot morgenavond) MINDER WIND Opklaringen en plaatselijk enkele buien. Vannacht hier en daar nachtvorst; morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot zwakke wind uit westelijke richtingen. Morgen: Zon op: 5.57 Maan op: 7.05 onder: 19.27 onder: 21.59 *N de N.R.C. van verleden dinsdag L wordt gezegd dat het opmerke lijk is dat de AR.-fractie die dag in het Kamergebouw vergaderde en dat de A.R.-fractievoorzitter toen he1 antwoord aan de formateur nog moest verzenden. jn ^Het Vrije Volk" van diezelfde dag staat het volgende: „dr. Bruins Slot ging tegen tiet middaguur persoon lijk naar de Eerste Kamer om een brief aan prof. De Quay ie overhandi gen. Aanvankelijk werd aangenomen, dat deze brief zijn entwoord op het memorandum van de informateur (be doeld zal zijn formateur) zou bevat ten. Opvallend was echter, dat daarna een volledige fractievergadering van de A.R. partij werd gehouden. Naar verluidt heeft dr. Bruins Slot er behoefte aan gevoeld eerst zijn po litieke vrienden te raadplegen, alvo rens zijn antwoord aan prof. De Quay ia te zenden. De brief die hij zelf had gebracht zou niet anders inhouden dan de me dedeling dat zijn definitieve antwoord eerst vanavond kon worden verwacht. Het is wei opmerkelijk dat juist de heer Bruins Slot thans behoefte blijkt ie gevoelen aan overleg met zijn frac tiegenoten". Tot zover Het Vrije Volk. p. E heer Bruins Slot gevoelt er thans L) behoefte aan enige onwaarhe den in bovenstaande berichten aan de kaak te stellen. Hij heeft zijn antwoord op het me morandum van prof. De Quay dinsdag ochtend tussen kwart over elf en half twaalf persoonlijk naar de Eerste Ka mer gebracht. Daarna heeft hij frac tievergadering gehouden om zijn po litieke vrienden in te lichten voor zover hij daartoe bevoegd was over de politieke situatie. Daarin zit niets opvallends of op merkelijks. Dit is vanzelfsprekend en doodgewoon. Naar verluidt heeft dr. Bruins Slot eerst zijn politieke vrienden willen raadplegen, schrijft Het Vrije Volk. H.V.V. weet dat de fractievoorzit ters hun persoonlijk oordeel moesten geven. H.V.V. suggereert nu dat de A.R.-fractievoorzitter een fractie-oor deel over het memorandum heeft ge geven. Om dat aannemelijk te maken ver zint H.V.V. een tweede brief op dins dagavond en suggereert dat de eerste brief alleen maar een aankondiging was van de tweede. Er is helemaal geen tweede brief ge weest. Er is alleen maar de brief van 's morgens, overhandigd vóór de frac tievergadering. „Naar verluidt", schrijft Het Vrije Volk. De parlementaire redacteur van H.V.V. spreekt hier bewust onwaar heid. Er verluidde helemaal niets. Er is alleen maar iets verzonnen. Het is de befaamde duim van H.V.V. waar uit het de iaatste tijd al zoveel kwaad aardige kolder heeft gezogen, De strekking van het verhaal is duidelijk. Men wil suggereren dat dr. Bruins Slot zich niet aan de door de formateur gevraagde procedure heeft willen houden. Men wil suggereren dat de extra-parlementaire methoden, zon der binding van fracties aan program, die dr. B.S. duidelijk heeft gepropa geerd, door hemzelf in werkelijkheid worden gelogenstraft. Maar het zijn allemaal alleen maar opvallende en opmerkelijke onwaarhe den, die Het Vrije Volk debiteert ei waarvan we in de NRC een zwakke afglans zien. Prof. De Quay streeft naar vier-partijenkabinet ■iiNiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii"iiiiiiinii[iiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiniii) Mi; DE Amsterdams* bertdhouwer P. de Monchy left In ztjn «teller de Duit- ste hand aan een gletmodel voor een portret in brons van H.M. de Koningin» Het portret zal aan het boord van het^ nieuwe s.s. „Rotterdam" van de Holland- Amerika Lijn geplaatst -worden. Het portret Is een geschenk van de Rotter damse Droogdok Maatschappij aan de rederij. jk. Bondskanselier Adenauer, die zich kandidaat heeft gesteld voor het pre sidentschap, heeft gisteravond voor de Duitse radio en televisie verklaardi dat het ambt van president veel belangrij ker is en veel meer macht inhoudt dan men in West-Duitsland en het buiten land denkt. Tot nu toe is het presidentschap hoofdzakelijk van representatieve aard geweest. Dit de opmerking van Ade nauer zou men kunnen opmaken, dat hij van plan is als president nog een maximum aan invloed uit te oefenen op de buitenlandse politiek van zijn, land. Adenauer zei dat hij de kandidatuur,» had aanvaard „om de continuïteit van ons beleid in de komende jaren te verzekeren". Het buitenlandse beleid zal in geen enkel opzicht worden ge- wiizigd, ook niet nadat zijn opvolger,e het roer in handen zal hebben geno men. De bondskanselier zei niet te willen ingaan op de redenen, die hem er toe hadden gebracht zich kandidaat te stellen. Ky had zijn beslissing „snel maar weloverwogen" genomen. De op band en film opgenomen rede werd uitgezonden kort voordat de kanselier voor een maand vakantie naar Italië vertrok. Voor zijn vertrek had hij nog een iang onderhoud met vice-kanselier Erhard. Naar aanleiding van de opmerkingen van Adenauer over het belang van het presidentschap heeft Herbert Wehner, vice-voorzitter var. de socialisten gis teren gezegd: „Ongelukkigerwijze heeft dezelfde man. die nu spreekt over de betekenis van het president schap tijdens zijn jaren als kanselier nooit precies die betekenis ingezien." Prof. De Quay gaf zün verklaring uit nadat hij 's morgens en 's middags met HAf. de Koningin had gesproken. Om tien uur meldde de formateur zich op het paleis aan de Lange Voorhout. Hij bleef daar tot de lunch. Na de lunch zette hij het gesprek met de Vorstin nog geruime tijd voort. Het kabinet van de Koningin deel de later alleen mede, dat de Vorstin de formateur had ontvangen. De aard van het bezoek werd niet mede gedeeld, maar aangenomen moet worden, dat -prof. De Quay Hare Majesteit, die dinsdagavond van vakantie was teruggekeerd, op de hoogte heeft gebracht van de stand van zaken. Inmiddels beeft de formateur laten weten, dat hü, gezien de antwoorden van de fractievoorzitters van K.V.P., V.V.D., AJR. en C.H. zijn poging om een kabinet samen te stellen zal voort zetten. Dit betekent, dat de formateur nu streeft naar een vier-partïjen kabinet. Dit vier-partijen kabinet zal geen bin ding hebben. De gesorekken. die de formateur met de fractieleiders heeft gevoerd en de daarop gevolgde correspondentie, hadden alleen ten doel enige zekerheid te verkrijgen over de gedachten, die in de verschillende fracties leven over het te voeren beleid. Ingewijden deel den ons mede, dat de formateur niet anders heeft gedaan dan zijn voel horens uitsteken om na te gaan, waar hij het beste kans van slagen zou heb ben met de vorming van een kabinet, dat niet door afspraken gebonden zou zijn en dat toch het vertrouwen zou hebben van de Staten-Generaal, al thans vruchtbaar er mee zou kun nen samenwerken. De antwoorden van de niet-socialistische fractieleiders heb ben de formateur blijkbaar moed ge geven om door te gaan. Dit betekent, dat prof. De Quay nu aan de tweede fase van zijn formatie poging is aangeland. Gistermiddag ont ving hl! tot veler verrassing de A.R.- minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra. Op de onbewaakte overweg te Ros malen op de lijn Den BoschNijmegen is een auto door een trein gegrepen. Er deden zich geen persoonlijke onge vallen voor. De trein, had een half uur vertraging. De opstandelingen ill Tibet hebben, «Sm: in New Delhi ontvangen be- "«"en, een voorlopige regering uitge knepen, geleid door Bo Tsjo Kha Soem ®n Gotnpoe Tasji, twee verder niet be- Kende personen. De regering werd i Wormd door het „vrijwilligersleger voor de nationale verdediging", dat een manifest uitgaf warin staat, dat j e voorlopige regering gezag uitoefent «ver een gebied met 500000 inwoners en vijftig forten. Als tgak van de nieu- "e regering wordt ln het manifest aangegeven: het instellen van een soe- nal'-" bestuur onder leiding van de 'a' Lama en het opstellen van een grondwet, waarin gelijkheid en "asdienstvrijheid gewaarborgd zün. d V Kalïmpong wordt nader gemeld, nat de Chinezen duizenden Tibetanen - aar communistisch China hebben "vergebracht, waar zij gedwongen 5 1 kemiis te nemen van de com- roumstische leerstellingen. Tevens *?gclen de Chinese communisten hun ondermijnen. I ,io Peking gaf vandaag toe dat 8 steeds in Tibet wordt gevochten, j volgens in India aangekomen Tibe- t „f® vluchtelingen rukken steeds Chinese troepen zuidelijk en rL i Tibet binnen om te trachten i ïf„ vluchtwegen naar Nepal, Kasjmir af te zetten. Volgens de Iraakse pers is generaal Mohammed Naguib, leider van de groep revolutionaire Egyptische officieren die in 1952 koning Faroek onttroonde, drie maanden geleden in Egypte gestorven. Naguib was het eerste regeringshoofd van de toenmalige Egyptische repu bliek en werd later vervangen door Nasser, de huidige president van de Ver. Arabische Republiek. Het links georiënteerde Iraakse blad Al Zaman beweert dat de dood van de generaal in Egypte is doodgezwegen. De autoriteiten in Cairo zouden een ver bod hebben uitgevaardigd om via pers o£ radio het overlijden bekend te ma ken. Het blad schrijft voorts dat in Cairo geruchten de ronde doen dat er om de dood van generaal Naguib een mys terieus waas zou hangen. De Sowjet-Unie heeft de onlangs afgekondigde speciale reisbeperkingen voor westelijke diplomaten opgeheven. De Ver. Staten zullen thans de als tegenmaatregel afgekondigde reisbe perkingen voor Sowjet-diplomaten op- heffen. (Van een onzer verslaggevers) De Haarlemse bloemenmeisjes wa ren gistermiddag natuurlijk van de partij toen de ambassadeur van Tur kije. de heer S. F. A r b e 1 Lin naeushof te Bennebroek opende. Zij dromden al spoedig om hem heen om hem een narcis op te spelden. Dat de Turk de „mooiste tuin van Europa" opende, hing samen met het feit, dat precies vier eeuwen geleden voor het eerst een beschrijving werd gegeven van een uit Turkije afkomstige tulp, die in Europa tot bloei kwam. De hof is al gedeeltelijk tot Moei gekomen. Ilicr en daar is wat ver beterd en uitgebreid. Zo is er bij voorbeeld een rosarium aangelegd. De financiering van Linnaeushof baart op het ogenblik echter grote zorgen. Zo zeer zelfs, dat overwogen wordt een beroep op de overheid te doen om een garantie te verkrijgen. In zijn radio- en televisierede, waarin hii sprak over zün aftreden als Westduits bondskanselier, heeft dr. Adenauer zich gisteravond in scherpe bewoordingen uitgelaten over de aanvallen van Britse zijde op zijn politiek. Hij weet de koele betrekkingen met Londen hoofdzakelijk aan de anti-Duitse gevoelens, die er nog in Engeland bestaan als gevolg van de tweede wereldoorlog. Adenauer doelde kennelijk vooral op de hoofdartikelen in de Londense bladen waarin zijn buitenlandse be leid werd bekritiseerd. Adenauer zei, dat hij hetzelfde standpunt inneemt over een militair uitgedunde zone als president de Gaulle. De Engelsen leveren op dit punt gematigde kritiek op de Gaulie, aldus de bondskanselier, maar de aanvallen op mij warden steeds fel ler. Hij zei zich dikwijls afgevraagd te hebben, of „sommige touwtrekkende elementen" proberen om aan de be trekkingen tussen het Britse en Duit se volk schade te berokkenen ter wille van hun eigen buitenlandse po litieke doeleinden. Adenauer zei Macmïllan. toen deze een maand geleden in Bonn v#s, te hebben gezegd deze ontwikkeling ten zeerste te betreuren. De bondskanse lier beloofde alles te doen om de betrekkingen te verbeteren. Een functionaris van de Poolse am bassade moet binnen 48 uur Zwit serland verlaten. Hij heeft zicb schuldig gemaakt aan spionage. Zwaaiend met zün paraplu verlaat veldmaarschalk Montgomery het huis van Macraillan, nadat hij een gesprek met de Britse premier had gehad. Montgomery hoopt binnenkort voor een officieel bezoek naar Moskou te vertrekken. De Engelse minister van Vervoer, Watkinson, heeft in 't Lagerhuis mee gedeeld dat tussen de Cunard White Star Line en John Brown, een van de grootste Engelse scheepswerven, mo menteel onderhandelingen gaande zijn over de bouw van twee nieuwe trans atlantische passagiersschepen, die de twee grootste passagiersschepen ter we reld, de „Queen Mary" en de „Queen Elizabeth", moeten vervangen. Te verwachten is, (Jat tengevolge van de kapitaalschaarste in de tweede helft van 1957 een in het begin van 1958 opgetreden daling van het uitvoeringsniveau door ral werken in het aantal gereed gekomen woningen. Daardoor zullen in 1959 hoogstens 80.000 wo ningen gebouwd kunnen worden. Dit deelt de minister van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid mede in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer Een ongewijzigde voortzetting van het beleid, dat in 1958 werd gevoerd in dat jaar werden ruim 80.000 wonin gen in aanbouw genomen zal naar het oordeel van de minister nog niet leiden tot een algehele overwinning van het statistische woningtekort bin nen vier jaar. Daarvoor zou een jaar lijkse produktie van 90.000 woningen nodig zijn. Behalve het probleem van het kwan titatieve tekort is er dat van het kwa litatieve tekort. Dit laatste is waar schijnlijk even erg. zo niet erger, als het eerste, aldus de minister. Bij de verdeling van subsidiecontingenten voor woningwetwoningen wordt aan deze en abele re factoren ook aandacht geschonken. Een onbeperkt opvoeren van de kwalitatieve toestand van de Advertentie) SIROCCO N.V. ZUIPHEN TE1.067S0.4979 woningvoorraad in provincies met een gering statistisch tekort kan echter niet worden aanvaard zolang met uiteraard beperkte middelen ook de woningnood elders moet worden gelenigd. Bjj een volgende huurverhoging moet aan de differentiatie van de verhoging aandacht worden geschonken. Een wettelijke huurverhoging zou de minis ter slechts willen bevorderen tot een punt, dat aanzienlijk beneden het glo baal geschatte markthuurpeil ligt. Overbrugging van het verschil tus sen kostprijshuren en de thans gelden de huren voor woningwetwoningen alleen door verlaging van de bouw prijzen, acht de minister voorlopig nog niet mogelijk. Hij meent daarom, dat het onjuist is hiernaar eenzijdig of bij voorrang te streven Op 10 maart waren bjj het grootboek voor woningverbetering 145.784 aan meldingen binnengekomen, betrekking hebbende op 932.594 woningen. Globaal gesproken zouden 257.000 woningen of 20 van het geschatte totaal nog niet zijn aangemeld. Een onderzoek naar de nalatige eigenaren is reeds enige tijd gaande. Op grond daarvan komen nog steeds nieuwe aanmeldingen bin nen. Indien noodzakelijk, zal strafver volging tegen in gebreke blijvende eigenaren worden bevorderd, aldus de minister. EORCTJLO Zaterdag wordt de nieuw benoemde burgemeester, nr. N. B. ten Bokkel Huinink, in een speciale raads zitting geïnstalleerd. De voormalige Indonesische procu reur-generaal mr. Soeprapto, die eer der in de week uit zijn functie ont heven is In verband met de kwestie- Schmidt, heeft de Indonesische rege ring woensdag ervan beschuldigd tc zün „afgeweken van de gewone nor men voor rechtsgeldige behandeling van een ambtenaar." HU zei in opdracht le hebben ge handeld. In een brief aan premier Dioeanda verklaarde Soeprapto dat zijn ontslag „ernstige gevolgen" voor hem inhoudt. Het weer in West-Europa wordt nog steeds bepaald door een depressie boven de Noordzee, waaromheen onstabiele po laire lucht via Engeland naar het vaste land stroomt. Om de depressie circuleren kleine randstoringen. die af en toe buien veroorzaken. Aangezien de depressie lang zaam opvult, neemt de wind geleidelijk in kracht af. Zeer koude lucht uit Noord- Rusland waarin "s nachts temperaturen van 15 tot 20 graden onder nul voor komen stroomt met oostelijke winden naar Noord-Scandinavië. Aan de zuidelijke begrenzing van deze lucht komt in Midden-Zweden zware sneeuwval voor. Zeer warme lucht dringt thans uit de Sahara het Mlddeilandse- Zeegebled binnen, hetgeen daar aanleiding heeft gegeven tot de ontwikkeling van een actieve depressie in. de omgeving van Italië. (Van onze correspondent) Ada van Driel. de trouwe dienst bode van burgemeester mr. J. J. Ver- sluys van Oud-Vossemeer, heeft bet verkorven bij een paar honderd school kinderen. Vanmiddag treedt Ada, die tien jaar iang in het huishouden van de burgemeester heeft geholpen, ln het huwelijk met Henk Crone, een ambtenaar van de registratie uit Ber gen op Zoom, en de burgemeester heeft verklaard, dat hij zün belofte, om het paar in de echt te verbinden, gestand wil doen. Ook wil de burge meester naar de receptie, die het bruidspaar vanavond van zes tot acht uur in het verenigingsgebouw houdt. En Oud-Vossemeer zou vandaag zün eerste burger zo graag kwüt geweest zün Mr. Versluys viert nl. zaterdag zijn zilveren jubileum en vandaag, zo luid de het dringende verzoek, zou hij zijn gemeente moeten verlaten, omdat men vandaag en morgen het dorp wil ver sieren. Omdat de burgemeester niet kon zeggen of hij zijn gemeente twee dagen in de steek kon laten, stelde het erecomité hem een ultimatum: als hü zich deze dagen tóch op straat zou vertonen zou hij voor de" jeugd een „vogelvrij" man zijn. Alles was al geregeld. Cent Nie mandsverdriet, de gemeentebode, die ook als dorpsomroeper fungeert, zou donderdagmorgen een „proclamatie" uitbellen, waarin de burgemeester voor de jeugd vogelvrij werd ver klaard. Die mocht dan met water pistolen de burgemeester, als zij hem in het dorp zag, onder „vuur" nemen. En daar zitten nu de jongens en meisjes van Oud-Vossemeer met hun Waterpistolen. Het wordt voor hen vandaag geen waterbaiiet voor de Oud-Vossemeerse jeugd. De burgemeester heeft zeer wel be loofd dat hij zich na de receptie terug zal trekken en vanavond of vrijdag morgen Oud-Vossemeer zal verlaten. Cent Niemandsverdriet zal vrijdag de proclamatie tóch rondbellen, want de burgemeester mocht vrijdag weer eens wat vergeten hebbenDan zou het e rmaar slechts voor hem uitzien. Alleen Cent zit er een beetje mee tussen. Toen enige jaren geleden mr. Paimer, de vertegenwoordiger van wijlen president Roosevelt, Oud-Vos semeer bezocht en Niemandsverdriet in vol ornaat met zijn prachtige zil veren kettingen om op het bordes stond werd hü door deze Amerikaan voor de burgemeester aangezien ai hartelük begroet. Als de jeugd mij nu ook maar niet voor burgemeester Ver sluys aanziet en mij nat spuit, zei hii wat angstig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1